#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!"

Transkript

1 !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1

2 $*,*# $"# $ $&*%$*"! $ !"#" !"! $! :3%!! ;3% $! <3 * $%$#! : < 3 33$*,*# < 3 3 3& #& < $44$!(.4$ #="# *$ >$? $ #&!!"%$4'!#*"'! $ #&!!"%$ > $ #&!!"%$4'!#*"'!$! > : 33 $*,*# : 33 3.!$*&# : <

3 !" $*,*# ! #&!" #$$! # #!&A$4!$!#% # $ : # "'! < " A# #" $%# #$#" $ : < 33 33$*,*# < B!" 4.# !$.*=< $" $ #" $%# #$#" $ : 3333$*,*# : #$$! " ; 3333)$% =4 4.#$$! #4 B44%$$ #4.#$$! #" $%# #$#" $

4 * : 2 366D $*,*# $**" C6D) < #" $% < 3*#$#" $% "!!!## ; 33 $*,*# ; #$%*#$!4.#$ ; 333#$#" $ : : 3 3 $*,*# : 3 3 3) $ #!*!! : 3 33#$#" $ :8 D :9 333$*,*# : $&*!%("* #&%"* :: 333$* # ; 5

5 3353#$#" $ ;: D22D ;; 353 $*,*# ;; B" $!4$4"4$ # << 3533#$#" $ < <5 3733$*,*# < # #$!&" <5 3733#$#" $ < D <; 383 $*,*# <; 383 3*#$#" $ <; $ % < 533 $*,*# < 533 3*%$! < 7

6 253 3+)2=D $*,*# #%(.4$ #="# *$ D $*,*# $#" $ ; $*,*# ; # # ; &! # *#

7 73 33$#4$ ; < < : ; : : : : :; ; <; D "*

8 ()*( +,-./ +* ' $*,*#4&# **%$4$A#$4!3 0,1-0 E -$* =F%&%$#!**%3 *!!!#$!!(!(# "%$#! &!!* ",32,$%& # "(.* ##!(,$* *#3#!=4 *,!*%A!$ B!$!%A&(!- %,!!!$3 * ##4$&* #-$*=**,#*4 *$3 '%*&%!"%$&, #4.# E$!$B $!!#!$*,3&%!,#$%%!!,G$* *.! $!#-($%4 ##.!$#!!-**! ## #$# #!3!,G$- ##!('A%$ "( "$4&.!!-$!$*$!"44*#-, "$! &"$*(A43 *%%# &(!%(!#$*& $% 4 $!#$! %4E-*4 4# 4.#$$! ###&!$*4B!-#%&(!, ##& ##%$%%!.! #!3 E% 33;3 :

9 =4 -'#*$4 *&(!-*,,,%$ %!3*,#*4$&&#*4&,*$.!$**$!*$.*-(## %3 " 2*+( 3(1*+0 )$(.4$EH '&(*" ##!$%%!&(!*"!(%$= ** *:$!87,3 )A4(.4$H 3 4#!-4.# $!4.#$$!( ## ##! $! $"B #"!$ $%%!.*&(!?$!'*"!(## ##= *&($%$(A43 $44 $!%" #&!&(!%$*4,&#$!% ("* #3 $ +,+ 6,*%! #$&# %*$-"!!4"# %$$4!"#"H 2$&*%$*"!. $ $#! *4 I $#" $I H# &! #!(-;;: ;

10 $#"!! -'!%'"&A 4$&*%$*"!3$*& %$%%'!.#%%$ $!3 $4!(%%!&'!$! #&!"'! $*(-*%!##"#" >%&,# $!# ##3"$(%&33"A!- $#$!4$!&!%=*$!4,'3$#$!!!!"%$#$#" $3*A"#"$!*$ #!"!%$$4!$#!#% 2$44E(.4$ #="# *$3 #&$ #*$ **$*.$! $#!"#" $4!3 <

11 & / ,*% #&#& %-($$4! "#"3"#" %'!%!"3 2$&*%$*"! $ $ =&# 433 4#! # #$$! " " $ #$#" $ #$#" $ #$#" $ * 4 *#$#" $ $**" * #" $ *#$#" "(.*$4&.!! 3 *#$#" $ $&! 353 $#" $ "

12 $*%!"$%$ - **%$$4!-.!$**&# *.$! #" $-$! $4! #$#" $ ,*. *!%$!"#" >%"= 4 $!4,'-%$*%$2#!! $-6 B( "4$-%$*%$2.# $E-JB(-*%$# 2.#$$!%$!E-" A6!%* B" '&( D -$.*" A%4.#$$! " '&(D - $B,! %$B%$!&"#$**"/4!3!$!% # (1*63'%'&(*36(&#4,&%.&!,4'!*,$*#!&33.*"$4&.!!$! #! %$!%# >*((3*#%'"('#$$* A6'2-4$ ##$**$3#$"-*$%*#%, =4BH2$%$ 4.# $!%!($44.# #* 4B %$ $!4%$4 &(!.*3 # "'!%$!4," %4#! '&(**%#%$*,3 "&&"!"A!$!&#!'%&, * B=-4.# =$!4.#$$! "-$#%&33# =$! B$-4$!&!%=4 $!4,'%" &'!$! 4, -!"&'! 4.# -4.#$$! E*$*#!3!$!=# ##

13 # +4.* $*!(.4$ #="# *$**$*$4!-$! %! &!"%$*$4!$!3$* &%$#*A-% %$ #&$!"!!$*,-($4,*"!!"!- "# $E$! "# $E3(.4$ #="# *$#$*& $*$- "&A-$!"!!"!*,- %'!2$44 ##&# %"#$**$%$ #&H"# $-&.!!4, ##=& & # $*E$!%$ ###$%' #&-$! "# $-" %$&*! "$&-($$4," ##($*#! %"!32$44!(%%**(!* * "# $$!!! #&3 %2$44# #!"*$!($A.!-& $4!!"!!$ 3 ( &"! 5 >$ -( # %'! "&A%&"!& > $4!3)$ &!"% "!%-! &$!("! %' # >"% ("* #!"!-* #&%$,!$!!*$ !$*(&(!*"!(%$=4 * *:$!87, '&(*3%!!!"%%#$$*$4! =$! *!$*%!-*&(! &"*!$!!$!% #&!3 %$!%!!!$!% #($!!$*- % &"% =*-%.:,3 52$%$ 4!$! #4.#$$!

14 %!!(%,&.!%$!$!%! $4!3(&33 &.- %( #$#&,*4$%$ 4.#!($4 %$ #($4 #$-2 4$&*%$*"!!$!% #$!*!%!!%$## $*4%$*!&(!3 $#!!4$ # $! %$# "(4$ ##$# 3#$"3!!"#$"*!,! &A$!$! #4$ #-*(,&$** % %$($ - (*,%$*"! >*4$ #-( #$!,%*! #% "!- % #%=4!# (%$#!% $%(!!%-( # #"& #" %$3 ( $4!!&.$% &!&4* #$&A# =$*4" B 8 K % $%3 $&!&&%$# %'!% 3!! ".#*4$&# *#*E-$!%$#!, %& #4B&! $4!3! ($#4 # 3 5

15 4* #$&A# 4* #$&A# &!% 4$!($4,(A4% #&!%*%'*$3 (! $4!&# %$#!(!/* -*$$!13 % $% (!!"!!4"# #$! ('% $ % % $.* "$43 6 H 6%'"&(!-*'! ##.%"# $3 ## '!( (A4!%$#$**!*!3 6$H 6%'&,"&(!$!&(!###% %"# $3 H 6%'$$*##%%"# $-$!=* #*!(A4%!!!3 % ( $4!%$# $%("* #& " * $H L"&A# $!!L$!L $$% $! #&$ L3&4,%'!!34!$*( $!#"(.* &(! &" *!*#-**% 3 4!4$&*!$! ($4, 4"#%$# * $ L"&A# $!!L- "'!%!! %$4.#$$! # $!$B$$! # #"3 *% -$4!(' %$L $$% $! #&$ L= * $-$4!"&A%2$44 #&$ # 7

16 *$-(.4$ #="# *$3*!%#% $$%2" B$"E!"!#!!%(.4$3(3-($ ##% $$%%!3 8

17 ' ()*(+,-./ +* 6,*#4 $"B&.$ $4!M %'$! %$#!"&!&$4!"#"$!*$&.!%3!'" %#$!'%(.4$ #="# *$*%!*!!%*$ #$A$!#&!$4!"#" >?4'!#*$!% # >-( #&# "%3 2+,4+4,+0-.2 %$ #&$ %!"!!$*,-($4,#! "!H"# $$!"# $3 "# "!!$4! $*!("%&!$& $3"!%$!4, &!!"%%!$!*4 #%#$!# ",H "# #$#"- $$% )"*E% #&$ #&A * %* $4$&* ## "# *$3%'4$&*-)"*'4,-$! #4$&*3"# "%$&*! "$&-( #*%' " ##($*"! 3"*"!* ##( -$*! "! %3&%$%!!' % "# $"%*#!%! *(.4$$*- &! ( &.**(!#&%$!$*!%*! 9

18 **(!3 )"*4$&*-4.#$$! #4$&*3 )!"*)"*%$- "# $ ###%!!'"% *#!%!-! ### #$* % # $E% "# $"!%$& "$&3( %!$* % # $%$ "# $ "!!3D%#$#" )"*- #&-&.!!4, "# $- ## $#%!!'" %!!!-($(*,&! #&$* $3 #)"*(.4$$*- #&&.!!4, "# $- ($& $-*!(* ##('A%$- #&!"3#" % 34$'!#% $$%$! # # $2$4432$44& ##)"*!,$! # 4$&*-*4$&* ($*#!4.#$$! #4$&*-(!- ##!-$& $!!%$!- $& $ %$!"%#.4"#3) ##"&A# %$!-!-%$! &$! 4,4 ($ - %$!$& $32$44!%- *$! )"*-$" $#!'$4* $* "# $$* %!!# "*%$ #&32$44 $"B (.4$ #= "# *$$*#! #&%*!!*,$!"!!3 (.4$ #="# *$#$*& $*$* *$"!*$ = "# $$!"# $3)$ "# $&.!!4,*4 #%#-&.!!"# $ 4,$! #3)!"!%$#$#-( $! #**(!$4%.- ( #&33*%'4* (& 3"# $!!('A%$-$*4* **$* #!(32$44 %** ##"# $4&.!!4$&* #-** ##-$! " #&# $*- ###& $! ###! 32$44 *,-"# $ ##*,-($4, #&&"& -$! :

19 %-#$*& $% "# $!"# "!*$&' #&%!!4$&* $44$!(.4$ #="# *$ (.4$ #="# *$$4!##!(.4$$* 4* 3%%'!%$!"# "!-$!%"! "'! (.4$$*** #!(3 (.4$# %'!2$44,!--( ##!-##"! $ 36,- *%4'(.4$4,- ## % # $-$*2$44# -* % % # $E-*#$4,'!%$&A# -,* % % B-,* % B3 2$44*(-# %$$ #&!"%(!% % % B&(-!*$ *"!(%$&!$! 4$- #&# %4"$ #& 4'&(3 6$$*$%$% % B&(H ) ) 9,33 : %$& $H ) ), ##33 ##) 2$44"!-% % B&(# ##&'(4#% #&-($ #&#% &E#$#" $-$! 4"$ #&##$#" $3(* ##""- %$2$44-**$-&"!%$#$**%* "3 #&-%'!(.4$ #="# *$-!$4,!.!(3D!!4"#%$ #&*!- % % B&-($#$%4'!%4$ $ #(E 9)O(.4$ :33O*4 ##$# ;

20 '!36,%4'4$ $ #(4,-!*% % # $- *#$#%4'(.4$-&&"!! "! 4$ $ #(3$!!&!&-%!" % % B!%(.4$-&$! 3&"! &!& % % B!%(.4$#*4,! *!## (.4$$!, &!**!(.4$--( ##.##% % B*-! $ 3&&!&##$ "'!"4,!(-( ## #-*$$! *,!-&"!-%$!4,#$#$! #&!#*,- ($%$#! #&!"&**!!3%4' (.4$4,%%$#!*,***" %'!-&"'! 4!%('A!%&3& #-"'!*$ %$!#$#-*! ##('A%$-$*-'#"'!-$!, -"'!3(- &!&#$** 3 &!& &-#"-*!%$"'!-&"'!3 ('A!% %$ #&!%4'!%(.4$3 $ #$4!$4,('A!%&-('! '* #"3$!'(! # % # $$!&# %-*! #$!'%* "BB%"&(!%$*%$(%#""4 $! %$ "(.*3$* "&A# (A4(.4$(! &!& &"!-( #!'-%$#"4,($(.4$ ; ##&%A 4!3"&A# (A4(.4$-*#$&$4($-*!* &%$'!%$!! %#$% *$!!(.4$3 $ #(!% #"!'!-($ L.!$*=$!&(!&# L &! % $%$! ;'&(*" ##!$%%!&(!?$!'*"!(%$=** *:$!87,3 <

21 &(!*"!(-$! % $ (&$* 4 $ #E(A4(.4$!*($4!3 " 0 +4+: +; +0.'4.* $ #&!!"%$4'!#*"'! )$%$*,*4'!#*"'!%#-$*4#!!#-*( #*$&. *'*$4,4 3 %&"'!*$*! $4 %$*,- "-# >**"!(%$.&!,"'! ##'!-,"'!#" ( %#%$*,34'!#*&" 7< %!"! 4#! '&(*-($%5 * &!-(%8*"%. #*3 ##%"" % %$!&(-*! ##! - (!*!"$* #$%$4#!*$3" (*&&"!*%$&($$* 4A*#-* ##$*"-($$* %$!' #&!!!3 D&A%4'!#*#*!!$!$A3D$! $A$*#!&B* *4'!*,,&($!"##(* %$,**-#$!,*!#$*#!-($*&*"! ""##4'!*,$! $$! #3"&B$!" % #4'!*,!,3*!" #B %$ "!! * #!(-B ## # ($&!& $*-!(!!#-*&$&#.*4$*(4,3 "!A$- #"#$**4,&!- ##=!$ B=*! 4#!%'#$" $3 "!A!" *!B-4 ("%$

22 !!%A!$ B!$!4 %$*!= 4 -!(%A!$ B3&4,&!% 4$- #$* #$#*!*=%$!E3)"(! $ &.(( $ -*(*!&$*%$&$.*3) ( $ (!&"! &$!#$!%& '(#)! 4 B- '#"!%4#! #$*4B!$$!%$*!#!!-$* %A!$ B!!4$&* $ #&!!"%$ > $*,* >( $*&* " $$!%$($ $%%!$!4 &(!.*3 ($*!&#!.&!, >*4$%$ 4.# ##$**$3 #$"3 ( >- >& %$*$* >%$*,-$! *!& ( $4!$!&"!3 > &$4!4,&,%$#"# &$!B%3P&( $*#!%$*,* >!A$ %('A**"!!A$ #4'!*,% >&!.3 >$4&.!!$*("#" >**!.** - ( #.!!'%##%*-&%##3 (* ('4'!*,-$*!*!, #-%$4,*, #%.!' $!&"!&3 6!.** - >% > " $-&** *$!4'!*,##%'!$!. >%$'&3$ "!!! # $* * >$! >%$!, > 4, >4* 3( >&"!-($-

23 ($$!($, >#" % 3% %( > %, 4'!*,4,%$(,-,#$**#"!$#$!%$&!4,*3 $ #('A!%!!- >#"& 4'!*,-, %$#$*4B$*,-($&*"!%$$ %,-,"$ -*!!!3!!!- %$*"4'!*, * #"-, #$%$* %$,&"B3 D*! >(* $%!"44*** - 4$-$%$ >-**.$!#$*** #$**!4'!*,"A $ #&!!"%$&,4'!#*"'!$! > %$$#!-%$!4,&!!"%4'!#*"'!$! >-&.!!4,# #B$**$=%$, < 3$"!.!(% >4$"!-# >$""% $4$ $H >$* %$*/ 1 $*4 /.$&A#134'!#*"'!&.4#!&,$* 4%$!$!$* %$*3$*4%$!-%$#"4,4#!%$($! %$*-,$*'#$$* #,"*-*$* %$*%$#"4, ($ %$& $$!%!-( $*%#$4.!" &"!%. #$A3 >4$&4 *&.$*4-($ %$#"4,%!$!($!! %$*-( #$!, #4B"!%3$!4,,-""##&&. <&$%$$#!!.!(4,%!($! ##4,%$$#4$BB43

24 %$* # 4 #-% "%(!! %( 3 5

25 " '" ;' ()*(+,-./ +* #4( %$*,#$&# *!'%$ &(!*$$!%%#3 " <,(2+-4+*+ &- ##*,4,!-# -!#A###!! $*#$*%""$!,"##-*-( #'A#! &* $- (#&"!-$!Q-!# #!-',! '(,!#!!3%$*!!! "3 "- $*%!$4%$*$*-*%$!"44*#( *, "!$(,$!."(!!!3$!"44"!'* 4B =F%$#&%$#!3 *#!%4.# # 3 =4 (.44!!.*4$*#**% #!$ H =$!* %.!/%3#3%$&# - % B!%* #$$! *1 =) ('# "!! $& $/%3#3%.!%$#!1 =) ('B(B#! #$$ " #" $& $/#$*(#" 4 $-,$* B1 =$4$*4%"$!!%"&(!$!36#%'! $#*=$!#.%'3 =* "#!& $*!#$!!(! $ -( #!'- ###&! $*4.#$E-*$*4.# #3 $ 7

26 $4%-# %4.# #$*%3#3# G$% E $! $".$*E- #!($4% ## #3 (!!#* *4 *# G$% $!$".$*- *!!#$!4 *-%,&G!#-$%&$4%$*# G$%$!*%A!$ 3 )$4.# #$*%3#34 $-&$-$!* #!%$*$%$4,$*%'!.!$**-($ *$($=4 ##$4,4.#$ #%'!.!$**3#* ##" #! 4.# #.!$**3)* ##!- $3 ('A!! E-#*% *!&!4.# #-$!, &=4#34#!!#* *4.# # - ($4 %!$! *4"3!!.*4$*%4% E- B$*4"!*&!-B$*4" ($44!-#4$* -$N $!&"* $ %*!,- ('A!* $*- $!*%$#!$.4 (!!!3$#!!$! -($=4 (!$! ('A!4'&#*4 $.4(!-$4 % #$*4" %$!#*4%$ ## **! *$3 (*4!%$!"%!!-* % *4"$! B $E$! B($ $* E* $*-*#!4,4"#$* $4%-!4.#$-$*&!!(!! "BB%"4,=&(!3 %.4%H% #-4"!$!#$ #3% ##! -"4! 4 $%=*-($#!,, * *#"&"%32 %, ##'! &(!-$%# #$*$*-K&#"34"! ($&'$!#!-=*%! $4%,=.*4$*3%.!$*"&",*#- 8

27 4 #4B$4,.*4$*3 %$*%$ #$ #-$*#!-K!$*" #!$,##3 #!%% #- ##!, 4 $-* #$%$-( ##'!&(!(3 "" %$#!H% * B#,$*4.#$$! #&(!%$*3* B#&(!#&"! %$$ &$# 4 / E13& #-(A%, '*!$$,!(-( # #&$#!%!$4! %* $%%$$.4* *"$3%!!!($*-($$4,- (%$!#* #"&B3 $ 4.#$$! #&(!%$*-,$*4.#$.E$!!4E-(! ##($%%#4,=4 -($ *$ %4-("#$! %4E -(!"BB%"3 #$! %4! "!!4"# "$!%$'! #4$! "(!*!#*'-$*% #4 $!#$!!(!3=4 &( ##"%$.&!,4.#$$! #.3$#"!! 4,-4! #4$%$!%*# *"3%$- "'# # $""##-$!.# $ 3 * B#&(!$!#$! %4*$ # ##( - *##$*&"#$*4# $3# % %%# &(!*"!(%$=4 3 # $$ "4#( &$O$$ &$# 4 $! %4O 9

28 $! %4 6 B#&(!*?44 #$*& $%$! 4!&4,&*(A"#" %%#% % &(!%$*&"'!!##%$'!3 "(% - "-($=4!4, %$#!44-* #!% % % %' %$&!%4 #,% #$* B!4 $4, = 8"!3*! "'!$!-$4*$:<F%=4 - #"&&(*=44-%, &!% '&,3#$! %4(A4 ## %%-#4$! *%'$#!(%$ 4 3* %%( #$! %4!%%#!-#"B35<F% 4 %, &!% '&%,3 L( '(*+ +*!, *+ -)! '(! +)!'(-.! # / $*%*!,%$,B#$*& $%$&(!%$*- #$! %4$!* B#&(!-*%%# - &(!%$*!, $!(A4 $4*$:<F% %-$! % &!%!&"B#%!3 &$)E4,4!-#$*& $%* B#&(!* #$! %4%$##3)#$*& $&(!%,##!%%#-#"! &%$!$4!&4, ($*-2)$HL+,"%!#!*!=*!#$!!(!/1L :

29 &*(A"#"- 7<F% %(!(4$ -! #!-"$! 4 %$! #3!& &.$! ## *#3#$! %4$!&(!* 4 "&.&!! *#-$!&"!$*( # &(!%$*-%$##- $%&%$!% ",!!% 4#!-4#!$*$%$4$*& * *4 $! &(!.*3 ;

30 3 +D C 6 D)? 6,*%$4!"'! %4$&*%$*"!- $4 ##(.4$ 5 - $*(" &(!.*$!##& $!(,!%3).4$,-($(.4$$*(&($!#% # $- 7 &(!= $!'*"!( =4 3$($(.4$"&A4,!"!%*4 #%"- *#$#*4%$ =%$!* #$#*4%*$!#$**"3!A$%$* "&A# (.4$-($ $4*$$&A# ($(.4$-(%$!(('A!%% % B&(3 )$(.4$14#!-4.# $!4.#$$!( ## ##! $!$"B #"!$ B$!&(3 1 5&!%$(.4$%$#! 3 4#! ##"!$ B 3 3 4#! ##"! &(!%3 3 %$#$** # $* * $$! $!4# 3 7&L#$**"L( #$**"-('"'&(* <

31 &1 B1 3 2.# (%$!##& # ( ##$"B$#! &(!%3 3 2.#$$! ## " &(3 3 #%$=4 % 4.#$$!3 ##=*&($%$(A '&(*$! #4.# *!%%# &(! &" =4 3 3 #4.# # ##!&(!% *$3 3 $**"$!!. ##(A4 =4 3 3 $B$!!" ##*$= 4 $*(,$#! *$! $%%!'3

32 ' ' ()*( +,-./ +* #4 ($#!!$!%$'!% % B!%(.4$3K (.4$3!'!* (A4(.4$E-($ "'!%(.4$&*"!!A$3 3 4#! ##"!$ B3 3 6 B"! ##4#!%$' #"!$ B3 3 6!=4 &%A!$ B-4#!(4$&**!$ B3 3 4#!& ##($A$" %"3 3 4#! ##"!&(!%3 3 6 B"!' ##! &(3 3 6!=4 &%A&(%!3 3 %$#$** # $* * $$! $!4# 3 ).4$3K(.4$* (A4(.4$'!!(A4 %# $!$.*4'!#*"'!%$!&7< 4#! '&(*-* >(($ 2KE %$*-6 B("4$-" A%* B"4,'&( D -6!- %%!?$!# %

33 !'%* B"-*%$#"4," ($$!" 4.#$$! $!4.# -#"!'%!"!%$"! %4#!#$*4B %$ %3%%'! " % >*"4$$!!&#!%$#!44# $! $4%%4#!$*,$!#% # $ %$($ 4 *4.# #3% $*"44* % $*#!!"3"! #$**% $*( 4'!#*"'!-("!'%$*$-"$! %A# 3%!"!'%#4*"!3 +0*7+4,+0-.2+*+1,,.00+*+ "# $" 4#!H,&B($" "",# " R,"", $! R,4,# "! #%! R,4,* B#%! R, *4# N,#""!4,%$#!%!! #&!&B($$!# "(4.#$$! $!4.# 4, 3-3$!<3*3

34 #$$! 3* ($&33"! ** B$!"(4.#$$! 3 D! "(4.#$$! "!' *5 *-$*%$4, *%$!$!< *($"!3 $!#! "$&#$$!! B-* $!"(4.#$$! #($* 8 3 )$"!($%$*,! "! %$#! * $%!I!(3%$*%$"!"'!* 4$&* "!/&33B" 1-$!&!%* * BI$$$$!$!4.#$$!3 % 3*&,%#"" ** B$!"(4.#$$! 3 #""&,% 9 *-%$,H: *4$&* "!$!; *!4 #$#3)#""($ 4#!$!%$'!"%(4 " $ # D! 4.# #% 4,<3*3* * $"# $ L"$=$!4.#$$! &$##L3%%'!!*!,* " *H "!#"" # #"$$! EI"$# "! 3 5"!#"" # #$B* B-*%$#"4,&33$B,!.!$**-##-&!.*4$*$!$B#$#- %'!(%3 5"!#"" # #4.# 3 83#3#$! $$!!-" #!4.#$$! -!$!4 $-$!# -$!4.#$$! #&(!*$3 5

35 "!%$! * B-( # ($&33$*!!!$!!3 R"!#"" * B$!# "! D #"##% $&!$ #" *M# ##" (($ 4.# -"$$! I"$# "! -&'=$!"!$*4.# -* $B* B$!! E3)"$I4.# &$#( %$*,!$4% # & *4"%$# ##"" "$%!3 ".- 0+ $"4#!#% # $$!&A$4!&"4$ $!!#$#3# # $* *"4$! " $*#!!&A$4! %$4 *4.# #$! " A!$4%%#% # $-!"! " "%'$4 $4!3"4$".##-#!!# 0 $!,(*-#!$ B4.# #))$!$#-# 1! *!! + 2# 3 # (# # $* * $$! $! #% # $3 &*#!"%"4$#$*-(&4"!$* **(!* *!'$!4 -($ (-# *.)4! * +.5 * 9&! H%$ >*6 B("4$-4'!*,3 :D!%**6! 7

36 )# 6 2,$%(% %'A- ## 4, #"!%4 -%$ H#%! )# 7 ;&! H%$ >*6 B("4$-4'!*,3 <&! H%$ >*6 B("4$-4'!*,3 8

37 $ ,+A+*+ "'!"%$*$*4'!#* ($%*4'!*, *B $!" 7<4#! '&(*3 3 ( ##$**"&A"$*4#! 3 ) #,%"" " 3 )$! ("&A$*4#! 53 )"- #"-4B! =) A- %$( #$*, 73 )$*!4 (",!*4.# # /! 43,?%N<<4 43,1 >.+ 83 ) "!'-( $,B 4 93 "%''4,4 *!.*4$* =/( A1)$$%/! 4,1 :3 ) #!$ " ;3 )$$%!-$*!$4,4 *4.# # %$($ %N 4.# /! (?%N"%71 <3)$$%( " 4.# #&(!%4.# # /! (?%N"%71 3)$$%( I&%"* B#&(!%4.# # /! (?%N"%71 3)$$%&%"4.#$$!(A4$*"44* &(!%4.# # /! (?%N"%71 3)!'" %-($! 4.# #&(! 536"-"( ##!'#$$* #*! ($4 * %$($ 4 *4.# # =) A-($%$ ## 73D.&#$** $-&! 9

38 33353 " '!""%$,4'!#*3 $*%*!,%,%!"-!-8;F%8!- %.!'4,4'!#*"'!-!$ B!%! B- # $*#$*4" -!4! %/ #* $*H+/ 13-7!#" #$#!$-*! ##%$*,!'%.!'3 * % # #"&-*#"$4 * *$ #"&3 Hvor mange praktiserende læger nævner OCD ved diagnostiseringen 31% 8% 61% Nævner OCD Nævner (OCD) Nævner ikke OCD! -'%!- ##!$ B!- ( 4.# #$*& $&(! /4.# $!4.#$$!1$! ##!&(!%4 3 A!$*77F%$*!3D$ 9F(! $**"!(%4#**4 3A!,#" $*:F-!&(!3 J%'&!5 :

39 Hvad gør de 11 læger, der ikke har kunnet stille diagnosen OCD? 27% 18% 18% 37% Henviser til psykolog og psykiater Henviser til psykiater Varetager selv behandlingen, men med mulighed for senere henvisning Varetager selv behandlingen %$!!%$#!%!-%$*,!!!$3)$*8F- &(4 -$!#" :F * ##(( 3 Hvad gør de læger, der kunne stille diagnosen OCD? 36% 4% 36% *!! %$"$!# #"377F%!- ##!#-!( %'!!4$ -**! :F- &(" -(#&( *$3*,! *3 4$ -8;F%!!!$ B!-* #"&-$*8F-!&(!-#% B -$!$*!%$##%$ 4 %B3 24% Henviser til psykolog og psykiater Henviser til psykiater Varetager selv behandlingen, men med mulighed for senere henvisning Varetager selv behandlingen ;

40 A# %4'!#* 4#!#$**"-( #$ $!%A# 3 %A# #.($!!* %$,%4'!*, &. 4'!#*-$*%'!!(! %$#!-$!$* "**!!$!"! $4!3 * %$,%4'!*, #."4B%$*"!-$! %'!&# H $)84 94* + 9 6!.!.4,-4'!*,%$"4B3&! %#: # H#(*;*!*! ;** * ;* # / 3$*,*4'!*,% "%-($*! $!( ##"4#!(! %$4.# $!4.#$$! 3 4'!*,#"%$*%$ %$#"4,4.# $! 4.#$$! -$!3(.H#4, +, 9#!4$&* #-&! L4BL&-!#(!#""B (4B!3 $)<4 + 9 =)+&))77)+>!".## $*!%4.# #-$*4'!*, *$3 $*(%3#3-($ L*!L# $#*! 4'!*, A3*!,%#<# #777# 8 4 * 4.# #3%$#%$#$**" #-( "! $4!3 &!53 5&!53 5<

41 "#4!!!3,,!7< 4'!*,-# &.-((<4 $! <!!!3%$&" 4'!*,(4B% B-,! #4,-($*!.4!( *4.# #$*,3"&" (%$#-(** 4.# #3 $)8? *!. 9-4*9 %$($* * $!$"B%$&"! ###$# 4'!*,-( *%.!'$*# 0 )+)(! &! #) < ( ##*"!%,!& %-(4#!.$*'#$$* #*"!(-$!%$( "!3#"4'!*, $H 16"-"(%$'!%4 *4.# # 16"-!%4 *4.# #'#$$* # &!!%A#! %L %L-$*4#!(! *!%$#! $3!! #*4-# "!%4'!*,-(" 4($%3#"& $4 *%A$L%NL- (%!!*"!(%$!* *! *,3*"!((-! #!,$*LFL LN"%<L3 7&!5 5

42 ("$ ## &# -$*&*!"44%!-(& $4'!#*$!,%-(##!"443* 4 " -$*#"!-(#"!$4,B- $*#"!*#$*4B %$4.# #4 - $*#" *!.*# #!-(!&4'!#*- ##3 '! #$%$!$!*!%"& %4#! #$*4B$!(*' %$&*4.# #3 & / +* $*%*! #%% L! #&!"L- * B""! 4.# $! ##* 4.#$$! * *3 4.#$$! "!%$!,4,3$! 3*-$!**,%$%$*$- $!% ($4#!%R,"& %$%$.( 32.# "!%$!,4,<3*- $!!'-* B"(%*# - (*-% # 4.#$$! "!3 $%$-4#! ##"4.# #"%4.# #.4"#- #! ## $4 *-4#!$%%'$%%! -4$* 4.# # %&##&*3%$&"4#! & $*#!!$ B!%4.# #-&,"% 4.#$$! #$!4.# #.4"#3 64#!&!"! %$4.#$$! $!4.# - -* B" "%$* ##! " %$'#& #"!$ B$!3&(4$*4.# # 3!$ B! %'!"4$4#!$4!-# #$#"- %"(.*.# # $* * $$! $!4# 3 # $-# &!!$! 5

43 #&!#$#%$4 *4.# #- #& "%$!!%A!$ B!3*!# # $*%'-."4#! ##*#!$ B$!&( 4.# #4 -**,*4.# #4.!$*%$'&$* 3.%-"4$%*(4#!$*$%%! -##"!$ B*%".!-$!!4,4!-,!$. %!$!*!%"-$4! 4'!*,!4#!$ "(36% (!-'!4,4$&* #"%$'!*!"! 4.# $!4.#$$! -** "- %$AR,- ##$4!%$'! % ",-# ##'! *%'#34'!#*"'! #"-!##4#!'#& %$$4 %!-($7<F%!(!#" %$4.#$$! # %! 8 3'!#"! %!! #$*4"!%4#!"-,&* $!!A$#" &!#$*4B-4#!##"& 3 &'!%$#"!4,#$# 4 $!4,4#! %$4.#$$! $!4.# #$*,3" *%''! -( #4!#!&(!%-$! ( #(# 4B!$! %$'&(!3 # * ) # 0 $**%"!-*! 4.# #&(!$!('A!&!*4($4.#$$!-4 *"!( 8&!7 9&!5 5

44 %,%$!&(!%4#!3 #$ 4'!#*"'!!,-( #!' * - " $%$= 4 '&(*!,-!"*! $!'#$$* # #%, #$*4!&(!3 * *+! * + )# : B"!#$#. *-4#!*,& %$ "%' (- #### &( 4 -( #!'-!*,4 $ 4 &(!4,&#$!%3 # 0 )+)(! &! # 6 >! )<)* # /7 & #-4 -#",(!44!*,'A- ###! #4, ##!&(!-('A#%, 9,!#$" $S7* "!(3 #-4#!4 $ #4 "%*! * #*-**!!!("#-! ('A! ##% '#$$* #*"!( ##! #"!A$&$* 4#!%.!'3 :&!5 ;&!5 <&!5 55

45 Er den praktiserende læge tilfreds med sine økonomiske muligheder? 14% 19% Ja Nej I tvivl 67% %!** $4&4#!3%'- '#$$* #,"*.&!-,#$** 4.# # 4 -( #!'-(. '#$$* $% A('A(. #4 3+,!#&(=4 *'#$$* # &!! *-!!%$!"# B44, =44%*%$%$!*4-%*!!*,&!&"!* *"!3)*$4*.*%4#!-(&!4.#$$! # #$*&*.* #$" $#*-( #!'-#!#(% '!!$ B!%4.# #.!4 -$!*!#( " ##!4.#$$! #"#&%' %$('A #$%$%A!$ B!$! ('%A&(!3A&(!$$*#$!%$*%"-* "'$*#$!%$%A&( *-0-*10!!#4(.4$# #$#"-! %(A4(.4$ 3333$!33 3 ##.##-"! 4.#$$! $!4.# 4, * B" ## ##!$*%!!3*!4#! ##"!#$*%"-($ #"-(A4(.4$ 3333( ##!3)A4(.4$3333 $!33 3& 57

46 4$&* -"%4'!#*"'!,#-* $*E (-**=%$!$!"'!%!##&! $*"'(.4$3)* ##.##%$$!.! % % B(.4$33$!33 -($ &4$ $ #3.## ##% % B(.4$33-"$*** * "%4'!#*"'!-"!%2K%$*"4$-* " A%* B"4,'&(D!3 58

47 ' ' ()*( +,-./ +* #4 ($#!!$!%$'!4,% % B!%(.4$ 3&3$!3&3!'-!* (A4(.4$-($ "'!%(.4$&*"!!A$3 3 2.# (%$!##& 3 3 4B!" 4.#! ##4.# %$' #"!$ B$!&(3 3!$.*=<E ## # ( ##$"B$#!&(!%3 3 '!#" %$#$#$" $ -($ 4.# ##%$($!# # 4#!" % &!$3 3 C!#$*&*4$ $'!# * #,! -4.# #$" $ # %$($! ### # 4#!!$3 ).4$3&3$!3&3 '!!"%#!!$!.% &#!'%$4B!" 4.# *#$#2.# $E-#2.# ##&E$!"(.3! &!A$%$4.# "%$'&$!%$=<3 &!!4, #!!$!.%4B!" 4.# -*.&!, %$#!%* B#!""- #*- &!*!, L! #&!"L3% %'!$4% 59

48 *.%4B!" 4.# *=<3%%'! "%#$#*2.# $&%$!"!%% #$" $ ($4# 4.# 3"!! *"!% $*4.# #$*4B$!$"B## &(3 /+B.**7+1,,.00+*+0/<-. "# $9R,%** B#"H,&B($" "",# " R,4,# "! #%! R,"" R,4,* B#%! R, *4# $&$4!4,4B!" 4.# #-*( %"%'9R,%** B#"3*"B ** B#"* 5,H, $!$!, #""!4,%$#!%!3$!#$4!4, 4B!" 4.# -*&!$#!! #$*! -*(!*%':*,"""3 '!$*($"(.3 5:

49 $$&#$(4.# #"%$'&-%'!( *$!H $"# $" )$" 8*3 8*3 8*3 8*3 8*3 8*3 8*3 8*3 8*3 8*3 # % B # % B($"! $"# $!!(" # 4 $ "$$! =#"" 4B4B% ###" %!!#" " %!!#" $#! "" 4.#$4E 4B!" 4.# $*!7=8,-($% $"# $"!,-$!($"!5=7,3 )$"!(%(!!%4B!3$"# $" % # % B $"# $!4.# #%! *,3 )$"% %# % B!-*B# $4! 5*, "!!$!:*, $*3!4.# #%!-(%* *,%!* *4.# #%"# $3$4!#$!"-8% *,#*8*,$*3!4,!$# #4.# # " $$!I *,3!!$$4.# # E-4.#$%*#$$! #E-4.#$4" # 4.# # %! " $*4.# #4B%"# $3 4B!" 4.# &#%!!*%$&.!!-!$ #$! &(!%4.# #3D#$*& $"- $*4.# # #2.# ##&H(4HII>>>343#I%*TB$34.$"O7U*".4O7U4! O< 5;

50 &,%4# #&#$%$$!%!!-&,% '&#"$!" /#*%$13%!!$! 4B4B% ###"!%"(.$!&,%H 4B!#"%$#4B %!!#"%$ 4B "! #%!(#"%$$4 4B 5 =#"-$* " $,*$-!%#2.# # #&$!&#%!!*%'!$*,H 2.#$4$$! - % # $$!!$ # 4* $$! # $$! 6 &"! D!$*4.# $$4.#!$% 4.# E #! 4.# "# *&A*#""**$ # "4$!*-( #!'#"# &3 5"(.H(4HII>>>33#IDI!I4B!"I""$!34N!O 7<

51 ".0+< +(+ >;% ;;5 %'."$4 #-$!*"% &!!!,!**(!3.*$4 4"#-$*4.# #! &!!!$ B!3D% 4"##%'!$!$ B!%H 8A. = > B! /<!-#4"#5! &%3 * &*#!- ##($! $ 4"#($$*,H LA. #* (*!'3 4,!!! L! L- $*&# 4"#8-* #,!$*-%$!!,# #."!! 4$!($!%3A$! 4"!# %%4$!($!%($=4 8 3)$"34.#$$! * + # /0 -!"$% #(- %$"$%$(, ($4.# ##!$.*6=E-! *"B& %-($ %,.!$**4#*3 7L2.# ( $ %* << L3B%$3 <<35 8) *! ##4"!-%,%=*%%$*%3 9&!H 7

52 $ '01*. 0 %$'!4,%#-$*&!#$" $ $!"# #($! 4#!"!$#" %A!$ B!($ 4.# -&2.# $#$#*%'!4'!*,H#4 9#$!#! 9# %'!H #( ) (!!= =! > ) + >)D+ /7-8<.* <-/7)!/7* <)!! )# /3 & * 4$&* %4'!#*"'!"- %4#! 4'!#*&# -($4 '!,4,%$%, ($4# 4.# 3 -($ 4,*, ##"$*3,,2.# $ # H# *!#**,!('A%$-!! 44,4.#!"!3" 4.# -!$*4#!-4$ $'-$!*,*!! $!'#$$* #$A3$!"-$*4.# 3 &! # ## %A&(!3,%* ### # $* * $$! -($4.#!'! #$#!$-$!4# ($4.# -!" 4-'!!"!!4"# 4#!!$- ##%$'! #$%$ %A&(!3* %-$! #"&3 :&!: 7

53 & / +*!!4B!" 4.# -*%$#"4,&(!% =4 -#%'!"H $*&# L! #&!"L-(4.#! $*#!!$ B!$!&(!%4 -$!"$ $* 4.# #3!4.#! 4B!" 4.# -($#$**&,#%"!!4,4.# # %!*%'! '&#"3(B%$*'=4 4, 4.# #%!$! ##$-=4 A.!$#!!4,4.# #%!$!!3!!#"%$4.# "##$#"- #,!- ($ "*'=4 3 #,!($4,$* #$#%"&** %$&*#"" ($3 $*!A$%$$%$!$.*=<$"% 4"#- 3# &%3$! 4"#,!%$*"-*!""##4.# #"#!$ 37=,!!"" 4.#$4#3*$ #4$&*-#! 4.# &!"! %"!$"%3 ) 4B!" 4.# #" 44.# #$*- #"""%$'&-($4.# #$*" 4# 4.# ## #-! 'B(B%$*'*=4 3%$'&#"$* "4 $%"$ 4.# -($."4.# # $4,"$ $$*4# 4.# 3$! #",#$*4#- *'* ##"#!-**!( ##! 3 7

54 5 +*-0-*10 4B!"".!% 4.# *%$'#$*4B!$ B$!&(-( #%*!,% $**=%$!***3) ##.##! (A4(.4$3&333 (!$.*=< ## %%#!$ $ =< %$%$6=-# #$#"- ##.##! (A4(.4$3&333)*% % B!%(.4$3&3 ##.##3 )A4(.4$3&3 33 &"&.!! $ #!%- #%#$-,$*$!4$ $'!-4,4"&A% #$" $ 3)(A4(.4$ ##&!3$$! # (A4(.4$3&3 33 &! "%2.# $- ($ *$$**=%$!***4!!3 )(A4(.4$&4$&* -* ##!.!!3 )A4(.4$3&3 3( ##.##!-*#$**, *!$* - *,#$#"-(##&!$* % % B $*4$ $ #(3).4$3&3 $4($ ("V"$3 75

55 " ()*( +,-./ +* '" ' #4 ($#!!$!%$'!% % B!%(.4$3B3$! 3B3!'-!* (A4(.4$-($ "'!%(.4$&*"!!A$3 3 2.#$$! ## " &(3 3 2.#$$! "!' ## 4.#$$! &(3 3 2.#$$!"$ $! ## 4.#$$! ##!4# # %! #"&(3 3 #%$=4 % 4.#$$!3 3 *!$%%!! $4 4# 4.#$$! %!$!#$*4B3 3 # 4 4.#$$!! "$#"!$! #,!3 ).4$3B3$!3B3 %$'!!#$#" A4, D-4%#2.#$$!%$! ; -" * $- #2.#$$!%$!L #4 B44%$$ #4.#$$!L3! &%$!#!!%4# 4.#$$!"*.%4.#$$!"$ $*%%'!"!%-$* 4.#$$!"!' 4 4# 4.#$$!!$ B $!&(3)% &%$!*4 #%""'!- *(&#4, $!" % 4.#$$!-4# #$! %4-$!$*(%!*3*4 # "! ;4'#%$&$.*-*#%!"44 77

56 &**!*E*#2.#$$!%$!43! #$#" $4,#43 "<-*1,,.00+*+0 #E *. + )# 87,"!7,-&,%,&B($=$!, # "-$*%*!,%,# 3 "# $" 32.B(3H,&B($" "",# " D&B($"&'5($$*,H 3 2$!(4.#$$! E=4$!( 3 $! $4.#$$! E?* B-!-($*$$3 3 $B4.#$$! E=*%"4.#$$! 53 D #!4.#$$!?" #!%& $#/<=:,1 % #"*$*44 ##%$ "3#* &,%B.3 5<#2.#$$!%$!H(4HII>>>343#I6"34O5 78

57 # "%',"!$"%%'! &#%!$*,H $! $4.#$$! 2$!(4.#$$! $B4.#$$! '(,%,%$!, 4# #* '&$ -* (,# 4B3 %#!$4,-#"%$*$,"$ $- $* ($%" (&A %$$($$*,-$*&!! "3"$ $ ($8< *"4 $&,% **%4.#$$!-(A4%4'!# #%," % '!*$-%$4$&*(,$%$3 %'!B4$#*#2.#$$!%$!*,*"$ $4 $H #. )# 8 C#4.#$$!4B!-!.!,3 4B"&,%4# -"4 $$!#""-* $!4B!4" #3% ;4BH $$4.#$$! +"$4.#$$! 2.#$4 2.#$"*$$! E 5#2.#$$!%$!H(4HII>>>343#I6"34 O7: 79

58 2!$! #4.#$$! 3&'$!"! "(4.#$$! %(4B!#4.#$$!!!*%' =,! "4 $",-(#"4 #$**4.#$$!3 "" 4,.030,++0>;/. +0,+0+ +/<-*C $*!%,-$4 *&(!*$ #$*& $&(!&,%#$! %4$!* B3 % &.!%$=*% 4.#$$! "%' 4" #%&(!3***=%$!*** %*!,-$#!(%$&"*$#!3 (.4$%$$**"!# %A&(!%=4 -$! '!%$% % B.%4 4.#$$!*#-"* & %*#$**%!*$!"$#"!3 +,=4 '!%4.#$$!-#4# #$! %4-$4 *'!*#M $!" 3 2, *#"$#"!-4.#$$! ##! &(!*!4#$*4B$!I %!*!"BB%" &(!4B% ##.!$**3'! *$!*" %*!,-"%78:%'4.#$$!5:-(.##$B- $!"% 98-$4! &(!*! 4#$*4B.!$*%!3!!* * %*!,- 84.#$$!-%*(-" %$ #$! %4- (%!*&(!%$!! 32," &.*"- 4, 3!$!#!%$=*!*#"-( # %$#'&(78:4 4# 4.#$$!-& '! 7:

59 #$*4B35; 4.#$$!- ##$4! &(!*! 4#$*4B-=4 #! " $-($$4 #4 (!($!(%,$#&!4.#$$!3 4, "*"!% %* #$*44.#$$!-$!4, " #"%,- #! 4#$*4B-%$#$** *#!$! #$*%$!-!$$!&#.4.#$$! %*%$4 3'!!4, *%'.*- =4 '!!%4.#$$! ##&4,%!!#$*4B-*!,($!&4,!$!% #&!-,$!# $!!!!3$%%* %$=4 3 %$#!4, %% %$($* *&"!$!"&.&($ % L$$**#%'!%"(.L-.H #(+. * )# 8 %$#$** *!-* ##4,-($%$% %4.#$$! ##*#%'&(!*!4#$*4B3$#!!- &2 5 #$#!, %%!* *$* $!# 4 - $!($#"%$#$**3)$2%*!,-$,4!% ##$%#" $4.!$*4,!4.#$$!4# -%3#3$* ( B4!$#-$*.4=$!%* 4-*3"( $,4!% %$*,(A4%$&"!*#* *%$#- #!4""!$#"(4,$!4,4.#$$!-& 32.B(3 #(! -.))* )F!* 1# 55 5 L$$**#%'!%"(.L(4HII593 ;35<3;I+I)6I <<I<< 8<3(* 5*%$#2.#$$!%$! 55*%$#2.#$$!%$!-&!8 7;

60 "!&"'-" * $&#$#%$ ('-( # %$* $4.#$$!#%* %$&# &$! "#!$ L4.#$$!L3)##"$4.2="**3 6!%4.#$$!-$!& 32.B(3$4 $& *! *%#" $4.!%$4# -* ##*( # %!4.#$$!( %$%$#!&(!*$3$4%'! %24,4$&* #'-Q*#%'"(.4,!*, $**#%'* 4$"#3*!!! %$- (4.#$$!*,# -#-"!$*!(*,$$!- ###($<<F 57 32( L #4 B44%$$ #4.#$$!L 58 *L2.#$$!$L 59 %$'%$,%4$&* ##3 $!&$!$, ##*!.&%$,-L2.#$$!$L ## $!'4$*$!% 4# #4 B44%$$ #4.#$$! L #4 B44%$$ #4.#$$!L% *B.$* %'!H #!+. )!! *+ * +) + * * *!)# 57*%$#2.#$$!%$!-&!9 58#4.#$$!%$!H(4HII>>>343#I6"34 O7 592.#$$!H(4HII>>>343*3#I3+.=!I<3 6443I 3$3!I 3$W!I34.#3$3(* 8<

61 2,$%!$ $! 4# #$!A" #"&"!!3!%!"L#L L&'L-( #*%'-$4 #4.#$$!-$* % 4 B443 *!4,4!-(!%!"-( ##$*4B 4,!4.#$$!(-!$4 4.#$$!-$*!$!# #$# 4 -$* ###(A4-3 4$ %!"&%$=4 -$!'! #$%$%A&(!3 "$ / +* *"!%4.#$$!"-%$4,32.B(3! ## ##!" %,!4# 3#(!+ # 83 * $!4.#$$!*!4,!##&!!3" 4$&* #-"-%$!$% #!*!!% %$#!$*,4,&B($"-#"#! "%($$*,3 *%'"!%!%$*,3#%.!-!! %$%!$*,-$*4.#$$!%!4,# "- ##,!,#!($$*$*,-(!".!3! $$*2 5; $4%$-"! -#%! ***!"$ $%'*$!#3"$ $!."*"!(%$%4'$ $!*$ 4# $! (%,$4&.!!%!- ###!3 =4 ($ ##="$ 4.#$$!-%$" #$%$*' 4.#$$!-(%!#$! $4.#$$! %&B($"- #&&(%4.#$$!- ##& $!4# # 4 %!3& %!"&%$=4 -#$! 5: 5;#2.#$$!%$!->>>343# 8

62 %4-! $4 * #!4,-$!#("!%,- 4.#$$!!('A!" *$!4 %"$ $ %'3'!4,#"% $%% B#$*"$ $3 $!*=* ##($!(A4(($2 ' $!$4# 4.#$$! 7< -( '!(A4 %$%,$&#$* "&.%4.#$$!(A43 4,=%$!(A** $!4, 7 $!*"!(%$ % %* 4.#$$!-"&.#$! %4-* ## $%% B ($&-('!!A" #! %$-"&" &(!&"%'%#$*44.#$$!3*,&!$*!%$4 *3"&*#!-4,K$!$ 4.#$$!-"&.#$! %4-%%,%'-( #!((%"BB*&(3(($ L$$* *#%'!%"(.L$!2#4$&* #-! "$!3 2$&*&" -. ##%!-$**! 4$-#!4.#$$! *#-# $!"3,!!#"$4 #4.#$$! #$A-$*( 4 -( ###(A4-*$*( #*%$!- *# %$"$#"!%$=*3$#$** #""!. %"(* " ##*!.!!-$* 4.#$$!#" $4 3"#""!$!,$%%!!'$!$4.#$$! #$*4B$!!%!3#" "! %* $#"* $4,-*4.#$$! %$A$*!%$4! %' 7#&%$%=$!$! 4-(4HII>>>3#3#I4"3(* 8

63 4 A$"-#" "*#!"!%$ " 4.#$$!4$% 3 #,4 %$*&-* #* $4 *&(!3 "& +*-0-*10 )A4(.4$3B33& ##"BB%"!-4.#$$! "(! ($*!4# #4 #$#*!*-" #%!"%&#%!$*,-($ #$*#%$'!%$ " ##!&(!#$*4B-,!=*3** 4$&* #$4! %(A4(.4$3B33- ($% #4.#$$!"$ $ #,!-($ ##$#"- ##.##% % B(.4$3B33 )A4(.4$3B3 3 ##&!3)A4(.4$3B3 3(-% "'!% -" ***=%$!-! #!! -"&A# $*4.#$$!! "$#"!-* $#$#" $-(A4(.4$ ##!3)*(.4$3B3 4$ $ #3 ##.##$%,% % B(.4$-&$!B$4,($(.4$ "%4$ $ #(3$!#! %'A-#%*! %4'!-(A4(.4$3&3 3 (#.##% % B 3 8

64 @)++= C 6 D) 4! %$#"%$4! 33-" &%$! "'!%$%%!&(!=$!'*"!("% ' ()*( +,-./ +* #4 * (A4(.4$3!'-!* (A4(.4$-($"'!%(.4$&*"!!A$3 3 '&(*$! #4.# *!%%# &(! &" =4 3 3 %$%,&(! &"3 3 # &(! &"# ##('A$#3 3 2 ** $!*$# ##%,#$*4&(! %$ #4.# 3 3 #4.# # ##!&(!%*$3 3 #4.# (#"#4B!&(!% = %3 3 $B$!!!!%4.# #-* #4.#!!%4.# #3 (A4(.4$'!! #!!%'&(*&(!?$!'*"!( =4-85

65 %'"'!*! &"$!#$**" &"-($% 4,&!!"% " % #" $3D'!% #$**" &"* #" $%'!&!! $#43 #44 **4 #%"-#!!%*! &" &4,**4%#$**"$B%$!-* '&(*2.# =$!$B%$!-*A" %2 7 E* #!!#"% "'!%.! #!$$!!*..!%$* B #"3! &%$!!'%'&(* $*,-($%.! #!$$! B$ &"'!* (&#4,3 "'!%*'#$$* # #" $!&(! &"-*!(&#4,!($4=%!$! $4!,3 ( + '&(*(%$#!$*, %$$%%! &(!.*3D$! %%*.!(" 7 $!*! ($4-,*!%$ #4.# $! B(" &(! &"-$4!,*&$ &"3D$ #$# &"-, *!%$(,(%.! #!$3 $%%!.! #!.## #" 4$ *#-(&"! %$'#$$* #' * B$!&(!3=*$!,##% $!-$* #"%.! #!$-$!# '!'&, * B#&(!$! *4($4 4# 4.#$$!3 $%$-*"!(%$'!$*'#$$* # #" 7 2H$! $%"$!!4.# &"! 7$%-$"4$!).!(" 87

66 #$*& $&(!-*!=4 -%"%$.! #!$**3 '!=4 '#$$* # #" * B#&(!##.! #!7<F%&'&-4$$!!* *7 <? 8<#3-97F% &'&-4$$!!* * 8<? ;7<#3$!:7F%&'&-4$$!!$ ;7<#3.! #!.4334 <<7#" #" &! #"&!* B3 C#4.#$4(4#!&%'A ( #"&!#$" $43&(!%$'&($4.#$$!3' 4#!#! 4 (! #$" $-# 4 % %$* %%'!4"#-$!4 ##" $#"*-( %$ 8*, 75 H 1' =-$=$!$!$% 1% #=$!".##$% 12,' $!4.# #.!4$ 512$*%$!.!$* 712,' 4$-*%$!.!$* 812,''% 912$-(%$'!*$ :1 -%,%$!4$$#&$% 3! "!$*%'!% *!&3!!:4"#"%=*.4"#%*!,-$$ $4$ #-$*=* ###$4%.3%'#$*- ".##.!$**#$4, '&% 8*,3 $* #" %.! #!$ 4.#$$!&(! %$! "!"44 /3 ; % :3 3;;81 (4HII($*93 33#I #A44I%$I&(=4=$3(*X.!%$ #!Y*#Y 88

67 "%$*!% #"! #3!!: #"! 4"# %*!,- *$# " $-$! ####3 2"#"!-4"#&!4,' $!4.# #.!4$*$!*4($4.#$$!-* ##&!$! 4.# #.! '#$$* #' *432$&* ##%$!!( -* $!*$ %%%$* -*.!("#!!%*-*!%%$#* -$B%$!#!, $!! #$*4&(!3 * $!*$= %# #$**"!, $!.$B'-* ##&!*$!%$*%$ &(!-**=4 #(!&!4, 4.# #%!3#$!#"%$%3)#4 ** *$ ##&.*!4.#$$! #"-*( 4.# ##"-#!, $!! #"(A4-*(# &.!! 4,*,&!.!&(!%$'&3 4 ** *$($#!(&!- *,&$!&(!4,#$" $& 3 C#=4 '!.!'#$$* # #"-&#$** %*( #$**"$!*,(!*'!$*$B.- ## #( 4.# #( B44 -* $B(,! *!(3 '!=*$*&(!*! &" %$'#$$* # #"-(*5*"!(3!! ##*"!(%$'4 %=4 --$*%'-$% ##.!$#3"! #4B!&(!%B37<=4 4$$3= * ##%(!-44!*,'A$!&!4,= %!-*"!(! %$ #4.# #B- $*# &.&(!4,B-*4!&$(A**3 89

68 %"!$*.!(""!!3A &"(!4 * =*-,.!%.!$*- ####! (A**- $!%$(&"!%$$B4A$!' 5 * '!3 4 #& &"&$ &"-#.*'!$B'-*! ###! '!$!*$4 *&(!3%A &"-*(,!(-&(! &"$4!,-$*&$ &"" #4.# -($ #.##!-4.#$$!-$B,! -!$4"-%. $4"$!.!4A#3$4!,%"!&,$* &$ &"$!$*#$" $ &"-($=4 ##$**4!! $*"!$!*$!'!&(!3)$! &(!!! %$#$! %4-$!!'$4!, " # %$'&(*- (!*"!(= 4 (-($* B#&(!4 $ %$($ *43$!%%# %$4!, #"&-( ;* )(* * * )A.+! +++! )$+ *'(+! 1 + +L 77,'&(*$!##&(! &"-*!% *%$*,##=4 &($3%$ ##( 4!"44- %$ &(! &"#4B,&!- #####&($ % 3 77&!H 8:

69 ' '! ()*( +,-./ +* #4%$%%$!#4-**%$#"%$#.!%* #$**"34 '!! # (3 %'!%* (A4(.4$-($% % B!% (.4$&*"!!A$3 3 $**"$!!. ##(A4 =4 3 3 #$**"$!! ##%# &$# #"(A4 #$*4B.!$*$*3 3 $B$!!" ##*$=4 $* (,$#! *$!$%%!'3 3 #$**"$!!*$$B(,!!"44$! ##%$#-*! #" 4.#$$! #-4.#$4" #$! 4B4" #&(!3 (A4(.4$'!#!$!% % B "'!% B?$!# $4!%%-* * *$.*$B,! %&"#$**"-$.*#$#4$% =%$!*$.*A" %23 4 ($.%#$**"$B%$!A" # '*"!($%$-$!*"!%*!$! #$**" &"## 3 8;

70 4# 4.# $!4 4# 4.#$$!. %%*('A!%!&!3$!*"!'!$* #" &(! B$$!# $-$** %#$**" $B%$!3"* &" -5*"!4!%%'! "%$=** *:$!87, !%% %$#!#-$*#$4%.3A!$*!% %"# $$*"%$!$*- ##*,*"!%$ '!#"$4, #"%A-,$*!*%* &"3 $#"* $%(!#%%(A4%# %!#!% 4#!-4.# 4.#$$!3(=*! $!"&-,!('A%$B%$!3 # %!#!(%!'&.! &(!%'!!-$! ",#!'!! 79 3 % 4!%%- %'! &*4,"%'#$* '#$$* #' 4.#$4%$=* * *:$!87,- B$Z:5$!Z:8$!# $Z8$!Z: 3 78" &334,&!!"% #L6!=*(A4 ##L#%A" $!#$"$ #A$!.# 2-,!!5-3#3 794.%#$#4$ =%$!3 9<

71 B$% -$# 47 #!%'!*"! %H D6$$**".#!%'!*"! %!!%' 4$ * *:$!87,*!%. # 4.# #%"# $-,*"! %%'!% %"# $$! #####%$!! &** $3 $))D*,!% #"#4,!"!%.!!A$*"! %%$#-%3 #*"! % "&%$!-(,#!$!% # 3 $)/) #" '!*"! %#.-,#'*"! %"!'* 83<<< #343,- 7<<#343*,3/0 1 #'-#&!$*-*%'! 4.# #%"# $-$!=*%$ &! #!% '!*"! %-$*%'!%%"# #*44,*"! %-$*,# #3 -"! % &(! ## 3(#&#% ""##-###!%"! % &(!3 L$(A4(,&$!L%!4.# #%"# $,H #(! * ) *!)# 7: LA!$*$B &" $#* ( B4L 7; $*#*4(4,3**A!, $*&(!-#!!! )!!! ** 7:J44- #HL$(A4(,&$! <<7L (&"!#$(A4(,&$!-$*A!!%# $3 7;A!$*$B &" $#*( B43$B* 3A337:%<3*;;:3 7 9

72 +G3)# 8< %*,,-&(!%## %$$%%! "(.*-($% %.! #!3 ##*"!- %$ &(!!!"%$$%%!"(.*- %$ &(!#" % %.! #!-# B$Z:5. #"3)!!!4,%$*"!-$*.-+#( $ $*# $B4$ #-( #*,&.- B$Z:5.' &(!%%'##3)=*%3#3&($%$% #$" $($4.# #"&!#$" $$*,- &"#$**#% B *$!' B$Z:53 B$H% -$# 4$*&.!$!!%. # 4.# #%"# $ *!$B 4$&*-,'!*(&#4,& %$&4,! %. #-4.# # $B%"# $-$!, ###$4,!*&(! &"- # &.%$!!3 #'-=*#&!$*4$*&.!$!! 4.# #%"# $3 %-##$**"! &"% &(!*!##3#-&(! ### &.% $!!3 D65$**"#"$ &"%Z9! &"%&(!*!## 4 4# 4.#$$! ##%$%%!"(.*-$!%!" &.4.#$$!&(! ##%$!!3 8 8<A!$*$B &" $#*( B43$B* 3A337:%<3*;;:3 57 8D!.! #! "*#$" $-$*&# % L*L3 9

73 %LA!$*$B &" $#*( B4L 8 %*!,- 4!%%%$*,-#*!! * + *+!. )##: *! *! *!!! )#%*!, -4$#%$ &(!4 **" ( B44-$! #-4.#$4" #$!4B4.# # &(!3 A!$4.!$*!$ B4,-=*# &! (A4 B$Z:836"! #"&!$* -*!&(! $%%!&(!.*-$!%$ #*44,-$*#! 3 # $ 48!!'"! # $Z5"3$**"#"!-("%$!-$!, *$!(A4%$!! #!%$*#$!-! '! "! %-'!%'!%" %%. # 4.# #%"# $ %! #45 $$*# &#%!3 #!%$*%'4.# #%"# $3"4B% B ## ( #L!"! %L#$**"! ' -$!$*' &(! &!$*!"! %""## ##

74 L$(A4(,&$!L 8 &*#"*!4.# # %. #%"# $#%,! DK4,#483<<<#343*,3 D=.-* $!3 # $ 4< )A4! %.!&(!*33 Z63$**"#.(A4 "! %.!&(!-* B-&(!!- #####%$!!-( '! ##('#$$* #*"!( %$&"! %3##".(A4-( &(!'!$! (&*!&!"3#"!.(A4 "! % &(!" %$$%%!&(!.*3%$"- ##&(!*"!( %$$%%!&(!.*-$!&(! (# %!! &!"3 )#-=* ##('#$$* #*"!(%$## "! %3 ##.!-( #!%"&* (-$*3 85 2!%%! #-"! #.(A4 &(!"%$ $%%!&(!.*3 $&!#% -*, ## %$$%%! &(!.*-$!&(!#!!&!"3 %L$(A4(,&$!L 87 %*!,-# $Z: &33.(A4 &(!($4.#$$! ($4.# %"! %- ####% 8J44- #HL$(A4(,&$! <<7L $!7 85$!$4.=4 $*-4,#!%$*"4,"<3<<<#3 87$(A4(,&$! : 95

75 .! #!3)A4!*$ #$*!"44-*'!* *!&A! ## %$!,&! (A4% &**3 88 *'!&! #"&$4,#'%!&( 3 89 #!&("!4,%!'$-($ ##'! #!!3,! "&A# "!%!-=**'# $* #" 4.#$4" #&(! ##%*,!"44%$ 4!%%3!%4!%% B$$!# $"%$* $*% #" &(!($4.#$$!3 8:!-($. #" &(!($4.#$$!-$*"!3,! "&A#!-&!$*# ##%$#!$4%%-( &3# #&!-$*$4 %%4!%%3 $'!B(B$4'!$!'!A" %23J" "%$* '!!-$*4$% $$!$& ##-($= 4 *"!,#$!('*"!(%$%,&!'% #$**"3 =%$!(!A" #.$!( %$ 2-,** (&"!%$A" #,!!3# 2$4.-B3<F% (%=*3 A" 8; %2"- &"!&(,%$,!!-* 4# %"! ##,3,!!($ 88J44- #HL$(A4(,&$! <<7L :8 894.%#$#4$ =%$!-*%!&( &"#$**"3 8:4.%!&( &"#$**"3 8;#$**'# ##%*,-*#%!"443 97

76 !&(#*!%" "#% B-$!$!=*#$# %$23J" %'A-$!!#$ #-$!%$ ##$* #$*4B%!&( -**$*4!%A"!- *'" 3J" &.!.4#% B$4!%% '!! $* &"%&(!*!##-!!= * " $3 4# %!$!!- #.' &(!($ 4 4# 4.#$$!3#.- %'!!&( &" #$**"-4$ #4 $!32$ ## *%.!%$-&! #"# (*$*($!4,*,&#*4"! %%$ $%%!3!&(*!-##.-!(%$($! 4$&* ## -(#($!!%HL" '![L3!&( %'A-"&.!!%$!!-,$!,$*% &"$*4.#$$!(A4-,% ###4,!!#$**"* - *#$!3)$*!! #4.# $!($4-$!Q &""4.#$$! &"$!,!!3!&( (%=*&.!% # $Z: 3 B$# Z:5$!Z:8$*&.!%"# $ =* ##$4%.3 4!%%-"( #*#'! #"-#""!.'- ##%$(!,'!$*'3$#4$ = %$!!A$$4*#$*4,! -$*!'!!-, &!!&&(34 $-($&(!%!% - =*( %!3 98

77 '"! ;! ".(*+,-10.3,+* *$!#$**"(( $! &"- =*3*# &.!!4,4.# #%! #.! % #4.# %!3)$ #4.# &!4-$!%$## &($*,"&.!! %$'!(3) * 4," ($*-*!!!4,4.# #%!-, 4,4!$ #A 9< -&(!$*%,!%"! 4.# #4 -($!! '!($-$!($-#- $& $-!$-* B!-$& $%* B!%%#$! "#!-,.!"3#A* ##-=4 %$'&4 *'3)*-=*%$*,'! 4 4# 4.#$$! 4.#$4"%$$4,'3 (-#$**"#$** & 3$*($4&(!$!#$# * #4.#! -##&!($4.#$4"$! 4.#$$!3)$#$**"*"!(%$-*!#!%,&! #" &(!3%'!%# #" 4# %,&!3 #A %'A-$B%$!$% ### =4$&* ##3 #A$4-=4 &( %*$! &!* *($4 /*1$!$B%$!/#$**"13)&# %$'&,H 9<J" $! #$" 23 ) %$% #H L6! =* (A4 ##L3 3 $#$& <<53.# 2-,!! 5-3 #3 99

78 1)$4%!( $B%$!3 1$B%$!(%$ ##%$4! '&(!*! $4!-%##(%'".!("*3( %$4,..!("3 1.!("( ##$"B.44$&*!$!( %$ &! $B%$!3 =*(%( %!($4.#$$! 4.#$4"-( (A43)=*!($#$**"-%$ '!$*'%&(!*!##" - B$Z:5$! Z:8$!# $Z8$!Z: &"!&3#!*#"-$* $ 4# &$!&!$*,%!&(-$*( #$#*'!3$4!'$'! %$($ %! ( -#"! & % " $-*, $4!'# ##3 "%%=*''!!%(!%$B%$#'- A4'!*,-$*"#($*#!-($#&!A" # 3$!!$#"* $!!!"%-$4. #$#4$ =%$!3 &.!A" $!!&(! ##%**$'!!$*'%&(!*! ## =*3!&("-=* ###% B '!" B$-*A" %$-.4# B$- %$=*3 +,A" *!!-$!!#$ #-4!*!!% "#($*#!-($#&!A" #3A4'!*,- $* *!-=*'#$$* # " $$!*.!$*&(!%(!%!&(#'-*!*! $!!"%$*,-.' 4.#$$!&(!-($ 9:

79 %!&"A$4!-$!#4,! $*&!"3 4,%!&(%$#!4,4$ #&!"%$ 4.#$$!&(! ##$*%%$!$!! 9 -*!(*#!!, 4.#$$!-* - # $- %$*%(!% 4#!-#"&!"! %3"$! %!!$!* &&A%$A$4A%"! %-*,# "!(3 "('#$$*A6'2*-!" -.! #! ## $*% #" &(!($4.#$$! 9 -,. #" &(!($ 4.# -#! *!*+!!+* * +.*!.)(!. + )++*!!*!+ +* +. )# 0/ %'!2" ##($*#!%%# %4.#$$!&(!- %!'%$-4.#$$!&(! ## #".! #!3# "*#4,-*$4 *&(!%#$*& $% 4 * B$!#$! %43 4$2-#+ *+ * )( )D -+ 9D!.! #! "*#$" $3 9 D$ "*#$" $3 9&!H >*A6'2-4'!*,93 9;

80 * + * * * )# 08 4,($%$. #" * B-, ##. #" 4.#$$!&(!-! %4.#$$!&(!%%# - %!'32%$-,"('#$$*$*#$!=%%#.-, $4*$( 3 % %$*" 4'!*,H#4+. )* 9* 5* )(! *!)# 0< +,#$**! & %&(!=$!'*"!(%$ =4! "34.#$$!6 &!!".#%$- ##$4 *34"!$* "!% " )# '(- )D+.! '()# 00 2$&* H #D.& + *. ) (+ )# $** %'A-# H*.& + &* * *+. )( 95&!H >*A6'2-4'!*,93 97&!H >*A6'2-4'!*,:3 98&!H 99&!<H 9:&!H :<

81 +.*+. *+..)$+ +. )(+)# 06 **4$&* #-#A&# 3 ) 4,%%# %# &(! # *!+ )# AH#(! 1 )))E* * # 3 %'A-#!)# 3 &"" #4.# 3)* ##-4,$4!,!&(!% %%# H#(+ )# 3/ )4,4!$!- #$! %4%(,("* * + )(+*! * )$+. ++*! * )# 38 $4!, &"-$**4!4,$*%$=4 3) #4.# $!("$4!,#$*4 &(H#( '(-* '(- * )# 3< '&(*-$*"4$ %!4,!($43 9;&!H :<&!<H :&!H : &!<H :&!H :5&!H :7&!<H 3 3 :

82 !($4%!&(!*!#-& 4,!&(#' *!&#$!3 #4.# ( ## #4 &(=4 3'%&(!*!##.% #$**"#!% %-($(A4'!3%! "A-*%$!% *.. )# 3B -"&A# "!4'!*,- ($ #&!%4'!&%$!3 (!A$$#- **&!!" $!"'!$!*'% %*#%' -(A4(.4$ ##! -* *$& 4$ $ ".!"'(A4(.4$-% 3& *#$4, &(! %$ #4.# ##& % % 3 &4$&* - $$! # %%!* *A" ##$!4# 3J" #! #4.#!%4.# #-*$B%$!!! %4.# #3)(A4(.4$"%A" #.4"# ##&!-*"%.4"#- &%# 4# # 3&4$&* 3 :8&!<H :

83 3 ##&!-"'!% # $- B$$!.! #!$***$B,! % &"#$**""'4* ##&% % B3 ##.##% % B-# #$#"- ##.##% % B-$!4$ $ #3$! # 3#" &4$&* - ($$*#!'!%$%*!%4'!-( "$*4$ $ #3 :

84 +D +D+)6 " )$$4! 3( %$*,%#=*" " $- %$4!'!% &!!!!"(%$3!'- *-&$4,#$*& $#"" $! %$ 3 $4 %'!($(.4$-" %* "(.4$-($% '!% % B3 #% $44 $!%" #&!&(!%$*4, &#$!%("* #3 %1 3 2.#$%*# #&4.#$ #$%*#&!4.#$43!1 3 +" #&(.' #&! #("* #&3 3! #&( $ # ##( #$!!(A%"# $$*,-( (# *!%$,%"$&$$! #$*,- ($&"4 $ $!$ ("* #&%$#3 3 "" #E*#.-(4.# # ##%!! #& %'B3,:<<- :5

85 (1 1 A1 ($("* #&(!%$*(#$$! "%"*%".*&$&!!3 3 )"* #&$ #"!!4"#& 4$&* 3 3 +" ("* # #&*(**%! $3 3 6 B" ( %.4,"%$*!% "(.*3 3 =**,#*4$&&-4.# ##*43 :7

86 '" ' '' " ()*(+,-./ +* #4 ($#!!$!%$'!4,% % B!%(.4$3%K$ (.4$* * (A4(.4$3 3 2.#$%*# #&4.#$43 3!%4.# #(4.#$%*#' #!%%#4.#$ #$%*#&!4.#$43 3!%4.# #4.#$%*#&!4, #$!3 3!%4.# #4.#$%*#&!4,!!3 *!!*,% % B!%#4(.4$ #!*" %%$!,#4- ##,*4 #%"-* "$ #$#" $"%$4!#$!!!!$ 3 " <-3.(.-./<- +./ 2.#$4 '$!' 4 &(!%4.# #3 )$! $*&(!*$-4.#$%*#$! 4.#$4-!*,&*-$!!BB4%&!! &(!%$*(" 43 +" #&4.# #$*"&B (A-$!&(!% "&B* #*3&(!%$*&(A#* :8

87 % %-*! $% ##&!!"3#.- %. #.*4$*&(!" %$#"4,,!**(!3 %$#"% *$($ $ %$*%$4.#$4-,$* 4.#$.E$!!4- ('A!&#%!!*4.# #,!$!%$#"4,**(!* *$!4!$4-(*'$3&(!%$* # ## '! #"-#* #"&B (A ## &% 3 %4.#$%*#%$B ("! #!-*&! %!3$ %,* #"(.*($##!=$! 4 $.!$**$,#L.##4 L3 &!'!4,#$!-*4 ##&(&- *%'*%""! %-%$ "!# $3$"!, -"44* B$%*4.#$4$*!!&(!%$*3 *! %&"!4.#$%*#*! &4 -,4.#$4!'*"!3*$4,%(!!(%$($* *4.#$%*#$! 4.#$43%(!!(%$($-($*&A'!%$ (&%4.# #3 L? * +)# 30 2,$%-!" #&!&(!*$- $* "(.*3 ( $ -%* << L359 :9

88 "" +*-0-*10 )A4(.4$3%33$!3%3 3&% % B-*(A4(.4$3%3 3 ##.##!3)(.4$3%3&% % B-$!*, %$#3).4$3%3 (! ($*!% % % B&(- ##!!3) (""##$!*- ( % % B-*! ##!'3).4$ 3%3 K(A4(.4$( *$ %4'-($ # #$#"-* B&!&(!*$4,#$!-**!.4,!!3 ::

89 '" '' '' " ()*( +,-./ +* #4 ($#!!$!%$'!% % B!%(.4$3!\ (.4$!* (A4(.4$3 3 +" #&(.' #&!# ("* #&3 3 4!*( $ (" #&!* B$ *%"-("* #&(3 3! #&( $ # ##( #$!! (A%"# $$*,-( (#*!%$,% "$&$$! #$*,-($&"4 $ $!$ ("* #&%$#3 3 )A"#$*,%$" #&*-($ &(!%.!$**4,% ( "4 $ 3 3! #& ##( %$,4.# # -( ##!%$&(!-* "-4 &$&&!3 3 "" #*#.-(4.# # ##%!! #& %'B3,:<<-($("* # &(!%$*(#$$!"%"*%".*&$&!!3 3! #&&A$*,-!"" # *#.-&! %. ##$4-$!*, (A%$& & (-%$#* ## %$ :;

90 $*,-*$$ -,$*4- $$!$!* B*3 " -+00+(.0 * & &!$*&%A *"#3 #$-'.!! *#-L #A# $L%B3 <<3)%%*!,-.!!!! %3("*"!(%$'!$#! "*.!!'.! 4(* 3.!- * ##( $!!!!!%*-$*#!$*!!$!L&.$L $%%!&4$3#!4 $.4, - ##&4,*$*%$#*#.!$*3& $! '*$*%$&. $*%$#.&-$* $4, $! 3* #&!!!.!$**-# 4, 4"#-("*$4$$! E3 93,("&!.L$ 4!L3.!&&!4,,-""##*(&#4,"#!!'34,!*, $*&(!3)&&!$!$%# *,-%"!!-*'#- "(.! A #,# E4,-($4.!$!%%%('(! 3 D$4.4$# ##-* &!%!.4#(3& ###* *(&!$!"(&!.!- *(##%%!%*%$($4-$!(! *&!($!!%A,#*%"4$&*3 #*("* # '**!*"$4 :3,("- #%$!$ 3*!&4.# #$* #&$!" # 4B%! %$! #&3*%'- "B%$'!(&%.!3$!%$#!*! ;<

91 %*#,&!-(&&%$'!**$-! $"3%#*4(4,#"#!%(,-*!$4! :: 3 4.# #,%$*$#%$4$3&. &(!*$%"!,H'%$'!%"!&.% 4 -%$%%$!!$4&.!!%*$!#& %$"%!$!%"! 3#*!&*#-"!-$*"%' (!- ##!A$ $$-*"%' (! %$'!4,(&4 3 :5<&!.%4.#!%% #*$$!!"*!4,"$&$$! #,!.!$**3.& $* -*!*-*("*%$*%$(& ($ (*$ #$*! $!4 #$#!A$!!3*# $!, %-$!%)* :; ("! '**# #% #.!-&%'!!.!($4$4 #$ (" :7 3)&!!4,("* $!#!( &(!-$!4 &&#%!3:97&4.# *! #$*4B%!4,* B" '&( ;< 3 &!.%;<<=.&$*(4$4,.!($432$4,($4 ##"4A-* *$ %!-% #"'3#.($!!&4 $%%!3'$*#!3#!&-%* 4$- 4$*"3 6$%$&(!%4.# #.!&$!, #$4!* ;<<= 3;8&$&$$* E $"B-$! ;:&#$=B($#= ::.!&%, **! % *-.4##$%!3 :;2 $ %$#.! ;<*<<,%' "$43 ;

92 &(!$4%"3$&$$* -%"!4B% B$4-& %#%% ;7<-*#$=B($#=&(!!(.44! *#$! ; 3;7 #$!*&"*$4% % 4.#$%*#3 4 #"&, #4,4.*4$*- *$!, $! %((&%%##* #"&B$! & (A3*4!"%*$4!*;<<= - ##* %$&* 4.# =&'! ;8<$!9<3(! 4,&!.(#%'!(% #&!*&A- ( *$4 *&(!%4.# #.!#" % 3* '# ##*"!%$!""##%4.#$%*# 4.#$43 ;79&!4.# #($4$4%' *#3# $*"%-'!"!, $!%4.# #.!%% *%"3*,"-.!#" &(4,%!4, L$*L($436 #4.# %' *# ;98-& $*$!.!%%#$*$**!!3 #"%.$&!$*- * A'% *!&.!%" %#$-%%!'##%$&(!%4.# #3 '#%$!'&(!*$#-*%$! &! - &.!%$3!**!!A$-#"4$*!$!!4$&* (#!$ 3 4$&**%'-4.# #.!$%$!$!*,#*4 *.!$*3 * $%$&(!% ($! %.4, &"!-! %$"(!-"3 ;83<<<&(! *# ( $ %* << L357 ;

93 ) $ #-(("* #&!!! 4.# #*,! #"4B! %$($ " #&3).!"' "!-4.#$$! %'&#$* #&-#" & /"1 #&!34!%* *$*,#" 4.# #4, &"'!.! %'!% 3 "" +*-0-*10 ("* #&&(!*$%'&& %:<<= -*" #&!(# $4*$7<<<,- ##.##! (A4(.4$3!33($(.4$3!3&4$ $ ##$#3 )A4(.4$3!3 3$!3!3 3-!"! #&*,-"$$! # %*# - ##&!-($(.4$3!3 &4$ $ ##$#3 * * %:<<= &!*4.# #.!%*%$&(*- ($(A4(.4$3!33 ##.##% % B-( #!'-(.4$ 3!3&4$ $ ##$#3 ;

94 "" '""! '! ()*(+,-./ +* 4 ($!"!#!!$!%%'!%$'!% % B!% (.4$3(\$(.4$* (A4(.4$3 3 )"* #&$ #"!!4"#&4$&* 3 3 )"* #&$ #"!!4"#&4, (*" ##E # $%$,3 3 #! ("* #&!%$*,%%' :7< %;<3 3 $* #( 4 $:7<=;< 4$&* ("* #&$ # "!!4"#3 3 +" ("* # #&*(**%! $3 3 $* #(4,!*$("* # #&* $3!! $"# $%" #&!$!("* # #&%$*,$!%*!!*,3!'%'#!!4 $ %7<<%33=:7<-4 $* *:7<?;<$!"!4 $% ;<3!'*(&#4,%$'!% % B(.4$$*- ("* #&( #&!%*!!*,$!*, # *- "!%$B*$*%"3% &!& %% $$% # #-($%$ ## &%$!( $ #.% #&" #!-* &!!4, B$"$* ;5

95 $* #?6NE-+ GB(E$!"E4, #!4," % $$%%3 "" 0/2*+(. +0.3=1(.04, ,.(+0 %$=4 *$!(A4%4.#$$!-# 4# #$! %4-$!%"*'!%$ &#*4%-4.#$$! $* #&&$! " #!*!!%**3$#"%!'-'!4,- ($4.#$$! ##!!$! $4%(" #!!* 3 -# 4.#$$! *#.%" #&$!! $ " #*#.-4.#$$! ("* #'H #(* +! *+ * + )# 6 2.#$$! ' %$% $$% ##!!!'-!"!! * %$&!! #&**?("* # *#$4%3 $$% ##&$%4.#$$!!"=$!, ("* # #&&3! %$% $$% #!!$! *#. *%'! ("* # #&3!'- % $$% %$*, %*!!*,- *%'! 4.#$$! %$*,$!%*!!*,$!$!,(,!%4.# # $!! $4% *%"3! 4$&*!% % $$% %"*-(*" ##-*%'4$&*!% ("* #&%"*3 $$% $!4.#$$! #&! %*!!*,&$4,$#!%%$#!4#%*#(!- #*'$!".#%$*3&.-!"## %$ (*" ##!!- *%' #! %$% $$% $! ; '44- *$HL2.#$$! " #!$!%$*! *# 4 $:7<?;:<L ;7

96 4.#$$! %%# #$*,34.#$$! #$ ('A! 4, #!%(*" #!-#$4!* -!$* "!("* #&" #!$!%$($ " #&$!! $3 2.#$$! $4$%'$*! #&$*#!:8<3# %,! 3##.-("* ##%4, 4"# %$!%. #&3#A!$*-" #*#.-!"$*! $-!$*&!.# *$ #E *#.$!&A%$ "*$ # #&3! #,!-" #&!*4 #*$L! * *=1> # 6/ %$&*" #&!#4$ $$4!*:<<= 3) # %$,-((%'&.!- #"&3 ##$* (("* #$!" #&!!%$,! 4.#$$! &!$*! #$*(-$!! 4, #4.#$$! %$*,-%*!!*,$!$4% *%"$!$!, 4.#$$! &(!*"!(3 $"'!(.4$$*-("* #&(4$ $ *%"-,% $$%%!,%$4.!% $$%%!! $$*% $$%%-'!%'#!!-($ % $$%%%':7<"%.*%"$3!!("* #& 4$ $% $$% "!!*-$#\E% $$% ('A!&4, $ #%!(-!A$(*!"* $*3$#-, $*(2$E-!A$*!"%%$* % $$% ("* # ;'44- *$HL2.#$$! " #!$!%$*! *# 4 $:7<?;:<L ;8

97 #"" *!*$!!'% $$% # #"!!!%$ 3!!% $$% $%2$$! <<,%*-%*!,- $#( &($**%$*,$!**%$*! #* 3($*6$E- B(B( *B(E$!QBE4%!-( &A %$(% $$% #%-*(!*,$!%$"*( **36,(! ##$!!.!4,$!% ("* #&$4'!*,-$!*!%,*%$* " & &%$#!-%$4,*,('A#$!A!4,!$ $! 3 ("* # #& 4 $$* %% $$% " # *#.-$!" #! #.!!%-($ ('A!('! %!.!(3(#"!!'-" # *#.!!*# =$!#"-!'-&!& $*L!$L-L$*L$!L.!!L # $*& -$!&!!!-%. # -'! *$3(!A$-4.# # ##&&!$*%. # %# (A 4.# #"&-*$*&%!"$**! $*!3#( %'A-4.#$$! $*%! ### 4, 4"#-**#($4 : %'!A!&!." 4, * %$%!$*,-* $*3"(%$#'! ("* #& #&!4-" #&3 )$("* #&!"-% $$% -#4$ &! ##!##""-#" #&!"-** ##-4$*#! &!36* ##-$*!-**%$ #- *# $*#4$( &! &&.$#$!!.4 #!3 # $*&BB4-(** ##!!(%# %. 4,*%"" #!$4!* 3+" #&"# $4&.!!( ;9

98 &!#%! -%'! #&(%,"#"$!*$ # %*!!*,-($#& "%"# $$!$& $3 #( &!# 68 ** ##&.!!4,### $*- %*## - #"%# $*-($& $*E-( # (,! &!$!%$,!#$#" $$*$$$! #E3)( " #&!.4 #('A#""-+VV-! *!&$!%.!'&# %$$$! #-* %. #%" #*#3" #*#.( (#!* 7<<<,-(" #&(%!! #" *#$* #.!$**- &%$ ('%$* -*-!&!$*4.# #- " # *#.(',!$!,"%$" #& #$*,3+" #&$! ('! #&((7<<<," #!$!! *%".*&$&!!32.#$$! $*,%* :7<"4 $ " #&!$*,-* ## ** # %$*#"#* #$! $!%%# E"#"-( #4, ( ##'!-#$! I%%# 4!*E%* 4"# 4!%" #*#.3!*%"" #!%" # *$ #*#.#. ('A!4$#$$*+ #$"$4 #"KE$4!%$$* $.*B"*$! ##-$*(!-A$3($B # & E%*!!# * )"* )# 6< ;5'44- *$HL2.#$$! " #!$!%$*! *# 4 $:7<?;:<L 5 (,&$!L3< ;:

99 &'-!"!!%$-*##"" # #&- ##%$#"4,"-*4,*#!"&A#-$!*! ' %! $!&*"!!A$3D%$4 #"\#* * # ;8 -( #*%' ' %$"&A#" #!$!%$*#$" $3' %! $& %'%& #"%$#(> E- %*! $ $*$4 -($"!# $ %!'%#$3 """ + + +( * %:<<= &!."$4 ##""!*!, " #!-(!,"&!$! "!3& #- %$% $$%!$*&!.$*-4,4!4$&*!,*#"$ $%'-( #!A$-.#% $$%$! *%" #&*6N4'!*,! $$! #4# '#$$* #$!$B%$($36N,4$ #$!'#$$* # *!( *%"$* "4#""'% L $$! #,!'L-!A$-*!&$! ###"!*#"!(! " $$!BB4%$($$*- *%"&36N,!* $ *%"-& 4%&$"!$ E-$!$*"4! *%"%B3 -- #$$!&A*# $!%$*,-"&* E &"#&! #$*L $$! #,!'L-4B% B 4$ E$!!A$*!'$!"!!##*4$436N (%$%'!!4'!*,!-$*&"#&-**$$! # $-#$!".!- $* ($"&* &"#&3 (,&$!L3 ;;

100 )6N #4'!*,!("* #&!"? (*" ##3B( *B( $ (*" #! ##('A%$ "&* &"#&$!* $ *##&#&"#&34$ &$-%%#&"#&#" $*#! ($-( "**4!*$*#-**$!% 4!*# %$,%&"#&&-%$*(# $#"(* 3.#% $$%+ GB(!'!$4*%$"**%*#$! *$#%$!-* *$! 6N+ GB( ##*%" $*"*%#$-* *$! $$!4$ *3+ GB( 4$$#"$4 #*!(,(!- #CI * 2# ;9 ($("4!! $ (! 4 ( E3*' (!$4%6NK$*4B% B$!"$ $*#3+ GB( 4'!*,!! $4, #!%*#$!#!%$ '*!%$!%*!*-($# *$& *$3)4$&* % $$%%$ *%"$! ("* #&"!!4"#-($ ## B"*% #!*$#$#-*($!'! B"*$!*,& # ( -!%$!$!#*#-$!!-!3+ GB(%$!!".!$*#$!! *#3)$!#.!$!!A$.!- "4!% #JK?# ;: ;$!4,!# ( %$*!*!3 ;9)$*- HL% *#.L 8 ;:L A (!L $$% # #$"+ GB( <<

101 '!#!$!4.#$$!-"- 4%#$**#.!$!&.!! 4,+ GB($*#!4 $ #E-%. $$! # %- $! *#%'3)$+ GB(#J K?#$*$$$! #!"&!&-" %$* %*#"&A#-*&*"& (3+ GB( % $$% #$ 4$&* *#%$($ "$ $*!-* "4.#$.!, $!4$&* #!"!!4"#$! (*" ##$&A#!! # *!%$$#!%*# (!3"4$-"&A#& ("#$4, #!% "& (-($#B!%#"!!4"#3 & #-*# ###""%& (-! ##-$*(!-$$$! #!"&!&-*&$%*,$*% *#!"&A#3)&B!#*#E"B & %$-# "&A#-* ##!$!* ###&"!$*# $*-($%#" $*3"& *$& (-$! "& (-$*($!$K3)*("4,!*# #$* #$%$!$! (!-($%$*#'! #$%$($!* $#!34.#$$!*!'! (#*;.)# ;; "4.#$.(& #-4.#$$!! *'%$, %-**!(!A$-" #!%4.#$$! #$ #$ &"%$* $$%$!.!($!!(3 2,***,(&,6N$!+ GB(4, #("* #&,- 4, (" #!-*4, &(**%- ;;*4-2HL $!$!? $"# $ 2" B$"L <

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet Husk at læse vejledningen

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Kælder BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E

Kælder BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E University College Lillebælt. Niels Bohrs Allé1. 5230 Odense M Kælder A.024E A.024F B.024E B.024F C.024E C.024F D.024E D.024F E.024E E.024F A.032 A.026A uniformer A.024D B.026 uniformer B.024D C.032 C.026A

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0 2007 Oplandsskema for Balling Udskrevet den 31-12-2006 Side 1 A1 K Nørregade/Skivevej F 70,37 0,29 20,41 1.056 1.056 1,6 1,6 3,2 1 FB A11001U Balling Bæk A2 K Ørnevej/Falkevej S 16,00 0,70 11,20 240 240

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND MATR.NR: 14-h, 14-ab m.fl. Holløse by, Vejby. BELIGGENDE: Lundeskrænten (fællesareal), Lundeskrænten 1 m.fl. og Lundebakken 1 m.fl., 3210 Vejby. Grundejerforeningen VEDTÆGTER f o r GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901 Matrikel- og Juraområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Email: maj@kms.dk Hjemmeside: www.kms.dk Telefon: 7254 5000 CVR-nr.: 62965916 Dato: 02. maj 2012 J. nr.: U2012-55297 Sags ID: 100048251 Registreringsmeddelelse

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

" " " " " " " " " Januar 2007

         Januar 2007 #$%&#''#()#*+*#,-(.,/*0(+&0+#-#.120.3425 #$%&'$()('()&*+%&',)('()&-$./012+/,1/'3*43'$+*+%'0'%(/0'3 1/%1-/,,/*&/0+0/5 Januar 2007 (432'67.)3$'30+%4#06#*7 89:;3.#0%4#06#*

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

Vedtægter for parcelforeningen Holmeparken 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2 Navn og formål. Foreningens navn er "Holmeparken". Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 17

Byplanvedtægt nr. 17 Byplanvedtægt nr. 17 For den sydlige del af Kokkedal vest Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. september 1971 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 6, 52, 61, 86 og 86A KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 17. Byplanvedtægt

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Tillæg 1 til lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme April 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør

2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør 2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør www.tool-part.dk Tlf. 76 301 304 Type AS Type BS Bløde bakker 1,5 mm x 60 gr. Stål: 080M15 (EN32) B-204/205 Type A. B. C. D. J.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SYSTOFTE SKOVBY 1 Foreningens navn er: Systofte Skovby Grundejerforening Foreningens område er: A. Matr.nr. 14 bn, -bo, - bp, -bq, -br, -bs, -bt, -by, -bu, -bv, -bx, -bz, -bæ, -bø, -ca, -cb,

Læs mere

ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR Syddjurs K Ebdrup By,37b

ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR Syddjurs K Ebdrup By,37b ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR 7603039 706 Syddjurs K 970351 Ebdrup By,37a 2961415 8179 7603039 706 Syddjurs K 970351 Ebdrup By,37a 2961415 8179 7602989 706 Syddjurs K 970351

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

3. Foreningen er upolitisk og kan efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

3. Foreningen er upolitisk og kan efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Husejerforeningen Horsbred, 2625 Vallensbæk VEDTÆGTER for Husejerforeningen Horsbred 1. Navn og område Foreningens navn er Husejerforeningen Horsbred, dens område dækker følgende husnumre og matr.nr. anført

Læs mere

Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver Til:

Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver Til: Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver [skriverbyg@gmail.com] Til: Sia Normann Pedersen [sipe04@frederiksberg.dk] Sendt dato: 04-04-2017 21:55 Modtaget Dato: 04-04-2017 21:55 Vedrørende: Frederiksvej og

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

Arden kommune CVR-nr.: Administrationsbygningen Østergade Arden. Dato: 23.sep.2004 Journalnr.: U2004/02443

Arden kommune CVR-nr.: Administrationsbygningen Østergade Arden. Dato: 23.sep.2004 Journalnr.: U2004/02443 Kort & Matrikelstyrelsen Matrikelområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 35 87 50 50 Telefax: 35 87 50 54 Arden kommune CVR-nr.: 18810476 Administrationsbygningen Østergade 22 9510 Arden Dato:

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i del af Rask Mølle 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Rask

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG LOKALPLAN 6 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2015 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter,

Læs mere

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 FOR ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, MOTORRINGVEJEN, VÆLDEGARDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

Læs mere

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen:

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: Love for Klitborg Grundejerforening Udgave gældende fra 5. juli 2014 (Oprindeligt fra 1959 med ændring af 9 i 2006 og 11 i 2014, samt tilføjelse af 8a i 2014) Forslag til beslutning på Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 2019 Ændring i omfang og tidsplan for ejendomme i planperioden, samt korrigering af status for enkelte ejendomme. Vedtaget af Sorø Kommunes Byråd d. 15. november 2017.

Læs mere