REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL I ODENSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL I ODENSE"

Transkript

1 REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL I ODENSE Formanden bød velkommen til FOUAT årlige repræsentantskabsmøde og takkede Fynskredsen for igen at ville tage sig af den praktiske del af arrangementet. Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. 1. Valg af dirigent. Formandskabet foreslog, at Ove Møller Kristensen fra Købehavnskredsen blev valgt til dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Dirigenten fastslog, at mødet var lovligt indvarslet, og at den endelige dagsorden var udsendt i god tid inden mødet. 2. Formandens og kredsformændenes beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Formanden indledte mødet med at opfordre til, at forsamlingen med et minuts stilhed mindedes de medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste års repræsentantskabsmøde: Nordjyske Kreds: KN Villy Egebo og KN Jes Reiner Pedersen. Sydjyske Kreds: OB P.D. Jørgensen og MJ Ingvert Møller Terkildsen. Fyns Kreds: KN Gurli Ikjær, KN Erik Lykke Petersen, KN P.A.P. Jacobsen, PL Ronald Magnussen og SSG Ib Birger Hansen. Midt- og Vestsjællandske Kreds: PL Helge Nielsen. Københavns Kreds MJ Svend Kiilerich Hermansen. Formanden indledte herefter den egentlige beretning med at orientere om FOAUT medlemsstatus: Pr. 11. april 2016 er der 29 medlemmer i Nordjyske Kreds, 46 i Sydjyske Kreds, 2 i Midtjyske Kreds, 50 i Fynske Kreds, 56 i Midt- og Vestsjællandske Kreds og 139 i Købehavns Kreds, i alt 322 medlemmer. Landsledelsen har fortsat fokus på medlemssituationen, og i overensstemmelse med beslutningen på sidste års repræsentantskabsmøde har den forsøgt at skabe en større klarhed over, hvad der er særligt ved FOUAT. Formålet med dette arbejde har været at skabe en platform, hvorfra man kan inspirere hinanden på tværs af kredsene. SWOT-analysen er anvendt som udgangspunkt for dette arbejde, som vil blive behandlet under dagsordenens punkt 8. I forhold til hvervning af medlemmer har formanden haft en positiv dialog med CH/HJV om muligheden for at bringe en artikel om FOUAT i Hjemmeværnsmagasinet, som gerne skulle komme i næste nummer. Ole von Holck fra Sydjyske Kreds har foreslået at få fremstillet et visitkort for FOUAT med logo, foreningsnavn og henvisning til FOUAT hjemmeside. En god ide, som er blevet iværksat. Kredsene blev opfordret til at tage en bunke visitkort med hjem, så de kan blive uddelt til eventuelt interesserede. Flere visitkort vil kunne rekvireres hos forretningsføreren. Der er ligeledes blevet fremlagt FOUAT hvervefoldere på møde i Krigshistorisk Selskab. Af øvrige aktiviteter nævnte formanden: 1

2 Tidligere formand for Københavns Kreds MJ Jørgen Larsen nu er færdig med at sanere vores arkiv, og FOUAT har fået opbevaringsplads til det på Kastellet. Det er muligt at få adgang til arkivet i Driftsområde Kastellets åbningstid. MEDDELELSER udsendes som udgangspunkt kun elektronisk. Der bliver opkrævet betaling, hvis man vil have tilsendt en papirudgave. Formanden takkede redaktionen for et fortsat stort og vigtigt arbejde. Det er igen muligt at købe FOUAT reversnåle til 25 kr. gennem kredsenes forretningsførere. FOUAT fortsatte medlemskab af Folk & Sikkerhed har været overvejet. Der er siden sidste møde kommet ny landsformand, advokat, OL-R Peter M. Andersen. Formanden har bl.a. deltaget i Folk & Sikkerheds Sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg og i årsmødet i Fredericia. Invitationer er blevet videresendt til alle kredsformænd med tilbud om at deltage efter først til mølle princippet. Brieferne har været Forsvarsministeren, Forsvarschefen, Chefen for Hjemmeværnet og Chefen for Hærstaben samt de forsvarspolitiske ordførere. Derudover har formanden deltaget i Folk & Sikkerheds nytårsgudstjeneste samt i et bestyrelsesmøde vedr. udformning af en alternativ forsvarskommission. Senest er Folk & Sikkerheds indbydelse til dette års årsmøde i Fredericia videresendt til kredsformændene. Årsmødet finder sted den 29. april. Formanden fandt, at FOUAT fortsat bør støtte op om Folk & Sikkerhed, og han vil fortsætte med at videresende invitationer, såfremt kredsene er enige heri. Der var ingen indvendinger mod dette Der er fortsat dialog med hoffet omkring Kronprinsens mulige æresmedlemsskab. Seneste nyt er, at vi kan forvente en snarlig positiv skriftlig besked. Formanden har videresendt oplysning om muligheden for at se filmen Massakren i Dvor og deltage i den efterfølgende debat, og han har deltaget som FOUAT repræsentant i Forsvarsministeriets stormøde om veteranindsatsen i Danmark. Formanden orienterede herefter om status for FOUAT 125 års jubilæum her i Jubilæumsfesten vil blive holdt på Kastellet torsdag den 8. december sammen med Københavns Kreds, som holder Stiftelsesfest denne dag. Selve jubilæumsdagen er fredag den 9. december Der er udsendt invitation til FOUAT Protektor, og der er kommet svar tilbage om, at aftalen er plottet ind i HKH Prins Henriks kalender. Der foreligger dog intet tilsagn som sådan. Forsvarsministeren, Forsvarschefen og Chefen for Hjemmeværnet, formanden for HOD, formanden for HPRD, Kommandanten i Kastellet og Chefen for Driftsområde Kastellet vil blive inviteret til efteråret. Alle medlemmer af FOUAT er meget velkomne til at deltage i jubilæumsfesten som selvbetalere. Hans Vedholm fra Sydjyske Kreds foreslog, at jubilæumsarrangementet blev afholdt midt på dagen af hensyn til deltagernes alder og da mange er tilrejsende. Formandsskabet tog forslaget til efterretning og vil overveje dette. (Af referenten: Formandsskabet har efterfølgende besluttet, at jubilæumsfesten den 8. december vil blive afholdt som et frokostarrangement). 2

3 Arbejdet med jubilæumsskriftet løber planmæssigt. Kredsformændene har fået tilsendt det første udkast. Der er næstformanden OB Erling Flebbe, der trækker læsset og han har fået støtte fra KN Palle Christiansen fra Fyns Kreds. FOAUT har modtaget kr. til trykning af jubilæumsskriftet fra MJ von Zeilaus legat. Ansøgninger til Kulturministeriet, Tuborgfonden, A.P.Møllers Fond og Johannes Fogs Fond er alle blevet mødt med et afslag. Svar på ansøgninger til Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og Værnsfælles Forsvarskommando afventes. Formanden efterspurgte forslag til andre fonde som kunne tænkes at ville støtte formålet. Der var forslag om at søge støtte hos virksomheder, der sælger materiel til forsvaret, f.eks. Terma, Albani og Danfoss. Formandskabet vil arbejde videre med disse forslag. Formanden fremlagde derefter nogle modeller for finansieringen, hvis det ikke lykkedes at få fondsstøtte til hele trykningsudgiften. En mindre egenbetaling fra de medlemmer, der ønsket et eksemplar af jubilæumsskriftet, indgik i en af modellerne. Næstformanden redegjorde derefter for arbejdet med jubilæumsskriftet og nogle af de udfordringer, der har været forbundet med dette. Næstformanden efterlyste yderligere informationer og ikke mindst billeder helst ældre billeder som kan indgå i skriftet og bad om at få tilsendt bemærkninger, forslag osv. Hans Jürgens Jürgensen fra Midt- og Vestsjællandske Kreds mente, at tidsskriftet i den nuværende udgave primært indeholder en beskrivelse af folk, som ingen kender. Hans kreds vil høre om det, der er sket hos dem selv. Formanden gjorde opmærksom på, at næstformanden har været relativt alene om at skrive. Han har gjort en kæmpe indsats, ikke mindst, da den redaktionskomité som blev drøftet på sidste års repræsentantskabsmøde ikke blev til noget. Derfor mangler der også bidrag fra flere af de andre kredse. KN Palle Christiansen fra Fyns Kreds udtrykte skuffelse over, at det omfattende bidrag Fyns Kredsen har leveret ikke var kommet med. Dette blev dog tilbagevist af næstformanden, som havde medtaget størstedelen af Fyns Kredsens bidrag dog ikke i samlet form. Ole von Holck fra Sydjyske Kreds opfordrede til, at man brugte hjemmesiden, så folk selv kunne skrive jubilæumsskriftet ud. Der skal selvfølge trykkes nogle få eksemplarer, som kan udleveres til protektor m.fl. Han mente, at FOUAT skulle nøjes med at bruge de penge, der modtages i form af fondsstøtte. Sydjyske Kreds er ikke interesseret i at skulle bede medlemmerne om at købe jubilæumsskriftet. Franz Strehle fra Nordjyske Kreds gav udtryk for, at hans kreds ønskede et festskrift som beskrev fortiden, så han var meget tilfreds med det foreliggende udkast og udtrykte stor respekt for det arbejde, som der er lagt i det. Hans Vedholm udtrykte også sin anerkendelse for en indsats, der er lagt i opgaven og havde forståelse for, at når man vælger en kronologisk tilgang, er det godt med anekdoter. Han lovede, at Sydjyske Kreds ville komme med et bidrag. Formanden opfordrede til, at kredsene sendte næstformanden supplerende bidrag inden 1. juli. Derefter vil der blive lavet en ny udgave af jubilæumsskriftet, som vil blive 3

4 udsendt 1. august. Denne udgave vil ligge tæt på det endelige resultat. Den nuværende struktur vil blive anvendt. I tilknytning til den bog, der kommer, vil kredse, der ønsker at have mere med, kunne få et tillæg lagt på hjemmesiden på undersiderne Nyt fra Kredsene. Keld Meier Olsen fra Københavns Kreds mente, at kredsen vil kunne sælge 50 eksemplarer af et jubilæumsskrift, hvis det bliver løsningen. Formanden afsluttede sin beretning med at fortælle, at formandskabet i flere omgange har været i dialog med Kulturministeriet vedr. en høring om lovforslag om ændring af arkivloven (visse restaurationsvirksomheders, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen). Der er i detaljer redegjort for FOUAT anvendelse af kongekronen i vores logo lige siden Det bliver spændende at se, hvad udfaldet bliver. Derefter gik man over til kredsformændenes beretninger. I Nordjyske Kreds har der været gennemført to rejser, kransenedlæggelser og bowling. Kredsen har ikke mulighed for at gennemføre skydninger. Fyns Kreds har gennemført en forårstur til Pansermuseet, fire skydninger i august måned, en efterårstur til Langelandsfortet og Valdemar Slot samt en julefrokost med stor tilslutning. Sydjyske kreds har afholdt to arrangementer: Et besøg hos den danske menighed i Sydslesvig og A.P. Møller skolen samt et besøg hos Danfoss. Af økonomiske årsager vil kredsen ophøre med at trykke og udsende MEDDELELSER til medlemmer, der ikke har computer, men kun udsende kredsens egne meddelelser. Hans Vedholm takkede Fyns Kreds for tilbuddet om at deltage i deres skydninger også selv om ingen af sydjyske kreds medlemmer har benyttet sig af tilbuddet. Midt- og Vestsjællandske kreds havde holdt generalforsamling med 22 deltagere, heraf fire nye. Der var glæde over at have fået kredsens dåbsattest et skrift fra 1. november 1973, hvor Midt- og Vestsjællandske Kreds blev oprettet. SWOT analysespørgsmålene var udsendt til medlemmerne, men kun meget få havde en mening om dette og dem, der havde, var mest negative. OL Tonni Schumann er blevet indvalgt i bestyrelsen, og det er planen, at han skal afløse den nuværende kredsformand Hans Jürgen Jürgensen næste år. Kredsen er godt tilfreds og godt kørende. Midtjyske Kreds har nydt godt af Nordjyskes Kreds gæstfrihed. De har bl.a. deltaget i et spændende besøg ved Terma. Kredsens økonomi er nu så dårlig, at den ikke kan dække gebyret ved at have en bankkonto. Købehavns Kreds har gennemført en ekskursion til Mosede Fort, Klipfiskefrokosten, samt Stiftelsesfesten med kransenedlæggelse ved det Internationale Monument. FOUAT optræder nu på Kastellets hjemmeside over foreninger, der nedlægger krans ved Monumentet. Der har været afholdt ni skydedage med gennemsnitligt 11 skytter samt otte foredrag. Andre kredse har mulighed for at få adgang til et foredrag af major David Christopher Johnson om hans oplevelser under Vietnamkrigen, som er optaget på video. 4

5 Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, hvilket ikke var tilfældet. Skydeudvalgsformand Gregers Djørup og formanden forestod derefter overrækkelsen af præmier til årets bedste skytter. Der har været afholdt skydninger i 3 kredse. Årets resultat er meget snævert, hhv. 1027, 1024, 1014 point. Det samlede pointtal er på 3065 mod sidste års OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Gert Riber Schultz fra Fyns Kreds. KN Buchs mindeskål blev tildelt Birger Hoff fra Københavns Kreds. KN Troels-Smith s mindepokal gik til Erik Olsen fra Midt- og Vestsjællandske Kreds. MJ Ulrichsens pokal tilfaldt Leif Mosegaard fra Fyns Kreds. Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Fyns Kreds. 3. Foreningens virke i det kommende år. Formanden meddelte, at det kommende år vil være præget af den fortsatte kamp for at være relevant for vores nuværende og fremtidige medlemmer. Yderligere drøftelser vil finde sted under dagsordenen pkt. 8. Herudover er der aktiviteterne omkring vores jubilæum, både jubilæumsskriftet og jubilæumsfesten. Formanden opfordrede til, at mange vil støtte op omkring selve jubilæumsfesten, selvom det ikke bliver som i de gode gamle dage med ægtefæller og dans. 4. FOUAT hjemmeside. FOUAT webredaktør MJ J. H. Nielsen orienterede om hjemmesidens aktører og disses rettigheder. Han oplyste, at kredsene kan indstille medlemmer til redaktør- og forfatterroller. Medlemmer registrerer sig selv for tildeling af abonnentrolle. Da der ofte er uønskede gæster på hjemmesiden, er der indlagt et program, som sorterer ikke velkomne gæster fra. FOUAT hjemmeside har dagligt rigtige besøgende. Der er ikke så mange indlæg og artikler endnu. Webredaktøren gennemgik retningslinjerne for, hvordan man lægger indlæg op, herunder videoer. Webredaktøren vil gerne være behjælpelig. Der er i årets løb modtaget 13 tilmeldinger af nye medlemmer via hjemmesiden. Medlem til medlem faciliteten vil fortsætte. Ole von Holck Sydjyske Kreds, som har udskrevet MEDDELELSER til de af kredsens medlemmer, som ikke har computer anbefaler, at MEDDELELSER indledes med kredsenes kommende aktiviteter. Det vil være en hjælp for bl.a. Sydjyske Kreds. (Af referenten: Redaktøren vil kontakte Ole von Holck mhp. drøftelse af dette). 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budget for Forretningsføreren fremlagde FOUAT regnskab for 2015, som blev godkendt. 5

6 Forretningsføreren fremlagde derefter foreningens budget for 2016, som blev taget til efterretning. 6. Fastsættelse af bidrag til foreningen samt betaling for medlemsbladet. Formanden beskrev behovet for et fortsat bidrag fra kredsene og foreslog, at dette for 2017 fortsat skal udgøre 30 kr. pr. medlem med medlemstallet pr. 1 januar 2017 som udgangspunkt. Bidraget skal jf. vedtægterne betales senest 1. juli, men gerne før. For så vidt angår betaling for MEDDELELSER i trykt udgave er produktionsomkostningerne steget, hvorfor det vil være nødvendigt at sætte prisen op til 30 kr. pr. eksemplar og dermed et årsabonnement på 180 kr. Begge forslag blev vedtaget. 7. Valg af: a. En revisor Formandskabet forslog genvalg af Ove Møller Kristensen fra Købehavns Kreds, som blev valgt. b. En revisorsuppleant Formandskabet foreslog Erik Dreyer-Andersen fra Købehavns Kreds, som blev valgt. 8. Behandling af forslag fra formandskabet. a. Midtjyske Kreds sættes i bero. Formanden slog fast, at med to medlemmer er man nu nået den kritiske masse, så man må erkende, at der ikke er basis for at opretholde en Midtjysk Kreds. I stedet for at nedlægge kredsen foreslog formanden, at Midtjysk Kreds stilles i bero. SES, formanden for Midtjyske Kreds redegjorde for kredsens vanskeligheder med at rekruttere medlemmer, idet der er bl.a. er en seniorklub på Flyvestation Karup, der gennemfører de samme aktiviteter som FOAUT Midtjyske Kreds. SES gav derfor formanden ret. Midtjyske Kreds har tidligere været nedlagt og har i denne omgang eksisteret i 10 år. Der har været et strålende samarbejde med Nordjyske Kreds siden genoprettelsen, og de nuværende medlemmer af Midtjyske Kreds vil derfor blive overført til Nordjyske Kreds Repræsentantskabet valgte at følge formandens indstilling om, at Midtjyske Kreds sættes i bero. Sydjyske Kreds tilbød, at Midtjyske Kreds medlemmer også kan modtage Sydjyske Kreds program, som de er velkomne til at deltage i. b. FOUAT og fremtiden SWOT- og strategiproces. Formanden redegjorde for baggrunden for strategiprocessen og valget af SWOT som analyseværkstøj. Han takkede for de bemærkninger, han havde modtaget på det udspil, der var blevet udsendt i november Derefter gennemgik formanden styrker, svagheder, muligheder og trusler i det tilsendte udspil og de heraf udledte satsningsområder, og der var en drøftelse heraf. 6

7 Satsningsområde 1.: Medlemstilgang til FOUAT. Foreningens overlevelse er betinget af, at der løbende er tilgang af nye medlemmer, herunder at det er muligt at hverve egnede bestyrelsesmedlemmer til fremme af foreningens formål. Ole von Holck fra Sydjyske Kreds foreslog, at tjenstgørende officerer kan optages som juniormedlemmer af FOUAT. Juniormedlemmer er kontingentfri, har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Hans Vedholm fra Sydjyske Kreds mente, at nye medlemmer ofte skaffes via personlige relationer. Man havde haft en forhåbning om, at det ville være muligt fra centralt hold at få oplysninger om officerer, der står foran pension. Formanden oplyste, at han uden held havde forsøgt at få oversigter over afgåede officerer fra Forsvarets Personeltjeneste. Han havde også skrevet til alle forsvarets Niveau III chefer. Poul Boye Larsen fra Nordjyske Kreds takkede for oplægget og foreslog, at alle de små forsvarsrelaterede foreninger slår sig sammen, for ellers dør de. Ove Møller Kristensen fra Københavns Kreds slog fast, at officerer i forsvaret mangler kendskab til FOUAT. Jørgen H. Nielsen fra Københavns Kreds forslog, at man reklamerer for FOUAT ved Åbent Hus arrangementer og lign. Erik Dreyer-Andersen Købehavns Kreds foreslog, at FOUAT stiller op på Forsvarets Pensionistkursus og ikke kun udleverer en folder. Formanden foreslog, at hver kreds fastsætter et måltal for, hvor mange nye medlemmer kredsen skal hverve i det kommende år. Det kan overvejes, om der skal være incitamenter til de medlemmer/de kredse, der skaffer nye medlemmer. Der syntes at være en generel opbakning til formandens forslag. Satsningsområde 2.: Udbredelse af kendskabet til FOUAT: Kendskab til FOUAT er en vigtig forudsætning for mulighederne for at tiltrække nye medlemmer. I en bredere sammenhæng er kendskabet også en forudsætning for etablering af samvirke med andre foreninger/organisationer med henblik på at udbyde attraktive aktiviteter. Det blev foreslået, at kredsene opsøger lokale tjenestesteder, deltager i arrangementer og osv., hvor der kan reklameres for FOUAT. Formanden opfordrede hver kreds til at lave en plan for, hvor mange tjenestesteder mv., man vil opsøge. Satsningsområde 3.: Aktiviteterne i FOUAT Realiseringen af FOUAT formål står og falder med den oplevede kvalitet af FOUAT aktiviteter. Arten og omfanget af aktiviteterne fastlægges i de enkelte kredse, hvor ambition og niveau bør afspejle, at disse forhold er bestemmende for mulighederne for at hverve nye medlemmer og fastholde bestående. 7

8 Formanden slog fast, at det er vigtigt, at der sker noget interessant ude i kredsene. Franz Strehle fra Nordjyske Kreds takkede for oplægget. Han havde selv for tre år siden foreslået, at man inviterede tjenstgørende personel ind i foreningen. Kjeld Frimuth fra Fyns Kreds mente, at det er med aktiviteterne, at vi skal starte. Formanden afsluttede drøftelserne med at meddele, at han på næste års repræsentantskabsmøde vil anmode hver kreds om at orientere om deres bestræbelser og resultater inden for de tre satsningsområder. 9. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. Der var ikke indkommet forslag fra kredsbestyrelserne. 10. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog, at næste repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den 5. april 2017 i Odense. Fyns Kredsen erklærede sig villig til også at være værter i Ole Holck foreslog, at man overvejede at anvende Soldaterhjemmene til arrangementerne. 11. Eventuelt. Dirigenten takkede for relativ god ro og orden. Formanden takkede dirigenten samt Fyns kredsen for godt værtsskab 8

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

FOUAT Københavnskreds Referat fra generalforsamling den 19. februar 2015.

FOUAT Københavnskreds Referat fra generalforsamling den 19. februar 2015. FOUAT Københavnskreds Referat fra generalforsamling den 19. februar 2015. Efter velkomsten gik formanden over til valg af dirigent. Benny Chr. Hansen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i FOUAT Københavnskreds den 18. februar 2016

Referat fra generalforsamling i FOUAT Københavnskreds den 18. februar 2016 København SV 2016-02-19 Referat fra generalforsamling i FOUAT Københavnskreds den 18. februar 2016 Bestyrelsen pegede på OB Benny Chr. Hansen som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Aftenens møde

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede ll1.seniorcrne Referat af IR Seniorernes 24. general forsamling Torsdag d. 12. marts 2015 i BjælkeStuens selskabslokaler Lyngby Hovedgade 78, 2800 Kongens Lyngby Formanden, Jens Nørgaard,bød velkommen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 2062 Referat Generalforsamling Dato 25. maj 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 17 stemmesedler heraf 0 ved fuldmagt. Der var i alt 20 fremmødte Referent Jan Roer

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere