Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012"

Transkript

1 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke

2 Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ FORMÅL LOVGIVNING ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING FORSIKRINGSLØSNINGER TAKSTFINANSIERET OMRÅDE FORSIKRINGER ARBEJDSSKADER Arbejdsulykker pludselige skader inden for 5 dage Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier Arbejdsulykker fordelt på fravær Arbejdsulykker fordelt på jobtyper Arbejdsulykker fordelt på legemsdel Arbejdsulykker fordelt på skadens art AES erhvervssygdomme sker over tid Brilleskader Borgere i aktivering FORSIKRINGSSKADER PÅ TING AKTIVITETER FORSIKRINGSENHEDEN PROJEKTER Færre buler i hjemmeplejens biler Røgalarmkampagnen Red Farmor Udbud af serviceaftaler SIKRING ERFARINGSUDVEKSLING, UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER RISIKOSTYRING - FØLGEGRUPPEN RISIKOSTYRINGSAKTIVITETER VAGTORDNING SAMARBEJDE STEVNS/FAXE KOMMUNER DEN SAMLEDE ØKONOMI ARBEJDSULYKKER SELVFORSIKRING CONTRA FORSIKRING? KOMMENDE AKTIVITETER Side 2 af 25

3 0. Resumé Denne rapport er en status over det forgangne år inden for forsikringssikrings- og risikostyringsområdet. Der er udarbejdet opgørelser over skadesforløbet på arbejdsskader og tingskader (bygning/løsøre/biler/- ansvar). I 202 har der været i alt 52 arbejdsulykker med en samlet udgift på ca. kr. 3,5 mio. i indeværende år. Kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet er i alt kr Forpligtigelsen er faldet med ca. 3,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Dette skyldes, at rådgiver har taget en ny beregningsmetode i brug. Efter den gamle metode var niveauet blevet overvurderet. Beregningen af hensættelse tager udgangspunkt i de samlede erstatningsudbetalinger. På tingsskadeområdet har der været i alt 09 skader med en samlet udgift på kr På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb. De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet. Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at ville være medvirkende til færre ulykker på området og en nødvendighed, da kommunen fremadrettet skal betale en ekstra afgift til staten på 2%. Denne afgift beregnes på alle udbetalte erstatninger vedrørende erhvervsevnetab og mén. Via denne afgift er det Regeringens ønske at skabe yderligere incitament til nedbringelse af arbejdsskader gennem forbedring af arbejdsmiljøet. Den overordnede økonomi ses i nedenstående diagram: Samlet økonomi for 202 5% 7% 7% 2% 2% 67% Skadesudgifter arbejdsskade Skadesudgifter tingskader Sikringstiltag Hensættelse arbejdsskade Præmier Administration Kilde: Side 3 af 25

4 . Formål Formålet med denne rapport er at give et overblik over kommunens forsikringer og skadesforløb. Endvidere er formålet at give direktionen, økonomiudvalget og byrådet en generel orientering om risikostyringen i kommunen, jfr. de godkendte politikker, hvoraf det fremgår, at der årligt skal udarbejdes en rapport over området. 2. Lovgivning Det fremgår af Styrelsesvedtægtens kapitel 4,, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Det betyder at ansvar og kompetence er placeret hos økonomiudvalget. 3. Administration og rådgivning Administrationen af kommunens forsikringer sker efter den vedtagne forsikringspolitik, hvor formålet er at sikre, at der administreres efter ensartede retningslinjer ved samtlige institutioner. rådgiver institutionerne om forsikringsforhold i form af nyhedsbreve, temadage, kurser og institutionsbesøg med henblik på en forebyggende indsats til minimering af risiko og nedbringelse af skader. Herudover er der indgået administrationsaftaler med mæglerfirmaet Willis på nedenstående områder med henblik på rådgivning af: ) arbejdsskadeområdet 2) ansvarsskadeområdet 3) forsikringsområdet over selvrisikoen (dvs. sagsbehandler stort set alle sager selv) 4. Forsikringsløsninger Faxe kommunes forsikringer var senest i udbud i Aftaleperioden for de enkelte forsikringsselskaber er valgt fra den. januar 2009 til 3. december 20 med ret til forlængelse i yderligere 2 år, hvilket kommunen har gjort brug af. Det betyder, at de eksisterende forsikringer gælder frem til udgangen af 203. Forsikringsprogrammet er etableret med nedenstående forsikringer: Side 4 af 25 Bygningsbrand Alm. Brand Løsøre Alm. Brand Motorkøretøjer Gjensidige Forsikring Entreprise Alm. Brand Arbejdsskade, katastrofedækning - Gjensidige Rejse Gouda Rejseforsikring Kollektive ulykker Gjensidige Kriminalitet Chartis Europa Lystfartøjer - Topdanmark Erhvervs- og produktansvar selvforsikret med enkelte undtagelser: o Professionel ansvar - Topdanmark

5 o o Kommunal ledelsesansvar Chartis Europa Ansvar for forureningsuheld - Gjensidige Kommunen er selvforsikret på ansvars- og arbejdsskadeområdet, vand- og tyveriskader samt kaskoskader på biler. Generelt er der høje selvrisikoer for kommunen, men den enkelte institution har kun en selvrisiko på kr. Undtaget herfra er dog arbejdsskadeområdet, ansvarsskadeområdet, rejseforsikringsområdet samt kriminalitetsforsikringen, hvor der ikke er nogen selvrisiko. Selvrisikoen anvendes til at forøge det forebyggende arbejde med at mindske skader. 5. Takstfinansieret område Der er etableret eget forsikringsprogram for udlejningsejendomme. Dette område er fuldt forsikret uden selvrisiko. Udlejningsejendomme er placeret hos Alm. Brand. 6. Forsikringer For at kunne udarbejde en kvalificeret bedømmelse af skadeforløbet som grundlag for denne rapport, skelnes der mellem arbejdsskader og tingskader. Det skyldes at forløbet på en arbejdsskade først kan bedømmes endeligt efter 5-0 år. 6. Arbejdsskader Arbejdsskader er delt i 2 områder, nemlig arbejdsulykker, der er pludselige skader sket inden for 5 dage og erhvervssygdomme, der sker over tid. 6.. Arbejdsulykker pludselige skader inden for 5 dage På arbejdsskadeområdet (ulykker) er kommunen selvforsikret og har dermed påtaget sig forpligtigelserne til at udbetale erstatninger til de ansatte i henhold til Lov om arbejdsskadesikring. Der er dog tegnet en katastrofedækning der dækker, hvis mere end to personer ved samme begivenhed kommer til skade, der vil kunne udløse mén-, erhvervsevnetabs- eller dødsfaldsdækning. Arbejdsulykker udbetales over en meget lang årrække. Hvor kommunen tidligere har betalt en forsikringspræmie, som repræsenterer kommunens samlede udgift for et skade år, så medfører selvforsikring et anderledes krav til dokumentation af kommunens reelle skadeomkostninger. Kommunen har en fremtidig forpligtigelse på udbetalinger af skader, der er sket i den periode, kommunen (og de tidligere amter), har været selvforsikret. Side 5 af 25

6 Der er foretaget en aktuaropgørelse af kommunens forpligtigelser for skete, men endnu ikke forfaldne arbejdsulykker, der sikrer, at der bliver afsat korrekte hensættelser på arbejdsskadeområdet. For ultimo 202 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. Afskrivningsprofilen fremgår af skema nedenfor. Sammenlignet med 20 er der et fald på Dette skyldes, at rådgiver har taget en ny beregningsmetode i brug. Efter den gamle metode var niveauet blevet overvurderet. Beregningen af hensættelserne tager udgangspunkt i de samlede erstatningsudbetalinger. Primo hensættelse (. januar 202) kr Ændringer i rentereserve kr Ændringer i RBNS kr Ændring i IBNR kr Afgiftshensættelser kr Ultimo hensættelse 3.december 202 kr Forklaring på: Rentereserve: Denne beskriver hensættelser på de arbejdsulykker, hvor der er tilkendt en erhvervsevne tabs erstatning med løbende ydelse og hvor ikke alt er kapitaliseret. RBNS: RBNS er et udtryk for den reserve der er på åbne skader som vi har fået kendskab til, men som endnu ikke er behandlet færdig. Denne reservetype er altså primært et udtryk for sagsbehandlernes vurdering af hvad de åbne skader kommer til at koste i fremtiden, og dermed et billede af, om der er kommet mange tunge skader ind i løbet af året, og Willis vurdering af tidligere års åbne skader har ændret sig. INBR: Dette er hensættelse til skader der er indtrådte men endnu ikke er anmeldte. Afgiftshensættelser: Statsafgift på 2% til dækning af hensættelsen på åbentstående skader vedr. mén- og erhvervstab. Kommunens rådgiver Willis har udarbejdet et skøn over udviklingen i de kommende 5 budgetår. Resultatet ses i tabellen nedenfor: Budgetår Forpligtigelse ultimo året Skadesudgifter i budgetåret Administration Willis Administration ASK+DSA * Årlig likviditets påvirkning * ASK = Arbejdsskadestyrelsen DSA = Den Sociale Ankestyrelse Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditetspåvirkning. I 202 har der været i alt 52 arbejdsskader. Afgift af arbejdsskadeerstatninger Folketinget har den 4. december 202 vedtaget lov om afgift af arbejdsskader. Med den lov indføres i korte træk 2% afgift af ménog erhvervsevneerstatninger, der tilkendes i 203 og senere. Denne afgift er indregnet i budgetskemaet ovenfor. Side 6 af 25 Samtlige arbejdsulykker kapitaliseret til en samlet opgørelse 2 =Skadesudgifter i budgetåret, Administration Willis og administration AKS + DSA

7 Kilde: Generelt bliver 80% af alle anmeldte skader anerkendte som arbejdsulykker og de resterende 20% bliver afvist. I øjeblikket har kommunen 7 sager med løbende udbetalinger på erhvervsevnetab, det vil sige månedlige ydelser til personer, der er kommet til skade i tjenesten og hvor erhvervsevnetabet har været over 5%. I 202 er der 5 sager, hvor personer har fået kapitaliseret udbetalinger på i alt, mio. kr.. Det vil sige beløb, som er beregnet frem til pensionsalderen og sker som en engangsudbetaling. Dette er muligt, når erhvervsevnetabet er under 50%, men over 5%. Endvidere er der afgjort sager om mén erstatning, som er blevet udbetalt. Endelig er der løbende behandlingsudgifter til de skadelidte indtil sagerne er endelig afgjort hos Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier 3 Ulykker fordelt på årsagskategorier: Vold fysisk og psykisk Personforflytning og håndtering Gribe/afværge ved fald 4 2 Håndtering af værktøj/ting/maskiner 2 4 og øvrig teknik Uheld med udsættelse for smitterisiko Fysisk uheld, herunder eget fald /snublen Andet Årsagskategorier i alt Kilde: De hyppigste skader i kommunen sker som følge af fysisk uheld, herunder eget fald/snublen. Herefter kommer fysisk og psykisk vold samt personforflytning og personhåndtering. På området med uheld med udsættelse for smitterisiko er der sket en fordobling i forhold til året før. Side 7 af 25 3 Årsagskatagorier er en fælles benævnelse i anmeldesystemet EASY, der betyder, at kommuner kan sammenligne sine skader på landsplan.

8 Succeskriterier for alle arbejdsulykker må være, at de enkelte ulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper ved en undersøgelse af årsager og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger. vil derfor anbefale, at der på de enkelte institutioner skabes et overblik over, hvilke arbejdsopgaver der kræver instruktion. Hvilke personer der skal have og har fået instruktion og hvordan og af hvem instruktionen gives. Ulykker fordelt på fagområder: Center for børn & Familie Center for Undervisning Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Sundhed & Pleje Teknik & Miljø 3 3 Center for Ejendomme Center for Kultur,Frivillighed & Borgersevice - - Center for Økonomi & HR Arbejdsulykker i alt Kilde: Det har ikke været muligt at uddybe de enkelte ulykker på fagområder på grund af strukturændringer i 20. Derfor kan tallene ikke helt sammenlignes på alle områder fra tidligere år Arbejdsulykker fordelt på fravær Arbejdsulykker fordelt på fravær: Under dag dage dage dage dage Mindst 2 dage men mindre end måned Mindst måned men mindre end måneder Mindst 3 måneder men mindre end måneder Over 6 måneder 0 0 Uoplyst fravær 3 0 I alt Kilde: Der er ikke de store udsving i fordelingen af fravær, som ligger jævnt fordelt sammenlignet med året før. Der er i alt 5 personer, der har været uarbejdsdygtige i mere end 4 dage på grund af en skade på jobbet. Al erfaring siger, at en hurtig og effektiv indsats er afgørende, hvis skadens omfang skal begrænses. Indsatsen er medvirkende til, at skadelidte vender hurtigere tilbage på jobbet til fordel for såvel medarbejder som for kommunen. I Faxe Kommune scannes alle potentielle storskader inkl. de skader, der har et sygefravær over 4 dage uanset årsag. Den enkelte medarbejder sikres et optimalt forløb i en svær situation og det betyder Side 8 af 25

9 endvidere, at de skadelidte kommer meget hurtigere gennem systemet. På bundlinjen vil det være medvirkende til nedbringelse af sygefraværet samt mindre udgifter til vikarer, refusion på syge-/dagpengeområder bliver mindre og færre udgifter på arbejdsskadeområdet Arbejdsulykker fordelt på jobtyper Jobtype Antal Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner 7 Fysioterapeutarbejde Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau 2 Undervisning på grundskoleniveau, (børn,.-0. klasse) 6 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og 3 på skoler Pædagogisk arbejde, førskolebørn 7 Andet pædagogisk arbejde 2 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede 2 Andet specialpædagogisk arbejde 2 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) Assisterende arbejde inden for sygepleje Ejendomsinspektørarbejde Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds Salgsarbejde i butik Dagplejearbejde 4 Pædagogisk medhjælp 2 Andet børneomsorgsarbejde Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, 8 medhjælpere Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, 2 assistenter Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler 2 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere 25 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter 26 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 2 Brandslukningsarbejde 2 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ Andet bygningsarbejde i øvrigt Buschauffører, national rutefart Buschauffører, national turistfart Rengøring af kontorer og beboelsesområder 2 Manuelt arbejde inden for husdyravl Medhjælp i køkken 2 Andet manuelt arbejde 9 Kilde: Inden for området jobtype sker der flest skader med social- og sundhedspersonale efterfulgt af undervisning på grundskoleniveau samt pædagogisk arbejde. Side 9 af 25

10 Her er det vigtigt igen at pointere, at der skal gives instruktion og vejledning over for de ansatte, så skaderne på disse områder kan minimeres. Det anbefales arbejdsmiljøgrupperne at få analyseret og udarbejdet en handlingsplan til, hvordan fremtidige ulykker kan undgås Arbejdsulykker fordelt på legemsdel Legemsdel Antal Ansigtsområdet 6 Øje (øjne) 2 Øre (ører) Tænder 3 Skader på flere dele af hovedet Andre, ikke overfor nævnte dele af hovedet 2 Hals, herunder hvirvelsøjle og halshvirvler 4 Ryg, herunder hvirvelsøjle og ryghvirvler 4 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af ryggen 7 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af kroppen 2 Skulder og skulderled 6 Arm, herunder albue 9 Hånd 2 Finger (fingre) 23 Håndled 3 Skader på flere dele af overkroppens lemmer 2 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af overkroppens lemmer 3 Ben, herunder knæ 22 Ankel 5 Fod 6 Tå (tæer) Skader på flere dele af underkroppens lemmer 4 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af underkroppens 2 lemmer Hele legemet (systemisk påvirkning) Skader på flere dele af legemet, incl. chok, psykisk traume (stress, trusler, mobning, psykisk) 7 Skader på flere dele af legemet 3 Hoved (caput), hjerne samt hjernenerver og -kar De fleste skader inden for legemsdele sker på fingre, ben, skulder og skulderled. Også her skal det nævnes, at det er vigtigt med instruktion og oplæring i forbindelse med udførelse af arbejdet. Mange skader sker for nyansatte inden for det første år Arbejdsulykker fordelt på skadens art Skadeart Antal Overfladiske skader 3 Åbne sår 2 Andre former for sår og overfladiske skader 4 Lukkede brud 6 Side 0 af 25

11 Skadeart Antal Andre former for knoglebrud Luksation og subluksation - dvs. ledskred 7 Forstuvninger og forstrækninger 38 Andre former for luksation, forstuvninger og forstrækninger 2 Indre skader Forbrænding og skoldning (termisk) Andre former for forbrænding, skoldning og forfrysning 2 Akut forgiftning Andre former for forgiftning og infektion Andre skader, der skyldes lyd, vibrationer og tryk Andre skader, der skyldes ekstreme temperaturer, lys og bestråling Chok som følge af aggression og trusler 2 Andre former for chok Flere skader 2 Andre oplyste skader, som ikke er anført her 27 Kilde: Langt de fleste skader sker ved forstuvninger og forstrækninger, andre former for luksation, sår og overfladiske skader samt chok som følge af aggression og trusler. Gennem årene har det vist sig, at det er på de samme områder ulykkerne sker og endnu engang skal det nævnes, at det er vigtigt med instruktion og oplæring i forbindelse med udførelse af arbejdet AES erhvervssygdomme sker over tid AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) betaler erstatninger til personer, der har fået anerkendt en erhvervssygdom, der skyldes arbejdsforhold på arbejdspladsen. AES dækker også andre udgifter, f.eks. lægeregninger m.v. i forbindelse med sagsbehandlingen. Disse skader anmeldes direkte af lægen eller tandlægen og ses ikke af, da det er et mellemværende direkte mellem skadelidte og lægen/tandlægen/arbejdsskadestyrelsen. Alle kommuner, forsikrede såvel som selvforsikrede, er bidragspligtige til AES. Faxe Kommune har haft en udgift på erhvervssygdomme til AES på i alt kr Beløbet betales af de enkelte institutioner. Antal anmeldte erhvervssygdomme i 202: Hoveddiagnosegruppe Andre lidelser, Sygdomme i bevægeapparatet, Vibrationslidelser, Symptomer, gener, uklar diagnose samt hudlidelser 7 8 Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring v/atp s aktuar Side af Brilleskader Brilleskader anmeldes direkte til via specielle skemaer. Selvom det betragtes som en arbejdsskade har valgt at holde disse skader uden for, da de ellers ville være medvirkende til en højere skadesstatistik på arbejdsulykker generelt.

12 Der har i 202 været i alt 9 brilleskader med en samlet udgift på i alt kr Det kan oplyses, at udgiften til brilleglas erstattes fuldt ud, hvorimod stel kun erstattes med den takst, som anvendes af Arbejdsskadestyrelsen, som i 202 har været kr Hvis brillerne er helt nye under år erstattes stel også fuldt ud Borgere i aktivering Det fremgår af lab-lovens (Lov om Aktiv Beskæftigelse) 3, at kommunen har et hæftelsesansvar overfor personerne under kapitel 0 og. Det er borgere under disse kapitler, hvor kommunen kan blive gjort erstatningsansvarlig. I 202 er der i erstatninger på dette område udbetalt ca kr. 6.2 Forsikringsskader på ting I 202 har der været i alt 09 tingskader (bygning/løsøre/biler/ansvar) med en samlet udgift på kr Det samlede antal skader fordelt på afdelinger ser ud, som angivet nedenfor. Samlet antal tingskader fordelt på centre Center for Børn & Familie Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Sundhed & Pleje Center for Ejendomme Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Center for Undervisning Kilde: Som det ses af diagrammet er det Center for Sundhed & Pleje, der har de fleste skader efterfulgt af Center for Ejendommen, Center for undervisning, Center for Børn & Familie, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice samt Center for Beskæftigelse & Omsorg. Generelt har der været et fald i antallet af skader de senere år. Antallet af skader gennem de sidste 3 år har været: o o o 200: 25 skader 20: 200 skader 202: 09 skader Set i forhold til 200 er det et fald på 06 skader. Der er ingen tvivl om, at de igangsatte initiativer til minimering af skader er medvirkende til Side 2 af 25

13 Antal skader 202 Antal et generelt fald i skaderne. Her tænkes på indbrudsalarmer, adgangskontrol, videoovervågning m.m. Endvidere er børneulykkesforsikringen udgået af forsikringsprogrammet, da det ikke var lovligt for kommunen at tegne disse forsikringer. På antallet af skader må det siges, at kurven er knækket, jfr. skema om alle tingskader gennem de sidste 5 år: Alle skader gennem de sidste 5 år Faxe ÅR 2008 År 2009 År 200 År 20 År 202 Kilde: De enkelte områder vil blive beskrevet nærmere nedenfor, hvor skaderne er fordelt ud på skadestyper. På Centrene for nedenstående områder har der ikke været nogen skader og de vil derfor ikke blive nærmere omtalt. IT & Digitalisering Teknik & Miljø Udvikling Økonomi & HR Center for Børn & Familie Dagtilbud Rådgivning 0 2 I alt Skadestyper:Center for Børn & Familie Autoforsikring Bygning/løsøre 0 0 Ansvar Glasskade Brilleskade Hærværk Dagpasning Rådgivning Side 3 af 25 Kilde:

14 Antal skader 202 Der har været 2 uheld med biler. På bygning/løsøre har der været 6 skader. 2 skader er sket i forbindelse med indbrud og 3 skader er vandskader og en enkelt er lynnedslag. I forhold til året før er der sket et lille fald i antallet af brilleskader. Der har været en enkelt ansvarsskadesag i 202. Hærværksskader og glasskader betales af en særskilt pulje under. Center for Undervisning Undervisning 67 7 Ungdomsskole 4 Midtskolen Vestskolen 0 Østskolen 6 I alt Skadestyper: Center for Undervisning Ungdomsskolen Midtskolen Vestskolen Østskolen 2 0 Autoforsikring Bygning/løsøre Ansvar Glasskade 0 Brilleskade Hærværk Kilde: Der har været 4 uheld med biler inden for undervisningsområdet. På bygning/løsøre har der været i alt 3 skader og det er et markant fald i antallet af skader i forhold til året før. Skaderne har været i forbindelse med lynnedslag, indbrud, vand og rørskader. Der har kun været en enkelt ansvarsskade og ingen brilleskader i 202. Hærværksskader og glasskader betales af en særskilt pulje under. Center for Beskæftigelse & Omsorg Arbejdsmarked Omsorg I alt Side 4 af 25

15 Antal skader 202 Antal skader 202 Skadestyper: Center for Beskæftigelse & Omsorg 4, ,5 3 2,5 2,5 Arbejdsmarked Omsorg 0,5 0 Autoforsikring Bygning/løsøre Ansvar Glasskade Brilleskade Hærværk Kilde: Omsorg har alene haft 4 skader inden for auto, hvilket er et fald i forhold til året før, hvor der var 0 skader. På øvrige typer af skader har der ikke været noget i 202. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kultur & Fritid Borgerservice I alt Skadestyper: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kultur & Fritid Borgerservice Autoforsikring Bygning/løsøre Ansvar Glasskade Brilleskade Hærværk Kilde: På Kultur & Fritidsområdet har der været 7 bygning/løsøre skader, der skyldes indbrud, graffiti og en enkelt vandskade. Hærværksskaden er sket i forbindelse med smadrede ruder. Borgerservice har ikke haft nogen skader i 202. Center for Sundhed & Pleje Sundhed Ældrepleje I alt Side 5 af 25

16 Antal skader 202 Antal skader 202 Center for Sundhed & Pleje Ældrepleje Sundhed Autoforsikring Bygning/løsøre Ansvar Glasskade Brilleskade 0 Hærværk Kilde: Der er sket et markant fald i autoskader inden for ældreplejens område i forhold til året før. Der har i hele perioden sidste år været sat fokus på området med køretekniske kurser og en belønning til de områder, der lavede færrest buler. Der vil fortsat være fokus på dette område. På bygning/løsøre har skaderne været i forbindelse med lynnedslag og indbrud. På ansvarsområdet skyldes skaderne ting, som er blevet ødelagt. 5 medarbejdere har haft brilleskader. Center for Ejendomme Ansvarsskader borgere Faxe Brandvæsen Park & Vej 4 5 Rengøring & Kantine Teknisk Service I alt Center for Ejendomme Autoforsikring Bygning/løsøre Ansvar Glasskade Brilleskade Hærværk Ansvarsskader borgere Faxe Brandvæsen Park & Vej Rengøring & Kantine Teknisk Service Kilde: Side 6 af 25

17 På hele området har der været i alt 7 autoskader. På bygning/løsøre området har der været 3 skader, som skyldes indbrud og beskadigelse af en elevator. Kommunen er blevet gjort erstatningsansvarlig over for 9 borgere. De fleste sager skyldes huller i vejen og er afvist. En enkelt medarbejder har fået ødelagt sine briller i forbindelse med udførelse af arbejdet. 7. Aktiviteter 7. Projekter 7.. Færre buler i hjemmeplejens biler har i samarbejde med hjemmeplejen haft et pilotprojekt kørende omkring præmie til dem uden buler i bilen. Det skal ses i lyset af, at hjemmeplejen har haft rigtig mange skader på bilerne gennem de sidste 3-4 år, som har kostet omkring mio. kr. Formålet med projektet har været at gøre personalet til bedre bilister for at undgå disse skader og føle ansvar for den bil, de benytter, dvs. en holdningsændring overfor kørsel i kommunens biler. Inden projektets start har været ude og præsenterer oplægget i de enkelte teams. På disse møder er der samtidig spurgt ind til, om der var noget de mente, som kunne gøres anerledes for at forhindre skader på bilerne. Disse udsagn er blevet realiseret, eks. deltagelse på køretekniske kurser. Alene besøgene i de enkelte teams har skabt større opmærksomhed på antallet af skader. Som det ses andet sted i rapporten er antallet af skader faldet markant. I 20 var der i alt 45 skader mod 9 skader i 202. Projektet har kørt som et pilotprojekt i hele 202. Det handler selvfølgelig fortsat om at have fokus på området med, at skader anmeldes løbende, så bilerne hele tiden er uden buler der er orden or ryddelighed i bilerne der løbende tilbydes køretekniske kurser til nyansatte Der passes på tingene, når det er i orden Røgalarmkampagnen Red Farmor Faxe Kommune indgik i et samarbejde med BrandBevægelsen og Sikkerhedsbranchen i en kampagne om opsætning af røgalarmer hos borgere over 65 år. Kampagnen har haft navnet: Redfarmor. I gennemsnit har personer over 65 år mere end 4 gange så stor risiko for at omkomme ved brand som personer under 65 år. Ud over at være særligt udsatte, er ældre også de, som har færrest røgalarmer i hjemmet. Typisk fordi de ikke selv magter at sætte alarmerne op. Side 7 af 25 Som et led i denne kampagne er der opsat gratis røgalarmer hos de ældre borgere i Faxe Kommune, der via annoncer fra kommunen har

18 svaret tilbage, at de ønskede at få en sådan alarm. Kampagnen har været skudt i gang inden jul og der blev holdt en event-dag med borgmester og de frivillige opsættere samt pressen. Afviklingen af kampagnen er generelt forløbet godt og samarbejdet med de frivillige organisationer, ældreplejen og beredskabet har fungeret udmærket. Sammenlignet med andre kommuner har Faxe Kommune gjort et stort stykke arbejde med opsætningen af røgalarmerne. De frivillige organisationer og ældreplejen har opsat ca. 500 røgalarmer i Faxe Kommune Udbud af serviceaftaler Faxe og Stevs Kommuner har indgået en aftale om et fælles udbud på serviceaftaler for sikringsanlæg og udstyr i begge kommuner. Det overordnede formål med gennemførelse af udbuddet er At udnytte muligheden for stordriftsfordele via rammeaftaler på serviceydelserne At sikre en høj kvalitetsmæssig og ensartet serviceportefølje At opnå besparelser på de årlige driftsomkostninger At sikre, at den fremtidige sikring i de kommunale bygninger i begge kommuner overholder kommunernes sikringspolitik. De endelige aftaler med nye leverandører forventes først endelig på plads omkring sommeren Sikring Der er en løbende proces i gang med etablering af sikringstiltag til minimering af skader. Dette er i tråd med de vedtagne politikker på området og en del af risikostyringen i kommunen på hele forsikringsområdet. Formålet er at sikre kommunens borgere og ansatte mod skader, undgå tab og driftsforstyrrelser samt at risikoforebygge der, hvor det har størst effekt. I det forløbne år er der foretaget sikring på udvalgte institutioner vedrørende ABA automatisk brandalarmeringsanlæg Adgangskontrol Lynnedslag/transientbeskyttelse Vandalarm Videoovervågning Termografering Containeres placering flytning væk fra bygninger Endvidere fremgår det af sikringspolitikken, at sikringsforanstaltninger skal udføres ved bygge- og anlægssager i kommunen, så sikringsniveauet bevares også ved om- til- og nybyggeri. Disse sikringstiltag har været medvirkende til et stort fald i antallet af skader og reduktion på præmierne. Side 8 af 25

19 7.3 Erfaringsudveksling, uddannelse, kurser og konferencer Der er i sikret grundlag for udvikling via vidensdeling, inspiration og efteruddannelse med deltagelse i nedenstående aktiviteter i årets løb Årskonference om risikostyring i Nyborg Danske risikorådgivere Her fik Faxe Kommune tildelt årets risikostyringspris Nordisk konference - Gjensidige Temadag Alm. Brand fokus på det offentlige Temadag om arbejdsskader via InsuBiz Den Trygge Kommune Politigården i Kbh. Willis konference kommunens mægler Temadag hos Willis om lov om aktiv beskæftigelse Erfa-møder mellem kommunerne i Region Sjælland Erfa-møder på landsplan omkring IT værktøjet kuben Arbejdsmiljømesse Stevns har deltaget i kursus/uddannelse om forsikringer på Forsikringsakademiet 7.4 Risikostyring - Følgegruppen Følgegruppen afspejler Faxe kommunes administrative organisering og har til formål at sætte fokus på forbedring af sikkerheden på alle niveauer, så ulykker og fejl begrænses mest muligt og der skabes trygge rammer. Endvidere er formålet at udbrede kendskabet til risikostyring, så vi i fællesskab får skabt øget opmærksomhed på området og derigennem er med til at passe på vores værdier. Der har været afholdt i alt 4 møder i løbet af året, hvor der overordnet har været nedenstående sager på dagsordenen: - Gruppens sammensætning - Indkomne ansøgninger om tilskud til projekter - Præsentation af skadestatistikker - Projekt: Redfarmor - Projekt: Udbud af serviceaftaler - Projekt: Sundhedsforsikringer - Projekt: Brandparat - Udbud af serviceaftaler - Sikringstiltag om igangsatte projekter - Erstatningssager - Seminardag for forsikringsselskaber - Sikkerhedsmesse - Nabohjælpskampagne i samarbejde med Politiet - Generel orientering om øvrige igangværende aktiviteter 7.5 Risikostyringsaktiviteter Aktiviteter der er helt eller delvist finansieret af s budget. Projektnr. Aktivitet Beløb u/moms kr. Projekt Snowgrabbers (skridsikre såler til sko/støvler) til hjemmeplejen Side 9 af 25

20 Projektnr. Aktivitet Beløb u/moms kr. Projekt 2 Overfaldsalarm til borgerservice.50 Projekt 3 Folder omkring arbejdsskade ved aktivering.575 Projekt 4 Tracking til Kildens køretøjer 5.93 Projekt 5 Kabler til mobilt videokamera 90 Projekt 6 Nøgleskab til Karise skole 0.29 Projekt 7 Nøgleskab til Grøndalsvej 8, Haslev Projekt 8 Nøgleskab til Kongsted ældrecenter Projekt 9 Nøgleskab til Dalgården Projekt 0 Nøgleskab til Solhavecenteret Projekt Nøgleskab til Teknisk Service 4.92 Projekt 2 Pengeskab til Haslev Bibliotek Projekt 3 ITV på Haslev Bibliotek Projekt 4 Røgalarmer Projekt 5 Containergård på Rådhusvej Projekt 6 Biler uden buler Køreteknisk kurser Projekt 7 AV sikring på Hylleholt Skole.853 Projekt 8 Adgangskontrol på Bavneskolen Projekt 9 ITV på Frederiksgade Projekt 20 Udvendig lys på Kongsted ældrecenter 8.4 Projekt 2 ITV ved bådehus, Faxe Ladeplads Projekt 22 Sofiendalskolen Opbevaring til pc ere Projekt 23 Kursuskatalog Projekt 24 Førstehjælpskurser.635 Projekt 25 Køretekniskkurser inkl. glatfører Vagtordning Faxe kommunes vagter har for 202 udarbejdet en oversigt over, hvad de har lukket og slukket for, jfr. nedenstående skema: Side 20 af 25

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere