Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal"

Transkript

1 Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år 2. man skal opfylde et beskæftigelseskrav Medlemskrav efterløn Man skal have været medlem og betalt efterlønsbidrag imellem år. Der findes særlige regler herfor afhængig af hvornår man er født og hvornår, man er blevet medlem. Beskæftigelseskrav fælles for dagpenge og efterløn Lønmodtagere Fuldtidsforsikrede lønmodtagere skal have indberettet løntimer i en medlemsperiode inden for de seneste 3 år. For deltidsforsikrede udgør løntimerne timer. Selvstændige For at gå på dagpenge eller efterløn skal selvstændige opfylde et beskæftigelseskrav. Selvstændige skal inden for de seneste 3 år have haft arbejde, der svarer til 52 ugers fuldtidsarbejde. Selvstændige kan kun være fuldtidsforsikrede og kan kun medregne uger med arbejde i væsentligt omfang. Det betyder, at arbejdet i virksomheden skal udgøre mere end 30 timer om ugen i gennemsnit. Rådighed Det er en betingelse for at få udbetalt dagpenge, at man er rask og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis man har et efterlønsbevis har man mulighed for at gå på efterløn, selvom man er syg ved overgangen til efterløn. Beregning Lønmodtagere For fuldtidsforsikrede med månedsløn sker beregningen ud fra de seneste 3 måneders sammenhængende indberettede løn med mindst 320 løntimer, svarende til mindst 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid. For uge og 14-dages lønnede, er grundlaget de seneste 12 ugers sammenhængende indberettede løntimer, som skal udgøre mindst 296 timer. For deltidsforsikrede er kravet mindst 195 timer for månedslønnede og 180 timer for uge- eller 14-dages lønnede. Selvstændige Satsen beregnes ud fra indkomsten i de 2 bedste af de seneste 5 hele regnskabsår. Der kan kun anvendes regnskabsår, hvor man har været medlem af en a-kasse ved regnskabsårets slutning. Der tages udgangspunkt i det skattepligtige overskud før renter og efter afskrivninger. Satsen udgør 90 % af den hidtidige indkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag på 8 %. Man kan dog maksimalt få udbetalt en fastsat højeste dagpengesats. Mindstesats Der er mulighed for at få en mindstesats, som er uafhængig af arbejdsindtægten. 1

2 Betingelserne er, at virksomheden skal være drevet i væsentligt omfang dvs. over 30 timer om ugen i mindst 3 sammenhængende hele regnskabsår. Man skal har været medlem af en a-kasse i hele perioden. Fravær pga. sygdom, barsel eller uddannelse af mere end 26 ugers varighed indenfor 3 år udelukker, at man kan få mindstesatsen. Selskaber Er virksomheden drevet som aktieselskab eller anpartsselskab, sker beregningen på grundlag af selskabets skattemæssige overskud/underskud før renter med tillæg af de skattepligtige yderser, som medlemmer og evt. ægtefælle har fået udbetalt fra selskabet. Det er alene den andel man ejer at selskabet, der indgår i beregningen. Medarbejdende ægtefæller Hvis begge ægtefæller har arbejdet i selskabet som hovedbeskæftigelse, anses hver af ægtefællerne for at have indtjent halvdelen af den samlede årsindtægt. Eventuel løn til medarbejdende ægtefælle tillægges årsindtægten inden den deles. Hvis ægtefællen kun har arbejdet i virksomheden som bibeskæftigelse, skal der inden satsberegningen ske fradrag for værdien af ægtefællen arbejde. Karenstid selvstændige Hovedregel: 3 ugers karenstid før man kan modtage dagpenge eller efterløn Konkurs og tvangsauktion: 1 uges karenstid Overgang til efterløn: Ingen karenstid. Ophør arbejdsløshedsforsikring og efterløn Muligheder for ophør 1. Salg og lukning af virksomhed 2. Bortforpagtning og udlejning 3. Konkurs 4. Brugelig pant 5. Tvangsauktion 6. Selskaber 7. Udtræden af virksomhed for medejere og ægtefæller 1. Salg af virksomhed og lukning Betingelser salg: Der skal være tale om salg af hele virksomheden Ikke salg til ægtefælle/samlever eller umyndige børn Aftalen må ikke være betinget Afmeldt offentlige registre som selvstændig Dokumentation: A-kassen skal have kopi af underskrevet salgskontrakt, kopi af underskrevne momsafmeldinger, blanket eller kopi af Erhvervsstyrelsen bekræftelse på momsafmelding. Lukning Lukning er sket, når en så stor del af virksomheden er afviklet, at en eventuel resterende del af virksomheden ikke kan danne grundlag for fortsat virksomhedsudøvelse. Egne lokaler skal som hovedregel være solgt eller udlejet på ophørstidspunktet. Lejemål skal være ophørte. 2

3 2. Bortforpagtning/udlejning Betingelser: Skriftlig aftale Ikke til ægtefælle/samlever eller umyndige børn Ejer må ikke forbeholde sig ret til i noget omfang at benytte virksomheden erhvervsmæssigt Aftalen skal omfatte oplysning om omfang, bl.a. forpagtningsafgiften, arealets størrelse, antal dyr mv. Gensidig uopsigelig i mindst 5 år Afmeldt offentlige registre som selvstændig Man må ikke arbejde i virksomheden i bortforpagtnings-/udlejningsperioden hverken lønnet eller ulønnet Dokumentation Kopi af den underskrevne kontrakt, kopi af momsafmelding eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse samt en skriftlig erklæring om, at man ikke vil arbejde for forpagter/lejer. 3. Konkurs Betingelser: Konkursdekret afsagt af skrifteretten eller meddelelse om konkursdekret i Statstidende. Ikke generhverve virksomheden eller virksomhedens hovedriftsmidler. Ikke overdragelse til ægtefælle/samlever af virksomhed eller hoveddriftsmidler Afmeldt offentlige registre som selvstændig Man anses for ledig fra den dag, hvor skifteretten afsiger konkursdekretet, dog senest ugedagen efter, at skrifteretten har modtaget konkursbegæringen. Dokumentation Konkursdekret fra skifteretten eller meddelelse om konkursdekret i Statstidende. Hvis der er gået mere end en uge mellem konkursbegæringen og konkursdekretets afsigelse, skal der vedlægges en meddelelse fra skifteretten om datoen for modtagelse af konkursbegæringen. Endvidere kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmelding eller Erhvervsstyrelsens registrering af konkursboet. 4. Brugeligt pant - arbejdsløshedsdagpenge Betingelser: Fogedretten skal have begæret tvangsauktion over virksomheden Panthaver skal have overtaget virksomeden til brugeligt pant eller administration Medlemmet og ægtefælle skal ophøre med at arbejde i virksomheden Man skal være fraflyttet ejendommen Afmeldt offentlige registre som selvstændig Ordningen finder ikke anvendelse ved efterløn. Dokumentation: 3

4 Udskrift fra retsbogen om begæring om tvangsauktion, erklæring fra panthave om overtagelse af driften, erklæring fra folkeregistret om fraflytning, udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion, kopi af bekræftelse på momsafmelding. 5. Tvangsauktion Betingelser: Tvangsauktionen skal være endeligt afhold af skrifteretten Virksomheden skal være solgt på auktion og ikke til ægtefælle, samlever eller umyndige børn Afmeldt offentlige registre som selvstændig Dokumentation: Udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion, samt kopi af bekræftelse på momsafmelding. 6. Selskaber Hvis man skal ophøre med et aktie- eller anpartsselskab skal en af ovenstående ophørsmuligheder være opfyldt. Dokumentation: Aktierne eller anparterne skal være solgt til andre end ægtefællen, samlever eller umyndige børn (kopi af underskrevet salgskontrakt) eller At selskabet er opløst (kopi fra skifteretten eller Sø- og Handelsretten) eller Der ikke længere en nogen form for erhvervsmæssig aktivitet i selskabet, selvom man beholder selskabet. Man skal straks: o Afholde generalforsamling i selskabet, hvor formålsparagraffen ændres til formueadministration. Der må ikke stå andet i formålsbestemmelsen. (kopi af generalforsamlingsprotokollatet). o Anmelde den nye formålsparagraf til Erhvervsstyrelsen. (Kopi af anmeldelse) o Afgive erklæring til a-kassen om, at der ikke længere er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at der fremover alene vil være passiv formueadministration i selskabet. 7. Udtræden af virksomhed for medejere og for ægtefæller Udtræden for ægtefæller Udtræden med tro og loveerklæring Betingelser: Underskrive erklæring om: At man er udtrådt af virksomheden Ikke længere udfører arbejde i virksomheden Ikke længere er skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle A-kassen skal have besked, hvis man genindtræder i virksomheden, og det er en betingelse, at der skal gå mindst 2 år fra genindtræden, til man igen kan udtræde på baggrund af en tro og loveerklæring. Der er dog mulighed for at kunne udtræde inden de 2 år er gået, hvis man har arbejdet 1925 løntimer eller selvstændig virksomhed inden for en periode på 15 måneder fra det tidspunkt, man bliver ledig. Separation og skilsmisse Betingelser: 4

5 Man skal være fraflyttet den hidtidige fælles bopæl og anmeldt dette til folkeregistret Der skal være indgivet begæring om separation eller skilsmisse Man må ikke mere arbejde i landbruget Status som medarbejdende ægtefælle skal være ophørt Udtræden for medejere Medejere herunder ægtefæller der er medejere har følgende muligheder for at udtræde af virksomheden: Påbegynde lønarbejde Bortfald af arbejdsopgaver Manglende faglige kvalifikationer Ændring af ejerforholdet Påbegyndelse lønarbejde Det er muligt at udtræde af en virksomhed ved påbegyndelse af lønarbejde Betingelser: Lønmodtagerarbejde over 30 timer pr. uge, og ikke på forhånd er bestemt til at være tidsbegrænset, eller Lønmodtagerarbejdet er indberettet med mindst 1924 timer indenfor de seneste 15 måneder, eller Hvis der samtidig med udtræden er sket en driftsomlægning, kræves alene, at der er indberettet lønmodtagerarbejde med mindst 962 timer indenfor de seneste 8 måneder, eller Medlemmet som lønmodtager har fået indberettet mindst 1300 timer inden for de seneste 15 måneder, og at medlemmet ikke har arbejdet eller modtaget indtægter fra virksomheden idenfor de seneste 5 år. Bortfald af arbejdsopgaver Betingelser: Der skal ske varige ændringer i virksomheden De hidtidige arbejdsopgaver skal være klart afgrænset, så det kan konstateres, at de er bortfaldet Manglende faglige kvalifikationer Betingelser: Der skal være sket en driftsomlægning, anskaffelse af ny teknologi i virksomheden eller noget tilsvarende og Fremtidige arbejdsopgaver skal varetages fremover af en medejer/ansat med særlige faglige kvalifikationer. Udtræden skal ske samtidig med driftsomlægningen. Dog frist på 3 måneder i nogle tilfælde Opgaverne må ikke overtages af ægtefælle, samlever, en anden selvstændig erhvervsdrivende, f.eks. revisor eller umyndige børn Hvis opgaverne ikke bliver overtaget af ny medarbejder, skal det godtgøres, at virksomheden fremover kan klare sig med mindre arbejdskraft. Ændringer af ejerforholdet Det er muligt at udtræde, hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold. Det kan f.eks. være delsalg til en ny ejer eller til en allerede eksisterende medejer. Betingelser: Ejerskiftet må ikke ske til ægtefælle, samlever eller umyndige børn 5

6 Det må gå meget kort tid mellem ejerskiftet og udtræden af virksomheden Arbejdsopgaverne må ikke overtages af ægtefælle, samlever eller umyndige børn eller etil en anden selvstændigt erhvervsdrivenden, f.eks. en revisor. Efterløn For at modtage efterløn skal følgende betingelser være opfyldt: Være medlem af en a-kasse og indbetalt efterlønsbidrag i mellem 25 og 30 år Opnået efterlønsalderen som i 2017 vil være 64 år (overgangsordninger fra ) Fortsat være medlem af a-kassen i efterlønsperioden, men ikke betale efterlønsbidrag Have fået indberettet værdien af sin pensionsformue ved opnået efterlønsalder Opfylde betingelserne for ret til arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed Være rask og stå til rådighed for arbejdsmarkedet den dag man får efterlønsbeviset Have bopæl i ringet eller et andet EØS-land Regler om beskæftigelseskrav og ophør ved selvstændig virksomhed se afsnittet ovenfor. Arbejde i efterlønsperioden Lønmodtagere Lønmodtagere må arbejde så meget de vil i efterlønsperioden. De timer, man arbejder, vil blive modregnet i efterlønnen time for time. Arbejder man mere end 29,6 timer om ugen, vil der ikke kunne udbetales efterløn. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Hvis man har drevet landbruget som hovedbeskæftigelse inden overgang til efterløn, kan man drive landbruget videre i efterlønsperioden ved at nedsætte arbejdstiden til halv tid, højst 962 timer om året. Det er en betingelse, at man har drevet landbruget i væsentligt omfang i de seneste 3 år inden overgang til efterløn. Bibeskæftigelse timers-ordningen Det er muligt at påbegynde eller videreføre selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i perioden med efterløn. Det er også muligt at overgå fra hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse. Det er en betingelse, at den samlede tid i virksomheden ikke overstiger 400 timer pr. år., og indtægten fra virksomheden må ikke overstige kr. (2015). Ved virksomhedens indtægt forstås nettoomsætning fratrukket vareforbrug svarende til det regnskabsmæssige begreb dækningsbidrag 1. Råd og huskeliste arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Husk indmeldelse i a-kasse Hvis du er i økonomisk krise, vil det være en god idé at blive indmeldt i en a-kasse. Herved kan du evt. nå at være medlem i 1 år inden evt. salg eller bortforpagtning og derved få ret til arbejdsløshedsdagpenge. Hvis ikke det kan nås, kan du dog optjene nogle timer til opfyldelse af beskæftigelseskravet, som er 1924 timer for fuldtidsforsikrede. Vær dog opmærksom på at der måske ikke er et beregningsgrundlag pga. af lav indkomst. Hvis du allerede er indmeldt og har drevet virksomheden i væsentlig omfang mindst 3 år vil man altid have ret til mindstesatsen som udgør 82 % af maks. dagpenge. Husk betaling af a-kassekontingent 6

7 Når regningerne håber sig op, er der risiko for at a-kassekontingentet ikke betales. Det medrører, at du bliver slettet i a-kassen, og retten til arbejdsløshedsdagpenge og måske efterløn mistes. Undersøg om ægtefællen kan få arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Måske kan medarbejdende ægtefælle udtræde af jeres fælles virksomhed og opnå arbejdsløshedsdagpenge. Hvis ægtefællen ikke er medejer vil der forholdsvis enkelt kunne ske udtræden ved at ægtefællerne underskriver en tro og loveerklæring om at ægtefællen ikke længere arbejder i virksomheden. Arbejdsløshedsdagpenge ved brugelig pant Det er kun muligt at overgå til dagpenge men ikke til efterløn. Dagpenge kan kun udbetales, hvis boligen fraflyttes. 7

8 Økonomisk friplads Aktuel indtægt Fripladstilskud beregnes på grundlag af ægtefællernes samlede aktuelle indtægt. Ved årets begyndelse beregnes fripladstilskuddet på grundlag af årets forventede indtægt, og når årsopgørelsen foreligger efterreguleres på grundlag af faktisk indtægt. Økonomisk fripladstilskud beregnes i forhold til forældrenes egenbetaling Fripladsskala 2015 Indtægt Egenbetaling i procent af fuld takst Under kr. 0 procent kr. til kr. 5 procent kr. til kr. Egenbetaling forhøjes med 1 procent for hver kr. s indtægtsnedgang kr. og derover 100 procent Fradrag i indkomst Enlig forsørger kr. Hjemmeboende børn under 18 år kr. pr. barn Forældre, som bor alene sammen med deres barn/børn og som er eneforsørgere, vil før beregningen af fripladstilskud få fratrukket kr. i indkomstgrundlaget. Søskendetilskud kan gives til den billigste plads med et beløb der svarer til min. 50 % af egenbetalingen. Søskendetilskuddet skal beregnes efter fripladstilskud Beregningsgrundlag Ved beregning af tilskud tages udgangspunkt i: Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst + aktieindkomst (bortset fra udbytteindkomst op til 5000 kr.) For selvstændige tage beregningsgrundlaget ud fra forskudsregistreringen og det forventede årsresultat. Hvis indtægt skal lægges til grund? Bor barnet sammen med begge samlevende forældre, er det forældrenes samlede aktuelle indtægt, der skal lægges til grund ved beregningen af økonomisk fripladstilskud. Hvis barnets forældre ikke lever sammen, er det den aktuelle indkomst hos den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret, der skal anvendes ved beregning af økonomisk fripladstilskud. Og er denne forælder gift eller har en samlever, skal ægtefællens eller samleverens indtægt medregnes ved beregningen af fripladstilskud. Dette gælder imidlertid ikke, hvis barnet bor mest hos den af forældrene, hvor barnet ikke har folkeregisteradresse. Hvis det er tilfældet, er det indkomsten hos denne forælder, der skal anvendes ved beregning af 8

9 økonomisk fripladstilskud. Også her gælder det, at en ægtefælles eller samlevers indtægt skal medregnes ved beregningen af fripladstilskud. Vægt på faktisk indtægt Hvis den indtægt, som forældre har til rådighed, er væsentlig større eller mindre end den aktuelle indtægt, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om fripladstilskud efter en samlet vurdering af familiens økonomiske og sociale forhold. Oplysningspligt ved indtægtsfremgang Forældre har pligt til at underrette kommunen om varige stigninger i indtægten i årets løb eller andreforhold, der har betydning for retten til fripladstilskud. Når forældrene har en indtægtsfremgang på over 10 pct., kan kommunen regulere det økonomiske fripladstilskud og dermed indirekte forældrenes egenbetaling med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor forældrenes forhold har ændret sig. Kravet om tilbagebetaling forudsætter, at ydelsesmodtageren har modtaget ydelsen mod bedre vidende. Krav forældes efter 3 år efter tilskuddets ophør. Ingen regulering ved indtægtsnedgang Der er ikke mulighed for at efterregulere det økonomiske fripladstilskud, hvis forældrene har haft en indtægtsnedgang. Ved en indtægtsnedgang skal forældrene derfor på ny ansøge om økonomisk fripladstilskud og dokumentere deres ændrede indtægtsforhold. Særligt vedrørende selvstændige. Viser slutligningskontrollen, at den faktiske indkomst, der har været til rådighed, har været væsentlig højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, f.eks. på grund af specielle skattetekniske fradrag, vil fripladstilskuddet blive omberegnet og ekstraopkrævning vil blive fremsendt. Skattetekniske fradrag Kommunen kan foretage et skøn over, hvorvidt ægtefællernes faktiske indkomst svarer til det opgjorte indkomstgrundlag og derefter regulere det opgjorte indkomstgrundlag i både opadgående og nedadgående retning. Kommunen opregulerer indkomstgrundlaget på grund af skattetekniske fradrag, som ikke kan anerkendes ved opgørelsen af den faktiske indtægt der anvendes ved beregningen af friplads. Følgende fradrag anses for skattetekniske: Afskrivninger herunder straksafskrivninger udover 2 % på bygninger og 10 % på inventar. Afskrivninger, der ikke er udnyttet skattemæssigt, indgår ikke i beregningen. Besætningsnedskrivninger Fremførsel af underskud Overførsel af underskud mellem ægtefæller i beregningsåret anses derimod ikke som et skatteteknisk fradrag. Det accepteres, at man anvender virksomheds- og kapitalafkastordningen til at nedsætte indkomstgrundlaget ved beregning af friplads. Nye beregningsregler fra 1. januar 2016 Bemærk, at fra 1. januar 2016 ændres reglerne således, at kommunen årligt foretager en endelig efterregulering af det månedlige økonomiske fripladstilskud for det forudgående kalenderår. Den endelige efterregule- 9

10 ring sker på baggrund af årsopgørelsen, oplysninger fra indkomstregisteret eller øvrig relevant dokumentation om fripladstilskudsmodtagerens økonomi. Der vil således også ske efterregulering af for lidt tildelt friplads. Den første efterregulering finder sted i 2017 for indkomster fra Husk at søge friplads Hvis man har børn, der benytter daginstitution, skal der søges friplads. Dette skal ske, så snart indtjeningen begynder at falde. Hvis der ikke er søgt, og det senere viser sig, at indtægtsgrundlaget er så lavt, at man er berettiget til friplads, er der ikke mulighed for at søge med tilbagevirkende kraft. Bemærk at pr. 1. januar 2016 ændres reglerne således, at der også sker efterbetaling af for lidt tildelt friplads. 10

11 Sygedagpenge til selvstændige Selvstændige har ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom. Der kan højst udbetales kr. pr. uge (2015). Selvstændig eller lønmodtager? Afgørende for om en indtægt anses for selvstændig virksomhed eller lønindtægt tager udgangspunkt i skattereglerne. Hvis virksomheden er drevet som en enkeltmandsvirksomhed eller I/S, anses arbejdsgiveren og en eventuel medarbejdende ægtefælle for selvstændige, og de er derfor ikke omfattet af denne forsikring. Anpartshavere og aktionærer, der arbejder for sit anparts- eller aktieselskab, samt medarbejdende ægtefæller med en lønaftale efter KSL 25 A, stk. 7 anses for lønmodtagere, og de er derfor også omfattet af forsikringen. Beskæftigelseskrav Det er en betingelse for ret til sygedagpenge, at man inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentlig omfang (min 18 ½ time pr. uge) i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned før fraværet. Indkomstgrundlag og beregning Indkomstgrundlaget er overskud fra selvstændig virksomhed før renter og før træk af arbejdsmarkedsbidrag. Indtægtsgrundlaget er derfor også uafhængigt af, om virksomhedsordningen anvendes ved den skattemæssige opgørelse. Dagpengene udgør et beløb, der svarer til indkomsten i det seneste afsluttede regnskab med årsopgørelse, dog højst kr. årligt (2015). Det er en forudsætning for dagpenge, at der er indgivet selvangivelse. Det er årsopgørelsen på tidspunktet for anmodningen om dagpenge, som skal anvendes. Nystartede som ikke har kunnet selvangive for et helt regnskabsår kan vælge tidligere lønindtægt eller et revisorattesteret regnskab som beregningsgrundlag for sygedagpenge. Frivillig sygedagpengeforsikring Selvstændige og medarbejdende ægtefæller har først ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, medmindre de har tegnet en forsikring. Selvstændige kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra første eller fra tredje fraværsdag. Derudover er der mulighed for at vælge forsikring til fuld sats, der svarer til sygedagpengenes højeste beløb på kr. om ugen (maksimumsydelsen 2015), eller til 2/3 af fuld sats kr. (2015) pr. uge (minimumsydelsen). For den billigste forsikring, som er 2/3 sats fra tredje fraværsdag, er den årlige præmie kr. Der er fradragsret for indbetaling af præmier til denne forsikring. Sygedagpenge for selvstændig og medarbejdende ægtefæller bliver beregnet på baggrund af det seneste års indkomst. Er der underskud i virksomheden i beregningsåret, eller har revisor ikke overført et beløb til medarbejdende ægtefælle, vil den selvstændige og ægtefællen ikke være berettiget til sygedagpenge eller barseldagpenge. Hvis der er forsikring, er selvstændige i disse situationer sikret minimumsydelsen på kr. pr. uge. 11

12 Tilmelding til forsikringen skal ske til Statens Administration, Ventetid Der er først ret til sygedagpenge 6 måneder efter tilmelding til ordningen. Nyetablerede kan optags uden ventetid, hvis de tilmelder sig inden 3 måneder efter ophør af lønindtægt. Konkurs Når der bliver meddelt et konkursdekret, sker der en automatisk henvendelse til statens myndigheder herunder Statens Administration, der så ved omtalte dekret helt automatiske foretager en udmelding af den pågældende, jf. sygedagpengelovens 21, stk. 3. Hvis den selvstændige er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge og kan få beregnet en sats som fuldtidsmedlem, vil der dog fortsat være mulighed for at modtage sygedagpenge. Husk Sørg for at begge ægtefæller har tegnet frivillig forsikring Hvis der er tegnet frivillig forsikring, betyder det, at man er sikret syge- og barseldagpenge med et fast beløb, selvom der er underskud i virksomheden og selvom der ikke er overført et beløb til medarbejdende ægtefælle. Husk, at der kun er 1 uges anmeldelsesfrist ved sygdom, hvis man er frivilligt forsikret. Hvis man ikke er frivilligt forsikret, er fristen 3 uger. Den frivillige forsikring afmeldes automatisk ved konkurs Vær opmærksom på at den frivillige forsikring automatisk afmeldes ved afsigelse af konkursdekret, og der kan ikke ydes sygedagpenge på baggrund af forsikringen. 12

13 Personskadeerstatning Hvis man modtager erstatning efter personskade, har man mulighed for at beskytte erstatningen mod sine kreditorer. Hvis der sker udbetaling af godtgørelse for svie og smerte, invaliditetserstatning, godtgørelse for varigt mén samt erhvervsevnetabserstatning og denne udbetaling sker som en sumerstatning, er der mulighed for at opnå kreditorbeskyttelse i medfør af Retsplejelovens 513. Godtgørelse for svie og smerte efter EAL 3 eller godtgørelse for tort efter EAL 26 er kun omfattet af RPL 513, stk. 1, hvis den ydes i forbindelse med godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne. For at være beskyttet er det afgørende, at erstatningen indsættes på en særskilt kreditorbeskyttet konto, som bliver holdt adskilt fra den daglige økonomi og formue. Banken skal registrere, at beløbet er kreditorbeskyttet i medfør af Retsplejelovens 513. Det er muligt at hæve på kontoen, men man skal ikke sætte penge ind på den. Hvis pengene bruges til at købe fast ejendom, kan man få tinglyst kreditorbeskyttelsen på den købte ejendom. Den særskilte konto skal oprettes inden erstatningen udbetales. Der er dog tilfælde, hvor kreditorbeskyttelsen kan opretholdes, hvis erstatningen flyttes straks. Se Vestre landsrets dom af 4. mart 2011, hvor en erstatning der blev flyttet til en kreditorbeskyttet konto samme dag, som udbetalingen skete. Ved oprettelse af en kreditorbeskyttet konto sikrer man også, at erstatningen ikke skal med ægtefællen i forbindelse med en evt. skilsmisse. Retsplejeloven Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen. Stk. 2. I krav på godtgørelse for ikke-økonomisk skade, som ikke falder ind under stk. 1, kan udlæg først foretages, når beløbet er udbetalt. Stk. 3. Udlæg kan ikke foretages i krav på erstatning for tab af arbejdsfortjeneste, medmindre der er forløbet 7 dage fra den dag, beløbet kunne fordres udbetalt. Stk. 4. Udlæg kan dog foretages i de i stk. 1 og 2 nævnte beløb og krav, efter at kravet og dets størrelse er anerkendt eller fastslået af domstolene, hvis skyldneren under forretningen giver samtykke hertil, eller hvis skyldneren har stillet aktivet som pant for vedkommende fordring. Husk kreditorbeskyttelse af personskadeerstatning Husk at indsætte erstatning for enten varigt mén eller tab af erhvervsevne på en særskilt kreditorbeskyttet konto i banken. Vær opmærksom på at oprette den særskilte konto i banken inden erstatningen udbetales. Husk at betale ulykkesforsikring og invaliditetsforsikringer Når banken eller kurator overtager administrationen af hvilke regninger der skal betales, er der eksempler på at private forsikringer som f.eks. indbo, ulykke og invaliditetsforsikringer ikke betales. Vær derfor opmærksom på disse. 13

14 Kontanthjælp Kontanthjælp til personer over 30 år Man kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år). Men man kan dog ikke modtage kontanthjælp, hvis ens ægtefælle kan forsørge en, eller man har formue, som man kan leve af. Betingelser for at få kontanthjælp er derudover: Man skal have været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør. Den sociale begivenhed har medført, at man ikke kan skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse. Behovet for hjælp ikke kan dækkes gennem andre ydelser, f.eks. dagpenge, formue mv. Selvstændig erhvervsdrivende kan normalt kun få hjælp, hvis indtægtsmulighederne svigter på grund af egne forhold, f.eks. sygdom, eller ekstraordinære vejrmæssige problemer samt helt eller delvis ophør af virksomheden. Beregning af kontanthjælp til forsørgelse Kontanthjælp til forsørgelse er en skattepligtig A-indkomst. Ydelsen er blandt andet afhængig af din alder, hidtidige indtægt, forsørgelsespligt overfor børn under 18 år samt boligforhold. Kontanthjælpssatser 2015: Fyldt 30 år og enlig Fyldt 30 og forsørger Ved opnået efterlønsalder svarer ydelsen til folkepension kr kr kr. Høje boligudgifter og forsørgerbyrde Hvis man har særlig høje boligudgifter eller stor forsørgerbyde, kan der i visse tilfælde ydes en særlig skattefri støtte. Denne støtte kan dog ikke ydes til personer, der har nået efterlønsalderen og modtager en ydelse svarende til folkepension. Hovedprincipper for beregning: Boligudgiften bliver støtteberettiget, når nettoudgiften overstiger et grænsebeløb, der i 2015 udgør kr. pr. måned for ikke forsørger. Forsørgere får grænsebeløbet forhøjet i forhold til antallet af børn og i forhold til om disse er hjemme- eller udeboende. Støtten kan bl.a. også ydes som supplement til modtagere af sygedagpenge. Indtægter og formue Både egen og evt. ægtefælles indtægter trækkes som udgangspunkt fra i hjælpen krone for krone. Ved indtægter fra arbejde eller indtægter som led i tilbud, kan kommunen, når de beregner kontanthjælpen, se bort fra 25,38 kr. pr. time., dog maksimalt 160 timer pr. måned. Følgende indtægter medfører ikke fradrag i kontanthjælpen: Beløb, der udbetales som følge af personskade, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder Invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb efter Lov om Social Pension Indtægter fra børn under 18 år 14

15 Formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder Formue Hvis man har formue, skal man bruge denne før, man kan få kontanthjælp. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr. for enlige og kr. for ægtepar. Formue er for eksempel penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Også biler og sommerhuse anses som formue. Formue er f.eks. Penge, herunder overskydende skat, og værdier, som hurtigt kan omsættes til penge, f.eks. aktier, obligationer, andre værdipapirer samt guld, sølv o.l., Kapitalpensioner, Kostbart indbo, f.eks. malerier og tæpper samt indbo udover det normale, Lotterigevinster, f.eks. pengebeløb, forbrugsgoder, rejser m.v., Biler, Sommerhuse. Kommunen ser normalt bort fra formue i form af ejerbolig eller andelsbolig, hvis ansøgeren/familien bor der. Hvis der er en betydelig friværdi i boligen, kan kommunen ud fra en konkret vurdering henvise ansøgeren til at optage lån, forudsat at den pågældende vil kunne klare de øgede boligudgifter, der følger med lånet. Kommunen ser bort fra overskydende skat, hvis den sammen med den øvrige formue ikke overstiger kr. Kommunens ret til at indtræde i overskydende skat efter 95, stk. 3, går forud for reglen om at se bort fra en formue på op til kr. Der Formålsbestemt formue Kommunen skal se bort fra den del af en formue, som er nødvendig for at bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens/familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Boligstandard omfatter det tilfælde, hvor formuen er anbragt i en bolig, som det er rimeligt, at ansøgeren opretholder. Det kan også omfatte det tilfælde, hvor den nuværende bolig er så dårlig, at det derfor er rimeligt, at ansøgeren har sat et beløb til side til at erhverve en ny bolig eller til at forbedre den nuværende bolig. Hvis en ansøger i forvejen har en uddannelse, er der som udgangspunkt ikke mulighed for at se bort fra en eventuel formue, som ansøgeren har tænkt sig at bruge til en uddannelse. Tab af erhvervsevne og varigt mén Udbetaling af ydelser ved tab af erhvervsevne fra forsikringsselskaber anses som løbende indtægt /formue, der afskærer fra kontanthjælp. Det kan dog ses bort fra formue fra erstatninger for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, erstatningsansvarsloven eller arbejdsskadessikringslov. Det samme gælder udbetaling af godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade og indtægter, der stammer herfra. 15

16 Kapitalpension Der er mulighed for at bortse fra formue i form af kapitalpension. Der gælder dels en karensperiode på 6 måneder, dels en bagatelgrænse på kr. pr. person. Reglerne omfatter alene personer, der søger om hjælp i form af kontanthjælp og aktivering. Det vil sige, at f.eks. personer under revalidering og i fleksjob ikke er omfattet af reglerne. Reglerne omfatter endvidere kun de kapitalpensioner m.v., som indehaveren kan råde over. Pensionsordninger uden tilbagekøbsret er derfor ikke omfattet af reglerne. Beregning ægtefæller Ægtefæller er forpligtet til at forsørge hinanden indbyrdes. Det betyder, at når den ene ægtefælle mister sin indtægt, er det den anden ægtefælle, der har forsørgelsesforpligtelsen. Kun hvis den samlede indkomst hos ægtefællerne er under et vist niveau, og ægtefællerne ikke har formue, kan der bevilges kontanthjælp fra kommunen. Den1. januar 2014 blev der indført gensidig forsørgelsespligt for samlevende over 25 år, denne ordning bliver dog igen fuldt afskaffet i Hvis den ene ægtefælle tjener under to gange taksten for forsørgere, hvilket i 2015 svarer til x 2 = kr kr. pr. måned (2015), er den anden ægtefælle som udgangspunkt berettiget til kontanthjælp. Hvis ægteparret er over 25 år og uden forsørgerpligt, er taksten kr kr. x 2 = kr kr. pr. måned (2015). Hvis ansøger eller ægtefællen har arbejdsindtægter, vil der kunne ses bort fra 25,38 kr. pr. udført arbejdstime før skat, dog maksimalt 160 timer pr. måned. Eksempel 1 Hustru: Arbejdsløshedsdagpenge kr. Kontanthjælpssatsen ægtefæller med børn ( kr. x 2) Ægtefælles indtægt arbejdsløshedsdagpenge Udbetalt kontanthjælp kr kr kr. Eksempel 2 Hustru: Arbejdsindtægt kr. Kontanthjælpssatsen ægtefæller med børn ( kr. x 2) kr. - Fradrag arbejdsindtægt: kr. - (160 timer x 25,38 kr. = 4.000) kr. Udbetalt kontanthjælp kr. For at modtage kontanthjælp er hovedreglen, at man skal være aktivt jobsøgende. Afgørelser om beregning af kontanthjælp i forhold til selvstændige: SM O-17-99/kontanthjælp/modregning/selvstændig Meddelelse om: kontanthjælp - modregning - opgørelsesmetode - selvstændig Resume: I forbindelse med beregning af supplerende kontanthjælp, skulle der ske modregning måned for måned af eventuelt overskud fra ægtefællens selvstændige virksomhed. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der alene skulle udbetales supplerende kontanthjælp i de måneder, hvor en kontanthjælpsberegning viste, at familiens behov ikke kunne dækkes af overskuddet fra virksomheden. 16

17 Fradraget skulle foretages således, at et eventuelt månedligt overskud skulle fradrages i den beregnede kontanthjælp for de følgende måneder. SM O /kontanthjælp/udmåling/suppl. hjælp Kontanthjælp - udmåling - supplerende hjælp - opgørelse af indtægt - selvstændig virksomhed - landmand - driftsudgifter - renteudgifter - afskrivninger - virksomhedens overskud Lov: bistandsloven - lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, 37 og 38, stk. 1 (nu aktivlovens 30) Resume: Ankestyrelsen har behandlet to sager om opgørelsen af indtægten ved selvstændig virksomhed i relation til ansøgning om supplerende kontanthjælp til ægtefællen. I begge sager fandt Ankestyrelsen, at indtægten ved selvstændig virksomhed skulle opgøres som virksomhedens overskud med fradrag for renteudgifter, der var afholdt til virksomhedens drift. Renteudgiften vedrørende privatbolig og renter vedrørende privat gæld i øvrigt skulle ikke fradrages. For så vidt angår afskrivninger, fandt Ankestyrelsen, at de principper, der blev fastslået i SM O tilsvarende fandt anvendelse. Afskrivninger udover 10 % på driftsmidler og inventar og 2 % på bygninger skulle således ikke fratrækkes ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget i forbindelse med beregningen af supplerende kontanthjælp, da afskrivningerne i bistandslovens forstand måtte anses for at være rent skattetekniske fradrag. Underskud i virksomheden udnyttelse af arbejdsmuligheder Selvstændige skal som nævnt opfylde sin forsørgelsespligt og udnytte sine arbejdsmuligheder, og derfor kan selvstændige og deres ægtefæller udelukkes for kontanthjælp, hvis de over flere år har haft underskud i virksomheden SM A Kontanthjælp - ægtefæller - udmåling - supplerende hjælp - fradrag - selvstændig virksomhed - landmand - lønindtægt - virksomhedens underskud Resumé: Ved beregningen af supplerende kontanthjælp til ansøger var der ikke hjemmel til at fratrække underskuddet i ægtefællens selvstændige virksomhed i ægtefællens indtægt som lønmodtager. Det blev herved lagt til grund, at kontanthjælp ikke kan subsidiere en selvstændig virksomhed, der giver underskud eller ikke i tilstrækkelig grad bidrager til et forsørgelsesgrundlag. Ankestyrelsen fandt, at det ikke i ansøgers situation var afgørende, om landbruget betragtedes som hovederhverv eller bierhverv, så længe ægtefællen opfyldte sin forsørgelsespligt, jf. aktivlovens 2 om ægtefællers gensidige forsørgelsespligt samt SM O Ifølge denne afgørelse kunne der ikke udbetales supplerende kontanthjælp til et ægtepar, hvor hustruen opgav sit forsørgelsesgrundlag (kontanthjælp) for at påbegynde selvstændig virksomhed, der ikke gav overskud. Hustruen opfyldte derved ikke sin forsørgelsespligt. SM A-1-03 Kontanthjælp - udnyttelse af arbejdsmuligheder - konkret vurdering - forsørgelsespligt - ægtefælle med selvstændig virksomhed 17

18 Resumé: Kontanthjælpsniveauet kunne ikke alene anvendes som en fast grænse for, hvornår en selvstændig erhvervsdrivende ikke længere kunne anses for at udnytte sine arbejdsmuligheder. Ankestyrelsen fandt, at ansøgers ægtefælle ud fra de foreliggende oplysninger måtte anses for at have udnyttet sine arbejdsmuligheder. Begrundelsen var, at ægtefællens indtægt efter en samlet konkret vurdering i væsentlig omfang måtte anses for at have bidraget til familiens forsørgelse.* Se også SM A-2-02 Hjælp til enkeltudgifter og medicin mv. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til uforudsete enkeltudgifter, og udgiften skal i afgørende grad vanskeliggøre egne og familien muligheder for fremover at klare sig selv. Det kan f.eks. være hjælp til indskud, flytning mv. Der kan endvidere ydes hjælp til sygebehandling, medicin, og tandbehandling. Man må ikke slev have mulighed for at betale udgiften, og behandlingen skal ære nødvendig og helbredsmæssigt begrundet. HUSK Kontakt kommunen om økonomisk hjælp Efter et ophør er der mulighed for at få hjælp fra kommunen. Der kan ydes kontanthjælp, herunder også hjælp til enkeltudgifter, f.eks. tandbehandling, medicin, boligindskud, flyttehjælp. Der kan i visse situationer ydes supplerende kontanthjælp. Kommunen yder også rådgivning og vejledning om revalidering, fleksjob, førtidspension mv. 18

19 Folke- og førtidspension Folkepensionsalder For personer der er født før 1. januar 1954 er folkepensionsalderen 65 år, og for personer født efter 1. juli 1955 er den 67 år. Folkepensionsalderen hæves gradvis med ½ år ad gangen fra Satser folkepension 2015 Grundbeløb Pensionstillæg gifte/samlevende Pensionstillæg enlige kr kr kr. Grundbeløb Grundbeløbet bliver nedsat, hvis pensionisten har en personlig indkomst som stammer arbejdsindtægt over kr. (2015). Det er kun pensionistens egen indtægt, der har betydning ved beregning af grundbeløb. Pensionsindtægter fra private eller arbejdsmarkedspension indgår ikke i indtægtsgrundlaget. Der er ikke mulighed for fradrag i indtægtsgrundlaget for indbetaling til pensionsordninger. Grundbeløbet bliver reduceret med 30 % af egen arbejdsindtægt over fradragsbeløbet. Pensionstillæg Indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg opgøres på grundlag af både pensionistens egen indtægt og en ægtefælle eller samlevers indtægter. Indtægtsgrundlaget opgøres som summen af personlig indkomst + positiv kapital indkomst + aktieindkomst udover kr. Indbetaling på pensionsopsparinger fragår i indkomstgrundlaget. Pensionstillægget reduceres med 30,9 % for enlige, der har indkomst udover kr., og med 32 % for gifte/samlevende der har indkomster ud over kr. Folkepensionister der arbejder, får et særligt bundfradrag på kr.pr. år af indtægter ved personligt arbejde. Indtægtsregulering pr. 1. januar 2015 Fra 1. januar 2015 tages der udgangspunkt i forskudsregistreringen, når pensionen skal beregnes. Der sker herefter en efterregulering, dvs. en endelig beregning af ydelsens størrelse, når den skattemæssige årsopgørelse forligger. Der skal således ske henholdsvis tilbagebetaling eller efterbetaling af pensionen, hvis den faktiske indkomst viser sig at være henholdsvis højere eller lavere end forudsat ved udbetalingen i løbet af året. Engangsindtægter Genvundne afskrivninger og ejendomsavance sidestilles med en engangsindtægt og medregnes i det kalenderår, hvor engangsindtægten indgår i den skattepligtige indkomst.. Et salg skal meddeles pensionskontoret, da det giver anledning til omregning af pensionen. Genvundne afskrivninger anses for arbejdsindtægt og påvirker derfor også folkepensionens grundbeløb. Herudover påvirker det også pensionstillæg og personligt tillæg mv. Ejendomsavance er skattepligtig kapitalindkomst og indgår derfor i beregningsgrundlaget for pensionstillæg, men ikke ved beregning af grundbeløb. Hvis salget sker før overgang til pension skal Opsparet overskud Opsparet overskud indgår i den personlige indkomst i det år, hvor overskuddet overføres til personlig beskatning. 19

20 Husk Ejendomsavance og genvundne afskrivninger kan få stor betydning for beregning af pensionen. Indbetaling på pensionsordninger fradrages i beregningsgrundlaget for førtidspension og pensionstillæg, men kan ikke fradrages i beregningsgrundlaget for folkepensionens grundbeløb. Husk at ændre forskudsregistrering ved salg og oplyse om salget til Udbetaling Danmark. Maj

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning

Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Områder, som man bør være opmærksom på, når man rådgiver landmænd i økonomisk krise. Listen omfatter både den situation, hvor landmanden fortsætter bedriften

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge

Bekendtgørelse om sygedagpenge 1 of 10 21/09/2010 12:15 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Anvendelsesområde Beskæftigelseskrav

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere