Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014"

Transkript

1 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/ om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 23/9 2013, med følgende ændringslove indarbejdet: lov nr. 336 af 2/ (Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion) 9 lov nr. 574 af 10/ (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) 1 lov nr. 720 af 25/ (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom mv.) 8 Førtidspensionslov: Lov nr af 19/ om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 29/ , med følgende ændringslove indarbejdet: lov nr. 336 af 2/ (Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion) 10 lov nr. 574 af 10/ (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) 2 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets skrivelse nr af 19/ Pensionslov Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension) 1-14 b. [Udeladt]. 14 c. Ved opgørelse af formue efter 14 b bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter 1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, 2) lov om erstatningsansvar, 3) lov om sikring mod følger af arbejdsskade, 4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, 5) lov om erstatning for vaccinationsskader, 6) lov om patientforsikring, 7) lov om lægemiddelskader, 8) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering, 9) lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller 10)bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde. Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikkeøkonomisk skade. Stk. 3. Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling. Stk. 4. Endelig bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3 nævnte. Indtægtsregulering 4/ ved lov nr. 336 af 2/ (Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion) [Udealdt]. 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspensi- FORLAGET JURAINFORMATION 1

2 Pensionslov TILLÆG AUGUST 2014 on, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger, jf. dog 17, stk. 2 og 3, og 18 a. Stk. 2. Det er en betingelse for, at en sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam. Orientering om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder og indførelse af seniorførtidspension m.v.) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 108 af 21/ ). 1/ ved lov nr. 720 af 25/ (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) 8. Ny 18 indsat 1/ ved lov nr af 23/ (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 11. Se også a. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016 skal kommunalbestyrelsen, når en borger afviser at deltage i lægebehandling, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering må antages at kunne forbedre den pågældendes arbejdsevne, indhente en vurdering fra regionens kliniske funktion, jf. 25 b og 25 c i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, af, om en anden behandling kan anbefales. Stk. 2. Har regionens kliniske funktion vurderet, om en anden behandling kan anbefales, jf. stk. 1, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning ved vurderingen af personens ret til førtidspension, at den pågældende afviser at deltage i lægebehandling, herunder en lægebehandling, som måtte være anbefalet af regionens kliniske funktion. Stk. 3. Ønsker den pågældende ikke at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse i sagen efter 18. Indsat 1/ ved lov nr. 720 af 25/ (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af 1) en rehabiliteringsplan, der indeholder dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret, 2) dokumentation for, at alle relevante indsatser i den beskæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, er udtømt, 3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat, 4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller 5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre. Stk. 2. Stk. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse ved behandlingen af ansøgninger indgivet i henhold til 17, stk. 3. Stk. 3. Kommunen kan ved behandlingen af sager om førtidspension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning fra regionens kliniske funktion, jf. 25 b og 25 c i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Stk. 4. De nærmere regler om krav til organiseringen, tilrettelæggelsen og indholdet i den sundhedsfaglige rådgivning fra klinisk funktion, som fastsættes i medfør af bestemmelsen i 25 e, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse i sager om førtidspension. Lægers rolle i sager om førtidspension (Socialmin. skr. nr af 21/3 2003). Orientering om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder og indførelse af seniorførtidspension m.v.) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 108 af 21/ ). Lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension (Socialmin. skr. nr af 4/7 2011). Fælleserklæringen mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Socialministeriet om lægers opgaver i forbindelse med myndighedernes behandling af aktiveringsog pensionssager (Socialmin. skr. nr af 23/ ). Orientering om lægers opgaver i pensionssager (Socialmin. skr. nr. 13 af 28/1 1998). 1/ ved lov nr. 720 af 25/ (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) 8. Ny 19 indsat 1/ ved lov nr af 23/ (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 11. Se også [Udeladt]. 27. For folkepensionister opgøres indtægtsgrundlaget for grundbeløb efter pensionistens indtægt ved personligt arbejde. Social-, børne- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægt ved personligt arbejde. Stk. 2. Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter stk. 1 er det senest afsluttede indkomstår. Indtægtsgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Stk. 3. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 2 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indtægtsgrundlaget, efter samme regler, som gælder for den forskudsregistrering, der sker på grundlag af den seneste slutligning efter kildeskatteloven. Stk. 4. Indtægten afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100. Stk. 5. Den opgjorte indtægt nedsættes med et fradrag, jf. 49, stk. 1, nr. 2. Beløb 2014 Fradragsbeløb kr. (%) Bortfaldsgrænse kr. Grundbeløb (30,9) Pensionstillæg - enlige (30,9) reelt enlige (30,9) samgifte m/pensionist (16) andre gifte (30,9) fradrag - ægtefælle(samlevers indtægt højst 50 % af Personligt tillæg - enlige gifte Pensionstillæg / personlig tillægsprocent, særligt bundfradrag, arbejdsindkomster FORLAGET JURAINFORMATION

3 TILLÆG AUGUST 2014 Personlig tillægsprocent - enlige minus 1 % pr. 474 kr. udover gifte minus 1 % pr. 955 kr. udover Samlevende beregnes som gifte/samlevende, hvis: 1) både egen og samlevers pension er tilkendt efter 1/ eller 2) samlivet er etableret efter 1/ Bekendtgørelser Social pension (Førtidspension og folkepension) (Socialog Integrationsmin. bek. nr. 563 af 30/5 2013). Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr af 19/6 2014). Folkepensionsvejledning pkt (Socialmin. vejl. nr. 53 af 31/8 2007). og boligstøtte m.v.) 1 ophæves stk. 2 og 3, og i stedet indsættes:»stk. 2. Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter stk. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. Stk. 3. Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, fordeles ligeligt over kalenderåret. Stk. 4. Indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog stk. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter stk. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden.«. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7. Og som stk. 8 indsættes:»stk. 8. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.«. 28. (Ophævet). Pensionslov 29. Indtægtsgrundlaget for pensionstillæg, varmetillæg efter 14, stk. 2, og helbredstillæg efter 14 a opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres således: 1) Personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til kr. 2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det senest afsluttede indkomstår. Indtægtsgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. 3) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 2 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indtægtsgrundlaget, efter samme regler, som gælder for den forskudsregistrering, der sker på grundlag af den seneste slutligning efter kildeskatteloven. 4) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-3 fradrages en folkepensionists indtægt ved personligt arbejde opgjort efter 27, stk. 1-3, på op til i alt kr. i et kalenderår. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis pensionisten kun modtager folkepension i en del af året. Stk. 2. Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har modtaget pension fra før den 1. marts 1999, betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 1, medmindre de indleder et nyt samlivsforhold efter den 1. marts Stk. 3. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af 5 i lov om beskatning af søfolk, skal indgå i indtægtsgrundlaget. Stk. 4. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 foretages følgende fradrag: 1) Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger samt for pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter regler for, hvorledes fradrag for pensioner som nævnt i 1. pkt., der ikke er skattepligtige her i landet, skal fradrages. 2) Fradrag for ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere. 3) Fradrag for hjælp efter 27 a og efterlevelseshjælp efter 85 a i lov om aktiv socialpolitik. 4) Fradrag for engangsbeløb efter 15 d, stk. 4. Stk. 5. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg for en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. 49, stk. 1, nr. 4. Fradraget efter 1. pkt. skal dog som minimum svare til ægtefællens eller samleverens indtægter, der hidrører fra personligt arbejde, delpension, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse, efterløn eller fleksydelse, på op til kr. Stk. 6. Den opgjorte indtægt afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100. Stk. 7. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af pensionstillæg med et fradrag, jf. 49, stk. 1, nr. 5. Stk. 8. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af varmetillæg og helbredstillæg med et fradrag, jf. 49, stk. 1, nr. 6. Se 27. Beløb Bekendtgørelser Social pension (Førtidspension og folkepension) (Socialog Integrationsmin. bek. nr. 563 af 30/5 2013). Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste FORLAGET JURAINFORMATION 3

4 Pensionslov TILLÆG AUGUST 2014 på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr af 12/ ). Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr af 19/6 2014). Ændring af ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr af 13/9 2012). Orientering om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder og indførelse af seniorførtidspension m.v.) (Social- og Integrationsmin. skr. nr. 108 af 21/ ). Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr af 29/5 2009). Ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om børnefamilieydelse (Velfærdsmin. skr. nr af 22/ ). Orientering om pensionslovsændringer (Velfærdsmin. skr. nr af 29/5 2008). Folkepensionsvejledning pkt (Socialmin. vejl. nr. 53 af 31/8 2007). 1/ ved lov nr. 720 af 25/ (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) 8. 1/ ved lov nr af 28/ (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v.). 1/ ved lov nr. 326 af 11/ (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) 1. og boligstøtte m.v.) 1 foretages følgende ændringer: Stk. 1, nr. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:»2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. 3) Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret. 4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5. 5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden. 6) Det beregnede indtægtsgrundlag er summen af den hidtidige indkomst i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret opregnet til hele opgørelsesperioden og en forholdsmæssig andel af de indkomster i den seneste årsopgørelse, der ikke registreres i indkomstregisteret. Udbetaling Danmark kan efter et konkret skøn forhøje indtægtsgrundlaget, jf. nr. 4 og 5, hvis pensionisten modtager helbredstillæg, jf. 14 a, og det beregnede indtægtsgrundlag overstiger indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4 eller 5 med 20 pct. Det skønnede indtægtsgrundlag kan ikke overstige det beregnede indtægtsgrundlag.«. Nr. 4 bliver herefter nr. 7. I stk. 1, nr. 4, 1. pkt., der bliver nr. 7, 1. pkt., ændres»nr. 1-3«til:»nr. 1-6«, og»stk. 1-3,«ændres til:»stk. 1-5,«. Som stk. 9 indsættes:»stk. 9. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.«. 29 a. [Udeladt]. 30. Den første beregning af pension sker på grundlag af den forventede fremtidige indtægt opgjort efter 27 og 29. Folkepensionsvejledning pkt (Socialmin. vejl. nr. 53 af 31/8 2007). og boligstøtte m.v.) 1 ophæves [Udeladt]. 32 a. Indtægtsgrundlaget for førtidspension opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres således: 1) Personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til kr. 2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det senest afsluttede indkomstår. Indtægtsgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. 3) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 2 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indtægtsgrundlaget, efter samme regler, som gælder for den forskudsregistrering, der sker på grundlag af den seneste slutligning efter kildeskatteloven. 4) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-3 fradrages en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde opgjort efter 27, stk. 1-3, på op til i alt kr. i et kalenderår, hvis denne modtager folkepension. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis ægtefællen eller samleveren kun modtager folkepension i en del af året. Stk. 2. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af 5 i lov om beskatning af søfolk, skal indgå i indtægtsgrundlaget. Stk. 3. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 2 foretages følgende fradrag: 1) Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de 4 FORLAGET JURAINFORMATION

5 TILLÆG AUGUST 2014 Pensionslov sociale sikringsordninger samt for pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter regler for, hvorledes fradrag for pensioner som nævnt i 1. pkt., der ikke er skattepligtige her i landet, skal fradrages. 2) Fradrag for ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere. 3) Fradrag for hjælp efter 27 a og efterlevelseshjælp efter 85 a i lov om aktiv socialpolitik. 4) Fradrag for sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for samme periode, hvori der foretages efterbetaling af pension, jf. 32 d, stk. 1. 5) Fradrag for engangsbeløb efter 15 d, stk. 4. Stk. 4. For en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. 49, stk. 1, nr. 9. Stk. 5. Ægtefællens eller samleverens indtægt opgjort efter stk. 1-4 kan højst udføre et fastsat beløb, jf. 49, stk. 1, nr. 11 Stk. 6. Den samlede opgjorte indtægt efter stk. 1-5 afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100. Stk. 7. Den opgjorte indtægt efter stk. 6 nedsættes med et fradrag, jf. 49, stk. 1, nr. 10. Fradragsbeløb Beløb 2014 Indtægt, ægtefælle/samlever, ikkepensionister Indtægtsgrænse., ægtefælle/samlevende ikke-pensionist Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever pensionist Nedsættelse Årlig kr. 30 % % % Enlige Gift/samlevende Bekendtgørelser Social pension (Førtidspension og folkepension) (Socialog Integrationsmin. bek. nr. 563 af 30/5 2013). Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr af 12/ ). Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr af 19/6 2014). Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr af 29/5 2009). Ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om børnefamilieydelse (Velfærdsmin. skr. nr af 22/ ). Orientering om pensionslovsændringer (Velfærdsmin. skr. nr af 29/5 2008). Førtidspensionsvejledning Pkt (Socialmin. vejl. nr. 105 af 23/ , ændret ved vejl. nr. 55 af 31/8 2007). 1/ ved lov nr. 720 af 25/ (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) 8. og boligstøtte m.v.) 1 foretages følgende ændringer: Stk. 1, nr. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:»2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. 3) Indkomst, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret. 4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5. 5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden.«. Nr. 4 bliver herefter nr. 6. I stk. 1, nr. 4, 1. pkt., der bliver nr. 6, 1. pkt., ændres»nr. 1-3«til:»nr. 1-5«, og»stk. 1-3,«ændres til:»stk. 1-5,«. Som stk. 8 indsættes:»stk. 8. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.«. 32 b. Den første beregning af pension sker på grundlag af den forventede fremtidige indtægt opgjort efter 32 a. Førtidspensionsvejledning Pkt. 53 og 59 (Socialmin. vejl. nr. 105 af 23/ , ændret ved vejl. nr. 55 af 31/8 2007). og boligstøtte m.v.) 1 ophæves 32 b. 32 c-38 a. [Udeladt]. 39. Pensionen fastsættes hver 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter 27, 29 og 32 a. Stk. 2. Pensionen omregnes i løbet af året, 1) hvis indtægtsgrundlaget ændres mere end rent midlertidigt og en beregning på grundlag af den forventede fremtidige indtægt fører til en ændring af pensionens størrelse, eller 2) hvis der sker en ændring af de personlige forhold, som har betydning for pensionens størrelse, herunder 3) hvis pensionistens ægtefælle eller samlever dør. Stk. 3. Omregning, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen har modtaget oplysninger om de ændrede forhold. Omregning, jf. stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. 48. FORLAGET JURAINFORMATION 5

6 Pensionslov TILLÆG AUGUST 2014 Stk. 4. Hvis oplysning om ændringer, jf. stk. 2, der medfører forhøjelse af pensionen, modtages af Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen senere end tidspunktet for ændringen, omregnes pensionen med tilbagevirkende kraft for tidspunktet for ændringen, dog højst for en periode på 6 måneder fra tidspunktet for modtagelsen af oplysningerne, jf. stk. 3. Stk. 5. Social-, børne- og integrationsministeren kan fastsætte regler, der sikrer, at Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen modtager oplysninger, der har betydning for den årlige fastsættelse og omregning af pensionen. Beløb 2014 Bortfaldsgrænser Kr. Indtægt, bortfald, enlig Indtægt, bortfald, gift/samlevende m/pensionist Indtægt, bortfald, gift/samlevende m/ikke-pensionist Bekendtgørelser Social pension (Førtidspension og folkepension) (Socialog Integrationsmin. bek. nr. 563 af 30/5 2013). Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr af 19/6 2014). Folkepensionsvejledning pkt (Socialmin. vejl. nr. 53 af 31/8 2007). Førtidspensionsvejledning Pkt. 88 (Socialmin. vejl. nr. 105 af 23/ , ændret ved vejl. nr. 55 af 31/8 2007). 1/ ved lov nr. 326 af 11/ (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) 1. og boligstøtte m.v.) 1 ophæves stk. 2-4, og i stedet indsættes:»stk. 2. Pensionen i kalenderåret omregnes i løbet af året, hvis 1) det månedligt opgjorte indtægtsgrundlag afviger fra det hidtil anvendte indtægtsgrundlag og en beregning på grundlag af det opgjorte indtægtsgrundlag fører til en ændring af pensionens størrelse eller 2) der sker en ændring af de personlige forhold, som har betydning for pensionens størrelse, eller 3) pensionistens ægtefælle eller samlever dør. Stk. 3. Omregning efter stk. 2, nr. 1, sker med virkning for hele opgørelsesperioden. Helbredstillæg omregnes dog kun med virkning fra den 1. i førstkommende måned, hvor pensionen i øvrigt beregnes på grundlag af det nye indtægtsgrundlag. Stk. 4. Omregning efter stk. 2, nr. 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter de ændrede forhold. Stk. 5. Omregning efter stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. 48. Stk. 6. Ved omregning af pension efter stk. 2, nr. 2 og 3, ændres opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget til perioden fra det tidspunkt, som pensionen omregnes med virkning fra, til kalenderårets udgang. Stk. 7. Den supplerende pensionsydelse efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger fra pensionisten om formuen pr. 1. januar, som viser, at formuen ikke oversteg formuegrænsen, og betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.«. Stk. 5 bliver herefter stk a. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter 14 b, stk. 2, nr. 1-5, på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens afsnit II. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om størrelsen af formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue. Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter 14 b, stk. 2, nr. 6 og 7, på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever. Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om formuens størrelse på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. 49, stk. 1, nr. 7. Udbetaling af helbredstillæg efter 14 a kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt. Ny 39 a indsat 1/ ved lov nr. 326 af 11/ (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) 1. Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr af 19/6 2014). og boligstøtte m.v.) 1 indsættes efter 39 a med anvendelse første gang for pension udbetalt for 2015:» 39 b. Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. dog stk. 4. Efterreguleringen sker på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Afgørelse om efterregulering af pensionen genoptages ikke, som følge af at afgørelse om årsopgørelsen genoptages, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Oplyser pensionisten til Udbetaling Danmark, at årsopgørelsen er påklaget, kan Udbetaling Danmarks endelige afgørelse om efterregulering af pensionen ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er færdigbehandlet. Stk. 3. Afgørelse om efterregulering kan genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af pensionistens eller dennes ægtefælles eller samleveres årsindkomst på mindst kr. Stk. 4. Helbredstillæg, jf. 14 a, efterreguleres ikke. Stk. 5. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for lidt udbetalt i pension, efterbetaler Udbetaling Danmark den resterende pension. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for meget udbetalt i pension, skal den overskydende pension tilbagebetales til Udbetaling Danmark, jf. dog stk FORLAGET JURAINFORMATION

7 TILLÆG AUGUST 2014 Stk. 6. Udbetaling Danmark kan ikke kræve tilbagebetaling efter stk. 5, hvis tilbagebetalingskravet for et kalenderår udgør mindre end 250 kr.«. 40. [Udeladt]. 41. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om forandringer i forhold, der kan forventes at medføre ændringer af pensionen, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2. Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen kan afkræve pensionisten, dennes ægtefælle eller samlever oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pensionen. Hvis oplysningerne ikke modtages senest 3 måneder fra anmodningen, ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet. Pensionsudbetalingen genoptages med virkning fra den 1. i måneden, efter at oplysningerne er modtaget. Hvis pensionisten på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne inden for den i 1. pkt. nævnte frist, kan fristen forlænges. Stk. 3. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune her i landet skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen. Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 (Social-, børne- og integrationsmin. skr. nr af 8/7 2013). Hvornår er en pensionist enlig eller samlevende, og hvornår kan en forsørger modtage børnetilskud som enlig (Pensionsst. skr. af 16/9 2011). Folkepensionsvejledning pkt (Socialmin. vejl. nr. 53 af 31/8 2007). 1/ ved lov nr. 326 af 11/ (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) 1. og boligstøtte m.v.) 1 foretages følgende ændringer: I stk. 1 indsættes efter»forhold«:», jf. dog stk. 2«. Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:»stk. 2. Pensionisten skal ikke oplyse om ændringer i indkomstforhold i opgørelsesperioden, hvis indkomstændringerne vedrører indkomster, som beskattes i Danmark, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed.«. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og a-43. [Udeladt]. 43 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at retten til førtidspension efter 16 skal være hvilende. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at førtidspensionen inddrages i tilfælde, hvor pensionisten ikke medvirker til de nødvendige undersøgelser, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, optræning eller andre foranstaltninger, der må antages mere varigt at kunne forbedre arbejdsevnen væsentligt, jf. dog 43 b og 43 c. Pensionslov Førtidspensionsvejledning Pkt. 89 (Socialmin. vejl. nr. 105 af 23/ , ændret ved vejl. nr. 55 af 31/8 2007). 1/ ved lov nr. 720 af 25/ (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) b. I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016 skal kommunalbestyrelsen, når pensi?onisten afviser at deltage i lægebehandling, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering må antages at kunne forbedre den pågældendes arbejdsevne, indhente en vurdering fra regionens kliniske funktion, jf. 25 b og 25 c i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, af, om en anden behandling kan anbefales. Stk. 2. Har regionens kliniske funktion vurderet, om der kan anbefales en anden behandling, jf. stk. 1, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning for pensionistens ret til førtidspension, at den pågældende afviser at deltage i lægebehandling, herunder en lægebehandling, som måtte være anbefalet af regionens kliniske funktion. Stk. 3. Ønsker pensionisten ikke at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse i sagen efter 43 a. Indsat 1/ ved lov nr. 720 af 25/ (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) c. En pensionist, der har fået behandlet en sag om førtidspension efter 18 a, kan ikke efter forsøgsperiodens udløb få førtidspensionen inddraget efter 43 a, stk. 2, medmindre forholdene, der har ligget til grund for tilkendelsen, er ændret. Indsat 1/ ved lov nr. 720 af 25/ (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) [Udeladt]. 49. Ved fastsættelse af pension anvendes følgende beløb: 1) Grundbeløb efter 12 udgør kr. årligt. 2) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for grundbeløb efter 27, stk. 5, udgør kr. 3) Pensionstillæg efter 12 udgør årligt for enlige kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i 2016 og følgende år. For gifte og samlevende udgør pensionstillægget årligt kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i 2016 og følgende år. I perioden forhøjes pensionstillægget med et kompensationstillæg, jf. 49 b. 4) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. 29, stk. 5, 1. pkt., udgør halvdelen af dennes indtægt op til kr. 5) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for pensionstillæg efter 29, stk. 7, udgør kr. for enlige og kr. for gifte og samlevende. 6) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for personligt tillæg og helbredstillæg efter 29, stk. 8, udgør kr. for enlige og kr. for gifte og samlevende. FORLAGET JURAINFORMATION 7

8 Pensionslov TILLÆG AUGUST ) Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter 14 a udgør kr. 8) Førtidspension efter 16 udgør for enlige kr. årligt, heraf udgør førtidspensionens pensionstillæg kr. For gifte og samlevende udgør førtidspensionen kr. årligt, heraf udgør førtidspensionens pensionstillæg kr. 9) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. 32 a, stk. 4, udgør kr. 10)Fradragsbeløbet i det samlede indtægtsgrundlag for førtidspension efter 32 a, stk. 7, udgør kr. for enlige og kr. for gifte eller samlevende. 11)For en ægtefælle eller samlever, der er pensionist, kan der maksimalt indgå kr. i indtægtsgrundlaget. For en ægtefælle eller samlever, der ikke er pensionist, kan der maksimalt indgå kr. i indtægtsgrundlaget. 12)Minimumsbeløb for udbetalt pension efter 31, stk. 4, udgør 1/40 af grundbeløbet. 13)Minimumsbeløb for udbetalt pension efter 32 c, stk. 2, udgør 1/40 af førtidspensionen. 14)Bidraget til den supplerende arbejdsmarkedspension, jf. 33 b, udgør kr. årligt. Stk. 2. Ved fastsættelse af pensionen anses gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet. En person betragtes ikke som enlig, hvis pågældende efter samlivets ophævelse, jf. 1. pkt., samlever med en anden person end ægtefællen eller partneren. Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1 samt 69-72, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent og jf. 49 a. Reguleringen sker 1. gang den 1. januar De beløb, der er nævnt i stk. 1 reguleres dog 1. gang den 1. januar Stk. 4. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 3, 8, 9 og 12-14, samt i 69-72, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 4-7, 10 og 11, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Stk. 5. Det beløb, der medfører, at personligt tillæg efter 14, stk. 2, og helbredstillæg efter 14 a nedsættes med 1 pct., jf. 31, stk. 3, beregnes som differencen mellem fradragsbeløbet efter 49, stk. 1, nr. 5, og fradragsbeløbet efter 49, stk. 1, nr. 6, divideret med 100. Der beregnes et beløb for enlige og et beløb for gifte og samlevende. Regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social-, Børne- og Integrationsministeriets område (Social-, Børneog Integrationsmin. vejl. nr af 14/1 2014). Ændring af ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr af 13/9 2012). Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr af 29/5 2009). Folkepensionsvejledning pkt (Socialmin. vejl. nr. 53 af 31/8 2007). Førtidspensionsvejledning Pkt (Socialmin. vejl. nr. 105 af 23/ , ændret ved vejl. nr. 55 af 31/8 2007). 1/ ved lov nr af 23/ (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 11. 1/ ved lov nr. 928 af 18/ (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 7, ændret ved lov nr af 23/ og boligstøtte m.v.) 1 foretages følgende ændringer: I stk. 1 indsættes efter»ved fastsættelse af pension«:»for kalenderåret«. I stk. 1, nr. 2, ændres» 27, stk. 5«til:» 27, stk. 7«. Som stk. 6 indsættes:»stk. 6. De i stk. 1 anførte beløb nedsættes forholdsmæssigt, hvis opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er kortere end kalenderåret.«. 49 a-72 d. [Udeladt]. 72 d. Til folkepensionister, som inden den 1. januar i det pågældende år er berettiget til pension, jf. 12, og som opfylder betingelserne i stk. 2-6, udbetales en årlig supplerende pensionsydelse på op til kr. Stk. 2. Den supplerende pensionsydelse udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg, jf. 49, stk. 1, nr. 7. Den likvide formue opgøres pr. 1. januar efter 14 b, stk. 2 og 3, og 14 c på grundlag af de oplysninger, der efter skattekontrollovens afsnit II senest er indberettet til skattemyndighederne, og på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om likvid formue. Stk. 3. Indtægtsgrundlaget for den supplerende pensionsydelse opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter. Den samlede indtægt opgøres pr. 1. januar efter 29, stk. 1-6, på grundlag af den senest slutlignede indkomst eller på grundlag af den forventede fremtidige indtægt, såfremt indtægtsgrundlaget er ændret mere end rent midlertidigt. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af den supplerende pensionsydelse med et fradrag, jf. 49, stk. 1, nr. 6. Stk. 4. Den supplerende pensionsydelse nedsættes afhængigt af den personlige tillægsprocent beregnet efter 49, stk. 5. Stk. 5. For folkepensionister, der er berettiget til et antal fyrretyvendedele af fuld folkepension efter 5, stk. 2, nedsættes den beregnede supplerende pensionsydelse i forhold til det fastsatte antal fyrretyvendedele. Stk. 6. Den supplerende pensionsydelse udbetales ikke, hvis den beregnede ydelse er mindre end 200 kr. Stk. 7. Den supplerende pensionsydelse udbetales i januar måned, hvis Udbetaling Danmark har de nødvendige oplysninger. Stk. 8. De beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar Beløbene afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Stk. 9. Udgiften til den supplerende pensionsydelse afholdes af staten. Beløb 2014 Årlig kr. Højst Fradrag % - enlige gifte/enlige FORLAGET JURAINFORMATION

9 TILLÆG AUGUST 2014 Førtidspensionslov Ændring af ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) (Social- og Integrationsmin. skr. nr af 13/9 2012). Orientering om pensionslovsændringer (Velfærdsmin. skr. nr af 29/5 2008). Folkepensionsvejledning pkt. 181 (Socialmin. vejl. nr. 53 af 31/8 2007). Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om individuel boligstøtte (Forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og undtagelse heraf i beregningsgrundlaget for boligstøtte) (Socialmin. skr. nr af 15/ ). Orientering om lov om ændring af lov om social pension (Supplerende pensionsydelse) (Socialmin. skr. nr af 19/ ). Udvidelse af regler om helbredstillæg og supplerende engangsydelse til folkepensionister (Socialmin. skr. nr af 11/ ). 1/ ved lov nr. 326 af 11/ (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) 1. 1/ ved lov nr. 928 af 18/ (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 7. og boligstøtte m.v.) 1 ophæves stk. 3 og 4, og i stedet indsættes:»stk. 3. Den supplerende pensionsydelse nedsættes afhængigt af den personlige tillægsprocent, jf. 31, stk. 3.«. Stk. 5-9 bliver herefter stk e-73. [Udeladt]. Lov nr. 574 af 10/ (Anvendelse af og boligstøtte m.v.) 1 indeholder i 5 følgende bestemmelse: "Stk. 5. 1, 2 og 4 [ændringer af pensionslov, førtidspensionslov og børnetilskudslov] finder ikke anvendelse for oplysninger, som Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen modtager om ændringer, der ville have medført en omregning af pensionen i 2014 efter de hidtil gældende regler. For sådanne oplysninger gælder, at pensionen i 2014 omregnes efter de hidtil gældende regler.". Førtidspensionslov Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v [Udeladt]. 20. Ved opgørelse af formue efter 19 bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter 1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, 2) lov om erstatningsansvar, 3) lov om sikring mod følger af arbejdsskade, 4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, 5) lov om erstatning for vaccinationsskader, 6) lov om patientforsikring, 7) lov om lægemiddelskader, 8) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering, 9) lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller 10)bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde. Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikkeøkonomisk skade. Stk. 3. Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling. Stk. 4. Endelig bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3 nævnte. 4/ ved lov nr. 336 af 2/ (Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion) [Udeladt]. 23. Ansøgning om pension indgives til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ansøgning om varmetillæg efter 17, stk. 1, og petroleumstillæg efter 17, stk. 3, indgives til Udbetaling Danmark. Førtidspension før 2003 Pkt (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007). 4/ ved lov nr. 336 af 2/ (Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion) 10. 1/ ved lov nr. 326 af 11/ (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) [Udeladt]. 25. Indtægtsgrundlaget for grundbeløb opgøres således: 1) Personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens 7, dog før de deri nævnte grundbe- FORLAGET JURAINFORMATION 9

10 Førtidspensionslov TILLÆG AUGUST 2014 løb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til kr. 2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det senest afsluttede indkomstår. Indtægtsgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. 3) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 2 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indtægtsgrundlaget, efter samme regler, som gælder for den forskudsregistrering, der sker på grundlag af den seneste slutligning efter kildeskatteloven. Stk. 2. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af 5 i lov om beskatning af søfolk, skal indgå i indtægtsgrundlaget. Stk. 3. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 2 foretages følgende fradrag: 1) Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger samt for pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension. 2) Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler for, hvorledes fradrag for pensioner som nævnt i nr. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, skal fradrages. 3) Pension udbetalt efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fradrages. 4) Ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere fradrages. 5) Sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, der er udbetalt for samme periode, hvori der foretages efterbetaling af pension, jf. 30, stk. 1, fradrages. 6) Hjælp efter 27 a og efterlevelseshjælp efter 85 a i lov om aktiv socialpolitik fradrages. Stk. 4. Indtægten afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100. Stk. 5. Den opgjorte indtægt nedsættes med et fradrag, jf. 48, stk. 1, nr. 2. Bekendtgørelser Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Social-, børne- og integrationsmin. bek. nr. 562 af 30/5 2013). Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr af 12/ ). Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr af 19/6 2014). Hvornår er en pensionist enlig eller samlevende, og hvornår kan en forsørger modtage børnetilskud som enlig (Pensionsst. skr. af 16/9 2011). Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr af 29/5 2009). Ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om børnefamilieydelse (Velfærdsmin. skr. nr af 22/ ). Førtidspension før 2003 Pkt (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007). og boligstøtte m.v.) 2 foretages følgende ændringer: Stk. 1, nr. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:»2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører. 3) Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret. 4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5. 5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden. 6) Det beregnede indtægtsgrundlag er summen af den hidtidige indkomst i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret opregnet til hele opgørelsesperioden og en forholdsmæssig andel af de indkomster i den seneste årsopgørelse, der ikke registreres i indkomstregisteret. Udbetaling Danmark kan efter et konkret skøn forhøje indtægtsgrundlaget, jf. nr. 4 og 5, hvis pensionisten modtager helbredstillæg, jf. 18, og det beregnede indtægtsgrundlag overstiger indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4 eller 5 med 20 pct. Det skønnede indtægtsgrundlag kan ikke overstige det beregnede indtægtsgrundlag.«. Som stk. 6 indsættes:»stk. 6. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.«. 26. Indtægtsgrundlaget for pensionstillæg, varmetillæg efter 17, stk. 1, og helbredstillæg efter 18, opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægten opgøres efter 25, stk Ved opgørelsen efter 25, stk. 1, foretages der fradrag efter 29, stk. 1, nr. 4, i lov om social pension i en ægtefælles eller samlevers indtægt, hvis denne modtager folkepension. Ved opgørelsen efter 25, stk. 3, foretages ikke fradrag efter nr. 3. Ud over de i 25, stk. 3, nævnte fradrag foretages der fradrag for engangsbeløb udbetalt til en ægtefælle eller samlever efter 15 d, stk. 4, i lov om social pension. Stk. 2. Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har modtaget social pension fra før den 1. marts 1999, betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 1, medmindre de indleder et nyt samlivsforhold efter den 1. marts Stk. 3. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg for en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens samtlige ind- 10 FORLAGET JURAINFORMATION

11 TILLÆG AUGUST 2014 tægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. 48, stk. 1, nr. 4. Fradraget efter 1. pkt. skal dog som minimum svare til ægtefællens eller samleverens indtægter, der hidrører fra personligt arbejde, delpension, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, efterløn eller overgangsydelse, på op til kr. Stk. 4. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af pensionstillæg med et fradrag, jf. 48, stk. 1, nr. 5. Stk. 5. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af varmetillæg og helbredstillæg med et fradrag, jf. 48, stk. 1, nr. 6. Orientering om pensionslovsændringer (Velfærdsmin. skr. nr af 29/5 2008). Førtidspension før 2003 Pkt (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007). Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om social service og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Socialmin. skr. af 23/4 2004). 1/ ved lov nr. 326 af 11/ (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) 2. og boligstøtte m.v.) 2 ændres»nr. 4,«til:»nr. 7,«i stk. 1, 3. pkt. 27. [Udeladt]. 28. Den første beregning af pension sker på grundlag af den forventede fremtidige indtægt opgjort efter 25 og 26. Førtidspension før 2003 Pkt (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007). og boligstøtte m.v.) 2 ophæves a. [Udeladt]. Førtidspensionslov 38. Pensionen fastsættes hver 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter 25 og 26. Stk. 2. Pensionen omregnes i løbet af året, 1) hvis indtægtsgrundlaget ændres mere end rent midlertidigt og en beregning på grundlag af den forventede fremtidige indtægt fører til en ændring af pensionens størrelse, eller 2) hvis der sker en ændring af de personlige forhold, som har betydning for pensionens størrelse, herunder 3) hvis pensionistens ægtefælle eller samlever dør. Stk. 3. Omregning, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen har modtaget oplysninger om de ændrede forhold. Omregning, jf. stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. 47. Stk. 4. Hvis oplysning om ændringer, jf. stk. 2, der medfører forhøjelse af pensionen, modtages af Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen senere end tidspunktet for ændringen, omregnes pensionen med tilbagevirkende kraft for tidspunktet for ændringen, dog højst for en periode på 6 måneder fra tidspunktet for modtagelsen af oplysningerne, jf. stk. 3. Stk. 5. Social-, børne- og integrationsministeren kan fastsætte regler, der sikrer, at Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen modtager oplysninger, der har betydning for den årlige fastsættelse og omregning af pensionen. Bekendtgørelser Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Social-, børne- og integrationsmin. bek. nr. 562 af 30/5 2013). Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr af 19/6 2014). Førtidspension før 2003 Pkt (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007). 1/ ved lov nr. 326 af 11/ (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) 2. og boligstøtte m.v.) 2 ophæves stk. 2-4, og i stedet indsættes:»stk. 2. Pensionen i kalenderåret omregnes i løbet af året, hvis 1) det månedligt opgjorte indtægtsgrundlag afviger fra det hidtil anvendte indtægtsgrundlag og en beregning på grundlag af det opgjorte indtægtsgrundlag fører til en ændring af pensionens størrelse eller 2) der sker en ændring af de personlige forhold, som har betydning for pensionens størrelse, eller 3) pensionistens ægtefælle eller samlever dør. Stk. 3. Omregning efter stk. 2, nr. 1, sker med virkning for hele opgørelsesperioden. Helbredstillæg omregnes dog kun med virkning fra den 1. i førstkommende måned, hvor pensionen i øvrigt beregnes på grundlag af det nye indtægtsgrundlag. Stk. 4. Omregning efter stk. 2, nr. 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter de ændrede forhold. Stk. 5. Omregning efter stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. 47. Stk. 6. Ved omregning af pension efter stk. 2, nr. 2 og 3, ændres opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget til perioden fra det tidspunkt, som pensionen omregnes med virkning fra, til kalenderårets udgang.«. Stk. 5 bliver herefter stk. 7. og boligstøtte m.v.) 2 indsættes efter 38 med anvendelse første gang for pension udbetalt for 2015:» 38 a. Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. dog stk. 4. Efterreguleringen sker på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Afgørelse om efterregulering af pensionen genoptages ikke, som FORLAGET JURAINFORMATION 11

12 Førtidspensionslov TILLÆG AUGUST 2014 følge af at afgørelse om årsopgørelsen er genoptaget, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Oplyser pensionisten til Udbetaling Danmark, at årsopgørelsen er påklaget, kan Udbetaling Danmarks endelige afgørelse om efterregulering af pensionen ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er behandlet. Stk. 3. Afgørelse om efterregulering kan genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af pensionistens eller dennes ægtefælles eller samlevers årsindkomst på mindst kr. Stk. 4. Helbredstillæg, jf. 18, efterreguleres ikke. Stk. 5. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for lidt udbetalt i pension, efterbetaler Udbetaling Danmark den resterende pension. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for meget udbetalt i pension, skal den overskydende pension tilbagebetales til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Udbetaling Danmark kan ikke kræve tilbagebetaling efter stk. 5, hvis tilbagebetalingskravet for et kalenderår udgør mindre end 250 kr.«. Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr. nr af 19/6 2014) [Udeladt]. 41. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om forandringer i forhold, der kan forventes at medføre ændringer af pensionen, jf. kapitel 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2. Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen kan afkræve pensionisten eller dennes ægtefælle eller samlever oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pensionen. Hvis oplysningerne ikke modtages senest 3 måneder fra anmodningen, ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet. Pensionsudbetalingen genoptages med virkning fra den 1. i måneden efter, at oplysningerne er modtaget. Hvis pensionisten på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne inden for den i 1. pkt. nævnte frist, kan fristen forlænges. Stk. 3. Pensionisten skal oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune her i landet skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen. Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 (Social-, børne- og integrationsmin. skr. nr af 8/7 2013). Hvornår er en pensionist enlig eller samlevende, og hvornår kan en forsørger modtage børnetilskud som enlig (Pensionsst. skr. af 16/9 2011). Førtidspension før 2003 Pkt (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007). 1/ ved lov nr. 326 af 11/ (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) 2. og boligstøtte m.v.) 2 foretages følgende ændringer: I stk. 1 indsættes efter»forhold«:», jf. dog stk. 2«. Efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Pensionisten skal ikke oplyse om ændringer i indkomstforhold i opgørelsesperioden, hvis indkomstændringerne vedrører indkomster, som beskattes i Danmark, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed.«. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og a-47. [Udeladt]. 48. Ved fastsættelse af pension anvendes følgende beløb: 1) Grundbeløb efter 13 udgør kr. årligt. 2) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for grundbeløb efter 25, stk. 5, udgør kr. for enlige og kr. for gifte. 3) Pensionstillæg efter 13 udgør for enlige kr. årligt og for gifte og samlevende kr. årligt. 4) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. 26, stk. 3, 1. pkt., udgør halvdelen af dennes indtægt op til kr. 5) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for pensionstillæg efter 26, stk. 4, udgør kr. for enlige og kr. for gifte og samlevende. 6) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for varmetillæg og helbredstillæg efter 26, stk. 5, udgør kr. for enlige og kr. for gifte og samlevende. 7) Invaliditetsbeløb efter 13, nr. 1 og 2, udgør kr. årligt. 8) Invaliditetsydelse efter 21 udgør kr. årligt. 9) Erhvervsudygtighedsbeløb efter 13, nr. 1, udgør kr. årligt. 10)Førtidsbeløb efter 13, nr. 3, udgør kr. årligt. 11)Den ekstra tillægsydelse efter 13, nr. 3, udgør differencen mellem invaliditetsbeløbet og førtidsbeløbet. Den ekstra tillægsydelse efter 13, nr. 4, udgør et beløb svarende til invaliditetsbeløbet. 12)Bistandstillæg efter 16, stk. 1, udgør kr. årligt. 13)Plejetillæg efter 16, stk. 2, udgør kr. årligt. 14)Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter 18 udgør kr. 15)Minimumsbeløb for udbetalt pension efter 29, stk. 4, udgør 1/40 af grundbeløbet. Stk. 2. Ved fastsættelse af pensionen anses gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet. Personer, der lever i et samlivsforhold, betragtes ikke som enlige ved udbetaling af pensionstillæg, jf. stk. 1, nr. 3, ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg, varmetillæg og helbredstillæg, jf. 26, og ved fradrag i den opgjorte indtægt efter stk. 1, nr. 5 og 6. Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, samt i 60, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent og jf. 48 a. Reguleringen sker første gang den 1. januar Det beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 14, reguleres dog første gang den 1. januar Stk. 4. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 3, 7-10, 12, 13 og 15, samt 60, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 4-6 og 14, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med FORLAGET JURAINFORMATION

13 TILLÆG AUGUST 2014 Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret Stk. 5. Det beløb, der medfører, at varmetillæg efter 17, stk. 1, og helbredstillæg efter 18 nedsættes med 1 pct., jf. 29, stk. 3, beregnes som differencen mellem fradragsbeløbet efter 48, stk. 1, nr. 5, og fradragsbeløbet efter 48, stk. 1, nr. 6, divideret med 100. Der beregnes et beløb for enlige og et beløb for gifte og samlevende. Regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social-, Børne- og Integrationsministeriets område (Social-, Børneog Integrationsmin. vejl. nr af 14/1 2014). Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - Forhøjelse af pensionstillæg m.v. (Beskæftigelsesmin. skr. nr af 29/5 2009). Førtidspension før 2003 Pkt (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007). 1/ ved lov nr. 326 af 11/ (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) 2. 1/ ved lov nr. 928 af 18/ (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 8. og boligstøtte m.v.) 2 foretages følgende ændringer: I stk. 1 indsættes efter»ved fastsættelse af pension«:»for kalenderåret«. Som stk. 6 indsættes:»stk. 6. De i stk. 1 anførte beløb nedsættes forholdsmæssigt, hvis opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er kortere end kalenderåret.«. 48 a-52 b. [Udeladt]. 53. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af de kommunale opgaver efter denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2. Opgørelsen af indtægtsgrundlag efter 25, stk. 1, foretages af told- og skatteforvaltningen på grundlag af oplysninger for det senest afsluttede indkomstår. Opgørelsen anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Stk. 3. Skatteforvaltningslovens regler om klage over afgørelser om forskudsregistrering af indkomst finder tilsvarende anvendelse på afgørelser om indtægtsgrundlaget. Førtidspension før 2003 Pkt (Socialmin. vejl. nr. 54 af 31/8 2007). 1/ ved lov nr. 326 af 11/ (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.) 2. og boligstøtte m.v.) 2 ophæves stk. 2 og [Udeladt]. Lov nr. 574 af 10/ (Anvendelse af og boligstøtte m.v.) 1 indeholder i 5 følgende bestemmelse: "Stk. 5. 1, 2 og 4 [ændringer af pensionslov, førtidspensionslov og børnetilskudslov] finder ikke anvendelse for oplysninger, som Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen modtager om ændringer, der ville have medført en omregning af pensionen i 2014 efter de hidtil gældende regler. For sådanne oplysninger gælder, at pensionen i 2014 omregnes efter de hidtil gældende regler.". Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. Socialministeriets skr skrivelse af 19/6 nr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) Folketinget har den 3. juni 2014 vedtaget lovforslag L 166, Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) Lovforslaget, som vedtaget ved 3. behandling kan findes i Retsinformation på og på Folketingets hjemmeside Lovforarbejderne kan ses i dette link på Folketingets hjemmeside: Loven træder i kraft den 1. januar 2015 for lov om social pension og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og 1. januar 2016 for lov om individuel boligstøtte. De nye regler indebærer, man kan anvende indkomstoplysninger fra SKAT s registre direkte i forbindelse med indtægtsreguleringen af pension og boligstøtte. De grundlæg- FORLAGET JURAINFORMATION 13

14 Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret TILLÆG AUGUST 2014 gende betingelser for retten til og principperne for indtægtsregulering af social pension og boligstøtte er uændrede. De væsentligste ændringer består i følgende: Regler, der medfører skøn over indkomsten, objektiveres. Dette indebærer især, at der etableres en entydig sammenhæng mellem indkomstperioden og ydelsesperioden på begge ydelsesområder. Reglerne fastsættes på en måde, så oplysninger om indkomst fremover som altovervejende udgangspunkt indhentes automatisk fra indkomstregisteret og andre skatteregistre, hvorved borgerens oplysningspligt om indkomstforhold reduceres i væsentligt omgang. Der indføres symmetriske regler for omberegning som følge af indkomstændringer på begge ydelsesområder, dvs. at ydelsen bliver henholdsvis forhøjet eller nedsat, når modtagerens indkomst henholdsvis falder eller stiger. Der indføres symmetrisk efterregulering på begge ydelsesområder, dvs. at der foretages en endelig beregning af ydelsens størrelse, når den skattemæssige årsopgørelse foreligger. At efterregulering er symmetrisk betyder, at der skal ske henholdsvis tilbagebetaling eller efterbetaling af ydelsen, hvis den faktiske indkomst viser sig at være henholdsvis højere eller lavere end forudsat ved udbetalingen i løbet af året. En række bagatelgrænser på boligstøtteområdet ophæves eller reduceres. Herudover er reglen om, at der i helt særlige situationer kan udbetales boligstøtte udover boligstøttelovens maksimumsgrænse ophævet. Reglerne om særlig fastsættelse af størrelsen af en række tillægs- og fradragsbeløb ved opgørelse af boligudgiften til beregning af boligstøtte er også ophævet. Endelig er der vedtaget konsekvensændringer i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag som følge af ændringer i reglerne om indtægtsregulering i lov om social pension. 1. lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 1.1 Generelt I tabellen nedenfor er vist de vigtigste ændringer sammenlignet med de gældende regler. I tabellen nedenfor er vist de vigtigste ændringer sammenlignet med de gældende regler. Beregningen af pension Opgørelsesperioden Første beregning af pension Ændrede indkomster Undtagelser vedr. fastsættelse af indkomstgrundlaget De nye regler fra den 1. januar 2015 Den beregnede pension er i første omgang foreløbig, jf. nedenfor om efterregulering. Indkomstgrundlaget er indkomsten i kalenderåret ifølge den til en hver tid gældende forskudsopgørelse. Indkomstgrundlaget er den forventede indkomst i perioden fra overgang til pension og resten af kalenderåret (opgørelsesperioden) Den aktuelle opgørelsesperiode (kalenderåret eller en kortere periode) ændres ikke som følge af indkomstændringer. Hvis perioden er kalenderåret: Indkomstgrundlaget er indkomsten ifølge forskudsopgørelsen. Pensionen omregnes med virkning for kalenderåret, hvis pensionisten ændrer sin forskudsopgørelse Hvis perioden er kortere end kalenderåret: Indkomstgrundlaget er den forventede indkomst i opgørelsesperioden. Pensionen omregnes, hvis pensionisten oplyser Udbetaling Danmark om ændrede indkomster. Indtægtsgrundlaget fastsættes på grundlag af den registrerede indtægt (se note), hvis denne overstiger forskudsopgørelsen. For personer, som modtager helbredstillæg, kan Udbetaling Danmark i særlige tilfælde fastsætte et beregnet indkomstgrundlag. De nuværende regler Den beregnede pension er endelig, dog med mulighed for omregning for højest 6 måneder tilbage fra tidspunktet for modtagelsen af oplysninger om ændringer, når det medfører en forhøjelse af pensionen. Indkomstgrundlaget er enten indkomsten i indkomståret 2 år tidligere fremskrevet til indeværende kalenderår, eller den forventede fremtidige indkomst, typisk den aktuelle månedlige indkomst ganget med 12. Indkomstgrundlaget er den forventede fremtidige indkomst, typisk den aktuelle månedlige indkomst ganget med 12. Indkomstgrundlaget er den nye forventede fremtidige indkomst, typisk den aktuelle månedlige indkomst ganget med 12. Pensionen omregnes med virkning fra måneden efter, at pensionisten har oplyst om de ændrede forhold, jf. dog 6-måneders reglen 14 FORLAGET JURAINFORMATION

15 TILLÆG AUGUST 2014 Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret Ændrede personlige forhold, fx ændret civilstand Oplysningspligt vedrørende indkomst Efterregulering 1. Teknisk ændring af beregningsmetoden, når opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret Indkomstgrundlaget er indkomsten i perioden fra ændringen til udgangen af kalenderåret (opgørelsesperioden). Pensionen omregnes med virkning for opgørelsesperioden. Der er ikke oplysningspligt om indkomstændringer, dog bortset fra indkomster ved selvstændig erhvervsvirksomhed og indkomster, som ikke er skattepligtige i Danmark. Pensionen efterreguleres på grundlag af den skattemæssige årsopgørelse. Helbredstillæg efterreguleres dog ikke. Pensionen i opgørelsesperioden beregnes på grundlag af indkomsten i opgørelsesperioden samt de årlige pensionssatser og fradragsbeløb, der reduceres forholdsmæssigt. Indkomstgrundlag er den nu forventede fremtidige indkomst, typisk den aktuelle månedlige indkomst ganget med 12. Pensionen omregnes med virkning fra måneden efter, at pensionisten har oplyst om de ændrede forhold, jf. dog 6-måneders reglen. Der er oplysningspligt om indkomstændringer, der kan forventes at medføre en ændring af pensionen. Pensionen er endelig og efterreguleres ikke. Pensionen beregnes på grundlag af forventede fremtidige indkomst, typisk den aktuelle månedlige indkomst ganget med 12. Der beregnes først en pension på årsbasis. Note. Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra pensionisten Objektivt, registerbaseret indkomstbegreb I loven anvendes begrebet opgørelsesperiode. Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er den periode, der beregnes pension for, hvilket efter loven normalt er kalenderåret. Hvis der kun skal beregnes pension for en del af året, fx for personer, som overgår til pension i løbet af året, eller skifter civilstand, vil opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget tilsvarende kun være indkomsten i denne periode. Indtægtsgrundlaget opgøres på grundlag af den aktuelle forskudsopgørelse. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, vil indtægtsgrundlaget dog blive fastsat på grundlag af den forventede indkomst i opgørelsesperioden, dvs. den resterende del af kalenderåret. Indtægter, som ikke indgår i indkomstregisteret, vil blive fordelt ligeligt over hele kalenderåret. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret skal fradragsbeløb og pensionsbeløb, der i loven er angivet på årsbasis, reduceres forholdsmæssigt ved beregningen af pension. Indkomsten i opgørelsesperioden skal altså ikke som i dag opregnes til årsbasis, før pensionen beregnes. I eksempel 1 til 4, jf. afsnit 1.8, er vist en række eksempler på, hvorledes pensionen beregnes efter gældende regler og efter loven (kalenderårsmodellen). Der er endvidere i figur 1 til 4, jf. afsnit 1.9, vist eksempler på nogle mulige tidsforløb med hensyn til årlig fastsættelse af pensionen, omregning i løbet af året og efterregulering det følgende kalenderår Foreløbig pension Den løbende udbetalte månedlige pension gennem kalenderåret er foreløbig. Når den skattemæssige årsopgørelse foreligger, vil pensionen i kalenderåret blive efterreguleret, jf. nedenfor. Hvis indkomsten ifølge forskudsopgørelsen i løbet af året viser sig at være mindre end den registrerede indkomst, skal indtægtsgrundlaget i stedet opgøres på grundlag af den registrerede indkomst. Den registrerede indkomst er summen af de i kalenderåret hidtil registrerede indkomster i indkomstregisteret plus øvrige indkomster i hele kalenderåret ifølge forskudsopgørelsen. Hvis pensionisten efterfølgende ændrer sin forskudsopgørelse, og denne overstiger den registrerede indkomst, skal pensionen for kalenderåret omregnes igen på grundlag af den nye forskudsopgørelse. For så vidt angår helbredstillæg, der udbetales afhængig af den personlige tillægsprocent, er udbetalingen endelig, dvs. en ændring af indtægtsgrundlaget har kun virkning for fremtidige udbetalinger af helbredstillæg Omregning ved indkomstændringer m.v. Pensionen vil også efter de nye regler blive omregnet årligt pr. 1. januar. Pensionen omregnes efter de nye regler 1. januar på grundlag af forskudsopgørelsen. Det gælder for alle pensionister med ret til pension fra 1. januar, dvs. fx også pensionister, som overgik til pension året før. Pensionen omregnes i løbet af året, hvis pensionisten ændrer sin forskudsopgørelse, og den ændrede forskudsopgørelse fører til en ændret pension. Pensionen omregnes også i løbet af året, hvis den registrerede indkomst, dvs. summen af indkomsten i indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge forskudsopgørelsen, overstiger det hidtidige indkomstgrundlag. Hvis borgeren modtager helbredstillæg, kan Udbetaling Danmark i visse tilfælde fastsætte indtægtsgrundlaget. Det kan ske i de tilfælde, hvor et beregnet indtægtsgrundlag overstiger det hidtil anvendte indkomstgrundlag (dvs. enten forskudsopgørelsen eller den registrerede indkomst) med 20 pct. Det beregnede indtægtsgrundlag er summen af den hidtidige indkomst i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret opregnet til hele opgørelsesperioden og en forholdsmæssig andel af de indkomster i den seneste årsopgørelse, der ikke registreres i indkomstregisteret. Det beregnede indkomstgrundlag udgør overgrænsen for, hvad Udbetaling Danmark kan fastsætte indkomstgrundlag til. Udbetaling Danmark kan godt forhøje indkomstgrundlaget med mindre end svarende til det beregnede indkomstgrundlag, eller helt undlade at forhøje indkomstgrundlaget, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Ved omregning i løbet af året vil pensionen i den resterende del af opgørelsesperioden udgøre differencen mellem den nu beregnede pension i opgørelsesperioden fratrukket den pension, som hidtil er udbetalt i opgørelsesperioden. Beregningen foretages særskilt for hvert pensionsbeløb, dvs. for grundbeløb og for pensionstillæg m.v. For så vidt angår den supplerende pensionsydelse vil et ændret ind- FORLAGET JURAINFORMATION 15

16 Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret TILLÆG AUGUST 2014 komstgrundlag først kunne få betydning ved efterreguleringen. For så vidt angår helbredstillæg har en ændring af indtægtsgrundlaget dog kun virkning for fremtidige udbetalinger af helbredstillæg. Ved omregning i løbet af kalenderåret som følge af ændringer af personlige forhold ændres opgørelsesperioden. Omregning sker efter loven med virkning fra tidspunktet for ændringen i kalenderåret (den 1. i måneden efter ændringen, dog fra dagen efter en ægtefælles eller samlevers død) og kalenderåret ud (den nye opgørelsesperiode). Den nuværende bestemmelse om, at pensionen efterreguleres med tilbagevirkende kraft i op til 6 måneder, hvis det indebærer en forhøjelse af pensionen, er med loven ophævet. I eksempel 5 til 8 i afsnit 1.8 er vist yderligere eksempler på beregning af pension, herunder anvendelse af den registrerede indkomst og hvor Udbetaling Danmark fastsætter indtægtsgrundlaget Årlig symmetrisk efterregulering Med loven indføres en årlig symmetrisk efterregulering på grundlag af oplysninger i indkomstregisteret og årsopgørelsen, hvor indtægtsgrundlaget og pensionsberegningen gøres endeligt op. Efterreguleringen betyder, at der både kan ske efterbetaling og tilbagebetaling. Efterreguleringen gennemføres, når den skattemæssige årsopgørelse foreligger. En eventuel senere ændring af årsopgørelsen, vil som udgangspunkt ikke kunne medføre en ny efterregulering. Efterreguleringen kan dog genoptages, hvis genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af årsindkomsten med kr. eller mere for pensionisten eller dennes ægtefælle eller samlever. Helbredstillæg efterreguleres ikke. Den supplerende pensionsydelse, der udbetales i januar måned, efterreguleres på samme måde som pensionen i øvrigt, dvs. efter udløbet af det kalenderår, som ydelsen vedrører. For personer med almindelig selvangivelse opgøres indtægtsgrundlaget endeligt på grundlag af årsopgørelsen, som den foreligger pr. 1. maj, som er fristen for selv at rette i den modtagne årsopgørelse. For personer med udvidet selvangivelse, som har frist for aflevering af denne 1. juli, anvendes selvangivelsen som den foreligger 1. juli. Hvis SKAT s afgørelse om årsopgørelsen er påklaget, kan Udbetaling Danmarks afgørelse om efterregulering af pensionen ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er behandlet. Hvis pensionen er blevet eller skulle have været omregnet i løbet af året på grund af ændringer af personlige forhold, herunder dødsfald, skal der foretages en periodeopdelt efterregulering. Efterregulering sker på grundlag af årsopgørelsen. Dette indebærer, at hvis der ikke er en årsopgørelse som følge af f.eks. dødsfald, vil der ikke ske efterregulering. Er der en årsopgørelse for en efterlevende ægtefælle eller samlever kan der ske en efterregulering på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret mv. Hvis efterregulering medfører, at pensionisten skal tilbagebetale pension, vil dette ske efter gældende regler herfor. Dette indebærer, at det tilbagebetalingspligtige beløb kan opkræves efter bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., eller at kravet kan modregnes i fremtidig pension eller boligstøtte ( 32 i lov om social pension og 30 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.). Modregning bør gennemføres således, at der ikke ved modregning fratages pensionisten det nødvendige til eget og familiens underhold. For pensionister uden komplicerede økonomiske forhold vil årsopgørelsen automatisk blive genoptaget, når der kommer en ny indberetning fra Udbetaling Danmark om tilbagebetaling Reduceret oplysningspligt Efter loven er der ikke længere oplysningspligt for så vidt angår indkomster, som beskattes i Danmark, bortset fra indkomst fra selvstændig virksomhed. Pensionisten har fortsat oplysningspligt vedrørende udenlandske indkomster, som indgår i indtægtsgrundlaget, men ikke er skattepligtige i Danmark. Da Udbetaling Danmark automatisk får oplysninger fra forskudsopgørelsen, kan pensionisten også opfylde oplysningspligten vedrørende selvstændig virksomhed ved at ændre sin forskudsopgørelse. Pensionisten kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre forskudsopgørelsen og dermed grundlaget for pensionsberegningen. Det vil ikke være muligt for pensionisten at ændre indtægtsgrundlaget for beregning af pension ved henvendelse til Udbetaling Danmark det skal ske gennem forskudssystemet, dog bortset fra indkomster, som ikke er skattepligtige i Danmark, og indtægter fra selvstændig virksomhed. Det gælder dog ikke i de tilfælde, hvor opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er kortere end kalenderåret, fx for nye pensionister, hvor indtægtsgrundlaget er fastsat på grundlag af pensionistens oplysninger om forventet indkomst i opgørelsesperioden. Pensionisten kan i disse tilfælde ved henvendelse til Udbetaling Danmark få ændret indtægtsgrundlaget Procedure vedrørende partshøring ved omregning og efterregulering Hvis pensionen i løbet af året nedsættes som følge af et ændret indkomstgrundlag, skal der ske partshøring i overensstemmelse med forvaltningslovens regler herom. Det vil ske ved en agterskrivelse. I agterskrivelsen bør det fremgå, at ændringen af pensionen vil blive gennemført som varslet medmindre Udbetaling Danmark modtager bemærkninger inden for en nærmere angivet frist på mindst 8 dage, dog mindst 14 dage, når Udbetaling Danmark fastsætter indtægtsgrundlaget på grundlag af et skøn for personer, der modtager helbredstillæg. Agterskrivelsen vil blive sendt digitalt til borgeren i medfør af lov om offentlig digital post, herunder med mulighed for undtagelser for bestemte grupper af borgere. Der vil blive etableret en digital selvbetjeningsløsning, som gør det muligt for borgeren at besvare partshøringen digitalt. Formen skal respektere formålet med partshøringspligten, dvs. at parten skal have mulighed for at kommentere, korrigere og supplere sagens faktuelle grundlag Eksempler på beregning af pension efter kalenderårsmodellen sammenlignet med gældende regler Eks. 1. Fast årlig supplerende pensionsindkomst på kr. Gældende regler Indkomstgrundlaget for social pension ved den årlige omregning 1. januar er som hovedregel indkomståret 2 år tidligere opregnet som ved den automatiske forskudsopgørelse. Ved omregningen 1. januar vil de kr. derfor indgå i indtægtsgrundlag med kr. + opregulering med satsreguleringsprocenten (3,4 pct. fra ). Hvis pensionsindkomsten, som forudsat her, ikke er steget, er det op til pensionisten selv at få nedsat indkomstgrund- 16 FORLAGET JURAINFORMATION

17 TILLÆG AUGUST 2014 Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret laget svarende til opreguleringen ved henvendelse til Udbetaling Danmark (oplysningspligt). Kalenderårsmodellen Foreløbigt indtægtsgrundlag ved omregning 1. januar er kr. + opregulering med satsreguleringsprocenten (jf. ovenfor). Endeligt indtægtsgrundlag kr. ved efterreguleringen. Pensionisten kan ændre det foreløbige indtægtsgrundlag ved ændring af forskudsopgørelsen, men det har på grund af efterregulering ingen betydning for den endelige pension, som beregnes på grundlag af den faktiske indkomst. Eks. 2. Årligt tilbagevendende sæsonindtægt. Indtægt på kr. månedligt i perioden 1. juli til 1. november, i alt kr. årligt. Gældende regler Indkomstgrundlaget for social pension ved den årlige omregning 1. januar er som hovedregel indkomståret 2 år tidligere opregnet som ved den automatiske forskudsopgørelse. Ved omregningen 1. januar vil de kr. derfor indgå i indtægtsgrundlag med kr. + opregulering med satsreguleringsprocenten (3,4 pct. fra ). Pensionisten vil dog kunne anmode om få omregnet indtægten 1. januar ud fra den aktuelle supplerende indkomst (0 kr.), men skal så have omregnet pensionen igen 1. juli, hvis pågældende fra dette tidspunkt får en månedlig indtægt på kr. Indtægtsgrundlaget forhøjes i dette tilfælde med kr. så længe pågældende har denne månedlige indtægt. Kalenderårsmodellen Pensionen beregnes 1. januar på grundlag af forskudsopgørelsen, dvs kr.+ opregulering ved den automatiske forskudsopgørelse. Endeligt indkomstgrundlag bliver kr. ved efterreguleringen svarende til den faktiske indkomst. Eks. 3. Ophør af løbende supplerende indkomst Det antages at pensionisten hidtil har haft en månedlig supplerende indkomst på kr., svarende til kr. årligt, og at forskudsopgørelsen svarer hertil. Det antages endvidere, at denne indkomst ophører 1. april. Gældende regler Indtægtsgrundlaget ved beregning af pension er kr. i månederne januar til marts måned. Hvis pensionisten i løbet af marts måned giver Udbetaling Danmark besked om ophør af indkomsten, vil indkomstgrundlaget i månederne april til december være 0 kr. Hvis pensionisten ikke giver udbetaling Danmark besked, og først i januar næste år bliver opmærksom herpå, vil indkomstgrundlaget i hele året have været kr., men pensionen vil dog blive omregnet med tilbagevirkende kraft for en periode for højest 6 måneder fra modtagelsen af oplysningerne, dvs. at indkomstgrundlaget i eksemplet i måneder fra august til december vil blive nedsat til 0 kr. Det for høje indkomstgrundlag i april-juli måned vil ikke blive kompenseret. Kalenderårsmodellen Indtægtsgrundlaget ved beregning af pension er kr. i månederne januar til marts måned. Hvis pensionisten i løbet af marts ændrer sin forskudsopgørelse vil indkomstgrundlaget for beregning af pension i resten af kalenderåret være kr. Pensionen i perioden april til december vil blive fastsat på grundlag heraf med tillæg af den for lidt udbetalte pension i perioden januar til marts. Hvis pensionisten ikke ændrer sin forskudsopgørelse, vil indkomstgrundlaget i hele året have været kr., og pensionisten vil ved efterregulering af pensionen få efterbetalt pension beregnet ud fra den faktiske indkomst i året, dvs kr. Pensionisten vil således ikke miste pension på grund af den manglende ændring af forskudsopgørelsen. Eks. 4. Opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret. Eksempel med ny pensionist med pension fra. 1. september og en supplerende månedlig indkomst på kr., dvs. i alt kr. i kalenderåret efter overgang til pension. Gældende regler Indtægtsgrundlaget er kr., dvs. indtægten på årsbasis. Der beregnes først en årlig pension: Pension_årlig = Pensionssats_år fradragspct. x ( kr. fradragsbeløb_år ). Den månedlige pension fra 1. september fremkommer ved division med 12. Kalenderårsmodellen Indtægtsgrundlaget er kr., dvs. den faktiske indkomst i kalenderåret efter overgang til pension. Der beregnes først en pension for opgørelsesperioden (her forkortet til opg) 1. september til kalenderårets udgang, dvs. 4 måneder. Det sker som efter gældende regler bortset fra, at de årlige pensionssatser og fradragsbeløb reduceres forholdsmæssigt: Pension_opg = 4/12 x Pensionssats_år fradragspct. x ( kr. 4/12 x fradragsbeløb_år ). Den månedlige pension fra 1. september fremkommer ved division med 4. Eks. 5. Ophørende indtægt. Pensionisten begynder at arbejde 1. juli, men vælger at holde op igen 1. november. Månedlig indtægt kr., dvs. i alt indtægt kr. i perioden. (Der ses i eksemplet bort fra det særlige bundfradrag, som folkepensionister har ret til ved beregning af pensionstillæg m.v., men ikke ved grundbeløb). Gældende regler Pensionen omregnes 1. juli. Indtægtsgrundlaget forhøjes med kr. svarende til den på dette tidspunkt forventede fremtidige indkomst på årsbasis, dvs. 12 gange den månedlige indkomst. Pensionen omregnes igen 1. november. Indtægtsgrundlaget nedsættes til 0 kr. Kalenderårsmodellen Pensionen omregnes afhængig af, om borgeren ændrer sin forskudsopgørelse (= foreløbige indtægtsgrund) og med hvor meget. Det endelige indtægtsgrundlag ved efterreguleringen forhøjes med kr. svarende til den faktiske indkomst. Eks. 6. Indkomstgrundlaget fastsættes til den registrerede indkomst. Supplerende indkomst ifølge forskudsopgørelsen er kr., heraf kr. i form af personlige indkomster (som registreres i indkomstregistret), og i form af kapitalindkomster (som ikke registreres i indkomstregistret). Den løbende månedlige indkomst ifølge indkomstregistret er kr. Anvendt indkomstgrundlag i perioden januar til maj: kr. svarende til forskudsopgørelsen. Den registrerede indkomst er efter udgangen af maj er kr kr., i alt kr., dvs. højere end forskudsopgørelsen. For juni måned vil pensionen derfor blive beregnet FORLAGET JURAINFORMATION 17

18 Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret TILLÆG AUGUST 2014 på grundlag af den registrerede indkomst, dvs kr., med mindre personen ændrer sin forskudsopgørelse (Udbetaling Danmark vil kontakte pågældende herom). Den registrerede indkomst vil stige med kr. hver måned, så længe indtægten fortsætter. Indkomstgrundlaget vil svare til den registrerede indkomst indtil pågældende ændrer sin forskudsopgørelse. Eks. 7. Udbetaling Danmark fastsætter indkomstgrundlaget efter et skøn (20 pct. reglen). Hvis pensionisten i eksempel 6 modtager helbredstillæg bør Udbetaling Danmark på et tidspunkt overveje, om Udbetaling Danmark skal fastsætte indkomstgrundlaget. Det kan fx overvejes, når den registrerede indkomst overstiger forskudsopgørelsen. Der skal først opgøres et beregnet indkomstgrundlag til afgørelse af, om 20-pct reglen er opfyldt. Det beregnede indkomstgrundlag svarer den hidtidige indkomst i indkomstregistret opregnet til hele kalenderåret og tillagt øvrige indkomster (indkomster som ikke registreres i indkomstregistret) ifølge årsopgørelsen for kalenderåret 2 år tidligere. I eksempel 6 vil det beregnede indkomstgrundlag ved udgangen af maj måned andrage: ( kr./ 5) x 12 + fx kr. i øvrige indtægter, i alt kr. Dette er mere end 20 pct. over den registrerede indkomst (som igen er større end forskudsopgørelsen). For juni måned kan Udbetaling Danmark derfor vælge at fastsætte indkomstgrundlaget efter et skøn. Det fastsatte indkomstgrundlag kan dog ikke overstige kr., men kan godt være mindre, hvis særlige omstændighederne taler herfor, fx hvis pensionisten dokumenterer, at den løbende supplerende indtægt nu er ophørt eller vil ophøre. Eks. 8. Beregning af månedlig pension efter omregning En enlig folkepensionist har 0 kr. i supplerende indtægt ifølge forskudsopgørelsen. Fra 1. juli modtager han en supplerende pensionsindtægt på kr. månedlig og ændrer i juni sin forskudsopgørelse i overensstemmelse hermed. Det ændrer ikke opgørelsesperioden, som fortsat er kalenderåret. Pensionen omregnes 1. juli. Indkomstgrundlaget vil være 0 ved beregning af pension i perioden i månederne januar til juni. Pensionisten vil få beregnet en foreløbig pension i kalenderåret på kr. i grundbeløb og kr. i pensionstillæg (2014-satser). Det svarer til fuld pension. Den månedlige pension vil være kr. i grundbeløb og kr. i pensionstillæg. I månederne januar til og med juni vil pensionisten i alt have modtaget kr. i grundbeløb og kr. i pensionstillæg. Indkomstgrundlaget ved beregning af pension er fra 1. juli kr. Pågældende vil få beregnet en foreløbig pension i kalenderåret på kr. i grundbeløb (uændret) og kr. i pensionstillæg. I den resterende del af kalenderåret udbetales derfor i alt kr. ( kr.) eller 291 kr./mdl. i pensionstillæg i de resterende 6 måneder af kalenderåret. Hvis den supplerende pensionsindkomst i stedet havde været kr. månedligt, ville den foreløbige pension i form af pensionstillæg andrage kr. i kalenderåret eller kr. mindre end det beløb, som pågældende allerede har modtaget i perioden januar til juni. Pågældende vil så få 0 i pensionstillæg resten af året, og det for meget udbetalt pensionstillæg vil indgå i efterreguleringen. Det modregnes altså ikke i grundbeløbet i forbindelse med omregningen i juli måned Eksempler på tidsmæssige forløb af beregning af pension efter kalenderårsmodellen [Illustration ej optrykt]. 2. Lov om individuel boligstøtte I tabellen nedenfor er vist de vigtigste ændringer sammenlignet med de gældende regler. Ændringerne vedr. boligstøtte træder i kraft 1. januar Ansøgning Omberegning og genberegning i I året mv. Hvordan er de nye regler fra den 1. januar 2016 Ved ansøgning skal borgeren ikke indsende dokumentation for lønarbejde, som f.eks. lønsedler mv. Borgeren oplyser om indkomsten på ansøgningsblanketten. - Boligstøtte beregnes per måned. - Der er en udsvingsgrænse på 800 kr. Det betyder, at boligstøtten ændres, hvis indkomst ændres fra en måned til en anden med mindst 800 kr. - Borgeren har ikke oplysningspligt vedrørende indkomstændringer, bortset fra ændringer i indtægt fra selvstændig virksomhed. - Udbetaling Danmark genberegner boligstøtten hver måned på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret, hvis indkomstændringen er mindst 800 kr. og boligstøtten ændres med mere end 200 kr. Hvis boligstøtten sættes ned, vil borgeren blive hørt om oplysningerne forinden. - Hvis borgeren ikke har fået udbetalt boligstøtte i tre måneder på grund af for stor indkomst, skal borgeren søge om boligstøtte på ny. - Ophævelse af særregler for engangsbeløb og bestemte feriepengebeløb Hvordan er de nugældende regler Borgeren skal indsende lønsedler, opsigelsesbrev mv. som dokumentation for lønarbejde. Borgeren skal også oplyse om indkomst på ansøgningsblanketten. - Boligstøtten beregnes på baggrund af forventet skøn for året og periodeopdeles, når borgeren giver oplysninger om ændrede forhold. - Der er bagatelgrænser for, hvornår boligstøtten ændres. Bagatelgrænserne er kr. på årsbasis for indkomstfald og kr. på årsbasis for indkomststigning. - Borgerne har pligt til at oplyse om indkomstændringer i løbet af året og indsende lønsedler mv. - Hvis borgeren ikke får udbetalt boligstøtte på grund af for stor indkomst, skal borgeren søge om boligstøtte på ny. - Der gælder særregler for engangsbeløb og bestemte feriepengebeløb 18 FORLAGET JURAINFORMATION

19 TILLÆG AUGUST 2014 Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret Efterregulering Efterregulering af boligstøtte bliver symmetrisk, dvs. at boligstøtte skal tilbagebetales eller efterbetales, hvis der i løbet af året er udbetalt 250 kr. eller mere for meget eller for lidt i boligstøtte. Indkomstændringer under udsvingsgrænsen på 800 kr. indgår i efterreguleringen. Efterregulering af boligstøtte, hvis borgerer har fået for meget i boligstøtte over bagatelgrænsen på kr. Hvis borgeren har fået for lidt, kan der ikke ske efterbetaling af boligstøtten. Regelforenkling Se nedenfor under afsnit 2.8. Se nedenfor under afsnit Objektivt, registerbaseret indkomstbegreb Med de nye regler er perioden for indtægtsregulering af boligstøtte den enkelte måned. Dette betyder, at den enkelte måneds boligstøtte altid bliver beregnet på grundlag af den indkomst, husstanden har til rådighed i den pågældende måned (månedens husstandsindkomst). Dermed vil boligstøtten mere direkte afspejle den betalingsevne, husstanden har i de enkelte måneder. I forlængelse heraf, vil det ikke, som efter de gældende regler for omberegning af boligstøtte, have betydning for den enkelte måneds boligstøtteberegning, om eller hvor meget den enkelte måneds husstandsindkomst er forskellig fra foregående måneders husstandsindkomst. De gældende bagatelgrænser for omberegning og efterregulering af boligstøtten ved indkomstændringer vil således ikke have betydning for beregningen, og er derfor ophævet. Der er fastsat to hovedregler, jf. 8 b i boligstøtteloven, hvorefter den enkelte måneds husstandsindkomst opgøres som summen af følgende to beløb: 1) Månedens indkomst i indkomstregisteret: Summen af husstandsmedlemmernes indkomster, som de indberetningspligtige har indberettet til indkomstregisteret for den pågældende måned. 2) En tolvtedel af øvrige indkomster: En tolvtedel af summen af de af husstandsmedlemmernes indkomster i kalenderåret, der ikke fremgår af indkomstregisteret, uanset om indkomstoplysningerne er indberetningspligtige efter lov om et indkomstregister. Husstandsindkomsten for hovedparten af boligstøttemodtagere og deres husstandsmedlemmer består udelukkende af indkomster, som de indberetningspligtige indberetter til indkomstregisteret. For disse husstande vil indkomstregisteret således indeholde tilstrækkelige oplysninger om den månedlige indkomst til at kunne beregne boligstøtten. En mindre del af boligstøttemodtagerne og deres husstandsmedlemmer har endvidere indkomster, som ikke fremgår af indkomstregisteret, som f.eks. renteindtægter eller indkomst fra selvstændig virksomhed. Disse indkomster indberettes alene med helårsbeløb til forskudsopgørelsen og årsopgørelsen for kalenderåret, og der findes derfor ikke oplysninger i SKAT s registre, der hensigtsmæssigt kan anvendes til at henføre disse indkomster til de enkelte måneder. Derfor vil de indkomster, som alene er registreret som helårsbeløb i SKAT s registre, som hovedregel medregnes med en tolvtedel af det samlede beløb i den enkelte måneds husstandsindkomst. Disse indkomster fordeles således ligeligt over kalenderårets måneder, uanset hvornår de er til disposition. Hovedreglen om, at indkomster, som alene er registreret som helårsbeløb, fordeles ligeligt over kalenderårets måneder, kan fraviges, hvis det dokumenteres, at indkomsten vedrører en afgrænset periode. Systematikken i reglerne for beregning af boligstøtte vil fortsat tage udgangspunkt i, at alle beløbsmæssige beregningselementer opgøres på årsbasis, ligesom boligstøttens størrelse for den enkelte måned også fortsat beregnes som et årsbasisbeløb, som dernæst deles med 12. Med det objektive indkomstbegreb ændres der heller ikke på den grundlæggende beregningsformel for boligstøtten, dvs. hvor stor en del af boligudgiften der er tilskudsberettiget, og med hvilken aftrapning boligstøtten reduceres som følge af indkomsten Ophævelse af særregler for engangsbeløb og bestemte feriepengebeløb Med reglerne om at indtægtsgrundlaget for den enkelte måneds boligstøtte opgøres som den indkomst, husstanden har til rådighed i den pågældende måned, følger det, at særreglerne for medregning af engangsbeløb ikke kan opretholdes. Særreglerne vedrørende engangsbeløb er derfor ophævet (boligstøttelovens 46, stk. 5). For engangsbeløb, som fremgår af indkomstregisteret, vil disse med de nye regler indgå i boligstøtteberegningen i den måned, hvor beløbet udbetales. For øvrige engangsbeløb, som alene registreres som helårsbeløb, vil disse indgå med en tolvtedel, medmindre det dokumenteres, at indkomsten vedrører en afgrænset periode. Endvidere ophæves særreglen om, at feriepengebeløb i forbindelse med afslutning af et ansættelsesforhold med løn under ferie, der beskattes i boligstøtteåret, men først udbetales i det efterfølgende år, ikke medregnes i husstandsindkomsten (boligstøttelovens 46, stk. 6) Opgørelse af månedens husstandsindkomst i de forskellige faser af sagsbehandlingen Ved ansøgning, omberegning i løbet af året samt ved årsomregning foretages der efter de nye regler en foreløbig opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst. Den foreløbige opgørelse af måneden husstandsindkomst danner grundlag for en foreløbig udbetaling af boligstøtte, jf. 8 c i boligstøtteloven. Den foreløbige udbetaling af hver enkelt måneds boligstøtte følges op af en genberegning på baggrund af indkomstoplysninger i indkomstregisteret for måneden, jf. 8 d i boligstøtteloven. Genberegning kan foretages, når disse oplysninger er blevet indberettet til indkomstregisteret ca. 6 uger efter den foreløbige udbetaling. Efter kalenderårets udløb foretages en efterregulering, hvor der sker en endelig fastsættelse af de enkelte måneders husstandsindkomst, og på baggrund heraf foretages en endelig beregning af boligstøtten Foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst ved ansøgning, omberegning i løbet af året og årsomregning Oplysninger om den aktuelle måneds husstandsindkomst er ikke tilgængelige i SKAT s registre på de tidspunkter, hvor en ansøgning skal behandles, og hvor boligstøtten skal udbetales. Dette gør sig tilsvarende gældende i forhold til situationer, hvor modtageren oplyser Udbetaling Danmark om en aktuel indkomstændring, som vil have indvirkning på boligstøttens størrelse. Dette gælder alle indkomster, uanset om de skal indberettes til indkomstregisteret eller ej. Ved behandling af en ansøgning om boligstøtte foretages derfor en foreløbig opgørelse af månedens husstands- FORLAGET JURAINFORMATION 19

20 Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret TILLÆG AUGUST 2014 indkomst med udgangspunkt i borgerens egne oplysninger. Som udgangspunkt skal der ikke kræves dokumentation for oplysning om indkomster, hvor udbetaleren har pligt til at indberette indkomsterne til indkomstregisteret. For indkomster, som ikke skal indberettes til indkomstregisteret udgøres dokumentation for oplysningerne af forskudsopgørelsen eller anden dokumentation. Alle oplysninger vedrørende indkomster, som indberettes til indkomstregisteret, kontrolleres to måneder efter ansøgningen ved hjælp af data fra indkomstregisteret i forbindelse med genberegningen. Ved den månedlige genberegning af foreløbigt udbetalt boligstøtte, vil ansøgeren som udgangspunkt ikke skulle vedlægge yderligere dokumentation for oplysninger vedrørende disse indkomstelementer. Dermed undgås det, at ansøgeren og Udbetaling Danmark skal bruge ressourcer på at fremfinde, scanne, journalisere, systematisere og vurdere yderligere dokumentation for indkomst, herunder lønsedler, opsigelsesbreve mv. En ansøgning, hvor husstandsmedlemmerne udelukkende har disse typer af indkomster, vil derfor som udgangspunkt kunne blive behandlet straks uden yderligere dokumentation. Der kan dog være særlige ansøgninger, som skal undersøges yderligere, f.eks. hvis forhold omkring borgerens besvarelse ligger langt fra oplysninger i indkomstregisteret, forskudsopgørelsen eller årsopgørelsen. På baggrund af ansøgerens oplysninger foretager Udbetaling Danmark en foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst, som anvendes til at beregne den foreløbige udbetaling af boligstøtte måned for måned Foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst ved omberegning af boligstøtte Modtageren vil efter tilkendelse af boligstøtte have mulighed for at henvende sig til Udbetaling Danmark med en oplysning om ændring i månedens husstandsindkomst. Hvis månedens husstandsindkomst forventes at falde eller stige med mere end 800 kr., vil Udbetaling Danmark foretage en ny foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst og beregne en ny foreløbig udbetaling af boligstøtte (omberegning ved indkomstændringer). En indkomstændring, som ligger under dette beløb, vil ikke medføre omberegning i løbet af året, men vil i stedet indgå ved den endelige opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst i forbindelse med efterreguleringen. Beløbsgrænsen på 800 kr. i ændring i indkomsten, er fastsat af administrative årsager. Den skal sikre, at Udbetaling Danmark på den ene side ikke skal foretage omberegning for alt for små indkomstændringer, som måske udjævnes hen over året, og for at boligstøttemodtagerne på den anden side ikke risikerer for store tilbagebetalingskrav eller efterbetalinger i forbindelse med efterreguleringen. Beløbsgrænsen på 800 kr. er derfor en bagatelgrænse ved den endelige beregning af boligstøtten, men en foreløbig udsvingsgrænse til brug for den foreløbige beregning og udbetaling af boligstøtten i løbet af året. Det bemærkes, at en udsvingsgrænse på 800 kr. genfindes ved genberegning af boligstøtten. Borgeren kan også undlade at oplyse om sådanne ændringer. Her vil der i stedet ske en korrektion af den udbetalte boligstøtte i forbindelse med den månedlige genberegning Foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst ved årsomregningen Formålet med årsomregningen vil også som efter gældende regler være, at der pr. 1. januar sker en opdatering af beregningsgrundlaget for boligstøtte. For de dele af beregningsgrundlaget, som ikke berøres af ændringerne af indkomstbegrebet m.v., medfører de nye regler ikke ændringer i den måde, årsomregningen foregår på. Det drejer sig bl.a. om den årlige opgørelse af formuen til beregning af formuetillægget til husstandsindkomsten og den årlige ændring af satserne for beregning af boligstøtte. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for den foreløbige opgørelse af månedens husstandsindkomst ved årsomregningen Udbetaling af foreløbig boligstøtte Den enkelte måneds boligstøtte udbetales som en foreløbig ydelse på grundlag af den foreløbige opgørelse af månedens indkomst, som på tidspunktet for udbetalingen senest er foretaget i forbindelse ansøgning, omberegning eller årsomregningen. Når Udbetaling Danmark efter ca. 6 uger kan indhente oplysninger om den del af den enkelte måneds indkomst, som er indberettet til indkomstregisteret, sammenligner Udbetaling Danmark automatisk den foreløbigt opgjorte indkomst med de registrerede indkomstoplysninger, og foretager under bestemte betingelser en automatisk genberegning af månedens foreløbige boligstøtte. Efter kalenderårets udløb gennemføres en efterregulering, hvor der foretages en endelig opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst, og på baggrund heraf en endelig beregning af de enkelte måneders boligstøtte Månedlig genberegning af foreløbigt udbetalt boligstøtte Udbetaling Danmark skal automatisk indhente oplysninger om den del af den enkelte måneds indkomst, som indberettes til indkomstregisteret, når disse er registreret i indkomstregisteret ca. 6 uger efter udbetalingen af den enkelte måneds foreløbige boligstøtte. I tilknytning hertil skal Udbetaling Danmark automatisk foretage en sammenligning af den del af den foreløbigt opgjorte indkomst, som vedrører indkomster i indkomstregisteret, med de faktiske registrerede indkomstoplysninger i indkomstregisteret. Udbetaling Danmark skal foretage en automatisk genberegning af månedens foreløbige boligstøtte, hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse på mere end 800 kr., og indkomstændringen medfører, at den foreløbige boligstøtte har været mere end 200 kr. for lav eller for høj. En genberegning medfører, at forskelsbeløbet kommer til at indgå som en justering (blive lagt til eller trukket fra) ved førstkommende udbetaling af foreløbig boligstøtte. De to beløbsgrænser på 800 kr. for indkomstsammenligningen og 200 kr. i forskelsbeløb i boligstøtteberegningen, der er forudsætningen for, om der skal foretages genberegning ved førstkommende udbetaling, er fastsat af administrative årsager. De skal sikre, at Udbetaling Danmark på den ene side ikke skal foretage justering for alt for små beløb, som måske udjævnes hen over året, og for at boligstøttemodtagerne på den anden side ikke risikerer for store tilbagebetalingskrav eller efterbetalinger i forbindelse med efterreguleringen. De to beløbsgrænser er derfor ikke bagatelgrænser ved den endelige beregning af boligstøtten, men foreløbige udsvingsgrænser til brug for den foreløbige beregning og udbetaling af boligstøtten i løbet af året. Der ses således bort fra udsvingsgrænserne, når den endelige efterregulering finder sted. Beløbsgrænsen på 200 kr. for ændring i boligstøtte gælder kun for genberegning og ikke ved omberegning og er 20 FORLAGET JURAINFORMATION

21 TILLÆG AUGUST 2014 Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret indsat af administrative grunde i forhold til, hvornår Udbetaling Danmark skal foretage en genberegning. Den månedlige genberegning vil betyde, at modtageren automatisk får reguleret ydelsen op og ned ved månedlige indkomstændringer på mindst 800 kr. i opad- eller nedadgående, hvis indkomstændringen samtidig medfører en ændring af boligstøtten på mindst 200 kr. i nedad- eller opadgående retning. Det bemærkes, at automatikken i genberegningen er kombineret med, at betingelserne for genberegning er ens for indkomstfald og indkomststigninger (dog med modsat fortegn), se også figur 2.1. og 2.2. nedenfor. Dette er med til at sikre en hurtig og præcis beregning og udbetaling af boligstøtten i løbet af året på grundlag af de reelle indkomstforhold. Figur 2.1. På samme måde hvis indkomstændringen medfører et fald i boligstøtte (borgeren modtager her en agterskrivelse/partshøring): Figur 2.2. Genberegning indebærer således, at modtageren med to måneders forsinkelse automatisk får reguleret sin boligstøtte. Eks. 1. En husstand oplyser ved ansøgning at have en lønindkomst på kr. i marts 2016 og frem. Udbetaling Danmark kan i april se i indkomstregisteret, at lønindkomsten for marts måned var på kr. Da ændringen i indkomst er mindre end 800 kr. foretager Udbetaling Danmark ikke en genberegning for marts måned i maj udbetaling, og borgeren modtager fortsat samme boligstøtte. Forskellen på 300 kr. indgår i efterreguleringen. Eks. 2. En husstand har i juli måned en beregnet boligstøtte på baggrund af en lønindkomst på kr. Udbetaling Danmark kan i august se i indkomstregisteret, at lønindkomsten for juli måned var på kr. Da ændringen i indkomst er på mere end 800 kr., foretager Udbetaling Danmark en genberegning, hvis ændringen medfører en nedsættelse af boligstøtten for juli måned på mindst 200 kr. Hvis genberegning medfører en nedsættelse af boligstøtten på mindst 200 kr., bliver boligstøttemodtageren partshørt om oplysningerne i indkomstregisteret. Hvis boligstøttemodtageren er enig i oplysningerne i indkomstregisteret eller undlader at svare, vil boligstøttenedsættelsen for juli måned blive fratrukket boligstøtten for september måned. FORLAGET JURAINFORMATION 21

22 Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret TILLÆG AUGUST 2014 Eks. 3. En husstand har i marts 2016 en beregnet boligstøtte på baggrund af en lønindkomst på kr. Udbetaling Danmark kan i april se i indkomstregisteret, at lønindkomsten for marts måned var på kr. Da ændringen i indkomst er mindre end 800 kr., foretager Udbetaling Danmark ikke en genberegning for marts måned i maj udbetaling, og borgeren modtager fortsat samme boligstøtte. Forskellen på 100 kr. indgår i efterreguleringen. Eks. 4. En husstand har i juli måned en beregnet boligstøtte på baggrund af lønindkomst på kr. Udbetaling Danmark kan i august se i indkomstregisteret, at lønindkomsten for juli måned var på kr. Da ændringen i indkomst er på mere end 800 kr. foretager Udbetaling Danmark en genberegning, hvis ændringen medfører en forøgelse af boligstøtten for juli måned på mindst 200 kr. Hvis genberegning medfører en forøgelse af boligstøtten på mindst 200 kr., skal boligstøttemodtageren ikke partshøres om oplysningerne i indkomstregisteret. Boligstøtteforøgelsen for juli måned bliver lagt til boligstøtten for september måned. Der kan dog være situationer, hvor borgeren vil fremskynde det tidspunkt, hvor en indkomstændring slår igennem på boligstøtteudbetalingen. Hvis f.eks. borgeren ved, at indkomsten vil stige, er der mulighed for at få reguleret boligstøtten, før der er gået to måneder. Tilsvarende kan der være tilfælde, hvor borgeren f.eks. er blevet fyret og har brug for en højere boligstøtte inden det tidspunkt, hvor den lavere indkomst er registreret i indkomstregisteret. Borgeren har derfor mulighed for at afgive oplysninger om kommende ændringer i månedens husstandsindkomst til brug for en ny foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst. I forlængelse heraf bemærkes det, at en udsvingsgrænse på 800 kr. i forhold til indkomst netop genfindes i reglerne for omberegning ved indkomstændringer. Der skal ansøges om boligstøtte på ny, når boligstøttemodtageren ikke har fået udbetalt boligstøtte i tre sammenhængende måneder som følge af indkomstændringer, som ikke skyldes ændring af husstandssammensætning, jf. 40, stk. 4, i boligstøtteloven. Når boligstøtteansøgningen indgives inden udgangen af den måned, der følger efter den 3. måned, hvor boligstøtte ikke er udbetalt, kan boligstøtte udbetales fra starten af denne måned Ændringer i regler for efterregulering Efter kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst, og på grundlag heraf en endelig beregning (indtægtsregulering) af de enkelte måneders boligstøtte, jf. 46 b i boligstøtteloven. Efterreguleringen gennemføres, når den skattemæssige årsopgørelse foreligger. Efterreguleringen gennemføres, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger, og sker på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Formålet med efterreguleringen er: At sikre en grundig verificering på grundlag af den del af de enkelte måneders husstandsindkomst, som skal indberettes til indkomstregisteret. At samle op på ændringer i de enkelte måneders husstandsindkomst, som i løbet af året har ligget under udsvingsgrænsen på 800 kr. for omberegning ved indkomstændringer og genberegning. At samle op på ændringer i de enkelte måneders husstandsindkomst, som i løbet af året har ligget over udsvingsgrænsen for genberegning, men hvor forskelsbeløbet i boligstøtteberegningen har ligget under udsvingsgrænsen på 200 kr. for justering. At foretage en endelig opgørelse af de indkomster, som ikke skal indberettes til indkomstregisteret, og som deles ligeligt på årets 12 måneder. På grundlag af denne endelige opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst, foretages en endelig beregning (indtægtsregulering) af den enkelte måneds boligstøtte. Den endelige beregning (indtægtsregulering) af den enkelte måneds boligstøtte sammenholdes med den boligstøtte, der hidtil er blevet udbetalt for samme måned. Det bemærkes, at det hidtil udbetalte beløb for en måned er summen af den foreløbige boligstøtte for måneden og et eventuel justeringsbeløb som følge af den efterfølgende genberegning af samme måneds foreløbige boligstøtte. Summen af de således opgjorte forskelsbeløb for de enkelte måneders boligstøtte er udtryk for, om der i løbet af året er blevet udbetalt for lidt eller for meget boligstøtte som følge af indtægtsreguleringen. Boligstøtte skal tilbagebetales eller efterbetales, hvis der i løbet af året er blevet udbetalt 250 kr. eller mere for meget henholdsvis for lidt i boligstøtte. Reglerne indebærer dermed som noget nyt, at der skal ske efterbetaling af for lidt udbetalt boligstøtte. For personer med almindelig selvangivelse opgør man indtægtsgrundlaget endeligt ved efterreguleringen på grundlag af årsopgørelsen, som den foreligger pr. 1. maj, som er fristen for selv at rette i den modtagne årsopgørelse. Personer med udvidet selvangivelse har frist for aflevering af denne 1. juli. Her gælder tilsvarende, at man ved efterreguleringen opgør indtægtsgrundlaget endeligt på grundlag af årsopgørelsen. Samtlige boligstøttehusstande modtager meddelelse om resultatet af den årlige efterregulering, uanset om boligstøtte for den enkelte husstand skal tilbagebetales, efterbetales eller viser sig at have været korrekt udbetalt i løbet af året. En afgørelse om efterregulering genoptages som udgangspunkt ikke som følge af, at afgørelse om årsopgørelsen genoptages. Afgørelse om efterregulering kan dog genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af den årlige husstandsindkomst på mindst kr. Hvis afgørelsen om årsopgørelse påklages, kan endelig afgørelse om efterregulering ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er behandlet Medregning af efterbetalt social pension som følge af efterregulering af social pension Det skal indledningsvis bemærkes, at efterregulering af den supplerende pensionsydelse ikke medfører ændring af boligstøtten, da den supplerende pensionsydelse efter gældende regler i boligstøtteloven ikke medregnes i den opgjorte indkomst. For at sikre en hensigtsmæssig sammenhæng mellem kalenderårsmodelen på pensionsområdet og indtægtsreguleringen af boligstøtte medfører de nye regler, at efterbetalt social pension som følge af efterregulering af pensionen, altid følger den skattemæssige behandling af efterregulering af pension i forhold til boligstøtteberegningen. Det skal dog bemærkes, at boligstøtte først træder i kraft den 1. januar 2016, og at der for det første års efterregulering af pension er fastsat en overgangsbestemmelse i 5, stk. 9 i lovforslaget. Når Udbetaling Danmark udbetaler efterbetalt pension for det foregående år, sker indberetning af beløbet til SKAT via indkomstregisteret. I første omgang registreres og beskattes beløbet som vedrørende det tidspunkt og det skatteår, hvor udbetalingen finder sted. Dette medfører, at den ef- 22 FORLAGET JURAINFORMATION

23 TILLÆG AUGUST 2014 Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialmin. skr af 19/ Pension/boligstøtte, indkomstregisteret terbetalte pension indgår i husstandsindkomsten til beregning af boligstøtte i det år, hvor beløbet udbetales. Dette medfører, at den efterbetalte pension i denne situation alene indgår i en enkelt måneds husstandsindkomst, se også figur 2.3. Figur 2.3 Hvis skatteyderen anmoder om det, kan SKAT imidlertid give tilladelse til tilbagefordeling af den efterbetalte pension fra det år, hvor beløbet er udbetalt til det år, som beløbet vedrører. Hvis der gives tilladelse til tilbagefordeling af den efterbetalte pension, vil beløbet således komme til at indgå i årsopgørelsen for det år, efterbetalingsbeløbet vedrører. Dette medfører, at den efterbetalte pension kommer til at indgå i efterreguleringen af boligstøtte for det afsluttede kalenderår (forudsat at der er udbetalt boligstøtte til pensionisten i det foregående år). I denne situation vil registreringen af beløbet ikke ske via indkomstregisteret, men vil være et beløb, der vedrører hele det pågældende skatteår, dvs. et helårsbeløb. Dette medfører, at den efterbetalte pension i denne situation fordeles ligeligt på kalenderårets måneder. Det er en betingelse for tilladelse til tilbagefordeling, at tilbagefordelingen er af væsentlig økonomisk betydning for ansøgeren. Vurderingen af den økonomiske betydning skal ikke alene tage udgangspunkt i den skattemæssige betydning af en tilbagefordeling, men også f.eks. hvilken betydning tilbagefordeling vil have for retten til indkomstafhængige offentlige ydelser, herunder boligstøtte. Det følger af SKAT s vejledende retningslinjer for behandling af anmodninger om tilbagefordeling, at tilbagefordeling skal give ansøgeren en økonomisk fordel på i størrelsesordenen kr. eller derover for at tilbagefordeling kan betragtes som havende væsentlig økonomisk betydning for ansøgeren. Det vurderes, at en tilbagefordeling af efterbetalt pension i langt de fleste tilfælde ikke vil have en væsentlig økonomisk betydning rent skattemæssigt. Hvis tilbagefordeling af efterbetalingsbeløbet i den enkelte situation indebærer en økonomisk fordel, vil det derfor med større sandsynlighed skyldes betydningen for indkomstafhængige offentlige ydelser. I den sammenhæng vurderes boligstøtte til pensionister at være den væsentligste indkomstafhængige ydelse udover pensionen. Hvis f.eks. pensionisten i det foregående år ikke har modtaget boligstøtte, men modtager boligstøtte i det følgende år, kan tilbagefordeling af efterbetalingsbeløbet efter omstændighederne være en økonomisk fordel for pensionisten: Hvis efterbetalingsbeløbet beskattes i det år, hvor der modtages boligstøtte, vil beløbet alt andet lige være med til at reducere boligstøtten. Hvis efterbetalingsbeløbet i stedet tilbagefordeles til et år, hvor der ikke blev modtaget boligstøtte, medfører beløbet ikke en reduktion af boligstøtten. Betragter man dernæst pensionister, som modtager boligstøtte i begge årene, vurderes det, at der forholdsvis sjældent vil kunne være en boligstøttemæssig fordel ved at tilbagefordele et efterbetalingsbeløb for pension. Ud fra en helårsbetragtning vil det i langt de fleste tilfælde forudsætte, at der en forskel mellem indkomsterne i de to boligstøtteår, f.eks. sådan, at indkomsten i det foregående år ligger under progressionsgrænsen for indtægtsreguleringen af boligstøtte, mens indkomsten i det følgende år ligger over progressionsgrænsen. Denne helårsbetragtning holder dog kun delvis, fordi efterbetalingsbeløbet indgår forskelligt i boligstøtteberegningen afhængigt af, om der tilbagefordeles eller ej. Uden tilbagefordeling vil efterbetalingsbeløbet alene påvirke boligstøtten i den måned, hvor det kommer til udbetaling, mens der ved tilbagefordeling sker en påvirkning af boligstøtten i et helt kalenderår Medregning af tilbagebetaling af social pension som følge af efterregulering af social pension For at sikre sammenhæng mellem efterregulering af social pension og efterregulering af boligstøtte kan efterregulering af boligstøtte først ske efter efterregulering af pension. Når efterreguleringen af pension medfører, at pensionisten skal tilbagebetale pension, vil tilbagebetalingsbeløbet skattemæssigt blive tilbageført til tidspunktet for retserhvervelsen, dvs. det skatteår, hvor pensionisten har fået udbetalt for meget i pension og dermed det år, der bliver efterreguleret for. Hvis efterreguleringen sker i 2017 vedrørende skatteåret 2016, indebærer et krav om tilbagebetaling af pension, at skatteråret 2016 genåbnes, således at årsopgørelsen viser, at pensionsbeløbet skulle have været mindre. Dette medfører samtidig, at der i forhold til efterregulering af boligstøtte for 2016 skal lægges det nye (mindre) pensionsbeløb til grund for boligstøtteberegningen, og det skal beregnes, om pensionisten som følge af den mindre pension skulle have haft udbetalt mere i boligstøtte, se også figur 2.4. [Illustration ej optrykt]. I denne situation vil registreringen af beløbet ikke ske via indkomstregisteret, men vil være et beløb, der vedrører hele det pågældende skatteår, dvs. et helårsbeløb. Dette medfører, at den tilbagebetalingspligtige pension i denne FORLAGET JURAINFORMATION 23

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 1137 af 20/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 10 af 12/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2014 9782

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 1116 af 23/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 1239 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10598

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1005. Bekendtgørelse af lov om social pension Herved bekendtgøres lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009,

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK nr 1145 af 20/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK nr 1240 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10599

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag. til Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 105 Offentligt 10 (ekstern høring) Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1006. Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Herved bekendtgøres lov om højeste,

Læs mere

2014 Udgivet den 28. oktober oktober Nr

2014 Udgivet den 28. oktober oktober Nr Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. oktober 2014 20. oktober 2014. Nr. 1145. Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Herved bekendtgøres lov om

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger I medfør af 192 og 192 a, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 8101023 af 1923. septemberjuli 20124, og 58

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension) BEK nr 563 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

2011 Udgivet den 27. oktober 2011

2011 Udgivet den 27. oktober 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 27. oktober 2011 25. oktober 2011. Nr. 84. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Forslag. 2. I overskriften før 93 indsættes efter»tilbagebetaling«:»og efterbetaling«. 3. I 93 indsættes efter»skal«:», jf. dog 93 a, stk. 1-3,«.

Forslag. 2. I overskriften før 93 indsættes efter»tilbagebetaling«:»og efterbetaling«. 3. I 93 indsættes efter»skal«:», jf. dog 93 a, stk. 1-3,«. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 5. september 2014 UDKAST Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og andre

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) BEK nr 491 af 27/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte I medfør af 8, stk. 2 og, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til 2012/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-6247 Fremsat den 12. december 2012 af social-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om delpension

Bekendtgørelse af lov om delpension LBK nr 1120 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/01997

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-4644 Fremsat den 14. august 2012 af social-

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 171,AMU alm. del - Bilag 133 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2007-08 Fremsat den X 2008 af velfærdsministeren (Karen

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. maj 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere