Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og godtgørelser m.v. efter lov om arbejdsskadesikring 1. Der betales arbejdsskadeafgift til staten af: 1. Erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt mén, som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring. 2. Overgangsbeløb ved dødsfald, erstatninger for tab af forsørger og godtgørelser til efterladte, som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring. Afgiftssats 2. Afgiftssatsen er 13 pct. af afgiftsgrundlaget efter 4. Afgiftspligtige 3. De afgiftspligtige efter 1 er: 1) Staten og dens institutioner. 2) Kommuner og regioner, der ikke har tegnet forsikring mod følgerne af arbejdsulykker, jf. 48, stk. 5 i lov om arbejdsskadesikring. 3) Andre selvforsikrede arbejdsgivere. 4) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. 5) Forsikringsselskaber, der udbyder eller har udbudt arbejdsskadeforsikringer efter lov om arbejdsskadesikring. 4. Afgiftsgrundlaget er: Kapitel 2 Afgiftsgrundlag 1 Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2 Godtgørelser for varigt mén, overgangsbeløb ved dødsfald og godtgørelser til efterladte tilkendt i kalenderåret efter lov om arbejdsskadesikring. 2. Hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger for tab af erhvervsevne og erstatninger for tab af forsøger tilkendt i kalenderåret efter lov om arbejdsskadesikring. Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsens opgørelse af hensættelser til dækning af fremtidige løbende ydelser sker efter bek. nr. 894 af 14. december Kapitel 3 Administrative bestemmelser Identifikation af de afgiftspligtige 5. De afgiftspligtige efter 3 identificeres af told- og skatteforvaltningen på grundlag af oplysninger modtaget fra Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen og Arbejdsskadestyrelsen kan udveksle de nødvendige oplysninger om afgiftspligtige personer og selskaber m.v. (juridiske personer) til brug for de respektive myndigheders identifikation af afgiftspligtige efter 3, afgiftsberegningen og kontrollen heraf. Oplysningerne kan leveres i elektronisk form og kan gøres til genstand for registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed. 6. Afgiftspligtige med forretningssted i et andet EU- eller EØS-land kan udpege en repræsentant, som er en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Den afgiftspligtige skal oplyse told- og skatteforvaltningen om repræsentantens identifikationsoplysninger. Stk. 2. Afgiftspligtige, der ikke har forretningssted i Danmark eller i et andet EU- eller EØS-land, skal udpege en repræsentant og identificere sig over for told- og skatteforvaltningen ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Repræsentanten hæfter solidarisk for afgiften. Afregning og opkrævning af afgiften 7. Afgiftsperioden er kalenderåret. Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsen opgør hvert år inden udgangen af april måned for hver af de afgiftspligtige efter 3 summen af erstatninger for tab af erhvervsevne, godtgørelser for varigt mén, overgangsbeløb ved dødsfald, erstatninger for tab af forsøger og godtgørelser til efterladte, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring i det foregående kalenderår. Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsens opgørelser efter stk. 2 danner grundlag for told- og skatteforvaltningens beregning og opkrævning af en acontoafgift og for opgørelsen af den endelige afgift for hver af de afgiftspligtige efter 3. Stk. 4. Hvert år beregner og opkræver told- og skatteforvaltningen for hver af de afgiftspligtige efter 3 en acontoafgift. Acontoafgiften beregnes på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens tilkendelser i det kalenderår, som ligger forud for det kalenderår, som acontoafgiften vedrører. Acontoafgiften skal indbetales til told- og skatteforvaltningen senest den 15. juni i det år, som acontoafgiften vedrører. Stk. 5. I det kalenderår, der følger efter det år, som afgiften vedrører, opgør told- og

3 - 3 - skatteforvaltningen for hver af de afgiftspligtige efter 3 den endelige afgift. Restafgift skal indbetales til told- og skatteforvaltningen senest den 15. juni i det kalenderår, som følger efter det kalenderår, som afgiften vedrører. Restafgift skal indbetales sammen med acontoafgiften efter stk. 4 for det aktuelle år. Tilsvarende skal told- og skatteforvaltningen tilbagebetale overskydende afgift til de afgiftspligtige senest den 15. juni i kalenderåret efter det år, som afgiften vedrører. Tilbagebetaling kan ske ved modregning i det acontobeløb, som told- og skatteforvaltningen opkræver efter stk. 4. Stk. 6. Betaling af acontobeløb efter stk. 4 og af den endelige afgift efter stk. 5, som vedrører institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. lov om arbejdsskadesikring, påhviler det enkelte ministerområde. Vedkommende minister kan fordele udgifterne på de enkelte institutioner. Stk. 7. Ved manglende eller mangelfuld betaling finder opkrævningslovens 6 8 tilsvarende anvendelse. Kapitel 4 Straffebestemmelser 8. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt: 1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen. 2) Overtræder 6, stk. 2. Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne. Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 289. Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 5 Ikrafttræden og overgangsregler m.v. 9. Loven træder i kraft den 1. september Stk. 2. Første afgiftsperiode omfatter erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt mén tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen i perioden fra og med den 1. september 2012 til og med den 31. december 2012 samt erstatninger for tab af forsøger, overgangsbeløb ved dødsfald og godtgørelse til efterladte efter lov om arbejdsskadesikring, som er tilkendt i samme periode Stk. 3. Første acontobetaling efter 7, stk. 3, skal indbetales senest den 15. december Acontoafgiften for hver af de afgiftspligtige for 2012 beregnes på grundlag af 1/3 af den afgiftspligtiges andel af de tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt mén, som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen i 2011.

4 Til dækning af afgiften efter 1 kan forsikringsselskaberne forhøje præmierne for lovpligtig arbejdsskadeforsikring for tiden efter lovens ikrafttræden, uanset de indgåede forsikringsaftaler. Stk. 2. Til dækning af afgiften efter 1 kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring forhøje bidraget for lovpligtig sikring mod erhvervssygdomme for tiden efter lovens ikrafttræden. 11. I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret ved bl.a. ved 9 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, 39 i lov nr. 698 af 25. juni 2010, 27 i lov nr. 247 af 30. marts 2011 og senest ved 8 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: 1. I bilag 1, liste A, indsættes som nr. 36: 36) Lov om arbejdsskadeafgift. 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

5 - 5 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets enkelte elementer 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1. Økonomiske konsekvenser for staten 4.2. Økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner 4.3. Skatteudgifter 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Forslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten om et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Forslaget skal medvirke til at øge de enkelte virksomheders og branchers incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsulykker. Lovforslaget bidrager endvidere til at finansiere aftalte tiltag efter finansloven. 2. Lovforslagets formål og baggrund Erhvervssygdomme og arbejdsulykker har stor betydning og mange konsekvenser både for

6 - 6 - den syge eller skadelidte og for arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien. Hvert år modtager Arbejdsskadestyrelsen op imod anmeldelser om arbejdsskader. Derfor er der store perspektiver i at nedbringe antallet af arbejdsskader. En arbejdsskadeafgift vil medføre øgede omkostninger ved arbejdsskader og vil derfor give et øget økonomisk incitament til at forebygge, at arbejdsskader opstår. Forsikringsselskaber, som udbyder arbejdsskadeforsikringer, vil skulle indregne de øgede omkostninger ved arbejdsskaderne i deres risikovurderinger. Det må derfor forventes, at forsikringsselskaberne vil forhøje præmierne og herunder fordele omkostningsrisikoen ud fra, hvor skaderne er flest og størst. For de selvforsikrede arbejdsgivere, herunder staten, regionerne og visse kommuner, vil afgiften blive en direkte ekstraomkostning, som vil øge det økonomiske incitament til at forebygge arbejdsskader. Det er endvidere forudsat, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring vil søge dækning for udgiften via de bidrag, som opkræves fra arbejdsgiverne. Ved udformningen af reglerne er det tilstræbt i videst muligt omfang at mindske de administrative byrder og samtidig påse, at afgiften giver et økonomiske incitament til at forebygge arbejdsskader. De af Arbejdsskadestyrelsen tilkendte erstatninger og godtgørelser m.v. efter lov om arbejdsskadesikring giver et grundlag for beregning og opkrævning af afgiften, som er enkelt at administrere. Som følge af den tidsmæssige forskydning mellem den erstatningsudløsende begivenhed og Arbejdsskadestyrelsens afgørelse vil det i opstartsfasen være nødvendigt at beregne afgiften på grundlag arbejdsskader indtruffet før, men tilkendt efter lovens ikrafttræden. Forsikringsselskaberne vil imidlertid skulle fordele og indregne udgiften fremadrettet, nemlig i fremtidige præmier. Udgiften vil blive fordelt ud fra en vurdering af fremtidig risiko og vil derfor give det øgede økonomiske incitament til forebyggelse særligt i de brancher, som har de fleste og alvorligste arbejdsskader. Den beskrevne afgiftsstruktur er valgt for fremadrettet at ligestille private og offentlige arbejdsgiveres økonomiske incitament til at forebygge arbejdsskader. For nyetablerede forsikringsselskaber, hvor der endnu ikke er opstået skader hos de forsikrede, vil afgiftsgrundlaget pr. definition være 0 kr. Imidlertid vil disse selskaber være nødt til at indregne afgiften i deres økonomiske risiko fremadrettet og vil hermed være ligestillet med de øvrige forsikringsselskaber. Principielt kan der også hos de selvforsikrede arbejdsgivere og hos de etablerede forsikringsselskaber være et meget lille afgiftsgrundlag, det vil eksempelvis være tilfældet, hvis en selvforsikret kommune i en årrække ikke har haft nogen arbejdsskader. I dette tilfælde vil kommunens afgiftsgrundlag også være 0 kr. Det danske erstatningssystem vedrørende arbejdsskader bygger på et forsikringsprincip. Hovedformålet er at sikre den skadede arbejdstager en erstatning. Forsikringsprincippet

7 - 7 - medfører imidlertid, at den enkelte arbejdsgiver kun indirekte - via fremtidige præmiestigninger vil mærke de øgede udgifter til erstatninger. Men det ændrer ikke på, at udgifterne stadig vil kunne mærkes og dermed udgøre et incitament til generel forebyggelse af arbejdsskader i fremtiden. Den valgte afgiftsmodel vurderes at være den mest hensigtsmæssige, dels ud fra det adfærdsregulerende formål, dels ud fra administrative hensyn. 3. Lovforslagets enkelte elementer Efter forslaget vil forsikringsselskaber, der udbyder eller har udbudt arbejdsskadeforsikringer, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring samt selvforsikrede offentlige myndigheder og andre selvforsikrede arbejdsgivere blive pålagt en arbejdsskadeafgift. Afgiften foreslås beregnet på grundlag af de af Arbejdsskadestyrelsen tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne, godtgørelser for varigt mén, erstatninger for tab af forsøger, overgangsbeløb ved dødsfald og godtgørelser til efterladte, efter lov om arbejdsskadesikring. Derved vil afgiften styrke arbejdsgivernes incitament til at forebygge arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen foretager allerede i dag en årlig opgørelse af de tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt mén. Opgørelsen bruges som grundlag for beregning af bidrag efter arbejdsmiljøloven. Tallene er endeligt opgjort i april måned i året efter tilkendelsesåret. Opgørelsen foreslås udvekslet med SKAT, som på basis heraf beregner en acontoafgift for det aktuelle år. Året efter modtager SKAT oplysninger om årets faktiske erstatningsopgørelse pr. afgiftspligtig og udsender derefter en slutopgørelse sammen med acontoopkrævningen for det nye år. De erstatninger, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt for tab af forsøger, overgangsbeløb ved dødsfald og godtgørelse til efterladte, efter lov om arbejdsskadesikring, indgår ikke i det eksisterende grundlag for beregningen af arbejdsmiljøafgiften. Det forslås imidlertid, at de nævnte erstatninger og godtgørelser m.v. til efterladte også indgår i beregningsgrundlaget for arbejdsskadeafgiften. At undtage de erstatninger og godtgørelser m.v., som er tilkendt som følge af de alvorligste arbejdsulykker/erhvervssygdomme, nemlig dem som har medført døden, fra afgiftsgrundlaget ville stride mod lovens intentioner. Da også erstatninger og godtgørelser m.v. til efterladte efter lov om arbejdsskadesikring tilkendes af Arbejdsskadestyrelsen, foreslås det, at afgiften beregnes på grundlag af en årlig opgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen. De fleste erstatninger og godtgørelser tilkendes som sum-erstatninger/kapitalbeløb. I de tilfælde, hvor der derimod sker tilkendelse af en løbende ydelse, beregner

8 - 8 - Arbejdsskadestyrelsen en værdi af erstatningen i form af hensættelser, til brug for opgørelsen af de samlede årlige tilkendelser. Afgiftsgrundlaget for arbejdsskadeafgiften er de erstatninger og godtgørelser m.v., som tilkendes af Arbejdsskadestyrelsen, som 1. instans. Det foreslås, at disse tilkendelser skal være det endelige afgiftsgrundlag, således at der ikke skal reguleres i afgiften ved efterfølgende ændringer i tilfælde af anke eller domstolsprøvelse af den enkelte arbejdsskadesag. Dette foreslås af en række grunde. Dels vil det give den mest enkle afgiftsadministration, der hermed hovedsageligtvil bygge på oplysninger, som Arbejdsskadestyrelsen allerede i dag opgør, som led i opgørelsen af grundlaget for arbejdsmiljøbidraget. Dog fordeles arbejdsmiljøbidraget på de enkelte selskaber på grundlag af deres andel af de samlede erstatningsudgifter og godtgørelser, mens grundlaget for afgiften vil være de faktiske kronebeløb. Arbejdsskadestyrelsens opgørelse foretages ultimo januar hvert år, for det foregående år og vil indeholde alle afgørelser samt alle kendte ændringer i året. Efterfølgende reguleringer som følge af ændringer i 2. instans ville kræve en del administration hos Arbejdsskadestyrelsen, SKAT og hos de afgiftspligtige. Arbejdsskadestyrelsen har på baggrund af en analyse af et enkelt år (2011) skønnet, at i arbejdsskadesager, der blev omgjort af Ankestyrelsen, blev der foretaget en nedsættelse i ca. 1/3 af sagerne og dermed en forhøjelse i 2/3 af sagerne. Efterfølgende ændringer som følge af anke ville således hovedsagelig medføre en forhøjelse af afgiften, hvis der skulle reguleres herfor. Det vil endvidere være en fordel for de afgiftspligtige at få fastslået afgiftsgrundlaget endeligt med afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen, uden risiko for at der kommer en forhøjelse, som følge af en anke, i et efterfølgende år. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1. Økonomiske konsekvenser for staten Det umiddelbare nettoprovenu for staten skønnes til 500 mio. kr. om året svarende til det forudsatte i finanslovsaftalen. Tilbageløbet i form af færre indtægter fra andre skatter og afgifter er forudsat til 40 pct. og skønnes dermed til 200 mio. kr. om året. Det årlige nettoprovenu efter tilbageløb skønnes til 300 mio. kr. om året. Det skønnes, at afgiften vil give et umiddelbart nettoprovenu efter tilbageløb på 100 mio. kr. i 2012 og 300 mio. kr. i 2013, jf. tabel 1.

9 - 9 - Tabel 1. Statens nettoprovenu af en arbejdsskadeafgift, afgiftsår Mio. kr. i 2012-niveau Varigt Umiddelbart merprovenu Tilbageløb Provenu efter tilbageløb Provenu inklusive tilbageløb og adfærd Provenu inklusive tilbageløb og adfærd med arbejdsudbud Finansårsvirkningen på konto for 2012 skønnes til 170 mio. kr. For Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og forsikringsselskaber, der udbyder arbejdsskadeforsikringer, er det forudsat, at afgiften overvæltes i forsikringspræmierne. For staten og andre selvforsikrede arbejdsgivere rammer afgiften den enkelte selvforsikrede. Andelen af selvforsikrede udgør ca. 20 pct. Forsikringspræmien på en arbejdsskadeforsikring er typisk beregnet på grundlag af arbejdsgiverens tilhørsforhold til en branche, antallet af ansatte i virksomheden samt disses arbejdsfunktioner. I nogle tilfælde afspejler forsikringspræmien den enkelte virksomheds risiko fuldt ud når der er tale om meget store virksomheder - hvilket betyder, at forsikringspræmien er i overensstemmelse med den enkelte virksomheds risiko for arbejdsskader. I andre tilfælde foreligger der en tarifmæssig fastsættelse af forsikringspræmien, hvilket typisk er tilfælde for mindre virksomheder. Afgiften vurderes derfor i et vist omfang at øge de enkelte branchers - herunder større virksomheders - incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker. Dette skal også ses i lyset af, at afgiften overvæltes fuldt ud på de selvforsikrede, som afholder den fulde udgift til arbejdsskadeerstatninger. Denne ændring i adfærd skønnes at reducere afgiftsgrundlaget med godt 4 pct., hvilket medfører et provenu inklusive tilbageløb og adfærd på ca. 285 mio. kr. om året. Medtages arbejdsudbudseffekter, skønnes provenuet yderligere reduceret til ca. 265 mio. kr. om året. På grundlag af tilkendte erstatninger og godtgørelser er der korrigeret for statens andel. Det skyldes, at indtægten fra afgiften på det statslige område er en udgift for staten, hvilket giver et finansieringsbidrag på nul. Afgiften er derfor pålagt, så det umiddelbare nettoprovenu forventes til 500 mio. kr. om året Økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner Vurderet på grundlag af tidligere tilkendte erstatninger og godtgørelser skønnes kommunernes

10 og regionernes andel af afgiften, når der tages højde for, at bidraget fra statslige arbejdsgivere er nul, at udgøre ca. 25 pct. svarende til 40 mio. kr. i 2012 og 125 mio. kr. i Da der er tale om en generel arbejdsgiverafgift, der påvirker de kommunale og regionale arbejdsgivere på samme måde som de private arbejdsgivere, skal kommuner og regioner ikke kompenseres for de udgifter, som afgiften påfører dem Skatteudgifter Forslaget omfatter ingen skatteudgifter. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige [Tilgår] 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Vurderet på grundlag af de tilkendte erstatninger og godtgørelser skønnes det private erhvervslivs andel af afgiften, når der tages højde for, at bidraget fra statslige arbejdsgivere er nul, at udgøre ca. 75 pct. svarende til ca. 130 mio. kr. i 2012 og ca. 375 mio. kr. i Som nævnt vurderes afgiften i et vist omfang at øge de enkelte branchers - herunder større virksomheders - incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker, hvilket på sigt vil mindske de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges et virksomhedspanel. Afgiften opkræves fra forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og selvforsikrede arbejdsgivere. Afgiften foreslås i vidt omfang opkrævet efter samme model, som i dag anvendes i forbindelse med opkrævning af bidraget til arbejdsmarkedets parters miljøindsats, jf. 68 i arbejdsmiljøloven. Det må forventes, at forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan indarbejde opkrævningen af præmier og bidrag til dækning af deres del af udgiften i de procedurer og forretningsgange, som de allerede har tilrettelagt. Opkrævningen af afgiften forventes således ikke i sig selv at påføre de afgiftspligtige administrative byrder i nævneværdig grad. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for borgerne.

11 Miljømæssige konsekvenser Forslaget skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Forslaget notificeres som udkast efter direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) med senere ændringer. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Alle øvrige ministerier, Akademikernes Centralorganisation, Advokatrådet, AE-Rådet, Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Arbejdsmiljørådet, CEPOS Center for Politiske Studier, Cevea Centrum-venstre Akademiet, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Advokater, Danske Regioner, Datatilsynet, DI, Den Danske Skatteborgerforening, Erhvervsog Selskabsstyrelsen Center for kvalitet i Erhvervsregulering, Finansrådet, Finanstilsynet, Forsikring og Pension, FOA, Forbundet for pædagoger og klubfolk, FDR - Foreningen Danske Revisorer, FSR danske revisorer, FTF, HK, HORESTA, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagforening, Landsorganisationen i Danmark, Retssikkerhedschefen, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser Det umiddelbare nettoprovenu til staten skønnes til 170 mio. kr. i 2012 og 500 mio. kr. om året i de efterfølgende år. På længere sigt må det forventes, at arbejdsmiljøet forbedres. Dette er med til at reducere antallet af arbejdsskader, hvilket er forbundet med færre udgifter for erhvervslivet. Negative konsekvenser Den umiddelbare afgiftsbelastning for kommuner og regioner skønnes til 40 mio. kr. i 2012 og 125 mio. kr. om året i de efterfølgende år. Den umiddelbare afgiftsbelastning skønnes til ca. 130 mio. kr. i 2012 og ca. 375 mio. kr. om året i de efterfølgende år. Administrative Ingen Ingen nævneværdige

12 konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten konsekvenser Ingen Ingen Ingen Ingen Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til kapitel 1 Til 1 Med bestemmelsen foreslås det, at der skal betales en arbejdsskadeafgift til staten af erstatninger og godtgørelser, som tilkendes af Arbejdsskadesstyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring. Andre erstatninger end de nævnte er ikke omfattet af afgiften. Afgiften baseres på de nævnte erstatninger, der er tilkendt i et givent kalender, jf. nærmere i bemærkningerne til 4 og 7. Til 2 I bestemmelsen foreslås, at afgiftssatsen fastsættes til 13 pct. af afgiftsgrundlaget. Afgiftssatsen er foreslået til 13 pct. af afgiftsgrundlaget af hensyn til det provenu, som afgiften skal indbringe. Til 3 I bestemmelsen foreslås, hvem der er afgiftspligtige efter loven. De foreslåede afgiftspligtige er de samme, som er bidragspligtige efter 68 i lov om arbejdsmiljø, bortset fra at forsikringsselskaber, som tidligere har udbudt, men som ikke længere udbyder arbejdsskadeforsikringer, ikke opkræves bidrag efter lov om arbejdsmiljø. Afgiftens foreslås således opkrævet fra forsikringsselskaber, der udbyder eller har udbudt arbejdsskadeforsikringer, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og selvforsikrede arbejdsgivere, herunder staten, regionerne og de kommuner, som har valgt at være selvforsikrede. At også forsikringsselskaber, som tidligere har udbudt arbejdsskadeforsikring, men som er ophørt hermed, skal anses for afgiftspligtige, skyldes den tidsmæssige forskydning mellem forsikringsbegivenhedens indtræden og tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Et forsikringsselskab, som tidligere har udbudt arbejdsskadeforsikringer, men som ikke længere udbyder disse, kan således bliver pålagt at udbetale en erstatning som følge af en arbejdsskade indtruffet i et tidligere år, hvor forsikringen var gældende. Til kapitel 2

13 Til 4 I bestemmelsen foreslås det, at afgiftsgrundlaget er de i kalenderåret af Arbejdsskadestyrelsen tilkendte: 1) Erstatninger for tab af erhvervsevne ( 17 og 17a i lov om arbejdsskadesikring) 2) Godtgørelser for varigt mén ( 18 i lov om arbejdsskadesikring) 3) Overgangsbeløb ved dødsfald ( 19 i lov om arbejdsskadesikring) 4) Erstatning for tab af forsøger ( i lov om arbejdsskadesikring) 5) Godtgørelse til efterladte ( 23 i lov om arbejdsskadesikring). Godtgørelser og erstatninger består af kapitalbeløb, éngangserstatninger og hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger i arbejdsskadesager. Erstatninger for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsøger, tilkendt som en løbende ydelse efter henholdsvis 17 og 17a eller i lov om arbejdsskadesikring omsættes af Arbejdsskadestyrelsen til en værdi i form af hensættelser til fremtidige ydelser. Det foreslås, at erstatninger vedrørende blandt andet sygebehandling og optræning m.v. ikke er omfattet af afgiftsgrundlaget. Dette beror på flere forhold. Efter en arbejdsskade giver 15 i lov om arbejdsskadesikring den tilskadekomne ret til at få betalt sine udgifter til sygebehandling, optræning, proteser, briller og lignede hjælpemidler under sagens behandling hos Arbejdsskadestyrelsen. Efter lov om arbejdsskadesikring er der desuden mulighed for at få betalt fremtidige udgifter til behandling og udgifter til hjælpemidler. I henhold til Arbejdsskadestyrelsens vejledning om betaling af behandlingsudgifter, hjælpemidler og udgifter til hjælpemidler samt følgeudgifter betales udgifterne af forsikringsselskaberne, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller Arbejdsskadestyrelsen, når visse betingelser er opfyldt. Efter 15, stk. 6, i lov om arbejdsskadesikring har forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring adgang til at tage stilling til krav fra de tilskadekomne om betaling af udgifter til sygdomsbehandling m.v. Arbejdsskadestyrelsen har dog fortsat afgørelseskompetencen i disse sager, og den tilskadekomne kan altid anmode forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring om, at sagen indbringes for Arbejdsskadestyrelsen til afgørelse. Den ovenfor beskrevne ordning medfører, at Arbejdsskadestyrelsen ikke har mulighed for at foretage en central opgørelse af de i året betalte udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring. For at gøre arbejdsskadeafgiften administrativt enkel at beregne og opkræve og idet den økonomiske betydning af disse erstatninger er relativt lille, foreslås det, at udgifterne til sygebehandling og hjælpemidler efter 15 i lov om arbejdsskadesikring ikke indgår i afgiftsgrundlaget. Til kapitel 3 Til 5

14 Da alle nødvendige oplysninger til brug for identifikationen af de afgiftspligtige allerede findes hos en anden offentlig myndighed, foreslås det, at de afgiftspligtige identificeres ved overførsel af oplysninger mellem myndighederne. Herved reduceres de administrative byrder for såvel de afgiftspligtige som for SKAT. Da såvel afgiftsgrundlaget som identifikationen af de afgiftspligtige er baseret på oplysninger fra Arbejdsskadestyrelsen, er det af hensyn til bestemmelserne i persondataloven nødvendigt, at loven indeholder en klar hjemmel til at udveksle de nødvendige oplysninger myndighederne imellem, og om at disse oplysninger kan leveres i elektronisk form med henblik på registersamkøring. Det er alene SKAT og Arbejdsskadestyrelsen, der kan foretage samkøring og samstilling i de respektive myndigheders registre. Til 6 I bestemmelsen foreslås der regler om identifikation af afgiftspligtige, som ikke er etableret i Danmark, hvorefter disse kan eller skal udpege en repræsentant, som er etableret i Danmark. Stk. 1 vedrører afgiftspligtige forsikringsselskaber i andre EU- og EØS-lande, og det foreslås, at det er frivilligt, om disse vil udpege en herboende repræsentant. Det betyder, at disse virksomheder har ret til at være registreret hos SKAT ved en herboende repræsentant, hvilket kan være en administrativ fordel. Hvis den afgiftspligtige ønsker at benytte denne mulighed, skal denne give SKAT meddelelse om repræsentantens identifikationsoplysninger. Stk. 2 vedrører afgiftspligtige forsikringsselskaber uden for EU og EØS. Det foreslås, at disse har pligt til at udpege en herboende repræsentant. Afgiftspligtige virksomheder, der ikke har forretningssted i Danmark eller i et andet EU- eller EØS-land, skal således efter forslaget identificere sig over for SKAT ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Det foreslås samtidig, at repræsentanten hæfter solidarisk for afgiften. Til 7 I stk. 1 foreslås det, at afgiftsperioden efter loven er kalenderåret. Det betyder, at afgiften bliver beregnet og opkrævet af afgiftsgrundlaget opgjort på årsbasis. Afgiften skal således betales én gang årligt. I lovens overgangsbestemmelser er der fastsat særlige regler for beregningen af afgiften for I stk. 2 oplyses om, at Arbejdsskadestyrelsen i april måned i kalenderåret efter det kalenderår, hvori erstatningen m.v. er tilkendt, opgør summen af tilkendte erstatninger og godtgørelser m.v. for hver af de afgiftspligtige. I bestemmelsens stk. 3 foreslås det, at Arbejdsskadestyrelsens årlige opgørelse over de samlede tilkendte erstatninger og godtgørelser m.v. for hver af de afgiftspligtige danner grundlag for SKATs opgørelse og opkrævning af en acontoafgift og af den endelige arbejdsskadeafgift. Da Arbejdsskadestyrelsen opgørelse først foreligger efter kalenderårets, og dermed efter afgiftsperiodens udløb, forslås det i stk. 4, at told og skatteforvaltningen hvert år, beregner og

15 opkræver en acontoafgift. Det foreslås i stk. 4, at acontoafgiften beregnes på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens tilkendelser i det kalenderår, som ligger forud for det kalenderår, som afgiften vedrører samt at afgiften skal indbetales til SKAT senest den 15. juni i det kalenderår, som acontoafgiften vedrører. Det vil indebære, at der i kalenderåret 2013 bliver beregnet en acontoafgift på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens opgørelse af erstatninger og godtgørelser m.v., som er tilkendt i 2012, og at afgiften skal indbetales senest den 15. juni Det foreslås i stk. 5, at SKAT i det kalenderår, der følger efter det kalenderår, som afgiften vedrører, beregner og opgør den endelig arbejdsskadeafgift. Opgørelsen og opkrævningen sker på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens endelige opgørelse af godtgørelser og erstatninger efter stk. 2. Det betyder f.eks., at den endelig opgørelse af afgiften for 2012 vil ske i Hvis den indbetalte acontoafgift er mindre end den faktisk afgift for afgiftsperioden, opkræves forskelsbeløbet sammen med acontoafgiften for det kalenderår, der følger efter det år, som restafgiften vedrører. Hvis den afgiftspligtige har betalt for meget i acontoafgift, modregnes beløbet i acontoopkrævningen for den afgiftsperiode, som følger efter det kalenderår, som afgiften vedrører. Det betyder eksempelvis, at når Arbejdsskadestyrelsen i 2014 har lavet en endelig opgørelse vedrørende tilkendelserne i 2013, så beregner SKAT den endelig afgift for Hvis den endelige afgift for 2013 er større end den betalte acontoafgift for 2013 opkræves den yderligere afgift for 2013 sammen med acontoafgiften for Tilsvarende vil der ske modregning i acontoafgiften for 2014, hvis acontoafgiften for 2013 viser sig at være større end den endelig afgift for Overstiger den betalte acontoafgift for 2013 den faktisk afgift for 2013, og kan forskelsbeløbet, eller dele heraf, ikke indeholdes i acontoopkrævningen for 2014, vil der ske tilbagebetaling til den afgiftspligtige. I stk. 6 foreslås, at det er det er det enkelte ministerområde, som bliver opkrævet og skal indbetale afgiften. Det foreslås endvidere, at det enkelte ministerområde kan foretage en fordeling af afgiften på de enkelte institutioner under det pågældende ministerområde. Herved vil de enkelte institutioner kunne få et økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet. Det foreslås, at der er frivilligt om det enkelte ministerområde vil fordele udgifterne på de underliggende institutioner. Hvis f.eks. fordelingen af afgiften ud på de underliggende institutioner er uforholdsmæssigt store kan det enkelte ministerium afstå herfra. I bestemmelsen stk. 7 foreslås det, at reglerne i opkrævningslovens 6-8 finder anvendelse, hvis den afgiftspligtige ikke indbetaler afgiften. Det betyder, at SKAT kan opkræve gebyr for for sen betaling og kan beregne renter af skyldige afgiftsbeløb. Til kapitel 4 Til 8 Der foreslås i stk. 1 regler om bødestraf ved forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af nærmere beskrevne situationer:

16 Hvis den afgiftspligtige eller dennes repræsentant afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, eller den afgiftspligtige eller dennes repræsentant fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen. - Hvis den afgiftspligtige overtræder pligten efter 6, stk. 2, til at udpege en repræsentant og identificere denne over for SKAT ved en person eller virksomhed, der er bosiddende eller har forretningssted her i landet. Det foreslås i stk. 2, at der kan gives bøde for forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af forskrifter udstedt i medfør af loven. Det foreslås i stk. 3, at såfremt en af de nævnte overtrædelser begås med forsæt til afgiftsunddragelse, fastlægges strafferammen til bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 289. Det foreslås i stk. 4, at der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens kapitel 5. De foreslåede straffebestemmelser svarer til lignende bestemmelser i andre afgiftslove. Til kapitel 5 Til 9 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. september Afgiftspligten gælder derfor erstatninger og godtgørelser m.v. tilkendt fra og med denne dato. Det foreslås, at afgiften for året 2012 opgøres på basis af de erstatninger og godtgørelser m.v. som tilkendes fra og med 1. september 2012 og indtil årets udgang. Som følge heraf foreslås det, at acontoafgiften for 2012 beregnes som 1/3 af tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt mén for 2011, da dette giver et gennemsnit af tilkendelserne for en 4-måneders periode, hvilket svarer til, at afgiftsloven kommer til at gælde i 4 måneder af Arbejdsskadestyrelsen har ikke en opgørelse af overgangebeløb ved dødsfald, erstatninger for tab af forsøger og godtgørelser til efterladte, som er tilkendt i Henset til at der er tale om relativt få sager samt at erstatningerne og godtgørelserne m.v. til efterladte udgør en lille del af afgiftsgrundlaget, forslås det, at denne del ikke medregnes til afgiftsgrundlaget ved opgørelsen af acontoafgiften for Dermed vil afgiften relateret til disse erstatninger og godtgørelser først indgå i den senere endelig opgørelse af afgiften for 2013, som foretages i Til 10 Formålet med den foreslåede bestemmelse er at give forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring mulighed for at forhøje præmier og bidrag vedrørende arbejdsskadeforsikringer for perioden efter lovens ikrafttræden til dækning af afgiften. Bestemmelsen i stk. 1 foreslås indsat i loven, fordi forsikringsselskaber kan være bundet af allerede indgåede aftaler med forsikringstagerne om præmiens størrelse, og de vil i disse

17 tilfælde ikke have mulighed for at kunne opnå dækning for den udgift, som afgiften vil udgøre, ved at forhøje præmien. Med bestemmelsen vil forsikringsselskaberne uanset de indgåede aftaler kunne forhøje præmien for perioder efter lovens ikrafttræden. På samme måde vil Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring med den foreslåede bestemmelse i stk. 2 kunne forhøje arbejdsgivernes bidrag som følge af afgiften. Til 11 Med bestemmelsen foreslås det, at opkrævningslovens generelle regler finder anvendelse vedrørende afgift efter loven. Det vil medføre, at opkrævningslovens regler om opkrævning af afgiften finder anvendelse, medmindre der afviges fra disse i loven. Det indebærer bl.a., at SKAT kan opkræve et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser, hvis afgiften ikke betales rettidigt, og at der kan opkræves renter. Til 12 Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland.

18 Bilag 1 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget I lov opkrævning af skatter og afgifter m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. nr af 7. december 2010, som senest er ændret ved 8 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: BILAG 1 Liste A 1) 34).. 35) Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer 1. I bilag 1, liste A indsættes: 36) Lov om arbejdsskadeafgift

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteministeriet J. nr. 2011 211 0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og godtgørelser m.v. efter lov om arbejdsskadesikring 1. Der

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1)

Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger

Læs mere

Forslag til Arbejdsskadeafgiftslov 1

Forslag til Arbejdsskadeafgiftslov 1 Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 48 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0219990 Udkast (1) Forslag til Arbejdsskadeafgiftslov 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift 1. Der opkræves en arbejdsskadeafgift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om arbejdsskadeafgift

Høringssvar vedr. forslag til lov om arbejdsskadeafgift Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedr. forslag til lov om arbejdsskadeafgift Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) 1)

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) 1) LOV nr 1228 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0212891 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1891 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand Side 1 af 6 LBK nr 639 af 21/08/1998 Gældende (Vandafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 04-09-1998 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 380 af 02/06/1999 27 LOV nr 951 af 20/12/1999

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) Skatteministeriet, 2009-511-0044 Udkast (1) Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) Kapitel 1 Afgiftspligtens omfang og afgiftssats 1. Der skal betales afgift til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil LBK nr 337 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0292410 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag.

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag. 2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000453 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 198 af 25/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0001400 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 1700 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere