Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og godtgørelser m.v. efter lov om arbejdsskadesikring 1. Der betales arbejdsskadeafgift til staten af: 1. Erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt mén, som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring. 2. Overgangsbeløb ved dødsfald, erstatninger for tab af forsørger og godtgørelser til efterladte, som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring. Afgiftssats 2. Afgiftssatsen er 13 pct. af afgiftsgrundlaget efter 4. Afgiftspligtige 3. De afgiftspligtige efter 1 er: 1) Staten og dens institutioner. 2) Kommuner og regioner, der ikke har tegnet forsikring mod følgerne af arbejdsulykker, jf. 48, stk. 5 i lov om arbejdsskadesikring. 3) Andre selvforsikrede arbejdsgivere. 4) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. 5) Forsikringsselskaber, der udbyder eller har udbudt arbejdsskadeforsikringer efter lov om arbejdsskadesikring. 4. Afgiftsgrundlaget er: Kapitel 2 Afgiftsgrundlag 1 Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2 Godtgørelser for varigt mén, overgangsbeløb ved dødsfald og godtgørelser til efterladte tilkendt i kalenderåret efter lov om arbejdsskadesikring. 2. Hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger for tab af erhvervsevne og erstatninger for tab af forsøger tilkendt i kalenderåret efter lov om arbejdsskadesikring. Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsens opgørelse af hensættelser til dækning af fremtidige løbende ydelser sker efter bek. nr. 894 af 14. december Kapitel 3 Administrative bestemmelser Identifikation af de afgiftspligtige 5. De afgiftspligtige efter 3 identificeres af told- og skatteforvaltningen på grundlag af oplysninger modtaget fra Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen og Arbejdsskadestyrelsen kan udveksle de nødvendige oplysninger om afgiftspligtige personer og selskaber m.v. (juridiske personer) til brug for de respektive myndigheders identifikation af afgiftspligtige efter 3, afgiftsberegningen og kontrollen heraf. Oplysningerne kan leveres i elektronisk form og kan gøres til genstand for registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed. 6. Afgiftspligtige med forretningssted i et andet EU- eller EØS-land kan udpege en repræsentant, som er en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Den afgiftspligtige skal oplyse told- og skatteforvaltningen om repræsentantens identifikationsoplysninger. Stk. 2. Afgiftspligtige, der ikke har forretningssted i Danmark eller i et andet EU- eller EØS-land, skal udpege en repræsentant og identificere sig over for told- og skatteforvaltningen ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Repræsentanten hæfter solidarisk for afgiften. Afregning og opkrævning af afgiften 7. Afgiftsperioden er kalenderåret. Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsen opgør hvert år inden udgangen af april måned for hver af de afgiftspligtige efter 3 summen af erstatninger for tab af erhvervsevne, godtgørelser for varigt mén, overgangsbeløb ved dødsfald, erstatninger for tab af forsøger og godtgørelser til efterladte, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring i det foregående kalenderår. Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsens opgørelser efter stk. 2 danner grundlag for told- og skatteforvaltningens beregning og opkrævning af en acontoafgift og for opgørelsen af den endelige afgift for hver af de afgiftspligtige efter 3. Stk. 4. Hvert år beregner og opkræver told- og skatteforvaltningen for hver af de afgiftspligtige efter 3 en acontoafgift. Acontoafgiften beregnes på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens tilkendelser i det kalenderår, som ligger forud for det kalenderår, som acontoafgiften vedrører. Acontoafgiften skal indbetales til told- og skatteforvaltningen senest den 15. juni i det år, som acontoafgiften vedrører. Stk. 5. I det kalenderår, der følger efter det år, som afgiften vedrører, opgør told- og

3 - 3 - skatteforvaltningen for hver af de afgiftspligtige efter 3 den endelige afgift. Restafgift skal indbetales til told- og skatteforvaltningen senest den 15. juni i det kalenderår, som følger efter det kalenderår, som afgiften vedrører. Restafgift skal indbetales sammen med acontoafgiften efter stk. 4 for det aktuelle år. Tilsvarende skal told- og skatteforvaltningen tilbagebetale overskydende afgift til de afgiftspligtige senest den 15. juni i kalenderåret efter det år, som afgiften vedrører. Tilbagebetaling kan ske ved modregning i det acontobeløb, som told- og skatteforvaltningen opkræver efter stk. 4. Stk. 6. Betaling af acontobeløb efter stk. 4 og af den endelige afgift efter stk. 5, som vedrører institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. lov om arbejdsskadesikring, påhviler det enkelte ministerområde. Vedkommende minister kan fordele udgifterne på de enkelte institutioner. Stk. 7. Ved manglende eller mangelfuld betaling finder opkrævningslovens 6 8 tilsvarende anvendelse. Kapitel 4 Straffebestemmelser 8. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt: 1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen. 2) Overtræder 6, stk. 2. Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne. Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 289. Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 5 Ikrafttræden og overgangsregler m.v. 9. Loven træder i kraft den 1. september Stk. 2. Første afgiftsperiode omfatter erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt mén tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen i perioden fra og med den 1. september 2012 til og med den 31. december 2012 samt erstatninger for tab af forsøger, overgangsbeløb ved dødsfald og godtgørelse til efterladte efter lov om arbejdsskadesikring, som er tilkendt i samme periode Stk. 3. Første acontobetaling efter 7, stk. 3, skal indbetales senest den 15. december Acontoafgiften for hver af de afgiftspligtige for 2012 beregnes på grundlag af 1/3 af den afgiftspligtiges andel af de tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt mén, som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen i 2011.

4 Til dækning af afgiften efter 1 kan forsikringsselskaberne forhøje præmierne for lovpligtig arbejdsskadeforsikring for tiden efter lovens ikrafttræden, uanset de indgåede forsikringsaftaler. Stk. 2. Til dækning af afgiften efter 1 kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring forhøje bidraget for lovpligtig sikring mod erhvervssygdomme for tiden efter lovens ikrafttræden. 11. I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret ved bl.a. ved 9 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, 39 i lov nr. 698 af 25. juni 2010, 27 i lov nr. 247 af 30. marts 2011 og senest ved 8 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: 1. I bilag 1, liste A, indsættes som nr. 36: 36) Lov om arbejdsskadeafgift. 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

5 - 5 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets enkelte elementer 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1. Økonomiske konsekvenser for staten 4.2. Økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner 4.3. Skatteudgifter 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Forslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten om et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Forslaget skal medvirke til at øge de enkelte virksomheders og branchers incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsulykker. Lovforslaget bidrager endvidere til at finansiere aftalte tiltag efter finansloven. 2. Lovforslagets formål og baggrund Erhvervssygdomme og arbejdsulykker har stor betydning og mange konsekvenser både for

6 - 6 - den syge eller skadelidte og for arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien. Hvert år modtager Arbejdsskadestyrelsen op imod anmeldelser om arbejdsskader. Derfor er der store perspektiver i at nedbringe antallet af arbejdsskader. En arbejdsskadeafgift vil medføre øgede omkostninger ved arbejdsskader og vil derfor give et øget økonomisk incitament til at forebygge, at arbejdsskader opstår. Forsikringsselskaber, som udbyder arbejdsskadeforsikringer, vil skulle indregne de øgede omkostninger ved arbejdsskaderne i deres risikovurderinger. Det må derfor forventes, at forsikringsselskaberne vil forhøje præmierne og herunder fordele omkostningsrisikoen ud fra, hvor skaderne er flest og størst. For de selvforsikrede arbejdsgivere, herunder staten, regionerne og visse kommuner, vil afgiften blive en direkte ekstraomkostning, som vil øge det økonomiske incitament til at forebygge arbejdsskader. Det er endvidere forudsat, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring vil søge dækning for udgiften via de bidrag, som opkræves fra arbejdsgiverne. Ved udformningen af reglerne er det tilstræbt i videst muligt omfang at mindske de administrative byrder og samtidig påse, at afgiften giver et økonomiske incitament til at forebygge arbejdsskader. De af Arbejdsskadestyrelsen tilkendte erstatninger og godtgørelser m.v. efter lov om arbejdsskadesikring giver et grundlag for beregning og opkrævning af afgiften, som er enkelt at administrere. Som følge af den tidsmæssige forskydning mellem den erstatningsudløsende begivenhed og Arbejdsskadestyrelsens afgørelse vil det i opstartsfasen være nødvendigt at beregne afgiften på grundlag arbejdsskader indtruffet før, men tilkendt efter lovens ikrafttræden. Forsikringsselskaberne vil imidlertid skulle fordele og indregne udgiften fremadrettet, nemlig i fremtidige præmier. Udgiften vil blive fordelt ud fra en vurdering af fremtidig risiko og vil derfor give det øgede økonomiske incitament til forebyggelse særligt i de brancher, som har de fleste og alvorligste arbejdsskader. Den beskrevne afgiftsstruktur er valgt for fremadrettet at ligestille private og offentlige arbejdsgiveres økonomiske incitament til at forebygge arbejdsskader. For nyetablerede forsikringsselskaber, hvor der endnu ikke er opstået skader hos de forsikrede, vil afgiftsgrundlaget pr. definition være 0 kr. Imidlertid vil disse selskaber være nødt til at indregne afgiften i deres økonomiske risiko fremadrettet og vil hermed være ligestillet med de øvrige forsikringsselskaber. Principielt kan der også hos de selvforsikrede arbejdsgivere og hos de etablerede forsikringsselskaber være et meget lille afgiftsgrundlag, det vil eksempelvis være tilfældet, hvis en selvforsikret kommune i en årrække ikke har haft nogen arbejdsskader. I dette tilfælde vil kommunens afgiftsgrundlag også være 0 kr. Det danske erstatningssystem vedrørende arbejdsskader bygger på et forsikringsprincip. Hovedformålet er at sikre den skadede arbejdstager en erstatning. Forsikringsprincippet

7 - 7 - medfører imidlertid, at den enkelte arbejdsgiver kun indirekte - via fremtidige præmiestigninger vil mærke de øgede udgifter til erstatninger. Men det ændrer ikke på, at udgifterne stadig vil kunne mærkes og dermed udgøre et incitament til generel forebyggelse af arbejdsskader i fremtiden. Den valgte afgiftsmodel vurderes at være den mest hensigtsmæssige, dels ud fra det adfærdsregulerende formål, dels ud fra administrative hensyn. 3. Lovforslagets enkelte elementer Efter forslaget vil forsikringsselskaber, der udbyder eller har udbudt arbejdsskadeforsikringer, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring samt selvforsikrede offentlige myndigheder og andre selvforsikrede arbejdsgivere blive pålagt en arbejdsskadeafgift. Afgiften foreslås beregnet på grundlag af de af Arbejdsskadestyrelsen tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne, godtgørelser for varigt mén, erstatninger for tab af forsøger, overgangsbeløb ved dødsfald og godtgørelser til efterladte, efter lov om arbejdsskadesikring. Derved vil afgiften styrke arbejdsgivernes incitament til at forebygge arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen foretager allerede i dag en årlig opgørelse af de tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt mén. Opgørelsen bruges som grundlag for beregning af bidrag efter arbejdsmiljøloven. Tallene er endeligt opgjort i april måned i året efter tilkendelsesåret. Opgørelsen foreslås udvekslet med SKAT, som på basis heraf beregner en acontoafgift for det aktuelle år. Året efter modtager SKAT oplysninger om årets faktiske erstatningsopgørelse pr. afgiftspligtig og udsender derefter en slutopgørelse sammen med acontoopkrævningen for det nye år. De erstatninger, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt for tab af forsøger, overgangsbeløb ved dødsfald og godtgørelse til efterladte, efter lov om arbejdsskadesikring, indgår ikke i det eksisterende grundlag for beregningen af arbejdsmiljøafgiften. Det forslås imidlertid, at de nævnte erstatninger og godtgørelser m.v. til efterladte også indgår i beregningsgrundlaget for arbejdsskadeafgiften. At undtage de erstatninger og godtgørelser m.v., som er tilkendt som følge af de alvorligste arbejdsulykker/erhvervssygdomme, nemlig dem som har medført døden, fra afgiftsgrundlaget ville stride mod lovens intentioner. Da også erstatninger og godtgørelser m.v. til efterladte efter lov om arbejdsskadesikring tilkendes af Arbejdsskadestyrelsen, foreslås det, at afgiften beregnes på grundlag af en årlig opgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen. De fleste erstatninger og godtgørelser tilkendes som sum-erstatninger/kapitalbeløb. I de tilfælde, hvor der derimod sker tilkendelse af en løbende ydelse, beregner

8 - 8 - Arbejdsskadestyrelsen en værdi af erstatningen i form af hensættelser, til brug for opgørelsen af de samlede årlige tilkendelser. Afgiftsgrundlaget for arbejdsskadeafgiften er de erstatninger og godtgørelser m.v., som tilkendes af Arbejdsskadestyrelsen, som 1. instans. Det foreslås, at disse tilkendelser skal være det endelige afgiftsgrundlag, således at der ikke skal reguleres i afgiften ved efterfølgende ændringer i tilfælde af anke eller domstolsprøvelse af den enkelte arbejdsskadesag. Dette foreslås af en række grunde. Dels vil det give den mest enkle afgiftsadministration, der hermed hovedsageligtvil bygge på oplysninger, som Arbejdsskadestyrelsen allerede i dag opgør, som led i opgørelsen af grundlaget for arbejdsmiljøbidraget. Dog fordeles arbejdsmiljøbidraget på de enkelte selskaber på grundlag af deres andel af de samlede erstatningsudgifter og godtgørelser, mens grundlaget for afgiften vil være de faktiske kronebeløb. Arbejdsskadestyrelsens opgørelse foretages ultimo januar hvert år, for det foregående år og vil indeholde alle afgørelser samt alle kendte ændringer i året. Efterfølgende reguleringer som følge af ændringer i 2. instans ville kræve en del administration hos Arbejdsskadestyrelsen, SKAT og hos de afgiftspligtige. Arbejdsskadestyrelsen har på baggrund af en analyse af et enkelt år (2011) skønnet, at i arbejdsskadesager, der blev omgjort af Ankestyrelsen, blev der foretaget en nedsættelse i ca. 1/3 af sagerne og dermed en forhøjelse i 2/3 af sagerne. Efterfølgende ændringer som følge af anke ville således hovedsagelig medføre en forhøjelse af afgiften, hvis der skulle reguleres herfor. Det vil endvidere være en fordel for de afgiftspligtige at få fastslået afgiftsgrundlaget endeligt med afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen, uden risiko for at der kommer en forhøjelse, som følge af en anke, i et efterfølgende år. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1. Økonomiske konsekvenser for staten Det umiddelbare nettoprovenu for staten skønnes til 500 mio. kr. om året svarende til det forudsatte i finanslovsaftalen. Tilbageløbet i form af færre indtægter fra andre skatter og afgifter er forudsat til 40 pct. og skønnes dermed til 200 mio. kr. om året. Det årlige nettoprovenu efter tilbageløb skønnes til 300 mio. kr. om året. Det skønnes, at afgiften vil give et umiddelbart nettoprovenu efter tilbageløb på 100 mio. kr. i 2012 og 300 mio. kr. i 2013, jf. tabel 1.

9 - 9 - Tabel 1. Statens nettoprovenu af en arbejdsskadeafgift, afgiftsår Mio. kr. i 2012-niveau Varigt Umiddelbart merprovenu Tilbageløb Provenu efter tilbageløb Provenu inklusive tilbageløb og adfærd Provenu inklusive tilbageløb og adfærd med arbejdsudbud Finansårsvirkningen på konto for 2012 skønnes til 170 mio. kr. For Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og forsikringsselskaber, der udbyder arbejdsskadeforsikringer, er det forudsat, at afgiften overvæltes i forsikringspræmierne. For staten og andre selvforsikrede arbejdsgivere rammer afgiften den enkelte selvforsikrede. Andelen af selvforsikrede udgør ca. 20 pct. Forsikringspræmien på en arbejdsskadeforsikring er typisk beregnet på grundlag af arbejdsgiverens tilhørsforhold til en branche, antallet af ansatte i virksomheden samt disses arbejdsfunktioner. I nogle tilfælde afspejler forsikringspræmien den enkelte virksomheds risiko fuldt ud når der er tale om meget store virksomheder - hvilket betyder, at forsikringspræmien er i overensstemmelse med den enkelte virksomheds risiko for arbejdsskader. I andre tilfælde foreligger der en tarifmæssig fastsættelse af forsikringspræmien, hvilket typisk er tilfælde for mindre virksomheder. Afgiften vurderes derfor i et vist omfang at øge de enkelte branchers - herunder større virksomheders - incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker. Dette skal også ses i lyset af, at afgiften overvæltes fuldt ud på de selvforsikrede, som afholder den fulde udgift til arbejdsskadeerstatninger. Denne ændring i adfærd skønnes at reducere afgiftsgrundlaget med godt 4 pct., hvilket medfører et provenu inklusive tilbageløb og adfærd på ca. 285 mio. kr. om året. Medtages arbejdsudbudseffekter, skønnes provenuet yderligere reduceret til ca. 265 mio. kr. om året. På grundlag af tilkendte erstatninger og godtgørelser er der korrigeret for statens andel. Det skyldes, at indtægten fra afgiften på det statslige område er en udgift for staten, hvilket giver et finansieringsbidrag på nul. Afgiften er derfor pålagt, så det umiddelbare nettoprovenu forventes til 500 mio. kr. om året Økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner Vurderet på grundlag af tidligere tilkendte erstatninger og godtgørelser skønnes kommunernes

10 og regionernes andel af afgiften, når der tages højde for, at bidraget fra statslige arbejdsgivere er nul, at udgøre ca. 25 pct. svarende til 40 mio. kr. i 2012 og 125 mio. kr. i Da der er tale om en generel arbejdsgiverafgift, der påvirker de kommunale og regionale arbejdsgivere på samme måde som de private arbejdsgivere, skal kommuner og regioner ikke kompenseres for de udgifter, som afgiften påfører dem Skatteudgifter Forslaget omfatter ingen skatteudgifter. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige [Tilgår] 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Vurderet på grundlag af de tilkendte erstatninger og godtgørelser skønnes det private erhvervslivs andel af afgiften, når der tages højde for, at bidraget fra statslige arbejdsgivere er nul, at udgøre ca. 75 pct. svarende til ca. 130 mio. kr. i 2012 og ca. 375 mio. kr. i Som nævnt vurderes afgiften i et vist omfang at øge de enkelte branchers - herunder større virksomheders - incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker, hvilket på sigt vil mindske de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges et virksomhedspanel. Afgiften opkræves fra forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og selvforsikrede arbejdsgivere. Afgiften foreslås i vidt omfang opkrævet efter samme model, som i dag anvendes i forbindelse med opkrævning af bidraget til arbejdsmarkedets parters miljøindsats, jf. 68 i arbejdsmiljøloven. Det må forventes, at forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan indarbejde opkrævningen af præmier og bidrag til dækning af deres del af udgiften i de procedurer og forretningsgange, som de allerede har tilrettelagt. Opkrævningen af afgiften forventes således ikke i sig selv at påføre de afgiftspligtige administrative byrder i nævneværdig grad. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for borgerne.

11 Miljømæssige konsekvenser Forslaget skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Forslaget notificeres som udkast efter direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) med senere ændringer. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Alle øvrige ministerier, Akademikernes Centralorganisation, Advokatrådet, AE-Rådet, Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Arbejdsmiljørådet, CEPOS Center for Politiske Studier, Cevea Centrum-venstre Akademiet, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Advokater, Danske Regioner, Datatilsynet, DI, Den Danske Skatteborgerforening, Erhvervsog Selskabsstyrelsen Center for kvalitet i Erhvervsregulering, Finansrådet, Finanstilsynet, Forsikring og Pension, FOA, Forbundet for pædagoger og klubfolk, FDR - Foreningen Danske Revisorer, FSR danske revisorer, FTF, HK, HORESTA, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagforening, Landsorganisationen i Danmark, Retssikkerhedschefen, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser Det umiddelbare nettoprovenu til staten skønnes til 170 mio. kr. i 2012 og 500 mio. kr. om året i de efterfølgende år. På længere sigt må det forventes, at arbejdsmiljøet forbedres. Dette er med til at reducere antallet af arbejdsskader, hvilket er forbundet med færre udgifter for erhvervslivet. Negative konsekvenser Den umiddelbare afgiftsbelastning for kommuner og regioner skønnes til 40 mio. kr. i 2012 og 125 mio. kr. om året i de efterfølgende år. Den umiddelbare afgiftsbelastning skønnes til ca. 130 mio. kr. i 2012 og ca. 375 mio. kr. om året i de efterfølgende år. Administrative Ingen Ingen nævneværdige

12 konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten konsekvenser Ingen Ingen Ingen Ingen Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til kapitel 1 Til 1 Med bestemmelsen foreslås det, at der skal betales en arbejdsskadeafgift til staten af erstatninger og godtgørelser, som tilkendes af Arbejdsskadesstyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring. Andre erstatninger end de nævnte er ikke omfattet af afgiften. Afgiften baseres på de nævnte erstatninger, der er tilkendt i et givent kalender, jf. nærmere i bemærkningerne til 4 og 7. Til 2 I bestemmelsen foreslås, at afgiftssatsen fastsættes til 13 pct. af afgiftsgrundlaget. Afgiftssatsen er foreslået til 13 pct. af afgiftsgrundlaget af hensyn til det provenu, som afgiften skal indbringe. Til 3 I bestemmelsen foreslås, hvem der er afgiftspligtige efter loven. De foreslåede afgiftspligtige er de samme, som er bidragspligtige efter 68 i lov om arbejdsmiljø, bortset fra at forsikringsselskaber, som tidligere har udbudt, men som ikke længere udbyder arbejdsskadeforsikringer, ikke opkræves bidrag efter lov om arbejdsmiljø. Afgiftens foreslås således opkrævet fra forsikringsselskaber, der udbyder eller har udbudt arbejdsskadeforsikringer, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og selvforsikrede arbejdsgivere, herunder staten, regionerne og de kommuner, som har valgt at være selvforsikrede. At også forsikringsselskaber, som tidligere har udbudt arbejdsskadeforsikring, men som er ophørt hermed, skal anses for afgiftspligtige, skyldes den tidsmæssige forskydning mellem forsikringsbegivenhedens indtræden og tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Et forsikringsselskab, som tidligere har udbudt arbejdsskadeforsikringer, men som ikke længere udbyder disse, kan således bliver pålagt at udbetale en erstatning som følge af en arbejdsskade indtruffet i et tidligere år, hvor forsikringen var gældende. Til kapitel 2

13 Til 4 I bestemmelsen foreslås det, at afgiftsgrundlaget er de i kalenderåret af Arbejdsskadestyrelsen tilkendte: 1) Erstatninger for tab af erhvervsevne ( 17 og 17a i lov om arbejdsskadesikring) 2) Godtgørelser for varigt mén ( 18 i lov om arbejdsskadesikring) 3) Overgangsbeløb ved dødsfald ( 19 i lov om arbejdsskadesikring) 4) Erstatning for tab af forsøger ( i lov om arbejdsskadesikring) 5) Godtgørelse til efterladte ( 23 i lov om arbejdsskadesikring). Godtgørelser og erstatninger består af kapitalbeløb, éngangserstatninger og hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger i arbejdsskadesager. Erstatninger for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsøger, tilkendt som en løbende ydelse efter henholdsvis 17 og 17a eller i lov om arbejdsskadesikring omsættes af Arbejdsskadestyrelsen til en værdi i form af hensættelser til fremtidige ydelser. Det foreslås, at erstatninger vedrørende blandt andet sygebehandling og optræning m.v. ikke er omfattet af afgiftsgrundlaget. Dette beror på flere forhold. Efter en arbejdsskade giver 15 i lov om arbejdsskadesikring den tilskadekomne ret til at få betalt sine udgifter til sygebehandling, optræning, proteser, briller og lignede hjælpemidler under sagens behandling hos Arbejdsskadestyrelsen. Efter lov om arbejdsskadesikring er der desuden mulighed for at få betalt fremtidige udgifter til behandling og udgifter til hjælpemidler. I henhold til Arbejdsskadestyrelsens vejledning om betaling af behandlingsudgifter, hjælpemidler og udgifter til hjælpemidler samt følgeudgifter betales udgifterne af forsikringsselskaberne, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller Arbejdsskadestyrelsen, når visse betingelser er opfyldt. Efter 15, stk. 6, i lov om arbejdsskadesikring har forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring adgang til at tage stilling til krav fra de tilskadekomne om betaling af udgifter til sygdomsbehandling m.v. Arbejdsskadestyrelsen har dog fortsat afgørelseskompetencen i disse sager, og den tilskadekomne kan altid anmode forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring om, at sagen indbringes for Arbejdsskadestyrelsen til afgørelse. Den ovenfor beskrevne ordning medfører, at Arbejdsskadestyrelsen ikke har mulighed for at foretage en central opgørelse af de i året betalte udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring. For at gøre arbejdsskadeafgiften administrativt enkel at beregne og opkræve og idet den økonomiske betydning af disse erstatninger er relativt lille, foreslås det, at udgifterne til sygebehandling og hjælpemidler efter 15 i lov om arbejdsskadesikring ikke indgår i afgiftsgrundlaget. Til kapitel 3 Til 5

14 Da alle nødvendige oplysninger til brug for identifikationen af de afgiftspligtige allerede findes hos en anden offentlig myndighed, foreslås det, at de afgiftspligtige identificeres ved overførsel af oplysninger mellem myndighederne. Herved reduceres de administrative byrder for såvel de afgiftspligtige som for SKAT. Da såvel afgiftsgrundlaget som identifikationen af de afgiftspligtige er baseret på oplysninger fra Arbejdsskadestyrelsen, er det af hensyn til bestemmelserne i persondataloven nødvendigt, at loven indeholder en klar hjemmel til at udveksle de nødvendige oplysninger myndighederne imellem, og om at disse oplysninger kan leveres i elektronisk form med henblik på registersamkøring. Det er alene SKAT og Arbejdsskadestyrelsen, der kan foretage samkøring og samstilling i de respektive myndigheders registre. Til 6 I bestemmelsen foreslås der regler om identifikation af afgiftspligtige, som ikke er etableret i Danmark, hvorefter disse kan eller skal udpege en repræsentant, som er etableret i Danmark. Stk. 1 vedrører afgiftspligtige forsikringsselskaber i andre EU- og EØS-lande, og det foreslås, at det er frivilligt, om disse vil udpege en herboende repræsentant. Det betyder, at disse virksomheder har ret til at være registreret hos SKAT ved en herboende repræsentant, hvilket kan være en administrativ fordel. Hvis den afgiftspligtige ønsker at benytte denne mulighed, skal denne give SKAT meddelelse om repræsentantens identifikationsoplysninger. Stk. 2 vedrører afgiftspligtige forsikringsselskaber uden for EU og EØS. Det foreslås, at disse har pligt til at udpege en herboende repræsentant. Afgiftspligtige virksomheder, der ikke har forretningssted i Danmark eller i et andet EU- eller EØS-land, skal således efter forslaget identificere sig over for SKAT ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Det foreslås samtidig, at repræsentanten hæfter solidarisk for afgiften. Til 7 I stk. 1 foreslås det, at afgiftsperioden efter loven er kalenderåret. Det betyder, at afgiften bliver beregnet og opkrævet af afgiftsgrundlaget opgjort på årsbasis. Afgiften skal således betales én gang årligt. I lovens overgangsbestemmelser er der fastsat særlige regler for beregningen af afgiften for I stk. 2 oplyses om, at Arbejdsskadestyrelsen i april måned i kalenderåret efter det kalenderår, hvori erstatningen m.v. er tilkendt, opgør summen af tilkendte erstatninger og godtgørelser m.v. for hver af de afgiftspligtige. I bestemmelsens stk. 3 foreslås det, at Arbejdsskadestyrelsens årlige opgørelse over de samlede tilkendte erstatninger og godtgørelser m.v. for hver af de afgiftspligtige danner grundlag for SKATs opgørelse og opkrævning af en acontoafgift og af den endelige arbejdsskadeafgift. Da Arbejdsskadestyrelsen opgørelse først foreligger efter kalenderårets, og dermed efter afgiftsperiodens udløb, forslås det i stk. 4, at told og skatteforvaltningen hvert år, beregner og

15 opkræver en acontoafgift. Det foreslås i stk. 4, at acontoafgiften beregnes på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens tilkendelser i det kalenderår, som ligger forud for det kalenderår, som afgiften vedrører samt at afgiften skal indbetales til SKAT senest den 15. juni i det kalenderår, som acontoafgiften vedrører. Det vil indebære, at der i kalenderåret 2013 bliver beregnet en acontoafgift på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens opgørelse af erstatninger og godtgørelser m.v., som er tilkendt i 2012, og at afgiften skal indbetales senest den 15. juni Det foreslås i stk. 5, at SKAT i det kalenderår, der følger efter det kalenderår, som afgiften vedrører, beregner og opgør den endelig arbejdsskadeafgift. Opgørelsen og opkrævningen sker på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens endelige opgørelse af godtgørelser og erstatninger efter stk. 2. Det betyder f.eks., at den endelig opgørelse af afgiften for 2012 vil ske i Hvis den indbetalte acontoafgift er mindre end den faktisk afgift for afgiftsperioden, opkræves forskelsbeløbet sammen med acontoafgiften for det kalenderår, der følger efter det år, som restafgiften vedrører. Hvis den afgiftspligtige har betalt for meget i acontoafgift, modregnes beløbet i acontoopkrævningen for den afgiftsperiode, som følger efter det kalenderår, som afgiften vedrører. Det betyder eksempelvis, at når Arbejdsskadestyrelsen i 2014 har lavet en endelig opgørelse vedrørende tilkendelserne i 2013, så beregner SKAT den endelig afgift for Hvis den endelige afgift for 2013 er større end den betalte acontoafgift for 2013 opkræves den yderligere afgift for 2013 sammen med acontoafgiften for Tilsvarende vil der ske modregning i acontoafgiften for 2014, hvis acontoafgiften for 2013 viser sig at være større end den endelig afgift for Overstiger den betalte acontoafgift for 2013 den faktisk afgift for 2013, og kan forskelsbeløbet, eller dele heraf, ikke indeholdes i acontoopkrævningen for 2014, vil der ske tilbagebetaling til den afgiftspligtige. I stk. 6 foreslås, at det er det er det enkelte ministerområde, som bliver opkrævet og skal indbetale afgiften. Det foreslås endvidere, at det enkelte ministerområde kan foretage en fordeling af afgiften på de enkelte institutioner under det pågældende ministerområde. Herved vil de enkelte institutioner kunne få et økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet. Det foreslås, at der er frivilligt om det enkelte ministerområde vil fordele udgifterne på de underliggende institutioner. Hvis f.eks. fordelingen af afgiften ud på de underliggende institutioner er uforholdsmæssigt store kan det enkelte ministerium afstå herfra. I bestemmelsen stk. 7 foreslås det, at reglerne i opkrævningslovens 6-8 finder anvendelse, hvis den afgiftspligtige ikke indbetaler afgiften. Det betyder, at SKAT kan opkræve gebyr for for sen betaling og kan beregne renter af skyldige afgiftsbeløb. Til kapitel 4 Til 8 Der foreslås i stk. 1 regler om bødestraf ved forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af nærmere beskrevne situationer:

16 Hvis den afgiftspligtige eller dennes repræsentant afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, eller den afgiftspligtige eller dennes repræsentant fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen. - Hvis den afgiftspligtige overtræder pligten efter 6, stk. 2, til at udpege en repræsentant og identificere denne over for SKAT ved en person eller virksomhed, der er bosiddende eller har forretningssted her i landet. Det foreslås i stk. 2, at der kan gives bøde for forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af forskrifter udstedt i medfør af loven. Det foreslås i stk. 3, at såfremt en af de nævnte overtrædelser begås med forsæt til afgiftsunddragelse, fastlægges strafferammen til bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 289. Det foreslås i stk. 4, at der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens kapitel 5. De foreslåede straffebestemmelser svarer til lignende bestemmelser i andre afgiftslove. Til kapitel 5 Til 9 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. september Afgiftspligten gælder derfor erstatninger og godtgørelser m.v. tilkendt fra og med denne dato. Det foreslås, at afgiften for året 2012 opgøres på basis af de erstatninger og godtgørelser m.v. som tilkendes fra og med 1. september 2012 og indtil årets udgang. Som følge heraf foreslås det, at acontoafgiften for 2012 beregnes som 1/3 af tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt mén for 2011, da dette giver et gennemsnit af tilkendelserne for en 4-måneders periode, hvilket svarer til, at afgiftsloven kommer til at gælde i 4 måneder af Arbejdsskadestyrelsen har ikke en opgørelse af overgangebeløb ved dødsfald, erstatninger for tab af forsøger og godtgørelser til efterladte, som er tilkendt i Henset til at der er tale om relativt få sager samt at erstatningerne og godtgørelserne m.v. til efterladte udgør en lille del af afgiftsgrundlaget, forslås det, at denne del ikke medregnes til afgiftsgrundlaget ved opgørelsen af acontoafgiften for Dermed vil afgiften relateret til disse erstatninger og godtgørelser først indgå i den senere endelig opgørelse af afgiften for 2013, som foretages i Til 10 Formålet med den foreslåede bestemmelse er at give forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring mulighed for at forhøje præmier og bidrag vedrørende arbejdsskadeforsikringer for perioden efter lovens ikrafttræden til dækning af afgiften. Bestemmelsen i stk. 1 foreslås indsat i loven, fordi forsikringsselskaber kan være bundet af allerede indgåede aftaler med forsikringstagerne om præmiens størrelse, og de vil i disse

17 tilfælde ikke have mulighed for at kunne opnå dækning for den udgift, som afgiften vil udgøre, ved at forhøje præmien. Med bestemmelsen vil forsikringsselskaberne uanset de indgåede aftaler kunne forhøje præmien for perioder efter lovens ikrafttræden. På samme måde vil Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring med den foreslåede bestemmelse i stk. 2 kunne forhøje arbejdsgivernes bidrag som følge af afgiften. Til 11 Med bestemmelsen foreslås det, at opkrævningslovens generelle regler finder anvendelse vedrørende afgift efter loven. Det vil medføre, at opkrævningslovens regler om opkrævning af afgiften finder anvendelse, medmindre der afviges fra disse i loven. Det indebærer bl.a., at SKAT kan opkræve et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser, hvis afgiften ikke betales rettidigt, og at der kan opkræves renter. Til 12 Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland.

18 Bilag 1 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget I lov opkrævning af skatter og afgifter m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. nr af 7. december 2010, som senest er ændret ved 8 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: BILAG 1 Liste A 1) 34).. 35) Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer 1. I bilag 1, liste A indsættes: 36) Lov om arbejdsskadeafgift

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteministeriet J. nr. 2011 211 0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og godtgørelser m.v. efter lov om arbejdsskadesikring 1. Der

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) Skatteministeriet, 2009-511-0044 Udkast (1) Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) Kapitel 1 Afgiftspligtens omfang og afgiftssats 1. Der skal betales afgift til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

lov om arbejdsskadesikring

lov om arbejdsskadesikring 1 of 32 21/09/2010 13:42 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Lovens formål

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1528. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 222 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009 Forslag til lov om en grøn check (Skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven og forskellige andre love

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere