Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1"

Transkript

1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning Kommissorium for Arbejdsskadeudvalget Udvalgets sammensætning... 8 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets konklusioner og sammenfatning af anbefalinger Indledning Overvejelser om en udvidelse af ulykkesbegrebet Kritikken af de eksisterende skadebegreber Forskellige modeller for ulykkesbegrebet Model 1 - supplement med liste over skader Model 2 - supplement med konkret vurdering af arbejdssituationen Model 3 - supplement med et håndteringsbegreb Model 4 - nyt ulykkesbegreb som beskrevet i betænkning 1402/2001, bilag Model 5 - nyt ulykkesbegreb foreslået af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i lovforslag L Model 6 - supplement for skader, der udelukkende eller overvejende er forårsaget af arbejdet Forskelle på model 5 og Overvejelser om finansiering af eventuelle udgifter ved et ændret ulykkesbegreb Ændring af udbetalingsregler Erstatning for erhvervsevnetab som løbende ydelse Erstatning for erhvervsevnetab som kapitalerstatning Nedtrapning af dækningsgraden Reduktion som følge af social pension Reduktion i erstatning efter arbejdsskadesikringsloven Reduktion i førtidspension efter lov om social pension Reduktion som følge af invalidepension (arbejdsmarkedspension) Afskaffelse af afløsningsbeløbet, der udbetales til modtagere af løbende erstatning, når de fylder 67 eller 65 år Ændret bevisvurdering ved fastsættelse af erstatning Overvejelser om aktivlinjen, førtidspensionsreformen og arbejdsevnekriteriet Kapitel 3. Ulykkesbegrebet - forskellige modeller Indledning Baggrund Kritik af arbejdsskadebegreberne Afgrænsning af skader, der skyldes arbejdet Den særlige udvidelse af det private ulykkesbegreb i en række forsikringsselskaber Lempelse ved visse kategorier af skader Eksempler på ulykker Beregningsforudsætninger Beregninger af regulering af sociale ydelser Forskellige modeller for ulykkesbegrebet Model 1 - supplement med liste over skader Model 2 - supplement med konkret vurdering af arbejdssituationen

3 Model 3 - supplement med et håndteringsbegreb Model 4 - nyt ulykkesbegreb som beskrevet i betænkning 1402/2001, bilag Model 5 - nyt ulykkesbegreb foreslået af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i lovforslag L Model 6 - supplement for skader, der udelukkende eller overvejende er forårsaget af arbejdet Modellerne anvendt på særlige sagsområder Rygdommen Psykiske skader Skader i forbindelse med pasning og pleje Afviste pludselige løfteskader Forskelle og ligheder mellem model 5 og model 6, herunder det lægelige bevis Administrative forskelle Det lægelige bevis Kapitel 4. Nuværende regler for udbetaling af erstatning Indledning Arbejdsskadesikringsloven Sygebehandlingsudgifter mv Erstatning for tab af erhvervsevne - 31, stk. 4, 32, 41 og Godtgørelse for varigt mén Skader før 1. juli Skader den 1. juli 2002 eller senere Overgangsbeløb Erstatning for tab af forsørger Til efterladt ægtefælle eller samlever Til efterladt barn Til andre Differencekrav Indledning Erstatning for tab af erhvervsevne Erstatning for tab af forsørger Godtgørelse for varigt mén Kapitel 5. Kommissoriets finansieringsdel Kommissoriets opgavebeskrivelse Elementer, der har betydning for erstatningsudgifterne og -niveauet Den demografiske udvikling Kompensationsniveauet i forbindelse med erstatning for tab af erhvervsevne Forskellige muligheder for finansiering Ændring af udbetalingsregler Erstatning for erhvervsevnetab som løbende ydelse Erstatning for erhvervsevnetab som kapitalerstatning Nedtrapning af dækningsgraden Reduktion som følge af social pension Reduktion i erstatning efter arbejdsskadesikringsloven Reduktion i førtidspension efter lov om social pension Reduktion som følge af invalidepension (arbejdsmarkedspension) Afskaffelse af afløsningsbeløbet, der udbetales til modtagere af løbende erstatning, når de fylder 67 eller 65 år

4 Indledning De økonomiske konsekvenser af at fjerne afløsningsbeløbet, når modtageren fylder 67 år eller 65 år Udvalgets overvejelser Bevisvurdering ved erstatningsfastsættelse Ændret bevisvurdering ved fastsættelse af erstatning Bevisreglens baggrund og vedtagelse Nyere retspraksis Myndighedernes praksis Bevisreglen ved erstatningsfastsættelse for arbejdsskader i Sverige Økonomiske konsekvenser af en ændring af bevisbyrdereglen Udvalgets overvejelser Kapitel 6. Aktivlinjen, arbejdsevnekriteriet og førtidspensionsreformen Den aktivrettede indsats og sagsbehandlingsmetode Førtidspensionsreformen Økonomiske konsekvenser for arbejdsskadeerstatningerne ved indførelse af den nye førtidspensionsreform Arbejdsevnekriteriet Arbejdsevnebegrebet i arbejdsskadesammenhæng Det rummelige arbejdsmarked og tiltag til bevarelse af tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet Aktiv skadebehandling Projekt Aktiv Skadebehandling Særlige behandlings- og aktiveringstilbud Samlede overvejelser om aktivlinjen, førtidspensionsreformen og arbejdsevnekriteriet Bilag Bilag 1. Brev af 12. marts 2002 fra Landsorganisationen i Danmark om udvalgets kommissorium Bilag 2. Beskæftigelsesministeriets brev af 18. marts 2002 om udvalgets kommissorium Bilag 3. Notat om kompensationsniveau i forbindelse med arbejdsskadeerstatninger. 161 Bilag 4. Den demografiske udviklings påvirkning af erstatningsudgifterne Bilag 5. Afskaffelse af afløsningsbeløbet Bilag 6. Forsikring & Pensions notat af 19. juni 2002 om skønnede merudgifter Bilag 7. LO s anbefalinger og tilkendegivelser Bilag 8. DA s anbefalinger og tilkendegivelser

5 6

6 Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning 1.1. Kommissorium for Arbejdsskadeudvalget 2002 Beskæftigelsesministeren nedsætter et arbejdsskadeudvalg, der skal forenkle ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven. I betænkning 1402/2001 om arbejdsskadesikring blev der ikke opnået enighed om nye skadebegreber. Udvalget overvejede 3 supplementer til det eksisterende ulykkesbegreb, hvoraf overvejelserne især koncentrerede sig om et supplement, som udvidede det gældende ulykkesbegreb med pludselige løfteskader. En række udtalelser fra nogle af udvalgets medlemmer viste imidlertid, at der var usikkerhed knyttet til et udvidet skadebegreb, herunder til spørgsmålet om dokumentation for årsagssammenhæng mellem den arbejdsmæssige påvirkning og skaden. Udvalget afsluttede sit arbejde uden at være nået til enighed om et ændret ulykkesbegreb. Det nuværende ulykkesbegreb er kritiseret for at være for snævert og svært gennemskueligt. Der er på baggrund af den rejste kritik behov for at forenkle ulykkesbegrebet. Udvalget skal derfor overveje en udvidelse af ulykkesbegrebet, herunder muligheden for at samle de nuværende 3 skadebegreber (ulykker, kortvarige skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed og pludselige løfteskader) i ét arbejdsulykkesbegreb. I det omfang, mulige ændringer af arbejdsulykkesbegrebet medfører merudgifter, herunder for det offentlige, skal udvalget overveje mulighederne for at finansiere disse gennem andre justeringer af regelsættene inden for arbejdsskadeområdet. Det skal tilsigtes, at udvalgets finansieringsforslag ikke indebærer ændringer i den samlede økonomiske balance mellem den offentlige og den private sektor. Arbejdsskadeudvalget skal redegøre for administrative og økonomiske konsekvenser af overvejelserne, herunder den samlede erhvervsbelastning ved udvalgets forslag. Udvalgets forslag bør foreligge inden 1. juni Beskæftigelsesministeren udpeger udvalgets formand. Udvalget sammensættes af repræsentanter for Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverorganisationer FTF Forsikring & Pension Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Kommunernes Landsforening/Amtsrådsforeningen/Københavns og Frederiksberg kommuner 7

7 Finansministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Justitsministeriet Beskæftigelsesministeriet Den Sociale Ankestyrelse Arbejdsskadestyrelsen Udvalgets sekretariatsopgaver varetages af Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsskadestyrelsen) og Den Sociale Ankestyrelse. Landsorganisationen i Danmark har i brev af 12. marts 2002 rejst uddybende spørgsmål om udvalgets kommissorium. Disse spørgsmål er besvaret i brev af 18. marts 2002 fra Beskæftigelsesministeriet. Brevene, der indeholder fortolkningsbidrag til udvalgets kommissorium, gengives som bilag 1 og 2 til betænkningen Udvalgets sammensætning Direktør i Arbejdsskadestyrelsen Anne Lind Madsen, formand Underdirektør Thomas Philbert Nielsen, Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmiljøkonsulent Torben P. Jepsen, Dansk Arbejdsgiverforening Konsulent Poul Schøning, Landsorganisationen i Danmark Forbundssekretær Ulla Sørensen, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, repræsenterer Landsorganisationen i Danmark Underdirektør Per Laurents, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverorganisationer, til 18. april 2002 Advokat Hanne Lindberg Greisen, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverorganisationer, fra 18. april 2002 Faglig sekretær Jan Kahr Frederiksen, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Kontorchef Steen Kristiansson, Forsikring & Pension Sektionschef Bjarne Sørup, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Chefkonsulent Preben Meier Pedersen, repræsenterer KL/Amtsrådsforeningen /Københavns og Frederiksberg kommuner Chefkonsulent Søren Lindemann Aagesen, Finansministeriet Specialkonsulent Kristian Vie Madsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Kontorchef Henrik Øe, Justitsministeriet Ankechef Karen de Brass, Den Sociale Ankestyrelse Kontorchef Ingrid Parsby, Beskæftigelsesministeriet Kontorchef Karin Holst Jensen, Arbejdsskadestyrelsen Sekretariatet har haft følgende sammensætning: Vicedirektør Carl Georg Röser, Arbejdsskadestyrelsen Kontorchef Ole Pontoppidan, Arbejdsskadestyrelsen Konsulent Preben K. Hansen, Arbejdsskadestyrelsen 8

8 Praksiskoordinator Frank Bøgh Madsen, Arbejdsskadestyrelsen Ressourceperson Helle M. Olesen, Arbejdsskadestyrelsen Konsulent Peter Korsgaard, Den Sociale Ankestyrelse Fuldmægtig Pia Andersen, Arbejdsskadestyrelsen Fuldmægtig Anders Østergaard, Arbejdsskadestyrelsen Endvidere har faglig sekretær Kjeld Berg, FTF, fuldmægtig Jens Røn, Justitsministeriet, og faglig sekretær Marie-Louise Knuppert, LO, deltaget i nogle af udvalgets møder. 9

9 10

10 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets konklusioner og sammenfatning af anbefalinger 2.1. Indledning Baggrunden for udvalget fremgår af udvalgets kommissorium gengivet i kapitel 1.1. Heraf fremgår, at Arbejdsskadeudvalget for det første skal overveje en udvidelse af ulykkesbegrebet, herunder muligheden for at samle de nuværende 3 skadebegreber (ulykker, kortvarige skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed og pludselige løfteskader) i ét arbejdsulykkesbegreb. I det omfang, mulige ændringer af arbejdsulykkesbegrebet medfører merudgifter, herunder for det offentlige, skal Arbejdsskadeudvalget dernæst overveje mulighederne for at finansiere disse gennem andre justeringer af regelsættene inden for arbejdsskadeområdet. Det skal tilsigtes, at udvalgets finansieringsforslag ikke indebærer ændringer i den samlede økonomiske balance mellem den offentlige og den private sektor. Endelig skal Arbejdsskadeudvalget redegøre for administrative og økonomiske konsekvenser af overvejelserne, herunder den samlede erhvervsbelastning ved udvalgets forslag. For alle forslag er beregnet de direkte økonomiske virkninger på erstatningsudgifterne - herunder merudgifter til dækning af behandlingsudgifter - samt afledede virkninger på arbejdsmiljøbidrag, skatteprovenu og social pension. Disse udgifter fordeles på den offentlige og den private sektor. Der er imidlertid ikke foretaget nogen beregning af eventuelle administrative udgiftsvirkninger for forsikringsselskaber, AES, Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse. Arbejdsskadeudvalget fremlægger med denne betænkning resultatet af sit arbejde. Udvalget har i betænkningen dokumenteret og analyseret en række af de væsentlige problemer, der knytter sig til det eksisterende ulykkesbegreb. Udvalget konstaterer, at de gældende rammer for anerkendelse af skader, der er opstået pludseligt eller inden for få dage, kan føre til uheldige afvisninger. Eksempelvis kan såkaldte forventelige hændelser medføre afvisning, selv om der foreligger lægelig dokumentation for årsagssammenhæng mellem hændelse og skade. Der er derfor enighed i udvalget om, at rammerne for anerkendelse af skader opstået pludseligt eller inden for få dage bør udvides. Der er imidlertid ikke opnået enighed om en samlet anbefaling af et nyt ulykkesbegreb, men udvalgets drøftelser har vist, at der er en positiv interesse for model 6. Denne model udvider det eksisterende forsikringsretlige ulykkesbegreb med en overbygning, der giver mulighed for at anerkende skader, hvor påvirkningen må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdet. Med hensyn til finansieringen af udgifterne ved et udvidet ulykkesbegreb har udvalget overvejet en række finansieringsmuligheder, der kan reducere udgifterne ved en udvidelse af ulykkesbegrebet helt eller delvist. 11

11 Udvalget har i overensstemmelse med kommissoriet vurderet finansieringsmulighederne ved justering af regelsættene inden for arbejdsskadeområdet. Udvalget har imidlertid ikke opnået enighed om finansieringen, men der er kortlagt en række finansieringsmuligheder, der vil gøre det muligt at gennemføre en ændring af ulykkesbegrebet, uden at det vil føre til merudgifter på arbejdsskadeområdet. Samlet konstaterer udvalget, at udvalgsarbejdet har haft stor værdi, da der dels er kortlagt en række problemer, særligt vedrørende det gældende ulykkesbegreb, og overvejet en række modeller for løsning heraf, dels er kortlagt en række finansieringsmuligheder. I den forbindelse har udvalget belyst arbejdsskadeloven sammenholdt med ambitionerne i beskæftigelsespolitikken. Forsikring & Pension har afgivet særudtalelse, for så vidt angår de skønnede merudgifter ved en udvidelse af ulykkesbegrebet, jævnfør afsnit 3.1. Arbejdsskadestyrelsen har kommenteret Forsikring & Pensions særudtalelse i afsnit 3.1. DA kan konstatere, at det ikke er lykkedes udvalget at nå til enighed om fælles forslag vedrørende de i kommissoriet omhandlede emner. DA finder dette meget beklageligt. DA finder samtidig, at der som resultat af udvalgets arbejde er klarlagt en række relevante problemstillinger af betydning for de fortsatte overvejelser, ligesom de stedfundne drøftelser vedrørende finansieringen har belyst en række centrale spørgsmål og på overbevisende måde vist, at det er muligt at gennemføre en ændring af ulykkesbegrebet uden herved at påføre virksomhederne merudgifter. DA finder på denne baggrund, at der med udvalgets arbejde er tilvejebragt et godt grundlag for de videre overvejelser i regeringen. Med hensyn til udvalgets drøftelser om en eventuel ændring af ulykkesbegrebet skal DA generelt bemærke, at behandlingen heraf i lighed med betænkning 1402/2001 har bekræftet det eksisterende ulykkesbegrebs levedygtighed, herunder ikke mindst begrebets evne til at tilpasses og justeres den almindelige samfundsudvikling. DA finder det derfor afgørende, at overvejelserne om en eventuel ændring i ulykkesbegrebet tager udgangspunkt i det eksisterende, velfungerende begreb, således at en justering heraf finder udtryk gennem et supplement hertil. DA finder det samtidig afgørende, at de fortsatte overvejelser herom gennemføres med respekt af de bærende to principper, der efter DA's opfattelse karakteriserer det gældende arbejdsskadesikringssystem: På den ene side, at arbejdsgiverne på et objektivt grundlag betaler samtlige direkte og indirekte udgifter, der er forbundet med arbejdsskader, på den anden side, at dette med nødvendighed fordrer, at betingelserne i lovgivningen og den nærmere administrative behandling i det hele indrettes på en måde, der sikrer, at en skade alene anerkendes 12

12 som en arbejdsskade, såfremt det er godtgjort, at den pågældende skade er forårsaget af arbejdet. LO har afgivet en supplerende udtalelse med generelle bemærkninger til betænkningen: Det er LO s opfattelse, at betænkningen på udmærket vis dokumenterer og analyserer en række af de væsentlige problemer, som er påpeget på arbejdsskadeområdet. Samtidig er betænkningen - i forhold til den forudgående betænkning (nr. 1402) udtryk for en generel, stigende erkendelse af, at rammen for anerkendelse af arbejdsskader er urimeligt snæver. Betænkningen påviser med andre ord et udtalt behov for politiske løsninger, der afskaffer den gældende diskrimination af arbejdslivets såkaldt forventelige hændelser og påvirkninger med videre. De statslige repræsentanter i udvalget, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet konstaterer, at det ikke er lykkedes udvalget at komme til enighed. Samtidig tilkendegiver de statslige repræsentanter, at arbejdet i Arbejdsskadeudvalget har haft stor værdi, da der dels er blevet kortlagt en række problemer, særligt ved det gældende ulykkesbegreb, og overvejet en række modeller for løsning heraf, dels er kortlagt en række finansieringsmuligheder. Med udgangspunkt i de belyste modeller for et nyt ulykkesbegreb samt for finansiering heraf finder de statslige repræsentanter, at det er muligt at gennemføre en ændring af ulykkesbegrebet, uden det bør føre til merudgifter på arbejdsskadeområdet. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har følgende generelle bemærkninger vedrørende stillingtagen til betænkningens beslutningsforslag: Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har deltaget i udvalgets arbejde med henblik på at vurdere administrative konsekvenser af beslutningerne. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring varetager administration for arbejdsmarkedets parter. For så vidt angår den politiske stillingtagen til beslutningsforslagene, henholder Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring sig til udmeldingerne fra arbejdsmarkedets parter Overvejelser om en udvidelse af ulykkesbegrebet Kritikken af de eksisterende skadebegreber Udvalget har i kapitel 3 beskrevet kritikken af skadebegreberne ulykkestilfælde, pludselige løfteskader og kortvarige skadelige påvirkninger. Det fremgår heraf, at hovedkritikken af det nuværende ulykkesbegreb er, at begrebet i nogle tilfælde ikke svarer til den almindelige borgers opfattelse af, hvad der er en arbejdsulykke, idet begrebet er for snævert og kompliceret. Det opleves som urimeligt, at 13

13 skader ikke anerkendes som arbejdsskader, hvis påvirkningen, der førte til skaden, var forventelig. Kritikken af de pludselige løfteskader bygger på, at mange sager afvises grundet de strenge anerkendelseskrav, selv om det lægefagligt er klart, at en skade skyldes arbejdet. Det er særligt kravet til forudgående løftearbejde, der i mange sager resulterer i afvisning. Endelig henvises til, at praksis for anerkendelse af kortvarige skadelige påvirkninger giver et tidsmæssigt hul i forhold til ulykkestilfælde, idet kortvarige skadelige påvirkninger som udgangspunkt forudsætter 3-4 timers belastende arbejde Forskellige modeller for ulykkesbegrebet Et af de væsentligste valg ved overvejelser om udvidelse, forenkling eller anden tilpasning af ulykkesbegrebet er, om ændringen skal foretages i selve ulykkesbegrebet, eller om der bør etableres en overbygning på det eksisterende ulykkesbegreb. Udvalget har overvejet 6 modeller for udvidelse af det gældende ulykkesbegreb. Model 1-3 er beskrevet nærmere i betænkning 1402/2001 og er supplementer til det eksisterende ulykkesbegreb. Model 4 og 5 er begge modeller for et nyt ulykkesbegreb. Model 4 er optaget som bilag i betænkning 1402/2001, og model 5 er foreslået af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i lovforslag L 24 fremsat den 11. december Model 6 er ny og et supplement til det eksisterende ulykkesbegreb. De enkelte modellers rækkevidde er illustreret ved en række eksempler i kapitel 3. Det bemærkes, at der efter gældende retstilstand anerkendes omkring 70 procent af de ulykker, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. 10 procent af de anmeldte skader afvises erfaringsmæssigt som følge af retlige forhold (ikke sket på arbejde, ikke omfattet af lovens personkreds, forældet med videre). Muligheden for at ændre på dækningsområdet for ulykkesbegrebet ligger således fra de eksisterende 70 procent og op til omkring 90 procent. Udvalget har særligt drøftet model 5 og 6, der begge giver mulighed for at anerkende de skader, der i dag er omfattet af det nuværende skadebegreb, herunder pludselige løfteskader og kortvarige skadelige påvirkninger. Disse skadebegreber kan derfor ophæves som selvstændige skadebegreber. Nedenfor refereres de enkelte modeller ledsaget af udvalgets overvejelser og bemærkninger. Da udvalget fortrinsvis har interesseret sig for model 5 og 6, beskrives disse modeller mere udførligt end model

14 Model 1 - supplement med liste over skader I betænkning 1402/2001, kapitel , beskrives en løsningsmodel betegnet "supplement 1", inspireret af Schweiz. Der er tale om et supplement til det gældende ulykkesbegreb. Modellen er beskrevet mere udførligt i betænkningen. Formulering: "Påviselig skade, der må anses for varig på knogler, led, muskler, nerver og sener, anerkendes som ulykkestilfælde, såfremt hændelsen er sket pludseligt og skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. Kan skaden med overvejende sandsynlighed anses for at være forårsaget af sygdom eller af degenerative forandringer, afvises tilfældet. Dette supplement gælder ikke rygskader." Det skønnes, at model 1 vil medføre, at der bliver anerkendt cirka flere ulykker. Det vurderes på denne baggrund, at model 1 vil indebære en merudgift på 181 millioner kr. for ulykker. Dertil kommer, at der vil blive anerkendt cirka 160 flere pludselige løfteskader, svarende til en merudgift på 17 millioner kr. Den samlede merudgift for model 1 skønnes til 198 millioner kr. Den samlede anerkendelsesprocent for model 1 vil med cirka flere anerkendte sager blive cirka 76. Hertil kommer afledede udgifter til arbejdsmiljøbidrag, der udgør 2 procent af erstatningsudgiften i ulykkessager, samt øgede behandlingsudgifter, der skønsmæssigt anslås til 5-10 procent af erstatningsudgiften. Betænkning 1402/2001 anbefaler ikke denne løsning. Overvejelser Denne model bygger oven på ulykkesbegrebet og de eksisterende begreber og er en begrænset udvidelse uden forenkling af reglerne. Det er vanskeligt at vurdere, om der vil blive erstatningsberettigende følger, før tilstanden bliver varig/stationær. Modellen lægger op til, at der vil forekomme mindre hensigtsmæssige resultater. Hvor eksempelvis to personer under akavede forhold løfter den samme tunge byrde og begge får en skade i forbindelse hermed, vil sagerne ikke nødvendigvis få samme udfald. Den ene får smerter i armen og får derfor sin sag anerkendt. Den anden får smerter i ryggen og får derfor sagen afvist. Den årsagsvurdering, der er lagt op til, er ikke nærmere beskrevet. Udvalgets bemærkninger til model 1 LO, FTF, DA, de amtslige og kommunale arbejdsgivere, SALA og Forsikring & Pension går fortsat ikke ind for modellen. 15

15 Model 2 - supplement med konkret vurdering af arbejdssituationen I betænkning 1402/2001, kapitel , beskrives endnu en løsningsmodel betegnet supplement nr. 2. Der er tale om et supplement til ulykkesbegrebet, inspireret af Norge. Modellen er beskrevet mere udførligt i betænkningen. Formulering: "En pludselig ydre hændelse, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår, anerkendes som arbejdsskade, såfremt påvirkningen eller belastningen konkret vurderet har været usædvanlig i forhold til sikredes normale arbejde, og såfremt der foreligger en påviselig skade." Det skønnes, at det ændrede ulykkesbegreb efter model 2 vil medføre en stigning i anerkendelsesprocenten på højst cirka 5 procentpoint. Det er ensbetydende med, at der vil blive anerkendt cirka flere sager, svarende til en merudgift på 107 millioner kr. Hertil kommer afledede udgifter til arbejdsmiljøbidrag, der udgør 2 procent af erstatningsudgiften i ulykkessager, samt øgede behandlingsudgifter, der skønsmæssigt anslås til 5-10 procent af erstatningsudgiften. Betænkning 1402/2001 anbefaler ikke denne løsning. Overvejelser Denne model er snarere en mindre ændring af ulykkesbegrebet end et supplement. Den synes at kræve en meget konkret og skønsmæssig vurdering af, hvor skadelig den konkrete påvirkning har været i forhold til den tilskadekomnes normale arbejde. At ændre fokus fra en rimeligt generel vurdering til en konkret vurdering af usædvanlighed synes ikke at gøre reglerne for anerkendelse mere enkle eller gennemskuelige. Modellen vil formentlig kun give grundlag for en mindre stigning i anerkendelserne af skader i forhold til i dag. Udvalgets bemærkninger til model 2 LO, FTF, DA, de amtslige og kommunale arbejdsgivere, SALA og Forsikring & Pension går fortsat ikke ind for modellen Model 3 - supplement med et håndteringsbegreb I betænkningen 1402/2001, kapitel , beskrives en overbygning til ulykkesbegrebet betegnet supplement nr. 3, i form af et håndteringsbegreb. Dette kunne således være en afløser til pludselige løfteskader med et bredere dækningsområde. Formulering: "Ved pludselige håndteringsskader forstås muskel-, nerve-, sene- og ledskader, der opstår i umiddelbar tilknytning til arbejde i akavet stilling, når skaden er forårsaget af arbejde bestående af håndtering af genstande, mennesker og andre levende væsener, eller de forhold, hvorunder dette foregår. Det forudsættes, at der har været tale om belastende arbejde i mindst 1 år. 16

16 Der kan ses bort fra betingelsen om, at der skal have været tale om sådant arbejde i mindst 1 år, når det er overvejende sandsynligt, at skaden skyldes dette arbejde." Med udgangspunkt i en gennemgang af to sagsstikprøver, beskrevet i betænkning 1402/2001, anslås det, at modellen vil indebære, at cirka 25 procent af de sager, der i dag afvises enten som ulykkessager eller som pludselige løfteskader, vil blive anerkendt. På baggrund af gennemsnitlige antal afviste ulykker i og det gennemsnitlige antal afviste løfteskader i perioden svarer det til, at cirka flere ulykker og cirka 410 flere pludselige løfteskader vil blive anerkendt. Med disse beregningsforudsætninger vil model 3 indebære, at cirka flere sager vil blive anerkendt, og de økonomiske konsekvenser ved model 3 kan derfor anslås til en merudgift på cirka 190 millioner kr. Hertil kommer afledede udgifter til arbejdsmiljøbidrag, der udgør 2 procent af erstatningsudgiften i ulykkessager, samt øgede behandlingsudgifter, der skønsmæssigt anslås til 5-10 procent af erstatningsudgiften. Det bemærkes, at beregningerne er revideret i forhold til betænkning 1402/2001. Dengang blev det ud fra det gennemsnitlige antal afviste ulykkessager i perioden forudsat, at modellen vil medføre anerkendelse af mellem 430 og 890 nye sager. Udgiften herved blev vurderet til mellem 40 og 80 millioner kr. Når det nu skønnes, at modellen vil medføre anerkendelse af cirka flere sager, skyldes det, at beregningerne i betænkning 1402/2001 var baseret på fejlagtig anvendelse af stikprøver. Overvejelser Kravene til anerkendelse er lempet en del i forhold til det gældende begreb pludselige løfteskader. Der er tale om et kompliceret begreb, der kræver et stort oplysningsarbejde og mange konkrete vurderinger med henblik på at undersøge mulighederne for anerkendelse. Ved eksemplerne og fortolkningen af kravet i modellens 2. led om "overvejende sandsynligt, at skaden skyldes dette arbejde" indgår det, at der i betænkning 1402/2001 (side 100 og 105f) er lagt op til, at denne undtagelsesbestemmelse kun ventes at ville omfatte meget få sager, nemlig sager om pludselige løfteskader, hvor der ifølge redegørelsen om pludselige løfteskader (bilag 4 i betænkning 1402/2001) er en klar årsagssammenhæng mellem påvirkning og skade (5 eksempler med meget tunge løft er gengivet på side 196 f. i betænkningen). Udvalgets bemærkninger til model 3 LO og FTF henviser til betænkning 1402/2001, side 33, hvorefter det er fremhævet, at med udgangspunkt i model 3 og et i øvrigt uantastet ulykkesbegreb vil visse skader fortsat ikke være omfattet. LO og FTF kan derfor fortsat ikke gå ind for modellen. De kommunale og amtslige arbejdsgivere har under udvalgets arbejde givet udtryk for, at modellen ville løse nogle af de problemer, der har givet anledning til kritikken af 17

17 arbejdsskadebegrebet. Det gælder særligt i forhold til håndtering af personer, som denne model specielt tager sigte på. Imidlertid må det erkendes, at model 3 efterlader andre spørgsmål uløste, herunder også spørgsmål, der er indgået i kritikken af arbejdsskadebegrebet. Udvalgets drøftelser og analyser har herefter fået de kommunale og amtslige arbejdsgivere til at pege på en anden af de modeller, udvalget har overvejet - nemlig model 6. SALA deler de kommunale og amtslige arbejdsgiveres opfattelse. DA er positiv over for modellen, der løser mange af de rejste problemstillinger, og som må forventes at kunne videreudvikles til en meget velafbalanceret, endelig løsningsmodel. Forsikring & Pension vil kunne støtte modellen, jævnfør betænkning 1402/ Model 4 - nyt ulykkesbegreb som beskrevet i betænkning 1402/2001, bilag 8 I bilag 8 i betænkning 1402/2001 er følgende model gengivet: Formulering: "Personskade opstået ved pludselig eller kortvarig påvirkning, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår." Bestemmelsens afgrænsning er nærmere beskrevet i kapitel 3. Under forudsætning af, at modellen vil indebære en anerkendelsesprocent, der ligger tæt på 90 for såvel ulykker som pludselige løfteskader, er det ensbetydende med, at der i alt bliver anerkendt cirka flere sager om året. Heraf cirka flere pludselige løfteskader. Idet det forudsættes, at en anerkendt pludselig løfteskade i gennemsnit koster det samme som en anerkendt ulykke, giver det en merudgift på 530 millioner kr. Der er ikke i beregningerne taget højde for, at en sag godt kan være afvist både som ulykke og som pludselig løfteskade og derved i nogle tilfælde tæller med 2 gange. Hertil kommer afledede udgifter til arbejdsmiljøbidrag, der udgør 2 procent af erstatningsudgiften i ulykkessager, samt øgede behandlingsudgifter, der skønsmæssigt anslås til 5-10 procent af erstatningsudgiften. Overvejelser Ved vurderingen af indefra kommende skader, der skal afvises, ønskes en vurdering svarende til den praksis, der gælder ved erstatningsfastsættelse efter lovens 13. Afvisning kræver således, at der foreligger lægelig dokumentation for en forudbestående symptomgivende lidelse eller en sikker prognose for, at lidelsen ville give symptomer, selv om skaden ikke var sket. 18

18 At vende bevisbyrden på væsentlige områder i vurderingen af, om en skade skal anerkendes, vil erfaringsmæssigt gøre det meget svært for administrationen at afvise konkrete sager. Domstolene har således flere gange givet udtryk for, at en omvendt bevisbyrde kræver særdeles god dokumentation, hvis den skal løftes. Det vil vanskeligt kunne bevises, at en påvirkning er udtryk for en lejlighedsårsag, eller at der var relevante symptomer forud for skaden. Sondringen mellem vurderingen af skadens egnethed i forhold til, om skaden er indefra kommende, er ikke klart beskrevet i modellen. Modellen vil derfor praktisk betyde, at administrationen skal bevise, at der ikke er tale om en arbejdsskade. Dette vil normalt kræve, at administrationen beviser, at noget andet er årsag til en skade - eksempelvis en privat ulykke. Det vil være vanskeligt at få en sådan dokumentation i de konkrete sager, særligt for så vidt angår skader på bevægeapparatet. Der kan fra lægefaglig side (blandt andet Retslægerådet) kun i begrænset omfang ventes at komme klare udmeldinger om, at sådanne konkrete skader med overvejende sandsynlighed ikke er forårsaget af en pludselig påvirkning - også selv om påvirkningen er relativt beskeden, og der kan sættes spørgsmålstegn ved, om påvirkningen er egnet til at påføre en sund krop en skade. Samlet må begrebet anses for at give betydeligt flere anerkendelser og en anerkendelsesprocent, der ligger tæt på de 90 procent. De skitserede redskaber til vurdering af, om der er årsagssammenhæng mellem en påvirkning og en skade, er ikke egnede til at afvise særligt mange skader, hvorfor de fleste af disse må ventes anerkendt, da administrationen ikke kan løfte den omvendte bevisbyrde. Udvalgets bemærkninger til model 4 LO er ikke er enig i betænkningens fremstilling af model 4, idet det ikke har været hensigten med modellen, at eksempelvis en kontorassistent, der rejser sig fra en stol og får et pludseligt knæk i ryggen, kan få anerkendt en efterfølgende påvist diskusprolaps efter modellen (se eksempel 5). LO henviser i øvrigt til, at modellens vurdering af årsagssammenhæng ikke tager udgangspunkt i en sund krop, men at det derimod er hensigten med modellen at tage personen, som han/hun er. FTF har bemærket, at modellen ikke fuldt ud er gennemarbejdet. Det har således ikke været hensigten, at eksempelvis en kontorassistent, der rejser sig fra en stol og får et pludseligt smæk i ryggen, kan få anerkendt en efterfølgende påvist diskusprolaps efter modellen (se eksempel 5). Det synes åbenbart, at der ikke er årsagssammenhæng mellem den beskedne påvirkning og den anmeldte skade. Med den foreliggende vurdering af modellen kan FTF derfor ikke gå ind for modellen. SALA kan ikke anbefale modellen. Forsikring & Pension samt de amtslige og kommunale arbejdsgivere kan ikke tilslutte sig modellen under de gældende forudsætninger. DA kan ikke anbefale modellen, som i praksis vil føre til anerkendelse af alle skader, som tidsmæssigt kan forbindes med et arbejde, uanset manglende årsagssammenhæng mellem påvirkning og skade. 19

19 Model 5 - nyt ulykkesbegreb foreslået af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i lovforslag L 24 Den 11. december 2001 fremsatte S og RV L 24. I 8, stk. 2, fremgår, at "En arbejdsulykke er en personskade, opstået som følge af en pludselig eller kortvarig påvirkning af op til 5 dages varighed." Termen»arbejdsulykke«benyttes for at understrege, at en arbejdsulykke efter denne lov er et særligt begreb, der fremover er uafhængigt af det private ulykkesbegreb. Den benyttede ulykkesdefinition, der svarer til den traditionelle ulykkesdefinition fra den private forsikringsret, forlades. Anerkendelse af en arbejdsulykke vil herefter for det første kræve, at der er tale om en personskade. Der tilsigtes i den forbindelse ikke en ændring af den gældende praksis, hvor der stilles beskedne lægelige krav til en anmeldt skade. Forbigående smerter, psykiske symptomer og lignende opfylder således efter gældende praksis dette krav om en personskade. Det andet krav til anerkendelse er, at der kan sandsynliggøres en årsagsforbindelse mellem personskaden og arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet er foregået, herunder en skadelig påvirkning af kortere eller længere varighed (op til 5 dage). Hvis der er tvivl om en sådan årsagsforbindelse, må sagen afvises. I den forbindelse gælder de almindelige krav til bevisførelse ved det danske retssystem. Det ventes, at der vil blive anerkendt flere anmeldte skader efter dette arbejdsulykkesbegreb end efter den gældende ulykkesdefinition. Det skønnes, at en udvidelse efter disse kriterier vil betyde, at der anerkendes cirka flere sager, hvilket svarer til en merudgift på 375 millioner kr. Anerkendelsesprocenten vil stige til cirka 85. Hertil kommer afledede udgifter til arbejdsmiljøbidrag, der udgør 2 procent af erstatningsudgiften i ulykkessager, samt øgede behandlingsudgifter, der skønsmæssigt anslås til 5-10 procent af erstatningsudgiften. Overvejelser Der er tale om et samlet begreb, der omfatter både ulykkesbegrebet, kortvarig skadelig påvirkning og pludselige løfteskader. Modellen giver mulighed for at anerkende skader, der i dag afvises, fordi de ligger inden for det forventelige i forhold til den tilskadekomnes arbejde. Ligeledes ophæves tidsbegrænsningen ved kortvarige skadelige påvirkninger. Lovens ordlyd giver ikke de store bidrag til fortolkning. Præciseringen af begrebet er indeholdt i bemærkningerne og må således afgrænses nærmere gennem praksis. 20

20 Udvalgets bemærkninger til model 5 FTF kan anbefale, at model 5 indføres som nyt arbejdsskadebegreb, idet model 5 løser en række af de problemer, der er med de nuværende arbejdsskadebegreber. FTF finder derudover, at indførelse af et arbejdsulykkesbegreb sikrer, at der opnås bedre overensstemmelse mellem den almindelige opfattelse af en arbejdsulykke og lovens faktiske dækning. FTF ser det desuden som en fordel, at der ikke vil være en afsmittende effekt på områder, hvor det klassiske ulykkesbegreb finder anvendelse. LO kan anbefale model 5. Dette nye arbejdsskadebegreb løser problemerne med den del af det nuværende arbejdsskadebegreb, som omhandler ulykke, herunder skadelig påvirkning og pludselig løfteskade. Det er efter LO s opfattelse vigtigt, at arbejdet med et nyt ulykkesbegreb også tilgodeser hensynet til et forenklet begreb. Det nuværende begreb giver anledning til mange retssager og bør derfor reformeres. LO er opmærksom på, at løsningsmodel 5 ikke kan danne grundlag for enighed i Arbejdsskadeudvalget. DA kan ikke anbefale modellen, som kun kræver en sandsynliggørelse af årsagssammenhængen, og som hermed vil afstedkomme betydeligt flere anmeldelser og som følge heraf betydeligt større omkostninger end estimeret ovenfor. Lægelige skøn over årsagssammenhæng kan meget sjældent udelukke en årsagssammenhæng, hvilket betyder, at der selv i meget tvivlsomme tilfælde trods alt vil herske en vis lille sandsynlighed for en årsagssammenhæng. Arbejdsgiveren vil hermed uundgåeligt komme til at betale for mange skader, der ikke har baggrund i arbejdet, i et omfang, der meget nemt gennem en glidende administrativ praksis kommer op på niveau med model 4. Endvidere er modellen unødigt bureaukratisk/bekostelig ved at bryde med det nuværende, velfungerende ulykkesbegreb (gennem hvilket cirka 70 procent anerkendes), for i stedet at inddrage en nærmere lægelig vurdering i alle sagerne. SALA og de amtslige og kommunale arbejdsgivere kan ikke pege på model 5. Forsikring & Pension vil ikke tale imod modellen Model 6 - supplement for skader, der udelukkende eller overvejende er forårsaget af arbejdet Denne model er tænkt som et supplement til ulykkesbegrebet, der skal udvide dækningen af kortvarige skadelige påvirkninger tidsmæssigt og opfange pludselige løfteskader. Det er tænkt som en parallel til erhvervssygdommene, hvor man i Danmark på arbejdsskadeområdet efter EU's anbefaling har et blandet system, med mulighed for at anerkende sygdomme, hvis skaden, efter en konkret medicinsk sandsynlighedsvurdering, må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdet. 21

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet Arbejdsskadestyrelsen, 8. kontor Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø. Den 15. marts 2002 Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

LO s forslag om et nyt skadesbegreb

LO s forslag om et nyt skadesbegreb LO s forslag om et nyt skadesbegreb 0. Indledning. 1. Forslag til nyt skadesbegreb 1.1. Skade 1.2 Pludselig eller kortvarig 1.3 Der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår 1.3.1 Årsagsforbindelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3 Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens 12 en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne The presumption

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer)

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer) 8GYLNOLQJHQ Sn HUKYHUYVV\JGRPVRPUnGHW VRPI OJHDIDUEHMGVVNDGHUHIRUPHQ I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Psykiske arbejdsskader Samspillet mellem arbejdsskadebegrebet og det forsikringsretlige ulykkesbegreb

Psykiske arbejdsskader Samspillet mellem arbejdsskadebegrebet og det forsikringsretlige ulykkesbegreb Psykiske arbejdsskader Samspillet mellem arbejdsskadebegrebet og det forsikringsretlige ulykkesbegreb Psychological work-related injuries - The interaction between the concept of work-related injury and

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere