Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution"

Transkript

1 SAMMENFATNING Statens Kunstråds Musikudvalg har igangsat en analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Formålet med analysen er at etablere et kvalificeret grundlag af kendsgerninger og argumenter, der kan skabe basis for den politiske debat og indgå som en del af grundlaget for prioriteringen af den fremtidige støtte til musiklivet. Analysen er struktureret i fem delopgaver: 1. Kortlægning af den samlede økonomi i dansk musikliv 2. Kortlægning af offentlig og privat støtte til musiklivet 3. Analyse af pengestrømmene 4. Analyse af støttens effekter 5. Profiler af institutioner og kunstnere. I de følgende afsnit præsenteres nogle af hovedresultaterne for hver af de fem delopgaver. For en nærmere beskrivelse af analysens forudsætninger, definitioner og afgrænsninger henvises til hovedrapporten. 1.1 Samlet økonomi i dansk musikliv Dansk musikliv omfatter kunstnere, institutioner og virksomheder, der samlet betegnes "aktører" i nærværende analyse. Musiklivet er kendetegnet ved, at der er mange små og store aktører, som arbejder sammen på kryds og tværs og udveksler midler og ressourcer i bestræbelserne på at skabe produkter baseret på musik. Aktørerne er indtægts- og udgiftskilder for hinanden og indgår derigennem i et komplekst netværk af pengestrømme. Pengestrømmene kortlægges med afsæt i en værdikæde, der i nærværende analyse består af fem led, som hver repræsenterer forskellige typer af aktører, jf. Figur 1.1. Dertil kommer de offentlige og private tilskudsgivere samt forbrugerne, som i sidste ende forbruger musikken. Figur 1.1. Værdikæde for dansk musikliv Offentlige og private tilskudsgivere Uddannelse og undervisning Skabende Udøvende Produktion Distribution Forbrugere Uddannelsesinstitutioner Komponister Tekstforfattere Konservatorier Universiteter Kirkemusikskoler Undervisning MGK Musikskoler Musikbiblioteker Højskoler Musikefterskoler Musikere Sangere Kor, ensembler og orkestre Større offentligt støttede kulturinstitutioner Managers Pladeselskaber Live Koncerter Producere/produktionsselskaber Spillesteder, festivaler, koncertsale og kulturhuse Koncertarrangører Bookere Musikforeninger Folkekirker Billetoperatører Salg og afspilning Pladebutikker og anden distribution Medier Rettighedsforvaltning Rettighedsorganisationer Musikforlag Publishingselskaber Underleverandører

2 1-2 Figuren illustrerer den samlede værdikæde, hvor uddannelsesinstitutionerne uddanner kunstnere, som skaber og udøver musik, der produceres og distribueres til forbrugerne gennem forskellige kanaler. Det skal bemærkes, at det i praksis ikke nødvendigvis er alle led i kæden, der er involveret i værdiskabelsen. Der er for eksempel mange kunstnere, der ikke har en formel uddannelse og dermed ikke udspringer af kædens første led. De samlede indtægter til dansk musikliv udgør mio. kr., jf. Tabel 1.1. Indtægterne stammer fra fem indtægtskilder: Undervisning, hvor indtægterne udgør 258 mio. kr. Dette omfatter elevbetalinger på musikskolerne, en række mindre indtægter som f.eks. koncertindtægter og indtægter fra privat undervisning. Salg af musik dækker salg af indspillet musik til forbrugere enten via salg på fysiske medier eller gennem digitale downloads. Indtægter fra salg af musik udgør mio. kr. Live-koncerter, der skaber indtægter for mio. kr. gennem salg af billetter samt andre publikumsrelaterede indtægter som bar og merchandise. Rettigheder, der udgør 938 mio. kr., som primært dækker mediernes betaling af royalties til rettighedshavere for brug af musik på radio og tv. Musikstøtte 1 udgør mio. kr., hvoraf hovedparten er offentlig støtte. Samlet set udgør musikstøtte dermed den største enkeltpost i indtægtsgrundlaget for dansk musikliv. Tabel 1.1: Indtægter i dansk musikliv Indtægtskilde Indtægt (mio. kr.) Rytmisk (mio. kr.) Klassisk (mio. kr.) Andet (mio. kr.) Undervisning Salg af musik Live-koncerter Rettigheder Musikstøtte Heraf offentlige tilskudsgivere Total Kilde: IFPI, KODA, NCB, Gramex, Copydan, finansloven, aktstykker tiltrådt Folketingets Finansudvalg, survey, interview, desk research og egne beregninger. Indtægterne er i analysen opdelt på henholdsvis det klassiske og det rytmiske område. Kategorien Andet dækker over indtægter, der ikke kan fordeles på de to områder. Hovedparten af indtægterne kan henføres til det rytmiske område, der samlet set har indtægter for mio. kr., mens det klassiske område har indtægter for mio. kr. 1.2 Kortlægning af musikstøtten Musiklivet understøttes af musikstøtte fra både private aktører og offentlige tilskudsgivere på statsligt, regionalt og kommunalt niveau. I analysens delopgave 2 er denne støtte kortlagt i forhold til tilskudsgivere og -modtagere og fordelt på det klassiske og det rytmiske område. Denne delopgave nuancerer således den samlede musikstøtte på mio. kr., som fremgår af tabellen ovenfor. 1 Musikstøtte anvendes i rapporten som fællesbetegnelse for offentlige tilskud, bevillinger, licensmidler, direkte og indirekte støtte, samt private tilskud, sponsorater etc. Delopgave 2 indeholder en nærmere beskrivelse af støttens sammensætning.

3 1-3 Staten er den største tilskudsgiver med en samlet musikstøtte på ca. 2,1 mia. kr. efterfulgt af kommunerne, der i alt giver ca. 1,1 mia. kr. i musikstøtte. Den private støtte udgør 298 mio. kr. mens regionerne fordeler 8 mio. kr., jf. Figur 1.2. Figur 1.2. Musikstøtte fordelt på tilskudsgivere Privat støtte 298 mio. kr. Kommuner mio kr. Stat mio. kr. Regioner 8 mio. kr. Kilde: Finansloven for 2009, aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg, faktiske støttetildelinger og data indsamlet gennem survey. Samlet set gives omkring 60 % af den offentlige støtte til det klassiske område, men med forskelle mellem den statslige og den kommunale støtte, jf. Tabel 1.2. Den statslige musikstøtte gives primært til det klassiske område (70 %), mens den kommunale musikstøtte primært gives til det rytmiske område (46 %). Kategorien "Andet" dækker musikstøtte til aktiviteter, der går på tværs af de to områder. Tabel 1.2: Offentlig musikstøtte fordelt på klassisk og rytmisk musik Område Statslig musikstøtte (%) Kommunal musikstøtte (%) Rytmisk Klassisk Andet 5 15 Total Kilde: Finansloven for 2009, aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg, faktiske støttetildelinger og data indsamlet gennem survey. De fem største modtagere af støtte modtager omkring 75 % af den samlede støtte, jf. Figur 1.3. Større offentlige kulturinstitutioner, der dækker DR og Det Kongelige Teater, modtager 800 mio. kr. i musiktilskud til deres musikrelaterede aktiviteter. Kirkemusikerne, der dækker organister og korledere i den danske folkekirke, modtager 479 mio. kr.

4 1-4 Figur 1.3. Offentlige tilskud fordelt på de største tilskudsmodtagere Øvrige 793 mio. kr. Større offentlige kulturinstitutioner 800 mio. kr. Musikskoler 561 mio. kr. Kirkemusikere 479 mio. kr. Landsdelsorkestre inkl. den Jyske Opera 260 mio. kr. Konservatorier 261 mio. kr. Kilde: Finansloven 2009, aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg, faktiske støttetildelinger, Kirkeministeriet, Kunststyrelsen, survey samt egne beregninger. Gruppen af øvrige aktører dækker regionale og honorarstøttede spillesteder, musikalske grundkurser, musikbiblioteker, basisensembler etc., der sammenlagt modtog ca. 793 mio. kr. i støtte. 1.3 Pengestrømme Formålet med delopgave 3 er at skabe overblik over de enkelte aktørgruppers indtægter og udgifter, samt kortlægge deres økonomiske relationer til andre aktører i værdikæden. Der er udarbejdet en detaljeret kortlægning af de væsentligste aktørgruppers indtægter og udgifter. Disse er efterfølgende summeret til en samlet input-output-tabel for dansk musikliv, der fremgår af Tabel 1.3. De vandrette rækker i tabellen indeholder de indtægter, som aktørerne i værdikæden modtager (f.eks. uddannelse og undervisning, i alt mio. kr.), mens kolonnerne er de udgifter, som de enkelte aktører afholder (f.eks. betaler tilskudsgivere i alt mio. kr. i musikstøtte).

5 Endelig anvendelse Salg/modtagere af betaling Uddannelse og undervisning Skabende og udøvende kunstnere Kor, ensembler og orkestre Større off. støttede kulturinsti. Produktion Live-koncerter Salg og afspilning Rettighedsforvaltning Tilskudsgivere Slutbrugere Eksport Samlede indtægter 1-5 Tabel 1.3: Input-output-tabel for det danske musikliv Køb af input/betalinger fra Endelig anvendelse Uddannelse og undervisning Skabende og udøvende kunstnere Kor, ensembler og orkestre Større off. støttede kulturinstitutioner Produktion Live-koncerter Salg og afsplining Rettighedsforvaltning Værditilvækst Andre brancher Import Ufordelt 90* 479** *** **** Samlede udgifter Note: Alle beløb i figuren er opgjort i mio. kr. *De ufordelte 90 mio. kr. omfatter indtægter for musikbiblioteker og universiteter (musikvidenskabelige uddannelser) og anden form for undervisning, herunder efteruddannelse. **De 479 mio. kr. omfatter løn til kirkemusikere. ***De 45 mio. kr. dækker indtægter fra managere, producere, musikforeninger og musikdramatik. **** De 128 mio. kr. dækker musikstøtte fra tilskudsgiverne, som ikke kan fordeles. Kilde: Finansloven, Konservatoriernes og kirkemusikskolernes regnskaber, Kunststyrelsen, IFPI, interviews, survey samt egne beregninger. Nogle centrale resultater, der kan fremhæves fra tabellen, er følgende: Uddannelse og undervisning er ud over elevbetalinger og indtægter i forbindelse med koncerter og andre aktiviteter finansieret af offentlig og privat musikstøtte. De skabende og udøvende kunstnere modtager betalinger fra stort set alle andre aktørgrupper i dansk musikliv. De største er undervisning og live-koncerter med henholdsvis 725 mio. kr. og 772 mio. kr., men også ansættelser i kor og orkestre, DR og Det Kongelige Teater er vigtige indtægtskilder. Kunstnerne har således mange berøringsflader og er dermed omdrejningspunktet for dansk musikliv. Distribution, herunder salg af musik, samt live-koncerter befinder sig i det sidste led mellem kunstnerne og forbrugerne. Stort set alle deres indtægter stammer fra slutbrugerne af musikken, dog med et væsentligt bidrag fra tilskudsgivere for liveaktørerne. Eksporten som endelig anvendelse udgør samlet set 93 mio. kr., der er sammensat af indtægter for kunstnernes aktiviteter uden for Danmarks grænser, samt royalties til rettighedshavere i udlandet. Danmarks begrænsede størrelse viser sig i opgørelsen ved, at der samlet er betalinger af royalties til udenlandske rettighedsha-

6 1-6 vere på 318 mio. kr., mens danske rettighedshavere modtager 50 mio. kr. fra brug af deres værker i udlandet. Den samlede værditilvækst er mio. kr., der anvendes til aflønning af arbejdskraft og evt. overskud til ejere af virksomheder. Der er i analysen udarbejdet input-output-tabeller for både den klassiske og den rytmiske del af dansk musikliv. Forskellen på de to områder er bl.a. de forskellige typer af indtægtskilder, hvor det rytmiske område er karakteriseret ved større spredning end det klassiske område. Dette er også afspejlet i et mere sammensat aktørfelt. 1.4 Effekter I delopgave 4 analyseres effekterne af den økonomiske støtte, som det danske musikliv modtager. Formålet er at etablere et billede af sammenhængen mellem støtte, aktører og effekter. Støttens effekter er opdelt i kulturpolitiske og erhvervsrettede effekter. De kulturpolitiske effekter dækker en række målsætninger, som Statens Kunstråds Musikudvalg har udpeget som særligt relevante i forhold til prioritering af støtten, nemlig udbuddet af musik, udbredelse, mangfoldighed og fremme af dansk musik. De erhvervsrettede effekter dækker de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter. Konkret opgøres indtægter, eksport og antal beskæftigede i henholdsvis dansk musikliv og blandt underleverandører som erhvervsrettede effekter. Analysen af effekterne er i analysen struktureret i forhold til de tre dele af værdikæden, der modtager støtte: Uddannelse og undervisning, Produktion og Distribution. Tabel 1.4 opsummerer de samlede indtægter og musikstøtte på disse tre dele. Det skal bemærkes, at summen af indtægterne for hver af de tre dele overstiger de samlede indtægter til dansk musikliv på mio. kr. Det skyldes, at nogle indtægter kanaliseres videre fra en aktørgruppe til den næste, f.eks. billetindtægter, der både optræder som indtægt for spillesteder i distributionsleddet og for kunstnere i produktionsleddet. Tabel 1.4. Samlede indtægter og musikstøtte fordelt på værdikæden Uddannelse og undervisning Produktion Distribution Indtægter i alt (mio. kr.) Musikstøtte (mio. kr.) Musikstøttens andel 83 % 39 % 8 % Kilde: Finansloven, Konservatoriernes og kirkemusikskolernes regnskaber, Kunststyrelsen, IFPI, interviews, survey samt egne beregninger Musikstøttens andel af de samlede indtægter er størst inden for uddannelse og undervisning (83 %) og mindst inden for distribution (8 %). I det følgende præsenteres eksempler på kulturpolitiske effekter, der er opgjort som en del af pengestrømsanalysen i hvert af de tre led. Derefter præsenteres de samlede erhvervsrettede effekter af aktiviteterne i dansk musikliv. Uddannelse og undervisning Der var i 2009 i alt personer i befolkningen med en afsluttet uddannelse fra et af musikkonservatorierne, jf. Tabel 1.5. Hovedparten af disse (3.693) har gennemført en uddannelse på det klassiske område, mens 832 har gennemført en uddannelse på det rytmiske område. Der er personer med en mellemlang uddannelse, der hovedsagelig dækker musikpædagogiske uddannelser inden for klassisk og rytmisk musik. Kategorien Øvrige dækker en række mindre områder som music management, tonemester og lydtekniker, som 100 personer har som formel uddannelse.

7 1-7 Tabel 1.5. Antal personer år med afsluttet uddannelse fra musikkonservatoriet eller universitetet (musikvidenskab), 2009 Konservatorieuddannelser Antal Klassisk Rytmisk Øvrige Mellemlange uddannelser Lange uddannelser, skabende/udøvende Lange uddannelser, musikpædagog Phd/Forsker 575 Universitetsuddannelser, Musikvidenskab Kandidater Bachelors I alt Kilde: Danmarks Statistik, IDA registret. Opgørelsen er baseret på befolkningens højest fuldførte uddannelse. Personerne med lange videregående uddannelser fra konservatorierne er nogenlunde ligeligt fordelt mellem uddannelser inden for de skabende/udøvende uddannelsesretninger og uddannelser til musikpædagogisk arbejde, henholdsvis og personer. Endelig er der uddannet 575 personer med en forskergrad, der dækker over solistklassen. Der er personer med en videregående uddannelse i musikvidenskab fra universiteterne, hvoraf ca. 25 % har en bachelorgrad. Dette omfatter også personer, der fortsat er under uddannelse. Produktion Antallet af koncerter for kor, ensembler og orkestre og større offentligt støttede kulturinstitutioner, dvs. DR og Det Kongelige Teater, var i Disse koncerter omfatter både koncerter med og uden entre. Fordelingen af koncerterne mellem de forskellige aktørgrupper fremgår af Tabel 1.6. Tabel 1.6: Antal koncerter for kor, ensembler og orkestre og større offentligt støttede kulturinstitutioner Aktørgruppe/aktør Antal koncerter Landsdelsorkestre og Den Jyske Opera 1.110* Basisensembler 425 Andre kor, ensembler og orkestre Det Kongelige Teater 387 DR 145 Total Note: * Oplysninger fra Landsdelsorkesterforeningens opgørelser. Kilde: Survey, Det Kongelige Teater, DR og desk research. Det største antal koncerter bliver afholdt af gruppen "Andre kor, ensembler og orkestre". Denne gruppe har dog også det største antal aktører. Opgjort i forhold til antal koncerter pr. orkester leverer landsdelsorkestrene 185 pr. orkester, basisensemblerne 70 og andre kor, ensembler og orkestre 25. Det Kongelige Teater og DR har flere kor og orkestre og kan derfor ikke direkte sammenlignes med de andre aktørgrupper. Det samlede antal nyoprettede værker i KODA var i 2009, hvoraf ca er danske, jf. Tabel 1.7. Der blev pligtafleveret danske udgivelser på cd og lp på Statsbiblioteket.

8 1-8 Tabel 1.7: Udbud af ny musik Indikator Antal Nyoprettede værker i KODA Nyoprettede danske værker i KODA Danske nyudgivelser på cd Danske nyudgivelser på lp 21 Kilde: KODA, Statsbibliotekets pligtaflevering, survey, desk research og egne beregninger. En sammenligning af antallet af pligtafleveringer og antallet af nyoprettede danske værker indikerer, at en stor del af de nye værker ikke udgives på fysiske medier. Hvis det antages, at hver udgivelse i gennemsnit indeholder 10 værker, svarer det til, at 30 % af de nyoprettede værker bliver udgivet på enten cd eller lp, mens 70 % ikke indspilles på disse medier. Distribution Den geografiske udbredelse beskrives for denne del af værdikæden som fordelingen af koncertaktiviteter på regioner. Tabel 1.8 viser antallet af koncerter i de fem regioner, samt antallet af koncerter pr indbyggere. Tabel 1.8: Fordeling af koncerter på regioner Region Antal koncerter Antal koncerter pr indbygger Region Hovedstaden ,7 Region Syddanmark ,0 Region Nordjylland ,8 Region Midtjylland ,3 Region Sjælland ,9 Total ,8 Kilde: KODA, DST, desk research samt egne beregninger. Det største antal koncerter bliver afholdt i Region Hovedstaden (16.266) samt i Region Midtjylland (ca ), der er drevet af koncertaktiviteterne omkring København og Århus. Det laveste antal koncerter bliver afholdt i Region Nordjylland (6.831). Tages der højde for forskelle i befolkningsgrundlaget viser det sig, at Region Hovedstaden ligger under landsgennemsnittet på koncertaktiviteter sammen med Region Syddanmark. Samlet set bliver der afholdt 10,8 koncerter om året pr indbyggere i Danmark, hvilket dækker over regionale forskelle fra 9,0 i Region Syddanmark, og op til 12,9 i Region Sjælland. Erhvervsrettede effekter De erhvervsrettede effekter dækker de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af musikstøtten. Konkret opgøres indtægter, eksport og antal beskæftigede i henholdsvis dansk musikliv og blandt underleverandører, til dansk musikliv. Beskæftigelsen omfatter såvel lønnet som ulønnet arbejdskraft, da begge bidrager positivt til værdiskabelsen i musiklivet. De samlede indtægter til musiklivet udgør mio. kr., jf. Tabel 1.9. Der var en beskæftigelse af skabende og udøvende kunstnere, som svarer til årsværk. Dertil kommer årsværk for kirkemusikere.

9 1-9 Tabel 1.9. De samlede erhvervsrettede effekter af aktiviteterne i dansk musikliv Erhvervsrettet effekt Enhed Samlede indtægter inkl. musikstøtte (mio. kr.) Antal årsværk (kunstnere)* Antal årsværk (kirkemusikere) Antal årsværk (andre) Antal frivillige Eksport (mio. kr.) 93 Indtægter i andre brancher (mio. kr.) Antal årsværk (andre brancher) Note: * Antallet af årsværk for kor, orkestre og ensembler er udregnet pba. lønsum. Kilde: Finansloven, Konservatoriernes og kirkemusikskolernes regnskaber, Kunststyrelsen, IFPI, DST interviews, survey samt egne beregninger. Ud over de skabende og udøvende kunstnere beskæftiger dansk musikliv omkring ca årsværk i administrative stillinger og andre støttefunktioner. Endelig er der ca frivillige tilknyttet dansk musikliv, hvoraf størsteparten mobiliseres i forbindelse med de danske festivaler (ca ). Eksport omfatter de udøvende kunstneres indtægter fra udenlandske koncerter, royalties fra afspilning og salg af musik. Eksporten er opgjort til 93 mio. kr. og udgør således en begrænset andel af de samlede indtægter til dansk musikliv i 2009, men varierer en del over tid og har i andre år haft væsentlig større betydning. Aktørerne i dansk musikliv købte varer og tjenesteydelser i andre brancher for mio. kr., der blev produceret af årsværk. Indtægterne og beskæftigelsen er fordelt på en lang række brancher såsom salg af musikinstrumenter, ejendomsservice, forretningsservice, transport etc. 1.5 Profiler I den femte og sidste delopgave opstilles profiler af typiske institutioner og kunstnere i musiklivet. Hvor analysen af pengestrømmene giver et indblik i, hvordan de økonomiske midler bevæger sig mellem aktørerne, er formålet med profilerne at give et mere detaljeret indblik i indtægter og udgifter for typiske aktører. Analysen omfatter i alt 18 profiler, der er udvalgt inden for fire grupper af aktører: Skabende og udøvende kunstnere Kor, ensembler og orkestre Spillesteder, festivaler, kulturhuse samt kongrescentre og koncertsale Pladeselskaber I det følgende gives en kort beskrivelse af hver af disse grupper.

10 Andel (%) 1-10 Skabende og udøvende kunstnere Den gennemsnitlige musikrelaterede indtægt for de skabende og udøvende kunstnere, der har deltaget i surveyen, er kr. Den musikrelaterede indtægt for en rytmisk kunstner er kr., for en klassisk kunstner kr. og kr. for en underviser. Indtægtsfordelingerne for de tre grupper fremgår af Figur 1.4. Figur 1.4: Indtægtsfordeling for de skabende og udøvende kunstnere, fordelt på rytmiske og klassiske kunstnere samt undervisere Under kr kr kr kr og derover Rytmiske kunstnere Klassiske kunstnere Undervisere Kilde: Survey, FLD-data og egne beregninger. Indtægtsfordelingen for undervisere og klassiske kunstnere har samme karakteristika med en høj koncentration i de midterste indtægtsintervaller og relativt få med lave (Under kr.) og høje indtægter ( kr. og derover). De rytmiske kunstnere adskiller sig ved en fladere fordeling, således at der er relativt flere med henholdsvis lave og høje indtægter. På baggrund af den gennemførte survey er der udvalgt en række typiske aktører i gruppen af skabende og udøvende kunstnere: En etableret kunstner (rytmisk/skabende og udøvende) En fastansat kunstner (klassisk/udøvende) En fuldtidskunstner (rytmisk/skabende og udøvende) En etableret komponist (klassisk/skabende) En upcoming kunstner (rytmisk/skabende og udøvende) En nyuddannet klassisk kunstner (klassisk/udøvende) En etableret underviser Disse er nærmere beskrevet i rapporten. Kor, ensembler, orkestre Den samlede indtægt for kor, ensembler og orkestre er 464 mio. kr. Gruppen er sammensat af flere typer aktører, der opererer under forskellige vilkår. For landsdelsorkestrene er det årlige gennemsnitlige indtægtsgrundlag 50 mio. kr., mens et basisensemble i gennemsnit har 7,8 mio. kr. i indtægter. Den resterende gruppe af kor, ensembler og orkestre har i gennemsnit indtægter for 0,8 mio. kr. 2 2 Denne gruppe er defineret som kor, ensembler og orkestre, der modtog aktivitetsstøtte i 2009, samt forsvarets og Tivolis orkestre.

11 1-11 Figur 1.5: De samlede indtægter for de danske kor, ensembler og orkestre fordelt på aktørgruppe. Kor, ensembler og orkestre 24% = 116 mio. kr. Basisensembler 10% = 47 mio. kr Landsdelsorkestre og Den Jyske Opera 66% = 300 mio. kr. Kilde: Kunststyrelsen, finansloven, interviews, survey samt egne beregninger. Fordelingen af de samlede indtægter på de tre typer af aktører fremgår af Figur 1.5. På baggrund af en analyse af denne fordeling er der udvalgt en række typiske aktører, hvis profiler fremgår af rapporten: Et landsdelsorkester Et klassisk basisensemble Et professionelt ensemble, der modtager aktivitetsstøtte Spillesteder, festivaler, kulturhuse samt kongrescentre og koncertsale De samlede indtægter for denne gruppe aktører er 3,2 mia. kr. Den gennemsnitlige musikrelaterede indtægt for spillesteder, festivaler, kulturhuse samt kongres og koncertsale, der har deltaget i surveyen, er 4,6 mio. kr. Der er dog store variationer mellem de forskellige aktørgrupper, ligesom der naturligt findes store variationer inden for de enkelte aktørgrupper. Generelt er gruppen kendetegnet ved, at der er mange små spillesteder med en relativt lille indtægt fra musikrelaterede aktiviteter og nogle få store aktører med en betragtelig indtægt, jf. Figur 1.6.

12 Andel % 1-12 Figur 1.6: Indtægtsfordeling for spillesteder, festivaler, kulturhuse samt kongrescentre og koncertsale Under og derover Kilde: Survey samt egne beregninger. Der er i analysen udarbejdet profiler for følgende typiske aktører i denne gruppe: Et regionalt spillested Et honorarstøttet spillested Et ikke-støttet spillested En smal festival En bred festival Pladeselskaber Der findes mange typer pladeselskaber i Danmark. Aktørfeltet spænder fra helt små selskaber med en eller få årlige udgivelser og en begrænset indtægt til major-selskaber 3 med mange hundrede udgivelser og en indtægt på omkring 200 mio. kr. Markedet er domineret af fem aktører; de fire majors og MBO Group, der består af 8 helt eller delvist danskejede selskaber. 4 Majors har i gennemsnit en indtægt på 127 mio. kr., mens de andre selskaber i gennemsnit har 1 mio. kr. i indtægt. Justerer man for selskaber i MBO Group, har 95 % af selskaberne en indtægt på under 0,6 mio. kr. Rapporten indeholder profiler for: Et major pladeselskab Et etableret pladeselskab En producer/produktionsselskab 3 Majors omfatter Sony Music Entertainment, Universal Music Group, EMI og Warner Music Group. 4 MBO Group består ud over de danske selskaber også af det svenske selskab Roxy Recordings og det norske MBN Music Business Norway.

13 Metode og datagrundlag Etablering af et robust datagrundlag for økonomien i dansk musikliv er en kompliceret øvelse. Dansk musikliv omfatter et bredt udsnit af aktører, der spænder fra kunstnere, som lejlighedsvis optræder live, til multinationale pladeselskaber. Aktørernes indtægter og udgifter er bredt sammensat, såvel i volumen som type. En stor del af aktiviteterne indgår som en del af andre kunstneriske eller kommercielle aktiviteter og kan ikke umiddelbart afgrænses. De datamæssige udfordringer er i nærværende analyse håndteret ved at etablere et datagrundlag baseret på kvantitative såvel som kvalitative dataindsamlings- og analysemetoder, herunder en spørgeskemaundersøgelse (survey), personlige interviews, gennemgang af offentlige og private regnskaber, samt resultater fra eksisterende undersøgelser. Kortlægningen af økonomien og pengestrømmene består af tre elementer: De samlede indtægter for dansk musikliv er opgjort på baggrund af eksisterende kilder kombineret med enkelte interview med centrale aktører. De samlede indtægter er derefter fordelt på aktører. Fordelingen er foretaget på baggrund af en survey blandt aktørerne, case studier, regnskabsanalyser etc. I forbindelse med fordelingen af indtægterne er aktørernes udgifter også fastlagt. Endelig er de økonomiske relationer mellem aktørerne, dvs. pengestrømmene, fastlagt på baggrund af data indsamlet gennem surveyen. Der er således ikke tale om en statistisk løsningstilgang, men en kombination og vurdering af data fra forskellige kilder. Strategien har været at sikre, at økonomien for de væsentligste aktører og pengestrømme er kortlagt ved anvendelse af flere uafhængige kilder, der supplerer og bekræfter hinanden. Tabel 1.10 neden for indeholder en oversigt over de grupper af aktører, der er omfattet af analysen og kilderne, der er anvendt til fastlæggelse af deres økonomiske forhold. Det er ikke muligt at kvantificere den samlede usikkerhed på analysen. Men generelt gælder, at den samlede økonomi er opgjort med stor sikkerhed, da den hovedsageligt er baseret på eksisterende officielle kilder. Økonomien på aktørniveau er opgjort med større sikkerhed for store aktører end for de mindre. Det samme gælder pengestrømmene. Sammenfattende er usikkerheden derfor større jo mere detaljeret niveau, økonomien opgøres på.

14 1-14 Tabel 1.10: Oversigt over aktører og datakilder Aktørgruppe Billetoperatører Bookere DR Det Kongelige Teater (DKT) Distributører Folkekirken Kirkemusikskoler Kommuner Koncertarrangører Konservatorier Kor, ensembler og orkestre Managere Medier Musikalske Grundkurser Musikbiblioteker Musikforeninger Musikforlag Musikskoler Pladeselskaber Private tilskudsgivere Producere Regioner Rettighedsorganisationer Skabende og udøvende kunstnere Spillesteder, festivaler, koncertsale og kulturhuse Sponsorer Staten Underleverandører Universiteter (musikvidenskabelige uddannelser) Kilder til fastlæggelse af de økonomiske forhold for aktørgruppen Interviews med landsdækkende billetbureauer Survey, desk research, interviews med centrale aktører Individuelt interview, gennemgang af regnskaber, public serviceredegørelsen Individuelt interview, data udleveret til undersøgelsen, gennemgang af regnskaber The International Federation of Phonographic Industry (IFPI), eksperter Survey, Kirkeministeriet Individuelle interviews, gennemgang af regnskaber Survey, kommunale regnskaber Survey, desk research, Komponistrettigheder i Danmark (KODA), interviews med centrale aktører Individuelle interviews, gennemgang af regnskaber Survey, interviews med de store kor, ensembler og orkestre, finansloven, Kunststyrelsen Survey, interviews Interviews med DR, Danmarks Statistik, Komponistrettigheder i Danmark (KODA), Nordisk Copyright Bureau (NCB), Gramex, specialkørsler hos KODA og Gramex Survey, Kunststyrelsens indberetninger fra musikskolerne, finansloven Survey, kommunale regnskaber Desk research, Sammenslutningen af Danske Musikforeninger Komponistrettigheder i Danmark (KODA), Nordisk Copyright Bureau (NCB), gennemgang af regnskaber, interviews med centrale aktører Survey, Kunststyrelsens indberetninger fra musikskolerne, finansloven Survey, IFPI, DUP (De Uafhængige Pladeselskaber), interviews med centrale aktører Survey, interviews, eksisterende analyser af sponsormarkedet Survey, interviews med centrale aktører Finansloven, Aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg, interviews med store tilskudsgivere Interviews med Komponistrettigheder i Danmark (KODA), Nordisk Copyright Bureau (NCB), Gramex, COPYDAN samt gennemgang af årsberetninger Survey, interview med Dansk Komponist Forening (DKF), Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD), Kirkeministeriet, workshops, interviews med foreninger Survey, interviews med store aktører, interviews med landsdækkende billetbureauer Survey, interviews, eksisterende analyser af sponsormarkedet Finansloven, Aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg, interviews med store tilskudsgivere Survey, interviews, Danmarks Statistiks omsætningsstatistik Individuelle interviews

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Til Statens Kunstråds Musikudvalg Dokumenttype Rapport Dato December, 2010 ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Rambøll Hannemanns

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015

DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 1 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 Dansk Musikomsætning 2015 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2015. Musik er overalt i vores

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Analyse af dansk musikeksport 2002

Analyse af dansk musikeksport 2002 Analyse af dansk musikeksport 2002 Januar 2004 wwwsafriduodk Foto: Morten Ryggaard Rapporten er udarbejdet af for: IFPI-Danmark Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Danske Populærautorer DJBFA Sekretariat:

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

DANSK MUSIKOMSÆTNING

DANSK MUSIKOMSÆTNING DANSK M U S I KO M S Æ T N I N G 2016 1 I N D H O L D Dansk Musikomsætning 2016 er en branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2016. Stastikken er for femte år i træk udarbejdet

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 Rytmisk Musikkonservatorium 01.02.06 Rytmisk Musikkonservatorium - 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 1. Indledning Rytmisk Musikkonservatorium

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Statistik over nye danske udgivelser registreret hos Gramex

Statistik over nye danske udgivelser registreret hos Gramex Andel Antal registrerede udgivelser pr. år Andel af albums, singler og lydfiler pr. år 3 1 25 1 2 8 15 1 Singler og lydfiler Albums 6 4 Singler og lydfiler Albums 5 Antal registrerede udgivelser pr. år

Læs mere

Statistik over danske udgivelser registreret hos Gramex

Statistik over danske udgivelser registreret hos Gramex Andel Antal registrerede udgivelser pr. år Andel af albums, singler og lydfiler pr. år 3 1 25 1 2 8 15 1 Singler og lydfiler Albums 6 4 Singler og lydfiler Albums 5 Antal registrerede udgivelser pr. år

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

De kulturelle midler

De kulturelle midler De kulturelle midler Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2011) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008

Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008 Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008 Ved ansøgning om tilskud til honorarstøtte til rytmiske spillesteder skal dette skema indsendes. Honorarstøtte forudsætter tilskud fra

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse: Effekt af fragtprisnedsættelse

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse: Effekt af fragtprisnedsættelse Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse: Effekt af fragtprisnedsættelse Center for Regional- og Turismeforskning til Trafikkontaktrådet Kontakt: Kontaktperson: Anders Hedetoft, tlf. 56 44 00 32/30 85 51 83, andersh@crt.dk

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

PR Barometret Samfund Officielt pressemateriale

PR Barometret Samfund Officielt pressemateriale PR Barometret Samfund 2011 Officielt pressemateriale Resultater fra PR Barometret Samfund Danmark 2011 PR Barometret Samfund er en undersøgelse af danske indlandsjournalisters tilfredshed med og forhold

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MAJ 2015 WWW.KUM.DK MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE Alle børn bør møde musikken, allerede fra de er små det hjælper den nye folkeskolelov

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Sammen får vi mere musik

Sammen får vi mere musik Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Sammen får vi mere musik Dansk Folkepartis plan for at styrke Det Kongelige Teater, DR s ensembler og den klassiske musik i og uden for hovedstaden

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid Specialuddannede sygeplejerskers arbejdstid Morten Bue Rath 28. november 2008 Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid 1. Sammenfatning Specialuddannede sygeplejersker har gennemsnitligt en højere

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere