Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4"

Transkript

1 Trafikforsikring

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring for sygeplejersker under patienttransport 5 Personskadedækning 5 Ansvarsforsikring ved ukendt skadevolder flugtbilist 5 Skader forvoldt af løse hunde 5 Privat fuldtidsulykkesforsikring 5 Eksempler 5 Noter 9

3 Indledning Formålet med denne publikation er at give dig et overblik over de forskellige typer forsikringer, du som sygeplejerske kan være omfattet af, hvis du bliver involveret i en trafi kulykke i arbejdstiden. Nogle af forsikringerne er lovbestemte, som eksempelvis arbejdsskadesikringsloven og andre er overenskomstbaserede. Forsikringerne kan også være frivilligt tegnet enten af arbejdsgiver eller på dit eget initiativ og for din egen regning. Er du i tvivl om, hvordan du er forsikret på dit arbejde under færdsel i trafi kken, bør du få en orientering fra din arbejdsgiver. Publikationen er ikke altomfattende. I forbindelse med en konkret ulykke vil der opstå spørgsmål, du ikke kan få besvaret i denne publikation. Som ved andre typer af arbejdsskader kan du også i forbindelse med trafi kulykker i relation til dit arbejdet få råd og vejledning fra Dansk Sygeplejeråd. Kontakt din lokale kreds. Indledningsvis i publikationen gennemgås de forskellige forsikringstyper kort. Herefter illustrerer en række eksempler, hvorledes forsikringstyperne kan komme i brug, og hvordan de virker i forhold til hinanden. Begreber, der anvendes, er markeret med note, der henviser til forklaring sidst i publikationen. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 1 Arbejdsskadesikringen gælder, når en ulykke sker i arbejdstiden, og når ulykken opfylder arbejdsskadesikringens defi nition på en arbejdsulykke 2. Fra arbejdsskadesikringen kan ydes betaling for behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén 3, erhvervsevnetabserstatning 4 og forsørgertab 5. Sikringen yder ikke erstatning for svie og smerte 6, løntab 7 eller andre tab 8. Autoansvarsforsikring Det er lovpligtigt for en bilejer at have en autoansvarsforsikring. Erstatningsansvaret følger af Færdselslovens 101, stk 1 og lyder:»den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld eller ved eksplosion eller brand, der hidrører fra brændstofanlæg i køretøjet«. Selve erstatningen opgøres i henhold til erstatningsansvarsloven og dækker svie og smerte 6, løntab 7, mén 3, erhvervsevnetab 4, forsørgertab 5, og andet tab 8. Den lovpligtige autoansvarsforsikring dækker udelukkende skader, som køretøjet forvolder på andre eksempelvis passagerer. Autoansvarsforsikringen på din bil eller din arbejdsgivers bil dækker ikke dig, hvis du er fører af bilen. Er der imidlertid en modpart i ulykken, vil du, som fører af din bil, være omfattet af modpartens autoansvarsforsikring. Får du for eksempel ikke fat i modparten, er du som fører ikke dækket af nogen ansvarsforsikring. I dette tilfælde kan du rette henvendelse til Dansk Forening for Internationale Køretøjer (D.F.I.M) på telefon Foreningen 3

4 fremsender en særlig ansøgning til forsikringsmæssig dækning, fordi forsikringsselskaberne er gået sammen om at have en forsikring, der kan dække, når et ukendt køretøj er årsag til personskade. I en sådan situation kan du, som fører af bilen, være omfattet af arbejdsskadeforsikringen samt eventuelt en privat fuldtidsulykkesforsikring. Eventuelle passagerer er som nævnt dækket af ansvarsforsikringen. Ansvaret, i henhold til færdselslovens 101, er uafhængigt af, om nogen er skyld i skaden eller ej. Dette kaldes også for et objektivt ansvar. Som udgangspunkt omfatter ansvaret kun skader, der er opstået i forbindelse med køretøjets drift. Holder bilen eksempelvis parkeret, og du kommer til skade ved at få fi ngeren i klemme i døren, er skaden ikke opstået i forbindelse med køretøjet i drift og derfor ikke omfattet af autoansvarforsikringen. Hvis skaden er omfattet af både arbejdsskadeforsikring og af autoansvarsforsikring, har arbejdsskadeforsikring forrang. I praksis betyder det, at erstatning for behandlingsudgifter, mén, erhvervsevnetab og forsørgertab alene udbetales fra arbejdsskadeforsikringen. Eventuel erstatning for svie og smerte, løntab og andet tab kan udbetales fra modpartens ansvarsforsikring. Det er vigtigt at fremhæve, at hvis du er involveret i en såkaldt soloulykke, hvor du ikke kører ind i en anden trafi kant, er du som fører ikke omfattet af dit eget køretøjs ansvarsforsikring. Autoskadeforsikring (kasko) Autoskadeforsikring kaldes også for kaskoforsikring og er en frivillig forsikring, du kan tegne for din bil. Forsikringen dækker skader på det forsikrede køretøj, men ikke personskade. Hvis du kører i egen bil, som led i dit arbejde, og i den forbindelse får en kaskoskade, skal du være opmærksom på, at du muligvis stiger i forsikringspræmie/selvrisiko. En sådan øget udgift til forsikring kommer du selv til at betale, med mindre du har en aftale med din arbejdsgiver om, at arbejdspladsen betaler. Dansk Sygeplejeråd har den principielle holdning, at det er arbejdsgiverens opgave at stille nødvendig transport til rådighed for medarbejderne. Auto/trafikulykkesforsikring En auto/trafi kulykkesforsikring kaldes også for en førerulykkesforsikring. Der er tale om tillægsforsikring, som kan tegnes således, at den omfatter fører og/eller passagerer i køretøjet. Forsikringen dækker også føreren i forbindelse med en soloulykke. Vilkårene for forsikringen varierer fra selskab til selskab, men har sædvanligvis stor lighed med ulykkesforsikring. Derfor dækker forsikringen ikke sædvanligvis, hverken tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte, men det kan tegnes som en tillægsforsikring i visse selskaber (se nedenfor). Du bør være opmærksom på, om denne forsikring kommer til udbetaling, hvis der er andre forsikringer, som dækker. For eksempel, hvis der er tale om en ulykke, der kan anerkendes som en ulykke efter arbejdsskadeforsikringen, eller hvis du modtager erstatning fra modpartens forsikringsselskab. 4

5 de forsikringsselskaber, der tegner ansvarsforsikringer for hunde. Puljen hedder Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde (F.A.H.). Du kan kontakte F.A.H på tlf.: Overenskomstbaseret ulykkesforsikring for sygeplejersker under patienttransport Den overenskomstbaserede ulykkesforsikring indgår i Arbejdstidsaftalen for såvel amter som kommuner. Forsikringen dækker ved tilskadekomst i forbindelse med patientledsagelse ved ambulancetransport (bil, fly eller helikopter). Dog gælder forsikringen ikke for tjenestemandsansatte. Personskadedækning Som tidligere nævnt er føreren ikke dækket af bilens ansvarsforsikring. Derimod er føreren med en personskadeforsikring sikret samme erstatning, som hvis der havde været en dækkende ansvarsforsikring. Eksempelvis ved en soloulykke. Også her bør du være opmærksom på eventuelle forskelle i dækningen fra forskellige forsikringsselskaber. Ansvarsforsikring ved ukendt skadevolder flugtbilist Skader forvoldt af en flugtbilist kan dækkes af den fælles pulje Dansk Forening for Internationale Køretøjer (D.F.I.M), som forsikringsselskaberne har oprettet. Du skal dog have dokumentation for, at skaden er forvoldt af en flugtbilist. Dokumentation kan ske i form af politianmeldelse eller vidner. Du kan kontakte D.F.I.M. på tlf.: Skader forvoldt af løse hunde I Danmark skal hunde være ansvarsforsikrede. Skader, der er forvoldt af hunde med ukendt ejer, kan dækkes af en fællespulje, som er oprettet af Privat fuldtidsulykkesforsikring En fuldtidsulykkesforsikring gælder også i arbejdstiden. De fleste, der har tegnet en ulykkes forsikring, har dog alene tegnet en såkaldt fritidsulykkesforsikring, der selvsagt ikke gælder, når ulykken er sket i arbejdstiden. En fuldtidsulykkesforsikring dækker som oftest alene varigt mén også kaldet invaliditet fra 5%. Nogle dog først fra en højere méngrad. En ménerstatning fra en privat fuldtidsulykkesforsikring udbetales oveni eventuel ménerstatning fra arbejdsskadesikringen eller fra en ansvarsforsikring. Behandlingsudgifter betales kun en gang og primært fra arbejdsskadesikringen. Erstatning ved død udbetales oveni en forsørgertabserstatning fra arbejdsskadesikringen. Der ydes som oftest ikke erstatning for erhvervsevnetab, løntab eller svie og smerte fra en ulykkesforsikring. Du skal være opmærksom på, at ulykkesdefi nitionen i privattegnede forsikringer kan være forskellig fra selskab til selskab og forskellig fra ulykkesdefi nitionen i arbejdsskadesikringsloven. Eksempel 1 Lise kører alene i egen bil som hjemmesygeplejerske for en kommune. En bil kører ind i siden på Lises bil. Lise kommer til skade og er sygemeldt. Da ulykken sker i arbejdstiden og som led i arbejdet, er Lise omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Som fører af bilen er Lise ikke dækket af sin egen autoansvarsforsikring, men da der er en modpart, vil Lise være omfattet af modpartens autoansvarsforsikring. Det er derfor vigtigt at få noteret ned, hvem modparten er. Som nævnt kan 5

6 der tegnes en særlig auto/trafi kulykkesforsikring, der omfatter bilens fører. Endvidere vil Lise være omfattet af en eventuel privattegnet fuldtidsulykkesforsikring. Eksempel 1a Trafi kulykke som i eksempel 1. Dog har Lise en kollega med som passager. Følgende vil gælde for kollegaen. Såfremt kollegaen også var på arbejde, er vedkommende omfattet af arbejdsskadesikringen. Som passager er kollegaen også omfattet af Lises autoansvarforsikring. Som nævnt kan der tegnes særlige auto/trafi kulykkesforsikringer, hvis dækning fremgår af selve policen. Kollegaen vil være omfattet af sin eventuelle privattegnede fuldtidsulykkesforsikring. Eksempel 2 Lise kører i egen bil på vej til et hjemmebesøg og kører på grund af glat føre ind i et træ. Her er tale om en såkaldt soloulykke. Som under eksempel 1 er Lise omfattet af arbejdsskadesikringen. Lise er ikke automatisk omfattet af nogen autoansvarsforsikring, da der ingen modpart er. Det betyder, at Lise alene er omfattet af arbejdsskadeforsikringen, og derfor ikke kan få erstatning fra en ansvarsforsikring herunder erstatning for svie og smerte og eventuelle løntab. Er der imidlertid tegnet en særlig forsikring for Lise, som indeholder personskadedækning, kan forsikringen dække Lise. Dækningen vil være den samme som på en ansvarsforsikring eller erstatning for behandlingsudgifter og varigt mén som på en ulykkesforsikring, eller førerulykkesforsikring, der dog dækker som ulykkesforsikring med behandlingsudgifter og varigt mén. Er Lise omfattet af en eventuel privattegnet fuldtidsulykkesforsikring, er forsikringsbetingelserne de samme for kørsel i egen bil som for kørsel i en bil stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Dog kan din præmie/selvrisiko for kaskoforsikringen stige ved ulykke ved kørsel i egen bil. Eksempel 2a Lise er i egen bil med en kollega som passager på vej til et hjemmebesøg og kører på grund af glat føre ind i et træ. Som under eksempel 1 og 2 er såvel Lise som hendes kollega omfattet af arbejdsskadesikringen. Dog er kollegaen som passager omfattet af Lises autoansvarsforsikring, mens Lise som fører af bilen ikke er omfattet af nogen autoansvarsforsikring, da der ingen modpart er. Du skal være opmærksom på, at eventuelle fuldtidsulykkesforsikringer også kan yde dækning. Forsikringsbetingelserne er de samme for kørsel i egen bil som for kørsel i en bil stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Dog kan din præmie og selvrisiko for kaskoforsikringen stige ved ulykke ved kørsel i egen bil. Eks. 3 Lise kører på cykel som hjemmesygeplejerske og bliver påkørt af en bil. Skaden er omfattet af arbejdsskadesikringen. Lise er dækket af bilistens autoansvarsforsikring og dækket af eventuel fuldtidsulykkesforsikring. Det er vigtigt, at du husker at noterer modpartens navn, adresse og nummerplade. 6

7 Du bør være opmærksom på, at en eventuel privat fuldtidsulykkesforsikring også kan yde dækning. Eksempel 4 Lise deltager i en akut patienttransport i ambulance. Ambulancen bliver impliceret i en trafi kulykke, og Lise kommer til skade. Eks 3a Er modparten i ulykken en cyklist, fodgænger eller et dyr. Er modparten en fodgænger eller cyklist, dækker dennes eventuelle ansvarsforsikring såfremt modparten er skyld i ulykken her gælder ikke objektivt ansvar, som ved en bilulykke. Har modparten skylden, men ingen forsikring og ingen penge, kan det være svært for dig at få din erstatning. Er der tale om, at et dyr på vejen er en medvirkende årsag til ulykken, er det dyrets ejers ansvarsforsikring, der dækker, dog under den forudsætning, at ejeren af dyret eksempelvis har misligholdt den indhegning, som dyret er sluppet ud af. Men med mindre ejeren står med dyret, kan det være en vanskelig opgave at fi nde ejeren til et tilfældigt dyr. Er skadevolderen en hund, og lykkes det ikke at fi nde hundens ejermand, er der en særlig forsikring, der dækker ulykker forårsaget af hunde. I så fald ring til Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde (F.A.H.). Du kan kontakte F.A.H. på telefon: Lise er omfattet af arbejdsskadesikringen. Her er Lise passager. Derfor dækker ambulancens autoansvarsforsikring Lise som passager. Er Lise ansat i amt eller kommune er der tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker under patienttransport. Forsikringen fremgår af Arbejdstidsaftalen og yder erstatning ved mén og dødsfald. Eksempel 4a Lise kommer til skade under en ambulancekørsel, uden at der sker en egentlig trafi kulykke. Eksempelvis i forbindelse med en hård opbremsning, en undvigemanøvre eller på grund af et bump på vejen. Her vil arbejdsskadeforsikringen dække, hvis ulykkesdefi nitionen er opfyldt 2. Det skal dog afklares, om Lises tilskadekomst er omfattet af køretøjets autoansvarsforsikring. Det vil være tilfældet, hvis der er tale om en skade som følge af et færdselsuheld opstået på grund af bilens drift. Det skal også afklares, om Lise er omfattet af Arbejdstidsaftalens kollektive ulykkesforsikring for sygeplejersker under patienttransport. Eksempel 4 b Tilskadekomsten sker ikke ved en trafi kulykke i forbindelse med køretøjets drift, fordi køretøjet er parkeret. I situationen dækker køretøjets autoansvarsforsikring ikke. I så fald er Lise omfattet af arbejdsskadesikringen og eventuelt en privattegnet fuldtidsulykkesforsikring. 7

8 Eksempel 4 c Lise kommer til skade på selve ulykkesstedet i forbindelse med redningsarbejdet. I situationen er Lise omfattet af arbejdsskadesikringsloven, såfremt hændelsen opfylder ulykkesbegrebet. Skulle Lise blive påkørt af en bil under arbejde på ulykkesstedet, er Lise omfattet af skadevolderens bilistens autoansvarsforsikring. Du skal være opmærksom på, der kan tegnes særlige forsikringer, som dækker ved præhospitalsarbejde altså arbejde på skadestedet. Undersøg dette hos din arbejdsgiver og forsikringsselskab. Det skal afklares, om Lise er omfattet af Arbejdstidsaftalens kollektive ulykkesforsikring for sygeplejersker under patienttransport. Gælder sædvanligvis alene i Danmark. Og eventuelt privat tegnet fuldtidsulykkesforsikring dækker, som sædvanligvis hele verden. Tjek altid forsikringsforholdene inden du rejser til udlandet. Eksempel 5 Lise assisterer under hjemtransport af patient fra udlandet (ambulance/tog/fl y/skib) og kommer til skade ved en ulykke. Arbejdsskadesikringen dækker ved arbejde i udlandet, hvis arbejdstageren eller skadelidte ved udsendelsen har bopæl her i landet og udsenderen eller arbejdsgiveren er en her i landet hjemhørende virksomhed. Det er værd at bemærke, at ved arbejde i udlandet dækker arbejdsskadesikringen kun de første 12 måneder af udlands opholdet. Kasko og autoansvarsforsikring dækker sædvanligvis i Europa og udvalgte andre lande dog kun ved ambulancetransport. 8

9 4. Erhvervsevnetabserstatning Arbejdsskadestyrelsen skriver: I det omfang en arbejdsskade har medført et varigt tab af erhvervsevne på mindst 15 procent, gives der erstatning for det. Ved vurderingen tages der hensyn til skadelidtes muligheder for at forsørge sig selv ved et arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den skadelidte efter evner, uddannelse, alder og mulighed for omskoling/optræning. Beregningen af erhvervsevnetabet sker på grundlag af den lønindtægt, skadelidte havde i året forud for skaden. Noter 1. Arbejdsskadesikring Udfører du lønnet eller ulønnet arbejde for en arbejdsgiver her i landet, er du omfattet af Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. 2. Arbejdsulykke Fra 1. januar 2004 defineres en arbejdsskade i henhold til arbejdsskadesikringen som:»en personskade, forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.. For skader fra før 1. januar 2004 gælder de tidligere gældende arbejdsskadebegreber. 3. Varigt mén Arbejdsskadestyrelsen skriver i sin pjece Hvad betyder det? : Varigt mén er de fysiske og psykiske følger af en arbejdsskade, og de gener, de medfører i skadelidtes dagligdag. Ménet fastsættes med udgangspunkt i méntabellen til mellem 5 og 100 procent under helt specielle omstændigheder op til 120 procent. Der ydes ikke godtgørelse for mén under 5 procent. Godtgørelsen nedsættes, hvis skadelidte er fyldt 60 år på skadestidspunktet. Efter erstatningsansvarsloven opgøres erhvervsevnetabet anderledes, bl.a. beregnes erstatningen som 10 x årslønnen forud for skaden gange den fastlagte erhvervsevnetabsprocent. Erhvervsevnetabsersatning fra arbejdskadeforsikringen modregnes i en eventuel erhvervsevnetabserstatning fra erstatningsansvarsloven. 5. Forsørgertabserstatning Arbejdsskadestyrelsen skriver: 1 Den efterladte ægtefælle eller samlever kan afhængigt af økonomisk og sociale forhold få tilkendt erstatning for tab af forsørger, hvis en arbejdsskade har medført døden. Erstatningen udgør 30 procent af afdødes lønindtægt i året forud for arbejdsskaden. 2 Børn under 18 år har ret til erstatning for tab af forsørger. Erstatningen udgør 10 procent af afdødes lønindtægt i året forud for arbejdsskaden. I særlige tilfælde kan ordningen omfatte børn op til 21 år. Se overgangsbeløb. Overgangsbeløb Overgangsbeløb er et engangsbeløb, som bliver udbetalt, hvis en arbejdsskade medfører døden. Det tilkendes den efterladte ægtefælle. Det kan også udbetales til en samlever, når samlivet har varet i mindst 2 år før dødsfaldet. 9

10 Erstatningsberettigede efterladte Erstatningsberettigede efterladte er: 1 afdødes ægtefælle, hvis ægteskabet var indgået før arbejdsskaden skete, og ægtefællerne levede sammen på tidspunktet for skadelidtes død. 2 afdødes ægtefælle, hvis ægteskabet var indgået, efter arbejdsskaden var sket, ægteskabet havde varet mindst 2 år på tidspunktet for skadelidtes død, og ægtefællerne levede sammen på tidspunktet for dødsfaldet. Udbetales med virkning fra 1. juli 2002 frem til arbejdet kan genoptages, eller frem til det er muligt at vurdere et midlertidigt eller varigt erhvervsevnetab. 8. Andre tab I henhold til erstatningsansvarloven kan udgifter/ tab, der vurderes at være en følge af skaden, dækkes. 3 afdødes samlever, hvis samlivet var etableret før arbejdsskaden, og samlivet ved dødsfaldet havde varet mindst 2 år. 4 børn under 18 år, som afdøde havde forsørgerpligt for. 5 børn under 21 år, som afdøde havde haft forsørgerpligt for, og som er under uddannelse. En registreret partner regnes som ægtefælle. Forsørgertabserstatning fra Erstatningsansvarsloven udgøres af et overgangbeløb, der udbetales til den efterlevende. 6. Svie og smerte Udbetales ikke efter arbejdsskadeforsikringen, men kun hvis der er en ansvarlig skadevolder ifølge Erstatningsansvarsloven. Erstatning for svie og smerte opgøres som en fast takst pr. dag, man er lægedokumenteret sygemeldt. Fra 1. Juli 2002 med 130 kr. pr sygedag. Dog maksimalt kr. 7. Løntab Udbetales ikke efter arbejdskadeforsikringsloven, men kun hvis der er en ansvarlig skadevolder ifølge erstatningsansvarsloven. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste opgøres ud fra det faktisk lidte løntab, det vil sige den forventede indkomst i sygeperioden med fradrag af det, der løbende er udbetalt skadelidte i perioden, herunder sygedagpenge. 10

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere