Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger"

Transkript

1 Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Uforkortede forslag til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015

2 2 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling 2015 Ad pkt. 4: Forslag fra bestyrelse og medlemmer Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen fremsætter seks forslag. Forslagene og de generelle begrundelser ses nedenfor. Betyder forslaget ændringer i pensionskassens vedtægt eller pensionsregulativ, fremgår det på side sammen med bemærkninger til paragrafændringen. Forslag 1: Delpension for offentligt ansatte Forslag Det foreslås, at det tilføjes i pensionsregulativerne, at der kan være overenskomstmæssige begrænsninger i muligheden for udbetaling af alderspension, hvis man stadig er i job. Det foreslås, at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2016 og gælder for nye indbetalinger efter denne dato. Begrundelse I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013 blev det på statens område aftalt, at der, under visse betingelser, kunne udbetales delvis alderspension, mens man stadig var i arbejde. Delpensionen beregnes forholdsmæssigt i forhold til den tid, hvormed arbejdstiden reduceres, dog maksimalt en tredjedel af pensionsdepotet svarende til den tredjedel, som kan anvendes til valgfri ydelser. Hvis man fx går 1/3 ned i tid, kan der altså udbetales 1/3 af alderspensionen. Overenskomstparterne har sat krav om, at dette skal indføres senest med virkning fra 1. januar Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har vedtaget tilsvarende regler i deres pensionspolitik. Efter vores nuværende regler kan medlemmerne frit få udbetalt deres alderspension ved pensionsudbetalingsalderen (60/62 år), uanset om de fortsat er i arbejde. Overenskomsten betyder således en begrænsning i muligheden for udbetaling af alderspension, men da den alene vil få betydning for nye pensionsindbetalinger efter 1. januar og ikke for det allerede opsparede depot - vil det først have en væsentlig økonomisk betydning for medlemmerne om en ganske lang årrække. Ændringerne har i øvrigt alene betydning for medlemmer, som er ansat under de pågældende overenskomster. Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning 9 og 20. Vedrørende forslag 2, 3 og 4: Helbredsbetingede ydelser Som bestyrelsen redegjorde for på generalforsamlingen i 2014, har især fleksjob- og førtidspensionsreformerne medført, at nogle af vores regler for invalidepension ikke længere er tidssvarende og kan føre til uhensigtsmæssige måske endda urimelige afgørelser for medlemmerne. Det gælder både i forbindelse med tilkendelse af invalidepension og i forbindelse med reglerne for modregning. Problemet bliver større i takt med, at flere og flere af vores medlemmer bliver omfattet af reformens regler. Bestyrelsen og en af bestyrelsen nedsat bestyrelsesarbejdsgruppe har haft indgående drøftelser om ændring af reglerne for optagelse og helbredsbetingede ydelser. Bestyrelsen drøftede og besluttede i første omgang en overordnet politik for helbredsbetingede ydelser. Politikken er et udtryk for bestyrelsens overordnede holdninger og værdier på dette område.

3 3 Bestyrelsen mener, at det overordnede formål med de helbredsbetingede ydelser er at skabe tryghed og sikkerhed for medlemmerne i tilfælde af længerevarende sygdom. Udover at skulle tackle det følelsesmæssige i at blive syg skal medlemmets økonomiske grundlag ikke forsvinde, når medlemmet er blevet invalid. Målet er således, at medlemmet har mulighed for at bevare sin hidtidige levestandard trods invaliditet. Det overordnede formål er udmøntet i 11 præciseringer. Politikken kan findes på pensionskassens hjemmeside under Bestyrelsen foreslår på den baggrund en række ændringer for nye medlemmer. Ændringer for nuværende medlemmer er mere komplekst, da nogle af ændringerne kan betyde forringelser for nogle medlemmer. Derfor skal der ske en nærmere analyse af forslagene og af, på hvilke områder ændringer skal ske med samtykke fra det enkelte medlem. Bestyrelsen mener dog, at behovet for en opdatering af reglerne for modregning er så presserende, at den foreslår, at denne ændring træder i kraft allerede pr. 1. maj 2015 for alle medlemmer. Udover ændringerne i reglerne for invalidepension har bestyrelsesarbejdsgruppen også set på optagelsesreglerne for nye medlemmer. Bestyrelsen foreslår på den baggrund en lempelse af optagelsesreglerne for nye medlemmer, som det fremgår af forslag 2. Forslag 2 om optagelsesregler og forslag 4 om regler for helbredsbetingede ydelser gælder kun for nye medlemmer, der optages efter en af bestyrelsen fastsat dato forventeligt 1. juli Forslagene har således ingen betydning for de nuværende medlemmer. Bestyrelsen er ved at analysere, hvilke ændringer der skal ske for nuværende medlemmer, og vender tilbage om dette til næste års generalforsamling. Forslag 3 om modregningsregler gælder for både nuværende og nye medlemmer fra 1. maj Forslag 2: Optagelsesregler for nye medlemmer Forslag Der foreslås en lempelse af optagelsesreglerne for nye medlemmer. Forslaget indebærer dels, at karensperioden nedsættes fra 2 år til 6 måneder for obligatoriske medlemmer, dels at frivillige medlemmer i et ansættelsesforhold optages uden afgivelse af helbredsoplysninger, men med 24 måneders karens. Det foreslås, at reglerne som udgangspunkt træder i kraft for nye medlemmer 1. juli Af administrative hensyn især it-udvikling - foreslås det dog, at bestyrelsen får bemyndigelse til at bestemme den præcise ikrafttrædelsesdato. Begrundelse Som tværgående pensionskasse mener bestyrelsen, at vi har et særligt socialt ansvar for, at så mange af vores medlemmer som muligt har ordentlige forsikringsdækninger. På den anden side er det også vigtigt, at det ikke er muligt for det enkelte medlem at spekulere mod fællesskabet. Bestyrelsen har overvejet, hvordan vi kan lempe på reglerne for optagelse i pensionskassen, uden at det går ud over de nuværende medlemmer. Bestyrelsens forslag indebærer en lempelse af optagelsesreglerne, så flere medlemmer optages med karens, og at karensen nedsættes for de obligatoriske medlemmer, der ikke selv kan vælge, om de vil indbetale til pensionskassen eller ej. Ændringen vil alt andet lige betyde en stigning i udbetalingerne af invalidepension. På baggrund af de seneste års skadesforløb forventer bestyrelsen imidlertid, at der vil være tale om en begrænset merudgift, som i en vis udstrækning opvejes af de sparede administrative udgifter til helbredsvurderinger af frivillige medlemmer i et ansættelsesforhold. Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning 1, ny 1A og 20.

4 4 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling 2015 Uddybende begrundelse Opsat i skemaform ser forslaget til nye optagelsesregler således ud: Obligatoriske medlemmer Frivillig med ansættelsesforhold Frivillig uden for ansættelsesforhold Nuværende optagelsesregler Optages uden afgivelse af helbredsoplysninger, men med 2 års karens. Afgivelse af helbredsoplysninger. Afgivelse af helbredsoplysninger. Forslag til nye optagelsesregler Optages uden afgivelse af helbredsoplysninger, men med 6 måneders karens. Optages uden afgivelse af helbredsoplysninger, men med 24 måneders karens. Afgivelse af helbredsoplysninger (ingen ændring). For obligatoriske medlemmer foreslås der en lempelse af reglerne, så karensperioden nedsættes fra 2 år til 6 måneder. En sådan lempelse betyder, at disse medlemmer hurtigere vil kunne få en afklaring af, hvordan de er dækket, ligesom bestående lidelser ved optagelsen kun vil kunne føre til nedsættelse af dækningen, hvis lidelsen medfører et erhvervsevnetab indenfor 6 måneder efter optagelsen og ikke som i dag indenfor 2 år efter optagelsen. Efter de nuværende regler skal medlemmer, der selv kan vælge, om de vil optages hos os eller i et andet pensionsselskab (frivillig med ansættelsesforhold), afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger ved optagelsen. I dag er der en del medlemmer, der ikke sender os de krævede oplysninger og derfor bliver optaget uden forsikringsdækninger også selv om de ikke fejler noget. Det betyder, at de er meget dårligt stillet, hvis de senere bliver syge eller kommer ud for en ulykke. Bestyrelsen foreslår, at frivillige medlemmer med ansættelsesforhold, som kan dokumentere, at de på optagelsestidspunktet kan arbejde på normale vilkår, får lempeligere optagelsesvilkår. Det foreslås, at de i stedet for afgivelse af helbredsoplysninger optages med 24 måneders karens. Karensen betyder ikke, at man mister sine dækninger ved invaliditet i karensperioden. Karensen betyder, at man får halve dækninger, hvis man mister mindst halvdelen af erhvervsevnen i karensperioden, det vil sige inden 6/24 måneder efter optagelsen - dog kun hvis det skyldes en ulykke eller sygdom, der var indtruffet før optagelsen. Eksempler: A. En måned efter optagelsen er et medlem udsat for en ulykke, som betyder, at hun bliver invalid. Hun er berettiget til fulde dækninger, da ulykken er sket efter optagelsen. B. Et medlem fik diagnosticeret en diskusprolaps inden optagelsen. Han starter på et nyt arbejde og bliver optaget som medlem i pensionskassen. Efter 4 måneder bliver medlemmet sygemeldt pga. en blodprop, og det ender med, at han bliver invalid. I dette tilfælde er medlemmet fuldt dækket, da blodproppen, der gør ham invalid, ikke er konstateret før optagelsen. C. Et medlem fik diagnosticeret en diskusprolaps inden optagelsen. Han starter på et nyt arbejde og bliver optaget som medlem i pensionskassen. Efter 4 måneder bliver medlemmet sygemeldt pga. dårlig ryg, og det ender med, at han bliver invalid. I dette tilfælde er der halve dækninger, da medlemmet er blevet invalid inden for karensperioden pga. en sygdom, der er opstået før optagelsen. D. Et medlem fik diagnosticeret en diskusprolaps inden optagelsen. Han starter på et nyt arbejde og bliver optaget som obligatorisk medlem af pensionskassen. Efter 10 måneder med obligatoriske indbetalinger bliver medlemmet sygemeldt pga. dårlig ryg og det ender med, at han bliver invalid. I dette tilfælde er der fulde dækninger, da han er blevet invalid efter karensperioden på 6 måneder. Der skal indbetales i 6/24 måneder, før karensen er udstået. Perioder uden indbetaling tæller ikke med, men der skal ikke startes forfra med en ny karensperiode, når indbetalingerne genoptages inden man overgår til hvilende medlemskab.

5 5 Forslag 3: Modregningsregler ved tilkendt invalidepension Forslag Der foreslås en lempelse af modregningsreglerne for alle medlemmer både nuværende og nye. Lempelsen vil således også gælde nuværende invalidepensionister. Det foreslås, at der ved hel invalidepension modregnes med 50 øre i invalidepensionen for hver krones lønindtægt, dog med et bundfradrag på kr. årligt (indeksreguleret) før skat og AMB. Ved halv invalidepension foreslås det, at der modregnes med 25 øre i invalidepensionen for hver krones lønindtægt, dog med et bundfradrag på kr. årligt (indeksreguleret) før skat og AMB. Det foreslås, at ændringen træder i kraft pr. 1. maj Begrundelse Betingelserne for at blive tilkendt hel invalidepension er, at man har mistet mindst 2/3 af sin erhvervsevne og mindst halvdelen af erhvervsevnen ved halv invalidepension. Man kan således godt arbejde nogle få timer om ugen og samtidig opfylde betingelserne for udbetaling af invalidepension. Efter de nuværende regler sker der modregning krone for krone for enhver lønindtægt både inden for og uden for faget. Det betyder, at der ikke er et økonomisk incitament til at arbejde for medlemmer, der er tilkendt invalidepension. Bestyrelsen mener ikke, at de nuværende modregningsregler er rimelige og foreslår derfor en lempelse af modregningsreglerne, så der er et økonomisk incitament til at arbejde og dermed udnytte en eventuel resterende erhvervsevne. Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning 10, stk. 2, ny 10A, stk. 4, og 20. Uddybende begrundelse Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. af lønindkomst, men ikke af invalidepension. Derfor vil invalidepensionister, der arbejder, reelt opleve, at de får 8 pct. mindre udbetalt, for hver krone de tjener. Derfor er der ikke et økonomisk incitament til at arbejde. Formålet med modregningsreglerne er, at medlemmerne ikke skal overkompenseres, da det alt andet lige betyder, at der ikke vil være et incitament til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig skal det dog også anerkendes, at medlemmerne har betalt for en dækning. Bestyrelsen har derfor overvejet forskellige modeller for modregningsregler og foreslår følgende model for modregning ved hel invalidepension: Bundfradrag på kr. årligt (indeksreguleret), hvor der ikke gøres modregning gældende. Bundfradraget er før skat og AMB. 50 øres modregning for hver krones lønindtægt herudover. Der skal ske modregning for alle arbejdsindtægter både inden for og uden for eget fag, fx: - Lønindkomst - Indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, - Flekslønstilskud (den del af lønnen til personer i fleksjob, der bliver udbetalt af kommunen). Omvendt skal der ikke ske modregning for kapitalindkomst, sociale ydelser, andre private pensioner mv. Ved tilkendelse af halv invalidepension vil der være dobbelt bundfradrag på kr. årligt (indeksreguleret) og kun ske modregning med 25 øre for hver krones indtægt. Fordelen ved den foreslåede model er, at den giver et økonomisk incitament til at arbejde, hvilket vurderes at være et meget vægtigt hensyn.

6 6 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling 2015 Bestyrelsen foreslår, at ændringen træder i kraft pr. 1. maj 2015 for alle medlemmer. Da forslaget er en lempelse i forhold til de nuværende regler, kan dette ske ved en generalforsamlingsbeslutning og uden accept fra det enkelte medlem. Forslag 4: Regler for helbredsbetingede ydelser for nye medlemmer Forslag Der foreslås en række tilretninger af reglerne for tilkendelse og udbetaling af invalidepension og andre helbredsbetingede ydelser for nye medlemmer. Forslaget indebærer ændringer i aldersgrænserne, revurdering af tilkendelser og reglerne for modregning samt andre ændringer af mere teknisk karakter. Der ændres ikke på, at der fortsat vil være dækning ved faginvaliditet, og der ændres heller ikke på kravene til udbetaling af invalidepension ved henholdsvis 1/2 eller 2/3 erhvervsevnetab. Det forventes, at reglerne kan træde i kraft for medlemmer, der optages pr. 1. juli 2016 og senere. Af administrative hensyn især it-udvikling - foreslås det dog, at bestyrelsen får bemyndigelse til at bestemme den præcise ikrafttrædelsesdato. Begrundelse På baggrund af bestyrelsens overordnede politik for helbredsbetingede ydelser har bestyrelsen drøftet dækningen og foreslår på den baggrund ændringer for nye medlemmer på følgende områder: Aldersgrænser for tilkendelse og udløb af invalidepension Revurdering af tilkendelse af invalidepension Midlertidig bidragsfritagelse Andre ændringer af mere teknisk karakter Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning 7, 10, 12 og 20, samt nye 7A, 10A og 12A. Uddybende begrundelse Aldersgrænser for tilkendelse og udløb af invalidepension Udløbsalderen for hel invalidepension er i dag 67 år, mens tilkendelse af halv invalidepension skal være sket inden 60 år. De nye aldersgrænser for bl.a. udbetaling af offentlig og privat alderspension fx fra pensionskassen medfører dette forskellige uhensigtsmæssigheder. Efter de nye regler er udbetalingsalderen for alderspension således dynamisk og bliver løbende sat op i takt med befolkningens generelle levetid. Bestyrelsen foreslår derfor, at de nuværende aldersgrænser ved halv invalidepension (60 år) generelt ændres for nyoptagne medlemmer til 5 år før folkepensionsalderen og ved hel invalidepension (67 år) ændres grænsen til folkepensionsalderen. Dette medfører en fremtidssikring af aldersgrænserne og forebygger, at der opstår huller i forsikringsdækningerne. Revurdering af tilkendelse af invalidepension Efter de nuværende regler kan medlemmerne enten tilkendes midlertidig eller varig invalidepension. Den midlertidige invalidepension kan tilkendes, hvis erhvervsevnen er nedsat på tilkendelsestidspunktet, men det er uvist om tilstanden vil være varig. Der skal dog være en forventning om, at erhvervsevnetabet vil vare i mindst 12 måneder. En stor del af tilkendelserne af invalidepension sker imidlertid på baggrund af psykiske lidelser som fx stress og belastningsreaktioner. Disse lidelser er kendetegnet ved, at medlemmet over en årrække ofte får en bedring i helbredstilstanden. Desuden er den medicinske udvikling svær at spå om. Hertil kommer, at de nye regler for offentlig førtidspension indebærer, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan få tilkendt (varig) offentlig førtidspension. Lige som flere personer over 40 år får tilkendt midlertidige ydelser fra det

7 7 offentlige. Således er tilkendelser af offentlig førtidspension faldet med over 70 pct. Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at pensionskassen i højere grad tilkender midlertidige ydelser. I praksis vil det ske ved at indføre en ny type ydelse: længerevarende invalidepension. Der vil så ske tilkendelse af enten midlertidig, længerevarende eller varig invalidepension: Midlertidig: Længerevarende: Varig tilkendelse: Kortere tilkendelse revurderes normalt årligt Længere tilkendelse men med jævnlig revurdering, fx efter 2-5 år Usandsynligt at medlemmet genvinder erhvervsevnen, fx terminalpatienter Derved bringes reglerne bedre i samspil med det offentliges regelsæt. Midlertidig bidragsfritagelse Efter nuværende praksis kan der kun tilkendes midlertidig bidragsfritagelse i enkelte særlige situationer, hvor medlemmets helbredsmæssige situation ikke er afklaret, og medlemmet af helbredsmæssige årsager arbejder mellem 20 og 24 timer om ugen. Bestyrelsen har overvejet, om der fortsat er et behov for dækningen og er kommet frem til, at der fortsat er et behov i de tilfælde, hvor medlemmet har et erhvervsevnetab, men hvor der ikke er ret til udbetaling af invalidepension, da det ikke kan afklares, om erhvervsevnetabet forventes at vare i mindst 12 måneder. Det foreslås, at reglerne for midlertidig bidragsfritagelse tilrettes, så dette behov imødekommes. Således kan der for nye medlemmer alene tilkendes midlertidig bidragsfritagelse ved et erhvervsevnetab på mindst halvdelen og for en periode på 3-12 måneder. Ændringer af mere teknisk karakter Skadestidspunkt og udbetalingstidspunkt I de nuværende regler omtales tidspunktet for retten til invalidepension. I henhold til fast praksis sondres imidlertid imellem skadestidspunkt og udbetalingstidspunkt. Skadestidspunktet er det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet halvdelen eller 2/3 af den fulde erhvervsevne, og er således det tidspunkt, hvor retten til invalidepension opnås. Udbetalingstidspunktet er det tidspunkt, hvor selve udbetalingerne begynder. I henhold til reglerne sker der tidligst udbetaling ved ophør af løn/erhvervsindtægt. Udbetalingstidspunktet kan derfor være senere end skadestidspunktet, hvis medlemmet fx fik løn under sygdom, eller der er sket forældelse for nogle af ydelserne. Sondringen mellem skadestidspunkt og udbetalingstidspunkt er fast kutyme i branchen og er direkte indskrevet i flere selskabers regler. Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at begrebet skadestidspunkt skrives direkte ind i pensionsregulativet. Andre ændringer Bestyrelsen foreslår endeligt forskellige ændringer af præciserende karakter, hvor der ikke sker realitetsændringer.

8 8 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling 2015 Forslag 5: Bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne tilbyde nyt invalidepensionsprodukt med hel invalidepension ved 50 pct. erhvervsevnetab Forslag Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til, at den i forbindelse med virksomhedsaftaler kan til byde et supplerende invalidepensionsprodukt, hvor der kan udbetales hel invalidepension ved 50 pct. erhvervsevnetab. Begrundelse Efter de nuværende regler udbetales hel invalidepension først ved 2/3 erhvervsevnetab. Medlemmer, der er optaget efter 1. januar 2010 og medlemmer, der har tilvalgt det, har endvidere mulighed for at få halv invalidepension ved 50 pct. erhvervsevnetab. Ved bedømmelse af erhvervsevnetabet tages udgangspunkt i, at et medlem, der har mistet 2/3 af sin erhvervsevne, kan arbejde op til ca. 12 timer om ugen, mens man ved 50 pct. erhvervsevnetab kan arbejde op til ca. 20 timer om ugen. Bag argumentationen for at der kun udbetales halv invalidepension ved 50 pct. erhvervsevnetab, ligger en forudsætning om, at medlemmet kan udnytte sin resterhvervsevne og arbejde deltid. Der er af flere medlemmer og arbejdsgivere imidlertid blevet argumenteret for, at det for mange medlemmer i praksis er meget svært at finde et deltidsarbejde, når man har mistet halvdelen af erhvervsevnen. Mange medlemmer får derfor en væsentlig nedgang i deres indtægt, hvis de mister halvdelen af erhvervsevnen. Bestyrelsen har på den baggrund overvejet at nedsætte kravet for hel invalidepension til 50 pct. erhvervsevnetab. En sådan ændring vil imidlertid medføre en meget væsentlig stigning i prisen på invalidedækningen på op til 40 pct. Da betalingen til invalidedækningen tages ud af de indbetalte pensionsbidrag, vil en stigning i prisen for invalidedækningen betyde en væsentlig mindre opsparing til alderspension. Bestyrelsen kan på den baggrund ikke anbefale en generel ændring af betingelserne for udbetaling af invalidepension. Bestyrelsen har overvejet muligheden for at kunne tilbyde udvidelsen som et frivilligt tilbud for det enkelte medlem. Ved en frivillig ordning er der imidlertid en risiko for spekulation mod pensionskassen, da det alt andet lige må antages, at der er flere medlemmer med en høj invaliderisiko, der ønsker at tilkøbe produktet. Et helt frivilligt tilbud vil derfor betyde, at prisen for dækningen vil blive så høj, at den i praksis ikke vil være et reelt tilbud til medlemmerne. Bestyrelsen kan derfor på nuværende tidspunkt heller ikke anbefale, at produktet kan tilkøbes individuelt. Bestyrelsen anerkender imidlertid behovet og vil gerne have mulighed for at kunne udbyde det som et tilkøb i forbindelse med virksomhedsaftaler, hvor det er obligatorisk for alle ansatte på virksomheden, og hvor det eventuelt kan ske samtidig med en generel forhøjelse af pensionsbidraget, så der ikke sker en udhuling af opsparingen til alderspension. En øget udbetaling af invalidepension vil alene berøre medlemmer omfattet af virksomhedsaftalen, men ikke pensionskassens øvrige medlemmer. Bestyrelsen vil løbende evaluere på produktet og overveje, om det på sigt kan tilbydes en bredere kreds af medlemmer. Forslag 6: Bemyndigelse til bestyrelsen om korrekturændringer o.l. Forslag Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til dels at foretage ændringer af redaktionel karakter i vedtægt og pensionsregulativerne, dels at foretage ændringer i forslagene, hvis myndighederne måtte kræve det. Ændringer af redaktionel karakter er fx ændringer af paragrafnummer og/eller paragrafhenvisning, korrekturrettelser og lignende.

9 9 Forslag fra medlemmerne Forslag 7: Opfordring til afvikling af investeringer i fossile brændstoffer m.v. Stillere Christian Jürgensen, Jens Christian Martin Bugge Henriksen, Ilse Rasmussen, Rune Ventzel Hansen, Anders Borgen, Mette Weinreich Hansen, Mette Lund Sørensen, Matilde Krogh Raahede, Nynne Capion, Christian Coff, Michael Leth Jess, Tina Unger, Adam Høyer Lentz Forslag Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til: At arbejde for at afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt og senest inden udgangen af At indgå i og årligt dokumentere dialog med olie- og gasselskaber, hvor pensionsselskabet ejer aktier, om at afvikle deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis. Begrundelse Den globale opvarmning truer menneskelig civilisation. Det Internationale Energi Agentur og FN s klimapanel har konkluderet, at 2/3 af verdens fossile reserver ikke kan afbrændes, hvis vi skal holde os under 2 graders global temperaturstigning. Det betyder at disse ikke-brændbare fossile ressourcer risikerer at miste deres værdi. Ifølge aktivlisten fra februar 2015 har Unipension hele mio. kr. investeret i aktier blandt 89 af verdens 200 største kul, olie og gasselskaber. Dette er uforeneligt med at sikre en tryg opsparing til vores pensionisttilværelse og en tryg fremtid for vores medmennesker og efterkommere. Uddybet forslag og begrundelse Forslaget indebærer at Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) skal afvikle investeringer i verdens 100 største kulselskaber som defineret ud fra oversigten Carbon Underground 200 som indeksleverandøren Fossil Free Indekses producerer og opdaterer årligt [1]. Højrisikable olieudvindingsprojekter defineres ud fra rapporter fra finanstænketanken Carbon Tracker Initiative (CTI), hvis analyser viser at højrisikable olieudvindingsprojekter er projekter, der kræver en oliepris over 95 USD/tønde, for at være lønsomme i et fremtidigt scenarie med en politisk regulering der sikrer en global opvarmning på maksimalt 2 grader [2]. Denne type projekter omfatter typisk de fleste ukonventionelle kilder som udvinding af olie fra tjæresand, samt udvinding af olie fra dybhavsboringer og boringer i Arktis. Dialogen med selskaber tænkes udført ud fra retningslinjerne i den guide som investorsammenslutningen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) har udarbejdet til hjælp for sine medlemmer, herunder UNIPENSION, for at gennemføre en dialog med olieselskaber [3]. Den foreslåede dialog kan således tage udgangspunkt i CTI s analyser og IIGCC s guide i forhold til de selskaber som PJD er medejer af, herunder særligt i forhold til PJD s 10 største aktieposter, herunder selskaber som Exxon Mobil, Chevron, Petrobras, Lukoil, Conocophillips, BP, Shell og AP Møller Mærsk. Dialogen kan også gennemføres ved konkret stillingtagen til relevante resolutionsforslag, der fremsættes ved olieselskabernes generalforsamling, eksempelvis det forslag som er fremsat af investorgruppen AsYouSow ved Exxon Mobiles kommende generalforsamling [4]. Den årlige afrapportering af denne dialog kan eksempelvis anføres på UNIPENSION s hjemmeside.

10 10 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling 2015 Uddybning af begrundelse 1. De to centrale begrundelser for det fremsatte forslag: A: Klimaet samt hensynet til kommende generationer En pensionskasse bør medvirke til en tryg og stabil pensionstilværelse for dets medlemmer. Vi ønsker at videregive en verden til vores børn og børnebørn, hvor der er social stabilitet og hvor livsbetingelserne i hvert fald ikke er blevet forringet i vor tid. Klimaforandringer er imidlertid en både teknisk og social trussel mod et stabilt samfund. Vi ønsker derfor ikke at medvirke til at finansiere de virksomheder, som bidrager mest direkte til klimaforandringerne. Et bredt folketingsflertal har vedtaget, at Danmark skal udfase fossile brændsler inden 2050 og afbrænding af kul senest inden Også pensionskasserne bør støtte op om disse mål ved at flytte investeringer væk fra fossil energi. B: Ønsket om stabile økonomiske afkast En pensionskasse bør sikre gode, sikre og stabile afkast til sine medlemmer af de midler, kassen forvalter. Det indebærer bl.a. omhyggelig vurdering og afvejning af de risici, der er forbundet med pensionskassens investeringer. I den nuværende globale situation er det vores vurdering: At investeringer i udvinding af kul er særdeles risikable og uden udsigt til gevinst, fordi den globale udvikling lægger væsentlige strukturelle bånd på den fortsatte udvinding og afbrænding af kul. Under hensyntagen til at minimere eventuelle økonomiske tab bør disse investeringer derfor afvikles snarest muligt og allersenest inden udgangen af 2018; At investeringer i højrisikable olie-/gasprojekter (defineret som forekomster med udvindingsomkostninger større end USD/tønde) er investeringer, som bør nedbringes og afvikles snarest belejligt. Mindst 1/3 af de kendte olieforekomster skal forblive i jorden, hvis den globale temperaturstigning skal holdes under 2 grader, og det er disse mindre rentable olieforekomster, som er i umiddelbar risiko for at blive værdiløse. Det er derfor vigtigt for PJD s medlemmer, at vi får afhændet investeringerne inden olieboblen brister. De højrisikable udvindingsprojekter omfatter fx udvinding fra tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis. Det er projekter, hvor der samtidig knytter sig høje miljørisici til udvindingen. 2. Den accelererende klimakrisen tilsiger handling: Den globale opvarmning udgør en kæmpe udfordring for verdenssamfundet og truer mange steder den menneskelige civilisation, og udvinding og afbrænding af fossile brændstoffer er den væsentligste årsag til denne opvarmning. Truslen fra den globale opvarmning tilsiger derfor, at verden har behov for en markant og hastig omstilling fra fossil energi til vedvarende CO 2 -neutrale teknologier til at producere energi, væsentligst sol-, vind- og vandkraft. Det Internationale Energi Agentur har konkluderet at 2/3 af verdens fossile reserver ikke kan afbrændes, hvis vi skal holde os under 2 graders global temperaturstigning. Det betyder, at disse ikke-brændbare fossile reserver vil miste deres værdi. Carbon Tracker Initiative har beregnet, at verdenssamfundets målsætning om max 2 graders temperaturstigning kun kan nås, hvis olieselskaberne ikke fortsætter med at investere i en lang række urentable projekter med produktionspriser over USD/tønde. 3. Udfasningen af fossil energi, og omstillingen til grøn energi vil accelerere: På trods af at verdenssamfundet i en årrække har forhandlet om at indgå en bindende global klimaaftale, og endnu uden stor succes, så udvikles der i stigende grad flere og mere klimavenlige teknologier. I takt med at de accelererende klimaforandringer medfører tab af menneskeliv og enorme værditab for verdenssamfundet, så vil fossile brændsler i stigende grad blive pålagt yderligere CO 2 afgifter. En række lande og regioner har sat ambitiøse målsætninger for deres reduktion af drivhusgasser. I et stigende antal byer, regioner og lande er brug af fossile brændsler nu desuden pålagt afgifter, eller indgår i en eller anden form for CO 2 -kvotesystem som medfører en pris på CO 2 -udledning. Eksempelvis er der nu, uden en global pris på udledning af CO 2, godt 35 lande, herunder Europa og Kina, svarende til godt 40 % af kloden befolkning, som allerede indgår, eller snart vil indgå i et CO 2 -kvotehandelssystem med en pris på CO 2 [5]. Eftersom kul har det største CO 2 -indhold pr. energienhed, så vil kulafbrænding også rammes ekstra hårdt af CO 2 -afgifter. Den respekterede og uafhængige engelske tænketank Carbon Tracker Initiative har kraftigt understreget, at markedsværdien for kul går ned. Ikke som en del af en konjunkturel udvikling, men af markedsstrukturelle grunde. Værdifaldet er derfor permanent og ikke reversibelt, påpeger tænketanken. Bloomberg Global Equity Index for kul har således allerede i løbet af de sidste tre år tabt halvdelen af dets værdi, mens det gennemsnitlige markedsindeks er gået 30% op. I selve kul-sektoren er der altså kun én udvikling: nedad. Kulpriser går ned, afkast går ned og aktiekurserne går ned. Udviklingen vil altså uafvendeligt også globalt gå mod billigere og mere klimavenlige vedvarende energikilder som sol og vind. En række lande giver desuden støtte til vedvarende

11 11 energi for at fremme udbredelsen af klimavenlige energiproduktion. Således er vedvarende energi allerede i dag meget tæt på at være økonomisk konkurrencedygtig med fossile brændsler i en række lande. I Danmark har Energistyrelsen således meldt klart ud, at landmøllebaseret strøm allerede i dag er den billigste energikilde [6]. Den tyske bankgigant Deutsche Bank, fortæller ligeledes at prisen på solceller er faldet med 60 procent i løbet af de seneste tre år, og at den vil falde yderligere 40 procent frem til slutningen af 2017 [7]. Det viser sig også i den europæiske omlægning af energiforsyningen, hvor der eksempelvis i 2014 blev installeret megawatt vind, mens der blev lukket mere kul- og gaskraft, end der blev åbnet [8]. Og i takt med at de klimavenlige teknologier bliver billigere, og i takt med at fossile brændsler pålægges yderligere afgifter, så stiger det forretningsmæssige potentiale for, og dermed udbredelsen af vedvarende energi. 4. Opfattelsen af en øget risiko for en carbon boble og stranded Assets breder sig i hele verden: Når analyser fra anerkendte institutioner som Det Internationale Energi Agentur og FN s klimapanel konkluderer at verden maksimalt kan afbrænde 1/3 af verdens kendte fossile reserver, og at 2/3 af verdens fossile reserver dermed ikke kan afbrændes, så er der en karbon boble og dermed vil en meget væsentlig del af disse ikke-brændbare fossile ressourcer miste deres værdi. Når de fossile brændsler fremover bliver pålagt gradvist større forureningsafgifter, så bliver de gradvist mindre profitable, hvorfor investeringer i både kul, gas og olie i stigende grad vil være usikre. Denne analyse støttedes allerede af tidligere klima- og energiminister Martin Lidegaard tilbage i 2013 [9], og FN s Chefklimaforhandler Christiana Figueres har for nyligt deklareret at stranded assets allerede nu er et faktum som fossil-branchen må forholde sig til [10]. En række af de største virksomheder indenfor den fossile industri, eksempelvis Exxon Mobil har indtil videre hårnakket benægtet eksistensen af stranded assets, og Exxon har i april 2014 meldt offentligt ud, at deres olie og gas reserver ikke er risiko for at blive stranded, fordi de anser det for usandsynligt at verden går imod en low carbon path. [11]. At fossil-sektoren generelt ignorerer denne risiko understreges således af, at der globalt anvendes ca milliarder kroner på efterforskning efter flere fossile brændsler [12]. Aktionærer i Exxon Mobil, som eksempelvis PJD, bidrager således til at understøtte fortsat efterforskning og udvinding af flere fossile reserver, med den konsekvens at verden bliver 3, 4 eller måske 5 grader varmere. 5. Som det mest klimaskadelige brændsel, så er efterspørgslen efter kul på retur At særligt investeringer i kulindustrien er særlig risikabel understreges i en rapport The window for thermal coal investment is closing udgivet af den amerikanske storbank Goldman Sachs [13]. Rapporten slår fast at kuls centrale placering i verdens energiforsyning gradvist vil blive reduceret. En række faktorer peger derfor på at kulforbruget vil reduceres kraftigt i den kommende årrække, og det afspejles allerede nu i kraftigt reducerede investeringer i kulindustrien, og selv i Kina som er verdens største kulforbrugende land har man i 2014 set en nedgang i kulforbruget [14]. 6. Et stigende antal långivere og investorer trækker sig ud af CO 2 -tunge industrier. Af både klimamæssige og økonomiske årsager har en række statslige institutioner som Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Verdensbanken kraftigt reduceret investering og långivning til særligt kul-industrien. Men også antallet af private investorer som trækker investeringer ud af fossile virksomheder stiger hastigt. Således har det norske pensionsselskab Storebrand (Juli 2013) [15], den hollandske storbank Rabobank (Juli 2013), det Australske pensionsselskab LGS (September 2014), den statsligt kontrollerede Svenske AP Fond 2 (Oktober 2014) [16], det norske pensionsselskab KLP (December 2014) [17], den nordiske storbank Nordea (Januar 2015) [18], Danmarks største pensionsselskab PFA (Januar 2015) [18], samt PKA (Januar 2015) [19] besluttet at trække sig ud af kul eller andre fossile investeringer. Mest bemærkelsesværdigt har Norges Oliefond (Februar 2015) af økonomiske årsager frasolgt en række kulselskaber samt selskaber aktive i olieudvinding fra tjæresand [20]. Vi tillader os at antage, at når verdens største fond frasælger kul og tjæresand af økonomiske årsager, så er det et klart vidnesbyrd om, at investorer nu vurderer at risikoen for stranded assets er helt reel. I september 2014 frasolgte Rockefeller Foundation en række aktiver i fossil energi, og for nyligt har verdens mest succesfulde investor Warren Buffet frasolgt alle sine aktier (4 mia dollars) i verdens største olieselskab Exxon Mobile [21]. 7. Udviklingen presser virksomheder til at reducere højrisikable investeringer og justere forretningen mod en en grøn omstilling Nogle vil argumentere, at de eksisterende energiproducenter kunne blive nøglen til omstillingen til vedvarende energi. Dette synspunkt har indtil for nyligt fundet meget ringe faktuel støtte i de historiske kendsgerninger, og på trods af den stigende anerkendelse af truslen fra global opvarmning og klimaforandringer, så har ingen af de store virksomheder indenfor kul-, gas- og olie helt frivilligt ønsket at lade sig

12 12 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling 2015 transformere fra fossilt baserede virksomheder til energiselskaber, som leverer CO 2 -neutral energi. I stedet øger de deres investeringer til ny efterforskning og udvinding af kul, olie og gas. De første tegn på en ny udvikling spores dog nu, og for nyligt valgte den tyske energiproducent EON at adskille virksomheden i 2 dele, hhv. en virksomhed baseret på traditionel kernekraft og fossil energi, og et selskab baseret primært på vedvarende energi, således for at tilpasse sig fremtidens energimarked [22]. Og selv det store olie- og gas-selskab Shell, som tilbage i maj 2014 meldte offentligt ud at Shells fossile reserver ender ikke som Stranded Assets [23], har for nyligt meldt ud sammen med BP at man nu vil se nærmere på, om virksomhedernes investeringer faktisk kan betale sig, når verdenssamfundet skal sikre at temperaturen maksimalt kan tåle 2 C graders opvarmning. Shell har dog desværre foreløbigt valgt at fortsætte den højrisikable efterforskning efter nye oliekilder i Arktis [24]. 8. Frasalg er en sikring mod tab Det har fra forskellige sider været fremført, at et frasalg af aktiver i verdens 200 største kul-, olie-, og gasselskaber dels vil medføre et lavere afkast, og dels være ulovligt hvis det kan godtgøres at det reducerer pensionsafkastet. Vi deler slet ikke denne opfattelse. Når mængden af de fossile reserver er flerfold større end den mængde som ansvarligt kan udvindes og afbrændes, så er der en overhængende risiko for en CO 2 -boble, som truer med at gøre investeringer i kul, olie og gas værdiløse. Vi ser derfor frasalg som en helt central måde at undgå værditab på. En række finansanalytikere deler samme opfattelse. Finansbureauet Bloomberg har for nyligt meldt ud, at olieinvesteringer måske er mere risikable end de fleste investorer er klar over [25], og Bank of England har for nyligt meldt ud, at eftersom størstedelen af de fossile brændsler må blive i jorden, så bør alle fossilselskaber deklarere overfor deres investorer hvordan deres forretningsmodel bliver påvirket [26]. At investeringer i fossil energi i stigende omfang er forbundet med risiko er blevet klart efter det seneste kraftige olieprisfald, og de afledte fald i aktiekursen for hele fossilbranchen. En række uafhængige analyser har således vist, at en fossilfri-aktieportefølje har givet et langt bedre afkast end en fossil-holdig aktieportefølje [27, 28]. Dagbladet Børsen kan for nyligt fortælle, at den lave oliepris allerede over de seneste måneder har kostet investorer mere end milliarder kroner på grund af olie- og gas-selskabernes aktiekurstab [29]. Også aktiekursen for danske A.P. Møller Maersk aktien er faldet med 18% i takt med olieprisens fald, og de lave oliepriser helt grundlæggende vil sætte spørgsmålstegn ved lønsomheden af AP Møller Mærsks planlagte investeringer efter nye olie- og gaskilder [30]. En analyse fra WWF Verdensnaturfredningsfonden har tillige vist, at Unipensions investeringer iblandt 15 højrisiko olie- og gasselskaber er faldet med 20% af deres kursværdi over en 4 måneders periode fra september 2014 januar 2015 [31]. At olieprisen nu er historisk lav skyldes primært at udbuddet overstiger efterspørgslen, fordi OPEC har besluttet ikke at reducere i deres olieproduktion. Dette har sandsynligvis sin baggrund i den analyse, som både internationale [32] og danske [33] energi-analytikere har bragt for dagen: Saudi-Arabien har nu erkendt karbon-boblen, og man sælger derfor nu billigt ud af olien før tidspunktet indtræffer, hvor de ikke kan sælge olien mere. At investeringer i fossil energi for alvor er forbundet med høj risiko er altså blevet åbenlys. Og de mange udmeldinger er i stigende grad ved at overbevise investorer om, at tiden er kommet til at flytte vores penge væk fra risikable investeringer i kul, olie og gas og over til mindre risikable energiprojekter, som ikke ødelægger planetens klima. 9. Business as usual er ikke en farbar vej og sætter PJD i et dårligt lys Ifølge en WWF-rapport fra 2014 så er Unipensions investeringer i de største olie-og gasselskaber så store, at de potentielle CO 2 -udledninger herfra er 241 ton pr medlem, hvilket er langt over gennemsnittet for de øvrige store danske pensionsselskaber på 42 ton. Når Unipension har hele 2 milliarder kr. investeret alene i aktier blandt 89 af verdens største kul, olie og gasselskaber, så gør vi (pensionsmedlemmerne) os også ansvarlige i at fremme anvendelsen af fossil energi, og dermed til forøgelsen af den globale opvarmning. Med så store investeringer i fossil energi, så udsætter PJD sig ikke alene for en enormt stor økonomisk risiko, men man bibringer også pensionskassen et så dårligt renommé at det vil føre til utilfredse pensionskunder, og i takt med at den øvrige danske pensionsbranche i stigende grad flytter investeringer væk fra risikable fossil-investeringer, så vil PJD s rygte forværres [34]. At fortsætte status quo står i stor kontrast med Danmarks officielle målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050, en målsætning som er helt afhængig af, at vores fælles investeringer også understøtter den grønne omstilling. Ligeledes har FN s generaldirektør Ban Ki-Moon for nyligt opfordret pensionsselskaber til at reducere investeringer i fossile brændsler og øge de grønne investeringer.

13 13 Derfor mener vi, at fastholdelse af investeringer i kul-, olieog gas-virksomheder udgør en stor og unødig risiko for vores pensionsudbetaling, ligesom det er uforeneligt med vores ønske om at vores pensionsopsparing skal sikre en tryg fremtid for os og for vores medmennesker, børn og børnebørn. Vi opfordrer derfor PJD s bestyrelse til at revurdere investeringspolitikken, så vi medlemmer kan se vores børn og børnebørn i øjnene og sige, at vi ikke aktivt med vores pensionspenge bidrog til fremtidige klimakatastrofer. Et tilsvarende forslag stilles i foråret 2015 også i følgende 5 pensionskasser: Arkitekternes Pensionskasse (AP), Pensionskassen for Magistre og Psykologer (MP Pension), Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP), Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) og Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse (ISP). (Se skema på næste side)

14 14 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling Liste over Unipensions (herunder PJD s) investeringer i verdens 100 største børsnoterede kulselskaber og 100 største børsnoterede olie/gas-selskaber: Nr. Selskabets navn Aktiekursværdi Kul eller Olie/Gas 1 AP MOELLER-MAERSK A/S-B Olie/Gas 2 AP MOELLER-MAERSK A/S-A Olie/Gas 3 EXXON MOBIL CORP Olie/Gas 4 CHEVRON CORP Olie/Gas 5 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP Olie/Gas 6 Lukoil Holdings (ADR) London Olie/Gas 7 CONOCOPHILLIPS Olie/Gas 8 ENERGEN CORP Olie/Gas 9 TOTAL SA Olie/Gas 10 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Olie/Gas 11 CANADIAN NATURAL RESOURCES Olie/Gas 12 MITSUBISHI CORP Kul 13 BP PLC Olie/Gas 14 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS Olie/Gas 15 Vale SA (ADR) Kul 16 BHP BILLITON LIMITED Kul 17 BASF SE Kul 18 BHP Billiton Plc (ZA) Olie/Gas 19 AGL RESOURCES INC Kul 20 RIO TINTO PLC Kul 21 MITSUI & CO LTD Kul eller Olie/Gas 22 FREEPORT-MCMORAN INC Olie/Gas 23 PTT PCL-NVDR Olie/Gas 24 ITOCHU CORP Kul 25 Vale SA Pref A (ADR) Kul 26 PTT Exploration & Production Kul 27 ANGLO AMERICAN PLC Kul 28 RWE AG Olie/Gas 29 STATOIL ASA Olie/Gas 30 MURPHY OIL CORP Olie/Gas 31 REPSOL SA Olie/Gas 32 ARCELORMITTAL Kul 33 BHP BILLITON PLC Kul 34 GDF SUEZ Olie/Gas 35 MARUBENI CORP Kul 36 INPEX CORP Olie/Gas 37 CESC LTD Kul 38 JX HOLDINGS INC Olie/Gas 39 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Olie/Gas 40 ENI SPA Olie/Gas 41 PDC ENERGY INC Olie/Gas 42 GLENCORE PLC Kul 43 HESS CORP Olie/Gas 44 VALE SA-PREF Kul 45 ALLETE INC Kul Nr. Selskabets navn Aktiekursværdi Kul eller Olie/Gas 46 EOG RESOURCES INC Olie/Gas 47 SUNCOR ENERGY INC Olie/Gas 48 ANGLO AMERICAN PLC Kul 49 ANADARKO PETROLEUM CORP Olie/Gas 50 ARCELORMITTAL Kul 51 BLACK HILLS CORP Kul 52 JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L Kul 53 DEVON ENERGY CORP Olie/Gas 54 APACHE CORP Olie/Gas 55 BG GROUP PLC Kul 56 PIONEER NATURAL RESOURCES CO Olie/Gas 57 WHITING PETROLEUM CORP Olie/Gas 58 MARATHON OIL CORP Olie/Gas 59 SANTOS LTD Olie/Gas 60 ALCOA INC Kul 61 IDEMITSU KOSAN CO LTD Kul 62 NOBLE ENERGY INC Olie/Gas 63 FIRSTENERGY CORP Kul 64 CENOVUS ENERGY INC Olie/Gas 65 OMV AG Olie/Gas 66 CABOT OIL & GAS CORP Olie/Gas 67 IMPERIAL OIL LTD Olie/Gas 68 CONCHO RESOURCES INC Olie/Gas 69 EQT CORP Olie/Gas 70 CHESAPEAKE ENERGY CORP Olie/Gas 71 SOUTHWESTERN ENERGY CO Olie/Gas 72 ENCANA CORP Olie/Gas 73 CIMAREX ENERGY CO Olie/Gas 74 CRESCENT POINT ENERGY CORP Olie/Gas 75 RANGE RESOURCES CORP Olie/Gas 76 ARC RESOURCES LTD Olie/Gas 77 TECK RESOURCES LTD-CLS B Kul 78 HUSKY ENERGY INC Olie/Gas 79 TOURMALINE OIL CORP Olie/Gas 80 MEG ENERGY CORP Olie/Gas 81 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP Olie/Gas 82 ROSETTA RESOURCES INC Olie/Gas 83 ARM HOLDINGS PLC Kul 84 PEYTO EXPLORATION & DEV CORP Olie/Gas 85 ENERPLUS CORP Olie/Gas 86 CANADIAN OIL SANDS LTD Olie/Gas 87 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK Olie/Gas 88 QEP RESOURCES INC Olie/Gas 89 DENBURY RESOURCES INC Olie/Gas TOTALT Kilde: Unipension, Beholdningsoversigt gældende pr. 31. december 2014, udtrukket februar 2015 (Tilgængelig online:

15 15 Referencer [1] Fossil Free Indexes: The Carbon Underground [2] Carbon Tracker: Carbon supply cost curves: Evaluating financial risk of oil capital expenditures [3] IIGCC: Investor Expectations: Oil and Gas Company Strategy. Supporting investor engagement on carbon asset risk. [4] As You Sow Shareholder resolutions: [5] Here s How Countries All Over the World Are Making Polluters Pay [6] Analyse: Vindmøller på land producerer Danmarks billigste strøm - alt inklusive [7] Why solar costs will fall another 40% in just two years [8] Europæisk vind slog gas og kul i ece [9]. Lidegaard: Pas på, at investeringerne ikke går tabt (Dagbladet Information, 31. oktober 2013) [10]. UN climate chief: Carbon bubble is now a reality [11]. Exxon Mobil dismisses climate change risks to future growth [12]. Carbon Tracker: Investors challenge fossil fuel companies. [13] Goldman Sachs rapport The window for thermal coal investment is closing. GS_Rocks Ores_-_Thermal_Coal_July_2013.pdf [14] China 2014 coal output seen down 2.5 pct, first drop in a decade. [15] Storebrand reduces carbon exposure in investments 19 companies excluded (Storebrand) html#/news/storebrand-reduces-carbon-exposure-in-investments-19-companies-excluded [16] Second AP Fund to divest holdings in a number of fossil-fuel based energy companies [17] KLP boosts investment in renewables and reduces in coal [18] Nordea sætter kulindustrien på den sorte liste [19] Finansfolk advarer mod investeringer i kul og olie ECE /finansfolk-advarer-mod-investeringer-i-kul-og-olie/ [20]. World s biggest sovereign wealth fund dumps dozens of coal companies worlds-biggest-sovereign-wealth-fund-dumps-dozens-ofcoal-companies [21] Warren Buffett sælger samtlige ExxonMobil-aktier Gas/article ece

16 16 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling 2015 [22] German energy giant E.ON splits into renewable & fossil fuel companies [23] Shell dismisses Carbon Bubble concept as alarmist [24] Shell urges shareholders to accept climate resolution shell-urges-shareholders-to-accept-climate-change-resolution [25] Oil Investors May Be Running Off a Cliff They Can t See [32] Historic moment: Saudi Arabia sees End of Oil Age coming and opens valves on the carbon bubble [33] Analyse: Olielande producerer løs, inden alternativ energi tager over analyse-olielande-producerer-loes-inden-alternativ-energi-tager-over/ [34] Axa IM warns that companies linked to fossil fuels risk their reputations axa-warns-companies-linked-fossil-fuel-risk-reputations [26] Mark Carney: most fossil fuel reserves can t be burned mark-carney-fossil-fuel-reserves-burned-carbon-bubble [27] Thoughts on the 2014 Performance of the FFIUS thoughts-2014-performance-ffius/ [28] Divestment outperforms conventional portfolios for the past 5 years https://www.businessspectator.com.au/article/2015/2/16/ energy-markets/divestment-outperforms-conventional-portfolios-past-5-years [29] Oliefald dræner investorer for 2500 mia kr [30] Medie: Olieprisfald rammer Mærsk på investeringer Gas/article ece [31] WWF analyse af Unipensions aktieværditab iblandt 15 højrisiko olie/gas-selskaber i perioden https://bytebucket.org/runevision/ansvarligfremtid/raw/ e1c95e1ab5ca54c7f5f082df52f1479e6237c1a4/source/ AnsvarligFremtid/Files/ DanskePension- sopsparinger.pdf?token=421932dbca66eb504327c02f- 3c b692e64 (slide 13)

17 17 Bestyrelsens kommentar I bestyrelsen deler vi til fulde bekymringen for klimaudviklingen, og pensionskassen har igennem Unipensionsamarbejdet arbejdet målrettet med problemstillingen i flere år. Tilgangen er igennem dialog at påvirke de selskaber, pensionskassen ejer, og løbende dygtiggøre sig inden for feltet. Således var Unipensions investeringsafdeling i september 2014 på researchrejse til USA og Canada for at få en lang række parters opfattelse af klimaudfordringerne. Udover møder med en række folk i FN-systemet herunder Ban Ki Moons særlige rådgiver for klima mødtes man blandt andet med politikere, professorer, græsrodsbevægelser, cleantech-investorer og pensionskasser. Researchrejsen bruger Unipension til at tilegne sig viden og til at skabe et netværk, som er afgørende for at skabe grundlag for at blive hørt i de rette fora. I efteråret styrkede vi desuden indsatsen på en mere direkte måde. Unipension meldte sig ind i Institutional Investors Group on Climate Change og underskrev Global Investor Statement on Climate Change. Erklæringen er udarbejdet sammen med blandt andet United Nations Environmental Programme Finance Initiative. Udover at opfordre verdens ledere til en ambitiøs, bindende aftale på årets klimatopmøde i Paris som vil gavne miljøet og skabe sikkerhed for flere grønne investeringer i de kommende år forpligter erklæringen underskriverne til ikke blot i ord, men også igennem konkret handling at bidrage til en økonomi med lavere CO 2 -belastning. For bestyrelsen er handling ikke uden videre at sælge aktier i kulselskaber, som så bare bliver købt af andre investorer med et andet syn på fossile brændstoffer. Det gavner ikke miljøet, at vi sælger ud af vores indflydelse. Vi tror i stedet på at tage ansvaret på os og udnytte vores ejerskab til at påvirke ikke bare udvindingsselskaberne, men også de energitunge virksomheder, som er væsentlige bidragere til CO 2 -udledningen. Forpligtelserne i Global Investor Statement on Climate Change er at: Påvirke det politiske niveau til at udvikle politikker, der tilskynder til en økonomi med en lav CO 2 -belastning. Identificere og evaluere investeringsmuligheder med lav CO 2 -belastning. Styrke evnen til at vurdere risici og muligheder i f.t. klimaforandringer og klimapolitik og integrere det i investeringsbeslutningerne. Arbejde med selskaberne, så de minimerer risici og maksimerer muligheder i f.t. klimaforandringer og klimapolitik. Rapportere om tiltag og fremskridt. Forslagsstillernes bekymring for, om der eksisterer en uopdaget prisboble omkring aktierne i kul-, olie- og gasselskaber (stranded assets-problematikken), deler Unipension ikke. Det er en helt naturlig del af en investeringsbeslutning omkring ethvert selskab at forholde sig til, hvorvidt ændringer i et selskabs rammevilkår får stor indflydelse på selskabets fremtidige værdi. Når vi er i dialog med selskaber, som vi overvejer at investere i eller har investeringer i, skal de gerne have et godt svar på, hvordan virksomheden skal drives, når politiske indgreb inden for en årrække fordyrer CO 2 -udledning. Ellers er der næppe tale om en attraktiv, langsigtet investering. Også i denne sammenhæng giver dialog mening. I bestyrelsen anerkender vi dog, at der er medlemmer, som ikke ønsker investeringer i fossile brændsler. Derfor har vi besluttet at igangsætte en analyse, som skal afdække mulighederne for at kunne tilbyde en fond, der ikke blot er uden kulselskaber, men helt uden selskaber, der udvinder fossile brændsler. Analysen skal belyse en lang række økonomiske og juridiske aspekter. Eksempelvis: Hvor stor en risiko for lavere afkast løber deltagerne i fonden på grund af mindre spredning i porteføljen? Hvor store bliver deres ekstra investerings- og administrationsomkostninger? Hvilke implikationer har en sådan fond for pensionskassens rådgivning af medlemmerne? Svarene på blandt andet disse spørgsmål vil give de medlemmer, der måtte overveje at placere deres pensionsmidler i en fossilfri fond, og bestyrelserne i Unipensionsamarbejdet et fornuftigt beslutningsgrundlag. Vi anser dog aktivt ejerskab og ikke ureflekteret frasalg for at være den rette vej at gå for pensionskassen som helhed. Ifølge lov om finansiel virksomhed er det endvidere bestyrelsens ansvar at fastlægge investeringsstrategien, og ansvaret kan ikke overgives til generalforsamlingen. Vi anbefaler, at medlemmerne stemmer imod forslaget.

18 18 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling 2015 Pensionsregulativ for den fleksible pensionsordning Nuværende bestemmelse Forslag til ny bestemmelse Særlige bemærkninger 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Stk. 7. Omfattede medlemmer Denne bestemmelse gælder for medlemmer optaget før en af bestyrelsen fastsat dato. Ny 1, stk. 7, der præciserer, at 1 gælder for medlemmer optaget før en af bestyrelsen fastsat dato forventeligt 1. juli Se også ikrafttrædelsesbestemmelsen i ny 20, stk A. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Stk. 1. Obligatoriske ordninger Et medlem, der optages efter en kollektiv overenskomst, aftale og lignende med pligt til medlemskab af pensionskassen, optages uden afgivelse af helbredsoplysninger og med 6 måneders karens efter stk. 4. Obligatoriske medlemmer kan optages med en karens på 6 måneder i stedet for 2 år. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger til dagsordenens pkt. 4, forslag 2. Stk. 2. Frivillige ordninger Et medlem, der ved optagelsen i pensionsordningen er i et ansættelsesforhold uden pligt til medlemsskab af pensionskassen, hvor pensionsbidraget indbetales af arbejdsgiver, optages uden afgivelse af helbredsoplysninger og med 24 måneders karens efter stk. 4. Frivillige medlemmer i et ansættelsesforhold kan optages med en karens på 24 måneder, i stedet for afgivelse af helbredsoplysninger. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger til dagsordenens pkt. 4, forslag 2. Stk. 3. Øvrige ordninger Øvrige medlemmer skal afgive helbredsoplysninger ved optagelsen efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Frivillige medlemmer, der ikke er i ansættelse, skal fortsat afgive helbredsoplysninger for at blive optaget i pensionskassen. Stk. 4. Karens, nedsatte pensioner Pensionsordninger efter stk. 1 og 2 er oprettet med karens. Karens kan blive gjort gældende, hvis en i øvrigt dækningsberettiget skade indtræder på et tidspunkt, hvor der er indbetalt mindre end 6 måneders pensionsbidrag efter (fortsættes næste side) Konsekvensrettelser som følge af de lempeligere optagelsesregler, samt sproglige opdateringer og præciseringer. Formindskede pensioner ændrer navn til nedsatte pensioner, men der er ikke ændringer i reglerne. (fortsættes næste side)

19 19 Nuværende bestemmelse Forslag til ny bestemmelse Særlige bemærkninger oprettelsen af pensionsordningen (for pensionsordninger efter stk. 1) eller mindre end 24 måneders pensionsbidrag efter oprettelsen af pensionsordningen (for pensionsordninger efter stk. 2). Karensen medfører, at medlemmet har nedsatte dækninger ved død eller erhvervsudygtighed, jf , hvis tilkendelsen skyldes en før optagelsen indtrådt ulykke eller sygdom. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for nedsættelsen af dækninger. Et medlem, der er omfattet af karensreglerne, vil få halve forsikringsdækninger. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger til dagsordenens pkt. 4, forslag 2. Bestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter medlemmer optaget efter stk. 1 eller 2 mod afgivelse af helbredsoplysninger kan frigøre sig for karenstiden. Kan medlemmet ikke afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, optages medlemmet med nedsatte pensioner. Stk. 5. Opsparingsafdelingen Følgende medlemmer optages i opsparingsafdelingen: Reglerne i nuværende 1, stk. 3, og nuværende 1, stk. 5, sammenskrives, da de begge omhandler optagelse i pensionskassens opsparingsafdeling. medlemmer optaget efter stk. 1 eller 2, der har mistet mindst halvdelen af erhvervsevnen på optagelsestidspunktet. medlemmer, der ved optagelsen er ansat i fleksjob eller andre stillinger, hvor der med baggrund i helbredsmæssige forhold enten direkte eller indirekte ydes offentlige tilskud, og medlemmer efter stk. 3, der efter helbredsbedømmelse ikke kan optages på normale vilkår. Disse medlemmer kan ved afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger på et senere tidspunkt overflyttes til dækning på normale vilkår. (fortsættes næste side) Medlemmer der kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger kan i henhold til fast praksis overflyttes til den almindelige pensionsordning. Denne praksis kodificeres. (fortsættes næste side)

20 20 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling 2015 Nuværende bestemmelse Forslag til ny bestemmelse Særlige bemærkninger. Medlemmer, der ved optagelsen har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, optages også i opsparingsafdelingen. Hvis pensionskassen først bliver bekendt med forholdene på et senere tidspunkt, kan medlemmet overflyttes til opsparingsafdelingen med tilbagevirkende kraft fra optagelsestidspunktet. Det præciseres, at hvis pensionskassen først bliver gjort bekendt med forholdene på et senere tidspunkt, fx som følge af en forglemmelse fra medlemmets side, kan man overflyttes til opsparingsafdelingen med tilbagevirkende kraft. Stk. 6. Genoptagelse af bidragsbetaling Genoptager et hvilende medlem bidragsbetalingen, finder stk. 1-5 tilsvarende anvendelse. Stk. 7. Omfattede medlemmer Denne bestemmelse gælder for medlemmer optaget efter en af bestyrelsen fastsat dato. Præciserer at 1A gælder for medlemmer optaget efter en af bestyrelsen fastsat dato forventeligt 1. juli Se også ikrafttrædelsesbestemmelsen i ny 20, stk BIDRAGSFRITAGELSE Stk. 4. Omfattede medlemmer Denne bestemmelse gælder for medlemmer optaget før en af bestyrelsen fastsat dato. Ny 7, stk. 4, der præciserer, at 7 gælder for medlemmer optaget før en af bestyrelsen fastsat dato forventeligt 1. juli Se også ikrafttrædelsesbestemmelsen i ny 20, stk. 2. 7A. BIDRAGSFRITAGELSE Stk. 1. Bidragsfritagelse ved invalidepension Et medlem, der tilkendes invalidepension efter 10A, er berettiget til bidragsfritagelse. Hvis medlemmet tilkendes halv invalidepension, er der ret til halv bidragsfritagelse. Bortfalder retten til invalidepension, bortfalder samtidig retten til bidragsfritagelse. Ny 7A gælder for nyoptagne medlemmer efter en af bestyrelsen fastsat dato - forventeligt 1. juli A, stk. 1, er uændret i forhold til 7, stk. 1, for nuværende medlemmer.

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Mandag den 13. april 2015 kl. 16.30 på Koldkærgård

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Arkitekternes Pensionskasse Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Tirsdag den 14. april 2015 kl. 16.00 på Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M

Læs mere

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4 DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 16. APRIL 2015 KL. 17.00 Pkt. 4.1 FORSLAG FRA 25 MEDLEMMER 1. Afvikling af investeringer i de 100 største kulselskaber og dialog med olie- og gasselskaber Generalforsamlingen

Læs mere

Din pension 2014. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension 2014. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Uforkortede forslag til MP Pensions Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til MP Pensions Generalforsamling 2015 Ad pkt. 5:

Læs mere

Generalforsamling 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer. Uforkortede medlemsforslag med bestyrelsens bemærkninger

Generalforsamling 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer. Uforkortede medlemsforslag med bestyrelsens bemærkninger Generalforsamling 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Uforkortede medlemsforslag med bestyrelsens bemærkninger 2 Generalforsamling 2014 MP Pensions Generalforsamling 2014 Uforkortede

Læs mere

GL BAL ØKOLOGI. Global kampagne mod investeringer i kul, olie og gas skal løse klimakrisen. Ny naturfond skal sikre naturen et løft

GL BAL ØKOLOGI. Global kampagne mod investeringer i kul, olie og gas skal løse klimakrisen. Ny naturfond skal sikre naturen et løft 4 Ny naturfond skal sikre naturen et løft 6 Beskat forurening i stedet for brænde DECEMBER 2013 NR. 4 20. ÅRGANG DANMARKS GLOBALE MAGASIN FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ GL BAL ØKOLOGI Global kampagne mod investeringer

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab?

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Cand.oecon Lars Jensen Global Divestment Day Domen 14. februar 2015 Første model i økonomibogen (Labour, land, capital) Penge til huller i jorden Kilde: Carbon

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv. Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension.

Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv. Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter til blandt andet Din økonomi og Du

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Tirsdag den 28. april 2015 kl. 17.00 i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til Arkitekternes Pensionskasses generalforsamling 22. april 2013. Dagsordenens punkt

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere