Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner. baseret på CES produktionsfunktionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner. baseret på CES produktionsfunktionen."

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Per Bremer Rasmussen 8. juni 1993 Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner baseret på CES produktionsfunktionen Resumé: I dette papir gennemgås udledningen af kort- og langsigtede faktorefterspørgselsfunktioner baseret på CES produktionsfunktionen. De analyser, der allerede er lavet på baggrund af translogomkostningsfunktionen viser, at hypoteser om en simpel CD teknologi eller en simpel ikke nestet CES teknologi kan afvises på endda meget høje testniveauer. Der kan derimod være god grund til at se nærmere på den nestede CES funktion. Den har den egenskab, at det er den mest generelle konsistente produktionsfunktion, hvor translogfunktionen kan approksimere en vilkårlig funktion, men altså har et afgrænset konsistensområde. Der tages udgangspunkt i en nestet 3 niveau 4 faktor CES funktion. Udledningen af de langsigtede faktorefterspørgselsfunktioner og tilsvarende omkostningsfunktioner og prisindeks er velkendt fra litteraturen. Tingene bliver lidt mere komplicerede end i de ikke nestede tilfælde. Udledningen af de kortsigtede faktorefterspørgselsfunktioner, dvs. betinget på kapitalapparatet, er derimod noget mere kompliceret: De optimale kortsigtsfaktorefterspørgsler kan således ikke udledes eksplicit som funktioner af kapitalapparat og relevante faktorpriser, og der svarer således ikke en CES kortsigtsomkostningsfunktion til omkostningsminimeringsproblemet givet kapitalapparatet. Det er formodentlig derfor forfatteren ikke er stødt på kortsigtsomkostningsfunktioner baseret på CES i litteraturen. Der foreslås alligevel en forholdsvis simpel hjemmestrikket estimationsmetode, hvor denne fundamentale ikke-linearitet "parkeres" i et lidt kompliceret marginalomkostningsudtryk; men hvor estimationsproblemet iøvrigt er helt parallelt med langsigtstilfældet. c:\tekst\ces_1.pbr Nøgleord: produktionsfunktioner, faktorsubstitution, faktorefterspørgsel. Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 1. En 3 niveau 4 faktor nestet CES produktionsfunktion. Med de 4 produktionsfaktorer, kapital, arbejdskraft, energi og materialer, hhv. K, L, E og M, vil man typisk opskrive den nestede 3 niveau CES produktion enten som en KLEM eller en KELM funktion. Dvs. man er enige om, at materialer placeres i den ydre nest, således at der er separabilitet mellem materialer og de øvrige produktionsfaktorer. Derimod er der en del usikkerhed mht., hvordan nestningen af K, L og E skal foretages. Der er 3 muligheder, og der anvendes typisk enten nestningen KL,E eller KE,L. Det er altså spørgsmålet, om det, forudsat der er separabilitet på dette niveau, er KL eller KE, der aggregeres i den inderste nest. Separabilitetsantagelser bør naturligvis testes og ikke postuleres. Dette gøres efter min mening mest korrekt i en fleksibel funktionsform, eksempelvis translogfunktionen, som er blevet beskrevet tidligere. Begrundelsen for at teste separabilitet i en fleksibel funktion er, at man ikke kommer til at lægge tilfældige uoverlagte restriktioner ned over systemet man tester i, sådan som det kan ses i visse anvendelser. Under gennemgangen af separabilitetstests i 2. generationsmodeller baseret på translogomkostningsfunktionen fandt vi for fremstillingserhverv, at givet man separerer materialer ud i den yderste nest, kan man ikke afvise, at energi kan separeres ud i næstyderste nest, mens man kan afvise, at arbejdskraft kan separeres ud på dette niveau. Konklusionerne var ikke så klare for serviceerhvervene. I det følgende gennemgås KLEM funktionen som eksempel; men det kan altså vise sig, at KELM funktioner giver en bedre databeskrivelse for visse serviceerhverv. KLEM funktionen kan skrives: (1.1) hvor λ er homogenitetsgraden og A(t) er udtryk for de Hicksneutrale tekniske fremskridt. For overskuelighedens skyld indføres notationen: (1.2) og dermed kan Y skrives: (1.3)

3 3 2. Langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner Omkostningsminimeringsproblemet er forudsat alle faktorer er variable: mht. K,L,E og M. Dvs. vi har lagrangeproblemet: hvor µ er lagrangemultiplikatoren. Pga. separabilitetsegenskaberne kan vi løse omkostningsminimeringsproblemet rekursivt som følger. Først findes det optimale forhold mellem K og L, og derefter kan vi finde de optimale niveauer for K og L givet niveauet for aggregatet Y KL. I næste trin findes det optimale forhold mellem Y KL og E samt de optimale niveauer for disse givet niveauet for Y KLE. Endelig i sidste trin findes det optimale forhold mellem Y KLE og M samt det optimale niveau for disse givet niveauet for Y. De endelige faktorefterspørgselsfunktioner fås afslutningsvis ved at indsubstituere de aggregater, der blev betinget på i første omgang. Førsteordensbetingelserne for K og L er: og marginalprodukterne af de to faktorer er:

4 4 hvilket implicerer: (2.1) hvor er substitutionselasticiteten mellem K og L, givet værdien af aggregatet Y KL, jf. nedenfor. 1 Indsættes fx i udtrkket for Y KL fås: tilsvarende findes K * ved at indsubstituere i udtrykket for Y KL : Faktorefterspørgselsfunktionerne for K og L er hermed fundet, betinget på aggregatet Y KL. 1 Der glæder flg. sammenhænge, der bruges i flæng i det følgende:

5 5 Omkostningerne ved at producere Y KL er: som efter lidt omskrivning kan skrives: følgelig bliver prisindekset for Y KL (2.2) hvilket er det velkendte CES prisindeks. Det er vigtigt at gøre sig klart, at dette indeks også er de marginale omkostninger, der er forbundet med at øge KL-aggregatet med en enhed, når faktorforholdene hele tiden er optimale. Da der per definition er konstant skalaafkast i produktionen af aggregatet Y KL, og faktorpriserne betragtes som givne og dermed uafhængige af efterspørgselsniveauet, vil de gennemsnitlige omkostninger være konstante og lig marginalomkostningerne, når samtlige faktorer forudsættes tilpasset til de optimale niveauer. Det er denne fortolkning af prisindekset, der retfærdiggør anvendelsen i det følgende. I andet trin findes de optimale faktorefterspørgsler i næstinderste nest, dvs. Y KL og E. Dette kan gøres fuldstændig ligesom i første trin, givet P KL. Det optimale forhold mellem Y KL og E fås ud fra de traditionelle 1. ordensbetingelser:

6 6 hvilket giver: Indsættes i udtrykket for Y KLE fås: På helt tilsvarende vis som ovenfor fås CES-prisindekset: (2.3) Endelig findes i sidste trin det optimale forhold mellem aggregatet Y KLE og M. Resultatet bliver: og niveauerne findes fra produktionsfunktionen givet Y:

7 7 Det ses let, at det samlede prisindeks for Y bliver: (2.4) som for λ=1 igen giver det simple CES-prisindeks af priserne på produktionsfaktorerne. Systemet kan nu løses, så de langsigtede faktorefterspørgselsfunktioner fås som funktioner af produktionsværdi og relative faktorpriser. Man får estimationsligningerne, hvor der af hensyn til overskueligheden ikke er indsubstitueret de relevante prisindeks:

8 8

9 3. Substitutionselasticiteter i 3 niveau KLEM eller KELM produktionsfunktionen Det kan vises, at Allen substitutionselasticiteterne for produktionsfunktionen (1.1) eller enhedsomkostningsfunktionen (2.4) er: 9 (3.1) hvor s betegner omkostningsandelene i optimum af de to aggregater Y KL og Y KLE Det ses altså, at kun substitutionselasticiteterne mellem faktoren i den yderste nest og de øvrige faktorer er konstante. De øvrige afhænger af omkostningsandelene. Dette er netop udtryk for generaliseringen af den simple et-niveau CESfunktion. Nestningen er selvfølgelig afgørende for det præcise udtryk for substitutionselasticiteterne, og (3.1) er altså for eksemplet med KLEM-funktionen. Betragtes AES KL, er fortolkningen ved fx en stigning i lønnen w følgende: En stigende løn betyder substitution mellem K og L for givet Y KL. Imidlertid er Y KL ikke givet. En stigende løn betyder, at P KL stiger, hvilket fører til substitution mellem Y KL og E, således at Y KL falder og E stiger for givet Y KLE. Endelig er Y KLE ikke givet; den falder grundet stigningen i prisen P KLE, og K falder dermed også. Der er altså tale om modvirkende effekter på K, dels den umiddelbare substitution, hvorefter K skulle stige, dels de modsat rettede afledte effekter af faldet i aggregaterne Y KL og Y KLE. Som slutresultat af denne proces kan K altså være enten steget eller faldet. Hvis der er tilstrækkelig kraftig substitution mellem grupper i forhold til inden for grupper, dvs. hvis σ KLE er tilstrækkelig meget større end σ KL og/eller σ KLEM er tilstrækkelig meget større end σ KLE. Denne forklaring afspejler den rekursive beslutningsstrategi, som den separable produktionsstruktur er udtryk for.

10 10 4. Kortsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner På kort sigt betragtes det eksisterende kapitalapparat som givet, og omkostningsminimeringsproblemet består derfor i at minimere omkostningerne mht. de 3 variable produktionsfaktorer: mht. L,E og M. Dvs. vi har lagrangeproblemet: Problemet er imidlertid, at vi ikke kan komme igennem dette kortsigtsomkostningsminimeringsproblem og udlede de optimale faktorefterspørgselsfunktioner på traditionel vis. Problemet bliver så kompliceret ikke-lineært, at det ikke kan løses eksplicit. Dette vil kort blive demonstreret, hvorefter der præsenteres en mulig vej ud af problemet. De 3 nødvendige 1.-ordens betingelser er: Indsætte de relevante marginalprodukter fås fx.: (4.1a) (4.1b) Fra (4.1a) og (4.1b) ses ved indsættelse af Y KL og Y KLE,atvii princippet kan løse (4.1a) for L som funktion af E givet K og den relative faktorpris. L kan derefter indsættes i (4.1b), hvor E på tilsvarende vis kan findes som funktion af M. M kan endelig findes fra selve produktionsfunktionen. I princippet kunne vi altså få løsningerne til omkostningsminimeringsproblemet:

11 11 og fra produktionsfunktionen: fås kortsigtsefterspørgslen for M. Denne løsning kan nu indsubstitueres i ovenstående udtryk for E og dette udtryk kan så igen indsættes i udtrykket for L, hvorefter systemet er endeligt løst, således at kortsigtsfaktorefterspørgslerne afhænger af produktionen, det prædeterminerede kapitalapparat samt de relative faktorpriser på de variable produktionsfaktorer: Problemet ved den skitserede metode er desværre, at de enkelte trin giver anledning til ikke-lineære udtryk af en type, der ikke kan løses analytisk. Fx det første og simpleste trin, hvor L skal findes ud fra (4.1a), kræver løsning af: dvs. man skal løse et problem af typen hvilket ikke er muligt analytisk.

12 12 Problemet kan hensigtsmæssigt "løses" ved at "parkere" (årsagen til) ikke-lineariteten i et lidt mere kompliceret marginalomkostningsudtryk. En måde at betragte forskellen mellem lang- og kortsigtsomkostningsminimeringsproblemet på er, at man i kortsigtsomkostningsminimeringsproblemet kun kan øge indsatsen af KL-aggregatet Y KL ved at øge L. Dermed bliver marginalomkostningerne ved Y KL ikke længere lig det simple CES prisindeks, sådan som det blev udledt for langsigtsomkostningsminimeringsproblemet. Man kan imidlertid let beregne det relevante marginalomkostningsbegreb, og anvende det på traditionel vis. Det viser sig måske umiddelbart en smule overraskende, at marginalomkostningsudtrykket for Y KLE bliver et simpelt CES prisindeks, blot med anvendelse af det lidt kringlede marginalomkostningsudtryk for Y KL. Analysen kan altså med få undtagelser gennemføres som for langsigtsfaktorefterspørgselsfunktionerne. Marginalomkostningerne ved Y KL er Da marginalproduktet af L på Y KL er kan marginalomkostningsudtrykket skrives: (4.2) Det kan indses, at marginalomkostningerne er en faldende funktion af K/Lforholdet. Er substitutionselasticiteten forskellig fra 1 er det oplagt, og for substitutionselasticiteten lig 1 er vi i CD-tilfældet, hvor resultatet er let at vise. Det kan også let indses, at marginalomkostningsudtrykket (4.2) er lig CESprisindekset (2.2), når vi befinder os i langsigtsligevægten. Indsættes 1. ordens betingelsen (2.1) i (4.2) fås:

13 13 værdien af Y KL kan det nødvendige L + findes: Givet Det optimale forhold mellem Y KL og E fås ud fra de traditionelle 1. ordensbetingelser: hvilket giver: Indsættes fx i udtrykket for Y KLE fås: (4.3a) tilsvarende findes Y KL + : (4.3b)

14 14 Givet marginalomkostningsudtrykket er udledningen er altså fuldstændig identisk med den, der anvendes ved udledningen af langsigtsfunktionerne. På helt tilsvarende vis findes det optimale forhold mellem Y KLE og M. Marginalomkostningerne ved aggregatet Y KLE er: Fra (4.3) har vi: og vi får derfor: hvilket er det velkendte CES-prisindeks med den forskel, at den ene "pris" er marginalomkostningsprisindekset MC KL. Det optimale forhold mellem Y KLE og M bliver herefter: og indsættes i den samlede produktionsfunktion, fås:

15 15 Det ses let, at de samlede marginalomkostninger bliver: som for λ=1 igen giver det simple CES-prisindeks af de relevante (marginale) priser på produktionsfaktorerne. Indsubstitueres successivt de relevante marginalomkostningsudtryk fås: De relevante estimationsligninger er, uden indsubstitution af marginalomkostningsudtrykkene: sa mt de n p- artielle tilpasningsmekanisme, som udledt under den generelle gennemgang af 3. generationsmodellerne:

16 16 hvor K * er udledt ud fra langsigtsoptimeringsproblemet. Marginalomkostningsudtrykkene er: Man kan nu estimere faktorefterspørgselsfunktionerne direkte som de står i et loop, sammen med generering af MC KL og MC KLE. Alternativt kan marginalomkostningsudtrykkene indsubstitueres på forhånd; men dette sidste kunne tænkes at give større konvergensproblemer i det i forvejen meget ikke-lineære estimationsproblem.

CES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt

CES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 24. maj 1993 Jakob Hald CES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt Resumé: I papiret gennemregnes sammenhængen mellem minimumsomkostningsfunktioner

Læs mere

Usercost-udtrykket i udbudsprojektet: Teori

Usercost-udtrykket i udbudsprojektet: Teori Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Per Bremer Rasmussen 27. januar 1993 Usercost-udtrykket i udbudsprojektet: Teori Resumé: Der gives en kort gennemgang af den teoretiske begrundelse for formuleringen

Læs mere

Mulige genveje til tredjegenerations translog-funktioner

Mulige genveje til tredjegenerations translog-funktioner Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 10. oktober 1993 Mulige genveje til tredjegenerations translog-funktioner Resumé: I dette rent teoretiske papir gennemgås en idé til, hvordan

Læs mere

Dynamiske faktorefterspørgselsfunktioner: Teori og udledning af estimationsligninger på baggrund af TL-kortsigtsomkostningsfunktionen

Dynamiske faktorefterspørgselsfunktioner: Teori og udledning af estimationsligninger på baggrund af TL-kortsigtsomkostningsfunktionen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Per Bremer Rasmussen 8. april 1993 Dynamiske faktorefterspørgselsfunktioner: Teori og udledning af estimationsligninger på baggrund af TL-kortsigtsomkostningsfunktionen

Læs mere

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen

Læs mere

Eksogenisering i forbrugssystemet

Eksogenisering i forbrugssystemet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 7. juli 1997 Eksogenisering i forbrugssystemet Resumé: Papiret giver en metode til eksogenisering af forbrugskomponenter i det nye DLU og indeholder

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning for ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,

Læs mere

Om udnyttelseskorrigeret kapitalapparat i faktorefterspørgslen

Om udnyttelseskorrigeret kapitalapparat i faktorefterspørgslen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* John Smidt 27. september 1994 Om udnyttelseskorrigeret kapitalapparat i faktorefterspørgslen Resumé: Dette papir ligger i umiddelbar forlængelse af modelgruppepapiret

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Reformulering af lagerrelationen

Reformulering af lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Fleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv

Fleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 23. marts 2007 Fleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv Resumé: Dette papir er blot et hurtigt overblik over nogle estimationer, som blev

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Simon Kjær Poulsen 10. november 1999 Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Resumé: I papiret gives et overblik over de tidligere opnåede resultater i forbindelsen

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

Om Inflation and Unemployment : Nærmere detaljer vedr. pris- og lønfastsættelsen og deres relation

Om Inflation and Unemployment : Nærmere detaljer vedr. pris- og lønfastsættelsen og deres relation Makroøkonomi 1, 25/11 2003 Henrik Jensen Om Inflation and Unemployment : Nærmere detaljer vedr. pris- og lønfastsættelsen og deres relation Prisfastsættelsen Modelantagelser: Monopolistisk konkurrence

Læs mere

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,

Læs mere

Fisher prisindeks for vareimporten,

Fisher prisindeks for vareimporten, Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 22. december 2014 1 Fisher prisindeks for vareimporten, 1966-1987 Resumé: Papiret præsenterer beregninger af prisindeks for aggregatet

Læs mere

Variabel med outputgab

Variabel med outputgab Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 31. august 2017 Variabel med outputgab Resumé: Papiret beskriver, hvordan man formulerer en variabel med et udtryk for outputgabet. Formålet er

Læs mere

Forbrugsfunktionen i BOF5

Forbrugsfunktionen i BOF5 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 9. februar 1999 Forbrugsfunktionen i BOF5 Resumé: Papiret gennemgår forbrugsfunktionen i BOF5 (Bank of Finland). Baseret på et discussion

Læs mere

Arbejdsudbudsrelationen II

Arbejdsudbudsrelationen II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 8. september 1994 Arbejdsudbudsrelationen II Resumé: Dette papir bygger direkte på et tidligere modelgruppepapir om samme emne. Ideen med dette

Læs mere

Om faktorefterspørgslen i den kommende version af ADAM

Om faktorefterspørgslen i den kommende version af ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* John Smidt 7. februar 1994 Karsten Theil Hansen Om faktorefterspørgslen i den kommende version af ADAM Resumé: Papiret indledes med en kortfattet opsamling

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

Standardmultiplikatorer i EMMA

Standardmultiplikatorer i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Lund Bender 21. september 26 Standardmultiplikatorer i EMMA Resumé: Papiret dokumenterer en række standardmultiplikatorer for EMMA version 26. Multiplikatorerne

Læs mere

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 4. september 2013 Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Resumé: En skitse til formulering af samspillet

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

En input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks

En input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] mow 2. Februar 2005 En input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks Resumé: I papiret opstilles en lille input-output model med 6 tilgang og

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

Estimation af aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv

Estimation af aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 4. september 2008 Estimation af aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Resumé: Vi prøver at estimere faktorefterspørgslen for private

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

6XEVWLWXWLRQPHOOHPHORJ YULJHQHUJLLGDQVNHHUKYHUY

6XEVWLWXWLRQPHOOHPHORJ YULJHQHUJLLGDQVNHHUKYHUY 6XEVWLWXWLRQPHOOHPHORJ YULJHQHUJLLGDQVNHHUKYHUY Dorte Grinderslev (Danmarks Statistik, Økonomiske modeller),qgohgqlqj Til den makroøkonomiske model ADAM er udviklet et modelsystem af energi- og emissionsmodeller

Læs mere

UGESEDDEL 2 MAKROØKONOMI 1, Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside:

UGESEDDEL 2 MAKROØKONOMI 1, Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside: UGESEDDEL 2 MAKROØKONOMI 1, 2003 M-Ø Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside: www.econ.ku.dk/personal/henrikj/makro1-e2003/ I uge 37 (9/9 og 12/9) har vi gennemgået: I.a. Fakta

Læs mere

UGESEDDEL 4 MAKROØKONOMI 1, 2003. Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside: www.econ.ku.dk/personal/henrikj/makro1-e2003/

UGESEDDEL 4 MAKROØKONOMI 1, 2003. Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside: www.econ.ku.dk/personal/henrikj/makro1-e2003/ UGESEDDEL 4 MAKROØKONOMI 1, 2003 M -Ø Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside: www.econ.ku.dk/personal/henrikj/makro1-e2003/ I uge 39 (23/9 og 26/9) har vi gennemgået: I.b.

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet til okt15

Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 16. september 2015 Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Resumé: I dette papir reestimeres forbrugssystemet til den kommende

Læs mere

Estimation af faktorefterspørgslen på sektorniveau

Estimation af faktorefterspørgslen på sektorniveau Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Karsten Theil Hansen 27. september 1994 Estimation af faktorefterspørgslen på sektorniveau Resumé: Dette papir er første forsøg på at afprøve den i modelgruppepapiret

Læs mere

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tanja Tan Quach 27. august 2008 Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Resumé: papiret sammenlignes Told & Skats prisindeksserie med Danmarks Statistiks statiske

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. oktober 2013 1 Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Resumé: Under DSI's arbejde med eksportmarkedstallene er behovet for

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

Faktorblokkens udviklingshistorie, 1991-1995

Faktorblokkens udviklingshistorie, 1991-1995 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 18. november 1996 Faktorblokkens udviklingshistorie, 1991-1995 Resumé: Da der i de nye ADAM-version, ADAM marts 1995, for første gang foreligger

Læs mere

Reestimation af makroforbrugsrelationen

Reestimation af makroforbrugsrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 4. august 2014 Reestimation af makroforbrugsrelationen Resumé: Dette arbejdspapir viser reestimationen af makroforbrugsrelationen

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Kvantitativ betydning af naturlige ressourcer for vækst: Empiri og alternative former for produktionsfunktioner

Kvantitativ betydning af naturlige ressourcer for vækst: Empiri og alternative former for produktionsfunktioner Makroøkonomi 1, 31/10 2003 Henrik Jensen Kvantitativ betydning af naturlige ressourcer for vækst: Empiri og alternative former for produktionsfunktioner Forekomst af naturlige ressourcer i produktionsprocessen

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks for enfamiliehuse med et Laspeyres indeks,

Læs mere

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lars Brømsøe Termansen 1. marts 1999 Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Resumé: I dette papir beskrives kort datakonstruktionen

Læs mere

Eksperimenter med arbejdsudbuddet

Eksperimenter med arbejdsudbuddet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 14. maj 212 Eksperimenter med arbejdsudbuddet Resumé: I dette papir laves forskellige stød til arbejdsudbuddet. Scenarierne består enten

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 15.02.02 Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, februar 2002.

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Boligforbrug på nye kapitaltal

Boligforbrug på nye kapitaltal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Forenklet brancheopdeling i ADAM

Forenklet brancheopdeling i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 9. september 28 Forenklet brancheopdeling i ADAM Resumé: Der foreslås en forenklet brancheopdeling. Nøgleord: Modelformulering Modelgruppepapirer

Læs mere

Note om interior point metoder

Note om interior point metoder MØK 2016, Operationsanalyse Interior point algoritmer, side 1 Note om interior point metoder Som det er nævnt i bogen, var simplex-metoden til løsning af LP-algoritmer nærmest enerådende i de første 50

Læs mere

Forbrug og rente. Danmarks Statistik. Henrik Olesen 29. august 2000 Michael Andersen N. Arne Dam

Forbrug og rente. Danmarks Statistik. Henrik Olesen 29. august 2000 Michael Andersen N. Arne Dam Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Olesen 29. august 2000 Michael Andersen N. Arne Dam Forbrug og rente 5HVXPp Papiret skitserer nogle forskellige metoder, som medfører, at renten vil

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 6. august 15 Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Resumé: I dette papir vises fortrængningstiden for to typer af stød

Læs mere

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem.

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Andreas Østergaard Iversen. november Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Resumé: Dette papir sammenligner resultaterne fra ARP (DLU forbrugssystem)

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Den personlige skattepligtige indkomst

Den personlige skattepligtige indkomst Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Birgitte A. Mathiesen 10. marts 1994 Den personlige skattepligtige indkomst Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for skattepligtig indkomst.

Læs mere

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks med et Laspeyres indeks, som sammenvejer

Læs mere

Empirisk undersøgelse af økonomiske forhold med betydning for godstransportens omfang og fordeling på transportformer.

Empirisk undersøgelse af økonomiske forhold med betydning for godstransportens omfang og fordeling på transportformer. Thomas C. Jensen, AKF 5. august 1994 /TJ Empirisk undersøgelse af økonomiske forhold med betydning for godstransportens omfang og fordeling på transportformer. 1 Indledning Dette indlæg er baseret på de

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK

Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDKAST] Arbejdspapir Peter Rørmose Jensen 27. oktober 23 Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK Resumé: Ved en gennemgang af de sektormæssigt fordelte

Læs mere

Bruttokapital, nettokapital, usercost og andet godt

Bruttokapital, nettokapital, usercost og andet godt Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Malle Pedersen 15. oktober 1996 Bruttokapital, nettokapital, usercost og andet godt Resumé: I nærværende papir redegøres der for en række begreber og

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Om boligpriserne - En opfølgning

Om boligpriserne - En opfølgning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 18. oktober 13 Om boligpriserne - En opfølgning Resumé: Nærværende papir sammenligner ADAMs boligprisindeks, som er Danmarks Statistik

Læs mere

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 05.02.2015 Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter og store brancher i ADAM Resumé: I papiret sammenholdes konjunkturgab

Læs mere

Ugeseddel - uge

Ugeseddel - uge Ugeseddel - uge 50 + 51 Tobias Markeprand 19. december 2008 Forelæsninger Vi har indtil videre analseret forbrugeren og hvordan denne træffer sit valg på markedet. Dette gav os efterspørgselskurven der

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 28. marts 1996 Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Resumé: Justeringsled

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 2 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 18 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Kapitel 18: Markederne for produktionsfaktorer

Læs mere

Kvoter i ny og gammel ADAMBK

Kvoter i ny og gammel ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 15. februar 1999 Kvoter i ny og gammel ADAMBK Resumé: Papiret sammenligner kvoter i ny og gammel ADAMBK, hhv. ADAMBK og ADBK0797. Formålet

Læs mere

Private investeringer i bygninger og anlæg i ny modelversion.

Private investeringer i bygninger og anlæg i ny modelversion. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Poul Uffe Dam 17. januar 1995 Private investeringer i bygninger og anlæg i ny modelversion. Resumé: Det noteres, at bestemmelsen af de private investeringer

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22/9-1996 Mere dokumentation til Kapitel 1 i ADAM bogen Resumé: Sammenligning af multiplikatorer i ADAM Okt91 og ADAM Mar95, på ens

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Faktorblokkens udviklingshistorie, 1991-1995

Faktorblokkens udviklingshistorie, 1991-1995 Faktorblokkens udviklingshistorie, 1991-1995 Thomas Thomsen Economic Modelling Working Paper Series 1998:1 Economic Modelling Statistics Denmark Sejrøgade 11 DK-2100 Copenhagen Tel: (+45) 39 17 32 02 Fax:

Læs mere

Forslag til ændringer i forbrugsligningen.

Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 16. maj 2016 Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges et forslag til hvilke ændringer, der

Læs mere

Projekt 4.6 Løsning af differentialligninger ved separation af de variable

Projekt 4.6 Løsning af differentialligninger ved separation af de variable Projekt 4.6 Løsning af differentialligninger ved separation af de variable Differentialligninger af tpen d hx () hvor hx ()er en kontinuert funktion, er som nævnt blot et stamfunktionsproblem. De løses

Læs mere

Tidsseriemodeller for bilpark og årskørsel per bil

Tidsseriemodeller for bilpark og årskørsel per bil Tidsseriemodeller for bilpark og årskørsel per bil Mogens Fosgerau Danmarks TransportForskning mf@dtf.dk 1 Indledning Dette papir omhandler en del af en aggregeret prognosemodel for dansk vejtrafik, kaldet

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Fastkurspolitikkens betydning

Fastkurspolitikkens betydning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. oktober 28 Fastkurspolitikkens betydning Resumé: Vi illustrerer, at den langsigtede effekt på løn og aktivitet i ADAM er uafhængig af hældningen

Læs mere