Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012"

Transkript

1 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke

2 Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ FORMÅL LOVGIVNING ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING FORSIKRINGSLØSNINGER TAKSTFINANSIERET OMRÅDE FORSIKRINGER ARBEJDSSKADER Arbejdsulykker pludselige skader inden for 5 dage Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier Arbejdsulykker fordelt på fravær Arbejdsulykker fordelt på jobtyper Arbejdsulykker fordelt på legemsdel Arbejdsulykker fordelt på skadens art AES erhvervssygdomme sker over tid Brilleskader Borgere i aktivering FORSIKRINGSSKADER PÅ TING AKTIVITETER FORSIKRINGSENHEDEN PROJEKTER Færre buler i hjemmeplejens biler Røgalarmkampagnen Red Farmor Udbud af serviceaftaler SIKRING ERFARINGSUDVEKSLING, UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER RISIKOSTYRING - FØLGEGRUPPEN RISIKOSTYRINGSAKTIVITETER VAGTORDNING SAMARBEJDE STEVNS/FAXE KOMMUNER DEN SAMLEDE ØKONOMI ARBEJDSULYKKER SELVFORSIKRING CONTRA FORSIKRING? KOMMENDE AKTIVITETER Side 2 af 25

3 0. Resumé Denne rapport er en status over det forgangne år inden for forsikringssikrings- og risikostyringsområdet. Der er udarbejdet opgørelser over skadesforløbet på arbejdsskader og tingskader (bygning/løsøre/biler/- ansvar). I 202 har der været i alt 52 arbejdsulykker med en samlet udgift på ca. kr. 3,5 mio. i indeværende år. Kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet er i alt kr Forpligtigelsen er faldet med ca. 3,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Dette skyldes, at rådgiver har taget en ny beregningsmetode i brug. Efter den gamle metode var niveauet blevet overvurderet. Beregningen af hensættelse tager udgangspunkt i de samlede erstatningsudbetalinger. På tingsskadeområdet har der været i alt 09 skader med en samlet udgift på kr På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb. De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet. Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at ville være medvirkende til færre ulykker på området og en nødvendighed, da kommunen fremadrettet skal betale en ekstra afgift til staten på 2%. Denne afgift beregnes på alle udbetalte erstatninger vedrørende erhvervsevnetab og mén. Via denne afgift er det Regeringens ønske at skabe yderligere incitament til nedbringelse af arbejdsskader gennem forbedring af arbejdsmiljøet. Den overordnede økonomi ses i nedenstående diagram: Samlet økonomi for 202 5% 7% 7% 2% 2% 67% Skadesudgifter arbejdsskade Skadesudgifter tingskader Sikringstiltag Hensættelse arbejdsskade Præmier Administration Kilde: Side 3 af 25

4 . Formål Formålet med denne rapport er at give et overblik over kommunens forsikringer og skadesforløb. Endvidere er formålet at give direktionen, økonomiudvalget og byrådet en generel orientering om risikostyringen i kommunen, jfr. de godkendte politikker, hvoraf det fremgår, at der årligt skal udarbejdes en rapport over området. 2. Lovgivning Det fremgår af Styrelsesvedtægtens kapitel 4,, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Det betyder at ansvar og kompetence er placeret hos økonomiudvalget. 3. Administration og rådgivning Administrationen af kommunens forsikringer sker efter den vedtagne forsikringspolitik, hvor formålet er at sikre, at der administreres efter ensartede retningslinjer ved samtlige institutioner. rådgiver institutionerne om forsikringsforhold i form af nyhedsbreve, temadage, kurser og institutionsbesøg med henblik på en forebyggende indsats til minimering af risiko og nedbringelse af skader. Herudover er der indgået administrationsaftaler med mæglerfirmaet Willis på nedenstående områder med henblik på rådgivning af: ) arbejdsskadeområdet 2) ansvarsskadeområdet 3) forsikringsområdet over selvrisikoen (dvs. sagsbehandler stort set alle sager selv) 4. Forsikringsløsninger Faxe kommunes forsikringer var senest i udbud i Aftaleperioden for de enkelte forsikringsselskaber er valgt fra den. januar 2009 til 3. december 20 med ret til forlængelse i yderligere 2 år, hvilket kommunen har gjort brug af. Det betyder, at de eksisterende forsikringer gælder frem til udgangen af 203. Forsikringsprogrammet er etableret med nedenstående forsikringer: Side 4 af 25 Bygningsbrand Alm. Brand Løsøre Alm. Brand Motorkøretøjer Gjensidige Forsikring Entreprise Alm. Brand Arbejdsskade, katastrofedækning - Gjensidige Rejse Gouda Rejseforsikring Kollektive ulykker Gjensidige Kriminalitet Chartis Europa Lystfartøjer - Topdanmark Erhvervs- og produktansvar selvforsikret med enkelte undtagelser: o Professionel ansvar - Topdanmark

5 o o Kommunal ledelsesansvar Chartis Europa Ansvar for forureningsuheld - Gjensidige Kommunen er selvforsikret på ansvars- og arbejdsskadeområdet, vand- og tyveriskader samt kaskoskader på biler. Generelt er der høje selvrisikoer for kommunen, men den enkelte institution har kun en selvrisiko på kr. Undtaget herfra er dog arbejdsskadeområdet, ansvarsskadeområdet, rejseforsikringsområdet samt kriminalitetsforsikringen, hvor der ikke er nogen selvrisiko. Selvrisikoen anvendes til at forøge det forebyggende arbejde med at mindske skader. 5. Takstfinansieret område Der er etableret eget forsikringsprogram for udlejningsejendomme. Dette område er fuldt forsikret uden selvrisiko. Udlejningsejendomme er placeret hos Alm. Brand. 6. Forsikringer For at kunne udarbejde en kvalificeret bedømmelse af skadeforløbet som grundlag for denne rapport, skelnes der mellem arbejdsskader og tingskader. Det skyldes at forløbet på en arbejdsskade først kan bedømmes endeligt efter 5-0 år. 6. Arbejdsskader Arbejdsskader er delt i 2 områder, nemlig arbejdsulykker, der er pludselige skader sket inden for 5 dage og erhvervssygdomme, der sker over tid. 6.. Arbejdsulykker pludselige skader inden for 5 dage På arbejdsskadeområdet (ulykker) er kommunen selvforsikret og har dermed påtaget sig forpligtigelserne til at udbetale erstatninger til de ansatte i henhold til Lov om arbejdsskadesikring. Der er dog tegnet en katastrofedækning der dækker, hvis mere end to personer ved samme begivenhed kommer til skade, der vil kunne udløse mén-, erhvervsevnetabs- eller dødsfaldsdækning. Arbejdsulykker udbetales over en meget lang årrække. Hvor kommunen tidligere har betalt en forsikringspræmie, som repræsenterer kommunens samlede udgift for et skade år, så medfører selvforsikring et anderledes krav til dokumentation af kommunens reelle skadeomkostninger. Kommunen har en fremtidig forpligtigelse på udbetalinger af skader, der er sket i den periode, kommunen (og de tidligere amter), har været selvforsikret. Side 5 af 25

6 Der er foretaget en aktuaropgørelse af kommunens forpligtigelser for skete, men endnu ikke forfaldne arbejdsulykker, der sikrer, at der bliver afsat korrekte hensættelser på arbejdsskadeområdet. For ultimo 202 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. Afskrivningsprofilen fremgår af skema nedenfor. Sammenlignet med 20 er der et fald på Dette skyldes, at rådgiver har taget en ny beregningsmetode i brug. Efter den gamle metode var niveauet blevet overvurderet. Beregningen af hensættelserne tager udgangspunkt i de samlede erstatningsudbetalinger. Primo hensættelse (. januar 202) kr Ændringer i rentereserve kr Ændringer i RBNS kr Ændring i IBNR kr Afgiftshensættelser kr Ultimo hensættelse 3.december 202 kr Forklaring på: Rentereserve: Denne beskriver hensættelser på de arbejdsulykker, hvor der er tilkendt en erhvervsevne tabs erstatning med løbende ydelse og hvor ikke alt er kapitaliseret. RBNS: RBNS er et udtryk for den reserve der er på åbne skader som vi har fået kendskab til, men som endnu ikke er behandlet færdig. Denne reservetype er altså primært et udtryk for sagsbehandlernes vurdering af hvad de åbne skader kommer til at koste i fremtiden, og dermed et billede af, om der er kommet mange tunge skader ind i løbet af året, og Willis vurdering af tidligere års åbne skader har ændret sig. INBR: Dette er hensættelse til skader der er indtrådte men endnu ikke er anmeldte. Afgiftshensættelser: Statsafgift på 2% til dækning af hensættelsen på åbentstående skader vedr. mén- og erhvervstab. Kommunens rådgiver Willis har udarbejdet et skøn over udviklingen i de kommende 5 budgetår. Resultatet ses i tabellen nedenfor: Budgetår Forpligtigelse ultimo året Skadesudgifter i budgetåret Administration Willis Administration ASK+DSA * Årlig likviditets påvirkning * ASK = Arbejdsskadestyrelsen DSA = Den Sociale Ankestyrelse Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditetspåvirkning. I 202 har der været i alt 52 arbejdsskader. Afgift af arbejdsskadeerstatninger Folketinget har den 4. december 202 vedtaget lov om afgift af arbejdsskader. Med den lov indføres i korte træk 2% afgift af ménog erhvervsevneerstatninger, der tilkendes i 203 og senere. Denne afgift er indregnet i budgetskemaet ovenfor. Side 6 af 25 Samtlige arbejdsulykker kapitaliseret til en samlet opgørelse 2 =Skadesudgifter i budgetåret, Administration Willis og administration AKS + DSA

7 Kilde: Generelt bliver 80% af alle anmeldte skader anerkendte som arbejdsulykker og de resterende 20% bliver afvist. I øjeblikket har kommunen 7 sager med løbende udbetalinger på erhvervsevnetab, det vil sige månedlige ydelser til personer, der er kommet til skade i tjenesten og hvor erhvervsevnetabet har været over 5%. I 202 er der 5 sager, hvor personer har fået kapitaliseret udbetalinger på i alt, mio. kr.. Det vil sige beløb, som er beregnet frem til pensionsalderen og sker som en engangsudbetaling. Dette er muligt, når erhvervsevnetabet er under 50%, men over 5%. Endvidere er der afgjort sager om mén erstatning, som er blevet udbetalt. Endelig er der løbende behandlingsudgifter til de skadelidte indtil sagerne er endelig afgjort hos Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier 3 Ulykker fordelt på årsagskategorier: Vold fysisk og psykisk Personforflytning og håndtering Gribe/afværge ved fald 4 2 Håndtering af værktøj/ting/maskiner 2 4 og øvrig teknik Uheld med udsættelse for smitterisiko Fysisk uheld, herunder eget fald /snublen Andet Årsagskategorier i alt Kilde: De hyppigste skader i kommunen sker som følge af fysisk uheld, herunder eget fald/snublen. Herefter kommer fysisk og psykisk vold samt personforflytning og personhåndtering. På området med uheld med udsættelse for smitterisiko er der sket en fordobling i forhold til året før. Side 7 af 25 3 Årsagskatagorier er en fælles benævnelse i anmeldesystemet EASY, der betyder, at kommuner kan sammenligne sine skader på landsplan.

8 Succeskriterier for alle arbejdsulykker må være, at de enkelte ulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper ved en undersøgelse af årsager og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger. vil derfor anbefale, at der på de enkelte institutioner skabes et overblik over, hvilke arbejdsopgaver der kræver instruktion. Hvilke personer der skal have og har fået instruktion og hvordan og af hvem instruktionen gives. Ulykker fordelt på fagområder: Center for børn & Familie Center for Undervisning Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Sundhed & Pleje Teknik & Miljø 3 3 Center for Ejendomme Center for Kultur,Frivillighed & Borgersevice - - Center for Økonomi & HR Arbejdsulykker i alt Kilde: Det har ikke været muligt at uddybe de enkelte ulykker på fagområder på grund af strukturændringer i 20. Derfor kan tallene ikke helt sammenlignes på alle områder fra tidligere år Arbejdsulykker fordelt på fravær Arbejdsulykker fordelt på fravær: Under dag dage dage dage dage Mindst 2 dage men mindre end måned Mindst måned men mindre end måneder Mindst 3 måneder men mindre end måneder Over 6 måneder 0 0 Uoplyst fravær 3 0 I alt Kilde: Der er ikke de store udsving i fordelingen af fravær, som ligger jævnt fordelt sammenlignet med året før. Der er i alt 5 personer, der har været uarbejdsdygtige i mere end 4 dage på grund af en skade på jobbet. Al erfaring siger, at en hurtig og effektiv indsats er afgørende, hvis skadens omfang skal begrænses. Indsatsen er medvirkende til, at skadelidte vender hurtigere tilbage på jobbet til fordel for såvel medarbejder som for kommunen. I Faxe Kommune scannes alle potentielle storskader inkl. de skader, der har et sygefravær over 4 dage uanset årsag. Den enkelte medarbejder sikres et optimalt forløb i en svær situation og det betyder Side 8 af 25

9 endvidere, at de skadelidte kommer meget hurtigere gennem systemet. På bundlinjen vil det være medvirkende til nedbringelse af sygefraværet samt mindre udgifter til vikarer, refusion på syge-/dagpengeområder bliver mindre og færre udgifter på arbejdsskadeområdet Arbejdsulykker fordelt på jobtyper Jobtype Antal Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner 7 Fysioterapeutarbejde Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau 2 Undervisning på grundskoleniveau, (børn,.-0. klasse) 6 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og 3 på skoler Pædagogisk arbejde, førskolebørn 7 Andet pædagogisk arbejde 2 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede 2 Andet specialpædagogisk arbejde 2 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) Assisterende arbejde inden for sygepleje Ejendomsinspektørarbejde Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds Salgsarbejde i butik Dagplejearbejde 4 Pædagogisk medhjælp 2 Andet børneomsorgsarbejde Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, 8 medhjælpere Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, 2 assistenter Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler 2 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere 25 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter 26 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 2 Brandslukningsarbejde 2 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ Andet bygningsarbejde i øvrigt Buschauffører, national rutefart Buschauffører, national turistfart Rengøring af kontorer og beboelsesområder 2 Manuelt arbejde inden for husdyravl Medhjælp i køkken 2 Andet manuelt arbejde 9 Kilde: Inden for området jobtype sker der flest skader med social- og sundhedspersonale efterfulgt af undervisning på grundskoleniveau samt pædagogisk arbejde. Side 9 af 25

10 Her er det vigtigt igen at pointere, at der skal gives instruktion og vejledning over for de ansatte, så skaderne på disse områder kan minimeres. Det anbefales arbejdsmiljøgrupperne at få analyseret og udarbejdet en handlingsplan til, hvordan fremtidige ulykker kan undgås Arbejdsulykker fordelt på legemsdel Legemsdel Antal Ansigtsområdet 6 Øje (øjne) 2 Øre (ører) Tænder 3 Skader på flere dele af hovedet Andre, ikke overfor nævnte dele af hovedet 2 Hals, herunder hvirvelsøjle og halshvirvler 4 Ryg, herunder hvirvelsøjle og ryghvirvler 4 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af ryggen 7 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af kroppen 2 Skulder og skulderled 6 Arm, herunder albue 9 Hånd 2 Finger (fingre) 23 Håndled 3 Skader på flere dele af overkroppens lemmer 2 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af overkroppens lemmer 3 Ben, herunder knæ 22 Ankel 5 Fod 6 Tå (tæer) Skader på flere dele af underkroppens lemmer 4 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af underkroppens 2 lemmer Hele legemet (systemisk påvirkning) Skader på flere dele af legemet, incl. chok, psykisk traume (stress, trusler, mobning, psykisk) 7 Skader på flere dele af legemet 3 Hoved (caput), hjerne samt hjernenerver og -kar De fleste skader inden for legemsdele sker på fingre, ben, skulder og skulderled. Også her skal det nævnes, at det er vigtigt med instruktion og oplæring i forbindelse med udførelse af arbejdet. Mange skader sker for nyansatte inden for det første år Arbejdsulykker fordelt på skadens art Skadeart Antal Overfladiske skader 3 Åbne sår 2 Andre former for sår og overfladiske skader 4 Lukkede brud 6 Side 0 af 25

11 Skadeart Antal Andre former for knoglebrud Luksation og subluksation - dvs. ledskred 7 Forstuvninger og forstrækninger 38 Andre former for luksation, forstuvninger og forstrækninger 2 Indre skader Forbrænding og skoldning (termisk) Andre former for forbrænding, skoldning og forfrysning 2 Akut forgiftning Andre former for forgiftning og infektion Andre skader, der skyldes lyd, vibrationer og tryk Andre skader, der skyldes ekstreme temperaturer, lys og bestråling Chok som følge af aggression og trusler 2 Andre former for chok Flere skader 2 Andre oplyste skader, som ikke er anført her 27 Kilde: Langt de fleste skader sker ved forstuvninger og forstrækninger, andre former for luksation, sår og overfladiske skader samt chok som følge af aggression og trusler. Gennem årene har det vist sig, at det er på de samme områder ulykkerne sker og endnu engang skal det nævnes, at det er vigtigt med instruktion og oplæring i forbindelse med udførelse af arbejdet AES erhvervssygdomme sker over tid AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) betaler erstatninger til personer, der har fået anerkendt en erhvervssygdom, der skyldes arbejdsforhold på arbejdspladsen. AES dækker også andre udgifter, f.eks. lægeregninger m.v. i forbindelse med sagsbehandlingen. Disse skader anmeldes direkte af lægen eller tandlægen og ses ikke af, da det er et mellemværende direkte mellem skadelidte og lægen/tandlægen/arbejdsskadestyrelsen. Alle kommuner, forsikrede såvel som selvforsikrede, er bidragspligtige til AES. Faxe Kommune har haft en udgift på erhvervssygdomme til AES på i alt kr Beløbet betales af de enkelte institutioner. Antal anmeldte erhvervssygdomme i 202: Hoveddiagnosegruppe Andre lidelser, Sygdomme i bevægeapparatet, Vibrationslidelser, Symptomer, gener, uklar diagnose samt hudlidelser 7 8 Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring v/atp s aktuar Side af Brilleskader Brilleskader anmeldes direkte til via specielle skemaer. Selvom det betragtes som en arbejdsskade har valgt at holde disse skader uden for, da de ellers ville være medvirkende til en højere skadesstatistik på arbejdsulykker generelt.

12 Der har i 202 været i alt 9 brilleskader med en samlet udgift på i alt kr Det kan oplyses, at udgiften til brilleglas erstattes fuldt ud, hvorimod stel kun erstattes med den takst, som anvendes af Arbejdsskadestyrelsen, som i 202 har været kr Hvis brillerne er helt nye under år erstattes stel også fuldt ud Borgere i aktivering Det fremgår af lab-lovens (Lov om Aktiv Beskæftigelse) 3, at kommunen har et hæftelsesansvar overfor personerne under kapitel 0 og. Det er borgere under disse kapitler, hvor kommunen kan blive gjort erstatningsansvarlig. I 202 er der i erstatninger på dette område udbetalt ca kr. 6.2 Forsikringsskader på ting I 202 har der været i alt 09 tingskader (bygning/løsøre/biler/ansvar) med en samlet udgift på kr Det samlede antal skader fordelt på afdelinger ser ud, som angivet nedenfor. Samlet antal tingskader fordelt på centre Center for Børn & Familie Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Sundhed & Pleje Center for Ejendomme Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Center for Undervisning Kilde: Som det ses af diagrammet er det Center for Sundhed & Pleje, der har de fleste skader efterfulgt af Center for Ejendommen, Center for undervisning, Center for Børn & Familie, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice samt Center for Beskæftigelse & Omsorg. Generelt har der været et fald i antallet af skader de senere år. Antallet af skader gennem de sidste 3 år har været: o o o 200: 25 skader 20: 200 skader 202: 09 skader Set i forhold til 200 er det et fald på 06 skader. Der er ingen tvivl om, at de igangsatte initiativer til minimering af skader er medvirkende til Side 2 af 25

13 Antal skader 202 Antal et generelt fald i skaderne. Her tænkes på indbrudsalarmer, adgangskontrol, videoovervågning m.m. Endvidere er børneulykkesforsikringen udgået af forsikringsprogrammet, da det ikke var lovligt for kommunen at tegne disse forsikringer. På antallet af skader må det siges, at kurven er knækket, jfr. skema om alle tingskader gennem de sidste 5 år: Alle skader gennem de sidste 5 år Faxe ÅR 2008 År 2009 År 200 År 20 År 202 Kilde: De enkelte områder vil blive beskrevet nærmere nedenfor, hvor skaderne er fordelt ud på skadestyper. På Centrene for nedenstående områder har der ikke været nogen skader og de vil derfor ikke blive nærmere omtalt. IT & Digitalisering Teknik & Miljø Udvikling Økonomi & HR Center for Børn & Familie Dagtilbud Rådgivning 0 2 I alt Skadestyper:Center for Børn & Familie Autoforsikring Bygning/løsøre 0 0 Ansvar Glasskade Brilleskade Hærværk Dagpasning Rådgivning Side 3 af 25 Kilde:

14 Antal skader 202 Der har været 2 uheld med biler. På bygning/løsøre har der været 6 skader. 2 skader er sket i forbindelse med indbrud og 3 skader er vandskader og en enkelt er lynnedslag. I forhold til året før er der sket et lille fald i antallet af brilleskader. Der har været en enkelt ansvarsskadesag i 202. Hærværksskader og glasskader betales af en særskilt pulje under. Center for Undervisning Undervisning 67 7 Ungdomsskole 4 Midtskolen Vestskolen 0 Østskolen 6 I alt Skadestyper: Center for Undervisning Ungdomsskolen Midtskolen Vestskolen Østskolen 2 0 Autoforsikring Bygning/løsøre Ansvar Glasskade 0 Brilleskade Hærværk Kilde: Der har været 4 uheld med biler inden for undervisningsområdet. På bygning/løsøre har der været i alt 3 skader og det er et markant fald i antallet af skader i forhold til året før. Skaderne har været i forbindelse med lynnedslag, indbrud, vand og rørskader. Der har kun været en enkelt ansvarsskade og ingen brilleskader i 202. Hærværksskader og glasskader betales af en særskilt pulje under. Center for Beskæftigelse & Omsorg Arbejdsmarked Omsorg I alt Side 4 af 25

15 Antal skader 202 Antal skader 202 Skadestyper: Center for Beskæftigelse & Omsorg 4, ,5 3 2,5 2,5 Arbejdsmarked Omsorg 0,5 0 Autoforsikring Bygning/løsøre Ansvar Glasskade Brilleskade Hærværk Kilde: Omsorg har alene haft 4 skader inden for auto, hvilket er et fald i forhold til året før, hvor der var 0 skader. På øvrige typer af skader har der ikke været noget i 202. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kultur & Fritid Borgerservice I alt Skadestyper: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kultur & Fritid Borgerservice Autoforsikring Bygning/løsøre Ansvar Glasskade Brilleskade Hærværk Kilde: På Kultur & Fritidsområdet har der været 7 bygning/løsøre skader, der skyldes indbrud, graffiti og en enkelt vandskade. Hærværksskaden er sket i forbindelse med smadrede ruder. Borgerservice har ikke haft nogen skader i 202. Center for Sundhed & Pleje Sundhed Ældrepleje I alt Side 5 af 25

16 Antal skader 202 Antal skader 202 Center for Sundhed & Pleje Ældrepleje Sundhed Autoforsikring Bygning/løsøre Ansvar Glasskade Brilleskade 0 Hærværk Kilde: Der er sket et markant fald i autoskader inden for ældreplejens område i forhold til året før. Der har i hele perioden sidste år været sat fokus på området med køretekniske kurser og en belønning til de områder, der lavede færrest buler. Der vil fortsat være fokus på dette område. På bygning/løsøre har skaderne været i forbindelse med lynnedslag og indbrud. På ansvarsområdet skyldes skaderne ting, som er blevet ødelagt. 5 medarbejdere har haft brilleskader. Center for Ejendomme Ansvarsskader borgere Faxe Brandvæsen Park & Vej 4 5 Rengøring & Kantine Teknisk Service I alt Center for Ejendomme Autoforsikring Bygning/løsøre Ansvar Glasskade Brilleskade Hærværk Ansvarsskader borgere Faxe Brandvæsen Park & Vej Rengøring & Kantine Teknisk Service Kilde: Side 6 af 25

17 På hele området har der været i alt 7 autoskader. På bygning/løsøre området har der været 3 skader, som skyldes indbrud og beskadigelse af en elevator. Kommunen er blevet gjort erstatningsansvarlig over for 9 borgere. De fleste sager skyldes huller i vejen og er afvist. En enkelt medarbejder har fået ødelagt sine briller i forbindelse med udførelse af arbejdet. 7. Aktiviteter 7. Projekter 7.. Færre buler i hjemmeplejens biler har i samarbejde med hjemmeplejen haft et pilotprojekt kørende omkring præmie til dem uden buler i bilen. Det skal ses i lyset af, at hjemmeplejen har haft rigtig mange skader på bilerne gennem de sidste 3-4 år, som har kostet omkring mio. kr. Formålet med projektet har været at gøre personalet til bedre bilister for at undgå disse skader og føle ansvar for den bil, de benytter, dvs. en holdningsændring overfor kørsel i kommunens biler. Inden projektets start har været ude og præsenterer oplægget i de enkelte teams. På disse møder er der samtidig spurgt ind til, om der var noget de mente, som kunne gøres anerledes for at forhindre skader på bilerne. Disse udsagn er blevet realiseret, eks. deltagelse på køretekniske kurser. Alene besøgene i de enkelte teams har skabt større opmærksomhed på antallet af skader. Som det ses andet sted i rapporten er antallet af skader faldet markant. I 20 var der i alt 45 skader mod 9 skader i 202. Projektet har kørt som et pilotprojekt i hele 202. Det handler selvfølgelig fortsat om at have fokus på området med, at skader anmeldes løbende, så bilerne hele tiden er uden buler der er orden or ryddelighed i bilerne der løbende tilbydes køretekniske kurser til nyansatte Der passes på tingene, når det er i orden Røgalarmkampagnen Red Farmor Faxe Kommune indgik i et samarbejde med BrandBevægelsen og Sikkerhedsbranchen i en kampagne om opsætning af røgalarmer hos borgere over 65 år. Kampagnen har haft navnet: Redfarmor. I gennemsnit har personer over 65 år mere end 4 gange så stor risiko for at omkomme ved brand som personer under 65 år. Ud over at være særligt udsatte, er ældre også de, som har færrest røgalarmer i hjemmet. Typisk fordi de ikke selv magter at sætte alarmerne op. Side 7 af 25 Som et led i denne kampagne er der opsat gratis røgalarmer hos de ældre borgere i Faxe Kommune, der via annoncer fra kommunen har

18 svaret tilbage, at de ønskede at få en sådan alarm. Kampagnen har været skudt i gang inden jul og der blev holdt en event-dag med borgmester og de frivillige opsættere samt pressen. Afviklingen af kampagnen er generelt forløbet godt og samarbejdet med de frivillige organisationer, ældreplejen og beredskabet har fungeret udmærket. Sammenlignet med andre kommuner har Faxe Kommune gjort et stort stykke arbejde med opsætningen af røgalarmerne. De frivillige organisationer og ældreplejen har opsat ca. 500 røgalarmer i Faxe Kommune Udbud af serviceaftaler Faxe og Stevs Kommuner har indgået en aftale om et fælles udbud på serviceaftaler for sikringsanlæg og udstyr i begge kommuner. Det overordnede formål med gennemførelse af udbuddet er At udnytte muligheden for stordriftsfordele via rammeaftaler på serviceydelserne At sikre en høj kvalitetsmæssig og ensartet serviceportefølje At opnå besparelser på de årlige driftsomkostninger At sikre, at den fremtidige sikring i de kommunale bygninger i begge kommuner overholder kommunernes sikringspolitik. De endelige aftaler med nye leverandører forventes først endelig på plads omkring sommeren Sikring Der er en løbende proces i gang med etablering af sikringstiltag til minimering af skader. Dette er i tråd med de vedtagne politikker på området og en del af risikostyringen i kommunen på hele forsikringsområdet. Formålet er at sikre kommunens borgere og ansatte mod skader, undgå tab og driftsforstyrrelser samt at risikoforebygge der, hvor det har størst effekt. I det forløbne år er der foretaget sikring på udvalgte institutioner vedrørende ABA automatisk brandalarmeringsanlæg Adgangskontrol Lynnedslag/transientbeskyttelse Vandalarm Videoovervågning Termografering Containeres placering flytning væk fra bygninger Endvidere fremgår det af sikringspolitikken, at sikringsforanstaltninger skal udføres ved bygge- og anlægssager i kommunen, så sikringsniveauet bevares også ved om- til- og nybyggeri. Disse sikringstiltag har været medvirkende til et stort fald i antallet af skader og reduktion på præmierne. Side 8 af 25

19 7.3 Erfaringsudveksling, uddannelse, kurser og konferencer Der er i sikret grundlag for udvikling via vidensdeling, inspiration og efteruddannelse med deltagelse i nedenstående aktiviteter i årets løb Årskonference om risikostyring i Nyborg Danske risikorådgivere Her fik Faxe Kommune tildelt årets risikostyringspris Nordisk konference - Gjensidige Temadag Alm. Brand fokus på det offentlige Temadag om arbejdsskader via InsuBiz Den Trygge Kommune Politigården i Kbh. Willis konference kommunens mægler Temadag hos Willis om lov om aktiv beskæftigelse Erfa-møder mellem kommunerne i Region Sjælland Erfa-møder på landsplan omkring IT værktøjet kuben Arbejdsmiljømesse Stevns har deltaget i kursus/uddannelse om forsikringer på Forsikringsakademiet 7.4 Risikostyring - Følgegruppen Følgegruppen afspejler Faxe kommunes administrative organisering og har til formål at sætte fokus på forbedring af sikkerheden på alle niveauer, så ulykker og fejl begrænses mest muligt og der skabes trygge rammer. Endvidere er formålet at udbrede kendskabet til risikostyring, så vi i fællesskab får skabt øget opmærksomhed på området og derigennem er med til at passe på vores værdier. Der har været afholdt i alt 4 møder i løbet af året, hvor der overordnet har været nedenstående sager på dagsordenen: - Gruppens sammensætning - Indkomne ansøgninger om tilskud til projekter - Præsentation af skadestatistikker - Projekt: Redfarmor - Projekt: Udbud af serviceaftaler - Projekt: Sundhedsforsikringer - Projekt: Brandparat - Udbud af serviceaftaler - Sikringstiltag om igangsatte projekter - Erstatningssager - Seminardag for forsikringsselskaber - Sikkerhedsmesse - Nabohjælpskampagne i samarbejde med Politiet - Generel orientering om øvrige igangværende aktiviteter 7.5 Risikostyringsaktiviteter Aktiviteter der er helt eller delvist finansieret af s budget. Projektnr. Aktivitet Beløb u/moms kr. Projekt Snowgrabbers (skridsikre såler til sko/støvler) til hjemmeplejen Side 9 af 25

20 Projektnr. Aktivitet Beløb u/moms kr. Projekt 2 Overfaldsalarm til borgerservice.50 Projekt 3 Folder omkring arbejdsskade ved aktivering.575 Projekt 4 Tracking til Kildens køretøjer 5.93 Projekt 5 Kabler til mobilt videokamera 90 Projekt 6 Nøgleskab til Karise skole 0.29 Projekt 7 Nøgleskab til Grøndalsvej 8, Haslev Projekt 8 Nøgleskab til Kongsted ældrecenter Projekt 9 Nøgleskab til Dalgården Projekt 0 Nøgleskab til Solhavecenteret Projekt Nøgleskab til Teknisk Service 4.92 Projekt 2 Pengeskab til Haslev Bibliotek Projekt 3 ITV på Haslev Bibliotek Projekt 4 Røgalarmer Projekt 5 Containergård på Rådhusvej Projekt 6 Biler uden buler Køreteknisk kurser Projekt 7 AV sikring på Hylleholt Skole.853 Projekt 8 Adgangskontrol på Bavneskolen Projekt 9 ITV på Frederiksgade Projekt 20 Udvendig lys på Kongsted ældrecenter 8.4 Projekt 2 ITV ved bådehus, Faxe Ladeplads Projekt 22 Sofiendalskolen Opbevaring til pc ere Projekt 23 Kursuskatalog Projekt 24 Førstehjælpskurser.635 Projekt 25 Køretekniskkurser inkl. glatfører Vagtordning Faxe kommunes vagter har for 202 udarbejdet en oversigt over, hvad de har lukket og slukket for, jfr. nedenstående skema: Side 20 af 25

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke s årsrapport Faxe Kommune 2014 Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER... 4 5. TAKSTFINANSIERET

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke s årsrapport Stevns Kommune 2014 Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER... 4 5. TAKSTFINANSIERET

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013 s årsrapport Faxe Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring til Faxe Kommune Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL...

Læs mere

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Årsrapport for 2010. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport for 2010. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Årsrapport for 2010 Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ 3 1. FORMÅL 3 2. LOVGIVNING 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER 4 5. UDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Årsrapport for 2008 om Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport for 2008 om Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Årsrapport for 2008 om Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL 3 2. LOVGIVNING 3 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING 3 4. FORSIKRINGSLØSNINGER 3 5. UDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Årsrapport for 2009. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport for 2009. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Årsrapport for 2009 Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL 3 2. LOVGIVNING 3 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING 3 4. FORSIKRINGSLØSNINGER 3 5. UDLEJNINGSEJENDOMME 4

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2016

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2016 s årsrapport Faxe Kommune 2016 Eksempel på indbrud i Faxe Kommune Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ...3 1. FORMÅL...4 2. LOVGIVNING...4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING...4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...4

Læs mere

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund 19. Juni 2013 Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund Fakta om kommunerne Faxe Kommune Stevns Kommune Areal 404,54 km2 247,23 km2 Indbyggere pr. 1/12 2012 Antal helårsansatte

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

Årsrapport Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009.

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009. Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal. Denne statistik indeholder følgende punkter. 1. Rapportens detaljeringsgrad 2. Antal skader totalt set 3. Skader fordelt på afdeling og underafdeling 4.

Læs mere

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3 Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Starts side... 2 Informationsside... 3 Stamdata Organisation... 3 Stamdata Arbejdsskadetype... 4 Stamdata Anmeldertype... 4 Stamdata Virksomhed information... 4 Skade detaljer...

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget Notat Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader på socialområdet i 2015 i forhold til 2014 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2015 + 2016 Sagsnummer: 87.00.00-A00-4-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Vi gør nu status over 3. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kan det betale sig? På tingskadeområdet har

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013 Risikostyring Årsberetning og regnskab for 2013 Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring Februar 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resume... 2 Forsikringsmarkedet iflg. vores samarbejdspartner

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forsikringskontoret gør nu status over 9. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2015 fået

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsikringskontoret gør nu status over 10. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har været det bedste

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsikringskontoret gør nu status over 8. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2014 fået

Læs mere

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar Notat Sagsfremstilling vedrørende forsikringer for Beredskab og Sikkerhed Den 2. december modtog Beredskab & Sikkerhed tilbud på forsikringer efter et udbud hos Codan, TopDanmark og Gjensidige. Kun Gjensidige

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsikringskontoret gør nu status over 5. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2011 har generelt været et

Læs mere

Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes.

Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes. Guide til at indberette arbejdsulykker i Høje-Taastrup Kommune Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes.

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK Version 3-2012 HR/Personale & Løn Forsikring & Arbejdsmiljø 2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bilagsoversigt...4 Formål...5 Metoder til opfyldelse af

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for Willemoesgade 15 5610 Assens for Indholdsfortegnelse Formål 1 Målsætning...3 Politikker.....3 Organisation & kompetencer....4 Økonomi........4 Forebyggelse....5 Budget......7 Side 2 af 9 Formål en har

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Indledning Nye forsikringsleverandører Budget Skaden, der fyldte det hele Øvrige skader Fuld fart på forebyggelsen Bonus-ordningen Arbejdsmiljøet Udfordringerne Ny forsikringspolitik?

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101

Læs mere

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring R A P P O R T Statusrapport 2014 Forsikring Statusrapport 2014 - Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram 5 2.1. Forsikringmægler 5 2.2. Forsikringsleverandører 5 2.3.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Instruks Håndtering af arbejdsskader

Instruks Håndtering af arbejdsskader 2007/19723 10.04.08 tive Godk. Hoved-MED 14.05.08 rev 16. april 2009 Godk. Hoved-MED 18.06.09 Instruks Håndtering af arbejdsskader Formål Formålet med denne instruks og de 4 vedlagte bilag er, at sikre

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010 Rapport Risikostyring Assens Kommune Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Arbejdsopgaver i...3 Udbud...3 Administration arbejdsskader...4 Risikostyringsgruppen...5 Udbrede kendskabet

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser (afløser bilag af 24. marts 2015) Forsikrings- og Risikostyringspolitik Retningslinjer & bestemmelser 1. Indledning... 3 2. Forsikrings- og Risikostyringspolitikkens anvendelse... 3 3. Hvem er omfattet

Læs mere

Indstilling. Risikostyring

Indstilling. Risikostyring Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Sociale forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø, Sundhed og Omsorg, Kultur og Borgerservice, Børn og Unge Dato 12. januar 2017 Risikostyring

Læs mere

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING PRIVAT EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING Når du er fyldt 60 år 1 Privat SIKRING AF DEN TREDJE ALDER Udviklet i samarbejde med Ældre Sagen Codan har sammen med Ældre Sagen udviklet den særlige Evergreen Ulykkesforsikring.

Læs mere

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 29. September 2015 kl. 19-21 Byrådssalen, Rønnede, Faxe Kommune Program 19.00-19.15 Velkomst v.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Om Frederikshavn Kommune i forsikringsåret 2013 Frederikshavn Kommunes nuværende forsikringsprogram blev etableret pr. 1. januar 2011 og blev i 2013 forlænget med yderligere 2 år, således forsikringerne

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0 KKKØR Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Helår 2012 Side 0 Side 1 A-skade statistik for Region Nordjylland Antal af A-skader i Region Nordjylland

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme Dato: 7. november

Læs mere

Erhvervssygdomme og ulykker i 3F

Erhvervssygdomme og ulykker i 3F Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 43 Offentligt Erhvervssygdomme og ulykker i 3F Januar 2005 - Marts 2015 Rundt om arbejdsskaderne i 3F 3F har 320.000 medlemmer fordelt på 6 hovedbrancher

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009 Rapport Risikostyring Assens kommune 2009 Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Risikostyring...4 Risikoidentificering...5 Udbud Automatisk Brandalamerings Anlæg (ABA-anlæg)...5 Procedure

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker 1. Beskrivelse af ulykken Udfyldes af sikkerhedsgruppen sammen med den medarbejder, der kom til skade. I mindre virksomheder uden sikkerhedsgruppe

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Opgørelse over arbejdsskader med fravær Teknisk Forvaltning

Opgørelse over arbejdsskader med fravær Teknisk Forvaltning Beredskab Beredskabet Autonummer: 138 Dato for skade og forventet fraværstid: 18-01-2007 Uarbejdsdygtighed 7-13 dage Fod Under madudbringning skal skadelidte op af en trappe. En rist på trappen vipper

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere