Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1"

Transkript

1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning Kommissorium for Arbejdsskadeudvalget Udvalgets sammensætning... 8 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets konklusioner og sammenfatning af anbefalinger Indledning Overvejelser om en udvidelse af ulykkesbegrebet Kritikken af de eksisterende skadebegreber Forskellige modeller for ulykkesbegrebet Model 1 - supplement med liste over skader Model 2 - supplement med konkret vurdering af arbejdssituationen Model 3 - supplement med et håndteringsbegreb Model 4 - nyt ulykkesbegreb som beskrevet i betænkning 1402/2001, bilag Model 5 - nyt ulykkesbegreb foreslået af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i lovforslag L Model 6 - supplement for skader, der udelukkende eller overvejende er forårsaget af arbejdet Forskelle på model 5 og Overvejelser om finansiering af eventuelle udgifter ved et ændret ulykkesbegreb Ændring af udbetalingsregler Erstatning for erhvervsevnetab som løbende ydelse Erstatning for erhvervsevnetab som kapitalerstatning Nedtrapning af dækningsgraden Reduktion som følge af social pension Reduktion i erstatning efter arbejdsskadesikringsloven Reduktion i førtidspension efter lov om social pension Reduktion som følge af invalidepension (arbejdsmarkedspension) Afskaffelse af afløsningsbeløbet, der udbetales til modtagere af løbende erstatning, når de fylder 67 eller 65 år Ændret bevisvurdering ved fastsættelse af erstatning Overvejelser om aktivlinjen, førtidspensionsreformen og arbejdsevnekriteriet Kapitel 3. Ulykkesbegrebet - forskellige modeller Indledning Baggrund Kritik af arbejdsskadebegreberne Afgrænsning af skader, der skyldes arbejdet Den særlige udvidelse af det private ulykkesbegreb i en række forsikringsselskaber Lempelse ved visse kategorier af skader Eksempler på ulykker Beregningsforudsætninger Beregninger af regulering af sociale ydelser Forskellige modeller for ulykkesbegrebet Model 1 - supplement med liste over skader Model 2 - supplement med konkret vurdering af arbejdssituationen

3 Model 3 - supplement med et håndteringsbegreb Model 4 - nyt ulykkesbegreb som beskrevet i betænkning 1402/2001, bilag Model 5 - nyt ulykkesbegreb foreslået af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i lovforslag L Model 6 - supplement for skader, der udelukkende eller overvejende er forårsaget af arbejdet Modellerne anvendt på særlige sagsområder Rygdommen Psykiske skader Skader i forbindelse med pasning og pleje Afviste pludselige løfteskader Forskelle og ligheder mellem model 5 og model 6, herunder det lægelige bevis Administrative forskelle Det lægelige bevis Kapitel 4. Nuværende regler for udbetaling af erstatning Indledning Arbejdsskadesikringsloven Sygebehandlingsudgifter mv Erstatning for tab af erhvervsevne - 31, stk. 4, 32, 41 og Godtgørelse for varigt mén Skader før 1. juli Skader den 1. juli 2002 eller senere Overgangsbeløb Erstatning for tab af forsørger Til efterladt ægtefælle eller samlever Til efterladt barn Til andre Differencekrav Indledning Erstatning for tab af erhvervsevne Erstatning for tab af forsørger Godtgørelse for varigt mén Kapitel 5. Kommissoriets finansieringsdel Kommissoriets opgavebeskrivelse Elementer, der har betydning for erstatningsudgifterne og -niveauet Den demografiske udvikling Kompensationsniveauet i forbindelse med erstatning for tab af erhvervsevne Forskellige muligheder for finansiering Ændring af udbetalingsregler Erstatning for erhvervsevnetab som løbende ydelse Erstatning for erhvervsevnetab som kapitalerstatning Nedtrapning af dækningsgraden Reduktion som følge af social pension Reduktion i erstatning efter arbejdsskadesikringsloven Reduktion i førtidspension efter lov om social pension Reduktion som følge af invalidepension (arbejdsmarkedspension) Afskaffelse af afløsningsbeløbet, der udbetales til modtagere af løbende erstatning, når de fylder 67 eller 65 år

4 Indledning De økonomiske konsekvenser af at fjerne afløsningsbeløbet, når modtageren fylder 67 år eller 65 år Udvalgets overvejelser Bevisvurdering ved erstatningsfastsættelse Ændret bevisvurdering ved fastsættelse af erstatning Bevisreglens baggrund og vedtagelse Nyere retspraksis Myndighedernes praksis Bevisreglen ved erstatningsfastsættelse for arbejdsskader i Sverige Økonomiske konsekvenser af en ændring af bevisbyrdereglen Udvalgets overvejelser Kapitel 6. Aktivlinjen, arbejdsevnekriteriet og førtidspensionsreformen Den aktivrettede indsats og sagsbehandlingsmetode Førtidspensionsreformen Økonomiske konsekvenser for arbejdsskadeerstatningerne ved indførelse af den nye førtidspensionsreform Arbejdsevnekriteriet Arbejdsevnebegrebet i arbejdsskadesammenhæng Det rummelige arbejdsmarked og tiltag til bevarelse af tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet Aktiv skadebehandling Projekt Aktiv Skadebehandling Særlige behandlings- og aktiveringstilbud Samlede overvejelser om aktivlinjen, førtidspensionsreformen og arbejdsevnekriteriet Bilag Bilag 1. Brev af 12. marts 2002 fra Landsorganisationen i Danmark om udvalgets kommissorium Bilag 2. Beskæftigelsesministeriets brev af 18. marts 2002 om udvalgets kommissorium Bilag 3. Notat om kompensationsniveau i forbindelse med arbejdsskadeerstatninger. 161 Bilag 4. Den demografiske udviklings påvirkning af erstatningsudgifterne Bilag 5. Afskaffelse af afløsningsbeløbet Bilag 6. Forsikring & Pensions notat af 19. juni 2002 om skønnede merudgifter Bilag 7. LO s anbefalinger og tilkendegivelser Bilag 8. DA s anbefalinger og tilkendegivelser

5 6

6 Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning 1.1. Kommissorium for Arbejdsskadeudvalget 2002 Beskæftigelsesministeren nedsætter et arbejdsskadeudvalg, der skal forenkle ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven. I betænkning 1402/2001 om arbejdsskadesikring blev der ikke opnået enighed om nye skadebegreber. Udvalget overvejede 3 supplementer til det eksisterende ulykkesbegreb, hvoraf overvejelserne især koncentrerede sig om et supplement, som udvidede det gældende ulykkesbegreb med pludselige løfteskader. En række udtalelser fra nogle af udvalgets medlemmer viste imidlertid, at der var usikkerhed knyttet til et udvidet skadebegreb, herunder til spørgsmålet om dokumentation for årsagssammenhæng mellem den arbejdsmæssige påvirkning og skaden. Udvalget afsluttede sit arbejde uden at være nået til enighed om et ændret ulykkesbegreb. Det nuværende ulykkesbegreb er kritiseret for at være for snævert og svært gennemskueligt. Der er på baggrund af den rejste kritik behov for at forenkle ulykkesbegrebet. Udvalget skal derfor overveje en udvidelse af ulykkesbegrebet, herunder muligheden for at samle de nuværende 3 skadebegreber (ulykker, kortvarige skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed og pludselige løfteskader) i ét arbejdsulykkesbegreb. I det omfang, mulige ændringer af arbejdsulykkesbegrebet medfører merudgifter, herunder for det offentlige, skal udvalget overveje mulighederne for at finansiere disse gennem andre justeringer af regelsættene inden for arbejdsskadeområdet. Det skal tilsigtes, at udvalgets finansieringsforslag ikke indebærer ændringer i den samlede økonomiske balance mellem den offentlige og den private sektor. Arbejdsskadeudvalget skal redegøre for administrative og økonomiske konsekvenser af overvejelserne, herunder den samlede erhvervsbelastning ved udvalgets forslag. Udvalgets forslag bør foreligge inden 1. juni Beskæftigelsesministeren udpeger udvalgets formand. Udvalget sammensættes af repræsentanter for Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverorganisationer FTF Forsikring & Pension Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Kommunernes Landsforening/Amtsrådsforeningen/Københavns og Frederiksberg kommuner 7

7 Finansministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Justitsministeriet Beskæftigelsesministeriet Den Sociale Ankestyrelse Arbejdsskadestyrelsen Udvalgets sekretariatsopgaver varetages af Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsskadestyrelsen) og Den Sociale Ankestyrelse. Landsorganisationen i Danmark har i brev af 12. marts 2002 rejst uddybende spørgsmål om udvalgets kommissorium. Disse spørgsmål er besvaret i brev af 18. marts 2002 fra Beskæftigelsesministeriet. Brevene, der indeholder fortolkningsbidrag til udvalgets kommissorium, gengives som bilag 1 og 2 til betænkningen Udvalgets sammensætning Direktør i Arbejdsskadestyrelsen Anne Lind Madsen, formand Underdirektør Thomas Philbert Nielsen, Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmiljøkonsulent Torben P. Jepsen, Dansk Arbejdsgiverforening Konsulent Poul Schøning, Landsorganisationen i Danmark Forbundssekretær Ulla Sørensen, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, repræsenterer Landsorganisationen i Danmark Underdirektør Per Laurents, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverorganisationer, til 18. april 2002 Advokat Hanne Lindberg Greisen, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverorganisationer, fra 18. april 2002 Faglig sekretær Jan Kahr Frederiksen, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Kontorchef Steen Kristiansson, Forsikring & Pension Sektionschef Bjarne Sørup, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Chefkonsulent Preben Meier Pedersen, repræsenterer KL/Amtsrådsforeningen /Københavns og Frederiksberg kommuner Chefkonsulent Søren Lindemann Aagesen, Finansministeriet Specialkonsulent Kristian Vie Madsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Kontorchef Henrik Øe, Justitsministeriet Ankechef Karen de Brass, Den Sociale Ankestyrelse Kontorchef Ingrid Parsby, Beskæftigelsesministeriet Kontorchef Karin Holst Jensen, Arbejdsskadestyrelsen Sekretariatet har haft følgende sammensætning: Vicedirektør Carl Georg Röser, Arbejdsskadestyrelsen Kontorchef Ole Pontoppidan, Arbejdsskadestyrelsen Konsulent Preben K. Hansen, Arbejdsskadestyrelsen 8

8 Praksiskoordinator Frank Bøgh Madsen, Arbejdsskadestyrelsen Ressourceperson Helle M. Olesen, Arbejdsskadestyrelsen Konsulent Peter Korsgaard, Den Sociale Ankestyrelse Fuldmægtig Pia Andersen, Arbejdsskadestyrelsen Fuldmægtig Anders Østergaard, Arbejdsskadestyrelsen Endvidere har faglig sekretær Kjeld Berg, FTF, fuldmægtig Jens Røn, Justitsministeriet, og faglig sekretær Marie-Louise Knuppert, LO, deltaget i nogle af udvalgets møder. 9

9 10

10 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets konklusioner og sammenfatning af anbefalinger 2.1. Indledning Baggrunden for udvalget fremgår af udvalgets kommissorium gengivet i kapitel 1.1. Heraf fremgår, at Arbejdsskadeudvalget for det første skal overveje en udvidelse af ulykkesbegrebet, herunder muligheden for at samle de nuværende 3 skadebegreber (ulykker, kortvarige skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed og pludselige løfteskader) i ét arbejdsulykkesbegreb. I det omfang, mulige ændringer af arbejdsulykkesbegrebet medfører merudgifter, herunder for det offentlige, skal Arbejdsskadeudvalget dernæst overveje mulighederne for at finansiere disse gennem andre justeringer af regelsættene inden for arbejdsskadeområdet. Det skal tilsigtes, at udvalgets finansieringsforslag ikke indebærer ændringer i den samlede økonomiske balance mellem den offentlige og den private sektor. Endelig skal Arbejdsskadeudvalget redegøre for administrative og økonomiske konsekvenser af overvejelserne, herunder den samlede erhvervsbelastning ved udvalgets forslag. For alle forslag er beregnet de direkte økonomiske virkninger på erstatningsudgifterne - herunder merudgifter til dækning af behandlingsudgifter - samt afledede virkninger på arbejdsmiljøbidrag, skatteprovenu og social pension. Disse udgifter fordeles på den offentlige og den private sektor. Der er imidlertid ikke foretaget nogen beregning af eventuelle administrative udgiftsvirkninger for forsikringsselskaber, AES, Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse. Arbejdsskadeudvalget fremlægger med denne betænkning resultatet af sit arbejde. Udvalget har i betænkningen dokumenteret og analyseret en række af de væsentlige problemer, der knytter sig til det eksisterende ulykkesbegreb. Udvalget konstaterer, at de gældende rammer for anerkendelse af skader, der er opstået pludseligt eller inden for få dage, kan føre til uheldige afvisninger. Eksempelvis kan såkaldte forventelige hændelser medføre afvisning, selv om der foreligger lægelig dokumentation for årsagssammenhæng mellem hændelse og skade. Der er derfor enighed i udvalget om, at rammerne for anerkendelse af skader opstået pludseligt eller inden for få dage bør udvides. Der er imidlertid ikke opnået enighed om en samlet anbefaling af et nyt ulykkesbegreb, men udvalgets drøftelser har vist, at der er en positiv interesse for model 6. Denne model udvider det eksisterende forsikringsretlige ulykkesbegreb med en overbygning, der giver mulighed for at anerkende skader, hvor påvirkningen må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdet. Med hensyn til finansieringen af udgifterne ved et udvidet ulykkesbegreb har udvalget overvejet en række finansieringsmuligheder, der kan reducere udgifterne ved en udvidelse af ulykkesbegrebet helt eller delvist. 11

11 Udvalget har i overensstemmelse med kommissoriet vurderet finansieringsmulighederne ved justering af regelsættene inden for arbejdsskadeområdet. Udvalget har imidlertid ikke opnået enighed om finansieringen, men der er kortlagt en række finansieringsmuligheder, der vil gøre det muligt at gennemføre en ændring af ulykkesbegrebet, uden at det vil føre til merudgifter på arbejdsskadeområdet. Samlet konstaterer udvalget, at udvalgsarbejdet har haft stor værdi, da der dels er kortlagt en række problemer, særligt vedrørende det gældende ulykkesbegreb, og overvejet en række modeller for løsning heraf, dels er kortlagt en række finansieringsmuligheder. I den forbindelse har udvalget belyst arbejdsskadeloven sammenholdt med ambitionerne i beskæftigelsespolitikken. Forsikring & Pension har afgivet særudtalelse, for så vidt angår de skønnede merudgifter ved en udvidelse af ulykkesbegrebet, jævnfør afsnit 3.1. Arbejdsskadestyrelsen har kommenteret Forsikring & Pensions særudtalelse i afsnit 3.1. DA kan konstatere, at det ikke er lykkedes udvalget at nå til enighed om fælles forslag vedrørende de i kommissoriet omhandlede emner. DA finder dette meget beklageligt. DA finder samtidig, at der som resultat af udvalgets arbejde er klarlagt en række relevante problemstillinger af betydning for de fortsatte overvejelser, ligesom de stedfundne drøftelser vedrørende finansieringen har belyst en række centrale spørgsmål og på overbevisende måde vist, at det er muligt at gennemføre en ændring af ulykkesbegrebet uden herved at påføre virksomhederne merudgifter. DA finder på denne baggrund, at der med udvalgets arbejde er tilvejebragt et godt grundlag for de videre overvejelser i regeringen. Med hensyn til udvalgets drøftelser om en eventuel ændring af ulykkesbegrebet skal DA generelt bemærke, at behandlingen heraf i lighed med betænkning 1402/2001 har bekræftet det eksisterende ulykkesbegrebs levedygtighed, herunder ikke mindst begrebets evne til at tilpasses og justeres den almindelige samfundsudvikling. DA finder det derfor afgørende, at overvejelserne om en eventuel ændring i ulykkesbegrebet tager udgangspunkt i det eksisterende, velfungerende begreb, således at en justering heraf finder udtryk gennem et supplement hertil. DA finder det samtidig afgørende, at de fortsatte overvejelser herom gennemføres med respekt af de bærende to principper, der efter DA's opfattelse karakteriserer det gældende arbejdsskadesikringssystem: På den ene side, at arbejdsgiverne på et objektivt grundlag betaler samtlige direkte og indirekte udgifter, der er forbundet med arbejdsskader, på den anden side, at dette med nødvendighed fordrer, at betingelserne i lovgivningen og den nærmere administrative behandling i det hele indrettes på en måde, der sikrer, at en skade alene anerkendes 12

12 som en arbejdsskade, såfremt det er godtgjort, at den pågældende skade er forårsaget af arbejdet. LO har afgivet en supplerende udtalelse med generelle bemærkninger til betænkningen: Det er LO s opfattelse, at betænkningen på udmærket vis dokumenterer og analyserer en række af de væsentlige problemer, som er påpeget på arbejdsskadeområdet. Samtidig er betænkningen - i forhold til den forudgående betænkning (nr. 1402) udtryk for en generel, stigende erkendelse af, at rammen for anerkendelse af arbejdsskader er urimeligt snæver. Betænkningen påviser med andre ord et udtalt behov for politiske løsninger, der afskaffer den gældende diskrimination af arbejdslivets såkaldt forventelige hændelser og påvirkninger med videre. De statslige repræsentanter i udvalget, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet konstaterer, at det ikke er lykkedes udvalget at komme til enighed. Samtidig tilkendegiver de statslige repræsentanter, at arbejdet i Arbejdsskadeudvalget har haft stor værdi, da der dels er blevet kortlagt en række problemer, særligt ved det gældende ulykkesbegreb, og overvejet en række modeller for løsning heraf, dels er kortlagt en række finansieringsmuligheder. Med udgangspunkt i de belyste modeller for et nyt ulykkesbegreb samt for finansiering heraf finder de statslige repræsentanter, at det er muligt at gennemføre en ændring af ulykkesbegrebet, uden det bør føre til merudgifter på arbejdsskadeområdet. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har følgende generelle bemærkninger vedrørende stillingtagen til betænkningens beslutningsforslag: Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har deltaget i udvalgets arbejde med henblik på at vurdere administrative konsekvenser af beslutningerne. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring varetager administration for arbejdsmarkedets parter. For så vidt angår den politiske stillingtagen til beslutningsforslagene, henholder Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring sig til udmeldingerne fra arbejdsmarkedets parter Overvejelser om en udvidelse af ulykkesbegrebet Kritikken af de eksisterende skadebegreber Udvalget har i kapitel 3 beskrevet kritikken af skadebegreberne ulykkestilfælde, pludselige løfteskader og kortvarige skadelige påvirkninger. Det fremgår heraf, at hovedkritikken af det nuværende ulykkesbegreb er, at begrebet i nogle tilfælde ikke svarer til den almindelige borgers opfattelse af, hvad der er en arbejdsulykke, idet begrebet er for snævert og kompliceret. Det opleves som urimeligt, at 13

13 skader ikke anerkendes som arbejdsskader, hvis påvirkningen, der førte til skaden, var forventelig. Kritikken af de pludselige løfteskader bygger på, at mange sager afvises grundet de strenge anerkendelseskrav, selv om det lægefagligt er klart, at en skade skyldes arbejdet. Det er særligt kravet til forudgående løftearbejde, der i mange sager resulterer i afvisning. Endelig henvises til, at praksis for anerkendelse af kortvarige skadelige påvirkninger giver et tidsmæssigt hul i forhold til ulykkestilfælde, idet kortvarige skadelige påvirkninger som udgangspunkt forudsætter 3-4 timers belastende arbejde Forskellige modeller for ulykkesbegrebet Et af de væsentligste valg ved overvejelser om udvidelse, forenkling eller anden tilpasning af ulykkesbegrebet er, om ændringen skal foretages i selve ulykkesbegrebet, eller om der bør etableres en overbygning på det eksisterende ulykkesbegreb. Udvalget har overvejet 6 modeller for udvidelse af det gældende ulykkesbegreb. Model 1-3 er beskrevet nærmere i betænkning 1402/2001 og er supplementer til det eksisterende ulykkesbegreb. Model 4 og 5 er begge modeller for et nyt ulykkesbegreb. Model 4 er optaget som bilag i betænkning 1402/2001, og model 5 er foreslået af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i lovforslag L 24 fremsat den 11. december Model 6 er ny og et supplement til det eksisterende ulykkesbegreb. De enkelte modellers rækkevidde er illustreret ved en række eksempler i kapitel 3. Det bemærkes, at der efter gældende retstilstand anerkendes omkring 70 procent af de ulykker, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. 10 procent af de anmeldte skader afvises erfaringsmæssigt som følge af retlige forhold (ikke sket på arbejde, ikke omfattet af lovens personkreds, forældet med videre). Muligheden for at ændre på dækningsområdet for ulykkesbegrebet ligger således fra de eksisterende 70 procent og op til omkring 90 procent. Udvalget har særligt drøftet model 5 og 6, der begge giver mulighed for at anerkende de skader, der i dag er omfattet af det nuværende skadebegreb, herunder pludselige løfteskader og kortvarige skadelige påvirkninger. Disse skadebegreber kan derfor ophæves som selvstændige skadebegreber. Nedenfor refereres de enkelte modeller ledsaget af udvalgets overvejelser og bemærkninger. Da udvalget fortrinsvis har interesseret sig for model 5 og 6, beskrives disse modeller mere udførligt end model

14 Model 1 - supplement med liste over skader I betænkning 1402/2001, kapitel , beskrives en løsningsmodel betegnet "supplement 1", inspireret af Schweiz. Der er tale om et supplement til det gældende ulykkesbegreb. Modellen er beskrevet mere udførligt i betænkningen. Formulering: "Påviselig skade, der må anses for varig på knogler, led, muskler, nerver og sener, anerkendes som ulykkestilfælde, såfremt hændelsen er sket pludseligt og skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. Kan skaden med overvejende sandsynlighed anses for at være forårsaget af sygdom eller af degenerative forandringer, afvises tilfældet. Dette supplement gælder ikke rygskader." Det skønnes, at model 1 vil medføre, at der bliver anerkendt cirka flere ulykker. Det vurderes på denne baggrund, at model 1 vil indebære en merudgift på 181 millioner kr. for ulykker. Dertil kommer, at der vil blive anerkendt cirka 160 flere pludselige løfteskader, svarende til en merudgift på 17 millioner kr. Den samlede merudgift for model 1 skønnes til 198 millioner kr. Den samlede anerkendelsesprocent for model 1 vil med cirka flere anerkendte sager blive cirka 76. Hertil kommer afledede udgifter til arbejdsmiljøbidrag, der udgør 2 procent af erstatningsudgiften i ulykkessager, samt øgede behandlingsudgifter, der skønsmæssigt anslås til 5-10 procent af erstatningsudgiften. Betænkning 1402/2001 anbefaler ikke denne løsning. Overvejelser Denne model bygger oven på ulykkesbegrebet og de eksisterende begreber og er en begrænset udvidelse uden forenkling af reglerne. Det er vanskeligt at vurdere, om der vil blive erstatningsberettigende følger, før tilstanden bliver varig/stationær. Modellen lægger op til, at der vil forekomme mindre hensigtsmæssige resultater. Hvor eksempelvis to personer under akavede forhold løfter den samme tunge byrde og begge får en skade i forbindelse hermed, vil sagerne ikke nødvendigvis få samme udfald. Den ene får smerter i armen og får derfor sin sag anerkendt. Den anden får smerter i ryggen og får derfor sagen afvist. Den årsagsvurdering, der er lagt op til, er ikke nærmere beskrevet. Udvalgets bemærkninger til model 1 LO, FTF, DA, de amtslige og kommunale arbejdsgivere, SALA og Forsikring & Pension går fortsat ikke ind for modellen. 15

15 Model 2 - supplement med konkret vurdering af arbejdssituationen I betænkning 1402/2001, kapitel , beskrives endnu en løsningsmodel betegnet supplement nr. 2. Der er tale om et supplement til ulykkesbegrebet, inspireret af Norge. Modellen er beskrevet mere udførligt i betænkningen. Formulering: "En pludselig ydre hændelse, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår, anerkendes som arbejdsskade, såfremt påvirkningen eller belastningen konkret vurderet har været usædvanlig i forhold til sikredes normale arbejde, og såfremt der foreligger en påviselig skade." Det skønnes, at det ændrede ulykkesbegreb efter model 2 vil medføre en stigning i anerkendelsesprocenten på højst cirka 5 procentpoint. Det er ensbetydende med, at der vil blive anerkendt cirka flere sager, svarende til en merudgift på 107 millioner kr. Hertil kommer afledede udgifter til arbejdsmiljøbidrag, der udgør 2 procent af erstatningsudgiften i ulykkessager, samt øgede behandlingsudgifter, der skønsmæssigt anslås til 5-10 procent af erstatningsudgiften. Betænkning 1402/2001 anbefaler ikke denne løsning. Overvejelser Denne model er snarere en mindre ændring af ulykkesbegrebet end et supplement. Den synes at kræve en meget konkret og skønsmæssig vurdering af, hvor skadelig den konkrete påvirkning har været i forhold til den tilskadekomnes normale arbejde. At ændre fokus fra en rimeligt generel vurdering til en konkret vurdering af usædvanlighed synes ikke at gøre reglerne for anerkendelse mere enkle eller gennemskuelige. Modellen vil formentlig kun give grundlag for en mindre stigning i anerkendelserne af skader i forhold til i dag. Udvalgets bemærkninger til model 2 LO, FTF, DA, de amtslige og kommunale arbejdsgivere, SALA og Forsikring & Pension går fortsat ikke ind for modellen Model 3 - supplement med et håndteringsbegreb I betænkningen 1402/2001, kapitel , beskrives en overbygning til ulykkesbegrebet betegnet supplement nr. 3, i form af et håndteringsbegreb. Dette kunne således være en afløser til pludselige løfteskader med et bredere dækningsområde. Formulering: "Ved pludselige håndteringsskader forstås muskel-, nerve-, sene- og ledskader, der opstår i umiddelbar tilknytning til arbejde i akavet stilling, når skaden er forårsaget af arbejde bestående af håndtering af genstande, mennesker og andre levende væsener, eller de forhold, hvorunder dette foregår. Det forudsættes, at der har været tale om belastende arbejde i mindst 1 år. 16

16 Der kan ses bort fra betingelsen om, at der skal have været tale om sådant arbejde i mindst 1 år, når det er overvejende sandsynligt, at skaden skyldes dette arbejde." Med udgangspunkt i en gennemgang af to sagsstikprøver, beskrevet i betænkning 1402/2001, anslås det, at modellen vil indebære, at cirka 25 procent af de sager, der i dag afvises enten som ulykkessager eller som pludselige løfteskader, vil blive anerkendt. På baggrund af gennemsnitlige antal afviste ulykker i og det gennemsnitlige antal afviste løfteskader i perioden svarer det til, at cirka flere ulykker og cirka 410 flere pludselige løfteskader vil blive anerkendt. Med disse beregningsforudsætninger vil model 3 indebære, at cirka flere sager vil blive anerkendt, og de økonomiske konsekvenser ved model 3 kan derfor anslås til en merudgift på cirka 190 millioner kr. Hertil kommer afledede udgifter til arbejdsmiljøbidrag, der udgør 2 procent af erstatningsudgiften i ulykkessager, samt øgede behandlingsudgifter, der skønsmæssigt anslås til 5-10 procent af erstatningsudgiften. Det bemærkes, at beregningerne er revideret i forhold til betænkning 1402/2001. Dengang blev det ud fra det gennemsnitlige antal afviste ulykkessager i perioden forudsat, at modellen vil medføre anerkendelse af mellem 430 og 890 nye sager. Udgiften herved blev vurderet til mellem 40 og 80 millioner kr. Når det nu skønnes, at modellen vil medføre anerkendelse af cirka flere sager, skyldes det, at beregningerne i betænkning 1402/2001 var baseret på fejlagtig anvendelse af stikprøver. Overvejelser Kravene til anerkendelse er lempet en del i forhold til det gældende begreb pludselige løfteskader. Der er tale om et kompliceret begreb, der kræver et stort oplysningsarbejde og mange konkrete vurderinger med henblik på at undersøge mulighederne for anerkendelse. Ved eksemplerne og fortolkningen af kravet i modellens 2. led om "overvejende sandsynligt, at skaden skyldes dette arbejde" indgår det, at der i betænkning 1402/2001 (side 100 og 105f) er lagt op til, at denne undtagelsesbestemmelse kun ventes at ville omfatte meget få sager, nemlig sager om pludselige løfteskader, hvor der ifølge redegørelsen om pludselige løfteskader (bilag 4 i betænkning 1402/2001) er en klar årsagssammenhæng mellem påvirkning og skade (5 eksempler med meget tunge løft er gengivet på side 196 f. i betænkningen). Udvalgets bemærkninger til model 3 LO og FTF henviser til betænkning 1402/2001, side 33, hvorefter det er fremhævet, at med udgangspunkt i model 3 og et i øvrigt uantastet ulykkesbegreb vil visse skader fortsat ikke være omfattet. LO og FTF kan derfor fortsat ikke gå ind for modellen. De kommunale og amtslige arbejdsgivere har under udvalgets arbejde givet udtryk for, at modellen ville løse nogle af de problemer, der har givet anledning til kritikken af 17

17 arbejdsskadebegrebet. Det gælder særligt i forhold til håndtering af personer, som denne model specielt tager sigte på. Imidlertid må det erkendes, at model 3 efterlader andre spørgsmål uløste, herunder også spørgsmål, der er indgået i kritikken af arbejdsskadebegrebet. Udvalgets drøftelser og analyser har herefter fået de kommunale og amtslige arbejdsgivere til at pege på en anden af de modeller, udvalget har overvejet - nemlig model 6. SALA deler de kommunale og amtslige arbejdsgiveres opfattelse. DA er positiv over for modellen, der løser mange af de rejste problemstillinger, og som må forventes at kunne videreudvikles til en meget velafbalanceret, endelig løsningsmodel. Forsikring & Pension vil kunne støtte modellen, jævnfør betænkning 1402/ Model 4 - nyt ulykkesbegreb som beskrevet i betænkning 1402/2001, bilag 8 I bilag 8 i betænkning 1402/2001 er følgende model gengivet: Formulering: "Personskade opstået ved pludselig eller kortvarig påvirkning, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår." Bestemmelsens afgrænsning er nærmere beskrevet i kapitel 3. Under forudsætning af, at modellen vil indebære en anerkendelsesprocent, der ligger tæt på 90 for såvel ulykker som pludselige løfteskader, er det ensbetydende med, at der i alt bliver anerkendt cirka flere sager om året. Heraf cirka flere pludselige løfteskader. Idet det forudsættes, at en anerkendt pludselig løfteskade i gennemsnit koster det samme som en anerkendt ulykke, giver det en merudgift på 530 millioner kr. Der er ikke i beregningerne taget højde for, at en sag godt kan være afvist både som ulykke og som pludselig løfteskade og derved i nogle tilfælde tæller med 2 gange. Hertil kommer afledede udgifter til arbejdsmiljøbidrag, der udgør 2 procent af erstatningsudgiften i ulykkessager, samt øgede behandlingsudgifter, der skønsmæssigt anslås til 5-10 procent af erstatningsudgiften. Overvejelser Ved vurderingen af indefra kommende skader, der skal afvises, ønskes en vurdering svarende til den praksis, der gælder ved erstatningsfastsættelse efter lovens 13. Afvisning kræver således, at der foreligger lægelig dokumentation for en forudbestående symptomgivende lidelse eller en sikker prognose for, at lidelsen ville give symptomer, selv om skaden ikke var sket. 18

18 At vende bevisbyrden på væsentlige områder i vurderingen af, om en skade skal anerkendes, vil erfaringsmæssigt gøre det meget svært for administrationen at afvise konkrete sager. Domstolene har således flere gange givet udtryk for, at en omvendt bevisbyrde kræver særdeles god dokumentation, hvis den skal løftes. Det vil vanskeligt kunne bevises, at en påvirkning er udtryk for en lejlighedsårsag, eller at der var relevante symptomer forud for skaden. Sondringen mellem vurderingen af skadens egnethed i forhold til, om skaden er indefra kommende, er ikke klart beskrevet i modellen. Modellen vil derfor praktisk betyde, at administrationen skal bevise, at der ikke er tale om en arbejdsskade. Dette vil normalt kræve, at administrationen beviser, at noget andet er årsag til en skade - eksempelvis en privat ulykke. Det vil være vanskeligt at få en sådan dokumentation i de konkrete sager, særligt for så vidt angår skader på bevægeapparatet. Der kan fra lægefaglig side (blandt andet Retslægerådet) kun i begrænset omfang ventes at komme klare udmeldinger om, at sådanne konkrete skader med overvejende sandsynlighed ikke er forårsaget af en pludselig påvirkning - også selv om påvirkningen er relativt beskeden, og der kan sættes spørgsmålstegn ved, om påvirkningen er egnet til at påføre en sund krop en skade. Samlet må begrebet anses for at give betydeligt flere anerkendelser og en anerkendelsesprocent, der ligger tæt på de 90 procent. De skitserede redskaber til vurdering af, om der er årsagssammenhæng mellem en påvirkning og en skade, er ikke egnede til at afvise særligt mange skader, hvorfor de fleste af disse må ventes anerkendt, da administrationen ikke kan løfte den omvendte bevisbyrde. Udvalgets bemærkninger til model 4 LO er ikke er enig i betænkningens fremstilling af model 4, idet det ikke har været hensigten med modellen, at eksempelvis en kontorassistent, der rejser sig fra en stol og får et pludseligt knæk i ryggen, kan få anerkendt en efterfølgende påvist diskusprolaps efter modellen (se eksempel 5). LO henviser i øvrigt til, at modellens vurdering af årsagssammenhæng ikke tager udgangspunkt i en sund krop, men at det derimod er hensigten med modellen at tage personen, som han/hun er. FTF har bemærket, at modellen ikke fuldt ud er gennemarbejdet. Det har således ikke været hensigten, at eksempelvis en kontorassistent, der rejser sig fra en stol og får et pludseligt smæk i ryggen, kan få anerkendt en efterfølgende påvist diskusprolaps efter modellen (se eksempel 5). Det synes åbenbart, at der ikke er årsagssammenhæng mellem den beskedne påvirkning og den anmeldte skade. Med den foreliggende vurdering af modellen kan FTF derfor ikke gå ind for modellen. SALA kan ikke anbefale modellen. Forsikring & Pension samt de amtslige og kommunale arbejdsgivere kan ikke tilslutte sig modellen under de gældende forudsætninger. DA kan ikke anbefale modellen, som i praksis vil føre til anerkendelse af alle skader, som tidsmæssigt kan forbindes med et arbejde, uanset manglende årsagssammenhæng mellem påvirkning og skade. 19

19 Model 5 - nyt ulykkesbegreb foreslået af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre i lovforslag L 24 Den 11. december 2001 fremsatte S og RV L 24. I 8, stk. 2, fremgår, at "En arbejdsulykke er en personskade, opstået som følge af en pludselig eller kortvarig påvirkning af op til 5 dages varighed." Termen»arbejdsulykke«benyttes for at understrege, at en arbejdsulykke efter denne lov er et særligt begreb, der fremover er uafhængigt af det private ulykkesbegreb. Den benyttede ulykkesdefinition, der svarer til den traditionelle ulykkesdefinition fra den private forsikringsret, forlades. Anerkendelse af en arbejdsulykke vil herefter for det første kræve, at der er tale om en personskade. Der tilsigtes i den forbindelse ikke en ændring af den gældende praksis, hvor der stilles beskedne lægelige krav til en anmeldt skade. Forbigående smerter, psykiske symptomer og lignende opfylder således efter gældende praksis dette krav om en personskade. Det andet krav til anerkendelse er, at der kan sandsynliggøres en årsagsforbindelse mellem personskaden og arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet er foregået, herunder en skadelig påvirkning af kortere eller længere varighed (op til 5 dage). Hvis der er tvivl om en sådan årsagsforbindelse, må sagen afvises. I den forbindelse gælder de almindelige krav til bevisførelse ved det danske retssystem. Det ventes, at der vil blive anerkendt flere anmeldte skader efter dette arbejdsulykkesbegreb end efter den gældende ulykkesdefinition. Det skønnes, at en udvidelse efter disse kriterier vil betyde, at der anerkendes cirka flere sager, hvilket svarer til en merudgift på 375 millioner kr. Anerkendelsesprocenten vil stige til cirka 85. Hertil kommer afledede udgifter til arbejdsmiljøbidrag, der udgør 2 procent af erstatningsudgiften i ulykkessager, samt øgede behandlingsudgifter, der skønsmæssigt anslås til 5-10 procent af erstatningsudgiften. Overvejelser Der er tale om et samlet begreb, der omfatter både ulykkesbegrebet, kortvarig skadelig påvirkning og pludselige løfteskader. Modellen giver mulighed for at anerkende skader, der i dag afvises, fordi de ligger inden for det forventelige i forhold til den tilskadekomnes arbejde. Ligeledes ophæves tidsbegrænsningen ved kortvarige skadelige påvirkninger. Lovens ordlyd giver ikke de store bidrag til fortolkning. Præciseringen af begrebet er indeholdt i bemærkningerne og må således afgrænses nærmere gennem praksis. 20

20 Udvalgets bemærkninger til model 5 FTF kan anbefale, at model 5 indføres som nyt arbejdsskadebegreb, idet model 5 løser en række af de problemer, der er med de nuværende arbejdsskadebegreber. FTF finder derudover, at indførelse af et arbejdsulykkesbegreb sikrer, at der opnås bedre overensstemmelse mellem den almindelige opfattelse af en arbejdsulykke og lovens faktiske dækning. FTF ser det desuden som en fordel, at der ikke vil være en afsmittende effekt på områder, hvor det klassiske ulykkesbegreb finder anvendelse. LO kan anbefale model 5. Dette nye arbejdsskadebegreb løser problemerne med den del af det nuværende arbejdsskadebegreb, som omhandler ulykke, herunder skadelig påvirkning og pludselig løfteskade. Det er efter LO s opfattelse vigtigt, at arbejdet med et nyt ulykkesbegreb også tilgodeser hensynet til et forenklet begreb. Det nuværende begreb giver anledning til mange retssager og bør derfor reformeres. LO er opmærksom på, at løsningsmodel 5 ikke kan danne grundlag for enighed i Arbejdsskadeudvalget. DA kan ikke anbefale modellen, som kun kræver en sandsynliggørelse af årsagssammenhængen, og som hermed vil afstedkomme betydeligt flere anmeldelser og som følge heraf betydeligt større omkostninger end estimeret ovenfor. Lægelige skøn over årsagssammenhæng kan meget sjældent udelukke en årsagssammenhæng, hvilket betyder, at der selv i meget tvivlsomme tilfælde trods alt vil herske en vis lille sandsynlighed for en årsagssammenhæng. Arbejdsgiveren vil hermed uundgåeligt komme til at betale for mange skader, der ikke har baggrund i arbejdet, i et omfang, der meget nemt gennem en glidende administrativ praksis kommer op på niveau med model 4. Endvidere er modellen unødigt bureaukratisk/bekostelig ved at bryde med det nuværende, velfungerende ulykkesbegreb (gennem hvilket cirka 70 procent anerkendes), for i stedet at inddrage en nærmere lægelig vurdering i alle sagerne. SALA og de amtslige og kommunale arbejdsgivere kan ikke pege på model 5. Forsikring & Pension vil ikke tale imod modellen Model 6 - supplement for skader, der udelukkende eller overvejende er forårsaget af arbejdet Denne model er tænkt som et supplement til ulykkesbegrebet, der skal udvide dækningen af kortvarige skadelige påvirkninger tidsmæssigt og opfange pludselige løfteskader. Det er tænkt som en parallel til erhvervssygdommene, hvor man i Danmark på arbejdsskadeområdet efter EU's anbefaling har et blandet system, med mulighed for at anerkende sygdomme, hvis skaden, efter en konkret medicinsk sandsynlighedsvurdering, må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdet. 21

Landsorganisationen i Danmark har følgende anbefalinger og tilkendegivelser i forbindelse med afslutning af arbejdet i Arbejdsskadeudvalg 2002.

Landsorganisationen i Danmark har følgende anbefalinger og tilkendegivelser i forbindelse med afslutning af arbejdet i Arbejdsskadeudvalg 2002. Beskæftigelsesministeriets Arbejdsskadeudvalg 2002 Æbeløgade 1 2100 København Ø Den 25. juni 2002 /2 V DQEHIDOLQJHU RJ WLONHQGHJLYHOVHU WLO $UEHMGVVNDGHXGYDOJ V EHW QNQLQJ RP DUEHMGVVNDGHIRUVLNULQJ XGYLGHOVH

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

D O M. Retten i Esbjerg har den 13. februar 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS /2012).

D O M. Retten i Esbjerg har den 13. februar 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS /2012). D O M afsagt den 10. juli 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Nadine Mogensen (kst.)) i ankesag V.L. B 0581 14 og kæresag V.L. B 0502 14 A (advokat Gitte

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003

Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003 Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003 1. Indledning Skadebegreberne skal forenkles og udbygges, hvorved de bringes i overensstemmelse med den almindelige opfattelse af, hvad der er en ulykke som

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet Arbejdsskadestyrelsen, 8. kontor Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø. Den 15. marts 2002 Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt T A L E 6. september 2017 Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2017 om

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 40 O #271B&f170y3X Notat FC/LVP 27. januar 2005 Redegørelse for udviklingen på erhvervssygdomsområdet som følge af arbejdsskadereformen; ny erhvervssygdomsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af ulykker

Vejledning om anerkendelse af ulykker Vejledning om anerkendelse af ulykker Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Betingelserne for at anerkende en ulykke... 4 Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6... 4 Bevisvurdering... 4 Årsagssammenhæng...

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Henrik Dam Kristensen Henrik.Kristensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

LO s forslag om et nyt skadesbegreb

LO s forslag om et nyt skadesbegreb LO s forslag om et nyt skadesbegreb 0. Indledning. 1. Forslag til nyt skadesbegreb 1.1. Skade 1.2 Pludselig eller kortvarig 1.3 Der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår 1.3.1 Årsagsforbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles

Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles 2. udgave, december 2012 Kort om guiden og formålet Arbejdsskadestyrelsen behandler de sager, hvor

Læs mere

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer)

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer) 8GYLNOLQJHQ Sn HUKYHUYVV\JGRPVRPUnGHW VRPI OJHDIDUEHMGVVNDGHUHIRUPHQ I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3 Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens 12 en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne The presumption

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv Kim Taasby og Helle Klostergaard Christensen bm@bm.dk kta@bm.dk hkc@bm.dk Høringssvar på forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01)

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 24-02-2014 - Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Ankestyrelse n Allan Carl Hansen Afgørelse i din sag om en arbejdsskade Ankestyrelsen

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1 Dagens program Hvad er en arbejdsskade Hvem er omfattet/ og hvornår Anmeldelse Ydelser En sags vej gennem systemet Genoptagelse/ anke Hvad skal I være opmærksomme på Korsør 11 sep. 2012 1 Hvor mange arbejdsskader

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager KEN nr 9977 af 12/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5015-04741 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-04402 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - personskadebegrebet - forudbestående

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - personskadebegrebet - forudbestående KEN nr 9477 af 01/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-35376 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere