Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen"

Transkript

1 Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

2 Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2

3 Baggrund for den nye betænkning om konkurskarantæne Alene 40 kendte konkursryttere påførte i SKAT et tab på kr. 700 mio. I en undersøgelse fra 2003 foretaget af Kuratorforeningen fandt man i halvdelen af boerne tegn på fusk. Det skønnes at der i 5 procent af konkurserne (5710 i 2009 og 6493 i 2010) vil kunne udstedes karantæne. Skønnede beregninger viser at den samlede udgift til samfundet ved disse sager (hvor der kan udstedes konkurskarantæne) løber op i tocifrede milliardbeløb om året. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 3

4 Indholdet af den nye betænkning om konkurskarantæne Skifteretten skal have mulighed for at udstede karantæne til skyldnere/direktører, der er gået konkurs en eller flere gange Det er kurator, der skal indberette forhold af betydning for karantæne til skifteretten. Disse forhold kan være bevidst uforsvarlig virksomhedsdrift, bortskaffelse af bogføring for at undgå granskning eller ved gentagne konkurser for en skyldner = konkursrytteri Konkurskarantænen skal som udgangspunkt vare 3 år. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 4

5 Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 5

6 Regelgrundlaget for gældssanering Konkursloven (LBKG nr. 217) Bekendtgørelse om gældssanering ( nr. 1363) Betænkning nr Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

7 Typer af gældssanering Gældssanering uden for konkurs 5 år Gældssanering i forbindelse med konkurs 3 år Ansøgning sker ved udfyldelse af skema fra -> Vælg emne Gæld -> Vælg Gældssanering hent blanket og vejledning i højre side af skærmen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

8 Den 5-årige gældssanering - betingelser 1) Når skyldneren ikke inden for de nærmeste år har udsigt til at opfylde sine gældsforpligtelser (håbløs gæld), og 2) det må antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold. Kræver stabile forhold for skyldner Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

9 Ad 1) Den økonomiske betingelse om håbløs gæld Hvornår er en gælden håbløs? Konkret vurdering afhænger af skyldners forhold. Gældens absolutte størrelse Tommelfingerregel: Erhvervsaktiv skyldners usikrede gæld skal overstige kr men grænsen flytter sig over tid i takt med samfundsudviklingen. Skyldners betalingsevne Skyldners alder og indtægtsforhold har betydning Kan ca. 50 % af gælden inkl. renter eller mere betales inden for 5 år, er gælden ikke håbløs gældssanering. Inden for de nærmeste år = ca. 10 år (ved yngre skyldnere) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 9

10 Ad 1) Den økonomiske betingelse om håbløs gæld (forsat) Eksempler fra praksis: Østre Landsretskendelse af 8. januar 2010 (FM Ø): 88 % af gælden ville kunne afvikles over 5 år og formentlig hele gælden over ca. 8 år gældssanering nægtet. Vestre Landsretskendelse af 30. januar 2007 (FM Ø): 85 % af gælden ville kunne afvikles over 5 år, men kun under forudsætning af rentefrihed, ellers ikke holde trit med renter + gældssanering. Det blev af landsretten bemærket, at ansøgeren var 56 år. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 10

11 Ad 1) Den økonomiske betingelse om håbløs gæld (forsat) Eksempler fra praksis (fortsat): Vestre Landsretskendelse af 18. januar 2008 (FM ): Ansøgeren havde 14 dage forinden ansøgningen fået samlet sine lån i en bank, hvor der var lavet en afdragsprofil frem til Det månedlige beløb oversteg ikke skyldners betalingsevne og var kr. 150 mindre end afdragsbeløbet opgjort efter reglerne om gældssanering gældssanering nægtet. Skyldners alder har betydning lempeligere krav til pensionister Østre Landsretskendelse af 12. november 2007 (FM ): Folkepensionist med en gæld på ca. kr opfyldte den økonomiske betingelse for gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 11

12 Ad 2) Varig forbedring af skyldners økonomiske forhold Budgettet skal hænge sammen: Månedlige udgifter må ikke overstige indtægterne skyldner må ikke være tvunget til at stifte ny gæld. Budgettet skal i udgangspunktet give tilstrækkelige midler til at dække det takstmæssige rådighedsbeløb, jf. mere om dette senere. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 12

13 Ad 2) Varig forbedring af skyldners økonomiske forhold (fortsat) Husstandens forhold: Hvis kun den ene ægtefælle opfylder betingelserne, vil gældssanering ikke afhjælpe husstandens økonomiske situation gældssanering nægtes for begge. Vestre Landsrets kendelse fra 2006: Den ene ægtefælle opfyldte betingelserne for gældssanering. Den anden gjorde ikke, da denne systematisk havde oparbejdet gæld til det offentlige Gældssanering blev nægtet for begge. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 13

14 Nægtelsesgrunde - oversigt Hovedregel: + gældssanering, hvis (i) håbløs gæld og (ii) gældssanering vil medføre en varig forbedring af skyldners økonomiske forhold Undtagelse: Gældssanering kan i almindelighed ikke gives, når: Skyldners økonomiske forhold er uafklarede. Skyldner har handlet uansvarligt i økonomiske anliggender herunder særligt stiftet gæld efter håbløshedstidspunktet eller påtaget sig forpligtelser, som stod i misforhold til den økonomiske formåen. Gælden vedrører forbrugsgæld. Modifikation til undtagelsen: i almindelighed Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 14

15 Nægtelsesgrunde - oversigt Gælden er til det offentlige og er oparbejdet systematisk En større del af gælden er opstået pga. strafbare eller erstatningspådragende forhold Skyldner har undladt at betale afdrag trods rimelig mulighed herfor Skyldner har indrettet sig med henblik på gældssanering Skyldner stifter ny gæld efter at gældssaneringssagen er indledt. Øvrige særlige omstændigheder foreligger (generalklausul) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 15

16 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede Kravet om afklarede økonomiske forhold: Formål: Vurdere om betingelserne er opfyldte og fastsætte afdragsordning Det er husstandens forhold der bedømmes. Uafklarede forhold kan fx være, at skyldner ejer værdifulde aktiver, arbejdsløshed, usikkerhed om boligforhold etc. - Kravet om afklarede forhold skal ses i sammenhæng med, at kreditorerne skal betrygges i, at skyldner yder det (inden for lovens rammer) maksimale bidrage til dividenden. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 16

17 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Værdifulde aktiver: Værdifulde aktiver kan hindre indledningen af gældssaneringssag, hvis der ikke er umiddelbar udsigt til, at aktiverne kan realiseres. Løsning = gældssaneringsbegæringen indsendes først, når aktiverne er realiserede. - Behandling af provenuet Ejer skyldneren fast ejendom behøver denne kun sælges, hvis 1. Boligudgiften er urimelig høj 2. Der er friværdi i ejendommen. En friværdi kan medføre en forlængelse af afdragsperioden, hvis flytteomkostninger overstiger friværdien. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 17

18 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Stabile indtægtsforhold udnyttelse af erhvervsevne: Skyldner + samlever/ægtefælle skal som udgangspunkt have et fast lønnet arbejde (udnytte deres erhvervsevne) U V: Skyldneren S, der nu var 23 år, søgte i 2007 om gældssanering i konkurs, idet S havde pådraget sig en betydelig gæld i forbindelse med virksomhedsdrift, som måtte lukke med efterfølgende konkurs. S havde efter konkursen arbejdet som procesoperatør, men fra 1. september 2008 ville han påbegynde et længerevarende universitetsstudium. Landsretten nægtede S gældssanering, idet S ikke udnyttede sin erhvervsevne. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 18

19 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Stabile indtægtsforhold udnyttelse af erhvervsevne: Udgangspunktet er fuldtidsbeskæftigelse i praksis går grænsen formentlig ved 32 timer/uge. Vestre Landsretskendelse af 19. januar 2007 (FM V): Vestre Landsret nægtede gældssanering under henvisning til, at der ikke forelå omstændigheder, der forhindrede skyldneren, der arbejde 30 timer om ugen, i at arbejde fuld tid. Indtægtsforholdene skal kunne forudsiges i gældssaneringsperioden Dvs. gældssanering er som udgangspunkt udelukket, hvis udsigt til arbejdsløshed, uddannelsespåbegyndelse etc. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 19

20 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Stabile indtægtsforhold udnyttelse af erhvervsevne: Særlige tilfælde I mere specielle tilfælde tillades dog også selvstændig virksomhed, hvis denne har en vis overskuelig størrelse uden de store aktiver og det er muligt at lave et retvisende gældssaneringsbudget. Østre Landsret har således i 1985 afsagt kendelse (U Ø - Ostehandleren), hvor en 51-årig skyldner ikke var udelukket fra at få gældssanering selvom han drev en mindre osteforretning. Dette begrundedes med, at den gæld, som der søgtes gældssaneret var fra tidligere erhvervsvirksomhed og at det ikke på noget tidspunkt ville være muligt for skyldner at betale denne. Da skyldner ikke havde andre indtægtsmuligheder end osteforretningen, og da denne havde en overskuelig omsætning og størrelse tillodes gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 20

21 Uansvarlighed i økonomiske anliggender Skyldner har handlet uansvarligt, fx Foræret værdifulde aktiver væk på et tidspunkt, hvor gælden bestod. Skyldner har handlet økonomisk uansvarligt, hvorved en ikke uvæsentlig gæld er stiftet ved: Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 21

22 Uansvarlighed i økonomiske anliggender a) Letsindig gældsoptagelse i forhold til skyldners indtægtsmuligheder eks.: optagelse af nyt lån til afdrag på allerede forfalden gæld Østre Landsretskendelse af 6. februar 2007 (FM Ø): lån til bilreparation og indfrielse af gældsposter på kr (samlet gæld kr ) blev af landsretten fundet uansvarligt, idet det var optaget på et tidspunkt, hvor skyldner ikke var i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. (her er vi jo på vej mod skyldnersvig jf. Straffelovens 300) Vestre Landsretskendelse af 11. april 2011 (FM V): Efter afslag på gældssanering købte skyldner en andelsbolig med høje boligudgifter til følge ny ansøgning om gældssanering afslået! Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 22

23 Uansvarlighed i økonomiske anliggender (forsat) b) Spekulationsgæld Skyldneren påtaget sig finansiel risiko, der står i misforhold til hans økonomiske situation Vestre Landsretskendelse af 12. maj 2009 (FM V) : Skyldneren havde tidligere fået gældssanering for en gæld på kr. 4.5 mio. og umiddelbart efter afslutningen af denne stiftede han to selskaber, hvorfra hans nuværende gæld på kr mio. stammede Landsretten nægtede gældssanering og lagde vægt på tidspunktet for selskabernes stiftelse og den betydelige gældsstiftelse Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 23

24 Uansvarlighed i økonomiske anliggender (forsat) c) Forbrugsgæld der foretages en vurdering af gældens alder, størrelse og omstændighederne ved gældens pådragelse. (fx sms lån) Skyldner må ikke have levet over evne. Praksis: Forbrugsgæld stiftet inden for de seneste 5 år hindrer som udgangspunkt gældssanering. (dog væsentlighedskriterium) d) Gæld til det offentlige systematisk oparbejdelse Ex. Moms og skattegæld, børnepenge, licens mv. Systematisk skal være opstået over en periode Væsentlighedskriterium: I praksis må højst 5 procent af samlede gæld være til det offentlige, ellers nægtes GS. Vestre Landsrets kendelse fra 2009 (B ): Licensgæld på kr fra og restskat på kr for 2006 tilstrækkeligt til at udelukke gældssanering. (var altså mere end 5 procent) Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 24

25 Erstatningskrav eller strafbare forhold For eksempel: Erstatningsbeløb i forbindelse med strafbare forhold Bøder Gældssanering nægtes, når en ikke uvæsentlig del af gælden (i praksis ca. 10 % - forskel på procenter jf. forrige slide?) hidrører fra sådanne forhold. Dog er der også et resocialiseringshensyn Tiden læger alle sår Samme princip og hensyn som i strafferetlige forhold. I et samfundsmæssigt perspektiv ønsker man således at hjælpe folk videre og undgå dobbeltstraf. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 25

26 Erstatningskrav eller strafbare forhold (forsat) Tiden læger alle sår hvornår? Praksis: minimum 5 år fra domstidspunktet og/eller 7-8 år fra handlingstidspunktet for at gældssanering ikke nægtes, men afhænger af forholdets grovhed konkret vurdering. Vestre Landsrets kendelse fra 2006 (B ): Skyldner blev i 2001 dømt for selskabstømning begået i Landsretten udtaler, at det forhold at det strafbare forhold var mere end 14 år gammelt ikke kan føre til kendelse om gældssanering, idet der var tale om økonomisk kriminalitet af meget betydeligt omfang. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 26

27 Manglende afdrag trods mulighed herfor og indretning på gældssanering Er der ikke betalt afdrag når der var mulighed herfor (pengene er normalt brugt til forbrug) taler dette imod gældssanering. Afgørende er om skyldner har valgt at begunstige sig selv eller sine nærmeste på kreditorernes bekostning. Ex. Belånt friværdi og brugt pengene til forbrug eller blot stort privatforbrug. Vestre Landsretskendelse fra 2002 (B ): Skyldner havde 2-3 måneder inden ansøgning om gældssanering hævet en pensionsopsparing på kr Beløbet var anvendt til forbrug. Gældssanering nægtet. Er aktiver bragt i kreditorly, taler dette imod gældssanering. (kreditorforringende dispositioner, jf. KL 64, 65 og 66) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 27

28 Skyldnerens indretning på gældssanering Eksempler på at skyldner indretter sig på gældssanering: Drift af forretning i ægtefællens navn driver skyldner virksomhed i ægtefællens navn med overskud, og hæver skyldner alene en mindre løn i virksomheden, som enten ikke modsvarer arbejdet eller som virker ublu i forhold til skyldners evner, vil opsparingen af aktiver i virksomheden kunne tillægges betydning i forhold til spørgsmål om tilkendelse af gældssanering. Vestre Landsretskendelse fra 2006 (B ): Skyldner var medhjælpende ægtefælle i sin hustrus virksomhed, der var af samme art som den skyldner var gået konkurs med. Ægtefællen havde ikke deltaget i driften i halvandet år. Gældssanering nægtet, da overskuddet i virksomheden, der reelt blev drevet af skyldner, blev akkumuleret hos ægtefællen. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 28

29 Skyldnerens indretning på gældssanering (fortsat) Eksempler på at skyldner indretter sig på gældssanering (fortsat): Oprettelse af ægtepagt til fordel for ægtefællen Indskud på pensionsordning, som ikke inddrages under gældssaneringssagen efter Retsplejelovens 509. Først indgivelse af begæring efter at være blevet alderspensioneret, hvorved kreditorerne unddrages muligheden for højere afdrag. Fortielser under gældssaneringssagen Bortskaffelse af aktiver Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 29

30 Øvrige omstændigheder Afkald på forventet arv konkret vurdering af hvor nært forestående dødsfaldet er. Begunstigelse af enkelte kreditorer (kreditorforrykkende dispositioner, jf. KL 67, 69, 70, 70a) Vestre Landsretskendelse af 7. december 2007 (FM Ø): Ansøgeren havde i 2003 købt en andelsbolig ved lån finansieret hos børnene. Børnene fik senere pant i ejendommen inden kreditorerne nåede at tinglyse udlæg. Børnene havde derved fået en fortrinsstilling, der udelukkede kreditorerne fra fyldestgørelse i ejendommen. Dette kunne eventuelt omstødes, jf. KL 70, hvilket der under gældssaneringssagen kunne føres sag om, jf. KL 222 gældssanering udelukket. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 30

31 Budgetspørgsmål Husstandsprincippet: Samlever/ægtefælles indtægter og udgifter skal også med i budgettet Det månedlige afdrag (dividenden) = nettoindkomsten med fradrag af visse udgifter. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

32 Budgetspørgsmål (forsat) Nettoindkomsten: På indtægtssiden medtages alle indtægter bortset fra: Indtægter fra godtgørelser, forsikringssummer m.v., der kompenserer modtageren for en ikke økonomisk skade Boligstøtte og andre boligydelser Vedrørende børn se Udgiftssiden Udgifter til blandt andet pension, A-kasse og rimelige udgifter til transport fradrages i indtægten ved opgørelse af nettoindkomsten Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 32

33 Budgetspørgsmål (forsat) Udgiftssiden: rimelige udgifter til bolig (inklusive forbrugsudgifter til el, vand, varme) Rimelig i forhold til prisniveauet i lokalområdet, boligens størrelse, husstandens behov og husstandens nettoindkomst. I praksis accepteres kr for enlig, kr for husstand med to personer og kr for husstand med 3 personer. (problem ved Sø og Handelsretten) Bidragsforpligtelser Udgifter til særlige behov (fx medicin) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 33

34 Budgetspørgsmål (fortsat) Udgiftssiden forsat: Rådighedsbeløb Udgifter til børn medtages ikke med mindre disse overstiger indtægterne i form af børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører husstandens børn. (der udarbejdes således et børnebudget ) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 34

35 Budgetspørgsmål (forsat) Minimering af udgifter: Kan faste udgifter til fx bil nedbringes uden forringelse af indtjeningsmuligheder, bør dette ske. Eksempel fra det virkelige liv - Luksusfælden (TV3) som særligt omhandler skyldnere med forbrugsgæld, som har dårlig mulighed for at få gældssanering. I programmet lægges ofte vægt på, at såfremt udgifterne til benzin på egen bil er de samme som til fx bus- eller togkort, er der stadig en risiko for, at bilen kan gå i stykker og skal på værksted, hvilket medfører uforudsete udgifter, der hurtigt kan vælte budgettet. Den slags risikomomenter skal således minimeres. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 35

36 Budgetspørgsmål (fortsat) Rådighedsbeløb tøj, mad, forsikringer, kontingenter til fritidsaktiviteter, biografture, ferier m.m. Justitsministeriets satser for 2011: Kr /md for skyldner forhøjes med kr /md, hvis skyldner har en ægtefælle Yderligere fås følgende rådighedsbeløb for børn: Eksempel: Alder Beløb/md <2 år kr år kr år< kr voksne (kr kr ), 1 barn på 1,5 år (kr ), 1 barn på 4 år (kr ) = kr Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 36

37 Det maksimale månedlige afdrag - husstandsprincippet Eksempel 1: Skyldners nettoindkomst = Skyldners andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = Ægtefællens nettoindkomst = Ægtefællens andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = kr kr kr kr kr kr. I alt til skyldners kreditorer: kr kr. = kr. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 37

38 Det maksimale månedlige afdrag husstandsprincippet (fortsat) Eksempel 2: Skyldners nettoindkomst = Skyldners andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = Ægtefællens nettoindkomst = Ægtefællens andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = kr kr kr kr kr kr. Overskud: kr = Skyldner skal max afdrage nettoindkomsten= Til rest til ægtefællens frie rådighed = kr kr kr. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 38

39 Ændringer i budgetforudsætninger og lottogevinster Lottogevinster medfører ikke en stigning i afdragene til kreditorerne i den 5-årige gældssanering. Heller ikke i den 3-årige gældssanering! Sker der et fald i skyldners indtægter kan gældssaneringssagen i særlige tilfælde genoptages med henblik på forlængelse af afdragsperioden eller nedsættelse af dividendeprocenten. - Ex. Sygdom, arbejdsløshed etc. - Nedgangen i indtægten må dog ikke være selvforskyldt. Samme gælder den 3-årige gældssanering! Forhøjet indkomst ved for eksempel jobskifte medfører heller ikke en stigning i afdragene. Delvist modsat den 3- årige gældssanering! Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

40 Opsparing af beløb Har skyldner under gældssaneringssagens behandling foretaget opsparing af beløb, der skal indgå i gældssaneringen, forkortes afviklingsperioden med det antal måneder, som beløbet dækker de månedlige afdrag med. => giver dette mulighed for at betale sig ud af gældssaneringen før tid? Konklusionen må herefter blive, at såfremt man betaler med et opsparet beløb, vil afviklingsperioden og dermed også perioden inden for hvilken, man skal opfylde bestemte vilkår blive afkortet. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 40

41 Opsparing af beløb (fortsat) For den 3-årige gældssanering må betydningen heraf derfor være, at såfremt man indbetaler et opsparet beløb og får nedsat afviklingsperioden, da vil væsentligt forbedrede vilkår der indtræder udenfor den nu forkortede periode ikke have indflydelse på gældssaneringen. NB: Omgåelse skyldner må ikke indrette sig med henblik på gældssanering. PRAKSIS: Ved den 3-årige gældssanering kan gældssaneringssagen først indledes endeligt, når konkursboet er klar til afslutning. Dog bør skyldner i samme periode foretage opsparing, for derved at kunne nedbringe sin afdragsperiode, når gældssaneringen gives. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 41

42 Lån til udbetaling af det fulde beløb Det fremgår ikke direkte af lovgrundlaget, hvorvidt skyldner ud over at afkorte afviklingsperioden med et opsparet beløb også kan afkorte denne ved betaling af beløbet som følge af lån fra en tredjemand. I praksis ses denne løsningsmodel dog anvendt. Et eksempel kunne være: En skyldner får afsagt kendelse om gældssanering og der fastsættes et månedligt afdrag på kr Er der tale om 5 års afdrag vil den samlede dividende være kr Skyldner får herefter et lån på dette beløb fra fx sine forældre, hvorefter alle afdrag betales på en gang. Fordelen for skyldner er herefter, at denne hurtigere er fri af gældssaneringen og for kreditorerne er fordelen, at disse modtager dividenden hurtigere. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 42

43 Indledning af gældssanering Det er skifteretten alene,der bedømmer om betingelserne for gældssanering er opfyldte Kreditorerne kan dog fremsætte indsigelser, men skifteretten bestemmer i sidste ende. Skifteretten foretager altid et konkret skøn: Ved bedømmelsen af de enkelte nægtelsesgrunde ( i almindelighed ) skal også lægges vægt på gældens alder Tiden læger alle sår. Skifteretten kan lægge vægt på skyldners særlige personlige forhold i praksis navnlig psykiske forhold. Kan medføre at præventive og pønale hensyn træder i baggrunden Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 43

44 Indledning af gældssanering (forsat) Gældssaneringen indledes, når skifteretten træffer afgørelse herom. Dette sker først efter et møde med skyldner i skifteretten, hvor skyldner uddybende skal redegøre for de forhold, som er beskrevet i gældssaneringsansøgningen. Skifteretten udpeger herefter en medhjælper (en advokat), som hjælper skifteretten med at udfærdige budget, udarbejde redegørelse for skyldners forhold m.m. Medhælper er skifterettens mand ikke skyldners! Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 44

45 Indledning af gældssanering (fortsat) Udlæg kan ikke foretages efter gældssaneringen er indledt for fordringer der er stiftet før indledningen. (åbningsdag = skæringsdag) Se FM , hvor Østre Landsret afsagde kendelse om, at panthaver var berettiget til at foretage udlæg for ubetalte pantefordringer i tiden efter afsigelse af kendelse om gældssanering, idet pantefordringerne ikke var omfattet af gældssaneringen. Der kan ske omstødelse i henhold til Konkurslovens almindelige regler herom. Uforholdsmæssige store indbetalinger på pensionsordninger i en tid, hvor skyldner ikke havde råd hertil, kan inddrages i gældssaneringen. Gældssaneringskendelse har mellem skyldner og fordringshavere samme virkning som et retsforlig. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 45

46 Omfattede fordringer Gældssaneringen omfatter fordringer stiftet inden gældssaneringssagens indledning. Dette gælder også kautioner. Skifteretten kan bestemme, at der skal ske skæring på et tidligere tidspunkt end åbningen af gældssaneringen. Denne model er tænkt anvendt i de situationer, hvor gælden er erhvervsmæssig, men hvor der er gået en årrække siden denne håbløse gæld er stiftet. Her skal den normale gæld i tiden efter erhvervsgælden ikke omfattes af saneringen. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

47 Omfattede fordringer (fortsat) Pantesikrede fordringer - den usikrede del af fordringen medtages i gældssaneringen. NB! Dette er kun tilfældet, hvor panthaver faktisk accepterer, at ejendommen har en lavere værdi. I modsat fald skal gældssaneringsbudgettet omfatte ydelser til en overbehæftet ejendom dvs. ydelser der ikke står mål med ejendommens faktiske værdi, hvilket vil kunne spænde ben for skyldners muligheder for gældssanering. Panthaver skal tænke sig om! hvis panthaver ikke anmelder den usikrede del og ejendommen bliver solgt på tvang, bliver det usikrede krav prækluderet. Småfordringer - skifteretten kan bestemme at der skal bortses fra fordringer, som kun vil afkaste en samlet sum på kr (Ved gældssanering i konkurs kan Skifteretten dog bestemme at grænsen er kr. 300) => det vil sige minimum kr. 100 i dividende om året. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 47

48 Ophævelse af gældssaneringskendelse På begæring af en fordringshaver kan skifteretten ophæve en kendelse om gældssanering, hvis skyldner: under gældssaneringssagen har gjort sig skyldig i svigagtige forhold under sagen fra indledning til kendelse Svig: fx fremsættelse af bevidst urigtige oplysninger og fortielser af en vis grovhed groft tilsidesætter sine pligter ifølge gældssaneringskendelsen Ex. Skyldners manglende betalingsvilje gennem længere tid. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen

49 Ophævelse af gældssaneringskendelse Eksempler på at retspraksis er streng: U V I et gældssaneringsforslag var indregnet, at ægtefællerne ville gå på efterløn 1. januar I marts 2004 arbejdede de forsat og betalte forsat det høje afdrag fastsat efter deres arbejdsindtægter. Skifteretten fastslog, at ægtefællerne havde gjort sig skyldige i svigagtige forhold ved ikke at have efterlevet oplysningen om tidspunktet for efterløn, når de forinden kendelse om gældssanering var gjort opmærksomme på, at det var en forudsætning for gældssanering, at de havde truffet en fast beslutning om efterlønstidspunktet. Skifteretten ophævede gældssaneringskendelsen, selvom ægtefællerne ikke havde haft til hensigt at snyde kreditorerne. FM /1 Skyldner havde undladt at oplyse om en erstatning på kr som han havde fået udbetalt i anledning af et overfald. Gældssaneringskendelsen blev ophævet med bemærkning om, at det var uden betydning, om beløbet ville have været omfattet af gældssaneringskendelsen. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen

50 Gældssanering i forbindelse med konkurs 3 år Anvendes ved: personlig konkurs samlever eller ægtefælles konkurs hvor gælden vedrører kaution eller lignende hæftelse for ægtefællens/samleverens gæld selskabs konkurs hvor skyldner eller dennes ægtefælle direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen, forudsat at skyldners gæld stammer fra kaution eller lignende skyldforhold. Det samme gælder ved rekonstruktion, når der er truffet bestemmelse om tvangsakkord for en gæld, for hvilken skyldner hæfter. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

51 Betingelser for den 3-årige gældssanering Samme betingelser som for den 5-årige, dog lempeligere krav til afklarede forhold. Yderligere betingelser: Gælden skal i det væsentligste stamme fra erhvervsmæssig virksomhed I det væsentligste erhvervsmæssig gæld skal udgøre væsentlig mere end 50 % af den samlede gæld. Østre Landsretskendelse af 11. marts 2008 (FM Ø). 1.2 mio. kr. af en samlet gæld på 1.8 mio. kr. stammede fra skyldners konkursramte virksomhed. Skifteretten nægtede gældssanering i konkurs. Landsretten hjemviste sagen med bemærkning om, at den del af gælden, der ikke stammede fra virksomheden, var sikret ved pant i henholdsvis bil og hus. Landsretten så altså bort fra pantsikret gæld ved bedømmelsen af væsentlighedsbetingelsen. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen

52 Betingelser for den 3-årige gældssanering (forsat) Yderligere betingelser forsat: erhvervsmæssig virksomhed Skyldners egen virksomhed, kaution for ægtefælles /samlevers virksomhed eller kaution for et selskab ejet af skyldner eller dennes ægtefælle/samlever. I forbindelse med konkurs Virksomheden skal være forsvarligt afviklet i praksis ved konkursbehandling Ansøgningstidspunkt: Ansøgning skal som udgangspunkt indsendes inden konkursboets afslutning. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 52

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger.

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. 2009-06 194 stk. 2009 14stk. 1,1 VLK af 2. februar 2009, nr. B-2363-08, 13. afd. Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. Under kreditormødet i en gældssaneringssag

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 -Bemærkninger fra DRF Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Den 16. oktober 2004 Vedr. Deres sagsnr.: 2004-711-0114

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Områder, som man bør være opmærksom på, når man rådgiver landmænd i økonomisk krise. Listen omfatter både den situation, hvor landmanden fortsætter bedriften

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere