De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser"

Transkript

1 Bilag 4 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Af tidligere indstillinger til byrådet omhandlende De Bynære Havnearealer har det fremgået, at de bevillingsmæssige konsekvenser af disse ville blive forelagt byrådet i en senere indstilling. I lighed med praksis for tidligere år sker dette i forbindelse med nærværende indstilling om forventet regnskab for De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet nedenfor. Endvidere er der arbejdet med en opdatering af økonomimodellen for De Bynære Havnearealer. Resultatet heraf fremgår af afsnittet om den samlede økonomi for De Bynære Havnearealer nedenfor. Den samlede økonomi for De Bynære Havnearealer I forbindelse med beslutningen om at igangsætte udviklingen af de Bynære Havnearealer, blev der foretaget modelberegninger, der sandsynliggjorde, at det er muligt at udvikle arealerne på en sådan måde, at de samlede anlægsudgifter herunder udgifter til jordkøb og byggemodning kan finansieres ved salg af grunde. Der er i beregningerne ikke indeholdt udgifter til etablering af kommunale servicefaciliteter på havnen, idet disse er forudsat finansieret på normal vis. Udviklingen af arealerne har nu været i gang i 7 år, og der er opnået erfaringer med såvel anlægsudgifterne som salgsindtægterne. Hertil kommer, at konjunktursituationen er ændret markant gennem netop disse 7 år. Endvidere har Folketinget efter de første modelberegninger i økonomimodellen vedtaget en lov, der pr. 1. januar 2011 har pålagt salg af jord moms. Den nye lov har betydning ved salg af jord til boligformål, hvor slutbrugerne ikke har mulighed for at få momsfradrag, og derfor er videresalgspriserne til boligformål nedjusteret med en del af momsen. Opdateringen af økonomimodellen er baseret på indtægtsskøn fra et eksternt konsulentfirma, Det eksterne skøn over værdierne af byggeretterne (salgsindtægterne) er foretaget medio Efterfølgende er dette indtægtsskøn nedjusteret sfa. at salg af jord pr. 1. januar 2011 er pålagt moms. Det er forudsat, at momsen så at sige deles mellem kommunen og køber, således at indtægtsskønnene nedjusteres med halv momseffekt. Der er således tale om et vist fald i indtægtsskønnene ifht. det tidligere forudsatte. Det bemærkes, at konsekvenserne af momseffekten på projektøkonomien ligeledes var indregnet i forbindelse med opdateringerne af økonomimodellen der fremgik af indstillingerne om forventet regnskab for 2010, 2011 og I forhold til det tidligere udarbejdede anlægsoverslag, er der ikke indhentet nye skøn over det samlede niveau for de anlægsudgifter, der skal finansieres indenfor rammerne af den samlede økonomi for De Bynære Havnearealer. Erfaringen med den del af anlægsudgifterne, der faktisk er afholdt, har generelt været, at udgiftsskønnene har været realistiske. Et skøn fra

2 kommunens tekniske rådgiver over udgifterne til størstedelen af de resterende anlægsudgifter viser, at det forudsatte resterende anlægsbudget skønnes at holde. Ligeledes er kommunens tekniske rådgiver kommet med et skøn over anlægsudgifterne i perioden Økonomimodellen har tidligere indeholdt et højkonjunkturtillæg for anlægsudgifterne. Som følge af et kraftigt aftagende aktivitetsniveau i byggebranchen og i samråd med kommunens tekniske rådgiver blev højkonjunkturtillægget fjernet ved opdateringen af økonomimodellen ultimo Det skal bemærkes, at der i lighed med de tidligere modelberegninger af den samlede økonomi, og i overensstemmelse med tidligere salgsaftaler, er forudsat en reduktion i salgspriserne som følge af forurening og fundering samt eventuel ekstraafregning til Aarhus Havn. Erfaringerne fra de tidligere udbud har vist, at den afsatte refusionsudgift ikke refunderes i fuldt omfang til køber. Dog afsættes der alligevel i økonomimodellen den refusion kommunen er forpligtiget til at refundere til køber jf. de indgåede salgsaftaler. De opdaterede beregninger for økonomimodellen for De Bynære Havnearealer viser, at to af scenarierne udviser et lille plus, mens to af scenarierne udviser et lille minus. Alle scenarierne balancerer omkring nul. Samlet set vurderes fortsat økonomisk balance i projektet. I løbet af 2013 har der pågået en afklaring af, om Havneinvest (der opfører Light*house X1 der er det inderste af Light*house projektet) ville udnytte optionen på det yderste af Light*houseprojektet (det såkaldte X2) senest ultimo 2013, som hidtil forudsat i økonomimodellen. Det forventes nu ikke, at Havneinvest vil udnytte optionen, og på den baggrund flyttes salgsindtægten på ca. 270 mio. kr. nu til foreløbig Byrådet vil senere få forelagt en indstilling om fremtidige realiseringsmuligheder for Light*house på X2. Heri vil ligeledes blive redegjort nærmere for konsekvenserne heraf. Tidsforskydningen af salgsindtægten for Light*house X2 tidsforskyder ligeledes udgifter i relation hertil. Som nævnt trådte den lov der pålægger salg af jord moms i kraft primo I det tidsrum den nye lov har eksisteret har det ikke været muligt at opnå et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til mere konkret at vurdere den nye lovs betydning for videresalgspriserne på De Bynære Havnearealer. Udviklingen i markedspriserne vil blive fulgt nøje i den kommende tid, og der vil blive fulgt op herpå, når de første mere konkrete erfaringer af konsekvenserne af den nye lov viser sig. Bevillingsmæssige konsekvenser Byrådet har tidligere i indstillinger i større omfang i indstillingerne Anlægsbevilling. De Bynære Havnearealer. Etablering af kystsikring samt 1. etape af byggemodning af Pier 4 der er vedtaget i byrådet d. 27. juni 2007, Anlægsbevilling vedrørende de Bynære Havnearealer Byggemodning Pier 2 der er vedtaget i byrådet 12. januar 2011, De Bynære Havnearealer, Pier 4 + Pier 2, Anlæg der er vedtaget i byrådet 23. maj 2012, De Bynære Havnearealer, 4. Etape, Pier 4, Anlæg der er vedtaget i byrådet 15. august 2012 samt i indstillinger om forventet regnskab og tillægsbevillinger til budgetreserverne og de finansielle konti for hhv. 2009, 2010, 2011 og 2012 der har været forelagt byrådet ultimo årene - givet bevillinger og

3 afsat rådighedsbeløb til anlægsudgifter samt køb og salg af arealer på De Bynære Havnearealer for perioden Denne indstilling indeholder dels tidsforskydninger af nogle af de udgifter og indtægter, der tidligere har været forudsat og dels nye udgifter og indtægter for perioden frem til Hovedprincippet er, at der er optaget udgiftsreserver til byggemodningsomkostninger ud fra de udgiftsskøn der er vurderet i forbindelse med planlægningen og udviklingen af De Bynære Havnearealer. Der er endvidere afsat udgiftsreserver til afregning af refusionsudgifter til grundkøberne sfa. værre forurenings- og funderingsforhold end forudsat i udbudsmaterialet. Det er generelt forudsat, at disse refusionsudgifter hertil afholdes 1 år efter kommunen har modtaget salgsindtægten. Endelig er der justeret i de forventede renteudgifter, sfa. den tidsmæssige placering af indtægter og udgifter samt ændring i renten er justeret ifht. tidligere. Der er ikke afsat en udgiftsreserve til en eventuel ekstraafregning til Aarhus Havn jf. den indgåede overdragelsesaftale ml. kommunen og havnen, da en eventuel afregning ikke forventes i perioden til og med Dog indregnes der i økonomimodellen en udgift til eventuel ekstraafregning til Aarhus Havn. På indtægtssiden er der budgetteret med de kendte og indgåede aftaler og herudover er der forudsat salg af den yderste del af Pier 2, Light*house-X2, de resterende optionsetaper på Ø2, Trailerpladsen samt en del af byggeretterne ved Bassin 7. Denne del af bilaget opsamler de bevillingsmæssige konsekvenser for De Bynære Havnearealer, der følger dels af tidsforskydninger af nogle af de udgifter og indtægter, der tidligere har været forudsat og dels nye udgifter og indtægter for perioden frem til Det skal indledningsvis bemærkes, at der udover de bevillinger og rådighedsbeløb der fremgår nedenfor, er afholdt udgifter i perioden til bl.a. jordkøb fra Aarhus Havn samt kommunale udgifter til byggemodning og udbud mv. Herudover har kommunen modtaget indtægter fra salg af jord til Z-Huset, en del af Light*House-projektet (det såkaldte X1 der ligger på den yderste del af Pier 4 tættest på Bernhardt Jensens Boulevard), Vestgrunden, Isbjergsprojektet, Bestseller, ungdomsboliger på Felt 8, Navitas Park samt Brabrand Boligforening, første etape af optionsudnyttelsen på Ø3 samt Multimediehuset. Der er tidligere givet bevilling til disse udgifter og indtægter. Bl.a. i indstillingen Anlægsbevilling. De Bynære Havnearealer. Etablering af Kystsikring samt 1. etape af byggemodning af Pier 4 der er vedtaget i byrådet d. 27. juni 2007, Anlægsbevilling vedrørende De Bynære Havnearealer Byggemodning Pier 2 der er vedtaget i byrådet d. 12. januar 2011, samt i Indstilling om forventet regnskab og tillægsbevillinger til budgetreserverne og de finansielle konti for hhv. 2009, 2010, 2011 og 2012 der har været forelagt byrådet ultimo årene. Herudover er der løbende givet bevillinger i indstillinger til byrådet. Bl.a. via udmøntning af optagne reservebeløb.

4 Princippet i gennemgangen nedenfor er, at der er vist tre tabeller. I den første tabel er vist de nuværende udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven for De Bynære Havnearealer. I den anden tabel er vist de foreslåede bevillingsmæssige ændringer af de nuværende rådighedsbeløb på reserven for De Bynære Havnearealer. Endelig viser den tredje og sidste tabel en samlet oversigt over nye udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb samt udgifts- og indtægtsbevillinger for De Bynære Havnearealer afledt af ændringerne til forventet regnskab Tabel 1: Nuværende udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på reserven for De Bynære Havnearealer. Tal i mio. kr DBH Byggemodning og andre udgifter 5,9 8,0 75,0 146,1 97,5 DBH Afregning iht. indgåede aftaler 9,9 54,5 33,5 18,5 9,1 Udgifter i alt 15,8 54,5 108,5 164,6 106,6 DBH Jordsalg -314,1-221,5-191,2-164,1-106,7 Indtægter i alt -314,1-221,5-191,2-164,1-106,7 Tidsforskydningen af indtægterne og udgifterne samt tilkomsten af nye indtægter og udgifter bevirker, at der skal ske en justering af de på reserven allerede afsatte rådighedsbeløb. De heraf afledte ændringer er vist i tabel 2 nedenfor.

5 Tabel 2: Ændringer af rådighedsbeløb ifht. budgetbeløb på reserven og afledte bevillingsbehovsændringer under MTM (jf. tabel 1) for perioden : Tal i mio. kr : 2013 p/l, : 2014 p/l RÅDIGHEDSBELØB på reserven for De Bynære Havnearealer: Byggemodning og andre udgifter -5,9 2,0 59,5-70,6-47,0 Afregning iht. indgåede aftaler -9,9-17,6-24,2 18,8 57,5 Udgiftsrådighedsbeløb i alt -15,8-15,6 35,3-51,8 10,5 Salg af arealer 314,1 89,3 3,2-460,8 28,5 Indtægtsrådighedsbeløb i alt 314,1 89,3 3,2-460,8 28,5 BEVILLINGSBEHOV med tilhørende rådighedsbeløb under MTM: Ejendomsskat 1,3 Tinglysningsudgifter Udgiftsbevilling i alt Ejendomsskat Salg af arealer -18,0 Indtægtsbevilling i alt RENTER: DBH - Renteudgifter -1,5-0,6 0,6 0,8-0,9 Årets samlede ændringer 280,1 73,1 39,1-483,3 38,1 Rådighedsbeløbene samt bevillingsbehovene i tabellen ovenfor foreslås finansieret dels via udmøntning af allerede afsatte udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på reserven for De Bynære Havnearealer (jf. tabel 1) og dels via yderligere salgsindtægter, som det fremgår nedenfor, hvor de enkelte poster er gennemgået. DBH Byggemodning og andre udgifter

6 De afsatte reservebeløb til byggemodningsarbejder og andre udgifter vedrører kommunale anlægsarbejder mv. Blandt andet diverse anlægsarbejder i relation til Pier 4, Pier 2 samt Trailerpladsen. Det bemærkes, at der i tidligere indstillinger er givet bevilling herunder udmøntning af tidligere optagne reservebeløb til kommunale anlægsarbejder. I 2015, 2016 og 2017 indgår ligeledes afsatte reservebeløb på ca. 11 mio.kr. årligt til Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer til udbudsudgifter. Ligeledes er der i 2015 afsat beløb til evt. fremrykning af jordkøb fra Aarhus Havn, jf. indstillingen DBH - Fremrykning af arealovertagelse Bemyndigelse, som behandledes på den lukkede dagsorden på byrådsmødet d. 5. december Det foreslås, at reservebeløbene til byggemodning og andre udgifter justeres, så de ser ud som følger: I 2013 nulstilles den resterende byggemodningsreserve på 5,9 mio. kr. og indgår i den samlede justering for De Bynære Havnearealer I 2014 vil den samlede byggemodningsreserven mv. udgøre 10 mio. kr. I 2015 vil den samlede byggemodningsreserve mv. udgøre 134,5 mio. kr. I 2016 vil den samlede byggemodningsreserve mv. udgøre 75,5 mio. kr. I 2017 vil den samlede byggemodningsreserve mv. udgøre mio. kr. 50,5 mio. kr. DBH Afregning iht. indgåede aftaler Det allerede afsatte udgiftsrådighedsbeløb på reserven i 2013 på 9,9 mio. kr. foreslås nedskrevet til nul og indgå i den samlede justering for De Bynære Havnearealer. For 2014, 2015, 2016 og 2017 er der på anlægsreserven afsat rådighedsbeløb til afregning iht. indgåede aftaler på hhv. 54,5 mio. kr., 33,5 mio. kr., 18,5 mio. kr. og 9,1 mio. kr. Det foreslås, at disse rådighedsbeløb tilpasses således, at rådighedsbeløbene for 2014, 2015, 2016 og 2017 vil være på hhv. 36,9 mio. kr., 9,3 mio. kr., 37,3 mio. kr. og 66,6 mio. kr. DBH - Ejendomsskat Sfa. kommunens salg og efterfølgende udstykning af en del af arealerne på arealer er der sket en omvurdering af ejendomsværdierne på De Bynære Havnearealer. Omvurderingen har haft betydning for ejendomsskatten på arealerne i 2010, 2011, 2012 og Aarhus Kommune er noteret som ejer af en del af de fra Aarhus Havn overtagne arealer og disse er fremadrettet fritaget for ejendomsskat og dækningsafgift. Men Aarhus Havn er stadig er tinglyst adkomsthaver for en del af de arealer Aarhus Kommune har overtaget, og ejendomsskatten for disse arealer er blevet opkrævet hos Aarhus Havn, der har betalt ejendomsskatten på kommunens vegne. Dette skal Aarhus Havn naturligvis kompenseres for. Efterhånden som De Bynære Havnearealer videresælges til tredjemand vil køber skulle afregne ejendomsskatten, der vil tilgå kommunekassen. Det må forventes, at ejendomsskatterne fra De Bynære Havnearealer i takt med at omdannelsen gennemføres, vil medvirke til at realisere den vækst i ejendomsskatterne der er forudsat for Aarhus Kommune. På denne baggrund foreslås det, i lighed med praksis for tidligere år, at der gives bevilling til refusion af ejendomsskatten til Aarhus Havn og at denne i den midlertidige udviklingsperiode

7 betales af kassen, mens der tilsvarende gives indtægtsbevilling til den indtægtsrefusion af ejendomsskat der eventuelt modtages fra tredjemand ifbm. salg af arealer, og at denne indtægt tilsvarende tilgår kassen. Ejendomsskatterne er således udeholdt at økonomimodellen. DBH Indtægter De på reserven optagne indtægtsrådighedsbeløb i perioden foreslås justeret som følger: Af indtægtsreserven i 2013 på 314,1 mio. kr. foreslås de 18 mio. kr. udmøntet som en indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til Arealudvikling Aarhus sfa salg af første optionsetape på Ø3. Den resterende indtægtsreserve tidsforskydes til senere år. Heraf vedrører de ca. 270 mio. kr. salgsindtægten for Light*house-X2, der foreløbig tidsforskydes til Indtægtsreserven i 2014 på 221,5 mio. kr. foreslås justeret til 132,2 mio. kr. Primært sfa. tidsforskydning af indtægten fra det yderste byggefelt på Pier 2 på ca. 135 mio. kr. Indtægtsreserven i 2015 på 191,2 mio. kr. foreslås justeret til 188 mio. kr. Indtægtsreserven i 2016 på 164,1 mio. kr. foreslås justeret til 624,9 mio. kr. Dette skyldes primært tidsforskydningen af indtægter fra Light*house-X2 og det yderste byggefelt på Pier 2 Indtægtsreserven i 2017 på 106,7 mio. kr. foreslås justeret til 78,2 mio. kr. DBH Renteudgifter Senest forbindelse med forventet regnskab for 2012 blev der givet bevilling til renteudgifter i perioden Tidsforskydning af indtægterne og udgifterne medfører ændringer i rentebetalingerne. Det giver anledning til, at de tidligere bevilgede rentebetalinger for perioden skal justeres. Det foreslås derfor, at der i perioden gives en bevilling til ændring i renteudgifter på -1,8 mio. kr. i 2013, -0,6 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og -0,9 mio. kr. i Renteudgifter og renteindtægter indgår i den samlede økonomi for De Bynære Havnearealer. Det bemærkes, at der tidligere i indstillingerne Anlægsbevilling. De Bynære Havnearealer. Etablering af Kystsikring samt 1. etape af byggemodning af Pier 4 der er vedtaget i byrådet d. 27. juni 2007, samt indstillinger om forventet regnskab og tillægsbevillinger til budgetreserverne og de finansielle konti for hhv. 2009, 2010, 2011 og 2012 der har været forelagt byrådet ultimo årene, er givet bevilling til renteudgifter Alt i alt medfører ændringerne beskrevet ovenfor nye udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på reserven samt af gennemgangen ovenfor afledte udgifts- og indtægtsbevillinger for De Bynære Havnearealer som det fremgår af tabellen nedenfor. Tidligere givne bevillinger til MTM er ikke med.

8 Tabel 3: Nye udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb samt udgifts- og indtægtsbevillinger under MTM, som er afledt af tabel 1 og 2, for De Bynære Havnearealer for perioden (tidligere given bevillinger til MTM indgår ikke i tabellen): Tal i mio. kr : 2013 p/l, : 2014 p/l RÅDIGHEDSBELØB på reserven for De Bynære Havnearealer: DBH Byggemodning og andre udgifter 10,0 134,5 75,5 50,5 DBH Afregning iht. indgåede aftaler 36,9 9,3 37,3 66,6 Udgiftsrådighedsbeløb i alt 46,9 143,8 112,8 117,1 DBH Salg af arealer -132, ,9-78,2 Indtægtsrådighedsbeløb i alt -132, ,9-78,2 BEVILLINGER med tilhørende rådighedsbeløb under MTM: DBH Afregning iht. indgåede aftaler DBH - Ejendomsskat 1,3 DBH - Tinglysningsudgifter Udgiftsbevilling i alt DBH Salg af arealer -18,0 DBH - Ejendomsskat Indtægtsbevilling i alt RENTER: DBH - Renteudgifter 3,9 2,0 1,5 0,2-0,9

9

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 6 Afrapportering for 5 byudviklingsprojekter i Aarhus Kommune Bilag 6 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 3. december

Læs mere

Rekreativ forbindelse Nord Aarhus Ø, Etape 6

Rekreativ forbindelse Nord Aarhus Ø, Etape 6 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2015 Rekreativ forbindelse Nord Aarhus Ø, Etape 6 Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse med etablering af Rekreativ

Læs mere

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. marts 2016 Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Anlægsbevilling til vejbroer (projektering og udførelse) til

Læs mere

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 11. oktober 2014 Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21.

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. oktober 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Ø Bassin 7 Udviklingsplan samt to byggefelter ved Bassin 7

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000309 Trafikløsning på havnen 239.205 101.079 XA-8919000809 Bynære havnearealer -226.180-554.426-83.991 49.843 437.844 XA-8919000909

Læs mere

Sydhavnskvarteret: Udviklingsplan og udbud af køberetter

Sydhavnskvarteret: Udviklingsplan og udbud af køberetter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. november 2017 Sydhavnskvarteret: Udviklingsplan og udbud af køberetter 1. Resume Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret er en viderebearbejdning

Læs mere

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 4. juli 2014 Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Kommunale arealer i, Lisbjerg landsby foreslås byggemodnet, udstykket

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Åben dagsorden Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø 1. Resume Teknik og Miljø foreslår

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000309 Trafikløsning på havnen 239.205 100.486 XA-8919000509 Investeringer i fremtiden 24.244-3.563 XA-8919000809 Bynære havnearealer

Læs mere

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2014 Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 974. Område til

Læs mere

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 29. april 2010

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 29. april 2010 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. april 2010 De Bynære Havnearealer - salg af byggeret til Boligforeningen Ringgården på Felt 8, Pier 4 (Delområde 4) igangsættelse af

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1.

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 4. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 904, boligbebyggelse øst for Sabrovej i Sabro foreslås byggemodnet, udstykket og solgt

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2016 Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Det kommunalt ejede areal i del af lokalplan 980,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø Til: Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 10. marts 2014 7. februar 2014 Side 1 af 5 Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. november 2013 Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade,

Læs mere

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Åben dagsorden Der indgås en supplerende aftale med Z-Huset A/S med henblik på at videreføre et. 1. Resume Z-Huset

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø

Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice Dato 4. juli 2016 Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø Anlægsbevilling til etablering af havnebad i Bassin

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012 Notat Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter BILAG til indstillingen DBH Bassin 7 Den 19. september 2012 Aarhus Kommune Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Bilag: Beskrivelse

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771.

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. februar 2016 Byggemodning af tre grunde ved Asmusgårdsvej i Elsted Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan 933

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan 933 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 7. februar 2013 Lokalplan nr. 933. Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Midtby samt Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009.

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling. De Bynære Havnearealer. Etablering af Kystsikring samt 1. etape af byggemodning af Pier 4

Indstilling. Anlægsbevilling. De Bynære Havnearealer. Etablering af Kystsikring samt 1. etape af byggemodning af Pier 4 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 15. maj 2007 Anlægsbevilling. De Bynære Havnearealer. Etablering af Kystsikring samt 1. etape af byggemodning af Pier 4 Århus Kommune Borgmesterens

Læs mere

RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD. 1 Overordnet overblik Beregning af den økonomiske følsomhed 4. 2 Helhedsplanens forudsætninger 5

RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD. 1 Overordnet overblik Beregning af den økonomiske følsomhed 4. 2 Helhedsplanens forudsætninger 5 RINGSTED KOMMUNE RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD 1 Overordnet overblik 2 1.1 Beregning af den økonomiske følsomhed 4 2 Helhedsplanens forudsætninger 5 3 Uddybning af cashflow beregninger 6 3.1 Opgørelse

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 11. Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 11. Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 11 Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Ø2 Bugtpromenade Ø3. Ø3 Bugtpromenade Ø4. Bilag 1. Anlægsarbejder der ønskes igangsat

Ø2 Bugtpromenade Ø3. Ø3 Bugtpromenade Ø4. Bilag 1. Anlægsarbejder der ønskes igangsat Bilag 1 Anlægsarbejder der ønskes igangsat Bugtpromenade Ø3 og Bugtpromenade Ø4 samt flytning af tribune til bugtpromenade Ø1 Anlægsarbejdet omfatter udførelse af færdiggørelse med belægning og belysning

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstilling. Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 10.11.2008 Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt til mindre genopretningsopgaver og

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. august 2017 Klik her for at angive tekst. Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Forventet regnskab 2014, tillægsbevillinger og gebyrer Teknik og Miljø

Forventet regnskab 2014, tillægsbevillinger og gebyrer Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. november 2014 Forventet regnskab 2014, tillægsbevillinger og gebyrer Teknik og Miljø Indstillingen omfatter bevillingsændringer

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje.

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. november 2017 Udvikling af Erhvervspark Skejby Nord Området mellem Søftenvej og Paludan-Müllers Vej ønskes udviklet som erhvervsområde.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. december 2009 Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale Økonomiområdet Teknik

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2014 Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Redegørelse for grundsalget i 2012 og 2013 samt fastlæggelse af salgspriser

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Opkøb af jord Strategi og finansiering 1. Konklusion I udtalelsen redegøres for den

Læs mere

Teknik og Miljø bemyndiges til at sælge en erhvervsgrund ved Filmbyen.

Teknik og Miljø bemyndiges til at sælge en erhvervsgrund ved Filmbyen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. september 2016 Åben dagsorden Salg af erhvervsgrund ved Filmbyen Teknik og Miljø bemyndiges til at sælge en erhvervsgrund ved Filmbyen.

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere