Øje på arbejdsmiljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øje på arbejdsmiljøet"

Transkript

1 Øje på arbejdsmiljøet Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark Øje på arbejdsmiljøet, september 2005 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks København S Tlf.: Fax: Web: ISBN 10: ISBN 13: LO-varenummer: 4431

2 )RURUG Lønmodtagerne betaler høje menneskelige omkostninger som følge af bevægeapparatskader. Dertil kommer de samfundsmæssige omkostninger, som løber op i milliarder af kroner årligt. Der har været fokus på dette område i mange år, men LO synes det går alt for langsomt med at få gjort noget ved problemet på arbejdspladserne. Vi ønsker at øge samfundets og ikke mindst de konkrete arbejdsgiveres motivation for at gøre noget ved problemet. Vi har derfor bedt COWI om at udarbejde en rapport, som sætter fokus på de konkrete økonomiske omkostninger, som er forbundet med arbejdsbetinget muskel og skeletbesvær. Rapporten giver en størrelsesorden for de værdier, samfundet går glip af, og den giver et overslag over, hvordan virksomhedernes økonomiske bundlinje berøres. Konklusionerne taler helt klart for, at der i arbejdsmiljøet skal sættes endnu mere fokus på forebyggelsen af skader i bevægeapparatet. Rapporten viser, at det samfundsøkonomiske spild ved arbejdsbetingede skader i bevægeapparatet kan opgøres til mellem 2,2 mia. kr. og 7,3 mia. kr. Hertil skal lægges skadeserstatninger, pensioner og sygedagpenge, der samfundsøkonomisk dog ikke betragtes som spild. For virksomhederne koster det arbejdsbetingede muskel- og skeletbesvær årligt 3,7 mia. kr. Tallet er sat i underkanten, da man kun ser på de første 14 dages sygefravær. Dertil kommer omkostninger forbundet med dårligere kvalitet, lavere produktivitet, personaleomsætning m.v. Meget store beløb kan altså spares gennem en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Jeg vil mene, at såvel samfundet som enhver arbejdsgiver må kunne se en fordel i at gøre noget ved problemet - og så undgår lønmodtagerne samtidig at få spoleret deres helbred! Tina Møller Kristensen LO-sekretær

3 Landsorganisationen i Danmark (LO) Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1 2 Indledning 2 3 Formål 2 4 Metode i opgaveløsningen 3 5 Resultater fra litteraturen Omfanget af bevægeapparatsygdomme Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og 5.3 bevægeapparatsygdomme Omfanget af arbejdsbetingede bevægeapparatsygdomme Omkostninger ved sygdom Omkostninger ved bevægeapparatsygdomme Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatsygdomme 19 6 Diskussion Samfundets omkostninger Arbejdsgivernes omkostninger 31 7 Konklusion 31 8 Referencer 32 1 Sammenfatning Der findes ingen nyere beregninger af samfundets eller arbejdsgivernes omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i litteraturen, og det er forbundet med store metodiske vanskeligheder at lave sådanne beregninger. Vi har imidlertid på grundlag af tidligere beregninger og nøgletal fra litteraturen lavet overslag over såvel den samfundsøkonomiske belastning ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader som omkostningerne for arbejdsgiverne forbundet med arbejdsbetingede bevægeapparatskader. Vi når frem til, at de samfundsmæssige omkostninger til arbejdsbetingede bevægeapparatlidelser beregnet efter cost-of-illness-metoden udgør mellem 2,2 mia. kr. og 7,3 mia. kr. i Heraf udgør produktionstabet som følge af kortvarig (dog ikke kortere end 2 uger) og permanent uarbejdsdygtighed mellem 1,8 mia. kr. og 5,9 mia. kr. Resultatet baserer sig væsentligst på en beregning af de samfundsmæssige omkostninger til alle bevægeapparatlidelser foretaget af

4 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 2 / 33 Søgaard, Andersen og Gyrd-Hansen (1997) og på forskellige skøn fra Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljøinstituttet for, hvor stor en del af bevægeapparatlidelserne der kan relateres til arbejdsmiljøet. Der er sket en fremskrivning til priser, ligesom overslaget inkluderer den generelle reduktion i antallet af sengedage og den generelle nedgang i tilgangen af nye førtidspensionister, som er registreret i de senere år. En beregning af cost-of-illness-metoden fokuserer udelukkende på den sundhedsøkonomiske belastning, som omfatter ressourceforbrug eller ressourcetab. Dette indebærer bl.a., at sociale udgifter så som skadeserstatninger, pensioner og sygedagpenge ikke indgår i belastningsregnskabet, da de kan henføres til omfordeling af indkomster og ikke involverer ressourceforbrug eller -tab for samfundet som helhed. Man kan sige, at resultatet af beregningen viser, hvor store samfundsmæssige ressourcer der spildes som følge af arbejdsbetingede bevægeapparatskader. Med hensyn til arbejdsgivernes omkostninger til arbejdsbetingede bevægeapparatlidelser når vi frem til, at de er i størrelsesordnen 3,7 mia. kr. Dette resultat omfatter kun omkostninger til løn under sygdom eller sygedagpenge i forbindelse med det korte fravær under 2 uger. Dvs. at omkostninger forbundet med dårligere kvalitet, lavere produktivitet, personaleomsætning, arbejdsskadeforsikringer mv. er ikke medregnet. 2 Indledning LO har bedt COWI lave et overslag over omkostningerne ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark. LO har ønsket omkostningerne for såvel virksomhederne som samfundet som helhed opgjort. COWI har med kort varsel påtaget sig opgaven og har samtidig understreget, at det inden for de givne rammer kun er muligt at lave et overslag over omkostningerne; ikke eksakte beregninger. Opgaven er løst af seniorprojektleder Per Tybjerg Aldrich (projektleder) og sundhedsøkonom, cand.oecon. Jakob Andreasen. 3 Formål Formålet med dette notat er at give et overslag over omkostningerne forbundet med arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark. Omkostningerne gøres op dels på samfundsniveau, dels på virksomhedsniveau. Bevægeapparatskader defineres bredt. Årsager i arbejdet til bevægeapparatskader omfatter, men er ikke begrænset til ensidigt, gentaget arbejde, tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Med mindre andet fremgår eksplicit af teksten bruger vi bevægeapparatskader, bevægeapparatlidelser, muskel- og skeletsygdomme samt muskel- og skeletlidelser som synonymer.

5 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 3 / 33 4 Metode i opgaveløsningen Den væsentligste metode i forbindelse med opgørelsen af omkostningerne forbundet med arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark er et litteraturstudium. Vi har på baggrund af vores forhåndskendskab til henholdsvis arbejdsmiljø og sundhedsøkonomi identificeret en række værker og datakilder. Via kontakter til diverse nøglepersoner har vi identificeret yderligere undersøgelser og statistikker. Endelig har vi via referencerne i nogle af de identificerede rapporter fundet yderligere litteratur. Vi har herefter studeret litteraturen og samlet de væsentligste fund i dette notats kapitel 5. Da litteraturen ikke omfatter nyere beregninger af omkostningerne ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader, og da tiden ikke tillod, at vi gennemførte beregninger af omkostningerne fra grunden, har vi med hensyn til de samfundsmæssige omkostninger identificeret en tidligere beregning over omkostningerne ved alle bevægeapparatskader, som vi har valgt at justere, så den giver et overslag over de samfundsmæssige omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Resultater fra litteraturen 5.1 Omfanget af bevægeapparatsygdomme Muskel- og skeletlidelser omfatter ifølge Regeringen (2002) sygdomme og gener fra bevægeapparatet, dvs. især led, muskler og sener. Spektret er meget bredt og strækker sig fra ømme og stive muskler ("muskelinfiltrationer", "myoser"), over smerter fra leddene forårsaget af f.eks. slid- og leddegigt, til mere veldefinerede smertetilstande som f.eks. dem, der kan udløses af en discusprolaps. Langt den største gruppe af muskel- og skeletlidelser udgøres af folkesygdommen "ondt i ryggen". Hos en meget stor del af patienterne med muskel- og skeletlidelser er det ifølge Regeringen (2002) ikke muligt at angive en årsag til lidelsen. Eksempelvis kan der hos folk med ondt i ryggen kun stilles en specifik diagnose hos cirka 20 %. I nogle tilfælde skyldes lidelserne ensidige belastninger, f.eks. i form af ensidigt, gentaget arbejde og tunge løft, ligesom mindre traumer eller ulykkestilfælde, eventuelt i kombination med uhensigtsmæssig fejlbelastninger i efterforløbet, kan være årsager. Slidgigt ses sjældent før 45 års alderen. Medfødte defekter og tidligere skader i bevægeapparatet er særlige risikofaktorer til slidgigt. Idræts-, motions- og arbejdsskader overbelaster muskler og senetilhæftninger og giver derved anledning til irritationstilstande. Uanset hvordan sygelighedstilstanden måles, er muskel- og skeletsygdomme den hyppigst forekommende diagnose, når der ses bort fra dødsfald, ifølge Statens Institut for Folkesundhed (2001), jf. Tabel 1.

6 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 4 / 33 Tabel 1. De fem hyppigst forekommende diagnoser belyst ved forskellige mål for sygelighedstilstanden. (Kilde: Statens Institut for Folkesundhed (2001).) Det fremgår bl.a. af Tabel 1, at muskel- og sketletsygdomme tegner sig for 21 % af sengedagsforbruget og 15,1 % af kontakterne til de alment praktiserende læger. Muskel- og skeletsygdomme er også den diagnose, som tegner sig for den største andel af det langvarige fravær, jf. Tabel 2.

7 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 5 / 33 Tabel 2. Forekomst af langvarig sygdom i 14 diagnosegrupper samt andel sygdomme der opleves som meget hæmmende i dagligdagen. Procent. (Kilde: Statens Institut for Folkesundhed (2001).) Det fremgår bl.a. af Tabel 2, at 16,3 % af den voksne befolkning har en eller flere langvarige muskel- og skeletsygdomme. Forekomsten er ifølge Statens Institut for Folkesundhed (2001) steget fra 13,0 % i 1987 til 16,3 % i Rygsygdom er den hyppigste form for langvarig muskel- og skeletsygdom, jf. Tabel 3. Tabel 3. Andel af befolkningen med forskellige muskel- og skeletsygdomme. (Kilde: Statens Institut for Folkesundhed (2001).) Muskel- og skeletsygdom % Inflammatorisk reumatisk sygdom 2,8 Slidgigt 3,8 Rygsygdom 6,7 Andre muskel- og skeletsygdomme 4,6 Muskel- og skeletsygdom i alt 16,3 Muskel- og skeletsygdomme forekommer ifølge Statens Institut for Folkesundhed (2001) hyppigere blandt kvinder (17,9 %) end blandt mænd (14,6 %). Blandt mænd stiger forekomsten frem til 66-års alderen for dernæst at falde svagt. Blandt kvinder stiger forekomsten til 80-års alderen for dernæst at falde svagt.

8 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 6 / 33 Forekomsten er lavest blandt funktionærer i gruppe I og II. Forekomsten er højere blandt arbejdsløse end blandt de beskæftigede. Størst forekomst ses blandt førtidspensionister, og muskel- og skeletsygdom er da også den hyppigste årsag til tildeling af helbredsbetinget førtidspension ifølge Statens Institut for Folkesundhed (2001). Muskel- og skeletsygdomme kommer ifølge Statens Institut for Folkesundhed (2001) også ud som nummer ét, når man betragter forekomsten af generende gener inden for en 14 dages periode, jf. Tabel 4. Tabel 4. Forekomst af meget henholdsvis lidt generende gener og symptomer inden for en 14-dages periode. Procent. (Kilde: Statens Institut for Folkesundhed (2001).) Tabel 4 viser bl.a., at 27,3 % af alle voksne danskere har haft gener og symptomer fra nakke eller skulder inden for de seneste 14 dage; 21,6 % blandt mænd og 32,7 % blandt kvinder. Generne ses hyppigst blandt årige og årige. Forekomsten af nakke-/skulder-gener er steget fra 23,3 % i 1987 til 27,3 % i Stigningen ses blandt mænd og kvinder i alle aldersgrupper. 26,0 % af befolkningen har haft gener og symptomer fra ryg eller lænd inden for de seneste 14 dage; 23,1 % blandt mænd og 28,8 % blandt kvinder. Forekomsten af lænde-/ryg-gener er steget fra 22,1 % i 1987 til 26,1 % i 1994 og er derefter uændret. 23,3 % af befolkningen (20,5 % blandt mænd og 25,9 % blandt kvinder) har inden for de seneste 14 dage haft symptomer og gener fra arme, hænder, ben,

9 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 7 / 33 knæ, hofter eller led. Størst forekomst ses blandt kvinder på 67 år eller derover. Forekomsten er steget fra 19,9 % i 1987 til 23,3 % i Der synes ikke at være nyere tal, der belyser omfanget af muskel- og skeletsygdomme i befolkningen. Christensen et al. (2005) inddrager i al fald de samme tal i deres studie af forekomst og udvikling af otte folkesygdomme. Arbejdstilsynet (2005) konkluderer, at muskel- og skeletbesvær ikke er en dødelig sygdom, men at det er den sygdom, som flest voksne med langvarig sygdom lider af, og at det er den sygdom, der giver flest tabte gode leveår. Med henvisning til Sundhedsstyrelsens sundhedsstatistik oplyser Arbejdstilsynet, at der var godt indlæggelser om året blandt årige, og at det ligeledes er en sygdom, der tæller tung med hensyn til førtidspension. Ifølge Statistikbanken (2005) er der årligt cirka akutte og ikke-akutte indlæggelser på sygehus på grund af sygdom i bevægelsessystemet, og antallet har været nogenlunde stabilt i de seneste år, jf. Tabel 5. Tabel 5. Indlæggelser på sygehus med sygdom i bevægelsessystemet. (Kilde: Mænd Kvinder År Akut Ikke-akut Akut Ikke-akut I alt For årene omfatter tabellen kun indlæggelser for personer, der havde bopæl i Danmark pr pågældende år. Dvs. indlæggelser for personer født el. indvandret i løbet af året ikke er medtaget. Fra 1995 er indlæggelser for disse personer medtaget Slidgigt, der ifølge Regeringen (2002) kan skyldes arbejdsskader, tegner sig for cirka sengedage om året på sygehusene. Tallet har været nogenlunde jævnt i de sidste år, jf. Figur 1.

10 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 8 / 33 Figur 1. Slidgigt og beslægtede tilstande, (Kilde: Sundhedsstyrelsen (2003).) Bevægeapparatsygdomme dominerer også, når man betragter sygedagpengeforløbene. Det gælder både de korte og de lange perioder, jf. Tabel 6. Tabel 6. Diagnose opdelt på varigheden af sygedagpengeperioden. (Kilde: Filges og Høgelund (2003).) Det fremgår af Tabel 6, at over 40 % af sygedagpengemodtagerne havde en bevægeapparatdiagnose. Jo længere sygedagpengeforløbet varer, desto større er andelen af sygedagpengemodtagere med sådanne diagnoser. Filges og Høgelund (2003) viser også, at jo længere sygedagpengeforløbet varer, desto større er andelen af sygedagpengemodtagere, som svarer ja til, at helbredsproblemerne opstod på grund af en arbejdsulykke, jf. Tabel 7.

11 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 9 / 33 Tabel 7. Arbejdsulykke opdelt på varigheden af sygedagpengeperioden. (Kilde: Filges og Høgelund (2003).) Det fremgår af Tabel 7, at i alt 15 % af sygedagpengeforløbene ifølge de sygemeldte skyldes helbredsproblemer på grund af en arbejdsulykke. Filges og Høgelund (2003) har ikke spurgt, om helbredsproblemerne opstod på grund af andre arbejdsbetingede belastninger, så sammenhængen mellem sygedagpengeperiodens længde og f.eks. nedslidning er ikke belyst. 5.2 Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og bevægeapparatsygdomme Årsagen til bevægeapparatskader kan i nogle tilfælde findes i arbejdsmiljøet ifølge Regeringen (2002). Arbejdstilsynet (2005) har identificeret de væsentligste risikofaktorer i arbejdsmiljøet knyttet til en række helbredskonsekvenser, jf. Tabel 8. Tabel 8. Arbejdsmiljøproblemer defineret ud fra helbredskonsekvenser med tilhørende risikofaktorer. (Kilde: Arbejdstilsynet (2005).) Helbredskonsekvens Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær *Lænderyg *Skulder, nakke *Hånd, arm Væsentligste risikofaktorer i arbejdsmiljøet - Tung manuel håndtering - Højrepetitivt ensidigt gentaget arbejde - Ensidigt belastende arbejde - Belastende arbejdsstillinger - Fysisk anstrengende arbejde - Vibrationer - Psykosociale risikofaktorer Den mere præcise sammenhæng mellem de enkelte risikofaktorer og helbredskonsekvenserne, som Arbejdstilsynet (2005) har fundet, fremgår af Tabel 9.

12 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 10 / 33 Tabel 9. Arbejdsmiljøproblemer defineret som risikofaktorer med tilhørende helbredskonsekvenser. (Kilde: Arbejdstilsynet (2005).) Risikofaktor, overkategori Ergonomiske risikofaktorer De enkelte risikofaktorer Tung manuel håndtering Højrepetitivt ensidigt gentaget arbejde Ensidigt belastende arbejde Belastende arbejdsstillinger Fysisk inaktivt arbejde Fysisk anstrengende arbejde Helbredskonsekvenser Muskel- og skeletbesvær Løfteulykker Reproduktionsskader Muskel- og skeletbesvær i skulder, nakke, hånd, arm Muskel- og skeletbesvær i skulder, nakke, hånd, arm Muskel- og skeletbesvær Reproduktionsskader (stående-gående arbejde) Hjertekarsygdomme Muskel- og skeletbesvær 5.3 Omfanget af arbejdsbetingede bevægeapparatsygdomme Arbejdstilsynet (2005) mener, at arbejdsmiljøet er skyld i % af muskelog skeletbesværet i Danmark, jf. Tabel 10. Tabel 10. Arbejdsmiljø og folkesygdomme. (Kilde: Arbejdstilsynet (2005).) Helbredsproblem Muskel- og skeletbesvær *Lænderyg *Skulder, nakke *Hånd, arm Arbejdsmiljøets kvantitative betydning Udbredelse og alvorlighed % - Den af sygdommene, som flest voksne med langvarig sygdom lider af. - Den af sygdommene, der giver flest tabte gode leveår. - Tæller tungt mht. førtidspension. - Tæller tungt mht. sygefravær. - Arbejdsbetinget muskel- og skeletbesvær er den sygdom, der fylder mest blandt de sager om arbejdsskader, hvor der tilkendes erstatning for erhvervsevnetab. Giver i gennemsnit et erhvervsevnetab på 42% og udgør 35% af det samlede antal erhvervssygdomme med erhvervsevnetab. Langt overvejende er der tale om rygsmerter. Jensen & Henneberg (1994) fandt, at forskellige undersøgelser nåede frem til forskellige resultater med hensyn til, hvor stor en andel af den samlede syg-

13 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 11 / 33 domsadfærd inden for bevægeapparatsygdomme, der er relateret til arbejdsmiljøet, jf. Tabel 11. Medianværdien af undersøgelsen er 33 %, når der er justeret efter Arbejdstilsynets vurderinger af sygdomsgruppen og kildematerialet. Tabel 11. Arbejdsbetingede bevægeapparatsygdommes andel af alle bevægeapparatsygdomme. (Kilde: Jensen & Henneberg (1994).) Bevægeapparatsygdomme % Bonde 1981 Rasmussen 1988 SFI 1991 Resultat Alle bevægeapparatsygdomme Rygsygdomme Øvrige 18 Arbejdstilsynet (2004) modtog i anmeldelser af arbejdsbetingede lidelser. Bevægeapparatsygdomme udgjorde 48 % af anmeldelserne, mens psykiske lidelser, hørenedsættelser og hudsygdomme udgjorde henholdsvis 14 %, 12 % og 11 %. Denne fordeling ligger på niveau med fordelingen for de foregående fem år, og antallet af anmeldte bevægeapparatlidelser ligger også nogenlunde konstant, jf. Tabel 12 og Figur 2. Det vides ikke, hvor stor underrapporteringen af de arbejdsbetingede lidelser er, men undersøgelser peger på, at den er stor. Undersøgelser viser endvidere, at der er stor forskel på underrapporteringen af de forskellige typer af arbejdsbetingede lidelser. Tabel 12. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser fordelt på hoveddiagnosegruppe (20) og registreringsår. (Kilde: Arbejdstilsynet (2004).) Hoveddiagnosegruppe (20) I alt 14 Bevægeapparatslidelser

14 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 12 / 33 Figur 2. Anmeldte akutte løfteskader som følge af løft mv., lidelser relateret til tunge løft, lidelser relateret til ensidigt, gentaget arbejde pr beskæftigede (Kilde: Regeringen (2003).) Arbejdsskadestyrelsen (2004) modtager hvert år over anmeldelser af erhvervssygdomme. Rygsygdomme tegner sig for lidt over 1400 anmeldelser og andre sygdomme i bevægeapparatet for cirka 800 anmeldelser, jf. Tabel 13. Tabel 13. Anmeldte rygsygdomme og andre bevægeapparatsygdomme. (Kilde: Arbejdsskadestyrelsen (2004).) Anmeldte erhvervssygdomme efter anmeldediagnose Rygsygdomme Andre sygdomme i bevægeapparatet Kun en lille del af de anmeldte sygdomme i bevægeapparatet anerkendes som arbejdsbetingede. Andelen har dog været svagt stigende i de senere år, jf. Tabel 14.

15 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 13 / 33 Tabel 14. Anerkendte og afviste anmeldelser af sygdomme i bevægeapparatet. (Kilde: Arbejdsskadestyrelsen (2004).) Sygdomme i bevægeapparatet Anerkendte Afviste I alt Anerkendelsesprocent 4,5 6,3 7,2 8,2 6,7 8,4 8,6 Tilkendt erstatning Kvinder og mænd tegner sig for nogenlunde lige mange af anmeldelserne vedrørende sygdomme i bevægeapparatet, men anerkendelsesprocenten er højere for mænd end for kvinder. Med hensyn til den gennemsnitlige tilkendelse af erhvervsevnetab er der også en kønsforskel. For rygsygdomme er det gennemsnitlige tilkendte erhvervsevnetab 46 % for mænd og 42 % for kvinder, jf. Tabel 15. For andre sygdomme i bevægeapparatet er det gennemsnitlige tilkendte erhvervsevnetab 38 % for mænd og 40 % for kvinder. Tabel 15. Anerkendelsesprocenter, gennemsnitlige tilkendte méngrader og gennemsnitlige tilkendte erhvervsevnetabsprocent for bevægeapparatsygdomme. (Kilde: Arbejdsskadestyrelsen (2004).) Rygsygdomme Andre sygdomme i bevægeapparatet Kvinder Mænd Kvinder Mænd Anerkendelsesprocenter 17,7 25,1 2,6 9,2 Méngrader Erhvervsevnetab Pludselige løfteskader blev indført som begreb i lovgivningen pr. 1. juni 1996 og dernæst taget ud med arbejdsskadereformen for skader sket efter 1. januar Herefter er pludselige løfteskader omfattet af ulykkesbegrebet. Arbejdsskadestyrelsen (2004) har hvert år frem til 2004 modtaget omkring anmeldelser af pludselige løfteskader. Hertil kommer et antal sager, som tages op til revision, og et antal sager, som genoptages, jf. Tabel 16.

16 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 14 / 33 Tabel 16. Antallet af anmeldte pludselige løfteskader mv. (Kilde: Arbejdsskadestyrelsen (2004).) Pludselige løfteskader Anmeldte: Rygsygdomme Anmeldte: Andet Anmeldte: Uoplyst Anmeldte sager i alt Revisioner i sager Genoptagelser i sager Som med sygdommene i bevægeapparatet er det kun en lille del af de anmeldte pludselige løfteskader, der anerkendes, jf. Tabel 17. Tabel 17. Anerkendte og afviste anmeldelser af arbejdsbetingede pludselige løfteskader. (Kilde: Arbejdsskadestyrelsen (2004).) Pludselige løfteskader Anerkendte Afviste: Rygsygdomme Afviste: Andet Afviste: Uoplyst Afvist i alt Anerkendelsesprocent 1,2 4,0 4,3 4,0 3,9 4,3 7,9 Langt de fleste arbejdsbetingede lidelser - over 80 % - der anmeldes til Arbejdstilsynet, anmeldes også til Arbejdsskadestyrelsen. I alt blev der anmeldt arbejdsbetingede lidelser til én af de to styrelser i perioden ifølge Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet (2004). Bevægeapparatlidelser udgør næsten halvdelen af samtlige anmeldte arbejdsbetingede lidelser, jf. Tabel % af de lidelser, der er anmeldt til begge styrelser, og hvor der er truffet en afgørelse, bliver afvist eller henlagt. De lidelser der oftest bliver afvist eller henlagt er psykiske lidelser (94 %), sygdomme i sanseorganer (undtagen ører) og bevægeapparatlidelser (94 %).

17 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 15 / 33 Tabel 18. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser i perioden fra Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles statistikregister. Data er fordelt efter sagens nuværende status (afgørelse) og anmeldediagnose. (Kilde: Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet (2004).) Hoveddiagnose (20 grupper) 14 Bevægeapparatlidelser Erstatning Anerkendt Nuværende afgørelse - ASK Afvist/ henlagt Under behandling Sag ikke i ASK I alt Antallet af bevægeapparatlidelser, der anmeldes til én af de to styrelser, har været nogenlunde konstant i de seneste 5 år, jf. Tabel 19. Tabel 19. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser i perioden fra Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles statistikregister. Data er fordelt på anmeldelsens registreringsår og anmeldediagnose. (Kilde: Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet (2004).) Hoveddiagnose (20 grupper) Registreringsår I alt 14 Bevægeapparatlidelser Arbejdstilsynet (2005) konstaterer på baggrund af overvågningen af fremdriften i forhold til handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø 2005: "Inden for visionen tunge løft og ensidigt gentaget arbejde ses der en positiv udvikling mht. tunge løft, men ikke mht. ensidigt gentaget arbejde: - Antallet af anmeldte skader på grund af tunge løft falder i forhold til antallet af beskæftigede. Fra 1993 til 2003 er der sket en halvering i både antal og incidens af anmeldte sygdomme eller symptomer relateret til tunge løft, -skub eller -træk. Også antallet af anmeldte akutte skader som følge af tunge løft er faldet, men her er faldet ikke så markant. - Antallet af anmeldte tilfælde af sygdom eller symptomer relateret til ensidigt gentaget arbejde har været nogenlunde konstant i perioden i forhold til antallet af beskæftigede. Der ses et fald inden for nogle af de mest belastede branchegrupper, men de er fortsat blandt de branchegrupper, for hvilke der er anmeldt flest tilfælde. Nogle af skaderne formodes at være forårsaget af aktuelle eksponeringsforhold, mens andre formodes at være af ældre dato."

18 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 16 / Omkostninger ved sygdom De samfundsmæssige omkostninger Samfundets omkostninger ved sygdom kan beregnes på flere måder. Jensen & Henneberg (1994) beskriver to metoder: En samfundsøkonomisk beregning efter cost-of-illness (COI) metoden og en beregning af omkostningerne for det offentlige. Den samfundsøkonomiske beregning besvarer spørgsmålet: "Hvor store samfundsøkonomiske ressourcer bliver hvert år spildt som følge af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser?" Synsvinklen betyder, at resultaterne ikke påvirkes af "kassetænkning". Beregningen omfatter følgende typer omkostninger: Sygehusbehandling Øvrig behandling Sygefravær Udstødning til førtidspension, efterløn Dødsfald Sygefraværet beregnes efter produktionstabsprincippet, dvs. den produktion, som personen ville have udført i sygeperioden, hvis han eller hun ikke var blevet ramt af en arbejdsskade. Den statsfinansielle beregning besvarer spørgsmålet: "Hvor store offentlige udgifter udløses af arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker?" Beregningen omfatter følgende typer omkostninger: Omkostninger til sygehus samt primærsektoren, uden patienternes egenbetaling Udbetalte sygedagpenge samt løn under sygdom for offentligt ansatte Udgifter til pension og efterløn, beregnet som en kapitalværdi for pensioner, der skal udbetales i årene frem til normal pensionsalder Udbetalte revalideringsydelser Virksomhedernes omkostninger Ligesom samfundets omkostninger ved sygdom kan beregnes på flere måder, findes der ikke én standardiseret måde til beregning af arbejdsgivernes omkostninger ved sygdom. Litteraturen indeholder dog en række bud på, hvad der bør medtages i en drifts-/virksomhedsøkonomisk beregning: Jensen & Henneberg (1994) forsøger at fordele omkostningerne ved arbejdsskader på forskellige sektorer, nemlig på de offentlige kasser, de offentlige arbejdsgivere, de private arbejdsgivere og lønmodtagerne/de selvstændige. Den sikre del af denne beregning og fordeling omfatter følgende omkostninger: Sygebehandling Sygefravær

19 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 17 / 33 Arbejdsgivernes indbetalinger til arbejdsskadeforsikring og lønmodtagernes erstatninger Ström (1990) har analyseret en række projekter og rapporter, der beskæftiger sig med arbejdsmiljøøkonomi på virksomhedsniveau. Han konkluderer, at der ikke findes nogen alment accepteret model eller checkliste over, hvad godt eller dårligt arbejdsmiljø betyder for en virksomhed. I de fleste rapporter findes dog en grov opdeling af konsekvenser i følgende fire områder: Kvalitet (i produkter og/eller serviceydelser) Produktivitet Fravær Personaleomsætning Sønderriis (1994) argumenterer for, at virksomhedernes omkostninger i forbindelse med dårligt arbejdsmiljø knytter sig til fraværet, personaleomsætningen, energi- og ressourceforbruget, fejl og spild samt kvalitet. Kommunernes Landsforening et al. (1996) mener, at følgende omkostningstyper skal medregnes i et "kroner og øre-regnskab" over de økonomiske konsekvenser af et dårligt arbejdsmiljø: Sygefravær - Sygedagpenge - Lønomkostninger - Overtidsbetaling (vikar) - Overansættelser (bruttonomering) - Administrativ omkostning pr. arbejdstime Personaleomsætning - Ansættelse - Introduktion og indskoling - Rekrutteringsudgifter - Effektivitetstab i indkøringsperioden HSE (2005) påpeger, at en virksomheds omkostninger i forbindelse med sygdom blandt de ansatte, bl.a. kan henføres til fravær overtidsbetaling tabt produktion leveringsforsinkelser rekruttering og oplæring af nye medarbejdere 5.5 Omkostninger ved bevægeapparatsygdomme Søgaard, Andersen og Gyrd-Hansen (1997) har beregnet, at bevægeapparatlidelser årligt koster det danske samfund 20 mia. kr., jf. Tabel 20. Heraf tegner ryglidelser sig for knap 9 mia. kr. Disse tal dækker over alle bevægeapparatlidelser, arbejdsbetingede såvel som ikke-arbejdsbetingede. Ryg- og andre be-

20 Samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 18 / 33 vægeapparatlidelser er dermed den næstdyreste sygdomsgruppe i det sundhedsøkonomiske belastningsregnskab kun overgået af psykiatriske lidelser, som årligt koster 29 mia. kr. Det samlede regnskab er på ca. 140 mia. kr. Søgaard, Andersen og Gyrd-Hansen fokuserer i deres beregning udelukkende på den sundhedsøkonomiske belastning, som omfatter ressourceforbrug eller ressourcetab. Dette følger cost-of-illness-metoden. Dette indebærer bl.a., at sociale udgifter så som skadeserstatninger, pensioner og sygedagpenge ikke indgår i belastningsregnskabet, da de kan henføres til omfordeling af indkomster og ikke involverer ressourceforbrug eller -tab for samfundet som helhed. Ryg- og bevægeapparatlidelser omfatter inflammatoriske reumatiske sygdomme, slidgigt, rygsygdomme og andre bevægeapparatlidelser. Produktionstabet er beregnet ud fra omfanget af sygefravær af mere end 14 dages varighed og antallet af udstødelser af arbejdsmarkedet som følge af ryg- og bevægeapparatlidelser. Dvs. at det korterevarende fravær på under 14 dage ikke indgår i beregningen. Tabel 20. Direkte og indirekte omkostninger til ryg- og bevægeapparatlidelser i Danmark per år. (Kilde: Søgaard, Andersen og Gyrd-Hansen (1997).) Omkostninger Beløb i 1000 kr. Sundhedsvæsenet ydelser sengedage på sygehus kontakter i almen lægepraksis konsultationer hos speciallæger i reumatologi/fysiurgi Ydelser fra fysioterapeuter ydelser fra kiropraktorer Medicin svarende til 66 millioner DDD (eksempelvis håndkøbsmedicin) I alt, direkte omkostninger Produktionstab (indirekte omkostninger) tabte arbejdstimer grundet 7,1 millioner sygedage udstødelser (førtidspensioner) I alt indirekte omkostninger Totale omkostninger Søgaard, Andersen og Gyrd-Hansen (1997) kommer frem til, at privates udgifter til fravær på grund af ryg- og bevægeapparatsygdomme (arbejdsbetinget og ikke-arbejdsbetinget) beløber sig til 3.358,9 mio. kr. Dette dækker over udgifter afholdt af private arbejdsgivere til løn, selvstændige og lønmodtageres løntab.

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Øje på arbejdsmiljøet, november 2010 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Evaluering af Det Store TTA-projekt

Evaluering af Det Store TTA-projekt Kurt Houlberg, Christophe Kolodziejczyk & Nicolai Kristensen Evaluering af Det Store TTA-projekt Delrapport om økonomisk evaluering Publikationen Evaluering af Det Store TTA-projekt Delrapport om økonomisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

VIDEN Indsigt. LIVSTIDSOMKOSTNINGER ved Cerebral Parese. Marie Kruse Susan Ishøy Michelsen Esben M Flachs. Helene ELSASS CENTER

VIDEN Indsigt. LIVSTIDSOMKOSTNINGER ved Cerebral Parese. Marie Kruse Susan Ishøy Michelsen Esben M Flachs. Helene ELSASS CENTER VIDEN Indsigt & LIVSTIDSOMKOSTNINGER ved Cerebral Parese Marie Kruse Susan Ishøy Michelsen Esben M Flachs Helene ELSASS CENTER 2 Forord Statens Institut for Folkesundhed har cerebral parese som et af sine

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Trivsel og produktivitet to sider af samme sag En gennemgang af den internationale litteratur om arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet i ydelserne Tage Søndergård Kristensen 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI?

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Naja Rod Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed Tage Søndergård Kristensen, Forskningscenter

Læs mere