2007/2 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Fremsat den 12. marts 2008 af undervisningsminister (Bertel Haarder) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007/2 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Fremsat den 12. marts 2008 af undervisningsminister (Bertel Haarder) Forslag."

Transkript

1 2007/2 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Fremsat den 12. marts 2008 af undervisningsminister (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og forskellige andre love (Forenklinger vedrørende bygningsmæssig sammenhæng, administrative fællesskaber m.v.) 1 I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, som ændret ved 4 i lov nr. 559 af 6. juni 2007 og 2 i lov nr. 560 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. 5, stk. 4, 1. pkt., affattes således:»stk. 4. Skolens bygninger skal ligge i geografisk nærhed af hinanden.«2. I 5, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:»dette gælder dog kun for to bestyrelsesmedlemmer ved tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, jf. 2, stk. 3, 2. og 3. pkt.«3. I 8 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»eleverne på en skoleafdeling, der er godkendt til at undervise på et andet undervisningssprog end dansk, skal ikke aflægge prøverne, hvis skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne for disse elever.«4. I 10, stk. 4, indsættes efter»finansår«:»og fradrages de frie grundskolers samlede bidrag til Barselsfonden delt med antallet af årselever, der er budgetteret med på finansloven«. 5. I 11, stk. 3, indsættes efter 4. pkt. som nyt pkt.:»med forældrenes samtykke kan fordelingssekretariatet efter anmodning fra en fri grundskole elektronisk indhente de økonomiske oplysninger fra skattemyndighederne, der er nødvendige for varetagelsen af sekretariatets opgaver i henhold til 17, stk. 1.«6. 11, stk. 5, 3. pkt., ophæves , stk. 6, 3. pkt., affattes således:»undervisningstilskud fordeles med en takst pr. årselev for elever, der var under 13 år den 5. september året før finansåret (takst 1), en anden takst pr. årselev for elever på højst 9. klassetrin, der var over 13 år den 5. september året før finansåret (takst 2), og en tredje takst pr. årselev for elever på 10. klassetrin (takst 3).«1

2 8. 17 a ophæves. 9. I 19, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.:»dette gælder dog ikke, hvis skolen oprettes med henblik på at varetage sin skole- og undervisningsvirksomhed i bygninger, som har tilhørt en fri grundskole, der er nedlagt umiddelbart forud for oprettelsen og med overvejende samme elever og personale som den nedlagte skole.«2 I lov nr. 574 af 9. juni 2006 om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Skolens bygninger skal ligge i geografisk nærhed af hinanden.«2. Efter 2 indsættes:» 2 a. En skole eller et kursus kan efter aftale med en eller flere andre skoler eller kurser omfattet af 1, stk. 1, statslige selvejende institutioner for videregående uddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse m.v. varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om varetagelsen af de administrative opgaver, der er nævnt i stk. 1.«3. Efter 14 indsættes:» 14 a. Staten yder tilskud til introduktionskurser og brobygning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, ud fra antal årselev og et tilskud pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Undervisningsministeren fastsætter regler om beregningen af årselever.«4. Overskriften til kapitel 7 affattes således:»klageadgang m.v.«5. Efter 30 indsættes i kapitel 7:» 30 a. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i denne lov i tilfælde, hvor en skole udbyder undervisning, der sigter mod en eksamen, som efter aftale mellem Danmark og en fremmed stat er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark og i den anden stat.«3 I lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., som ændret ved 2 i lov nr. 556 af 6. juni 2007, 14 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og 74 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, indsættes efter»videregående uddannelser«:»samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen«. 2. I 2 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. For institutionens aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter 36 tilsvarende anvendelse.«2

3 4 I lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 1, indsættes efter»institutioner for almen voksenuddannelse m.v.«:»samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen«. 2. I 8 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. For professionshøjskolens aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter 27 tilsvarende anvendelse.«5 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006, som ændret ved 2 i lov nr. 576 af 9. juni 2006, 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, 12 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og 69 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: a, 1. pkt., affattes således:»en institution for erhvervsrettet uddannelse, jf. 1, stk. 1, kan efter aftale med andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse, en eller flere statslige selvejende uddannelsesinstitutioner, erhvervsakademier samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner.«2. I 33 a, indsættes som stk. 2:»Stk. 2. For institutionens aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter 21 a tilsvarende anvendelse.«loven træder i kraft den 1. august

4 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Med lovforslaget tilsigtes forenkling, modernisering, ensartning og præcisering af gældende regler for frie grundskoler og private gymnasier, herunder vedrørende geografisk og bygningsmæssig enhed. De private gymnasier har i længere tid ønsket at få samme mulighed som de offentlige gymnasier til at indgå i administrative fællesskaber. Med lovforslaget får de private gymnasier samme adgang til at indgå i administrative fællesskaber og opgavevaretagelse som de offentlige gymnasier. 2. Gældende ret Administrative fællesskaber De private gymnasiale skoler har ikke samme mulighed for at indgå i administrative fællesskaber, som offentlige gymnasier, der kan indgå i administrative fællesskaber med institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre statslige selvejende institutioner for videregående uddannelse Bygningsmæssig sammenhæng Efter 5, stk. 4, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og 2, stk. 2, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen skal frie grundskoler henholdsvis private gymnasiale skoler udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. Det har ikke været hensigten at hindre en naturlig udvidelse og gradvis udflytning af en skole, eller at lade f.eks. de mindre skolebørn eller svært handicappede børn undervise i en anneksbygning eller lignende Barselsfond Reglerne om de frie grundskolers bidrag til Barselsfonden har hjemmel i en tekstanmærkning til finanslovens Bestyrelsesmedlemmer Det fremgår af 5, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., at alle bestyrelsesmedlemmer på frie grundskoler skal beherske dansk i skrift og tale Folkeskolens afgangsprøver Det fremgår af 8 a, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., at en fri grundskole skal afholde folkeskolens afgangsprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøven. 3. Lovforslagets indhold Forslaget medfører ændringer i lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse Administrative fællesskaber Efter lovforslaget får de private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser mulighed for at varetage og indgå i administrative fællesskaber efter en samarbejdsmodel og en vederlagsmodel, således som det allerede er muligt for offentlige gymnasier, erhvervsskoler og professionshøjskoler. Lovforslaget giver mini- 4

5 steren bemyndigelse til at fastsætte regler om private gymnasiers adgang til at deltage i administrative fællesskaber Bygningsmæssig sammenhæng Det foreslås, at bestemmelserne om geografisk og bygningsmæssig enhed for frie grundskoler og private gymnasieskoler bringes i overensstemmelse med den praksis, der har udviklet sig på området Barselsfond Det foreslås, at reglerne om de frie grundskolers bidrag til Barselsfonden indsættes i friskoleloven. Barselsfonden kompenserer institutionerne for merudgifter til vikarer i forbindelse med barselsorlov. Inden tilskuddet til de frie grundskoler fastsættes, overføres et beløb til Barselsfonden beregnet på grundlag af de frie grundskolers antal årsværk Bestyrelsesmedlemmer Det foreslås, at ved tyske mindretalsskoler og ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, skal der kun være krav om, at to bestyrelsesmedlemmer behersker dansk i skrift og tale Folkeskolens afgangsprøver Det foreslås, at frie grundskoler med en afdeling, der er godkendt til at undervise på et andet undervisningssprog end dansk, kan meddele Undervisningsministeriet, at de ikke ønsker at afholde folkeskolens afgangsprøver for elever på disse afdelinger Elektroniske oplysninger fra skattemyndighederne Efter ønske fra Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler foreslås, at fordelingssekretariatet skal kunne indhente elektroniske oplysninger om indkomstforhold fra skattemyndighederne til brug for sekretariatets opgaver. Forslaget indebærer såvel en forenkling for den enkelte borger som en administrativ forenkling, der samtidig er en sikring af, at de rette indkomstforhold bliver lagt til grund ved fordelingen af tilskudsbevillingen Øvrigt Lovforslaget indeholder i øvrigt enkelte mindre justeringer af tilskudsbestemmelser og præciseringer af de gældende bestemmelser Specielt om frie kostskoler Det lovudkast, der har været i høring, forud for fremsættelsen af lovforslaget, og som ligger til grund for lovforslaget, indeholder også forslag til lovændringer på de frie kostskolers område. På baggrund af høringssvaret fra de frie kostskolers skoleorganisationer er der imidlertid ikke i lovforslaget medtaget bestemmelser om frie kostskoler. Der vil blive arbejdet videre med henblik på fremsættelse af et lovforslag herom på et senere tidspunkt, f.eks. i det kommende folketingsår. Ministeriet vil dog inden for den gældende lovgivning fortsætte arbejdet med administrativt at forenkle reglerne for godkendelsesproceduren ved frie kostskolers ansøgning om godkendelse til tilskud. Den nuværende procedure indebærer, at skolerne inden 12 måneder før skolevirksomhedens start skal indsende oplysninger om den selvejende institutions styrings- og organisationsmæssige forhold, senest 8 måneder før skal skolen indsende en beskrivelse af skolens lokaler og arealer samt etablerings- og driftsbudget, senest 3 måneder før skal skolen indsende årsplan og indholdsplan, kopi af købsaftale eller skøde vedrørende skolens bygninger, samt endelig plan for bygningernes indretning. Umiddelbart før starten skal indsendes dokumentation for, at lokalerne er godkendt af brand-, bygnings- og sundhedsmyndigheder m.v. 5

6 Der påtænkes gennemført en forenkling af ansøgningsproceduren, bl.a. således at der kun er to frister i stedet for de nuværende fire frister. Herudover er det planen, at nye skoleinitiativer ikke skal indsende det store antal bilag til ansøgningen, som det er tilfældet i dag. 4. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for staten, kommunerne og regionerne i forhold til de foreslåede forenklinger. 5. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for staten, kommunerne og regionerne. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Høring Et lovudkast har forud for fremsættelsen været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Efterskoleforeningen, Foreningen af Frie Ungdomsog Efterskoler, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, Frie kostskolers fællesråd, Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, Gymnasieskolernes Rektorforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske erhvervsskoler, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Lederforeningen for VUC, Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler, VUC Bestyrelsesforening, Danske Landbrugsskoler, Foreningen af studenterkursusrektorer, Erhvervsskolelederne i Danmark, SOSU-lederforeningen, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene, Frie Samarbejdende MVU-institutioner, Lærerseminariernes Rektorforsamling, Pædagogseminariernes Rektorforsamling, Sygeplejeskolernes Rektorforsamling, Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler, Lærerseminariernes Bestyrelsesforening, Pædagogseminariernes Bestyrelsesforening, Frie Grundskolers Fællesråd, Dansk Friskoleforening, Frie Skolers Lærerforening, Rigsrevisionen, Datatilsynet og KL. Lovudkastet er endvidere offentliggjort på Høringsportalen ( 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter 6

7 Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Til nr. 1 Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Det foreslås, at skolens bygninger skal ligge i geografisk nærhed af hinanden. Efter den gældende formulering skal en fri grundskole udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. Forslaget er en præcisering af ministeriets fortolkning af den gældende bestemmelse på baggrund af bemærkningerne til lovbestemmelsen, Lovforslag nr. L 192 ( , 2. samling): Stk. 2 om, at skolen skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed, er ny i forhold til den eksisterende friskolelov. Der har imidlertid vist sig at være behov for en klar hjemmel til at nægte at oprette filialer, som ikke opfylder elevtalskravene for en fri grundskole eller som oprettes i strid med anmeldelsesfristen. Bestemmelsen indebærer, at der ikke kan oprettes filialer i de tilfælde, hvor der i realiteten er tale om oprettelse af en parallelskole. Det er derimod ikke hensigten at hindre en naturlig udvidelse og gradvis udflytning af en skole, ligesom det også kan være hensigtsmæssigt at lade f.eks. de mindre skolebørn eller svært handicappede børn undervise i en anneksbygning eller lignende. Ved geografisk nærhed tænkes på, at en skoles bygninger skal ligge i en rimelig gåafstand fra hinanden, sådan at børnene kan opleve skolen som en samlet enhed. Til nr. 2 Det foreslås, at ved tyske mindretalsskoler og ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, skal der kun være krav om, at to bestyrelsesmedlemmer behersker dansk i skrift og tale. Efter den gældende lov skal alle bestyrelsesmedlemmer i frie grundskoler beherske dansk i skrift og tale. Dette må dog anses unødvendigt for alle bestyrelsesmedlemmer ved tyske mindretalsskoler og ved skoler, som Undervisningsministeriet undtagelsesvist har givet dispensation til at have et andet undervisningssprog end dansk. Følgende skoler har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk: Copenhagen International School (engelsk), Amager s International School (engelsk), Sct. Petri Skole (tysk) og Prins Henriks Skole (fransk). Den foreslåede bestemmelse gælder også de skoler, der har godkendelse til at have en afdeling, hvor undervisningssproget er engelsk. Følgende skoler har godkendelse til at have en afdeling, hvor undervis- 7

8 ningssproget er engelsk: Bernadotteskolen, Bjørn s Internationale skole, Interskolen, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium, Privatskolen Als, Rygårds Skole og Skipper Clement Skolen. Til nr. 3 Undervisningsministeriet har godkendt, at nogle frie grundskoler må have en afdeling med et andet undervisningssprog end dansk. Eleverne på afdelingerne vil ofte ikke have forudsætninger for at kunne deltage i folkeskolens afgangsprøver. Det foreslås derfor, at de pågældende frie grundskoler kan meddele Undervisningsministeriet, at de ikke ønsker at afholde folkeskolens afgangsprøver for elever på disse afdelinger. Hermed sikres, at eleverne på disse skoler ikke stilles ringere end eleverne på skoler, der er godkendt til udelukkende at have et andet undervisningssprog end dansk. Til nr. 4 Det følger af den gældende lovs 10, stk. 3, at det gennemsnitlige tilskud pr. årselev beregnes med udgangspunkt i summen af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen og 15 pct. af den beregnede årlige pensionsgivende lønudgift på alle frie grundskoler til ledere, lærere og børnehaveklasseledere ansat den 5. september 1995 delt med det samlede elevtal pr. 5. september Dog indgår den pensionsgivende lønudgift i forbindelse med kostafdelinger og undervisning af elever med svære handicap ikke i beregningen. Efter lovforslaget, skal der inden beregning af det gennemsnitlige tilskud pr. årselev efter 10, stk, 3, fratrækkes et beløb, der svarer til de frie grundskolers samlede årlige bidrag til Barselsfonden divideret med det budgetterede antal årselever. Reglerne om de frie grundskolers bidrag til Barselsfonden har hidtil haft hjemmel i en tekstanmærkning til finanslovens 20. Til nr. 5 Efter ønske fra Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler foreslås, at fordelingssekretariatet skal kunne indhente elektroniske oplysninger fra skattemyndighederne til brug for sekretariatets opgaver med at fordele tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger og til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling. Tilskuddene beregnes på baggrund af forældrenes indkomstgrundlag. Forældrene skal give samtykke til indhentning af oplysningerne om deres indkomstforhold. Samtykket skal gives ved en frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling, jf. lov om behandling af personoplysninger. De elektroniske oplysninger, som Fordelingssekretariatet kan indhente fra skattemyndighederne er indkomstgrundlaget, der dannes af data fra SLUT-systemet (CRS-L). I dag ansøger forældrene om tilskud på en ansøgningsblanket. Forældrene påfører selv alle nødvendige oplysninger, herunder indkomstoplysningerne, hvorefter disse kontrolleres og registreres manuelt i et sagsbehandlingssystem. Denne tilskudsadministration er meget tung og giver mange fejlmuligheder. Forslaget indebærer således såvel en forenkling for den enkelte borger som en administrativ forenkling, der samtidig er en sikring af, at de rette indkomstforhold bliver lagt til grund ved fordelingen af tilskudsbevillingen. Til nr. 6 og 7 Lovforslagene er tekniske rettelser, idet affattelsen af 11, stk. 6, 3. pkt., ved en fejl blev angivet som vedrørende 11, stk. 5, 3. pkt., i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 559 af 6. juni Lovforslag 8

9 nr. L 171 om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love (Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) Til nr. 8 Det foreslås, at lovens 17 a om, at staten yder et særligt tilskud til indkøb af computere til elever i frie grundskolers 3. klasse, ophæves. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr af 27. december 2003 som et led i opfølgningen af regeringens et-årige aftale om udmøntning af omstillingsreserve for 2004 for frie grundskoler. Den omhandlede omstillingsreserve er opbrugt. Derfor har lovbestemmelsen mistet sin betydning. Til nr. 9 Forslaget præciserer, at en nyoprettet skole, der oprettes med henblik på at varetage skole- og undervisningsvirksomhed i en umiddelbart forud nedlagt fri grundskoles bygninger med en overvejende del af de samme ansatte og elever, skal opfylde samme elevtalskrav som den nedlagte skole. Herved modvirkes forsøg på omgåelse af lovens mindsteelevtalskrav for skoler i drift på 28 elever i klasse efter 2 år, 12 elever i første år og 20 elever i andet år. Til 2 Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) Til nr. 1 Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 1. Til nr. 2 De private gymnasieskoler kan efter bestemmelsen varetage en række administrative opgaver for andre private gymnasieskoler eller andre selvejende institutioner. Det drejer sig blandt andet om tekniske støttefunktioner. Opgaver, der indeholder myndighedsudøvelse, kan ikke overlades til en anden institution. Efter bestemmelsen gives der hjemmel til, at en selvejende uddannelsesinstitution mod vederlag, der følger reglerne om indtægtsdækket virksomhed, kan varetage administrative opgaver for andre selvejende uddannelses institutioner (vederlagsmodellen). Det skal fremgå af institutionsvedtægten, at institutionen varetager en sådan funktion, og det er et krav, at de pågældende uddannelsesinstitutioner indgår en skriftlig aftale herom. Aftalen skal være i overensstemmelse med Finansministeriets regler om udbud og udlicitering og Konkurrencestyrelsens bekendtgørelse om EU s udbudsdirektiv m.v. Det er en betingelse, at den pågældende institution også varetager den administrative opgave for sig selv. Da institutionens hovedaktivitet skal være det godkendte uddannelsesformål, kan den administrative opgavevaretagelse maksimalt udgøre en vis procentdel af institutionens hovedaktivitet. Med bestemmelsen gives ikke en generel adgang for private gymnasier til at udføre indtægtsdækket virksomhed, men alene en adgang til at varetage administrative opgaver for andre selvejende institutioner efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Institutionerne kan ligeledes samarbejde med en eller flere andre uddannelsesinstitutioner om varetagelsen af administrative opgaver (samarbejdsmodellen). Det er et krav, at der mellem de pågældende uddannelsesinstitutioner er indgået en samarbejdsaftale, der skal være i overensstemmelse med standardsamarbejdsaftalen. Det foreslås at give undervisningsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om de administrative samarbejder mellem institutionerne. Bemyndigelsen tænkes blandt andet anvendt således, at private gym- 9

10 nasier omfattes af bekendtgørelse om selvejende uddannelsesinstitutioners varetagelse af administrative opgaver for andre selvejende uddannelsesinstitutioner og om administrativt samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, dog vil der for så vidt angår private gymnasiers opgavevaretagelse efter vederlagsmodellen blive fastsat regler om, at denne maksimalt må udgøre en vis procentdel af institutionens hovedaktivitet som er undervisningsvirksomhed, jf. ovenfor. De private gymnasieskoler m.v. er som private institutioner ikke omfattet af den momskompensationsordning, som gælder for de statslige selvejende institutioner og institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Udgifter til moms i forbindelse med aktiviteter, hvor en privat gymnasieskole m.v. varetager administrative opgaver for andre selvejende uddannelsesinstitutioner vil derfor ikke kunne blive kompenseret via momskompensationsordningen, men vil skulle indregnes i opgørelsen af den private gymnasieskoles udgifter ved opgaven. Statens tilskud til private gymnasieskoler indeholder tilskud til skolernes afholdelse af momsudgifter. Der henvises til forslagets 3, nr. 1 og 2, 4, nr. 1 og 2 og 5, nr. 1 og 2, hvorefter private gymnasieskoler kan være deltagere i administrative fællesskaber forankret i offentlige gymnasieskoler m.fl. institutioner. Til nr. 3 Det foreslås, at de private gymnasieskoler og kurser i lighed med de offentlige gymnasiale uddannelsesinstitutioner kan få tilskud pr. årselev til introduktionskurser og brobygning i henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Tilskuddet pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove, vil være det samme som til de offentlige gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om beregning af antallet af årselever. Bemyndigelsen vil blive brugt sådan, at der bliver overensstemmelse mellem tilskuddet til private og offentlige gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Reglerne om de private gymnasieskolers og kursers tilskud til introduktionskurser og brobygning har for finansåret 2008 haft hjemmel i en tekstanmærkning til finanslovens 20. Til nr. 4 Forslaget er en konsekvens af forslaget i nr. 5. Til nr. 5 Det foreslås, at undervisningsministeren i særlige tilfælde kan fravige lovens bestemmelser i tilfælde, hvor en skole udbyder undervisning, der efter aftale mellem Danmark og et andet land sigter mod en eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark og i det andet land. Bestemmelsen muliggør, at en privat skole kan give undervisning til en eksamen, der efter aftale mellem Danmark og et andet land er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark og det andet land, og hvor det kan være nødvendigt at fravige en eller flere bestemmelser i loven for at sikre, at undervisningen kan gives i overensstemmelse med de rammer for indhold, tilrettelæggelse og eksamensafholdelse, der er indgået aftale med det andet land om. Fravigelse kan endvidere være påkrævet for at sikre, at der med tilskud kan ske et udbud i Danmark, uanset at nogle af tilskudsbetingelserne herfor ikke kan opfyldes. Det gælder f.eks. kravet i lovens 17, stk. 1, nr. 1, om at skolen eller kurset skal have haft mindst 12 elever pr. klasse, beregnet enten som et gennemsnit af elevtallet den 5. september året før finansåret og det forudgående år eller som elevtallet den 5. september året før finansåret. Bestemmelsen påtænkes eksempelvis anvendt i forhold til Prins Henriks Skole til at fravige bestemmelsen i 17, stk. 1, nr. 1. Skolen har i henhold til den lovgivning om private gymnasier, der er ophævet i 10

11 forbindelse med kommunalreformen, fået en dispensation fra denne bestemmelse, som udløber 1. august Til 3 Til nr. 1 Det foreslås, at den nuværende bestemmelse om adgang for institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse m.v. til at indgå aftaler om varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver med andre tilsvarende institutioner eller institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre statslige selvejende institutioner for videregående uddannelse (professionshøjskoler mv.) udvides med private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen. Der henvises til bemærkningerne til 2, nr. 2. Til nr. 2 Den foreslåede 2, stk. 2, indebærer, at alle aktiviteter i forbindelse med et administrativt samarbejde på den institution, der er vært for samarbejdet, omfattes af momskompensationsordningen for de statslige selvejende institutioner og institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Det gælder således også, selvom aktiviteter vedrører en privat gymnasieskole mv., der i øvrigt ikke er omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. bemærkningerne til lovforslagets 2, nr. 2. Til 4 Til nr. 1 Det foreslås, at bestemmelsen om adgang for en professionshøjskole til at indgå aftaler om varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver med andre uddannelsesinstitutioner udvides med private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser. Der henvises til bemærkningerne til 3, nr. 1. Til nr. 2 Der henvises til bemærkningerne til 3, nr. 2. Til 5 Til nr. 1 Forslaget indebærer en ændret formulering af 33 a, 1. pkt., som affattet ved 56, nr. 2, i lovforslag nr. L 47 fremsat den 13. december 2007 om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Der henvises til bemærkningerne til 3, nr. 1. Til nr. 2 Der henvises til bemærkningerne til 3, nr. 2. Til 6 Der foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. august

12 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering 5 Stk. 4. Skolen skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige dette krav. Stk. 5.Den overordnede ledelse af skolen varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens drift over for undervisningsministeren. Bestyrelsesmedlemmer skal beherske dansk i skrift og tale. 8 a. Eleverne på en fri grundskole, der giver undervisning på 9. klassetrin, aflægger folkeskolens afgangsprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. 10 Stk. 4.Beløbene i stk. 3, nr. 1 og 2, prisog lønreguleres frem til det pågældende finansår. 11 Stk. 3. Undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene efter stk. 1, nr. 2, og 17, stk. 1 og 2, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af undervisningsministeren. Fordeling af tilskud til lærernes efteruddannelse kan fordelingssekretariatet efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, overlade til skoleorganisationer og lignende, der virker inden for lovens områ- Lovforslaget 1 I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, som ændret ved 4 i lov nr. 559 af 6. juni 2007 og 2 i lov nr. 560 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. 5, stk. 4, 1. pkt., affattes således:»stk. 4. Skolens bygninger skal ligge i geografisk nærhed af hinanden.«2. I 5, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:»dette gælder dog kun for to bestyrelsesmedlemmer ved tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, jf. 2, stk. 3, 2. og 3. pkt.«3. I 8 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»eleverne på en skoleafdeling, der er godkendt til at undervise på et andet undervisningssprog end dansk, skal ikke aflægge prøverne, hvis skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne for disse elever.«4. I 10, stk. 4, indsættes efter»finansår«:»og fradrages de frie grundskolers samlede bidrag til Barselsfonden delt med antallet af årselever, der er budgetteret med på finansloven«. 5. I 11, stk. 3, indsættes efter 4. pkt. som nyt pkt.:»med forældrenes samtykke kan fordelingssekretariatet efter anmodning fra en fri grundskole elektronisk indhente de økonomiske oplysninger fra skattemyndighederne, der er nødvendige for varetagelsen af sekretariatets opgaver i henhold til 17, stk. 1.«12

13 de. Undervisningsministeren kan tillægge fordelingssekretariatet yderligere opgaver af administrativ karakter på de frie grundskolers område. Fordelingssekretariatet kan fra skolerne indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af dets opgaver i henhold til 1. og 3. pkt. Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for fordelingssekretariatets virksomhed. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af fordelingssekretariatets opgaver. Stk. 5. Driftstilskudsbevillingen med fradrag af de særlige tilskud, der er nævnt i stk. 1, opdeles i grundtilskud, fællesudgiftstilskud og undervisningstilskud. På de årlige finanslove fastsættes, hvor stor en del af driftstilskudsbevillingen der afsættes til hver af de tre tilskudsformer. Undervisningstilskud fordeles med en takst pr. årselev for elever, der var under 13 år den 5. september året før finansåret (takst 1), en anden takst pr. årselev for elever på højst 9. klassetrin, der var over 13 år den 5. september året før finansåret (takst 2), og en tredje takst pr. årselev på 10. klassetrin (takst 3). Stk. 6. Grundtilskud fordeles til hver skole med samme beløb, idet der dog fastlægges et maksimalt beløb pr. årselev. Fællesudgiftstilskud fordeles med en takst pr. årselev for op til et på de årlige finanslove fastsat antal årselever (takst 1) og en anden lavere takst pr. årselev for øvrige årselever (takst 2). Undervisningstilskud fordeles med en takst pr. årselev for elever, der var under 13 år den 5. september året før finansåret (takst 1), og en anden takst pr. årselev for elever, der var over 13 år den 5. september året før finansåret (takst 2). Beløbene og taksterne fastlægges på grundlag af skolens geografiske beliggenhed (regionaliseringsfaktoren). Beløbene og taksterne samt regionaliseringsfaktoren fastsættes på de årlige finanslove , stk. 5, 3. pkt., ophæves , stk. 6, 3. pkt., affattes således:»undervisningstilskud fordeles med en takst pr. årselev for elever, der var under 13 år den 5. september året før finansåret (takst 1), en anden takst pr. årselev for elever på højst 9. klassetrin, der var over 13 år den 5. september året før finansåret (takst 2), og en tredje takst pr. årselev for elever på 10. klassetrin (takst 3).«13

14 17 a. Staten yder et særligt tilskud til indkøb af computere til elever i frie grundskolers 3. klasse inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af tilskud, herunder om ansøgningsprocedure og -frister, tilbagebetaling af tilskud, indberetning, regnskabsaflæggelse og revision m.v. Stk. 2. For tilskud efter stk. 1 gælder bestemmelserne i 18, stk. 1, og 21, stk. 1, ikke. 19. Tilskud i henhold til denne lov kan kun ydes til skoler, som har mindst 28 elever i alt på klassetrin beregnet enten som elevtallet pr. 5. september året før finansåret eller som et gennemsnit af elevtallene pr. 5. september året før finansåret og de to forudgående år. Der kan dog ydes tilskud til skoler fra skoleårets begyndelse svarende til det gennemsnitlige tilskud pr. årselev, der er fastsat på finansloven, jf. 10, stk. 3 og 4, og 11, stk. 7, hvis antallet af elever pr. 5. september er mindst 28 i alt på klassetrin. For skoler med kostafdeling, jf. 2, stk. 4, gælder betingelserne i 1. og 2. pkt. dog for klassetrin. En nyoprettet skole skal i det første skoleår pr. 5. september have mindst 12 elever og i det andet skoleår pr. 5. september mindst 20 elever, jf. dog 13, stk. 2, om kostafdelinger. Skoler, der hidtil har kunnet få dispensation fra elevtalskravene, skal ikke overholde elevtalskravene i 1. og 2. pkt., men det elevtalskrav, som den enkelte skoles dispensation har givet mulighed for. 2 Stk. 2. Skolen eller kurset skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed a ophæves. 9. I 19, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.:»dette gælder dog ikke, hvis skolen oprettes med henblik på at varetage sin skole- og undervisningsvirksomhed i bygninger, som har tilhørt en fri grundskole, der er nedlagt umiddelbart forud for oprettelsen og med overvejende samme elever og personale som den nedlagte skole.«2 I lov nr. 574 af 9. juni 2006 om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hfkurser) foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Skolens bygninger skal ligge i geografisk nærhed af hinanden.«2. Efter 2 indsættes: 14

15 Kapitel 7 Klageadgang» 2 a. En skole eller et kursus kan efter aftale med en eller flere andre skoler eller kurser omfattet af 1, stk. 1, statslige selvejende institutioner for videregående uddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse m.v. varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om varetagelsen af de administrative opgaver, der er nævnt i stk. 1.«3. Efter 14 indsættes:» 14 a. Staten yder tilskud til introduktionskurser og brobygning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, ud fra antal årselev og et tilskud pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Undervisningsministeren fastsætter regler om beregningen af årselever.«4.overskriften til kapitel 7 affattes således:»klageadgang m.v.«5. Efter 30 indsættes i kapitel 7:» 30 a.undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i denne lov i tilfælde, hvor en skole udbyder undervisning, der sigter mod en eksamen, som efter aftale mellem Danmark og en fremmed stat er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark og i den anden stat.«3 I lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., som ændret ved 2 i lov nr. 556 af 6. juni 2007, 14 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og 74 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 15

16 2. En institution kan efter aftale med en eller flere andre institutioner omfattet af 1, stk. 1, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre statslige selvejende institutioner for videregående uddannelse varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. 8. Professionshøjskolen kan efter aftale med en eller flere andre professionshøjskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse m.v. varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. 33 a. En institution for erhvervsrettet uddannelse, jf. 1, stk. 1, kan efter aftale med andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse og en eller flere statslige selvejende uddannelsesinstitutioner varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. 1. I 2, stk. 1, indsættes efter»videregående uddannelser«:»samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen«. 2. I 2 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. For institutionens aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter 36 tilsvarende anvendelse.«4 I lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 1, indsættes efter»institutioner for almen voksenuddannelse m.v.«:»samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen«. 2. I 8 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. For professionshøjskolens aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter 27 tilsvarende anvendelse.«5 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006, som ændret ved 2 i lov nr. 576 af 9. juni 2006, 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, 12 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og 69 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: a, 1. pkt., affattes således:»en institution for erhvervsrettet uddannelse, jf. 1, stk. 1, kan efter aftale med andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse, en eller flere statslige selvejende uddannelsesinstitutioner, erhvervsakademier samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner.«2. I 33 a, indsættes som stk. 2: 16

17 »Stk. 2. For institutionens aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter 21 a tilsvarende anvendelse.«17

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) LBK nr 950 af 24/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 159.52J.271 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 080.137.031 Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 1 Uddannelsesudvalget 2009-10 L 121 Bilag 6 Offentligt Sagsnr.: 131.45F.031 L 121 Æ n d r i n g s f o r s l a g Af undervisningsministeren, tiltrådt af Til 1 1. Nr. 1 affattes således:»1. 2, stk. 1 og 2,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 917 af 13/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.20S.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 688 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 786 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.94M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 76 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul)

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul) 2011/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 217.85H.271

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 373 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Troels Lund Poulsen) UDKAST 25.3.2011 Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Opfølgning på ghettoudspil og folkeskoleudspil)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag.

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. 2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 044.48S.541 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets tilskud

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Certificeringstilskud

Certificeringstilskud Marts 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt UDKAST 19/12-2014 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til 2010/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr. 059.68G.031 Fremsat den 14. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 1075 af 08/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) LBK nr 765 af 04/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.90M.541 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2 Velkommen til orienteringsdage 2017 Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler 01-09-2017 Side 2 5. September 2017 Frist: 6. oktober 2017 01-09-2017 Side 3 Information om tilskud Friskoleloven

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere