Støttemuligheder 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støttemuligheder 2013"

Transkript

1 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013

2

3 Offentlige Støttemuligheder Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling Læge Psykolog Sygehus Tandbehandling Medicin Logopædi tale og stemmeundervisning Fysioterapi Genoptræning Afsnit 3 Støttemuligheder kompensation økonomisk kompensation merudgifter helbredstillæg personligt tillæg bistands- eller plejetillæg kompensation i hjemmet boligændringer hjælpemidler og forbrugsgoder socialpædagogisk bistand hjemmehjælp hjælperordning afløsning og aflastning kompensation ved transport handicapbil kørekort parkeringskort ledsagekort kørselsordninger befordringsfradrag ledsageordning 21 kompensation på arbejdspladsen 21 arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning 21 personlig assistance 22 sygedagpenge sideløbende med arbejde Afsnit 4 23 Støttemuligheder pensionskasser / forsikringsselskaber 23 sum ved kritisk sygdom 23 andre 23 sideløbende med arbejde Afsnit 5 24 Støttemuligheder forsørgelse 24 sygedagpenge 25 revalidering 25 fleksjob 26 førtidspension 27 løntilskudsjob 28 Seniorførtidspension 28 Delpension 29 efterløn 29 folkepension Afsnit 6 31 Godt at vide 31 rejsesygeforsikring 32 boligstøtte 33 Ældrebolig 33 fuldmagter 33 Værgemål 34 nedsat licens til pensionister Afsnit 7 35 Sagsbehandlingsregler

4 forord Der er ca mennesker i Danmark, der er ramt af Parkinsons sygdom, men mange flere er som pårørende berørt af sygdommen. Når man bliver ramt af en kronisk sygdom, kan der rejse sig en række spørgsmål, eksempelvis hvilken støtte er der, hvis man har behov for psykologhjælp, hvordan søger man om et hjælpemiddel og hvad gør man hvis arbejdet begynder at vokse en over hovedet? Denne pjece forsøger at give svar på disse og mange andre spørgsmål. Det vil givetvis være forskelligt, hvilke spørgsmål og svar, der er relevante for den enkelte, da sygdomsforløbene og behovene varierer meget fra person til person. De forskellige bestemmelser om støtte har flere formål, blandt andet at øge den enkeltes livskvalitet, men også at forebygge, at de problemer, man måtte have, ikke bliver værre. Det kan derfor ofte være en god idé at søge støtte i rette tid. Pjecens opbygning Afsnit 2 omhandler støttemuligheder i forhold til forskellige former for behandling, eksempelvis psykolog og fysioterapi. Afsnit 3 omhandler støttemuligheder i forhold til kompensation for de problemer, sygdommen giver én. Der er dels tale om økonomisk kompensation, eksempelvis i form af merudgifter, dels om kompensation i hjemmet, herunder hjælpemidler og hjemmehjælp, dels om kompensation, når man skal transportere sig, herunder handicapbil og ledsageordning, dels om den kompensation, man kan benytte, for at kunne bevare sit arbejde, herunder personlig assistance på arbejdspladsen. Afsnit 4 omhandler de støttemuligheder, der kan ligge i pensionskasser og forsikringsselskaber, når man bliver ramt af kronisk sygdom. Afsnit 5 omhandler støttemuligheder i det offentlige system, hvis man delvist eller helt ikke kan forsørge sig selv ved hjælp af lønindtægt, herunder fleksjob og førtidspension. Afsnit 6 omhandler nogle områder, som ligger uden for de nævnte kategorier, men som kan være nyttige at vide, eksempelvis når man skal ud at rejse. Afsnit 7 omhandler, hvordan du skal søge om de nævnte ydelser, hvordan kommunen behandler din ansøgning og hvilke regler, der gælder for sagsbehandlingen, herunder reglerne om aktindsigt og klager. For at give et mere nøjagtigt billede af hvad du kan forvente, har vi opgivet en del økonomiske satser. Mange af disse reguleres årligt og du må derfor tage med i betragtning, at denne udgave er trykt i i midten af Ligeledes angiver pjecen de bestemmelser og regler som gælder i 2013 og derfor kan se anderledes ud året efter. Vi håber, at pjecen vil være både dig og dine nærmeste til hjælp, når sygdommen betyder ændringer i din hverdag og dermed ændringer i de behov som du og dine nærmeste oplever. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Parkinsonforeningens socialrådgiver på telefon: eller læse nærmere på hjemmesiden www. parkinson.dk. 4

5 Støttemuligheder behandling Læge Frit valg af læge De praktiserende læger er indgangen til behandling i sundhedsvæsenet og den personlige rådgiver i forhold til ydelser i sundhedsvæsenet. Alle praktiserende læger er speciallæger i almen medicin. Lægen kan henvise videre til behandling hos speciallæge i neurologi, fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog og naturligvis også til behandling på sygehus. Du kan henvende dig til praktiserende øjenlæger og praktiserende øre-, næse-, halslæger og kiropraktorer uden henvisning fra din egen læge. Ønsker du at skifte læge, skal du henvende dig til din bopælskommune, som kan oplyse dig om, hvilke lægepraksis, du har mulighed for at vælge. Du kan også skifte læge elektronisk på På www. sundhed.dk findes en fortegnelse over lægepraksisser i hele landet. Som gr. 1-sikret har man i princippet frit lægevalg, dog skal din læges konsultation normalt ligge inden for en afstand af 15 km fra, hvor du bor. Hvis du tilhører sikringsgruppe 2, er du ikke tilknyttet en bestemt læge og kan frit vælge, hvilken læge du vil henvende dig til. Tilhører du sygesikringsgruppe 2 betaler du selv en del af konsultationshonoraret. Lovgrundlag: Sundhedsloven 59 og 60 Psykolog Tilskud til psykolog Det kan være vanskeligt at få en alvorlig diagnose som Parkinsons sygdom og en sådan kronisk sygdom rammer ikke kun den syge, men hele familien. Det kan derfor være en hjælp, at du i den første vanskelige fase, kan få nogle samtaler med en psykolog enten alene eller sammen med de nærmeste pårørende. Den tidligere Sygesikring, nu Sundhedsloven, yder tilskud til psykologhjælp til personer, som bliver ramt af en alvorligt invaliderende sygdom og til pårørende, hvis egen læge vurderer, at der er behov for behandling 5

6 det. Henvisningen kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der udløser behovet for psykologbehandling. Tilskuddet er på 60 procent af psykologens honorar og der kan ydes tilskud til op til 12 behandlinger hos en psykolog, der har overenskomst med sygesikringen. Du kan finde psykologer med overenskomst via under Vejviseren. Tilskuddet kan gives både til individuelle, topersoners- og gruppekonsultationer. Lovgrundlag: Sundhedsloven 69 stk. 1 Sygehus Frit valg af sygehus Når den praktiserende læge har vurderet, at der er behov for hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling på eksempelvis neurologisk ambulatorium, kan du selv vælge, hvilket offentligt hospital, du vil behandles på. Hvis du vælger at blive behandlet på et hospital udenfor bopælsregionen, kan den afdeling, du har valgt, dog afvise at tage imod dig, hvis der ikke er plads. Det frie sygehusvalg gælder både når man henvises til indlæggelse, til ambulant behandling og til genoptræning. Mulighederne for frit valg til højt specialiserede afdelinger er dog betinget af, om sygdommen kræver behandling på et specialiseret niveau. Lovgrundlag: Sundhedslovens 86 Tandbehandling Nogle personer med Parkinsons sygdom har en øget risiko for at udvikle huller i tænderne og andre tandproblemer. Dette kan skyldes mundtørhed, idet spytproduktionen ofte vil være nedsat hos personer med Parkinsons sygdom bl.a. på grund af bivirkninger ved medicinen. Den nedsatte spytproduktion betyder, at munden mangler en del af sit forsvarssystem og at det bliver sværere at spise og synke. Det kan derfor være svært at opretholde en god mundhygiejne. Der er forskellige muligheder for at få hjælp til tandlægeregningen ud over det som sundhedsloven og eventuelt forsikringsordningen Danmark dækker. Hvis du er folkepensionist eller har førtidspension, som er tilkendt før 2003, er du muligvis berettiget til at få hjælp til tandlægeregningen som et helbredstillæg efter pensionslovens 14a. Berettigelsen vil afhænge af din personlige tillægsprocent og du kan højst få dækket 85 procent af regningen. Hvis du og din eventuelle partner har en formue på mere end kroner er der ingen mulighed for at få et helbredstillæg. Se afsnittet om helbredstillæg og personligt tillæg. Hvis du har et andet forsørgelsesgrundlag end folkepension og ikke har økonomisk mulighed for at afholde udgiften og udgiften ikke dækkes efter anden lovgivning. er du muligvis berettiget til at få hjælp til tandlægeregningen efter aktivlovens 82. Kommunen vil i vurderingen tage udgangspunkt i familiens samlede indtægter og udgifter samt om det ansøgte er(tand-)lægeligt velbegrundet. Har du fremskreden Parkinson, kan du måske blive behandlet i den kommunale eller regionale specialtandpleje. Det vil være relevant, hvis din egen tandlæge ikke længere er i stand til at behandle dig pga. f.eks. tiltagende rystelser, nedsat gabeevne, træthed i kæbemusklerne og lignende. Henvisning til specialtandplejen kan foretages af f.eks. din tand- 6 behandling

7 læge, læge eller sygeplejefaglig personale. Henvisningen skal sendes til den kommunale tandpleje i din kommune, som vurderer, om betingelser for tilbuddet er til stede. Du betaler en årlig egenbetaling på maksimalt kr. (2012). Endelig er der mulighed for at modtage omsorgstandpleje, som er et tilbud til ældre, som af helbredsmæssige grunde ikke selv kan komme til en tandlæge. Omsorgstandplejen tilbyder behandling i eget hjem, plejehjem mv. Visitation til omsorgstandplejen foretages af de samme fagpersoner, som visiterer til anden personlig pleje eller praktisk hjælp. Bor du på plejehjem, er det plejehjemslederen, der vurderer, om du er berettiget til omsorgstandpleje. Det koster 465 kr. (2012) om året at være tilmeldt Omsorgstandplejen, uanset hvilke behandlinger, du modtager. Læs mere på Medicin Medicinrefusion Efter sundhedslovens 144 ydes der tilskud til køb af receptpligtig medicin, som af Lægemiddelstyrelsen er meddelt generelt tilskud. Alle personer over 18 år får medicintilskud, hvis medicinudgifterne er på mere end 900 kroner årligt: Ved årlige udgifter kroner = 50 procent Ved årlige udgifter kroner = 75 procent Ved årlige udgifter over 3180 kroner = 85 procent Enkelttilskud Det er muligt i særlige tilfælde også at få tilskud til et lægemiddel, der ikke har generelt tilskud. Dette tilskud kaldes enkelttilskud. Det er egen læge, som skal søge om enkelttilskud i Sundhedsstyrelsen og begrunde, hvorfor man bør behandles med det pågældende lægemiddel. Kronikertilskud Mange parkinsonramte har store udgifter til medicin og vil derfor være berettigede til kronikertilskud. Det er egen læge, som skal søge Sundhedsstyrelsen om kronikertilskud. Ved vurderingen af ansøgningen bliver der lagt vægt på, at din behandling er fagligt veldokumenteret, og at de samlede årlige udgifter til medicin med tilskud ser ud til at overstige kr. (din saldo i CTR). Der lægges loft over dine udgifter, hvis du får en bevilling om kronikertilskud. Loftet er på en egenbetaling på kr. Man kan godt få kronikertilskud til flere sygdomme. Bevillingen gælder i 5 år. Forhøjet tilskud Lægen kan søge Sundhedsstyrelsen om forhøjet tilskud, hvis man er nødt til at bruge et dyrere, synonymt lægemiddel, selvom der findes et billigere alternativ. Normalt skal man selv betale hele forskellen mellem prisen på den billigste og den dyrere medicin, hvis man bruger et af de dyrere præparater i en tilskudsgruppe. Der skal dog være meget gode grunde til, at man ikke kan bruge den billigste medicin. Det kan fx være allergi overfor tilsætningsstoffer i den billigste medicin eller bivirkninger ved brug af den billigste medicin. Se mere om tilskudsreglerne på: behandling 7

8 Tilskud til egenbetalingen I lighed med tilskuddet til tandbehandlingen (se ovenfor), kan man søge kommunen om tilskud til egenbetalingen efter henholdsvis pensionsloven som et helbredstillæg eller efter aktivloven som tilskud til sygebehandling mv. Derudover er der mulighed for hjælp til medicinudgiften som merudgift efter serviceloven (se under Merudgifter). Logopædi Tale og stemmeundervisning Stemmen er et af de områder, som også kan blive berørt, når man er ramt af Parkinsons sygdom. Det er derfor vigtigt at træne stemmen, og jo før du kommer i gang, jo større effekt har træningen. Logopædisk undervisning er gratis efter enten specialundervisningsloven, beskæftigelsesloven eller serviceloven. Du kan uden lægehenvisning henvende dig hos taleinstitutter, kommunikationscentret eller hos privat praktiserende logopæder/ talekonsulenter og få vurderet dit behov for stemmetræning. Derefter er det kommunen, der skal tage stilling til, om stemmetræningen kan bevilges. Taleinstituttet eller kommunikationscentret vil som regel være behjælpelig med at søge kommunen. Du kan se en liste over hvilke kommunikationscentre/taleinstitutter, der findes i Danmark på Socialstyrelsens hjemmeside: Fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Efter sundhedslovens 140a kan der ydes vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning til parkinsonramte. Fysisk træning og behandling er godt til at modvirke følgerne af Parkinsons sygdom, og det er derfor af stor betydning, at du hurtigt kommer i gang med at motionere. Fysioterapi uden egenbetaling kan ydes til personer, som på grund af en fremadskridende sygdom, har en varig funktionsnedsættelse eller et svært fysisk handicap. Det er lægen, som vurderer, om du er omfattet af ordningen. Det er en betingelse, at der er sket en funktionsændring som følge af din Parkinsons sygdom for at være berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Henvisningen fra lægen dækker som udgangspunkt 20 behandlinger og skal fornyes én gang om året. Der kan gives dispensation til flere behandlinger hvis læge og fysioterapeut skønner, at der er behov for det. Fysioterapien vil som hovedregel foregå på hold, men der kan gives individuelle behandlinger, hvis fysioterapeuten vurderer at du har behov for det. Træningen kan også foregå i eget hjem. Vederlagsfri fysioterapi i udlandet Det er muligt at få vederlagsfri fysioterapi i andre EU/ EØS lande. Det er en forudsætning, at du har en henvisning fra din læge til fysioterapi. Der ydes generelt tilskud til behandling hos fysioterapeut i et andet EU/EØS-land efter de samme regler og takster, som hvis behandlingen var modtaget i Danmark. Hvis taksten for fysioterapien er højere i det land, du bliver behandlet i, skal du således selv betale differencen. I første omgang skal du selv betale fysioterapeuten i udlandet for behandlingen. Originalregningen, der skal være forfattet på dansk, engelsk eller tysk, sendes sammen med originalkvitteringen og henvis- 8 behandling

9 ningen til din kommune. Herefter beregnes den del af udgiften, som du kan få refunderet. Genoptræning Meget af den genoptræning, der før kommunalreformen foregik på sygehusene, foregår nu i kommunerne. Der findes overordnet to måder at få hjælp til genoptræning: Genoptræning efter sygehusophold efter sundhedslovens 140 jf. 84 Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 86 Efter sygehusophold sundhedslovens 140 Under indlæggelse på et hospital kan genoptræning indgå som en del af din behandling. Hvis lægen vurderer, at du har et behov for genoptræning efter afsluttet hospitalsbehandling, skal der udarbejdes en genoptræningsplan i samarbejde med dig. Du skal have genoptræningsplanen udleveret inden du bliver udskrevet fra hospitalet. Lægen vurderer, om du skal have specialiseret genoptræning på hospitalet eller om du skal have almindelig genoptræning i din kommune. En kopi af din genoptræningsplan bliver sendt til din praktiserende læge og bopælskommune. Du kan få specialiseret genoptræning efter udskrivning fra hospital i en af følgende to situationer: Hvis du har et behov for genoptræningsforløb, hvor du skal følges tæt af en speciallæge i forhold til koordinering af genoptræning, udredning og behandling. Hvis du har et behov for genoptræning, som skal varetages af sundhedsfagligt personale, som kun findes på et hospital. Både den specialiserede og den almindelige genoptræning er gratis. Den specialiserede genoptræning er omfattet af det frie sygehusvalg. En sygehusafdeling kan dog af kapacitetsmæssige årsager afvise patienter fra andre regioner. Efter sygdom der ikke behandles på sygehus servicelovens 86 Denne bestemmelse indeholder mulighed for genoptræning efter sygdom, som ikke behandles i sygehusregi og mulighed for vedligeholdende træning med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Genoptræning servicelovens 86 stk. 1 Målgruppen for den kommunale genoptræning er borgere, der efter sygdom, som ikke behandles på et sygehus, er midlertidigt svækkede. Det kan for eksempel være efter influenza, et fald eller sengeleje. Formålet med genoptræningen er at bringe borgeren tilbage til eller tæt på det funktionsniveau, som borgeren havde inden sygdommen opstod. I denne situation skal der ikke udarbejdes en genoptræningsplan, som når man har været til behandling på et sygehus. Det er den kommunale myndighed, som træffer afgørelse om, hvilken form for genoptræning, der skal iværksættes. Afgørelsen skal træffes på baggrund af en konkret, individuel vurdering af dit træningsbehov og meddeles dig skriftligt. I modsætning til sundhedslovens bestemmelser er der ikke et krav i serviceloven om en lægelig vurdering af behovet for genoptræning. Det vil dog ofte være den praktiserende læge eller hjemmeplejen, der konstaterer behovet for genoptræning. Du kan behandling 9

10 også selv kontakte kommunen, hvis du synes, du har behov for genoptræning. Genoptræningen er gratis og begrænset til den periode, hvor funktionsniveauet fortsat kan forbedres gennem yderligere træning. Vedligeholdelsestræning servicelovens 86 stk. 2 Målgruppen for vedligeholdelsestræning er alle personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, vurderes at have behov for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Den kommunale myndighed træffer afgørelse om, hvilken form for vedligeholdelsestræning, der skal iværksættes. Afgørelsen skal meddeles borgeren skriftligt og være ledsaget af en skriftlig begrundelse. Vedligeholdelsestræning omfatter også personer med kroniske lidelser, i det omfang disse personer har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Udover træning i eget hjem, vil aktiviteterne typisk kunne finde sted på dagcentre, i plejecentre eller plejehjem. Vedligeholdelsestræning er gratis. redskaber til selvtræning, og derfor er tilbuddet målrettet nydiagnosticerede parkinsonramte. Du kan læse mere om tilbudet på Parkinsonforeningens hjemmeside: Genoptræningsophold på Montebello Spanien Du har mulighed for at søge et gratis 3-ugers genoptræningsophold på Montebello. Hospitalslæger, speciallæger eller din praktiserende læge kan ansøge om et Montebello-ophold til dig. Det er en betingelse, at du har et behov for genoptræning på grund af en forværring af din helbredssituation. Formålet med tilbuddet er at give parkinsonramte de nødvendige 10 behandling

11 Støttemuligheder kompensation Økonomisk kompensation Merudgifter Efter servicelovens 100 skal kommunerne yde dækning af nødvendige merudgifter til den daglige livsførelse, såfremt merudgifterne er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne. Personer, der er mellem 18 år og folkepensionsalderen, er omfattet af bestemmelsen, dog ikke hvis du modtager førtidspension efter den gamle førtidspensionsordning fra før Det er en betingelse for at få merudgiftsydelse, at du har en varigt nedsat funktionsevne. Ved varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse. Lidelsen skal også medføre, at der må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger, som eksempelvis handicapbil eller fleksjob. Vurderingen af, om en person opfylder betingelserne for at få merudgifter, skal foretages uafhængigt af den løbende eller varige behandling, herunder den medicinske behandling. Efter Ankestyrelsens praksis bliver der lagt vægt på, om ophør med en del af eller den samlede medicinske behandling, vil være akut livstruende eller medføre umiddelbar risiko for varig eller væsentlig funktionsnedsættelse. Hvis du har flere lidelser lægges den samlede vurdering af funktionsevnen til grund ved spørgsmålet om berettigelsen til merudgifter. Du skal således ikke være omfattet af personkredsen for hver enkelt lidelse, men hver lidelse skal være varig. Formålet med merudgiftsydelsen er, at du skal kunne leve en så normal tilværelse som muligt sammenlignet med andre på samme alder og i samme livssituation. kompensation 11

12 Merudgifter kan for eksempel ydes til Medicin, fodpleje, udgifter til befordring til arbejde, til uddannelse og til behandling, til handicaprettede kurser, udgifter til daglige eller nødvendige håndsrækninger, praktiske opgaver som snerydning, vinduesvask, malerarbejde, ekstra udgifter til forsikringer, ekstra varmeudgifter, udgifter til ekstra tøjvask eller særlig personlig hygiejne som følge af sygdommen. Merudgifterne kan omfatte løbende udgifter såvel som enkeltudgifter. Det er en betingelse for udbetaling af ydelsen, at dine merudgifter beløber sig til kroner årligt svarende til 500 kroner pr. måned. Merudgifterne skal sandsynliggøres, og der skal laves et overslag over omfanget af de behov, du vil få i det kommende år og hvad det medfører af merudgifter. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Hvis der sker ændringer i de merudgifter, som ligger til grund for fastsættelsen af det udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed. Man kan dog ikke kræve at få tilskuddet beregnet på ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste beregning. Tilskuddet udbetales så med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor stigningen i merudgifterne fandt sted. Hvor skal du søge Du skal søge om hjælp til merudgifter i kommunen. Typisk er det voksen-handicapafsnittet, der behandler disse ansøgninger. Kommunen anvender som hovedregel et samtaleskema, som benævnes funktionsevnemetoden. Helbredstillæg Efter pensionslovens 14a kan der ydes almindeligt helbredstillæg og udvidet helbredstillæg til sundhedsydelser. Efter det almindelige helbredstillæg ydes tilskud til løbende ydelser, hvor det offentlige yder tilskud såsom medicin, tandbehandling, fodpleje og psykologbehandling. Efter det udvidede tillæg ydes udgifter til tandproteser, briller og almindelig fodbehandling. Det udvidede helbredstillæg skal søges inden varen købes eller bestilles. Folkepensionister og førtidspensionister med pension efter gammel ordning fra før 2003, som har en formue under kroner og som har en tillægsprocent over 0. Den personlige tillægsprocent beregnes én gang om året og fremgår af din pensionsmeddelelse. Den bygger på dine indkomstforhold. Formuen opgøres på baggrund af din og din evt. ægtefælles eller samlevers likvide formue. Den likvide formue består af indestående i pengeinstitutter og værdipapirer. En såkaldt nedsparingsaftale med bank eller kreditforening vurderes også som likvid formue. Helbredstillægget kan dække op til 85 procent af dine egne udgifter til ovenstående sundhedsydelser, hvis din personlige tillægsprocent er 100 procent. Hvis din personlige tillægsprocent er mindre end 100 procent, nedsættes helbredstillægget forholdsmæssigt. Hvor skal du søge Du skal søge i kommunens pensionsafdeling. 12 kompensation

13 Personligt tillæg Efter pensionslovens 14 kan der ydes personlige tillæg til folkepensionister og førtidspensionister med pension efter gammel ordning, hvis økonomiske vilkår er særlig vanskelige. Personligt tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering af pensionistens samlede økonomi ved at sammenholde pensionistens nettoindtægter og rimeligt begrundede udgifter. Hvis du er samlevende, skal der ved ansøgning om personligt tillæg ikke ske en samlet vurdering af dine og din samleverens indtægter, udgifter og formue, da der ikke er gensidig forsørgelsespligt. Der må ikke umiddelbart lægges vægt på, om du er selvforskyldt i en økonomisk vanskelig situation, f.eks. ved bortgivelse, uforsvarlig økonomi mv. Der kan ikke gives afslag på at søge eller få et tillæg alene ud fra den personlige tillægsprocent. Der lægges vægt på den likvide formue, som hurtigt kan realiseres. Bankindestående, obligationer, aktier og pantebreve betragtes som likvid formue. Der er ikke nogen vejledende formuegrænse, men formuen skal vurderes individuelt i forhold til ansøgningens størrelse og karakter. Den enkelte kommune kan selv vedtage retningsgivende formuegrænser for likvid formue til brug for trangsvurderingen, men der skal dog altid foretages en individuel konkret vurdering, og der skal være mulighed for at fravige den retningsgivende formuegrænse. Eksempler på bevillinger som personligt tillæg kan være tilskud til briller, flytteudgifter, reparation, beklædning til særlige anledninger og rekreation. Endvidere kan der ydes varmetillæg som personligt tillæg. Her er der dog tale om et maksimum for forbruget og om en egenbetaling. Hør nærmere herom i kommunen. Hvor skal du søge I kommunens pensionsafdeling. Bistands- eller plejetillæg Bistandstillæg eller plejetillæg kan tilkendes førtidspensionister efter den gamle pensionslov, hvis man har et vedvarende behov for hjælp til personlige fornødenheder eller har behov for overvågning i et væsentligt omfang og kommunen vurderer, at hjemmehjælpen ikke kan dække behovet. Ansøgeren kan så købe den nødvendige hjælp for tillægget, som skal søges, inden man bliver 65 år. Tillægget kan bevares ved overgang til folkepension, hvis man stadig opfylder betingelserne. Kompensation i hjemmet Boligændringer Efter Servicelovens 116 stk. 1 skal kommunen yde hjælp til indretning af din bolig, hvis indretningen eller ændringerne er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig i længere tid fremover. Personer som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er ingen aldersgrænse og der er heller ingen begrænsninger i forhold til indkomstforhold. Formålet med bestemmelsen er at medvirke til, at kompensation 13

14 du og din familie kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation. Samtidig skal hjælpen medvirke til at gøre dig mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres bistand i dagligdagen. Der kan ydes hjælp til boligændringer hvad enten du bor i leje-, andels- eller ejerbolig. I en lejebolig kan udlejeren ikke modsætte sig at ændringerne udføres, hvis kommunen påtager sig at bringe lejligheden tilbage i sin oprindelige stand ved lejerens fraflytning. Det er derfor vigtigt at få en skriftlig erklæring fra kommunen om retableringen. I ejerboliger skal kommunen eventuelt have pant i ejendommen, hvis boligændringerne har øget boligens værdi, tal med kommunen herom. Der kan normalt ikke gives hjælp til boligindretning, som er iværksat før bevilling foreligger. Boligindretning vedrører mur- og nagelfaste genstande, hvorimod forskelligt tilbehør evt. kan gives som hjælpemiddel eller som forbrugsgode. Hvor skal du søge Du skal søge om boligindretning i kommunen. Når kommunen skal tage stilling til en ansøgning om boligindretning, skal den foretage en samlet vurdering af dine behov, af din funktionsnedsættelse, af hvordan du klarer din dagligdag samt af hvordan du ønsker at indrette din tilværelse. Du kan bede kommunens ergoterapeut om at aflægge besøg i hjemmet hos dig. Afgørelser om mindre ændringer af den eksisterende bolig kan som oftest træffes på grundlag af dels en ansøgning, dels de helbredsmæssige oplysninger. Dette gælder f.eks. ved fjernelse af dørtrin, opsætning af greb på badeværelse og ved trappe etc. HJÆLPEMIDLER og FORBRUGSGODER Efter Servicelovens 112 og 113 skal kommunen yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentlig grad kan gøre hverdag nemmere eller er nødvendigt for, at man kan udøve et erhverv. Personer som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er således ikke nok at have diagnosen Parkinson kommunen skal foretage en konkret vurdering af hvordan sygdommen påvirker funktionsevnen. Der er ingen aldersgrænse og der er heller ingen begrænsninger i forhold til indkomstog formueforhold. Eksempler på hjælpemidler Der ydes hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Du kan som udgangspunkt selv vælge, hvilken leverandør du vil have hjælpemidlet fra, men du kan højst få det beløb, der svarer til prisen på det hjælpemiddel, som kommunen vurderer, er det billigste og bedst egnede. Alle kommuner har et depot for genbrugshjælpemidler og hvis kommunen har et hjælpemiddel, der er identisk med det du kan få hjælp til, vil du få tilbudt et hjælpemiddel herfra. Hjælpemidler kan eksempelvis være stok, badebænk, kørestol eller ortopædiske fodindlæg. Det kan også være spiseredskaber, glidelagner og knappekroge. Eksempler på forbrugsgoder Forbrugsgoder er ikke fremstillet til borgere med 14 kompensation

15 nedsat funktionsevne, men omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen. Men der er situationer, hvor et almindeligt forbrugsgode kan afhjælpe følgerne af et handicap, og i de tilfælde kan du søge om støtte. Dog kan du ikke få hjælp til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo. Forbrugsgoder kan eksempelvis være kontorstole, køkkenmaskiner, el-cykler og hvilestole. Definitionen af, hvad der indgår i sædvanligt indbo, vil naturligvis ændre sig i takt med udviklingen af forbruget i samfundet. Du kan kun få hjælp til forbrugsgoder, hvis udgiften overstiger 500,- kroner. Hvis der er behov for flere forbrugsgoder samtidigt, så er det den samlede udgift, der gælder i forhold til grænsen på 500,- kroner. Som udgangspunkt får man kun dækket halvdelen af udgiften til forbrugsgodet. Hvor skal du søge Hjælpemidler og forbrugsgoder søges i kommunen, typisk i handicapafdeling, omsorgsafdeling eller lignende. Kommunen skal yde råd og vejledning om hjælpemidler og ofte vil kommunen sende en ergoterapeut ud i hjemmet for at vurdere om funktionsniveauet og behovet for hjælp, berettiger til et hjælpemiddel eller et forbrugsgode. Det er vigtigt ikke at købe hjælpemidlet, før du har søgt og fået en afgørelse fra kommunen, idet der normalt ikke ydes hjælp fra kommunen, hvis du allerede selv har anskaffet dig hjælpemidlet. Du kan få betalt det fulde beløb til reparation og udskiftning af hjælpemidlet efter behov, men ikke udgifter forbundet med drift og vedligehold. Vær opmærksom på, at hjælpemidler til behandling eller i forbindelse med arbejde, bevilges efter anden lovgivning og derfor skal søges andre steder. Hjælpemidler til behandling bevilges via sygehuset og hjælpemidler til arbejde bevilges via jobcentret. Socialpædagogisk bistand Efter Servicelovens 85 skal kommunen tilbyde hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, såkaldt socialpædagogisk bistand, som kan bidrage til at du kan leve et liv på egne præmisser. Socialpædagogisk bistand kan ydes til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov herfor. For parkinsonramte kan der opstå kognitive forandringer, som kan gøre det vanskeligt at overskue sin situation eksempelvis økonomien, at læse post, at fastholde sociale netværk og opretholde strukturen i hverdagen. I sådanne situationer kan denne bestemmelse eventuelt anvendes. Formålet med hjælpen er at støtte dig til selv at træffe valg og til at få indflydelse på din egen situation. Hvor skal du søge Du skal søge i kommunen, formentlig i Voksen- eller Handicapafdelingen. Hjemmehjælp Kommunen skal efter Servicelovens 83 tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til mennesker, som på grund af midlertidig eller varig nedsat funktionsev- kompensation 15

16 ne ikke selv kan udføre opgaverne. Hvis man har en kronisk sygdom som Parkinsons sygdom, og dermed et varigt behov, er hjemmehjælpen gratis. ydelser, har du et krav på en ny afgørelse baseret på en konkret, individuel vurdering med udgangspunkt i din funktionsevne og særlige behov. Hvis der er en rask partner i hjemmet, kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til praktiske opgaver, men du kan få hjælp til personlig pleje, hvis du har et betydeligt behov for det. Du kan vælge mellem kommunens egne hjemmehjælpere eller medarbejdere fra de leverandører, som er godkendt af kommunen, eller du kan selv vælge en person til at udføre opgaverne, f.eks. din ægtefælle. Kommunen skal herefter godkende personen og træffe aftale om opgavens indhold og aflønning. Under ferie, besøg eller ophold f.eks. i sommerhus i en anden kommune, kan der ydes hjemmehjælp til personlig pleje af den midlertidige opholdskommune efter aftale med din bopælskommune. Hvis kommunen har udmålt dit behov til mere end 20 timers hjemmehjælp om ugen, kan du få et kontant tilskud til aflønning af hjælp, du selv ansætter efter Servicelovens 95. Uanset hvilken ordning du vælger for hjemmehjælp, har kommunen tilsynspligten og ansvaret for at opgaverne løses forsvarligt, og kommunens kvalitetsstandarder og serviceniveau for hjemmeplejen skal offentliggøres. Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad du kan forvente af hjælp. Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor dit behov nødvendiggør det. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre serviceniveauet, og det ændrede serviceniveau medfører ændringer i din ret til HVOR SKAL DU SØGE Du skal henvende dig til visitationen i kommunens hjemmeplejeafdeling. Herefter vil visitator aflægge et besøg i hjemmet og vurdere behovet sammen med dig. Hjælperordning Borgerstyret personlig assistance (BPA) Efter Servicelovens 96 skal kommunen tilbyde at yde tilskud til dækning af udgifter til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et omfattende behov for hjælp til pleje, overvågning og ledsagelse og hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig personlig og praktisk hjælp mv. Samtidig skal du kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne, dvs. at du skal kunne udarbejde arbejdsbeskrivelser og lave vagtplaner, afholde personalemøder m.v. for dine hjælpere. Du skal også kunne fungere som arbejdsgiver for hjælperne, med mindre du indgår aftale med eksempelvis en nærstående eller et firma om, at tilskuddet overføres den nærstående, som herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Udgangspunktet for hjælpen er, at den skal dække både indenfor og udenfor hjemmet. Den skal også kunne dække hele døgnet, men der er ikke noget til hinder for, at du får udmålt et mindre antal timer. 16 kompensation

17 Udmålingen sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Det kan også være, at du ønsker at være alene nogle timer, eller at en pårørende kan og vil påtage sig hjælpefunktionerne nogle timer. Hvor skal du søge Du skal søge om BPA i kommunen, formentlig i Handicapafdelingen. Afløsning og aflastning Efter Servicelovens 84 stk. 1 skal kommunen tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, der passer en plejekrævende person i hjemmet. Bestemmelsen er rettet mod ægtefæller eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er en stigende erkendelse af den store belastning, som pårørende til plejekrævende personer er udsat for og at pårørende har behov for at få tid til sig selv. Afløsning gives ved, at der kommer en hjælp i hjemmet og aflastning gives uden for hjemmet, f.eks. i form af tilbud om dagcenter og nat- eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig. For at få afløsning eller aflastning er det vigtigt, at du som pårørende beskriver behovet overfor kommunen og hvorfor det ikke er forsvarligt at lade din sygdomsramte ægtefælle være alene hjemme. Hjælpen gives uafhængigt af, om man opfylder betingelserne for at få hjemmehjælp. Der kan også være behov for et aflastningsophold på institution/plejehjem, hvor man betaler for de ydelser, man modtager, eksempelvis mad og vask af sengelinned. Betalingen for aflastningsopholdet kan variere fra kommune til kommune, men må ikke være større end at man kan bevare et beløb til dækning af husleje og andre udgifter i forbindelse med at opretholde sin faste bolig. Aflastningsopholdet kan etableres, hvis du skal på ferie, på kursus eller lignende situationer. Kompensation Ved transport Handicapbil Efter Servicelovens 114 skal kommunen yde støtte til køb af bil, hvis du har et behov for kørsel i bil til og fra arbejdsplads eller uddannelsessted. Der kan også ydes støtte til køb af trivselsbil, hvis du ikke er på arbejdsmarkedet, men har aktiviteter uden for hjemmet, der medfører et betydeligt behov for kørsel i bil. Personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes. Ofte vil der være tale om svært nedsat gangevne kombineret med et udtalt skånebehov, som medfører, at du ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler. Afgørelse om støtte træffes ud fra en samlet vurdering af dine sociale og helbredsmæssige forhold, dit samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder og almentilstand og om dit kørselsbehov kan tilgodeses ved andre kørselsordninger. Du kan godt søge bil, selv om du ikke selv kan køre den hvis din ægtefælle eksempelvis kan køre bilen. Vigtigt er, at dit samlede kørselsbehov bliver tilgodeset ved bevilling af bilen. Den økonomiske støtte til køb af bilen ydes som et rentefrit lån på indtil kroner, hvoraf du kompensation 17

18 mindst skal betale halvdelen tilbage over 6 år. Såfremt du har en højere indkomst end kroner årligt forhøjes den del, som du skal betale tilbage. Det er kun indtægten for den person, som er bevilget bilen, der lægges til grund. Du kan få en udvidet støtte, hvis du har behov for en større bil, eksempelvis en kassevogn. Der kan endvidere ydes støtte til nødvendig særlig indretning og reparation af denne samt afdragsfrihed for vægtafgift, registreringsafgift m.v. Særlig indretning kan også bevilges selvom du ikke opfylder betingelserne for bilstøtte. Her kræves det at politiet har stillet krav om særlig indretning, eller hvis dine helbredsforhold taler for det, feks pga skånehensyn eller hvis det letter din placering i bilen. Det kan f.eks dreje sig om automatgear med maks. tilskud på kroner. Det er en betingelse at bilen er under et år og forsynet med indretningen fra fabrikken. Udgift til forsikring, vedligeholdelse og reparation af bilen skal du selv afholde. Husk at forsikre bilens særlige indretninger. Der er i ganske særlige situationer mulighed for at få dækket driftsudgifter til bil som nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Hvis du selv har lagt penge til bevillingen, skal et overskud ved salg deles mellem dig og kommunen efter, hvad I hver især har betalt. Hvor skal du søge Du skal søge om handicapbil i kommunen, formentlig i Hjælpemiddelafdelingen. Rådgivning om køb af bil, indretning mv. fås bl.a. hos PTU, Kørekort Hvis betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan der efter samme bestemmelse ydes støtte til erhvervelse af kørekort, dvs. til køretimer og evt. lægeerklæringer. Der kan også ydes støtte til en vejledende eller orienterende køreprøve, såfremt politiet har stillet krav om det. Som parkinsonramt skal man være opmærksom på, at køreevnen kan svækkes på grund af kognitive og fysiske symptomer. Sundhedsstyrelsen skriver i sin vejledning fra 2011, at kørekort kun udstedes eller fornyes efter en udtalelse fra en speciallæge i neurologi, hvis man lider af en neurologisk sygdom, som medfører kognitive eller fysiske symptomer. Er der risiko for, at sygdommen forværres, fornyes kørekortet med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning. Vurderingen af føreregnetheden skal også indeholde en vurdering af den intellektuelle funktion, i nogle tilfælde skal der foreligge en aktuel neuropsykologisk undersøgelse. Som oftest vil det være tilstrækkeligt for den attestudstedende læges vurdering, at se en epikrise eller relevante dele af journalen fra behandlende neurolog, forudsat at oplysningerne beskriver ansøgers aktuelle situation. Kun i et mindre antal tilfælde vil det være nødvendigt at anmode om afgivelse af en ny speciallægeudtalelse. Udtalelsen kan begrænses til at omfatte oplysninger om ansøgerens føreregnethed og tage aktuelt stilling til om kørekort kan erhverves eller beholdes ved den givne helbredstilstand. Hvis lægen er i tvivl om fortsat bilkørsel er forsvarligt, henvises til en vejledende køretest. I disse tilfælde skal du selv betale for den vejledende køretest. Den vejledende køretest kan eksempelvis foregå 18 kompensation

19 på PTUs testbane i Rødovre ved København eller i Risskov ved Århus. Her kan det også vurderes om bilen kan indrettes på en måde så man kan køre bil nogle år endnu på forsvarlig vis. Man kan også selv købe sig til en køretime hos PTU, hvis man selv er usikker på, om det er forsvarligt at køre bil. Se mere på Parkeringskort Parkeringskortet giver mulighed for parkering på de særlige invalide P-pladser, tilladelse til korte stop på steder med parkeringsforbud og i gågader og forlængelse af parkeringstid på P-pladser med begrænset tid. Søg oplysning om de lokale regler hos færdselspolitiet. Betingelserne for at få tilkendt et parkeringskort er at du: opfylder betingelserne for at få tilkendt invalidebil eller er visiteret til den individuelle handicapkørselsordning eller har en varigt nedsat funktion, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes og medfører stærkt nedsat gangdistance. Parkeringskortet følger ejeren og kan derfor bruges i en hvilken som helst bil, som ejeren af P-kortet kører i. P-kortet er internationalt og kan bruges i udlandet. Hvis man ikke selv kan føre bil, er der skærpede betingelser for at få tilkendt et parkeringskort. Parkeringskortet gælder i 10 år og koster 425 kroner. Hvor skal du søge Ansøgningsskema fås på Danske Handicaporganisationers hjemmeside: LEDSAGEKORT Hvis du er bevægelseshæmmet kan du ansøge om et ledsagekort. Med kortet kan du og din ledsager opnå rabat på alle bus- og togrejserhos selskaber, der udfører offentlig servicetrafik. Rabatten betyder at I begge rejser på børnebillet. Kortet giver også rabat eller gratis adgang til en række kulturinstitutioner, teatre mv. Kortet koster 200 kr. og varer i 3 år. HVOR SKAL DU SØGE Yderligere oplysninger og ansøgningsskema fås hos Danske Handicaporganisationer: Kørselsordninger Befordring til og fra speciallæge og sygehus Efter Sundhedslovens har du ret til godtgørelse for befordring til og fra egen læge og speciallæge, hvis du er pensionist, dvs. både førtidspensionist og folkepensionist. Hvis du ikke er pensionist, har du efter samme bestemmelse ret til godtgørelse for befordring til og fra speciallæge, hvis du bor mere end 50 km fra speciallægens konsultationssted. I begge tilfælde er det en betingelse, at der er en lægehenvisning og at det er den speciallæge, der har konsultation nærmest ved din bopæl. I forhold til behandling på sygehus, så har du ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis du er pensionist og udgiften overstiger 25 kroner eller hvis kompensation 19

20 afstanden overstiger 50 km og udgiften overstiger 60 kroner eller hvis din tilstand udelukker befordring med offentlige befordringsmidler. til fritidsformål, så den kan ikke benyttes til kørsel til behandling hos fysioterapeut, tandlæge, mv. Ansøgningsskema fås i kommunens socialforvaltning. Befordring til og fra GENOPTRÆNING I forhold til genoptræningsforløb, der foregår efter udskrivning fra sygehus, har du adgang til befordring, hvis du er pensionist, dvs. både førtidspensionist og folkepensionist og hvis udgiften overstiger 25 kroner efter sundhedslovens 172. Hvis du ikke er pensionist, har du den samme adgang, hvis afstanden fra din bopæl til genoptræningsstedet overstiger 50 km eller hvis din tilstand udelukker befordring med offentlige befordringsmidler. Her skal beløbet overstige 60 kroner I forhold til træning efter serviceloven, som du er visiteret til af kommunen, så er kommunen ikke forpligtet til at sørge for vederlagsfri befordring til og fra træningstilbudet. Ofte vil kommunen dog have en fælles kørselsordning til og fra træningsstedet, som du kan benytte, hvis du ikke kan tage offentlige transportmidler. En sådan ordning vil typisk koste et mindre beløb, ca kroner pr gang. Der kan også være mulighed for tilskud efter Servicelovens 117, se nedenfor. Befordring til fritidsformål Efter lov om trafikselskaber 11 kan individuel kørsel med det regionale eller kommunale trafikselskab bevilges, hvis man ikke kan benytte de offentlige trafikmidler på grund af gangbesvær. Man får som regel tildelt 26 enkeltture i kvartalet mod betaling af en fast abonnementspris, og i nogle selskaber kan der købes ekstra ture. Ordningen kan kun benyttes Øvrig befordring, eksempelvis til fysioterapi, fodterapeut, tandlæge mv. Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter reglerne fra før 2003, kan du søge om at få udgiften dækket som et personligt tillæg (se denne). Kriterierne herfor vil være, om udgiften er nødvendig og rimelig og om du er særlig vanskeligt stillet økonomisk. Andre personer under folkepensionsalderen kan søge om at få dækket udgiften som en merudgift efter Servicelovens 100, se denne. Udover den individuelle handicap-kørselsordning kan kommunen give økonomisk hjælp til nødvendig taxakørsel efter Servicelovens 117, hvis man har behov for det f.eks. til behandlingsformål. Kommunen må selv vælge, om den vil bruge denne bestemmelse, og det er derfor ikke muligt at anke kommunens afgørelse. Befordringsfradrag Efter Ligningslovens 9D kan personer, der som følge af invaliditet eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, søge skatteforvaltningen om et særligt fradrag, Der skal være tale om en uhelbredelig eller langvarig sygdom, der nødvendiggør en dyrere transportform. Hvis du kan benytte offentlig transport får du fradrag for de faktiske udgifter minus kr. Hvis du ikke kan benytte offentlig transport får du fradrag efter satserne for erhvervsmæssig kørsel minus kr. 20 kompensation

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune Ret og vrang dine rettigheder og muligheder En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune FororD Hva så Århus? Dansk Handicap Forbund arbejder for at forbedre forholdene for mennesker

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere