Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere."

Transkript

1 Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne være henvisninger til, hvor man kan søge yderligere information. Det kan f.eks. være i regelsamlinger, Fængselsfunktionæren, Forbundets hjemmeside, A-kassen m.v. Der er meget vigtigt, at man overvejer en række forhold meget grundigt inden man går på pension. De valg man træffer kan have meget stor betydning for, hvordan man bliver stillet økonomisk. Det er også vigtigt, at man i tide er opmærksom på ændringer i de økonomiske forhold f.eks., når man skifter fra efterløn til folkepension. De valg man træffer ved overgang til efterløn/pension vil variere meget i forhold til det liv man ønsker at føre som pensionist. Man kan vælge efterløn, delpension, melde sig arbejdsløs m.v. Der vil ikke i mappen være nogen facitliste på, hvad man skal vælge. Men mappen ridser nogle muligheder op, så man får mulighed for at overveje de forskellige aspekter, og derefter træffe sit eget valg på et velovervejet grundlag. Forbundskontoret vil gerne have tilbagemeldinger på mappen. Der kan være andre relevante emner, om nogle emner skal uddybes, layout m.v. Vi vil derefter løbende udvikle mappen. Med venlig hilsen Fængselsforbundet September 2003 Senest revideret august 2012 Indholdsfortegnelse Side 1/13

2 Adresser Fængselsforbundet... 3 Min A-kasse... 3 Arbejde ret hertil efter pensionering... 3 Ansættelse som afløser efter pensionering... 3 Arbejdsmarkedets tillægspension ATP... 4 Dagpenge... 4 Delpension... 4 Dyrtidsportioner Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)... 5 Fagbladet Fængselsfunktionæren... 6 Ferie regler for afvikling... 6 Fleksjob... 6 Betingelser for ansættelse i fleksjob... 6 Økonomien i fleksjobordninger... 6 Folkepension overgang til... 7 Forsikringer... 7 Tjenestemændenes forsikring... 7 Gruppelivsordninger... 7 Gruppelivsaftale nr :... 7 Gruppelivsaftale nr :... 8 Fællesregler for de 2 gruppelivsordninger Præmiefritagelse... 8 Ret til individuel fortsættelsesforsikring... 8 Begunstigelseserklæring... 8 Helbredsbetinget afsked kvalificeret/ordinær... 9 Kritisk sygdom... 9 Ordningen ved kritisk sygdomme udløses ved følgende sygdomstilfælde:... 9 Optimalt afgangstidspunkt Overtid afvikling af Pensionsberegninger fra Finansstyrelsen Pligtig afgangsalder Seniorpolitik Opsparing af frihed Tjenestemandslån Side 2/13

3 Adresser. Fængselsforbundet Ramsingsvej 28 A, st. th Valby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Min A-kasse Regionskontorer: Ramsingsvej 28 A, 1. Min A-kasse -Middelfart Valby Min A-kasse -Århus Telefon: Min A-kasse -Aalborg Telefax: Hjemmeside: Arbejde ret hertil efter pensionering Når man som tjenestemand pensioneres, uanset dette måtte ske som årig eller ved pligtig afgang som 63 årig, kan man påtage sig andet arbejde, uden at den lønindtægt man måtte have herved har indflydelse på tjenestemandspensionen. Ansættelse som afløser efter pensionering Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen har i marts 2003 indgået aftale om brug af pensionerede kollegaer til afløsningstjeneste. Aftalen indebærer i hovedtræk, at kollegaer, mellem 60 år og 63 år, og som er pensioneret/efterlønsmodtagere fortsat kan beskæftiges ved afløsningstjeneste i anstalter og arresthuse, hvor der er særlige behov eksempelvis som følge af personalemangel i forbindelse med sygdom m.v. eller ved etablering af nye afdelinger eller institutioner. Ansættelse som afløser vil som udgangspunkt finde sted ved det tjenestested, hvor den pågældende gjorde tjeneste inden afskedigelsen/fratrædelsen, og det forudsættes endvidere, at den pågældendes helbredstilstand er tilfredsstillende samt at pågældendes kompetencer er vedligeholdt. Ansøgning om ansættelse stiles til det fængsel, hvor den pågældende sidst gjorde tjeneste, eller hvis det var et arresthus eller en pension til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Ansættelse vil ikke kunne forventes, hvis der er forløbet mere end et år efter afsked. Ved ansættelse indgås der en aftale med direktoratet eller tjenestestedet, der som udgangspunkt er gældende for en periode på maksimalt 1 år, som dog kan forlænges, men maksimalt indtil det 63. år. Side 3/13

4 Der er ikke ret til løn under sygdom, da der er tale om timelønsansættelse, ligesom man ikke er omfattet af aftalen om særlige feriedage. Lønnen forhandles med tjenestestedet efter de aftaler forbundet har indgået. Opsigelse af aftale kan fra såvel direktoratets som fra den pågældendes side ske med 3 måneders varsel. Arbejdsmarkedets tillægspension ATP Alle lønmodtagere indbetaler til ATP-ordningen. Udbetaling sker som udgangspunkt med en månedlig pension fra den måned, hvor man har krav på folkepension. Dog kan små pensioner udbetales løbende 1 gang årligt. Helt små pensionsbeløb kan kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb. Ved dødsfald vil en eventuel ægtefælle og efterlevende børn under 18 år modtage et engangsbeløb. Samlevere kan ligeledes modtage engangsbeløbet, hvis man har husket at indberette navnet på den pågældende til ATP. Spørgsmål kan rettes til: ATP-huset Kongens Vænge Hillerød Telefon: Hjemmeside: Dagpenge Ved pligtig afgang som 63 årig kan man, såfremt man ikke modtager efterløn, stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet og få supplerende dagpenge, hvis betingelserne for understøttelse er opfyldt. Man kan også gå på pension som 60 årig og stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet. I det tilfælde vil man dog få en karantæne på 3 uger, og derefter kunne modtage supplerende dagpenge. Man skal være opmærksom på, at man kun kan modtage supplerende dagpenge i en maksimal periode, og at man løbende kan sættes i aktiveringstilbud eller anvises beskæftigelse. Spørg din A- kasse. Delpension Delpension er en mulighed for delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og kan udbetales til lønmodtagere og personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt i alderen 60 til 65 år, der er Side 4/13

5 født før den 1. januar Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid efter overgangen til delpension skal være mindst 12 timer og højest 30 timer om ugen fordelt på 20 arbejdsdage pr kvartal. Delpension beregnes forholdsmæssigt på grundlag af et basisbeløb, der i 2009 udgør ,00 kr. pr. år. Delpensionen udgør 1/37 af basisbeløbet for hver time, den gennemsnitlige arbejdstid nedsættes. Delpensionsordningen er forbeholdt personer, der ikke har mulighed for at gå på efterløn. Det er derfor en forudsætning for retten til delpension, at ansøgeren ikke har opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis. Vælger man delpension før det fyldte 62. år, skal der modregnes i delpensionens basisbeløb for såvel tjenestemandspension som for private pensionsordninger. Fra det 62. år skal der alene modregnes i basisbeløbet for tjenestemandspensionen. Ordningen administreres af kommunerne, og reglerne er komplicerede. Man bør derfor rette henvendelse til sin kommune og få lavet end beregning inden man vælger at bruge delpension. Dyrtidsportioner Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) Udbetaling fra LD er en engangsudbetaling og er kun aktuel for alle der har været beskæftiget på arbejdsmarkedet i perioden 1. september 1977 til 31. august 1979, hvor de daværende dyrtidsportioner blev indefrosset. Udbetalinger kan ske ved tilkendelse/modtagelse af: Efterløn Førtidspension Tjenestemandspension Erstatning ved arbejdsevnetab af mindst 50% ved arbejdsskade Ved det fyldte 60. år. Ved dødsfald Ved folkepensionsalderen bliver du kontaktet af LD pr. brev der hører, om du vil hæve dit indestående på din konto i LD. Ved det fyldte 70. år bliver dyrtidsbeløbet automatisk udbetalt. Spørgsmål kan rettes til: Lønmodtagernes Dyrtidspension Kongens Vænge Hillerød Telefon: Hjemmeside: / Side 5/13

6 Efterløn Efterlønnen er betinget af din alder. Du kan henvende dig til din A-kasse, som vil være behjælpelig med at undersøge de regler der gælder for dig. Fagbladet Fængselsfunktionæren Det er naturligvis fortsat muligt at modtage fagbladet Fængselsfunktionæren efter at man er gået på pension. Du kan tilmelde dig forbundets nyheder på hjemmesiden, og du vil få Fængselsfunktionæren sendt elektronisk. Hvis du er medlem af forbundets Pensionistafdeling vil du fortsat modtage papirudgaven af fagbladet Fængselsfunktionæren og så får du også automatisk tilsendt Forbundets lommebog. Ferie regler for afvikling Mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne er der indgået en særskilt ferieaftale for statstjenestemænd m.fl. For tjenestemænd, der afskediges med pension, indebærer aftalen, at man i forbindelse med overgangen til egenpension får udbetalt 12½ % feriegodtgørelse for tilgodehavende ferie. Der er således ikke en pligt til, at man skal afvikle al optjent ferie inden fratræden med egenpension. Fleksjob Fleksjobordningen indgår i Socialministeriets lovbekendtgørelse om aktiv socialpolitik og har til formål at sikre, at personer, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, kan fastholdes på arbejdsmarkedet på særlige vilkår. For at kunne indgå i fleksjob forudsættes det, at medarbejderens erhvervsevne er nedsat af fysiske, psykiske eller sociale grunde. Den nedsatte erhvervsevne kan vise sig både ved, at den pågældende ikke kan arbejde fuldt effektivt på fuld tid, og ved at den pågældende kan arbejde fuldt effektivt, men da kun på nedsat tid. Oprettelsen af fleksjob er ikke betinget af et krav om merbeskæftigelse på arbejdspladsen. Der er heller ikke krav om, at der skal udføres arbejde, som ellers ikke vil blive udført. Betingelser for ansættelse i fleksjob Det er kommunen, som træffer afgørelse om, hvorvidt en person opfylder betingelserne for at være berettiget til et fleksjob. Forudsætningen for at ansætte personer i fleksjob er, at det sker efter aftale med pågældendes bopælskommune, at pågældende er under 67 år, at pågældende har varigt nedsat erhvervsevne, at pågældende ikke modtager førtidspension, at pågældende ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, at mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår er udtømte. Økonomien i fleksjobordninger Kommunen yder for personer ansat i fleksjob et tilskud på 1/2 eller 2/3 af lønnen afhængig af graden af den nedsatte erhvervsevne. Side 6/13

7 For personer ansat indenfor Statens område yder Finansministeriet herudover et tilskud på 50 % af den resterende del af lønudgiften, som ikke dækkes af kommunen. Dette indebærer, at etablering af fleksjob medfører en egenudgift for Kriminalforsorgen på ca. 25 % af den oprindelige lønudgift. Folkepension overgang til Folkepensionsalderen er efter lovændringen 1. januar 2012 afhængig af hvornår du er født. Ved overgang til folkepension vil tjenestemandspensionen blive nedsat, idet der i tjenestemandspensionen indgår et førtidstillæg, som bortfalder ved overgangen til folkepension. Førtidstillægget afhænger af den optjente pensionsalder. Ved en pensionsalder på eksempelvis 37 år (max. pensionsalder) udgør førtidstillægget pr ca kr. årligt. Til gengæld vil man fra folkepensionstidspunktet udover den reducerede tjenestemandspension, oppebære folkepension, hvor folkepensionens grundbeløb p.t. udgør ca kr. årligt.(pr ) Forsikringer Tjenestemændenes forsikring Gennem sit medlemskab af Forsikringsagenturforeningen, kan Fængselsforbundet tilbyde sine medlemmer adgang til at tegne forsikringer gennem Tjenestemændenes forsikring (Tryg). Dette medlemstilbud kan give en kontant årlig besparelse på op til flere tusinde kroner samtidig med, at man opnår en forsikringsdækning, der er blandt markedets bedste. Forsikringspræmien trækkes over lønnen, men pensionerede kollegaer kan også bruge ordningen og betale forsikringspræmien med girokort. Spørgsmål kan rettes til: Tjenestemændenes forsikring Ramsingsvej 28 A, Valby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Gruppelivsordninger Gruppelivsaftale nr : Fængselsforbundet har tegnet en kollektiv gruppelivsforsikring, som dækker alle forbundets medlemmer. Ordningen koster 30 kr. pr. medlem pr. mdr. Beløbet opkræves over lønsedlen. Side 7/13

8 Gruppelivsordningen betyder, at der ved dødsfald før det fyldte 70. år udbetales en forsikringssum på kr. Gruppelivsaftale nr : Denne gruppelivsaftale er tegnet mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Alle ansatte i Kriminalforsorgen og alle ansatte i Fiskeridirektoratet er dækket af ordningen. Ved dødsfald før det fyldte 70. år udbetales en forsikringsum på kr. Efterlader et gruppemedlem ved sin død børn under 21 år, udbetales yderligere kr. for hvert barn. Ordningen betyder også, at der udbetales en sum på kr. ved en kritisk sygdom opstået efter den 1. oktober Læs mere under punktet Kritisk sygdom. Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvor man fratræder sin stilling, dog senest ved udgangen af den måned hvor man fylder 70 år. Fællesregler for de 2 gruppelivsordninger. Præmiefritagelse Fratræder et gruppemedlem på grund af mindst 2/3 arbejdsudygtighed, som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, kan der ydes præmiefri dødfaldsdækning i indtil 3 år, dog kun så længe erhvervsudygtigheden varer og ikke udover det 67 år. Ret til individuel fortsættelsesforsikring Hvis et gruppemedlem udtræder af gruppelivsforsikringen inden forsikringens ophør og uden at indtræde i en anden gruppelivsforsikring, er der mulighed for at opretholde dødsfaldsdækningen med samme dækning og løbetid som gruppelivsforsikringen. Det sker ved tegning af en livsforsikring uden afgivelser af helbredsoplysninger men til individuel præmie. Fortsættelsesforsikringen giver ikke ret til præmiefritagelse. Begunstigelseserklæring Ved dødsfald tilfalder forsikringssummen de nærmeste pårørende, men gruppemedlemmet har ret til at indsætte andre som begunstigede. Det kan ske ved skriftlig henvendelse til Forenede Gruppeliv. Man skal være opmærksom på, at hvis man har indsat en særlig begunstiget, kan ændringer i personlige forhold eller familie gøre det nødvendigt at afgive en ny begunstigelseserklæring. Spørgsmål kan rettes til: Forenede Gruppeliv Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Side 8/13

9 Helbredsbetinget afsked kvalificeret/ordinær Hvis man afskediges på grund af sygdom (helbredsbetinget utjenstdygtighed) vil man, hvis man har været ansat som tjenestemand i 10 år svarende til fuld tid - oppebære ordinær svagelighedspension, som beregnes på baggrund af det skalatrin man stod på på fratrædelsestidspunktet og den optjente pensionsalder.. Hvis man er under 60 år, og man måtte blive pensioneret som følge af sygdom og hvis man samtidig af Helbredsnævnet vurderes til at have reduceret sin erhvervsevne til 1/3 eller mindre, har man ved afsked ret til en pension (kvalificeret svagelighedspension), som er væsentlig gunstigere end en almindelig svagelighedspension. I denne situation er der ikke krav om 10 års ansættelse. Den kvalificerede svagelighedspension fastsættes på baggrund af det skalatrin man stod på på fratrædelsestidspunktet samt den pensionsalder man ville have opnået, hvis man var forblevet i tjenesten indtil pligtig afgangsalder som 63 årig. Kritisk sygdom Den fælles gruppelivsordning blev i 1999 udvidet med dækning ved "kritisk sygdom" med virkning for ansatte, som allerede er omfattet af Gruppelivsaftale mellem Finansministeriet og Forenede Gruppeliv (FG), og med en dækning på kr. indtil det fyldte 67.år. (se også under gruppeliv). Fra 1. marts 2011 er også dit barn dækket ved kritisk sygdom, her er forsikringssummen kr. Dækning af sygdommen sker i henhold til FG s standardforsikring for kritisk sygdom og med en "karenstid " på 3 måneder, hvilket vil sige, at den udbetalte forsikringssum for kritisk sygdom kun modregnes i en eventuel senere dødsfaldssum, hvis der sker dødsfald inden 3 måneder efter, at forsikringssummen er forfalden til udbetaling. Ordningen gælder for personer, som fra den 1. oktober 1999 eller senere får konstateret en kritisk sygdom. Der kan godt udbetales flere gange fra forsikringen, hvis man er så uheldig at få mere end 1 kritisk sygdom. Pengene er ikke øremærket til bestemte formål, men kan bruges til hvad som helst. Ordningen ved kritisk sygdomme udløses ved følgende sygdomstilfælde: Voksne Kræft Blodprop i hjertet Bypass-operationen eller ballonudvidelse Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning eller blodprop i hjernen Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Side 9/13

10 Dissemineret sklerose ALS (Amyotrofisk lateralsklerose) Visse muskel- og nervesygdomme HIV infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte AIDS Uigenkaldeligt nyresvigt Større organtransplantationer Parkingsons sygdom Blindhed Døvhed Sygdom i hovedpulsåren Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Følger efter Borreliainfektion i nervesystemet efter flåtbid Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger Børn Kræft Operationskrævende hjertesygdom Hjerneblødning eller blodprop i hjernen Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Dissemineret sklerose Uigenkaldeligt nyresvigt Større organtransplantationer Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Følger efter Borreliainfektion Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger Spørgsmål kan rettes til: Forenede Gruppeliv Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Optimalt afgangstidspunkt Det optimale afgangstidpunkt må bero på en individuel vurdering for den enkelte, men i forhold til det fradrag i tjenestemandspensionen, som foretages hvis man går før den pligtige afgangsalder (førtidsfradrag), er der nogle parametre, som er væsentlige at have for øje. Side 10/13

11 Jo længere man bliver vil førtidsfradraget i tjenestemandspensionen blive nedsat og dermed mindre end, hvis man tilsvarende vælger at gå på førtidspension som 60-årig. Det gunstigste afgangstidpunkt vil dog for de fleste være pligtig afgang som 63 årig, idet man her får tillagt 7 års pensionsalder, dog max. indtil 37 års pensionsalder, ikke får noget førtidsfradrag i tjenestemandspensionen Overtid afvikling af Udgangspunktet er, at man sættes ud til afvikling af henstående overtid inden overgang til pension. Kan dette ikke lade sig gøre, skal timerne anvises til udbetaling. Henstående timer kan ikke bortfalde ved f.eks. længere varende sygdom før pensionering. Pensionsberegninger fra Modernisseringsstyrelsen Tidligere udsendte Moderniseringsstyrelsen, som administrerer statens udbetalinger af tjenestemandspension, en pensionsoversigt til alle statsansatte tjenestemænd hvert andet år.. Pensionsoversigterne udsendes ikke længere, men fremover skal den digitale service på adressen benyttes. Her kan den aktuelle pensionsoversigt ses og tjenestemanden kan følge med i størrelsen af den optjente pension. I forhold til de nye regler 2019, er hjemmesiden ikke opdateret. Pligtig afgangsalder Der er ingen pligtig afgangsalder for tjenestemænd. Der er dog for visse personalegrupper indgået aftale om en lavere pligtig afgangsalder. For fængselsbetjente er der således aftalt en pligtig afgangsalder ved udgangen af den måned hvori man fylder 63 år frem til 2019, herefter er der ingen pligtig afgangsalder. Ved fratræden i forbindelse med pligtig afgangsalder tillægges man 7 års pensionsalder, dog max. indtil 37 års pensionsalder. Det bemærkes, at deltidsansatte, som ellers normalt kun optjener pensionsalder i forhold til deres deltidsbeskæftigelse, også vil få tillagt 7 års pensionsalder ved fratræden i forbindelse med pligtig afgangsalder. Det er aftalt i OK 2011, at fængselsbetjente stadig kan gå på pension som 63-årig og få tillagt 7 pensionsår. Side 11/13

12 Seniorpolitik Kriminalforsorgens Personalepolitiske udvalg har udarbejdet retningslinier for seniorpolitik Målsætningen er: at sikre forsat arbejdsevne og glæde for ældre medarbejdere, sikre at arbejdspladsen gør det muligt for den seniormedarbejder, der ønsker dette, at forblive i tjenesten, at sikre, at der er en positiv holdning til seniormedarbejderen, og sikre fastholdelse og arbejde for, at flere ældre medarbejdere forbliver i tjenesten. De lokale samarbejdsudvalg skal desuden drøfte seniorpolitik og fastlægge konkrete rammer under hensyn til de ovenstående målsætninger. Der skal gennem seniormedarbejdersamtaler og løbende medarbejdersamtaler ske en afdækning af ønsker og behov for seniormedarbejderen. Det lokale samarbejdsudvalg skal også udstikke retningslinier for, hvordan der kan evt. etableres skræddersyede funktioner til seniormedarbejderen, skabes job til seniorer på særlige vilkår, etableres øget anvendelse af fleksjobs. Endelig skal der udmøntes en positiv holdning overfor etablering af deltidsjob og hjemmearbejdspladser. Finansministeriet har senest den 29. august 2011 udsendt et cirkulære som følge af en aftale med Centralorganisationerne om Senior- og fratrædelsesordninger. Dette cirkulære beskriver en række gode ordninger, som kan bruges overfor seniorer bl.a. aftrapning i tid (deltid), aftrapning af job/charge og frivillig fratræden. (cirkulæret kan ses på under menupunktet senior. Der er i forbindelse med ovennævnte ordninger en række muligheder for i en overgangsperiode at yde økonomiske tilskud, ligesom man kan få beregnet tjenestemandspensionen efter den oprindelige lønramme, såfremt man går ned i charge. Lokalt kan det aftales, at der til ansatte der er fyldt 62 år kan bevilges op til 1 dags frihed med løn pr. måned. Ved Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 7. februar 1972 er det desuden bestemt, at fængselspersonale der er fyldt 55 år, efter begæring kan fritages for at deltage i arresthuse/anstalternes nattjeneste/oppegående nattevagt. Direktoratets retningslinier for seniorpolitikken kan man få ved henvendelse til den lokale ledelse eller tillidsmanden. Opsparing af frihed. Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen har i april 2002 indgået aftale om opsparing af frihed gældende for ansatte der er omfattet af Fængselsforbundets forhandlingsret. Aftalen giver mulighed for at opspare frihed til bl.a. seniorpolitiske formål, så som nedsat tid i de sidste arbejdsår for at lempe overgangen til efterløn/pension m.v., tidligere fratræden o. lign. Følgende frihed/ydelser kan opspares: Side 12/13

13 Planlagt tjeneste ud over 37 timer Tjeneste på en fridag (mistet fridag) Akut opstået overarbejde Tidligere optjent over-/merarbejde Kompensationstid for arbejde mellem kl (H-timer) Timer konverteret til omsorgsdage Faktiske tjenestetimer i forbindelse med tilkald Deltidsansattes merarbejde Til seniorpolitiske formål kan der opspares op til 24 måneders frihed. En forudsætning for at benytte aftalen er, at de enkelte tjenestesteder i samarbejdsudvalgsregi som en del af personalepolitikken udformer en politik vedrørende opsparingsordningen målrettet mod det enkelte tjenestested, samt at der indgås en individuel aftale mellem ledelsen og den enkelte ansatte, der fastsætter de konkrete bestemmelser, som vil være gældende for den enkelte. Skulle man interesseret i at indgå en sådan aftale skal man rette henvendelse herom til den lokale ledelse evt. gennem forbundets lokale afdeling/tillidsmand. Tjenestemandslån Tjenestemandslån forfalder til betaling, dersom låntageren fratræder sin tjenestemandsstilling altså også ved tjenestefrihed uden løn med mindre man indgår en særlig aftale med låneforeningen. Ved pensionering fortsætter tjenestemandslånet indtil udløb. Pensionister, der er medlemmer af Fængselsforbundets Pensionistforening kan fortsat optage lån. Spørgsmål kan rettes til: Tjenestemændenes Låneforening H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Hjemmeside: Side 13/13

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 Om: Opsparing af frihed for ansatte inden for TAT s forhandlingsområde I forbindelse med aftaleforhandlingerne i 1999 blev der i december 2000 indgået en rammeaftale

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Din lokale kontaktperson i IP

Din lokale kontaktperson i IP Din lokale kontaktperson i IP Christian Dollerup Kundechef for det nordlige Jylland 40 10 99 20 cd@industrienspension.dk Eigil Nybo Damsgaard Kundechef for Midtjylland 27 13 05 13 eida@industrienspension.dk

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2015 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2015 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2015 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 5 1. Aftalens

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler.

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler. Institutioner for almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Fratrædelsesordninger

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2017. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2012. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

INFORMATION OG TILMELDING 2010

INFORMATION OG TILMELDING 2010 INFORMATION OG TILMELDING 2010 GRUPPELIV - for medlemmer af lokale landboforeninger/regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien en engangsudbetaling

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland

Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 12. maj 2005 Perst. nr. 022-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle mærkninger... 3 Rammeaftale

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere