Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden"

Transkript

1 N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital sagsbehandling af arbejdsskadesager. Gartner Group har gennemgået PROASK som det foreligger og deres overordnede konklusion er, at man med PROASK står med et system, som har tilstrækkelig kvalitet til, at det vil kunne betale sig at fortsætte investeringerne. De oprindelige forventninger til effektiviseringsgevinster er endnu langt fra indfriet. Gartner Group vurderer, at hvis ASK foretager de nødvendige omlægninger af arbejdsprocesser og høster gevinsterne ved disse oplægninger, er det muligt at forrente investeringerne i PROASK inden for en fornuftig tidshorisont. Det er dog Arbejdsskadestyrelsens vurdering, at der ikke inden for den normale tidshorisont for en businesscase er mulighed for at opnå en positiv balance, men en yderligere indsats i forhold til nedbringelse af driftsudgifterne, som også foreslået af Gartner Group, vil forbedre businesscasen, så en positiv balance inden for systemets levetid ikke er urealistisk PROASK forventes at kunne sættes i fuld drift på alle sager medio Der er på nuværende tidspunkt skabt effektiviseringsgevinster svarende til 5,9 årsværk fordelt på 3,8 kontormedarbejderårsværk og 2,1 sagsbehandlerårsværk. Indtil videre forventes opnåede effektiviseringsgevinster at blive neutraliseret af paralleldrift og uhensigtsmæssigheder i et endnu ikke fuldt udbygget og modnet sagsbehandlingssystem. Fra medio 2015 forventes det at ASK årligt kan høste effektiviseringsgevinster svarende til ca årsværk. Over yderligere en 4 årig periode ventes effektiviseringsgevinster på i alt ca. 50 årsværk svarende til den oprindelige businesscase. En samlet oversigt over effektuerede effektiviseringsgevinster findes senere i rapporten i skema 1.1 Da PROASK fortsat er i pilotdrift med en begrænset sagsmængde er der ikke gennemført evalueringer via interne eller eksterne brugerundersøgelser. Der er udarbejdet en 0-måling på udvalgte tilfredshedspunkter, og de relevante evalueringer vil blive gennemført, når PROASK har været i fuld drift i en periode. Disse data indgår derfor ikke i denne evaluering. 1.1 Projektbeskrivelse PROASK er et SOA-baseret digitalt sagsbehandlingssystem i Arbejdsskadestyrelsen til brug for behandlingen af arbejdsskadesager og private fore-

2 spørgsler om erstatning efter erstatningsansvarsloven. Via sagsproceskortlægninger, regelmaskiner og digital kommunikation med sagsparter skal PROASK yde et væsentligt bidrag til effektiviseringen af sagsbehandlingen af arbejdsskadesager. Ansøgningen til ABT-fonden oplistede følgende effektiviseringsområder: Bortfald af manuelle funktioner vedrørende ATP s branchekoder og oplysninger fra SKAT. Modtagelse og journalisering af svarbreve. Svarbreve står for ca. 50 % af de dokumenter, som ASK modtager. Målet er, at halvdelen af svarbrevene tilgår ASK via Internettet. Forelæggelse for lægekonsulenter. Udarbejdelse af målrettede spørgeskemaer. Vurderinger af om der er mangler eller fejl i svarbreve. Gennemgang af dokumenter for at vurdere, hvilke oplysninger der mangler for at træffe afgørelse. Dokumentation af grundlag for afgørelse. Udformning af spørgebreve til interessenter (det undgås at navigere i det omfattende katalog af mulige spørgsmål, da spørgsmål automatisk udvælges og kontrolleres). Forelæggelser af sager for lægekonsulenter. Vurdering af om alle nødvendige oplysninger foreligger (systemet kan for 20 % af afgørelserne ud fra de opsatte regler selv konstatere, at alle nødvendige oplysninger foreligger). Udarbejdelse af udkast til endelig afgørelse. Formidling af afgørelse. Ved 0-målingen blev udarbejdet en oversigt over forventede effektiviseringsgevinster fra 2011 til Oversigten vedlægges om bilag Projektstatus PROASK-projektet er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan ved ansøgningen til ABT-fonden, som forudsatte idriftsættelse i 2011 og fuld tilvejebringelse af effektiviseringsgevinster i Selvom PROASK bestod overtagelsesprøven i juni 2012 og driftsprøven den 28. december 2012, og projektet således formelt er afsluttet, er der som følge af kontraktstillæg indgået undervejs i projektet aftalt efterleverancer indeholdende fejlretninger og betalbare ændringsanmodninger. Efterleverance 4, som indeholder de sidste kontraktelementer, herunder administrationsværktøjer til konfigurering af regler, er planlagt til endelig levering i juni Der er løbende afgivet orientering til Folketingets Finansudvalg om forløbet af projektet, senest i januar Beskæftigelsesministeren har i april 2013 orienteret Finansudvalget om, at udviklingen af PROASK umiddelbart inden udgangen af 2012 stødt på en række vanskeligheder i forbindelse med systemets driftsprøve, der har forsinket overtagelsen og udrulningen af systemet. Arbejdsskadestyrelsen har derfor først godkendt driftsprøven og overtaget systemet endeligt den 28. december Fokus efter Arbejdsskadestyrelsens overtagelse af løsningen er færdiggørelse af diverse opsætninger af de mange detaljer i en stor ny løsning, herunder trimninger knyttet til svartider, stabilitet og funktionalitet. Der udestår derudover nogle leverancer fra leverandøren. Pilotdriften med PROASK efter over- 2

3 tagelsen den 28. december 2012 har imidlertid også afsløret, at systemets funktionalitet dels må justeres på nogle punkter og dels ikke vil føre til de forventede effektiviseringsgevinster på kort sigt. Disse forhold blev ikke afsløret under aftestningen af systemet, men er først kommet frem efter, at systemet er sat i pilotdrift med egentlige brugere. Samlet har dette betydet, at styrelsen siden februar 2013 har neddæmpet forventningerne til effektiviseringsgevinsterne i væsentligt. Styrelsen har i marts 2013 bedt IT konsulentvirksomheden Gartner Consulting, om at vurdere behovet for justeringer af og yderligere investeringer i PROASK. Gartner s overordnede konklusion er, at man med PROASK står med et system, som har tilstrækkelig kvalitet til, at det vil kunne betale sig at fortsætte investeringerne. Gartner finder samtidig, at PROASK har en kompleks arkitektur med for mange komponenter og anbefaler en forenkling af systemet, hvilket også vil kunne reducere driftsudgifterne med 10-15%. Derudover påpeger Gartner nødvendigheden i at investere i en løbende procesoptimerings- og vedligeholdelsesorganisation samt i en forvaltningsorganisation og arkitekturkompetence, som er i stand til effektivt at styre leverandører til løsningen. Endelig anbefaler Gartner en ændret udrulningstakt, så styrelsen holder udrulningen af arbejdsskadesager på et minimalt niveau, indtil der er gennemført en fuldstændig udrulning af P-sagerne med succesfuldt resultat. Gartner vurderer at en fortsat investering i produktionsmodning af PROASK, sideløbende med en ændret udrulningsplan og en løbende forenkling af arkitekturen kan gennemføres inden for måneder for en investering på mio.kr. På baggrund af Gartners rapport forventer Arbejdsskadestyrelsen stadig, at der i systemets levetid vil kunne realiseres effektiviseringsgevinster i forbindelse med PROASK. Den endelige rapport fra Gartner Consulting er afgivet ultimo april Det forventes, at der foreligger en samlet revideret plan for PROASK projektet og tilhørende økonomi i maj Når denne plan foreligger, vil styrelsen afgive et afsluttende aktstykke om PROASK projektet til Folketingets Finansudvalg. På nuværende tidspunkt er PROASK alene implementeret på en mindre sagsmængde. Den årlige tilgang af nye P-sager er ca og den årlige tilgang af nye A-sager er ca Der er oprettet ca P-sager svarende til ca. 20 pct. af den årlige tilgang og ca. 400 nye A-sager svarende til godt 1 pct. af den årlige tilgang. Det skyldes, at sagsbehandlingsfaciliteter i PROASK især på A-området fortsat er mangelfulde eller fejlbehæftede, hvilket fører til, at kun særlige sagstyper kan behandles i systemet, og at manuelle omgåelsesrutiner er nødvendige i en række tilfælde. Udrulningsplanen er afgørende for effektiviseringsgevinsterne, idet effekterne forudsætter automatisering på en større sagsmængde. Arbejdsskadestyrelsen 3

4 behandler arbejdsskadesager årligt. Selv mindre forsinkelser som for eksempel svartider eller ekstra sagsskridt i den enkelte sag har store konsekvenser for sagsafviklingen. For at høste de effektiviseringer, der allerede er udviklet i PROASK, er det derfor nødvendigt, at PROASK bringes til at kunne sagsbehandle arbejdsskadesager med en effektivitet svarende mindst til 1:1 i forhold til det nuværende sagsbehandlingssystem, så flere sager kan lægges i systemet. Tidsplanen for udrulning af PROASK ser overordnet således ud: Pilotdrift af nye Fuld drift af P- P-sager sager Pilotdrift nye A- sager (Erhvervssygdomssager med udvalgte diagnoser) 3. oktober juni 2012 Forventet ultimo 2013 Pilotdrift på A- sager udvides til alle Erhvervssygdomssager samt ulykkessager. Det bemærkes, at den endelige reviderede plan for den videre udvikling og udrulning af PROASK endnu ikke er fastlagt. Fuld drift A-sager og andre sagstyper samt konvertering af verserende sager 2014 Medio 2015 Konfigurering af regler for automatiske sagsskridt foretages af Arbejdsskadestyrelsen og vil ske successivt efter værktøjerne hertil er fuldt udbyggede ved efterleverance 4 i juni Ligeledes vil en øgning af digitaliseringen af kommunikationen med forsikringsselskaber, tilskadekomne, kommuner, læger/hospitaler og andre aktører ske successivt over de kommende år. PROASK ventes at kunne medvirke til yderligere udvikling af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling i samspil med tilpasning af regelgrundlag og arbejdsgange også efter Finansieringen af PROASK er knyttet tæt sammen med opnåelsen af effektiviseringsgevinster gennem Arbejdsskadestyrelsens budget. Der sker derfor en løbende opfølgning på mulighederne for at høste gevinsterne i forbindelse med budgetopfølgning. 1.3 Reviderede effektiviseringseffekter Skema 1.1 skitserer den effektuerede effektivisering angivet i årsværk efter fuld implementering og på de oprindeligt forudsatte områder. For 2013 og 2014 er effektiviseringsgevinsterne angivet til 0, som følge af at udrulningsplanen for A-sager endnu ikke er fastlagt. De effektiviseringer, der er implementeret i PROASK og har effekt på A-sager i PROASK, ventes neutraliseret i 2013 og 2014 af omkostninger til paralleldrift og mindre effektivitet på delområder indtil systemet er udbygget og fuldt implementeret. 4

5 Skema 1.1 Effektuerede effektiviseringer i årsværk Forventning i ansøgningen til ABTfonden Effektueret årlig effektivisering efter fuld implementering medio 2015 ATP 1,4 1,7 1,7 1,7 SKAT 1,1 1,3 1,3 1,3 Automatiserede spørgebreve og sagsoplysning Automatiserede svarbreve Forelæggelse for lægekonsulent automatiseres Afgørelser automatiseres Elektronisk P- anmodning med betalingsløsning Andre effektiviseringsgevinster via automatisering og digital kommunikation 13,9 0 0,5 0,5 26,7 0, ,3 1,7 1,7 1,7 3, ,9 1 8,5 41,8 I Alt 49,7 0 16,7 50 Samlet effektivisering ved udgangen af en 4 årig periode efter fuld implementering Udover de effektuerede effektiviseringer forventes den videre udvikling af arbejdsprocesser og konfiguration af PROASK at medvirke til en væsentlig effektivisering af arbejdsskadebehandlingen. Det understøttes af Gartner Groups vurdering af, at det er muligt at forrente investeringerne i PROASK indenfor en fornuftig tidshorisont. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at kvantificere effektiviseringsgevinsterne, men Arbejdsskadestyrelsen vurderer, at det over en ca. 4 årig periode vil være muligt at indfri de oprindelige forventninger om effektiviseringsgevinster svarende til ca. 50 årsværk og at ca. 1/3 af denne effektivisering vil være til rådighed fra det tidspunkt, hvor PROASK sættes i fuld drift på arbejdsskadeområdet. De henholdsvis 8,5 årsværk fra medio 2015 og 41,8 årsværk ved udgangen af en 4 årig periode fra fuld implementering er således skøn over de yderligere effektiviseringsgevinster der skal indfries, og som ASK på baggrund af Gartner Groups analyse vurderer er muligt at hente via digitalisering og yderligere automatiseringsudvikling. 1 Effektiviseringsgevinster anslås neutraliseret af uhensigtsmæssigheder og omgåelser frem til PROASK er fuldt udbygget. Der vurderes at belastningen er ligeligt fordelt som merarbejde for kontormedarbejdere og sagsbehandlere 5

6 Den oprindelige forudsætning var en fordeling af effektiviseringsgevinsterne på 26 kontormedarbejderårsværk og 24 sagsbehandlerårsværk. Sagsbehandlergruppen i arbejdsskadestyrelsen består både af akademisk uddannede medarbejdere og kontormedarbejdere, der har gennemgået en intern uddannelse i arbejdsskadesagsbehandling. Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre vurderingen af den forholdsmæssige fordeling af effektiviseringsgevinster på medarbejdergrupper. Den endelige fordelingen vil afhænge af fremtidig arbejdsdeling og eventuelle kompetenceudviklingsinitiativer for kontormedarbejdergruppen. 1.4 Evalueringselementer Som følge af, at PROASK ikke er færdigudviklet og i drift har det kun i begrænset omfang været muligt via de oprindeligt planlagte evalueringsværktøjer at vurdere projektet. Evalueringen består af følgende elementer: Evalueringsmetode 3. parts vurdering. Prøvelse af PROASK s fremtidsperspektiver. Konkrete automatiserede delforløb Vedrørende ATP, SKAT og elektronisk P-anmodning. Tidsestimat for tidsanvendelse i scanjour ganget med faktisk sagsafvikling i Evaluering baseres på vurderet tidsbesparelse ved elektronisk behandlinggange med vurderede antal transaktioner Tidsmålinger af basisfunktionalitet vurdering af 1:1 effektivitet. Der foretages målinger af flere grundfunktionaliteter i henholdsvis scanjour, i PROASK før leverance 3 og i PROASK efter leverance 3 (8. maj 2013) Efterprøvning af én af de gennemførte kortlægninger i forbindelse med 0- målingen med henblik på opgørelse af effektiviseringer, der på nuværende tidspunkt er gennemført i PROASK. (HUD-sager) Automatisk udsendelse af spørgeskema. Konfiguration af sagsplaner i E-sager er under udarbejdelse, men er endnu ikke lagt i produktion. Planer for fremtidige effektiviseringsgevinster Resultat Gartner Group anbefaler at der arbejdes videre med PROASK og vurderer, at det er muligt at forrente investeringerne over en fornuftig tidshorisont. Indgår i PROASK og vil have fuld effekt på i alt 4 årsværk, når PROASK er i fuld drift. Der er målt på P-sager. målingerne viser et varieret billede fra omkring indeks 100 for sagsoprettelse/journalisering til omkring indeks 400 for dannelse og forsendelse af udgående brev. Kortlægningen viser, at der ikke på nuværende tidspunkt er automatiserede delforløb. Der vedlægges en kortlægning af muligheden for fremtidig automatisering af delforløb efter videreudbygning af PROASK Målet om at spørgebreve udsendes i alle erhvervssygdomssager samt ved opstart af revision og genoptagelse er muligt at nå via interne ressourcer uden yderligere investeringer i PROASK. Effektivisering udregnes som antal ekspeditioner årligt gange x gennemsnitlig ekspeditionstiden. (Beskrivelse af mulige effektiviseringsområder) 6

7 1.5 Andre gevinster ved PROASK-projektet Projektet har givet anledning til en fornyelse af Arbejdsskadestyrelsens strategi for kommunikation med især tilskadekomne. I forbindelse med opsætningen af PROASK er der indlagt nye brevskabeloner og fraser. Der er endvidere etableret en formaliseret formidlingsgruppe, som forvalter struktur og indhold af de standardtekster og skabeloner, som anvendes i sagsbehandlingen. Dette resultat er skabt på grundlag af semistrukturerede interview med borgere om oplevelsen af deres arbejdsskadesag, som er omsat til 6 personas, der opridser prototyper på tilskadekomne. Formålet er en øget brugertilfredshed for så vidt angår forståelsen af breve, der også ventes at få indflydelse på fremtidige telefoniske og skriftlige henvendelser til styrelsen. Det har ikke været muligt at evaluere dette aspekt inden slutevalueringen. Der vil blive gennemført en brugerundersøgelse når PROASK og dermed de nye breve og fraser har været fuldt implementeret på en større sagsmængde i ca. 6 måneder (svarende til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af nye arbejdsskadesager). Endvidere er sagsstøttedelen af PROASK undervejs i projektet erstattet af en WIKI-løsning, der giver sagsbehandleren mulighed for at fremsøge vejledning til sagsbehandlingen og løbende bidrage til udbygning af hjælpefunktionen gennem kommentarer til administratorer og andre brugere. WIKIløsningen bliver implementeret i løbet af 2013 og vil blive evalueret via en intern brugerundersøgelse ultimo Løsningen kan tilgås via internettet, men er også forberedt til at blive integreret i PROASK-løsningen, således at relevant sagsstøtte kan tilgås i sagsbehandlingsprocessen. Der er i forlængelse af afklaringsforløb om fremtidige digitale sagsgange udviklet et antal digitale blanketter, som er sat i produktion i forhold til det eksisterende sagsbehandlingssystem via Se Sag, og som gør at klage, fuldmagt og anmodning om genoptagelse sker systematisk med mulighed for fremtidig automatiseret journalisering i PROASK. Disse digitale blanketter er allerede nu taget i anvendelse og understøtter via systematiske oplysninger sagsbehandlingen i det nuværende sagssystem Scanjour P. Sideløbende med udviklingen af PROASK er der foretaget en lang række proceskortlægninger over sagsbehandlingen, så Arbejdsskadestyrelsen i dag har en historisk stor viden om sagsprocesser. Nogle af disse kortlægninger har givet anledning til umiddelbare ændringer i det eksisterende sagsbehandlingssystem (når der var grundlag for en effektiviseringsgevinst uden for store investeringer). Der er tillige udarbejdet et antal faglige klarlægninger til brug for opsætning af PROASK om fx persondataregler, forvaltningsretlig håndtering af frister og datering, håndtering af umyndige personer osv. Også nogle af disse produkter har givet anledning til umiddelbare ændringer i det eksisterende system, således at uhensigstsmæssigheder i det eksisterende system er identificerede og rettet. 7

8 2.0 Implementering anbefalinger til udbredelse af PROASK til andre forretningsområder Gartner Groups analyse af PROASK viser, at PROASK projektet er iværksat sideløbende med markedets stigende og herefter faldende forventninger til ITunderstøttelse af case-mangement. Gartner Group anbefaler at Arbejdsskadestyrelsen fortsætter investeringen i PROASK ved at fortsætte driftsmodningen og foretage nogle forenklinger af arkitekturen, som kan nedbringe driftsomkostningerne og forsimple fejlretning. Gartner Group peger på følgende nødvendige tiltag: - fortsætte arbejdet med fejlrettelser og driftsmodning - forberede en eventuel skalering af driftsmiljøet Gartner Group anbefaler følgende tiltag: - foretage en forenkling af arkitekturen (som ligeledes kan nedbringe driftsomkostninger med mindst 10 pct. og sandsynligvis mellem pct. - justere udrulningsplanen, så P-sager implementeres fuldt ud før E- og U-sager rulles ud i stor skala. - Invester i en løbende procesoptimerings og vedligeholdelsesorganisation. Det er væsentligt at ASK erkender, at man ikke har afsluttet processen med at optimere arbejdsprocesser og IT-understøttelse, når PROASK er fuldt udrullet - Investere i en forvaltningsorganisation og i arkitekturkompetence, som er i stand til effektivt at styre leverandører til løsningen Samlet set vurderer Gartner Group, at hvis ASK foretager de nødvendige omlægninger af arbejdsprocesser og høster gevinsterne ved disse omlægninger, er det muligt at forrente investeringerne i PROASK inden for en fornuftig tidshorisont. Arbejdsskadestyrelsen har taget Gartner Groups vurderinger til efterretning og er enig i anbefalingerne. For så vidt angår udbredning af PROASK til andre sagstyper end allerede planlagte, har PROASK styregruppen på styregruppemødet den 8. februar 2013 besluttet at igangsætte det videre afklaringsforløb med henblik på udvikling af PROASK til behandling af sager i Arbejdsskadestyrelsen om klage over arbejdsløshedskassernes afgørelser mv. Denne beslutning er fastholdt efter Gartner Groups review. Beslutningen er sket på baggrund af en indledende analyse ultimo 2012 og udarbejdet rapport der konkluderer, at PROASK altovervejende ved konfiguration og med få tilkøb af funktionalitet vil kunne anvendes som sagsbehandlingssystem til behandling af klagesager om arbejdsløshedsforsikring mv., idet sagsbehandlingen af klagesager i store træk svarer til behandlingen af arbejdsskadesager med tilsvarende faser (sagsoprettelser, sagsoplysning, afgørelse, formidling, anke, genoptagelse). Idriftsættelse på yderligere sagsområder skal indprioriteres i forhold til den øvrige udrulningsplan for PROASK. Det er værd at understrege, at analysen af muligheden for at udbrede PROASK til sager om arbejdsløshedsforsikring mv. er sket på et tidspunkt, hvor PROASK har været i pilotdrift, og den grundlæggende funktionalitet og 8

9 systemets muligheder således i et vist omfang har været kendt. Det er samtidig forudsat, at udbredelsen til sager om arbejdsløshedssager mv. først vil ske, når PROASK er yderligere driftmodnet. Under disse forudsætninger er det vurderingen på baggrund af rapporten, at PROASK har potentiale for udbredelse til helt andre sagstyper i det væsentligste via konfiguration, som kan foretages af interne ressourcer. Der er således besluttet at arbejde videre med afklaringsforløb og endelig projektbeskrivelse. 3.0 Baggrund - ansøgningen til ABT-fonden Af ansøgningen til ABT-fonden i 2008 fremgik følgende: Projektet skal vise, hvordan anvendelse af regelmaskiner i kombination med LEAN kan føre til markante arbejdskraftbesparelser. Projektet skal resultere i: Implementering /afprøvning af løsning til at understøtte behandlingen af arbejdsskader og private erstatningssager. Formidling af erfaringer til andre offentlige organisationer, der er interesserede i projektets tilgang til effektivisering. Succeskriterierne er: Påvisning af et effektivitets- og serviceforbedrende potentiale på 50 årsværk ift. 300 medarbejdere, der udfører konkret sagsbehandling. Realisering af gevinsterne gennem strømlining af arbejdsprocesser efter LEAN-principper og brug af ny standardteknologi i form af regelmaskiner. Ansøgningen oplister følgende effektiviseringsområder: Bortfald af manuelle funktioner vedrørende ATP s branchekoder og oplysninger fra SKAT. Modtagelse og journalisering af svarbreve. Svarbreve står for ca. 50 % af de dokumenter, som ASK modtager. Målet er, at halvdelen af svarbrevene tilgår ASK via Internettet. Forelæggelse for lægekonsulenter. Udarbejdelse af målrettede spørgeskemaer. Vurderinger af om der er mangler eller fejl i svarbreve. Gennemgang af dokumenter for at vurdere, hvilke oplysninger der mangler for at træffe afgørelse. Dokumentation af grundlag for afgørelse. Udformning af spørgebreve til interessenter (det undgås at navigere i det omfattende katalog af mulige spørgsmål, da spørgsmål automatisk udvælges og kontrolleres). Forelæggelser til lægekonsulenter. Vurdering af om alle nødvendige oplysninger foreligger (systemet kan for 20 % af afgørelserne ud fra de opsatte regler selv konstatere, at alle nødvendige oplysninger foreligger). Udarbejdelse af udkast til endelig afgørelse. Formidling af afgørelse. De oprindelige effektiviseringsmål er oplistet i nedenstående skemaoversigt over vurderede potentialer, når PROASK er fuldt implementeret: 9

10 Skema 2 Opslag hos ATP automatiseres (5 min. tidsbesparelse på transaktioner) Opslag hos SKAT automatiseres (10 min. tidsbesparelse på transaktioner) Spørgebreve automatiseres (5 min. tidsbesparelse på breve) Svarbreve automatiseres (30 min. tidsbesparelse på digitale svar) Forelæggelse for LG kons automatiseres (30 min. tidsbesparelse på sager) Afgørelser automatiseres (15 min. tidsbesparelse på transaktioner) Anslået 1,4 ÅV til klargøring af sager Anslået 1,1 ÅV til klargøring af sager Anslået 13,9 ÅV, heraf 0,9 til klargøring og 13 til oplysning Anslået 26,7 ÅV, heraf 6,7 til postmodtagelse, klargøring, journal og 20 til oplysning Anslået 3,3 ÅV fordelt ligeligt på klargøring og oplysning Anslået 3,3 ÅV på afgørelse Effektiviseringsgevinsten var med udgangspunkt i ovenstående opgjort til 26 kontormedarbejderårsværk og 24 sagsbehandlerårsværk. 4.0 Evalueringsdesign Evalueringen har til formål at påvise, hvilke effektiviseringer i form af samlet effektiv sagsbehandlingstid opgjort i årsværk der på tidspunktet for evalueringen er tilvejebragt i PROASK og som ved fuld implementering medio 2015 effektueres. Desuden vurderes det fremadrettede effektiviseringspotentiale i lyset af de høstede erfaringer. Evalueringen af PROASK er væsentligt udfordret af, at PROASK på nuværende tidspunkt kun er i meget begrænset drift. Basisfunktionalitet er godt på vej til at være færdigudviklet, men PROASK mangler driftsmodning og konfiguration af sagsprocesser, der for alvor kan understøtte den fremtidige arbejdsskadesagsbehandling digitalt. Helt overordnet udgør Gartner Groups review af PROASK for Arbejdsskadestyrelsen derfor et væsentligt bidrag til den samlede evaluering, idet der kun på få områder, kan udføres en egentlig evaluering via tidsmålinger og proceskortlægninger. Derudover består evalueringen af følgende elementer: For så vidt angår de faktisk opnåede effektiviseringsgevinster vurderes effekten af automatiserede opslag hos ATP og SKAT samt elektronisk P- anmodning isoleret via estimat over tidsforbrug ved nuværende proces sammenholdt med estimat over tidsforbrug ved fremtidig proces sat i forhold til antallet af transaktioner på et år, hvor sagsafviklingen svarer til antallet af indkomne sager i 2012 (seneste anmeldeår). Den fulde effekt forudsætter, at PROASK er i fuld drift. For de resterende områder er en effektmåling mere kompleks, idet flere forhold har indflydelse på den effektive sagsbehandlingstid. Således forudsætter 10

11 det fulde udbytte af de beskrevne sagsplaner, at oplysninger kommer ind i struktureret form digitalt eller scanbart til feltniveau. Digital kommunikation med omverdenen har imidlertid ikke været defineret som en del af PROASK-projektet. ASK arbejder i øjeblikket med udarbejdelsen af en ny kanalstrategi, som skal understøtte effektiv sagsbehandling, herunder i PROASK. Vi har derfor valgt at efterprøve de faktiske effektiviseringsgevinster ved anvendelse af følgende metoder: Tidsmålinger af grundfunktionalitet. Det er valgt gennemført på P- sager, hvor pilotdriften i PROASK er mest udbredt og målingerne derfor er mest valide. Der er tale om delprocesser, der også er relevante ved behandlingen af A-sager. Vurdering af effekt på effektiv sagsbehandlingstid af automatiserede transaktioner, som er effektueret i PROASK. Beregning af effektiviseringsgevinst ved konfigurering af sagsplan med automatisk udsendelse af 1. spørgebrev til tilskadekomne. Der foretages en beregning Til denne del af evalueringen er tilvejebragt efterprøvning af tidsestimat og transaktionsestimater, tidsmålinger for grundfunktionalitet i henholdsvis scanjour og PROASK, kortlægninger af sagsbehandlingsvision og gennemgang af, hvorvidt visionerne om automatisering er effektueret i PROASK. Oversigt over tidsmålinger fremgår af bilag 2, og eksempel på kortlægninger fremgår af bilag 3 og 3a. Da tidsplanen for den videre udrulning af PROASK på private forespørgsler og arbejdsskadesager i øjeblikket er under revision på baggrund af Gartner Groups anbefalinger, er det ikke muligt mere detaljeret at opgøre, hvornår de yderligere effektiviseringsgevinster vil opstå, idet effektiviseringsgevinsterne er afhængig af mængden af sager i systemet. Der er ligeledes knyttet yderligere investeringer til en videreudbygning af PROASK, som er nødvendig for at systemet er lige så effektivt som det nuværende sagssystem, hvilket er en forudsætning for at alle sager overføres til PROASK. Det fremadrettede effektiviseringspotentiale i systemet vurderes ud fra mulighederne for 1) egen konfigurering af automatiske sagsforløb 2) yderligere væsentlige automatiseringer på baggrund af tilkøb af funktionalitet. Der er tale om en kvalitativ vurdering ud fra det opnåede kendskab til PROASK og projektoplæg til udvikling af PROASK og tilstødende systemer. 5.0 Effektanalyse 5.1 Review fra Gartner Group I det følgende gengives 2 uddrag af Gartner Groups review, idet fokus er lagt på de dele af reviewet, der vedrører automatisering af sagsbehandlingen. Uddragene er baggrund for Gartner Groups anbefalinger, som er gengivet under afsnit Gartners syn på case management Gartner betegner sagsbehandling af den type som foregår i ASK som et eksempel på case management. Case management ses som en specifik type af 11

12 arbejdsproces, der er præget af en høj grad af kompleksitet i arbejdsgangen, og som sjældent er komplet rutinepræget. De enkelte sager udviser således typisk i ikke uvæsentlig grad unikke træk i den måde individer, regler, indhold og informationer kombineres. Skønt sagsbehandling overordnet set ofte følger relativt ensartede forløb, så betyder disse individuelle variationer, at behandlingen af hver enkelt sag ofte vil have en egenartet karakter, der gør det vanskeligt at beskrive hvordan en ny sag vil ende med at blive behandlet: Sagsbehandling involverer ofte skøn, ligesom indhentningen af informationer et stykke inde i sagsbehandlingen kan have konsekvenser for vurderinger foretaget tidligere i forløbet, hvorfor det kan være nødvendigt at gentage tidligere procestrin osv. Selve forløbet i case management-præget arbejde er således ofte præget af individuelle variationer, således at man, selv om man kan forudsige hvilken retning et sagsforløb overordnet vil følge, ikke nødvendigvis på forhånd kan vide, præcis hvilke trin det samlede sagsforløb vil omfatte, i hvilken rækkefølge de vil optræde osv. Figur 1 viser, hvordan case management placerer sig på et samlet spektrum af arbejdsprocestyper, der strækker sig fra det helt strukturerede til det helt ustrukturerede. Figur 1: Case Management relevante arbejdsprocesser. Det ses af Figur 1, at case management er karakteristisk for arbejdsprocesser, hvor det endelig mål ofte ikke kendes på forhånd, men vil være et resultat af sammensætningen af beslutningsgrundlaget og de skøn, der foretages undervejs. I mange brancher er sagsbehandling ofte genstand for interne reviewprocesser og supervision, da det endelige udfald af en sagsproces afhænger kritisk af de skøn der foretages som led i arbejdsprocessen. Case management-arbejdets åbne proceskarakter har i lang tid betydet, at mange brancher ikke har ønsket at tilrettelægge arbejdet efter denne type processer, men at man i stedet har tilstræbt at organisere sig efter mere transaktionsorienterede modeller for processtyring, præget af enkle regler med entydige og forudsigelige udfald. Case management har således indtil 12

13 for relativt få år siden været karakteristisk for bl.a. offentlig administration, sundhedsektoren og privat juridisk arbejde. Et generelt øget fokus på interessen i at effektivisere informationsbehandling har imidlertid gjort case management som model for processtyring relevant på tværs af brancheskel, og dette har bl.a. været medvirkende til at stimulere fremvæksten af et marked for case management software, der har udviklet sig gennem de sidste 5-7 år, dvs. stort set samtidig med ASKs udvikling af PROASK. Figur 2 viser, hvordan markedet for softwareløsninger, der har funktionalitet til at understøtte case management er struktureret. Figur 2: Oversigt over markedet for case management leverandører. Figuren viser, hvordan markedet er under etablering med spillere fra flere forskellige områder, hvilket også indebærer at de etablerede standardløsninger ofte har forskellige styrker og svagheder, alt afhængig af, hvilket forretningsområde de oprindeligt er udviklet til at understøtte. Gartner har fulgt etableringen af markedet for standardløsninger, og har i den sammenhæng kunnet konstatere, at efterhånden som graden af softwareunderstøttelse modnedes, så steg forventningerne til hvor meget det ville være muligt at automatisere case management-arbejde også. Figur 3 viser, hvordan forventningerne til IT-understøttelsen af case management (benævnt BPM for Government i figuren) i offentlig administration har været gennem en periode med et opskruet niveau, hvor man bl.a. har antaget at systemerne ville muliggøre automatisering af sagsbehandlingsforløb i en grad som det sidenhen har vist sig vanskeligt at opnå i praksis. Figuren viser ligeledes, at mens forventningerne nu bevæger sig mod Skuffelsens Dyb, hvor tilliden til gevinsten ved systemerne vil være på et lavpunkt, så forventes markedet at modnes i løbet af de næste to fem år 13

14 Figur 3: Gartners hype cycle for smart government En af de ting, Gartners analyse af IT-understøttelsen af case management bl.a. har vist, er, at gevinsten ikke alene vindes gennem automatisering, men også gennem udvidede muligheder for supervision og tidlig fejlfinding, således at det bliver muligt at undgå omkostningstunge gentagelser af procestrin, overskridelse af frister mv. I forhold til ASKs investering i PROASK er det således væsentligt at være opmærksom på, at en række af de vanskeligheder, man er stødt på i udviklingen af løsningen ikke alene, og heller ikke primært, stammer fra problematiske beslutninger i udviklingsprojektet, men derimod har vist sig at være generelle problemer, forbundet med at oversætte komplekse sagsgange til en IT-understøttet form. Det er Gartners vurdering at ASK s arbejde med PROASK kan karakteriseres som på vej op af slope of enlightenment. Gartner venter således ikke væsentlige nye skuffelser med PROASK i forhold til at realisere målsætningerne. Gartner Groups sammenfattende konklusion vedrørende PROASK løsningen: 14

15 ASK står med en løsning med en unødigt kompleks arkitektur i forhold til opgaven, som vil betyde høje videreudviklings- og vedligeholdelsesomkostninger og mange fejlmuligheder. Det er dog Gartners vurdering at arkitekturen er tilstrækkelig sund og med en investering i driftsmodning og løbende videreudvikling vil den kunne understøtte ASK s arbejde. Det er væsentligt at fremhæve, at ASK står foran en opgave, der indebærer løbende optimeringer af PROASK, så den kan understøtte arbejdsprocesserne. PROASK udgør et fleksibelt værktøj, som slet ikke er udnyttet fuldt i dets nuværende form. Det er væsentligt at ASK løbende afsætter budget til en forvaltnings- og optimeringsorganisation som kan sikre den løbende forbedring internt. De oprindelige målsætninger om en væsentlig effektivisering af sagsbehandlingen gennem automatisering og samtidigt øget brugertilfredshed er langt fra realiseret, og der forestår en væsentlig opgave med at udvikle og tilpasse PROASK, så de nødvendige effektiviseringer kan realiseres. Det kan således observeres, at man ikke på nuværende tidspunkt har nogen præcise planer for, hvordan gevinsterne skal realiseres. De oprindelige idéer fra business casen har ifølge interne vurderinger i ASK vist sig kun delvist at holde stik. Det er imidlertid Gartners vurdering at man med de nødvendige omlægninger af processer og høstning af gevinster kan betale investeringen i PROASK tilbage indenfor en fornuftig tidshorisont. 5.2 Evaluering af effektuerede effektiviseringsmål Effektiviseringsmuligheder i opslag fra ATP Det er i det oprindelige overslag over effektiviseringsmuligheder anslået, at der kan spares 5 minutter på hvert af årlige opslag i ATP, når ATPoplysningerne fremover automatisk tilknyttes PROASK. Branchekodeoplysninger fra ATP indeholder 1) branchekoder, 2) navne på arbejdsgiver(e), 3) antal ATP måneder, 4) bidrag, 5) år, og 6) års total. (gennem hele personens arbejdsliv, hvis muligt) Oplysningerne anvendes i Erhvervssygdomssagerne til at registrere, hvilken branche der skal betale udgifterne til sagen, til at identificere arbejdsgivere, evt. periode med selvstændig virksomhed og som bidrag til at fastslå den belastning, der kan have udløst sygdommen og beregning af årslønnen. I den hidtidige arbejdsgang sørger Postmodtagelsen i arbejdsskadestyrelsen for at udprinte brancheoplysningerne, som derefter bliver scannet. Dernæst dannes en såkaldt IM-opgave på kontormedarbejdernes digitale bakke i sagssystemet, som de så sørger for at journalisere, så brancheoplysningen er klar til brug for sagsbehandlerne. Branchekode indtastes endvidere i startbilledet. Såfremt Post-Scan-funktionen har glemt at printe brancheoplysningerne, sørger kontormedarbejderne for det - og dernæst samme procedure som ovenfor beskrevet. Hvis der er tale om en genoptagelses-sag, hvor der er en fortsat udsættelse/belastning hos samme eller en anden arbejdsgiver, indhentes brancheop- 15

16 lysninger igen. Dette sker typisk ved at en sagsbehandler danner en opgave til en kontormedarbejder om at indhente disse oplysninger på ny. I PROASK vil ATP-oplysningerne i alle nye erhvervssygdomssager blive hentet ind i XML-format, efter fristen for indsigelse mod stiltiende samtykke er udløbet, og overført direkte som metadata på feltniveau samt automatisk akteret et dokument på sagen. I genoptagelsessager mv. vil sagsbehandleren kunne opstarte et særligt sagsforløb der opdaterer ATP-oplysningerne og automatisk akterer et dokument på sagen. Der er oprettet nye erhvervssygdomssager i Dertil kommer genopslag ved genoptagelse af anerkendelsesspørgsmål og fortsat udsættelse, hvilket begrunder vurderingen af årlige opslag med en gennemsnitlig besparelse på 5 minutter til opslag, print, indskanning, indtastning og aktering. Som det fremgår af den manuelle procesbeskrivelse er processen opdelt over flere delforløb med forskellige aktører og med mulighed for en kortere procestid som følge af stordrift samt en længere procestid ved fejl som fx papirstop i scanneren. Det har derfor ikke været muligt at foretage tidsmålinger. Den oprindelige vurdering af en besparelse i procestid på gennemsnitlig 5 minutter er fortsat det bedste skøn. 5 minutters besparelse på årlige opslag svarer til 1,7 effektivt årsværk (1250 timer) årligt. Der er altovervejende tale om kontormedarbejderressourcer. Der vil være fuld effekt af automatiske ATP-opslag når PROASK er i fuld drift på A-sager medio Effektiviseringsmuligheder i opslag fra SKAT Det er i overslaget over effektiviseringsmuligheder anslået, at der kan spares 10 minutter på hvert af årlige opslag i SKAT, når e- indkomstoplysningerne fremover automatisk tilknyttes PROASK. Det svarer til 1,3 effektivt årsværk (1250 timer). Oplysninger fra SKAT anvendes til beregning af årsløn og erhvervsevnetab. Der blev i 2012 truffet afgørelser om erhvervsevnetab. Der træffes årligt afgørelse om positivt erhvervsevnetab i ca sager. Det vurderede antal opslag på årlige opslag i SKAT skyldes, at der i et større antal sager indgår oplysninger fra SKAT, selvom sagen ikke resulterer i en postitiv erhvervsevnetabserstatning. Efter den nuværende proces bestiller sagsbehandler skatteoplysningen hos kontormedarbejder eller henter selv fra skat. Opslaget printes, indskannes og journaliseres på sagen. Evt. partshøring kan først finde sted efter opslaget er journaliseret på sagen, hvilket forsinker processen i et antal sager. Det er fortsat bedste skøn, at tidsbesparelsen pr. opslag udgør 10 minutter til opgavedannelse, opslag i skat, print, indskanning, journalisering og forskudt partshøring i forhold til den automatiserede proces i PROASK. Heller ikke denne tidsbesparelse har det været muligt at efterprøve via tidsmålinger af samme grunde som ovenfor. E-indkomst (skatteoplysninger fra 2008 og fremefter) henter PROASK au- 16

17 tomatisk. På P-området er der typisk brug for oplysninge 5 år tilbage i tiden. På A-området er der typisk brug for oplysninger 3 år tilbage fra skadedato. Hvis der skal hentes årsoplysninger før 2008 skal en medarbejder selv indhente skatteoplysninger ved at danne en opgave "Indhent skatteoplysninger" i PROASK og vælge den periode, der skal bruges. Derpå skal vedkommende i SKAT-portalen for at "sende" oplysningerne til PROASK. Proceduren er den samme som i dag. Oplysningerne hentes fra Skatterminalen ind i PROASK, Modtageservice. Der er dermed lidt flere sagskrift end ved årsoplysninger efter Løsningen er implementeret. Den lidt mere omstændelige procedure for årsoplysninger før 2008 må antages alene at påvirke effektiviseringen marginalt. 10 minutters besparelse på årlige opslag svarer til 1,3 effektivt årsværk (1250 timer) årligt. Effektiviseringen skønnes fordelt med 1/3 på sagsbehandlerressourcer og 2/3 på kontormedarbejderressourcer. Der vil være fuld effekt af automatiske skatte-opslag, når PROASK er i fuld drift på A-sager medio Evaluering af elektronisk P-anmodning PROASK-løsningen er udvidet med en applikation for elektroniske P- anmodninger med integreret betalingsløsning. Der er tale om en blanket på hjemmesiden med grænseflade til PROASK. Løsningen ventes taget i brug i forbindelse med fuld drift af P-sager. Løsningen vil som følge af den integrerede betalingsløsning blive obligatorisk at anvende og vil medføre effektiviseringer både i forbindelse med postmodtagelse, sagsoprettelse og betalingsprocesser. Der foretages i øjeblikket de sidste tekniske tilpasninger af løsningen efter dialogen med brugere forud for implementering. Den elektroniske P-anmodning får virkning for ca sager årligt. Med en skønsmæssig gennemsnitlig besparelse på 15 minutter pr. sag fordelt på postmodtagelse, indskanning, og ikke mindst - styring af betalinger, herunder rykkerprocedurer, er ressourcebesparelsen 1 årsværk årligt. Der er tale om kontormedarbejderressourcer. Når anmodningen kommer ind digitalt (via P- blanketten), vil den havne i en funktionspostkasse. Fra denne postkasse vil den via Kofax (scanningsmodul) blive overført til PROASK og derefter oprettet i PROASK. Dette vil være processen i starten og nok det første lange stykke tid. Det er ikke en rigtig integration, men derimod en proces lidt som den gamle, men bare hvor overførslen sker via Kofax og ikke som en manuel proces. Endvidere sker dette i princippet automatisk, men det kan ikke udelukkes, at Service skal håndtere nogle ting i Kofax modulet i forhold til anmodningen, specielt i forhold til diverse bilag. På sigt er det målet, at der kommer en fuldstændig integration fra P blanketten til PROASK dvs uden om Kofax delen, således at anmodningerne automatisk overføres til PROASK og derefter oprettes. Dette er dog ikke en nem udfordring, og vil bl.a. kræve regler for upload af bilag, for at vi kan sikre en korrekt oprettelse(en diskussion som nok kan give udfordringer i forhold til de forskellige anmodere). 17

18 Hvornår en fuldstændig integration kan være på plads er ikke muligt at tidsfastsætte. Da løsningen er meget tæt på at være færdigudviklet er effektiviseringsgevinsten medregnet i den effektuerede gevinst for så vidt angår den sparede tidsanvendelse ved en integreret betalingsløsning. Evaluering af effektiviseringen ved lægeforelæggelser Lægeforelæggelser foregår på sammenlignelig måde på A- og P-området. I 2012 blev der udarbejdet lægeforelæggelser, heraf på A-sager og på p-sager. Effektiviseringen af lægeforlæggelser sker dels ved at oplysninger systematiseres i skabelonform, således at forelæggelsen understøttes, aflæsning lettes og der i højeres grad sikres svar på alle spørgsmål. Skabelonen er udviklet sideløbende med udviklingen af PROASK og er undervejs delvist implementeret i det nuværende sagsbehandlingssystem. Opbygningen af lægeforelæggelsesmodulet i PROASK understøtter brugen af skabelonen, således at løsningen fungerer mere effektivt i PROASK. Der skønnes en gennemsnitlig tidsbesparelse på 3 minutter pr. lægeforelæggelse incl. sparet tid på genforelæggelser. Beregnet på grundlag af antallet af det samlede antal forelæggelser i 2012 forventes en effektiviseringsgevinst på 1,7 årsværk. Der er ikke foretaget tidsmålinger af lægeforlæggelser, idet den samlede effektivisering er sammensat af flere delelementer, og tidsanvendelsen varierer meget fra sag til sag. Det er således ikke muligt direkte at måle et gennemsnitligt tidsforbrug. Det angivne skøn for sparet tidsanvendelse giver det bedst mulige grundlag for en beregnet effektiviseringsgevinst. Denne del af lægeforelæggelsesløsningen er implementering og vil have fuld effekt, når PROASK er i fuld drift. Den oprindelige forudsætning om en effektivisering på 3,4 årsværk på lægeforelæggelser indeholdt også en automatisering af dannelsen af afgørelsen ud fra elementer fra lægesvaret. Denne del er ikke implementeret, men vil skulle konfigureres separat. Det er begrundelsen for, at kun halvdelen af effektiviseringsgevinsten fra lægeforelæggelser er opnået. Den effektuerede besparelse vedrører sagsbehandlerressourcer 5.3 Digital kommunikation Der er sket en væsentlig udvikling i styrelsens digitale kommunikation med tilskadekomne siden beslutningen om udviklingen af PROASK blev taget. Digitaliseringstiltag er sket sideløbende med udviklingen af PROASK og således at digitaliseringsgevinsterne også skaber værdi efter overgangen til PROASK. Således er der som en del af PROASK-projektet udviklet en grænseflade mellem PROASK og den eksterne brugergrænseflade Se Sag, hvor brugere via hjemmesiden med brug af nemid kan tilgå egen sag/sager, få notifikationer om ny post i sager og indsende blanketter om sagsaktiviteter. Digitaliseringsresultaterne kan overordnet præsenteres således: - Digitale anmeldelser. Pligt til digital anmeldelse for arbejdsgivere og læger af henholdsvis U-sager og E-sager er etableret ved lov i pct. 18

19 af anmeldelserne i U-sager og mere end 90 pct. af anmeldelserne i E-sager modtages med udgangen af 2013 digitalt. Der er tale om modtagelse af digitale forsendelser. - Digitale blanketter. Der er udviklet et antal digitale blanketter, der kan tilgås fra hjemmesiden samt fra Se Sag. Når brugerne anvender blanketterne modtager ASK systematiske data digitalt. I 2012 er blanketten til klage brugt 1384 gange svarende til ca. 7,4% af klagerne, blanketten til fuldmagt er brugt 573 gange svarende til ca. 14% af fuldmagtsanmodningerne og blanketten til genoptagelse er brugt 879 gange svarende til ca. 15,5% af genoptagelsesanmodningerne. Udover de 3 mest anvendte blanketter er der udviklet blanketter der kun anvendes i mindre omfang. Det samlede potentiale for automatisk journalisering for så vidt angår de udviklede blanketter er ca årligt. - Notifikationer til bl..a forsikringsselskaber og fagforeninger. Med udgangen af 2013 skete 43,4 pct. af postforsendelsen til forsikringsselskaberne i ulykkessager via notifikationer. Der er tale om afsendelse digitalt fra ASK. - E-boks forsendelser, som afsendes digitalt fra ASK. Antallet af E-boks forsendelser er fra 2008 til udgangen af 2012 steget fra ca til ca årligt. Se diagram nedenfor. - Integration til Se Sag for Ankestyrelsen. Sparer udvælgelse, kopiering og oversendelse i de sager, som årligt oversendes til Ankestyrelsen (2012-tal). Arbejdsskadestyrelsen arbejder fremadrettet med en kanalstrategi som skal sikre at kommunikationen til og fra Arbejdsskadestyrelsen sker på den mest effektive måde, og at oplysninger automatisk overføres til den relevante sag i PROASK. På nuværende tidspunkt er det rimeligt at indregne gevinster som følge af automatisk journalisering af digitale blanketter i effektiviseringsgevinsterne fra medio 2015, når PROASK er fuldt udbygget. Der er tale om kontormedarbej- 19

20 derressourcer. Som det fremgår ovenfor modtog ASK i 2012 under 3000 digitale blanketter ud af et potentiale på omkring Der er således et mulighed for at høste yderligere mindst 1 årsværk på journalisering (med et skøn på 3 minutter pr. journalisering i gennemsnit) samt yderligere skønsmæssigt 1 årsværk i sparet tidsanvendelse på aflæsning af oplysninger, idet de systematiske oplysninger er lettere tilgængelige for sagsbehandleren og i videre udstrækning tilstrækkelige til at gå videre med sagen. Det forudsætter en mere håndfast kanalstrategi. 10 pct. af effektiviseringen svarende til 0,2 årsværk er realiseret på nuværende tidspunkt. 5.3 Tidsmålinger af PROASK på P Tidsmåling af PROASK-funktionalitet i P-løsningen Der er udarbejdet før- og efterstudier på grundfunktionalitet som fx sagsoprettelse, aktindsigt, fuldmagt mv. med henblik på at efterprøve om forudsætningen om 1:1 i forhold til det nuværende system for så vidt angår sådan grundfunktionalitet holder. Oversigt over tidsmålinger Måling SCANJOUR P indeks PROASK indeks før delleverance 3 PROASK efter delleverance 3 Lægeindstilling ,8 149,7 Oprettelse/Journalisering Bestilling / udgående ,3 - breve Delvis bestilling/ udgående breve ,7 402 Indgående skemaer ,3 422,6 Medvirkende årsager til den forlængede procestid i PROASK før deleverance 3 angives af brugerne til bl.a. følgende: Der skal foretages rigtig mange klik i PROASK for at komme igennem sagen Der bruges tid på at finde akter igen på grund af manglende overbliksbillede I SCANJOUR P indsætter man en makro, som man tilretter. Det kan man ikke i PROASK Hvis man ikke gør tingene i den rigtige rækkefølge, så koster det ekstra tid at gå retur Der er usikkerhed i brugen af PROASK og tydelig tryghed i brugen af SCANJOUR P Det er svært at rette fejl Der er stadig behov for aflæring af SCANJOUR P Procestiden i PROASK er også efter deleverance 3 længere end i scanjour. Det skyldes til dels at tidsmålingerne er foretaget på et tidspunkt i implementeringsforløbet, hvor brugerne ikke arbejder fuldtids i PROASK-løsningen og er fortrolige med den. Der udestår endvidere fortsat en modning af PROASK før sagsbehandlingen af P-sager kan foregå lige så effektivt i PROASK, som det i dag sker i Scanjour. Målingerne efter deleverance 3 viser, at der er effekt af at trimme løsningen i samspil med brugerne. 20

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 114 Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017

Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Indhold Værktøj Output Screeningsprocessen Oversigt over forløb 1. Forberedelse 2. Ledelsesworkshop 3. Dybdescreening

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

Risikovurdering til aktstykke

Risikovurdering til aktstykke Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 99, endeligt svar på 17 spørgsmål 1 Offentligt PROASK Organisation Risikofaktor Anvendes der en teknisk løsning, som organisationen ikke har kendskab til (høj) eller en kendt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Redskabssamling til gevinstrealisering

Redskabssamling til gevinstrealisering Redskabssamling til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til værktøjer........................................ 3 2 Gevinsttræ som strukturerende metode................................

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider N O T A T Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider 20. januar 2016 Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. juli anmodet Arbejdsskadestyrelsen om oplysninger vedrørende styrelsens sagsbehandlingstider,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt T A L E Tale ved samråd om PROASK den 8. april 2014 Det talte ord gælder 8. april 2014 J.nr. 2014-2704 CAAU/cso Samrådsspørgsmål

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2016-17 Bilag 118 Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt it-system

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Vejledning til screeningsværktøj. Projekt: Automatisering af manuelle processer

Vejledning til screeningsværktøj. Projekt: Automatisering af manuelle processer Vejledning til screeningsværktøj Projekt: Automatisering af manuelle processer Version pr. 2. oktober 2017 1 Introduktion Som en del af det fælleskommunale projekt Automatisering af manuelle processer

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Robotics Process Automation (RPA)

Robotics Process Automation (RPA) Robotics Process Automation (RPA) Effektivisering af regnskabsprocesser i Statens Administration Trolle Klitgård Andersen CXO Konferencen, 18. maj 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Hvad er

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger En digital verden Fra ideer til brugbare løsninger Fra Marketing til Digitalisering Marketing Marketing og digitalisering Digitalisering Udbetaling Danmark Tillykke-brevet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Henrik Dam Kristensen Henrik.Kristensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks)

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Dagens program 10:15-10:30 10:30-11:45 11:45-12:30 12:30-13:15 13:15-14:00 14:15-15:30 Kaffe og kage Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors Frokost Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Oplæg ved

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere