Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen"

Transkript

1 Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

2 Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2

3 Baggrund for den nye betænkning om konkurskarantæne Alene 40 kendte konkursryttere påførte i SKAT et tab på kr. 700 mio. I en undersøgelse fra 2003 foretaget af Kuratorforeningen fandt man i halvdelen af boerne tegn på fusk. Det skønnes at der i 5 procent af konkurserne (5710 i 2009 og 6493 i 2010) vil kunne udstedes karantæne. Skønnede beregninger viser at den samlede udgift til samfundet ved disse sager (hvor der kan udstedes konkurskarantæne) løber op i tocifrede milliardbeløb om året. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 3

4 Indholdet af den nye betænkning om konkurskarantæne Skifteretten skal have mulighed for at udstede karantæne til skyldnere/direktører, der er gået konkurs en eller flere gange Det er kurator, der skal indberette forhold af betydning for karantæne til skifteretten. Disse forhold kan være bevidst uforsvarlig virksomhedsdrift, bortskaffelse af bogføring for at undgå granskning eller ved gentagne konkurser for en skyldner = konkursrytteri Konkurskarantænen skal som udgangspunkt vare 3 år. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 4

5 Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 5

6 Regelgrundlaget for gældssanering Konkursloven (LBKG nr. 217) Bekendtgørelse om gældssanering ( nr. 1363) Betænkning nr Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

7 Typer af gældssanering Gældssanering uden for konkurs 5 år Gældssanering i forbindelse med konkurs 3 år Ansøgning sker ved udfyldelse af skema fra -> Vælg emne Gæld -> Vælg Gældssanering hent blanket og vejledning i højre side af skærmen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

8 Den 5-årige gældssanering - betingelser 1) Når skyldneren ikke inden for de nærmeste år har udsigt til at opfylde sine gældsforpligtelser (håbløs gæld), og 2) det må antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold. Kræver stabile forhold for skyldner Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

9 Ad 1) Den økonomiske betingelse om håbløs gæld Hvornår er en gælden håbløs? Konkret vurdering afhænger af skyldners forhold. Gældens absolutte størrelse Tommelfingerregel: Erhvervsaktiv skyldners usikrede gæld skal overstige kr men grænsen flytter sig over tid i takt med samfundsudviklingen. Skyldners betalingsevne Skyldners alder og indtægtsforhold har betydning Kan ca. 50 % af gælden inkl. renter eller mere betales inden for 5 år, er gælden ikke håbløs gældssanering. Inden for de nærmeste år = ca. 10 år (ved yngre skyldnere) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 9

10 Ad 1) Den økonomiske betingelse om håbløs gæld (forsat) Eksempler fra praksis: Østre Landsretskendelse af 8. januar 2010 (FM Ø): 88 % af gælden ville kunne afvikles over 5 år og formentlig hele gælden over ca. 8 år gældssanering nægtet. Vestre Landsretskendelse af 30. januar 2007 (FM Ø): 85 % af gælden ville kunne afvikles over 5 år, men kun under forudsætning af rentefrihed, ellers ikke holde trit med renter + gældssanering. Det blev af landsretten bemærket, at ansøgeren var 56 år. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 10

11 Ad 1) Den økonomiske betingelse om håbløs gæld (forsat) Eksempler fra praksis (fortsat): Vestre Landsretskendelse af 18. januar 2008 (FM ): Ansøgeren havde 14 dage forinden ansøgningen fået samlet sine lån i en bank, hvor der var lavet en afdragsprofil frem til Det månedlige beløb oversteg ikke skyldners betalingsevne og var kr. 150 mindre end afdragsbeløbet opgjort efter reglerne om gældssanering gældssanering nægtet. Skyldners alder har betydning lempeligere krav til pensionister Østre Landsretskendelse af 12. november 2007 (FM ): Folkepensionist med en gæld på ca. kr opfyldte den økonomiske betingelse for gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 11

12 Ad 2) Varig forbedring af skyldners økonomiske forhold Budgettet skal hænge sammen: Månedlige udgifter må ikke overstige indtægterne skyldner må ikke være tvunget til at stifte ny gæld. Budgettet skal i udgangspunktet give tilstrækkelige midler til at dække det takstmæssige rådighedsbeløb, jf. mere om dette senere. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 12

13 Ad 2) Varig forbedring af skyldners økonomiske forhold (fortsat) Husstandens forhold: Hvis kun den ene ægtefælle opfylder betingelserne, vil gældssanering ikke afhjælpe husstandens økonomiske situation gældssanering nægtes for begge. Vestre Landsrets kendelse fra 2006: Den ene ægtefælle opfyldte betingelserne for gældssanering. Den anden gjorde ikke, da denne systematisk havde oparbejdet gæld til det offentlige Gældssanering blev nægtet for begge. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 13

14 Nægtelsesgrunde - oversigt Hovedregel: + gældssanering, hvis (i) håbløs gæld og (ii) gældssanering vil medføre en varig forbedring af skyldners økonomiske forhold Undtagelse: Gældssanering kan i almindelighed ikke gives, når: Skyldners økonomiske forhold er uafklarede. Skyldner har handlet uansvarligt i økonomiske anliggender herunder særligt stiftet gæld efter håbløshedstidspunktet eller påtaget sig forpligtelser, som stod i misforhold til den økonomiske formåen. Gælden vedrører forbrugsgæld. Modifikation til undtagelsen: i almindelighed Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 14

15 Nægtelsesgrunde - oversigt Gælden er til det offentlige og er oparbejdet systematisk En større del af gælden er opstået pga. strafbare eller erstatningspådragende forhold Skyldner har undladt at betale afdrag trods rimelig mulighed herfor Skyldner har indrettet sig med henblik på gældssanering Skyldner stifter ny gæld efter at gældssaneringssagen er indledt. Øvrige særlige omstændigheder foreligger (generalklausul) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 15

16 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede Kravet om afklarede økonomiske forhold: Formål: Vurdere om betingelserne er opfyldte og fastsætte afdragsordning Det er husstandens forhold der bedømmes. Uafklarede forhold kan fx være, at skyldner ejer værdifulde aktiver, arbejdsløshed, usikkerhed om boligforhold etc. - Kravet om afklarede forhold skal ses i sammenhæng med, at kreditorerne skal betrygges i, at skyldner yder det (inden for lovens rammer) maksimale bidrage til dividenden. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 16

17 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Værdifulde aktiver: Værdifulde aktiver kan hindre indledningen af gældssaneringssag, hvis der ikke er umiddelbar udsigt til, at aktiverne kan realiseres. Løsning = gældssaneringsbegæringen indsendes først, når aktiverne er realiserede. - Behandling af provenuet Ejer skyldneren fast ejendom behøver denne kun sælges, hvis 1. Boligudgiften er urimelig høj 2. Der er friværdi i ejendommen. En friværdi kan medføre en forlængelse af afdragsperioden, hvis flytteomkostninger overstiger friværdien. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 17

18 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Stabile indtægtsforhold udnyttelse af erhvervsevne: Skyldner + samlever/ægtefælle skal som udgangspunkt have et fast lønnet arbejde (udnytte deres erhvervsevne) U V: Skyldneren S, der nu var 23 år, søgte i 2007 om gældssanering i konkurs, idet S havde pådraget sig en betydelig gæld i forbindelse med virksomhedsdrift, som måtte lukke med efterfølgende konkurs. S havde efter konkursen arbejdet som procesoperatør, men fra 1. september 2008 ville han påbegynde et længerevarende universitetsstudium. Landsretten nægtede S gældssanering, idet S ikke udnyttede sin erhvervsevne. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 18

19 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Stabile indtægtsforhold udnyttelse af erhvervsevne: Udgangspunktet er fuldtidsbeskæftigelse i praksis går grænsen formentlig ved 32 timer/uge. Vestre Landsretskendelse af 19. januar 2007 (FM V): Vestre Landsret nægtede gældssanering under henvisning til, at der ikke forelå omstændigheder, der forhindrede skyldneren, der arbejde 30 timer om ugen, i at arbejde fuld tid. Indtægtsforholdene skal kunne forudsiges i gældssaneringsperioden Dvs. gældssanering er som udgangspunkt udelukket, hvis udsigt til arbejdsløshed, uddannelsespåbegyndelse etc. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 19

20 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Stabile indtægtsforhold udnyttelse af erhvervsevne: Særlige tilfælde I mere specielle tilfælde tillades dog også selvstændig virksomhed, hvis denne har en vis overskuelig størrelse uden de store aktiver og det er muligt at lave et retvisende gældssaneringsbudget. Østre Landsret har således i 1985 afsagt kendelse (U Ø - Ostehandleren), hvor en 51-årig skyldner ikke var udelukket fra at få gældssanering selvom han drev en mindre osteforretning. Dette begrundedes med, at den gæld, som der søgtes gældssaneret var fra tidligere erhvervsvirksomhed og at det ikke på noget tidspunkt ville være muligt for skyldner at betale denne. Da skyldner ikke havde andre indtægtsmuligheder end osteforretningen, og da denne havde en overskuelig omsætning og størrelse tillodes gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 20

21 Uansvarlighed i økonomiske anliggender Skyldner har handlet uansvarligt, fx Foræret værdifulde aktiver væk på et tidspunkt, hvor gælden bestod. Skyldner har handlet økonomisk uansvarligt, hvorved en ikke uvæsentlig gæld er stiftet ved: Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 21

22 Uansvarlighed i økonomiske anliggender a) Letsindig gældsoptagelse i forhold til skyldners indtægtsmuligheder eks.: optagelse af nyt lån til afdrag på allerede forfalden gæld Østre Landsretskendelse af 6. februar 2007 (FM Ø): lån til bilreparation og indfrielse af gældsposter på kr (samlet gæld kr ) blev af landsretten fundet uansvarligt, idet det var optaget på et tidspunkt, hvor skyldner ikke var i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. (her er vi jo på vej mod skyldnersvig jf. Straffelovens 300) Vestre Landsretskendelse af 11. april 2011 (FM V): Efter afslag på gældssanering købte skyldner en andelsbolig med høje boligudgifter til følge ny ansøgning om gældssanering afslået! Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 22

23 Uansvarlighed i økonomiske anliggender (forsat) b) Spekulationsgæld Skyldneren påtaget sig finansiel risiko, der står i misforhold til hans økonomiske situation Vestre Landsretskendelse af 12. maj 2009 (FM V) : Skyldneren havde tidligere fået gældssanering for en gæld på kr. 4.5 mio. og umiddelbart efter afslutningen af denne stiftede han to selskaber, hvorfra hans nuværende gæld på kr mio. stammede Landsretten nægtede gældssanering og lagde vægt på tidspunktet for selskabernes stiftelse og den betydelige gældsstiftelse Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 23

24 Uansvarlighed i økonomiske anliggender (forsat) c) Forbrugsgæld der foretages en vurdering af gældens alder, størrelse og omstændighederne ved gældens pådragelse. (fx sms lån) Skyldner må ikke have levet over evne. Praksis: Forbrugsgæld stiftet inden for de seneste 5 år hindrer som udgangspunkt gældssanering. (dog væsentlighedskriterium) d) Gæld til det offentlige systematisk oparbejdelse Ex. Moms og skattegæld, børnepenge, licens mv. Systematisk skal være opstået over en periode Væsentlighedskriterium: I praksis må højst 5 procent af samlede gæld være til det offentlige, ellers nægtes GS. Vestre Landsrets kendelse fra 2009 (B ): Licensgæld på kr fra og restskat på kr for 2006 tilstrækkeligt til at udelukke gældssanering. (var altså mere end 5 procent) Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 24

25 Erstatningskrav eller strafbare forhold For eksempel: Erstatningsbeløb i forbindelse med strafbare forhold Bøder Gældssanering nægtes, når en ikke uvæsentlig del af gælden (i praksis ca. 10 % - forskel på procenter jf. forrige slide?) hidrører fra sådanne forhold. Dog er der også et resocialiseringshensyn Tiden læger alle sår Samme princip og hensyn som i strafferetlige forhold. I et samfundsmæssigt perspektiv ønsker man således at hjælpe folk videre og undgå dobbeltstraf. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 25

26 Erstatningskrav eller strafbare forhold (forsat) Tiden læger alle sår hvornår? Praksis: minimum 5 år fra domstidspunktet og/eller 7-8 år fra handlingstidspunktet for at gældssanering ikke nægtes, men afhænger af forholdets grovhed konkret vurdering. Vestre Landsrets kendelse fra 2006 (B ): Skyldner blev i 2001 dømt for selskabstømning begået i Landsretten udtaler, at det forhold at det strafbare forhold var mere end 14 år gammelt ikke kan føre til kendelse om gældssanering, idet der var tale om økonomisk kriminalitet af meget betydeligt omfang. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 26

27 Manglende afdrag trods mulighed herfor og indretning på gældssanering Er der ikke betalt afdrag når der var mulighed herfor (pengene er normalt brugt til forbrug) taler dette imod gældssanering. Afgørende er om skyldner har valgt at begunstige sig selv eller sine nærmeste på kreditorernes bekostning. Ex. Belånt friværdi og brugt pengene til forbrug eller blot stort privatforbrug. Vestre Landsretskendelse fra 2002 (B ): Skyldner havde 2-3 måneder inden ansøgning om gældssanering hævet en pensionsopsparing på kr Beløbet var anvendt til forbrug. Gældssanering nægtet. Er aktiver bragt i kreditorly, taler dette imod gældssanering. (kreditorforringende dispositioner, jf. KL 64, 65 og 66) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 27

28 Skyldnerens indretning på gældssanering Eksempler på at skyldner indretter sig på gældssanering: Drift af forretning i ægtefællens navn driver skyldner virksomhed i ægtefællens navn med overskud, og hæver skyldner alene en mindre løn i virksomheden, som enten ikke modsvarer arbejdet eller som virker ublu i forhold til skyldners evner, vil opsparingen af aktiver i virksomheden kunne tillægges betydning i forhold til spørgsmål om tilkendelse af gældssanering. Vestre Landsretskendelse fra 2006 (B ): Skyldner var medhjælpende ægtefælle i sin hustrus virksomhed, der var af samme art som den skyldner var gået konkurs med. Ægtefællen havde ikke deltaget i driften i halvandet år. Gældssanering nægtet, da overskuddet i virksomheden, der reelt blev drevet af skyldner, blev akkumuleret hos ægtefællen. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 28

29 Skyldnerens indretning på gældssanering (fortsat) Eksempler på at skyldner indretter sig på gældssanering (fortsat): Oprettelse af ægtepagt til fordel for ægtefællen Indskud på pensionsordning, som ikke inddrages under gældssaneringssagen efter Retsplejelovens 509. Først indgivelse af begæring efter at være blevet alderspensioneret, hvorved kreditorerne unddrages muligheden for højere afdrag. Fortielser under gældssaneringssagen Bortskaffelse af aktiver Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 29

30 Øvrige omstændigheder Afkald på forventet arv konkret vurdering af hvor nært forestående dødsfaldet er. Begunstigelse af enkelte kreditorer (kreditorforrykkende dispositioner, jf. KL 67, 69, 70, 70a) Vestre Landsretskendelse af 7. december 2007 (FM Ø): Ansøgeren havde i 2003 købt en andelsbolig ved lån finansieret hos børnene. Børnene fik senere pant i ejendommen inden kreditorerne nåede at tinglyse udlæg. Børnene havde derved fået en fortrinsstilling, der udelukkede kreditorerne fra fyldestgørelse i ejendommen. Dette kunne eventuelt omstødes, jf. KL 70, hvilket der under gældssaneringssagen kunne føres sag om, jf. KL 222 gældssanering udelukket. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 30

31 Budgetspørgsmål Husstandsprincippet: Samlever/ægtefælles indtægter og udgifter skal også med i budgettet Det månedlige afdrag (dividenden) = nettoindkomsten med fradrag af visse udgifter. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

32 Budgetspørgsmål (forsat) Nettoindkomsten: På indtægtssiden medtages alle indtægter bortset fra: Indtægter fra godtgørelser, forsikringssummer m.v., der kompenserer modtageren for en ikke økonomisk skade Boligstøtte og andre boligydelser Vedrørende børn se Udgiftssiden Udgifter til blandt andet pension, A-kasse og rimelige udgifter til transport fradrages i indtægten ved opgørelse af nettoindkomsten Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 32

33 Budgetspørgsmål (forsat) Udgiftssiden: rimelige udgifter til bolig (inklusive forbrugsudgifter til el, vand, varme) Rimelig i forhold til prisniveauet i lokalområdet, boligens størrelse, husstandens behov og husstandens nettoindkomst. I praksis accepteres kr for enlig, kr for husstand med to personer og kr for husstand med 3 personer. (problem ved Sø og Handelsretten) Bidragsforpligtelser Udgifter til særlige behov (fx medicin) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 33

34 Budgetspørgsmål (fortsat) Udgiftssiden forsat: Rådighedsbeløb Udgifter til børn medtages ikke med mindre disse overstiger indtægterne i form af børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører husstandens børn. (der udarbejdes således et børnebudget ) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 34

35 Budgetspørgsmål (forsat) Minimering af udgifter: Kan faste udgifter til fx bil nedbringes uden forringelse af indtjeningsmuligheder, bør dette ske. Eksempel fra det virkelige liv - Luksusfælden (TV3) som særligt omhandler skyldnere med forbrugsgæld, som har dårlig mulighed for at få gældssanering. I programmet lægges ofte vægt på, at såfremt udgifterne til benzin på egen bil er de samme som til fx bus- eller togkort, er der stadig en risiko for, at bilen kan gå i stykker og skal på værksted, hvilket medfører uforudsete udgifter, der hurtigt kan vælte budgettet. Den slags risikomomenter skal således minimeres. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 35

36 Budgetspørgsmål (fortsat) Rådighedsbeløb tøj, mad, forsikringer, kontingenter til fritidsaktiviteter, biografture, ferier m.m. Justitsministeriets satser for 2011: Kr /md for skyldner forhøjes med kr /md, hvis skyldner har en ægtefælle Yderligere fås følgende rådighedsbeløb for børn: Eksempel: Alder Beløb/md <2 år kr år kr år< kr voksne (kr kr ), 1 barn på 1,5 år (kr ), 1 barn på 4 år (kr ) = kr Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 36

37 Det maksimale månedlige afdrag - husstandsprincippet Eksempel 1: Skyldners nettoindkomst = Skyldners andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = Ægtefællens nettoindkomst = Ægtefællens andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = kr kr kr kr kr kr. I alt til skyldners kreditorer: kr kr. = kr. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 37

38 Det maksimale månedlige afdrag husstandsprincippet (fortsat) Eksempel 2: Skyldners nettoindkomst = Skyldners andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = Ægtefællens nettoindkomst = Ægtefællens andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = kr kr kr kr kr kr. Overskud: kr = Skyldner skal max afdrage nettoindkomsten= Til rest til ægtefællens frie rådighed = kr kr kr. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 38

39 Ændringer i budgetforudsætninger og lottogevinster Lottogevinster medfører ikke en stigning i afdragene til kreditorerne i den 5-årige gældssanering. Heller ikke i den 3-årige gældssanering! Sker der et fald i skyldners indtægter kan gældssaneringssagen i særlige tilfælde genoptages med henblik på forlængelse af afdragsperioden eller nedsættelse af dividendeprocenten. - Ex. Sygdom, arbejdsløshed etc. - Nedgangen i indtægten må dog ikke være selvforskyldt. Samme gælder den 3-årige gældssanering! Forhøjet indkomst ved for eksempel jobskifte medfører heller ikke en stigning i afdragene. Delvist modsat den 3- årige gældssanering! Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

40 Opsparing af beløb Har skyldner under gældssaneringssagens behandling foretaget opsparing af beløb, der skal indgå i gældssaneringen, forkortes afviklingsperioden med det antal måneder, som beløbet dækker de månedlige afdrag med. => giver dette mulighed for at betale sig ud af gældssaneringen før tid? Konklusionen må herefter blive, at såfremt man betaler med et opsparet beløb, vil afviklingsperioden og dermed også perioden inden for hvilken, man skal opfylde bestemte vilkår blive afkortet. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 40

41 Opsparing af beløb (fortsat) For den 3-årige gældssanering må betydningen heraf derfor være, at såfremt man indbetaler et opsparet beløb og får nedsat afviklingsperioden, da vil væsentligt forbedrede vilkår der indtræder udenfor den nu forkortede periode ikke have indflydelse på gældssaneringen. NB: Omgåelse skyldner må ikke indrette sig med henblik på gældssanering. PRAKSIS: Ved den 3-årige gældssanering kan gældssaneringssagen først indledes endeligt, når konkursboet er klar til afslutning. Dog bør skyldner i samme periode foretage opsparing, for derved at kunne nedbringe sin afdragsperiode, når gældssaneringen gives. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 41

42 Lån til udbetaling af det fulde beløb Det fremgår ikke direkte af lovgrundlaget, hvorvidt skyldner ud over at afkorte afviklingsperioden med et opsparet beløb også kan afkorte denne ved betaling af beløbet som følge af lån fra en tredjemand. I praksis ses denne løsningsmodel dog anvendt. Et eksempel kunne være: En skyldner får afsagt kendelse om gældssanering og der fastsættes et månedligt afdrag på kr Er der tale om 5 års afdrag vil den samlede dividende være kr Skyldner får herefter et lån på dette beløb fra fx sine forældre, hvorefter alle afdrag betales på en gang. Fordelen for skyldner er herefter, at denne hurtigere er fri af gældssaneringen og for kreditorerne er fordelen, at disse modtager dividenden hurtigere. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 42

43 Indledning af gældssanering Det er skifteretten alene,der bedømmer om betingelserne for gældssanering er opfyldte Kreditorerne kan dog fremsætte indsigelser, men skifteretten bestemmer i sidste ende. Skifteretten foretager altid et konkret skøn: Ved bedømmelsen af de enkelte nægtelsesgrunde ( i almindelighed ) skal også lægges vægt på gældens alder Tiden læger alle sår. Skifteretten kan lægge vægt på skyldners særlige personlige forhold i praksis navnlig psykiske forhold. Kan medføre at præventive og pønale hensyn træder i baggrunden Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 43

44 Indledning af gældssanering (forsat) Gældssaneringen indledes, når skifteretten træffer afgørelse herom. Dette sker først efter et møde med skyldner i skifteretten, hvor skyldner uddybende skal redegøre for de forhold, som er beskrevet i gældssaneringsansøgningen. Skifteretten udpeger herefter en medhjælper (en advokat), som hjælper skifteretten med at udfærdige budget, udarbejde redegørelse for skyldners forhold m.m. Medhælper er skifterettens mand ikke skyldners! Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 44

45 Indledning af gældssanering (fortsat) Udlæg kan ikke foretages efter gældssaneringen er indledt for fordringer der er stiftet før indledningen. (åbningsdag = skæringsdag) Se FM , hvor Østre Landsret afsagde kendelse om, at panthaver var berettiget til at foretage udlæg for ubetalte pantefordringer i tiden efter afsigelse af kendelse om gældssanering, idet pantefordringerne ikke var omfattet af gældssaneringen. Der kan ske omstødelse i henhold til Konkurslovens almindelige regler herom. Uforholdsmæssige store indbetalinger på pensionsordninger i en tid, hvor skyldner ikke havde råd hertil, kan inddrages i gældssaneringen. Gældssaneringskendelse har mellem skyldner og fordringshavere samme virkning som et retsforlig. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 45

46 Omfattede fordringer Gældssaneringen omfatter fordringer stiftet inden gældssaneringssagens indledning. Dette gælder også kautioner. Skifteretten kan bestemme, at der skal ske skæring på et tidligere tidspunkt end åbningen af gældssaneringen. Denne model er tænkt anvendt i de situationer, hvor gælden er erhvervsmæssig, men hvor der er gået en årrække siden denne håbløse gæld er stiftet. Her skal den normale gæld i tiden efter erhvervsgælden ikke omfattes af saneringen. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

47 Omfattede fordringer (fortsat) Pantesikrede fordringer - den usikrede del af fordringen medtages i gældssaneringen. NB! Dette er kun tilfældet, hvor panthaver faktisk accepterer, at ejendommen har en lavere værdi. I modsat fald skal gældssaneringsbudgettet omfatte ydelser til en overbehæftet ejendom dvs. ydelser der ikke står mål med ejendommens faktiske værdi, hvilket vil kunne spænde ben for skyldners muligheder for gældssanering. Panthaver skal tænke sig om! hvis panthaver ikke anmelder den usikrede del og ejendommen bliver solgt på tvang, bliver det usikrede krav prækluderet. Småfordringer - skifteretten kan bestemme at der skal bortses fra fordringer, som kun vil afkaste en samlet sum på kr (Ved gældssanering i konkurs kan Skifteretten dog bestemme at grænsen er kr. 300) => det vil sige minimum kr. 100 i dividende om året. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 47

48 Ophævelse af gældssaneringskendelse På begæring af en fordringshaver kan skifteretten ophæve en kendelse om gældssanering, hvis skyldner: under gældssaneringssagen har gjort sig skyldig i svigagtige forhold under sagen fra indledning til kendelse Svig: fx fremsættelse af bevidst urigtige oplysninger og fortielser af en vis grovhed groft tilsidesætter sine pligter ifølge gældssaneringskendelsen Ex. Skyldners manglende betalingsvilje gennem længere tid. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen

49 Ophævelse af gældssaneringskendelse Eksempler på at retspraksis er streng: U V I et gældssaneringsforslag var indregnet, at ægtefællerne ville gå på efterløn 1. januar I marts 2004 arbejdede de forsat og betalte forsat det høje afdrag fastsat efter deres arbejdsindtægter. Skifteretten fastslog, at ægtefællerne havde gjort sig skyldige i svigagtige forhold ved ikke at have efterlevet oplysningen om tidspunktet for efterløn, når de forinden kendelse om gældssanering var gjort opmærksomme på, at det var en forudsætning for gældssanering, at de havde truffet en fast beslutning om efterlønstidspunktet. Skifteretten ophævede gældssaneringskendelsen, selvom ægtefællerne ikke havde haft til hensigt at snyde kreditorerne. FM /1 Skyldner havde undladt at oplyse om en erstatning på kr som han havde fået udbetalt i anledning af et overfald. Gældssaneringskendelsen blev ophævet med bemærkning om, at det var uden betydning, om beløbet ville have været omfattet af gældssaneringskendelsen. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen

50 Gældssanering i forbindelse med konkurs 3 år Anvendes ved: personlig konkurs samlever eller ægtefælles konkurs hvor gælden vedrører kaution eller lignende hæftelse for ægtefællens/samleverens gæld selskabs konkurs hvor skyldner eller dennes ægtefælle direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen, forudsat at skyldners gæld stammer fra kaution eller lignende skyldforhold. Det samme gælder ved rekonstruktion, når der er truffet bestemmelse om tvangsakkord for en gæld, for hvilken skyldner hæfter. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

51 Betingelser for den 3-årige gældssanering Samme betingelser som for den 5-årige, dog lempeligere krav til afklarede forhold. Yderligere betingelser: Gælden skal i det væsentligste stamme fra erhvervsmæssig virksomhed I det væsentligste erhvervsmæssig gæld skal udgøre væsentlig mere end 50 % af den samlede gæld. Østre Landsretskendelse af 11. marts 2008 (FM Ø). 1.2 mio. kr. af en samlet gæld på 1.8 mio. kr. stammede fra skyldners konkursramte virksomhed. Skifteretten nægtede gældssanering i konkurs. Landsretten hjemviste sagen med bemærkning om, at den del af gælden, der ikke stammede fra virksomheden, var sikret ved pant i henholdsvis bil og hus. Landsretten så altså bort fra pantsikret gæld ved bedømmelsen af væsentlighedsbetingelsen. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen

52 Betingelser for den 3-årige gældssanering (forsat) Yderligere betingelser forsat: erhvervsmæssig virksomhed Skyldners egen virksomhed, kaution for ægtefælles /samlevers virksomhed eller kaution for et selskab ejet af skyldner eller dennes ægtefælle/samlever. I forbindelse med konkurs Virksomheden skal være forsvarligt afviklet i praksis ved konkursbehandling Ansøgningstidspunkt: Ansøgning skal som udgangspunkt indsendes inden konkursboets afslutning. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 52

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere