Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere."

Transkript

1 Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne være henvisninger til, hvor man kan søge yderligere information. Det kan f.eks. være i regelsamlinger, Fængselsfunktionæren, Forbundets hjemmeside, A-kassen m.v. Der er meget vigtigt, at man overvejer en række forhold meget grundigt inden man går på pension. De valg man træffer kan have meget stor betydning for, hvordan man bliver stillet økonomisk. Det er også vigtigt, at man i tide er opmærksom på ændringer i de økonomiske forhold f.eks., når man skifter fra efterløn til folkepension. De valg man træffer ved overgang til efterløn/pension vil variere meget i forhold til det liv man ønsker at føre som pensionist. Man kan vælge efterløn, delpension, melde sig arbejdsløs m.v. Der vil ikke i mappen være nogen facitliste på, hvad man skal vælge. Men mappen ridser nogle muligheder op, så man får mulighed for at overveje de forskellige aspekter, og derefter træffe sit eget valg på et velovervejet grundlag. Forbundskontoret vil gerne have tilbagemeldinger på mappen. Der kan være andre relevante emner, om nogle emner skal uddybes, layout m.v. Vi vil derefter løbende udvikle mappen. Med venlig hilsen Fængselsforbundet September 2003 Senest revideret august 2012 Indholdsfortegnelse Side 1/13

2 Adresser Fængselsforbundet... 3 Min A-kasse... 3 Arbejde ret hertil efter pensionering... 3 Ansættelse som afløser efter pensionering... 3 Arbejdsmarkedets tillægspension ATP... 4 Dagpenge... 4 Delpension... 4 Dyrtidsportioner Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)... 5 Fagbladet Fængselsfunktionæren... 6 Ferie regler for afvikling... 6 Fleksjob... 6 Betingelser for ansættelse i fleksjob... 6 Økonomien i fleksjobordninger... 6 Folkepension overgang til... 7 Forsikringer... 7 Tjenestemændenes forsikring... 7 Gruppelivsordninger... 7 Gruppelivsaftale nr :... 7 Gruppelivsaftale nr :... 8 Fællesregler for de 2 gruppelivsordninger Præmiefritagelse... 8 Ret til individuel fortsættelsesforsikring... 8 Begunstigelseserklæring... 8 Helbredsbetinget afsked kvalificeret/ordinær... 9 Kritisk sygdom... 9 Ordningen ved kritisk sygdomme udløses ved følgende sygdomstilfælde:... 9 Optimalt afgangstidspunkt Overtid afvikling af Pensionsberegninger fra Finansstyrelsen Pligtig afgangsalder Seniorpolitik Opsparing af frihed Tjenestemandslån Side 2/13

3 Adresser. Fængselsforbundet Ramsingsvej 28 A, st. th Valby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Min A-kasse Regionskontorer: Ramsingsvej 28 A, 1. Min A-kasse -Middelfart Valby Min A-kasse -Århus Telefon: Min A-kasse -Aalborg Telefax: Hjemmeside: Arbejde ret hertil efter pensionering Når man som tjenestemand pensioneres, uanset dette måtte ske som årig eller ved pligtig afgang som 63 årig, kan man påtage sig andet arbejde, uden at den lønindtægt man måtte have herved har indflydelse på tjenestemandspensionen. Ansættelse som afløser efter pensionering Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen har i marts 2003 indgået aftale om brug af pensionerede kollegaer til afløsningstjeneste. Aftalen indebærer i hovedtræk, at kollegaer, mellem 60 år og 63 år, og som er pensioneret/efterlønsmodtagere fortsat kan beskæftiges ved afløsningstjeneste i anstalter og arresthuse, hvor der er særlige behov eksempelvis som følge af personalemangel i forbindelse med sygdom m.v. eller ved etablering af nye afdelinger eller institutioner. Ansættelse som afløser vil som udgangspunkt finde sted ved det tjenestested, hvor den pågældende gjorde tjeneste inden afskedigelsen/fratrædelsen, og det forudsættes endvidere, at den pågældendes helbredstilstand er tilfredsstillende samt at pågældendes kompetencer er vedligeholdt. Ansøgning om ansættelse stiles til det fængsel, hvor den pågældende sidst gjorde tjeneste, eller hvis det var et arresthus eller en pension til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Ansættelse vil ikke kunne forventes, hvis der er forløbet mere end et år efter afsked. Ved ansættelse indgås der en aftale med direktoratet eller tjenestestedet, der som udgangspunkt er gældende for en periode på maksimalt 1 år, som dog kan forlænges, men maksimalt indtil det 63. år. Side 3/13

4 Der er ikke ret til løn under sygdom, da der er tale om timelønsansættelse, ligesom man ikke er omfattet af aftalen om særlige feriedage. Lønnen forhandles med tjenestestedet efter de aftaler forbundet har indgået. Opsigelse af aftale kan fra såvel direktoratets som fra den pågældendes side ske med 3 måneders varsel. Arbejdsmarkedets tillægspension ATP Alle lønmodtagere indbetaler til ATP-ordningen. Udbetaling sker som udgangspunkt med en månedlig pension fra den måned, hvor man har krav på folkepension. Dog kan små pensioner udbetales løbende 1 gang årligt. Helt små pensionsbeløb kan kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb. Ved dødsfald vil en eventuel ægtefælle og efterlevende børn under 18 år modtage et engangsbeløb. Samlevere kan ligeledes modtage engangsbeløbet, hvis man har husket at indberette navnet på den pågældende til ATP. Spørgsmål kan rettes til: ATP-huset Kongens Vænge Hillerød Telefon: Hjemmeside: Dagpenge Ved pligtig afgang som 63 årig kan man, såfremt man ikke modtager efterløn, stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet og få supplerende dagpenge, hvis betingelserne for understøttelse er opfyldt. Man kan også gå på pension som 60 årig og stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet. I det tilfælde vil man dog få en karantæne på 3 uger, og derefter kunne modtage supplerende dagpenge. Man skal være opmærksom på, at man kun kan modtage supplerende dagpenge i en maksimal periode, og at man løbende kan sættes i aktiveringstilbud eller anvises beskæftigelse. Spørg din A- kasse. Delpension Delpension er en mulighed for delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og kan udbetales til lønmodtagere og personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt i alderen 60 til 65 år, der er Side 4/13

5 født før den 1. januar Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid efter overgangen til delpension skal være mindst 12 timer og højest 30 timer om ugen fordelt på 20 arbejdsdage pr kvartal. Delpension beregnes forholdsmæssigt på grundlag af et basisbeløb, der i 2009 udgør ,00 kr. pr. år. Delpensionen udgør 1/37 af basisbeløbet for hver time, den gennemsnitlige arbejdstid nedsættes. Delpensionsordningen er forbeholdt personer, der ikke har mulighed for at gå på efterløn. Det er derfor en forudsætning for retten til delpension, at ansøgeren ikke har opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis. Vælger man delpension før det fyldte 62. år, skal der modregnes i delpensionens basisbeløb for såvel tjenestemandspension som for private pensionsordninger. Fra det 62. år skal der alene modregnes i basisbeløbet for tjenestemandspensionen. Ordningen administreres af kommunerne, og reglerne er komplicerede. Man bør derfor rette henvendelse til sin kommune og få lavet end beregning inden man vælger at bruge delpension. Dyrtidsportioner Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) Udbetaling fra LD er en engangsudbetaling og er kun aktuel for alle der har været beskæftiget på arbejdsmarkedet i perioden 1. september 1977 til 31. august 1979, hvor de daværende dyrtidsportioner blev indefrosset. Udbetalinger kan ske ved tilkendelse/modtagelse af: Efterløn Førtidspension Tjenestemandspension Erstatning ved arbejdsevnetab af mindst 50% ved arbejdsskade Ved det fyldte 60. år. Ved dødsfald Ved folkepensionsalderen bliver du kontaktet af LD pr. brev der hører, om du vil hæve dit indestående på din konto i LD. Ved det fyldte 70. år bliver dyrtidsbeløbet automatisk udbetalt. Spørgsmål kan rettes til: Lønmodtagernes Dyrtidspension Kongens Vænge Hillerød Telefon: Hjemmeside: / Side 5/13

6 Efterløn Efterlønnen er betinget af din alder. Du kan henvende dig til din A-kasse, som vil være behjælpelig med at undersøge de regler der gælder for dig. Fagbladet Fængselsfunktionæren Det er naturligvis fortsat muligt at modtage fagbladet Fængselsfunktionæren efter at man er gået på pension. Du kan tilmelde dig forbundets nyheder på hjemmesiden, og du vil få Fængselsfunktionæren sendt elektronisk. Hvis du er medlem af forbundets Pensionistafdeling vil du fortsat modtage papirudgaven af fagbladet Fængselsfunktionæren og så får du også automatisk tilsendt Forbundets lommebog. Ferie regler for afvikling Mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne er der indgået en særskilt ferieaftale for statstjenestemænd m.fl. For tjenestemænd, der afskediges med pension, indebærer aftalen, at man i forbindelse med overgangen til egenpension får udbetalt 12½ % feriegodtgørelse for tilgodehavende ferie. Der er således ikke en pligt til, at man skal afvikle al optjent ferie inden fratræden med egenpension. Fleksjob Fleksjobordningen indgår i Socialministeriets lovbekendtgørelse om aktiv socialpolitik og har til formål at sikre, at personer, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, kan fastholdes på arbejdsmarkedet på særlige vilkår. For at kunne indgå i fleksjob forudsættes det, at medarbejderens erhvervsevne er nedsat af fysiske, psykiske eller sociale grunde. Den nedsatte erhvervsevne kan vise sig både ved, at den pågældende ikke kan arbejde fuldt effektivt på fuld tid, og ved at den pågældende kan arbejde fuldt effektivt, men da kun på nedsat tid. Oprettelsen af fleksjob er ikke betinget af et krav om merbeskæftigelse på arbejdspladsen. Der er heller ikke krav om, at der skal udføres arbejde, som ellers ikke vil blive udført. Betingelser for ansættelse i fleksjob Det er kommunen, som træffer afgørelse om, hvorvidt en person opfylder betingelserne for at være berettiget til et fleksjob. Forudsætningen for at ansætte personer i fleksjob er, at det sker efter aftale med pågældendes bopælskommune, at pågældende er under 67 år, at pågældende har varigt nedsat erhvervsevne, at pågældende ikke modtager førtidspension, at pågældende ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, at mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår er udtømte. Økonomien i fleksjobordninger Kommunen yder for personer ansat i fleksjob et tilskud på 1/2 eller 2/3 af lønnen afhængig af graden af den nedsatte erhvervsevne. Side 6/13

7 For personer ansat indenfor Statens område yder Finansministeriet herudover et tilskud på 50 % af den resterende del af lønudgiften, som ikke dækkes af kommunen. Dette indebærer, at etablering af fleksjob medfører en egenudgift for Kriminalforsorgen på ca. 25 % af den oprindelige lønudgift. Folkepension overgang til Folkepensionsalderen er efter lovændringen 1. januar 2012 afhængig af hvornår du er født. Ved overgang til folkepension vil tjenestemandspensionen blive nedsat, idet der i tjenestemandspensionen indgår et førtidstillæg, som bortfalder ved overgangen til folkepension. Førtidstillægget afhænger af den optjente pensionsalder. Ved en pensionsalder på eksempelvis 37 år (max. pensionsalder) udgør førtidstillægget pr ca kr. årligt. Til gengæld vil man fra folkepensionstidspunktet udover den reducerede tjenestemandspension, oppebære folkepension, hvor folkepensionens grundbeløb p.t. udgør ca kr. årligt.(pr ) Forsikringer Tjenestemændenes forsikring Gennem sit medlemskab af Forsikringsagenturforeningen, kan Fængselsforbundet tilbyde sine medlemmer adgang til at tegne forsikringer gennem Tjenestemændenes forsikring (Tryg). Dette medlemstilbud kan give en kontant årlig besparelse på op til flere tusinde kroner samtidig med, at man opnår en forsikringsdækning, der er blandt markedets bedste. Forsikringspræmien trækkes over lønnen, men pensionerede kollegaer kan også bruge ordningen og betale forsikringspræmien med girokort. Spørgsmål kan rettes til: Tjenestemændenes forsikring Ramsingsvej 28 A, Valby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Gruppelivsordninger Gruppelivsaftale nr : Fængselsforbundet har tegnet en kollektiv gruppelivsforsikring, som dækker alle forbundets medlemmer. Ordningen koster 30 kr. pr. medlem pr. mdr. Beløbet opkræves over lønsedlen. Side 7/13

8 Gruppelivsordningen betyder, at der ved dødsfald før det fyldte 70. år udbetales en forsikringssum på kr. Gruppelivsaftale nr : Denne gruppelivsaftale er tegnet mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Alle ansatte i Kriminalforsorgen og alle ansatte i Fiskeridirektoratet er dækket af ordningen. Ved dødsfald før det fyldte 70. år udbetales en forsikringsum på kr. Efterlader et gruppemedlem ved sin død børn under 21 år, udbetales yderligere kr. for hvert barn. Ordningen betyder også, at der udbetales en sum på kr. ved en kritisk sygdom opstået efter den 1. oktober Læs mere under punktet Kritisk sygdom. Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvor man fratræder sin stilling, dog senest ved udgangen af den måned hvor man fylder 70 år. Fællesregler for de 2 gruppelivsordninger. Præmiefritagelse Fratræder et gruppemedlem på grund af mindst 2/3 arbejdsudygtighed, som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, kan der ydes præmiefri dødfaldsdækning i indtil 3 år, dog kun så længe erhvervsudygtigheden varer og ikke udover det 67 år. Ret til individuel fortsættelsesforsikring Hvis et gruppemedlem udtræder af gruppelivsforsikringen inden forsikringens ophør og uden at indtræde i en anden gruppelivsforsikring, er der mulighed for at opretholde dødsfaldsdækningen med samme dækning og løbetid som gruppelivsforsikringen. Det sker ved tegning af en livsforsikring uden afgivelser af helbredsoplysninger men til individuel præmie. Fortsættelsesforsikringen giver ikke ret til præmiefritagelse. Begunstigelseserklæring Ved dødsfald tilfalder forsikringssummen de nærmeste pårørende, men gruppemedlemmet har ret til at indsætte andre som begunstigede. Det kan ske ved skriftlig henvendelse til Forenede Gruppeliv. Man skal være opmærksom på, at hvis man har indsat en særlig begunstiget, kan ændringer i personlige forhold eller familie gøre det nødvendigt at afgive en ny begunstigelseserklæring. Spørgsmål kan rettes til: Forenede Gruppeliv Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Side 8/13

9 Helbredsbetinget afsked kvalificeret/ordinær Hvis man afskediges på grund af sygdom (helbredsbetinget utjenstdygtighed) vil man, hvis man har været ansat som tjenestemand i 10 år svarende til fuld tid - oppebære ordinær svagelighedspension, som beregnes på baggrund af det skalatrin man stod på på fratrædelsestidspunktet og den optjente pensionsalder.. Hvis man er under 60 år, og man måtte blive pensioneret som følge af sygdom og hvis man samtidig af Helbredsnævnet vurderes til at have reduceret sin erhvervsevne til 1/3 eller mindre, har man ved afsked ret til en pension (kvalificeret svagelighedspension), som er væsentlig gunstigere end en almindelig svagelighedspension. I denne situation er der ikke krav om 10 års ansættelse. Den kvalificerede svagelighedspension fastsættes på baggrund af det skalatrin man stod på på fratrædelsestidspunktet samt den pensionsalder man ville have opnået, hvis man var forblevet i tjenesten indtil pligtig afgangsalder som 63 årig. Kritisk sygdom Den fælles gruppelivsordning blev i 1999 udvidet med dækning ved "kritisk sygdom" med virkning for ansatte, som allerede er omfattet af Gruppelivsaftale mellem Finansministeriet og Forenede Gruppeliv (FG), og med en dækning på kr. indtil det fyldte 67.år. (se også under gruppeliv). Fra 1. marts 2011 er også dit barn dækket ved kritisk sygdom, her er forsikringssummen kr. Dækning af sygdommen sker i henhold til FG s standardforsikring for kritisk sygdom og med en "karenstid " på 3 måneder, hvilket vil sige, at den udbetalte forsikringssum for kritisk sygdom kun modregnes i en eventuel senere dødsfaldssum, hvis der sker dødsfald inden 3 måneder efter, at forsikringssummen er forfalden til udbetaling. Ordningen gælder for personer, som fra den 1. oktober 1999 eller senere får konstateret en kritisk sygdom. Der kan godt udbetales flere gange fra forsikringen, hvis man er så uheldig at få mere end 1 kritisk sygdom. Pengene er ikke øremærket til bestemte formål, men kan bruges til hvad som helst. Ordningen ved kritisk sygdomme udløses ved følgende sygdomstilfælde: Voksne Kræft Blodprop i hjertet Bypass-operationen eller ballonudvidelse Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning eller blodprop i hjernen Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Side 9/13

10 Dissemineret sklerose ALS (Amyotrofisk lateralsklerose) Visse muskel- og nervesygdomme HIV infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte AIDS Uigenkaldeligt nyresvigt Større organtransplantationer Parkingsons sygdom Blindhed Døvhed Sygdom i hovedpulsåren Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Følger efter Borreliainfektion i nervesystemet efter flåtbid Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger Børn Kræft Operationskrævende hjertesygdom Hjerneblødning eller blodprop i hjernen Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Dissemineret sklerose Uigenkaldeligt nyresvigt Større organtransplantationer Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Følger efter Borreliainfektion Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger Spørgsmål kan rettes til: Forenede Gruppeliv Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Optimalt afgangstidspunkt Det optimale afgangstidpunkt må bero på en individuel vurdering for den enkelte, men i forhold til det fradrag i tjenestemandspensionen, som foretages hvis man går før den pligtige afgangsalder (førtidsfradrag), er der nogle parametre, som er væsentlige at have for øje. Side 10/13

11 Jo længere man bliver vil førtidsfradraget i tjenestemandspensionen blive nedsat og dermed mindre end, hvis man tilsvarende vælger at gå på førtidspension som 60-årig. Det gunstigste afgangstidpunkt vil dog for de fleste være pligtig afgang som 63 årig, idet man her får tillagt 7 års pensionsalder, dog max. indtil 37 års pensionsalder, ikke får noget førtidsfradrag i tjenestemandspensionen Overtid afvikling af Udgangspunktet er, at man sættes ud til afvikling af henstående overtid inden overgang til pension. Kan dette ikke lade sig gøre, skal timerne anvises til udbetaling. Henstående timer kan ikke bortfalde ved f.eks. længere varende sygdom før pensionering. Pensionsberegninger fra Modernisseringsstyrelsen Tidligere udsendte Moderniseringsstyrelsen, som administrerer statens udbetalinger af tjenestemandspension, en pensionsoversigt til alle statsansatte tjenestemænd hvert andet år.. Pensionsoversigterne udsendes ikke længere, men fremover skal den digitale service på adressen benyttes. Her kan den aktuelle pensionsoversigt ses og tjenestemanden kan følge med i størrelsen af den optjente pension. I forhold til de nye regler 2019, er hjemmesiden ikke opdateret. Pligtig afgangsalder Der er ingen pligtig afgangsalder for tjenestemænd. Der er dog for visse personalegrupper indgået aftale om en lavere pligtig afgangsalder. For fængselsbetjente er der således aftalt en pligtig afgangsalder ved udgangen af den måned hvori man fylder 63 år frem til 2019, herefter er der ingen pligtig afgangsalder. Ved fratræden i forbindelse med pligtig afgangsalder tillægges man 7 års pensionsalder, dog max. indtil 37 års pensionsalder. Det bemærkes, at deltidsansatte, som ellers normalt kun optjener pensionsalder i forhold til deres deltidsbeskæftigelse, også vil få tillagt 7 års pensionsalder ved fratræden i forbindelse med pligtig afgangsalder. Det er aftalt i OK 2011, at fængselsbetjente stadig kan gå på pension som 63-årig og få tillagt 7 pensionsår. Side 11/13

12 Seniorpolitik Kriminalforsorgens Personalepolitiske udvalg har udarbejdet retningslinier for seniorpolitik Målsætningen er: at sikre forsat arbejdsevne og glæde for ældre medarbejdere, sikre at arbejdspladsen gør det muligt for den seniormedarbejder, der ønsker dette, at forblive i tjenesten, at sikre, at der er en positiv holdning til seniormedarbejderen, og sikre fastholdelse og arbejde for, at flere ældre medarbejdere forbliver i tjenesten. De lokale samarbejdsudvalg skal desuden drøfte seniorpolitik og fastlægge konkrete rammer under hensyn til de ovenstående målsætninger. Der skal gennem seniormedarbejdersamtaler og løbende medarbejdersamtaler ske en afdækning af ønsker og behov for seniormedarbejderen. Det lokale samarbejdsudvalg skal også udstikke retningslinier for, hvordan der kan evt. etableres skræddersyede funktioner til seniormedarbejderen, skabes job til seniorer på særlige vilkår, etableres øget anvendelse af fleksjobs. Endelig skal der udmøntes en positiv holdning overfor etablering af deltidsjob og hjemmearbejdspladser. Finansministeriet har senest den 29. august 2011 udsendt et cirkulære som følge af en aftale med Centralorganisationerne om Senior- og fratrædelsesordninger. Dette cirkulære beskriver en række gode ordninger, som kan bruges overfor seniorer bl.a. aftrapning i tid (deltid), aftrapning af job/charge og frivillig fratræden. (cirkulæret kan ses på under menupunktet senior. Der er i forbindelse med ovennævnte ordninger en række muligheder for i en overgangsperiode at yde økonomiske tilskud, ligesom man kan få beregnet tjenestemandspensionen efter den oprindelige lønramme, såfremt man går ned i charge. Lokalt kan det aftales, at der til ansatte der er fyldt 62 år kan bevilges op til 1 dags frihed med løn pr. måned. Ved Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 7. februar 1972 er det desuden bestemt, at fængselspersonale der er fyldt 55 år, efter begæring kan fritages for at deltage i arresthuse/anstalternes nattjeneste/oppegående nattevagt. Direktoratets retningslinier for seniorpolitikken kan man få ved henvendelse til den lokale ledelse eller tillidsmanden. Opsparing af frihed. Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen har i april 2002 indgået aftale om opsparing af frihed gældende for ansatte der er omfattet af Fængselsforbundets forhandlingsret. Aftalen giver mulighed for at opspare frihed til bl.a. seniorpolitiske formål, så som nedsat tid i de sidste arbejdsår for at lempe overgangen til efterløn/pension m.v., tidligere fratræden o. lign. Følgende frihed/ydelser kan opspares: Side 12/13

13 Planlagt tjeneste ud over 37 timer Tjeneste på en fridag (mistet fridag) Akut opstået overarbejde Tidligere optjent over-/merarbejde Kompensationstid for arbejde mellem kl (H-timer) Timer konverteret til omsorgsdage Faktiske tjenestetimer i forbindelse med tilkald Deltidsansattes merarbejde Til seniorpolitiske formål kan der opspares op til 24 måneders frihed. En forudsætning for at benytte aftalen er, at de enkelte tjenestesteder i samarbejdsudvalgsregi som en del af personalepolitikken udformer en politik vedrørende opsparingsordningen målrettet mod det enkelte tjenestested, samt at der indgås en individuel aftale mellem ledelsen og den enkelte ansatte, der fastsætter de konkrete bestemmelser, som vil være gældende for den enkelte. Skulle man interesseret i at indgå en sådan aftale skal man rette henvendelse herom til den lokale ledelse evt. gennem forbundets lokale afdeling/tillidsmand. Tjenestemandslån Tjenestemandslån forfalder til betaling, dersom låntageren fratræder sin tjenestemandsstilling altså også ved tjenestefrihed uden løn med mindre man indgår en særlig aftale med låneforeningen. Ved pensionering fortsætter tjenestemandslånet indtil udløb. Pensionister, der er medlemmer af Fængselsforbundets Pensionistforening kan fortsat optage lån. Spørgsmål kan rettes til: Tjenestemændenes Låneforening H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Hjemmeside: Side 13/13

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Teknologisk Institut TIL MEDARBEJDERE HOS

Teknologisk Institut TIL MEDARBEJDERE HOS TIL MEDARBEJDERE HOS Teknologisk Institut PENSIO NSO RD NING PÅ TEKNOLOGI SK INSTI TUT Teknologisk Institut har indgået en aftale med Danica Pension om en obligatorisk pension for ansatte omfattet af overenskomsten

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet 1. Baggrund, formål og indhold Disse retningslinjer vedrører lederes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere