Hvordan bruger du sundhedsøkonomien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan bruger du sundhedsøkonomien"

Transkript

1 Hvordan bruger du sundhedsøkonomien rigtigt i din business case? MTIC masterclass i sundhedsøkonomi, MSc, MPH, PhD Associate Professor in Programme Leader Health Rikke Economics Søgaard

2 Business case versus økonomisk evaluering Business case Profit til udbyder ( = markedspris udviklings-, markedsførings- og produktionsomkostninger) Profit til potentiel køber ( = købspris værdi for køber) Potentiel køber Beslutningstagere i sundhedsvæsnet, flere niveauer Sundhedsvæsnet er offentligt finansieret, hvor det handler om at optimere sundheden indenfor et givent budget IKKE at spare penge Hvor meget sundhed får beslutningstager for pengene ved at investere i jeres nye teknologi versus alle andre nye teknologier?

3 Beslutningstageren Sundhedsstyrelsen Regionerne Kommunerne Hospitalsledelser, centerledelser, afdelingsledelser, Påvirkning gennem interessenter Faglige fællesskaber Danske patienter Politikere Presse Osv.

4 Kontekst Befolkningens aldring Længere levetid giver flere ældre og muligvis større pleje- og behandlingsbehov Øgede forventninger 80-årig vil kunne det samme som 60-årig i sidste generation Velfærdssystem og kvalitetsforventning Teknologisk udvikling Nye teknologier til erstatning af eksisterende Nye teknologier til nye behandlingsområder

5 Beslutningskriterier Mest mulig sundhed for pengene Optimering baseret på rationalitet - klassisk økonomisk teori Ressourcer er fordelt på en måde således at samfundets nytte [velfærd, sundhed] maksimeres Andre kriterier som beslutningstageren kan vælge at medtage i sin beslutning Etik Beskyttelse af minoriteter Politisk legitimitet Lighed i sundhed Lighed i adgang til sundhedsydelser Osv. Nemmere at undlade at indføre nyt [ukendt] end at fratage folk noget, de allerede har

6 Systematisk analyse Mindst 2 alternativer Både omkostninger og effekter Økonomisk evaluering Spørgsmål: Hvor meget ekstra sundhed for pengene? Svar: Inkremental cost-effectiveness ratio (ICER) ICER = Omkostninger Effekter A A Omkostninger Effekter B B

7 Varianter af økonomisk evaluering, effektmål og mulig beslutningsmæssig anvendelse Cost-effectiveness analyse effekt måles i fysiske enheder Snæver anvendelse GOAT score specifik for teknologier rettet mod patienter med amnesi Andel korrekt placerede lungedræn specifik for lungedræn Cost-utility effekt måles i kvalitetsjusterede leveår (QALYs) Generisk indenfor sundhed (men ikke samfundets øvrige sektorer) Oftest anvendte i dag Cost-benefit analyse effekt måles i monetære enheder (betalingsvilje) Man kan prioritere mellem alle sektorer i samfundet fordi alt er værdisat i samme enhed (kr.)

8 League Table ICER Intervention <0 Metformin (oveni diæt) til nydiagnosticerede type-2 diabetikere <0 Calcium + D vitamin til ældre osteoporosepatienter (>80 år) 877 Operation mod fedme ved livstruende overvægt 2,111 Kognitiv terapi mod depression (som tillæg til vanlig praksis) 4,026 Kemoterapi ved tidlig opdaget brystkræft (oveni Tamoxifen) 4,294 Kombinationsterapi mod hepatitis C (fremfor interferon α alene) 10,604 Methylphendiat til børn med hyperactive disorders (vs placebo) 11,425 Implantat mod døvhed blandt børn <4 år 18,611 Screening for demens (CT scanning) 24,160 Lungetransplantation terminal lungesygdom 32,243 Risperidone (1 st line) mod demens (fremfor Olanzapine 1 st line) 44,308 Beta-inteferon til multipel sclerosis 95,744 Forebyggelse af fødevarebårne sygdomme (disinfektion køkkener)

9 QALY profil for en typisk dansker Helbredsrelateret livskvalitet Levetid (år)

10 QALY profil ved kronisk sygdom fra 30-års alder Helbredsrelateret livskvalitet Levetid (år)

11 Helbredsrelateret livskvalitet QALY gevinst ved helbredelse Levetid (år)

12 EuroQol s EQ-5D Spørgeskema på 1 side til patient/borger Mest udbredte internationale 141 versioner/sprog 5 dimensioner 3 eller 5 svarmuligheder [3L/5L version] Vægtes med befolkningens præferencer for at få en indeksværdi, der kan bruges til at beregne QALY Wittrup-Jensen et al [3L version] Crosswalk value set for 5L bliver snart publiceret i Value in Health [værdier pt. tilgængelige via EuroQol] Referenceværdier for baggrundspopulation Sørensen et al Tilladelse og registrering via

13 Afsæt til cases Beslutningstagere er optagede af at få mest mulig sundhed for pengene Økonomisk evaluering er en udbredt og anerkendt videnskabelig disciplin til illustration af hvor megen sundhed man får for pengene med en ny teknologi og et krav i flere offentligt finansierede sundhedsvæsner Vores opgave er at få identificeret, målt og værdisat Omkostninger Effekter for den nye teknologi versus mindst 1 alternativ (vanlig praksis), så vi kan estimere hvor megen ekstra sundhed, der er forbundet med investering i netop denne teknologi

14 Case: Curavivo [fokus på og diskussion af især omkostningssiden] Billede fra

15 Introduktion Patienter med traumatisk hjerneskade, som er indlagt på neurointensiv, har ofte en kortere eller længere periode af posttraumatisk amnesi (PTA) Evidens for sammenhæng mellem varigheden af denne periode og patientens mulighed for recovery Kan man afkorte PTA perioden ved at skærme de indlagte fra unødvendige stimuli og i stedet tilbyde stimuli, der støtter patienten, formodes det at medføre bedre recovery Samfundsøkonomiske konsekvenser kunne involvere Øgede omkostninger til indretning af stuer, drift og personalekurser? Hurtigere bedring og udskrivelse? Kortere genoptræningsforløb? Øget sandsynlighed for tilbagevenden til normalt liv?

16 Idealscenarie øk. evaluering Stor volumen fordi der formentlig vil være stor variation i både omkostninger og udkomme Alvorlige hovedskader sjældne lang inklusionstid lang ventetid til resultater Samfundsøkonomisk perspektiv fordi konsekvenserne rammer bredt 1 sengedag måske kr. forebygget erhvervsevnetab måske flere mio. Lang opfølgningstid fordi det endelige udkomme kan falde flere år frem i tiden Lang ventetid til resultater - dyrt forsøgsdesign Randomisering til +/- teknologi fordi selektion ellers kan forvride resultaterne Effektmål der rummer den samlede nytte Fra nytte af behandling til nytte af tilbagevenden til normalt liv?

17 Pragmatisk design øk. evaluering Basere på klinisk afprøvning Primært effektmål varighed af PTA fase [OBS intermediær effekt] Opfølgningstid fra indlæggelse til udskrivning [OBS evt. omkostningsbesparelser på længere sigte f.eks. genoptræning, tilbagevenden til normalt liv mv.] Hospitalsperspektiv [OBS værdi for alle andre sektorer af samfundet] Diskutere os ud af selektion dvs. forhold der kan påvirke resultatet, men som intet har med Curavivo at gøre Hvis man på Riget er bedre/ringere generelt til at få patienter ud af PTA fase? Hvis man på Riget har en anden population hvor skaderne er mere/mindre alvorlige?

18 Omkostninger Hvilke omkostningskategorier kan man forestille sig blive påvirket af Curavivo? Indkøb og installation af teknologi Ændrede bygningskrav? Ændrede krav til overvågning/personale? Færre senge? Rehabilitering? Tilsyn? Andet? Hvordan kan vi måle disse? Micro-costing (sengedage specifikt versus alt der foregår omkring patienten)? Overordnet driftsbudget? Hvordan bør vi værdisætte disse?

19 Back-of-the-envelope [OBS estimaterne er valgt for pædagogisk værdi og derfor rent hypotetiske] Curavivo Kontrol Dif Omkostninger per patient Inventar (afskrivning) Personale til overvågning Sengedage Totale omk Effekter per patient PTA fase (tid?) Inkremental cost-effectiveness ratio (ICER) Curvavivo omkostningsbesparende OG klinisk effektivt [gennemsnitlig ICER er irrelevant] Et par pointer Indkøbs- og installationsudgiften falder dag 1, men omkostningen medtages som en afskrivning over tid Sengedagsreduktionen driver resultatet præcis måling af denne synes således vigtigere end f.eks. personaleimplikationerne Når man både sparer omkostninger OG indvinder klinisk effekt er beslutningen ikke vanskelig [dominant teknologi acceptér] men OBS statistisk og metodisk usikkerhed transformer til net benefit og lav CEAC Når indvundet effekt [nævneren] går mod 0 går ICER mod uendelig

20 Net benefit Net benefit = klinisk effekt * betalingsvilje omkostninger = PTA fase reduceret med 1 enhed * f.eks kr. i betalingsvilje samlede omkostninger på kr. = kr. MEN 1. Vi kender ikke beslutningstagernes maksimale betalingsvilje for reduceret PTA fase, så vi må beregne net benefit for et kontinuum af hypotetiske betalingsviljer 2. Der er statistisk variation omkring såvel klinisk effekt som omkostninger

21 Case: Pleuratech [fokus på og diskussion af især effektsiden] Billede fra

22 Introduktion Anlæggelse af pleuradræn er en almindelig procedure på mange sygehuse Interne opgørelser har indikeret, at op mod halvdelen af de anlagte dræn ikke er optimalt placerede Risiko for beskadigelse af omkringliggende strukturer og organer Behov for replacering, genanlæggelse eller supplerende dræn, som evt. medfører ekstra kirurgisk procedure og indlæggelsestid + ubehag for patienten KatGuide udviklet mhp. at øge andelen af velplacerede dræn

23 Hvem vil vi informere? Lokale beslutningstagere Sundhedsstyrelsen NICE Økonomisk evaluering First-best eller pragmatisk, nu der alligevel kører et klinisk forsøg (piggyback)? Retro- eller prospektiv? Tidligere studier på området (er modellering en mulighed)?

24 Omkostningssiden Interventionsomkostning Prisforskel konventionelt udstyr versus KatGuide? Kortere/længere tid for kirurgisk indgreb? Kan alle foretage begge procedurer (erfaringsniveau, kritisk volumen, uddannelse osv.)? Afledte omkostninger hospitalsregi Indlæggelsestid? Ekstra procedurer? Andet? Afledte omkostninger andetsteds Langsigtede komplikationer som havner hos GP? Men der medfører behov for hjælp efter udskrivning? Andet?

25 Effektsiden: metodiske valg Multiple endimensionelle dvs. adaptere kliniske mål mhp. cost-effectiveness set up? Intermediære/tekniske mål kan være vanskelige at veje for beslutningstager? Flere mål gør ikke tolkningen nemmere? Måling af samlet nytte mhp. estimation af QALYs til cost utility set up? Er så groft et mål tilstrækkelig sensitivt patienten oplever kun skade? Hvem oplever nytten af teknologien kirurgen eller patienten? Udlede samlet betalingsvilje mhp. cost benefit set up? Værdisætning af liv i monetær enhed ikke så udbredt Tendens går mod at erstatte tidligere anvendte mere simple metoder med mere komplekse valgeksperimenter kræver mere af såvel respondent som analytiker

26 Effektsiden: pragmatik Inklusionen er tilendebragt ingen mulighed for patientrapporteret baseline / effektmåling Basere på kliniske mål? Kan principielt godt lave en ICER for hvert af de angivne effektmål Men OBS dobbelttælling indlæggelsestid + revisioner Må evt. diskutere værdien af f.eks. færre skader da RCTens patientvolumen ikke nødvendigvis er stor nok til at forhindre chance bias

27 Back-of-the-envelope [OBS estimaterne er valgt for pædagogisk værdi og derfor rent hypotetiske] KatGuide Kontrol Dif Omkostninger per patient Instrumentarium Primær procedure Revisioner Sengedage Totale omk Effekter per patient Optimalt placerede dræn 85% 60% 25% Inkremental cost-effectiveness ratio (ICER) 97 / 25% = 388 kr. per ekstra % optimalt placeret dræn Et par pointer Beslutningstager skal måske vælge mellem at undgå malplacerede dræn og futile thorakotomier ( /stk.) som PET/CT kan forebygge? Eller ekstra leveår (5.000/stk.) som AAA screening kan medføre? Opgøres effekt i pærer og æbler afhænger dom af smag frem for rationalitet?!

28 Diskussion Nogen der har lignende case mhp. valg af effektparameter hvad tænker I? Samfundet, patienten og den almindelige skattebetalende borger er typisk interesseret i det endelige udkomme dvs. liv og livskvalitet Er det det vi fanger her? Hvorfra vælger I at penetrere markedet hvem er beslutningstagerne? RCT som studiedesign involverer typisk begrænset patientvolumen (modsat f.eks. kohortestudier og kliniske databaser) Er RCT da det bedste studiedesign, hvis værdien ligger i at undgå [sjældne] skader på omkringliggende strukturer?

29 Hvordan kommer I videre? Publicer resultaterne i fagfællebedømt videnskabeligt tidsskrift! Sundhedsøkonomi indtænkes bedst allerede i protokolfase Universiteterne udbyder ugekurser, typisk 1 gang årligt KORA udbyder 3-dages kursus, typisk 2 gange årligt Master/PhD projekt + kvalificeret vejledning eller outsourcing Mange konsulenter og især i UK er kvaliteten fornuftig Diverse lærebøger især engelsksprogede Mine kontaktdata Mobil /

Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser. en opgørelse af vundne leveår og omkostninger

Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser. en opgørelse af vundne leveår og omkostninger Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser en opgørelse af vundne leveår og omkostninger Kim Rose Olsen Betina Højgaard Charlotta Pisinger Dorte Gyrd-Hansen Hanne Tønnesen Henrik Hauschildt Juhl Marie

Læs mere

Jacob Nielsen Arendt. Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte

Jacob Nielsen Arendt. Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte Jacob Nielsen Arendt Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere