Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013"

Transkript

1 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke

2 Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ FORMÅL LOVGIVNING ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING FORSIKRINGSLØSNINGER TAKSTFINANSIERET OMRÅDE FORSIKRINGER ARBEJDSSKADER Arbejdsulykker Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier Arbejdsulykker fordelt på fravær Arbejdsulykker fordelt på jobtyper Arbejdsulykker fordelt på skadens art Arbejdsulykker fordelt på skadens legemsdel AES - erhvervssygdomme Brilleskader Borgere i aktivering FORSIKRINGSSKADER AKTIVITETER FORSIKRINGSENHEDEN PROJEKTER Udbud af forsikringer Brandparat Udbud af serviceaftaler endelige aftaler SIKRING ERFARINGSUDVEKSLING, UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER RISIKOSTYRING - FØLGEGRUPPEN RISIKOSTYRINGSAKTIVITETER DEN SAMLEDE ØKONOMI SAMARBEJDE STEVNS/FAXE KOMMUNER ARBEJDSULYKKER SELVFORSIKRING ELLER FORSIKRING? KOMMENDE AKTIVITETER Side 2 af 23

3 0. Resumé Denne rapport er en status over det forgangne år inden for forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet. Der er udarbejdet en opgørelse over skadesforløbet på arbejdsskader og tingskader (bygning/løsøre/biler/ ansvar). I 2013 har der været i alt 98 arbejdsulykker med en samlet udgift på ca. kr. 1.3 mio.. Kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet er i alt kr Grunden til den større forpligtigelse opstår i forbindelse med, at Gjensidige har overdraget kommunen 38 sager, som ved en fejl indgik i Gjensidiges forsikrede område. Kommunen er selvforsikret på dette område. På tingskadeområdet har der været i alt 176 skader med en samlet udgift på kr På sikrings- og risikostyringsområdet er det i rapporten omtalt, hvilke aktiviteter, der har været iværksat i årets løb. Den umiddelbare og oplagte konklusion er, at forebyggelse betaler sig. Stormen Allan har givet nogle skader, der ikke har kunnet forudses. De vigtigste indsatser fremover vurderes at være inden for arbejdsskadeområdet. Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at ville være medvirkende til færre ulykker på området og en nødvendighed, da kommunen fremadrettet skal betale en ekstra afgift til staten på 12%. Denne afgift beregnes på alle udbetalte erstatninger vedrørende erhvervsevnetab og mén. Via denne afgift er det Regeringens ønske at skabe yderligere incitament til nedbringelse af arbejdsskader gennem forbedring af arbejdsmiljøet. Da der er forholdsvis mange skader på autoområdet anbefales det, at de medarbejdere, der har haft skader med biler deltager i køretekniske kurser, der kan udbydes af. Den overordnede økonomi ses i nedenstående diagram: Kilde: Side 3 af 23

4 1. Formål Formålet med denne rapport er at give et overblik over kommunens forsikringer og skadesforløb. Endvidere er formålet at give direktionen, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen en generel orientering om risikostyringen i kommunen, jfr. de godkendte politikker, hvoraf det fremgår, at der årligt skal udarbejdes en rapport over området. 2. Lovgivning Det fremgår af Styrelsesvedtægtens kapitel 4, 11, at Økonomiudvalget fastsætter regler om i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Det betyder at ansvar og kompetence er placeret hos økonomiudvalget. 3. Administration og rådgivning Administrationen af kommunens forsikringer sker efter den vedtagne forsikringspolitik, hvor formålet er at sikre, at der administreres efter ensartede retningslinjer ved samtlige institutioner. rådgiver institutionerne om forsikringsforhold i form af nyhedsbreve, temadage, kurser og institutionsbesøg med henblik på en forebyggende indsats til minimering af risiko og nedbringelse af skader. Herudover er der indgået administrationsaftaler med mæglerfirmaet Willis på nedenstående områder med henblik på rådgivning af: 1) arbejdsskadeområdet 2) ansvarsskadeområdet 3) forsikringsområdet over selvrisikoen (dvs. sagsbehandler stort set alle sager selv) 4. Forsikringsløsninger Stevns kommunes forsikringer var i udbud senest i Aftaleperioden for de enkelte forsikringsselskaber er valgt fra den 1. januar 2014 til 31. december 2016 med mulighed for forlængelse 2x1 år. Forsikringsprogrammet er efter udbuddet etableret med nedenstående forsikringer: o o o o o o o o o o Bygningsforsikring Gjensidige Entrepriseforsikring Gjensidige Løsøreforsikring Gjensidige Motorkøretøjsforsikring Gjensidige Arbejdsskadeforsikring Protector (Katastrofedækning) Rejseforsikring AIG Kollektive ulykkesforsikringer AIG Kriminalitetsforsikring Topdanmark Lystfartøjsforsikring Gjensidige Erhvervs- og produktansvarsforsikring selvforsikret med en enkelt undtagelse: o 1) Kommunal ledelsesansvarsforsikring (bestyrelsesansvar) AIG Side 4 af 23

5 Kommunen er selvforsikret på ansvars- og arbejdsskadeområdet, vand- og tyveriskader samt kaskoskader på biler. Generelt er der høje selvrisikoer for kommunen, men den enkelte institution har kun en selvrisiko på kr. Undtaget herfra er dog arbejdsskadeområdet, ansvarsskadeområdet, rejseforsikringsområdet samt kriminalitetsforsikringen, hvor der ikke er nogen selvrisiko. Selvrisikoen anvendes til at forøge det forebyggende arbejde med at mindske skader. 5. Takstfinansieret område Der er etableret eget forsikringsprogram for udlejningsejendomme. Dette område er fuldt forsikret uden selvrisiko. Udlejningsejendomme er placeret hos Gjensidige. 6. Forsikringer For at kunne udarbejde en kvalificeret bedømmelse af skadeforløbet som grundlag for denne rapport, skelnes der mellem arbejdsskader og tingskader. Det skyldes at forløbet på en arbejdsskade først kan bedømmes endeligt efter 5-10 år. 6.1 Arbejdsskader Arbejdsskader er delt i 2 områder, nemlig arbejdsulykker, der er pludselige skader sket inden for 5 dage og erhvervssygdomme, der sker over tid Arbejdsulykker På arbejdsskadeområdet (ulykker) er kommunen selvforsikret og har dermed påtaget sig forpligtigelserne til at udbetale erstatninger til de ansatte i henhold til Lov om arbejdsskadesikring. Der er dog tegnet en katastrofedækning der dækker, hvis mere end to personer ved samme begivenhed kommer til skade, der vil kunne udløse mén-, erhvervsevnetabs- eller dødsfaldsdækning. Arbejdsulykker udbetales over en meget lang årrække. Hvor kommunen tidligere har betalt en forsikringspræmie, som repræsenterer kommunens samlede udgift for et skade år, så medfører selvforsikring et anderledes krav til dokumentation af kommunens reelle skadeomkostninger. Efter loven skal kommunen hensætte midler i regnskabet, så der er dækning for alle fremtidige udbetalinger på skader, der er sket i den periode, hvor kommunen har været selvforsikret. Der er foretaget en aktuaropgørelse af kommunens forpligtigelser for skete, men endnu ikke forfaldne arbejdsulykker, der sikrer, at der bliver afsat korrekte hensættelser på arbejdsskadeområdet. For ultimo 2013 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr Afskrivningsprofilen fremgår af skema nedenfor. Side 5 af 23

6 Sammenlignet med 2012 er det en stigning på kr. Dette skyldes bl.a., at kommunen har 5 løbende ydelser, hvor der de næste mange år sker udbetaling. Det vil sige beløb, som er beregnet frem til pensionsalderen. Beregningen af hensættelserne tager udgangspunkt i de samlede erstatningsudbetalinger. Herudover er der kommet 38 nye sager fra Gjensidige, som ved en fejl var blevet registreret under deres forsikringer, som oprindeligt hører til kommunens selvforsikring. Primohensættelse (1.januar 2013) kr. + Ændring i rentereserve kr. + Ændring i sagsreserver / RBNS kr. + Ændring i afgiftshensættelsen kr. + Ændring i IBNR kr. Ultimo hensættelse 31.december kr. Forklaring på: Rentereserve: Denne beskriver hensættelser på de arbejdsulykker, hvor der er tilkendt en erhvervsevnetabs erstatning med løbende ydelse og hvor ikke alt er kapitaliseret. RBNS: RBNS er et udtryk for den reserve der er på åbne skader, som vi har fået kendskab til, men som endnu ikke er behandlet færdig. Afgiftshensættelser: Statsafgift på 12% til dækning af hensættelsen på åbentstående skader vedr. mén- og erhvervsevnetab. INBR: Dette er hensættelse til skader, der er indtrådt, men endnu ikke er anmeldt. Forventet afskrivningsforløb på den samlede forpligtigelse ultimo 2013: Regnskabsår Forpligtigelse ultimo året kr Kommunens rådgiver Willis har udarbejdet et skøn over udviklingen i de kommende 5 budgetår. Resultatet ses i tabellen nedenfor: Budgetår Forpligtigelse ultimo året 1 Skadesudgifter i budgetåret Administration Willis Administration ASK+DSA * Årlig likviditets påvirkning * ASK = Arbejdsskadestyrelsen, DSA = Den Sociale Ankestyrelse Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditetspåvirkning. I 2013 har der været i alt 98 arbejdsskader. 1 Samtlige arbejdsulykker kapitaliseret til en samlet opgørelse 2 =Skadesudgifter i budgetåret, Administration Willis og administration AKS + DSA Side 6 af 23

7 Kilde: Generelt bliver 80% af alle anmeldte skader anerkendte som arbejdsulykker og de resterende 20% bliver afvist. I øjeblikket har kommunen 5 sager om løbende udbetalinger på erhvervsevnetab, det vil sige månedlige ydelser til personer, der er kommet til skade i tjenesten og hvor erhvervsevnetabet har været over 15%. Endvidere er der afgjort sager om mén-erstatning, som er blevet udbetalt. Endelig er der løbende behandlingsudgifter til skadelidte indtil sagerne er endelig afgjort hos Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier Årsagskategorier: Vold fysisk og psykisk 9 15 Personforflytning og håndtering 13 5 Gribe/afværge ved fald 3 4 Håndtering af værktøj/ting/maskiner 3 4 og øvrig teknik Uheld -udsættelse for smitterisiko 10 3 Uheld - fysisk herunder eget fald/snublen Uheld kemisk 3 1 Andet 3 27 Årsagskategorier i alt Kilde: De hyppigste skader i kommunen sker som følge af fysisk uheld, herunder eget fald/snublen. Herefter kommer fysisk og psykisk vold, personforflytning og personhåndtering, håndtering af værktøj/ting/maskiner og uheld med fare for smitterisiko. Ved anmeldelse af skaderne er der desværre mange, der ikke har fået kategoriseret årsag, så derfor er der under Andet 27 skader, som rettelig burde være fordelt på de øvrige kategorier. En væsentlig forebyggende indsats mod arbejdsulykker er, at det sikres, at der generelt gives den nødvendige instruktion i arbejdets udførelse. Side 7 af 23

8 Succeskriterier for alle arbejdsulykker må være, at de enkelte ulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper ved en undersøgelse af årsager og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger. vil derfor anbefale, at der på de enkelte institutioner skabes et overblik over, hvilke arbejdsopgaver der kræver instruktion og hvilke personer der skal have og har fået instruktion og hvordan og af hvem instruktionen gives Arbejdsulykker fordelt på fravær Arbejdsulykker fordelt på fravær Under 1 dag dage dage dage dage 4 4 Mindst 1 måned men mindre end måneder Mindst 3 måneder men mindre end måneder Uoplyst fravær 0 3 I alt Kilde: Det meste fravær er under 1 dag eller op til 1-3 dage. 8 personer har været fraværende mellem 4-13 dage. Herudover er der i alt 9 personer, der har været uarbejdsdygtige i mere end 14 dage på grund af en skade på jobbet. Al erfaring siger, at en hurtig og effektiv indsats er afgørende, hvis skadens omfang skal begrænses. Indsatsen er medvirkende til, at skadelidte vender hurtigere tilbage på jobbet til fordel for såvel medarbejder som for kommunen. I Stevns Kommune scannes alle potentielle storskader inkl. de skader, der har et sygefravær over 14 dage uanset årsag. Den enkelte medarbejder sikres et optimalt forløb i en svær situation og det betyder endvidere, at de skadelidte kommer meget hurtigere gennem systemet. På bundlinjen vil det være medvirkende til nedbringelse af sygefraværet samt mindre udgifter til vikarer, refusion på syge-/dagpengeområder bliver mindre og færre udgifter på arbejdsskadeområdet. I 2013 er alle af kommunens 98 skader blevet scannet for potentielle storskader. I skrivende stund har der været en udgift på kr til denne udredning Arbejdsulykker fordelt på jobtyper Jobtype Antal Administrativ ledelse i den offentlige sektor 1 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og 1 omsorg for børn Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner 3 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds 5 Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser 1 Side 8 af 23

9 Jobtype Antal Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau 4 Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne 1 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, klasse) 8 Pædagogisk arbejde med unge og voksne 1 Pædagogisk arbejde, førskolebørn 8 Andet pædagogisk arbejde 4 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge 2 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) 2 Socialrådgivningsarbejde 1 Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet 1 Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke 1 klassificeret andetsteds Social rådgivningsarbejde på mellemniveau 2 Almindeligt kontorarbejde 3 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds 1 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds 1 Dagplejearbejde 3 Pædagogisk medhjælp 5 Andet børneomsorgsarbejde 1 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere 1 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere 12 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter 9 Rengøringsarbejde i private hjem 1 Rengøring af kontorer og beboelsesområder 4 Rengøring af industrilokaliteter 2 Andet rengøringsarbejde 1 Medhjælp i køkken 1 Servicearbejde på gaden 1 Gadefejning og beslægtet arbejde 1 Andet manuelt arbejde 5 Kilde: Inden for området jobtype sker der flest skader med social- og sundhedspersonale efterfulgt af pædagogisk arbejde samt undervisning på grundskoleniveau. Her er det vigtigt igen at pointere, at der skal gives instruktion og vejledning over for de ansatte, så skaderne på disse områder kan minimeres. Endvidere kan det anbefales arbejdsmiljøgrupperne at deltage på temamøder om arbejdsulykker, hvor formålet er at blive inspireret til at undgå den næste arbejdsulykke. Det handler om at få analyseret og udarbejdet handlingsplan til, hvordan årsagen til ulykken kan fjernes. Disse temadage kan udbydes af i samarbejde med velværdskonsulenten efter behov Arbejdsulykker fordelt på skadens art Skadeart Antal Overfladiske skader 10 Åbne sår 6 Andre former for sår og overfladiske skader 7 Lukkede brud 3 Åbne brud 1 Side 9 af 23

10 Skadeart Antal Luksation og subluksation - dvs. ledskred 1 Forstuvninger og forstrækninger 26 Andre former for luksation, forstuvninger og forstrækninger 9 Hjernerystelse og intrakranielle skader 1 Andre former for hjernerystelse og indre skader 1 Forbrænding og skoldning (termisk) 1 Andre former for forbrænding, skoldning og forfrysning 1 Kvælning 1 Skader, der skyldes tryk (barotraume) 2 Chok som følge af aggression og trusler 6 Andre former for chok 2 Flere skader 4 Andre oplyste skader, som ikke er anført her 14 Ukendt 2 Kilde: Langt de fleste skader sker ved forstuvninger og forstrækninger, andre former for luksation samt sår og overfladiske skader. Endnu engang skal det nævnes, at det er vigtigt med instruktion og oplæring i forbindelse med udførelse af arbejdet Arbejdsulykker fordelt på skadens legemsdel Legemsdel Antal Ikke Angivet 9 Ansigtsområdet 4 Tænder 3 Skader på flere dele af hovedet 2 Andre, ikke overfor nævnte dele af hovedet 1 Hals, herunder hvirvelsøjle og halshvirvler 2 Ryg, herunder hvirvelsøjle og ryghvirvler 6 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af ryggen 7 Skulder og skulderled 5 Arm, herunder albue 6 Hånd 5 Finger (fingre) 10 Håndled 8 Skader på flere dele af overkroppens lemmer 1 Hofte og hofteled 2 Ben, herunder knæ 10 Ankel 1 Fod 1 Andre, ikke ovenfor nævnte dele af underkroppens lemmer 1 Hele legemet (systemisk påvirkning) 1 Skader på flere dele af legemet, incl. chok, psykisk traume 2 (stress, trusler, mobning, psykisk) Skader på flere dele af legemet 10 Hoved (caput), hjerne samt hjernenerver og -kar 1 Kilde: De fleste skader inden for legemsdele sker på ryg, fingre, arme og ben. Side 10 af 23

11 Også her skal det nævnes, at det er vigtigt med instruktion og oplæring i forbindelse med udførelse af arbejdet. Mange skader sker for nyansatte inden for det første år AES - erhvervssygdomme AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) betaler erstatninger til personer, der har fået anerkendt en erhvervssygdom, der skyldes arbejdsforhold på arbejdspladsen. AES dækker også andre udgifter, f.eks. lægeregninger m.v. i forbindelse med sagsbehandlingen. Disse skader anmeldes direkte af lægen eller tandlægen og ses ikke af, da det er et mellemværende direkte mellem skadelidte og lægen/tandlægen/arbejdsskadestyrelsen. Alle kommuner, forsikrede såvel som selvforsikrede, er bidragspligtige til AES. Stevns Kommune har haft en udgift på erhvervssygdomme til AES i 2013 på i alt kr ,86. Ud af dette beløb vedrører de kr. statens afgift på 12% af udbetalinger på mén og erhvervsevnetab med henblik på en minimering af arbejdsskader. Beløbet betales af de enkelte institutioner. Antal anmeldte erhvervssygdomme i Hoveddiagnosegruppe Andre lidelser, Sygdomme i bevægeapparatet, Vibrationslidelser, Symptomer, gener, uklar diagnose samt hudlidelser 3 1 Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring v/atp s aktuar Brilleskader Brilleskader anmeldes direkte til via specielle skemaer. Selvom det betragtes som en arbejdsskade har valgt at holde disse skader uden for, da de ellers ville være medvirkende til en højere skadesstatistik på arbejdsulykker generelt. Der har i 2013 været i alt 7 brilleskader med en samlet udgift på i alt kr Det kan oplyses, at udgiften til brilleglas erstattes fuldt ud, hvorimod stel kun erstattes med den takst, som anvendes af Arbejdsskadestyrelsen, som i 2013 har været kr Hvis brillerne er helt nye under 1 år erstattes stel også fuldt ud Borgere i aktivering Det fremgår af lab-lovens (Lov om Aktiv Beskæftigelse) 113, at kommunen har et hæftelsesansvar overfor personerne under kapitel 10 og 11. Det er borgere under disse kapitler, hvor kommunen kan blive gjort erstatningsansvarlig. I 2013 er der ikke udbetalt erstatninger. Side 11 af 23

12 6.2 Forsikringsskader I 2013 har der været i alt 176 tingskader med en samlet udgift på kr Fordelingen af skadestyper i 2013 for Stevns Kommune ses af diagram: Kilde: På autoområdet er der markant mange skader inden for Center for Social, Sundhed & Ældre. Med henblik på at nedbringe antallet af skader inden for dette område må det anbefales, at alle kørende indenfor området deltager i køretekniske kurser. Kurserne kan arrangeres et sted i Stevns Kommune, hvor eks. øvelse i bakkeskader vil kunne trænes ved hjælp af professionel underviser. Herudover vil der ved en ekstraordinær indsats blive sat fokus på området, der alt andet lige vil være medvirkende til et fald på skaderne. Det er også vigtigt, at alle skader løbende meldes ind, så bilerne fremstår præsentable uden buler. Orden og ryddelighed og bulefri biler passes der mere på. Så fokus på området er en nødvendighed, hvis skaderne skal nedbringes. De kørende medarbejdere bør gøres opmærksom på, at det ikke har konsekvenser at anmelde skaderne, tværtimod har alle et ansvar for, at bilerne fremstår ordentlige og ryddelige. Langt de fleste bygning/løsøre skader skyldes indbrud. Derudover har der været enkelte stormskader, vandskader og et par mindre brandskader. Stormen Allan har i skrivende stund beløbet sig til kr De fleste ansvarsskader er krav fra borgere i forbindelse med huller i vejen og fald på fortov samt stenslag og skader på indbo i private hjem. Der har været i alt 7 brilleskader i hele kommunen. Efter hver brilleskade udleveres der brillesnore ligesom de gamle briller på forlangende skal sendes til. Hærværksskader skyldes graffiti på ydervægge på Stevns Fyr og hærværk på det offentlige toilet ved Boesdal Kalkbrud. Side 12 af 23

13 Det samlede antal skader fordelt på centre ser ud, som angivet nedenfor. Kilde: Som det ses af diagrammet er det Center for Social, Sundhed & Ældre, der har de fleste skader efterfulgt af Center for Teknik & Miljø, Center for Skole og institution samt Center for Borgerservice, Kultur & Fritid og Center for Arbejdsmarked. På centrene for nedenstående områder har der ikke været nogen skader og de vil derfor ikke blive nærmere omtalt. Center for Familie Stabe De øvrige områder vil blive beskrevet nærmere nedenfor, hvor skaderne er fordelt ud på skadestyper. Center for Social, Sundhed & Ældre Center for Social, Sundhed & Ældre Kilde: Langt de fleste skader i Center for Social, Sundhed & Ældre er på autoområdet. Det må fortsat anbefales, at alle kørende medarbejdere inden for området deltager i køretekniske kurser. Der er på dette område alene udbetalt ca kr., hvilket svarer til 97 % af de samlede skadesudgifter inden for centret. Side 13 af 23

14 Ud af disse skader på autoområdet er der 9 biler, som skulle afleveres tilbage efter leasingaftalens udløb. På disse biler valgte at få en taksator til at aflevere bilerne for os, da vi er selvforsikret på kaskodelen, altså kommunen skal betale udgifterne. Og det var vigtigt for os, at det skete på de bedste vilkår. Hvis vi ikke havde valgt den løsning skulle kommunen have udredt kr i skadesudgifter alene på disse 9 biler. På de 9 biler var der 50 skader fordelt på 33 taksatorrapporter. Vi var så heldige, at vi fik lov at købe bilerne for kr. stykket og solgte dem videre for kr. Dvs. kommunen har haft en udgift på de 9 biler x = taksatorudgiften på = kr. Sundhed har haft en selvrisiko på ca kr. til, så enhedens udgift har alene været kr., men samlet set har kommunen haft udgiften på de , men stadig en fordel at vi fik lov at købe bilerne, da udgiften ellers ville have været kr. mere. På bygning/løsøre er skaderne sket på Birkehøj og Hotherhaven. På ansvarsskadeområdet har der været 1 skade, der skyldes skade på løsøre. Det er et krav mod kommunen, hvor vi har fået ødelagt noget i borgers hjem. 1 medarbejdere har haft en brilleskade. Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Kilde: Inden for Center for Teknik & Miljø der været i alt 8 autoskader. Skaderne skyldes bakkeskader, stenslag i rude og et enkelt krav mod modpart. På bygning/løsøre har der været 7 skader, der skyldes indbrud og stormskader. Indbrud er sket på Hellested Børnehave (nu solgt), tom bygning og vandtårn. De 3 stormskader er sket på Ma- Side 14 af 23

15 terielgården i Hårlev, Rådhuset i Hårlev og Rådhuset i Store Heddinge. På ansvarsområdet er kommunen gjort erstatningsansvarlige over for 20 borgere, hvor de 5 sager er blevet anerkendt. De fleste ansvarsskader skyldes huller i vejen. Kommunen er blevet bedre til at kunne dokumentere tilsyn på vejene, så der ikke anerkendes så mange skader på dette område, som tidligere. Det vurderes endvidere, at disse skader er blevet færre i forbindelse med, at kommunen nu har indgået aftale med NCC om udbedring af huller i vejen. Herudover er der enkeltsager om Ødelagt et plantet læhegn med slåmaskine Stenslag fra græsslåmaskine på biler Ødelagt dæk på stolpe, der stak op af jord 4 medarbejdere har fået ødelagt briller i forbindelse med udførelse af arbejdet. Center for Skole & Institution Center for Skole & Institution De 37 skader er fordelt med 16 skader på daginstitutioner, 10 skader på skoler og 11 skader på ungdomsskolen. Kilde: I Center for Skole- og Institution har der været 18 uheld med biler. Det er en stigning på 15 skader i forhold til året før. De 12 af disse skader er sket på Magnoliegårdens biler. Flere af disse skader er ridser forårsaget af de unge. Herudover var et par af skaderne modpartens skyld. På bygning/løsøre har der været i alt 15 skader. Skaderne er hovedsagelig sket i forbindelse med indbrud og enkelte stormskader. Side 15 af 23

16 På ansvarsområdet er kommunen gjort erstatningsansvarlige over for 2 borgere. Den ene sag skyldes en løbsk container i stormvejr, der trillede ind i siden på en bil og den anden sag vedrører fald i glat fører, hvor der ikke var saltet. På brilleområdet har 3 medarbejdere fået ødelagt deres briller. Center for Borgerservice, Kultur & Fritid Center for Borgerservice, Kultur & Fritid Kilde: På bygning/løsøre har der været 8 skader, hvor skaderne skyldes indbrud, vandskade og stormskade. Herudover er der en enkelt lille brandskade, der er opstået ved, at et håndklæde er lagt på saunaovn. Det forårsagede en mindre brand, hvor væg og ramme rundt om sauna brændte. Hærværksskaderne er sket på Boesdal og Stevns Fyr. Center for Arbejdsmarked Center for Arbejdsmarked 0 3 Side 16 af 23

17 I Center for Arbejdsmarked har der været 2 uheld med biler. Skaderne skyldes hærværk mod bil med smadret rude og stenslag fra lastbil. På bygning/løsøre har der været en enkelt skade med indbrud i bygning, hvor nøgleskab blev stjålet. 7. Aktiviteter 7.1 Projekter Udbud af forsikringer Forinden udbud med kommunens forsikringsportefølje blev der holdt en ½ temadag for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere til et besøg om, hvordan der arbejdes med risikostyring inden for forsikringsområdet. Da der har været meget fokus på åbne biblioteker blev mødet afholdt på et åbent bibliotek, så selskaberne kunne se, hvordan det fungerer i dagligdagen. Programmet for dagen var en generel orientering om risikostyring samt udviklingen siden 2007 på konkrete tiltag i kommunen. Den ½ temadag gav et godt indblik i hele området og tilbuddene på de indkomne forsikringer afspejlede, at kommunen nu er kommet i superligaen. Kommunen er blevet belønnet for de planlagte skadeforbyggende tiltag, så efter markedssituationen har Stevns Kommune opnået et fornuftigt udbudsresultat. Det er et krav fra selskaberne, at der fortsat arbejdes med sikringsaktiviteter de kommende år, så kommunen fortsat kan forblive i superligaen Brandparat Brandparat er Trygfondens brandskole. Projektet er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Trygfonden. De har i samarbejde udviklet et kursus i håndtering af brand og brandbekæmpelse rettet mod medarbejdere på skoler, daginstitutioner, plejehjem og forvaltninger (centre). Kurset er et e-læringskursus som halvdelen af landets kommuner allerede har taget til sig. Kurset finansieres af TrygFonden, og det har været gratis for kommunens medarbejdere at blive klædt på til at håndtere en brand, hvis uheldet en dag er ude. Til at inspirere medarbejdere og institutioner til at deltage i projektet har der været en gulerod i form af en gevinst til at tage e- læringskurset over nettet. De heldige vindere blev: Store Heddinge bibliotek, hvor flest medarbejdere havde udfyldt. Gevinsten var en gratis brandøvelse. Mette Dyhr Ottesen (Den Kommunale dagpleje) blev udtrukket blandt alle udfyldte test og vandt en I-pad. Side 17 af 23

18 Ulf Jørgen Christensen (Arbejdsmarked) og Heidi Ulla Neilendam (Område Midt) vandt blandt alle udfyldte test en sikkerhedspakke bestående af en 6 kg. pulverslukker og 2 røgalarmer Udbud af serviceaftaler endelige aftaler Stevns & Faxe Kommuner har indgået en aftale om et fælles udbud på serviceaftaler for sikringsanlæg og udstyr i begge kommuner. Det overordnede formål med gennemførelse af udbuddet er At udnytte muligheden for stordriftsfordele via rammeaftaler på serviceydelserne At sikre en høj kvalitetsmæssig og ensartet serviceportefølje At opnå besparelser på de årlige driftsomkostninger At sikre, at den fremtidige sikring i de kommunale bygninger i begge kommuner overholder kommunernes sikringspolitik. De endelige aftaler med nye leverandører er nu faldet på plads og er indgået med nedenstående leverandører: Delaftale 1 (AIA, ADK og TVO): ACTAS Servicering af Automatiske indbrudsalarmer, Adgangskontrol og Videoovervågning Delaftale 2 (ABA, ABDL og varsling): G4S Servicering af Automatisk brand alarmering, Automatiske brandalarmeringsdøre og varsling Delaftale 3 (Kontrolcentralydelser): G4S Gælder kun for Faxe Kommune Delaftale 4 (Brandslukningsmateriale): LOTEK Servicering af brandslukningsmateriale 7.2 Sikring Der er en løbende proces i gang med etablering af sikringstiltag til minimering af skader. Dette er i tråd med de vedtagne politikker på området og en del af risikostyringen i kommunen på hele forsikringsområdet. Formålet er at sikre kommunens borgere og ansatte mod skader, undgå tab og driftsforstyrrelser samt at risikoforebygge der, hvor det har størst effekt. I det forløbne år er der foretaget sikring på udvalgte institutioner vedrørende ABA automatisk brandalarmeringsanlæg AIA automatisk indbrudsalarm Adgangskontrol Vandalarm Videoovervågning Endvidere fremgår det af sikringspolitikken, at sikringsforanstaltninger skal udføres ved bygge- og anlægssager i kommunen, så sikringsniveauet bevares også ved om- til- og nybyggeri. Side 18 af 23

19 7.3 Erfaringsudveksling, uddannelse, kurser og konferencer Der er i sikret grundlag for udvikling via vidensdeling, inspiration og efteruddannelse med deltagelse i nedenstående aktiviteter i årets løb: Årskonference om risikostyring i Nyborg Danske risikorådgivere Konference om udvikling og vedligeholdelse af A-skade - arbejdsskadeadministration Nordisk konference Gjensidige Primo Danmark temadag om øget håndtering af selvrisiko Willis konference kommunens mægler Erfa-møder mellem kommunerne i Region Sjælland Erfa-møde på landsplan omkring IT værktøjet kuben Arbejdsmiljødag Stevns Forsikringsakademiet seminardag vedr. kommunal ansvar har deltaget i kursus/uddannelse om forsikringer på Forsikringsakademiet 7.4 Risikostyring - Følgegruppen Følgegruppen afspejler Stevns kommunes administrative organisering og har til formål at sætte fokus på forbedring af sikkerheden på alle niveauer, så ulykker og fejl begrænses mest muligt og der skabes trygge rammer. Endvidere er formålet at udbrede kendskabet til risikostyring, så vi i fællesskab får skabt øget opmærksomhed på området og derigennem er med til at passe på vores værdier. Der har været afholdt i alt 4 møder i løbet af året, hvor der overordnet har været nedenstående sager på dagsordenen: - Indkomne ansøgninger om tilskud til projekter - Seminardag for forsikringsselskaber - Udbud af forsikringsporteføljen - Revidering af politikker og handleplan - Præsentation af skadestatistikker for o arbejdsskader og tingskader - Sikringstiltag om igangsatte projekter: o Automatisk brandalarmeringsanlæg o Adgangskontrol o Vandalarmer o Termografering o Transientbeskyttelse - Placering af affaldscontainere - Anskaffelse af røgmeldere til soverum/krybberum på daginstitutioner - Indsats mod buler i bilerne - Udbud af serviceaftaler - Projekt: Brandparat - Sejlads med elever passagerer ansvar - Generel orientering om øvrige igangværende projekter på området - Vinterpjece hvad skal vi huske, når det bliver vinter 7.5 Risikostyringsaktiviteter Aktiviteter der er enten helt eller delvis finansieret af s budget. Side 19 af 23

20 Projekt nr. Aktivitet Beløb u/m kr. Projekt 1 Hjertestarter til Sundhed Projekt 2 Skab til bærbare pc ere Vallø Strand Projekt 3 10 nøgleskabe institutioner Projekt 4 Håndfri til biler - ældreplejen Projekt 5 Skridsikring af trappe - Magnoliegården Projekt 6 Videoovervågning - Magnoliegården Projekt 7 Videoovervågning Stevns bibliotekerne Projekt 8 Alarm rødt hus Strøby Skolen Projekt 9 Vinterbrochure Projekt 10 IT-sikring mærkningsudstyr I alt Den samlede økonomi Budget inkl. anlæg pr. 1. januar 2013 kr Forbrug 2013 Drift kr Forbrug 2013 Anlæg kr Korrigeret budget til overførelse 2014 kr Forbrug 2013: Bygning/løsøre - præmier - skadesudgifter Autoforsikringer - præmier - skadesudgifter Småforsikringer - præmier - skadesudgifter Ansvarsforsikring - præmie - skadesudgifter - administrationsudgifter Willis Arbejdsskadeforsikring - katastrofedækning - skadesudgifter o erhvervsevnetab o ménskade o behandlingsudgifter o brilleskader o tænder - administrationsudgifter Willis - godtgørelse fra gjensidige - administrationsudgifter Arbejdsskadestyrelsen - administrationsudgifter Den Sociale Ankestyrelse - arbejdsmiljøbidrag - hurtig udredning Risikostyringsprojekter, jfr. pkt. 7.5 om aktiviteterne Side 20 af 23

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere