Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune."

Transkript

1 Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden Redegørelsen tager sit udgangspunkt i de forudgående beslutninger samt den følgende indsats, som får betydning for Viborgs Kommunes placering af sager med ophør af langvarige sygedagpengesager i 2011 og Redegørelsen er lavet på baggrund af en forespørgsel fra Ninna Hygum, på vegne af Venstres byrådsgruppe, omhandlende Viborg Kommunes praksis på området ophør af sygedagpenge. Anledningen er en artikel af journalist, rådgiver, forfatter og foredragsholder Ulla Nygaard, som fredag den 6. september er omtalt i Viborg Stifts Folkeblad. I artiklen er der brugt 2012-tal fra Dansk Statistik, hvorfor der i notatet redegøres for tal. Forståelseshorisont Definition af langtidssygemeldte: De tal der refereres til i avisartiklen den og dermed betegnelsen af langtidssygemeldte, er trukket på borgere, der er sygemeldte mere end tre måneder. Normalvis benyttes betegnelsen langtidssygemeldte for borgere der har været sygemeldte i 52 uger og derover. Statistikker: Beskæftigelsesområdet er et kompleks system, det betyder der kan være forskellige årsager til, hvorfor tal og statistikker ser ud som de gør. Når en kommune afslutter en sag, får sagen en afslutningskode som kategoriser den. Disse kategorier indhentes af Dansk Statistik, dog er der ikke overensstemmelse mellem de tal som offentliggøres ved Dansk Statistik og kommunernes egne tal, hvorfor der er taget kontakt til Dansk statistik som pt. arbejder på problemet, der formentligt er en fejl i indlæsningsprogrammet. (Dette er ikke kun tilfældet for Viborg Kommunes tal, det er et landsdækkende problem) Forsørgelse: I Viborg Kommune ønsker vi at give et retvisende billede af sygedagpengeområdet, hvorfor borgeren modtager sygedagpenge i det omfang der er et lovformlig grundlag. Det betyder at borgeren registreres som afsluttet på sygedagpenge. Afslutningsårsag kan være raskmelding til A-kasse, ordinært arbejde, kontanthjælp, Fleksjob, Ledighedsydelse, Førtidspension, manglende forlængelsesmulighed mm. At en borger afsluttes på sygedagpenge betyder ikke nødvendigvis, at borgeren afsluttes i beskæftigelsessystemet, ofte finders der en anden offentlig ydelse til borgeren, ligesom indsatsen i forhold til en afklaring af borgerens fremtidige forsørgelsesgrundlag oftest fortsætter. Klyngekommuner: Normalt benytter Jobcenteret klyngekommunerne (kommuner med samme rammevilkår) til at måle sig med. At kommunerne har samme rammevilkår betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles, der har betydning for, hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Hvor mange dage, der er tale om, afhænger af et komplekst samspil mellem en række forhold på arbejdsmarkedet og befolkningssammensætningen i kommunen. Når kommunen sammenlignes med andre kommuner, der har sammenlignelige rammevilkår, bliver sammenligningen således mere retfærdig. Eller sagt på en anden måde, når kommunerne sammenlignes, skyldes de forskelle, man finder i kommunernes resultater ikke, at kommunerne har forskellige rammevilkår. Alle kommuner er placeret i en fast gruppe (klynger) af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Dvs. den valgte kommune sammenlignes altid med en fast gruppe af sammenlignelige kommuner. Viborg kommune er i klynge med følgende kommuner: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø. 1

2 Hvordan bliver man sygedagpengemodtagere Afsnit I, Kapitel 1 1. Formålet med denne lov er 1) at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, 2) at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og 3) at understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. 2. Sygedagpenge ydes til: Man kan få sygedagpenge, når man er uarbejdsdygtig, og når uarbejdsdygtigheden skyldes egen sygdom. Det er arbejdsgiveren som udbetaler sygedagpenge, hvis man er i arbejde og bliver syg. Man er berettiget til sygedagpenge hvis man de sidste 8 uger før sygefraværet har arbejdet mindst 74 timer hos arbejdsgiveren. Kommune udbetaler sygedagpenge, hvis man har været tilknyttet arbejdsmarkedet de sidste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller man er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, eller man har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned, eller man er elev i lønnet praktik Sygedagpengene beregnes efter den timeindtægt, som man haft ret til under sygefraværet. Sygedagpengene kan højst udgøre pr. uge (fra 7. januar 2013). Sygedagpenge er en midlertidig forsørgelse. I dag kan sygedagpengemodtagere få sygedagpenge i op til 52 uger inden for en referenceperiode på 78 uger. Samtidig finders der i 27 syv forlængelsesregler, som gør det muligt at få sygedagpengene forlænget ud over de 52 uger. Forlængelsesmulighederne er: 1. Det er overvejende sandsynligt, at den sygemeldte vil blive revalideret hermed forstås revalideret til det ordinære arbejdsmarked og altså ikke til støttet beskæftigelse. Sygedagpengene kan forlænges, indtil den egentlige revalidering iværksættes. 2. Det er nødvendigt med en virksomhedspraktik eller anden afklarende foranstaltning for at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Sygedagpengene kan forlænges i op til 39 uger. 3. Den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og forventes at kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for to gange 52 uger. Det er en betingelse, at der efter en lægelig vurdering er en sikker forventning om, at den pågældende kan være arbejdsdygtig inden for denne periode. Sygedagpengene kan forlænges i op til to år. Hvis en person derudover i perioden venter på behandling på et offentligt sygehus, ses der bort fra venteperioden. 4. Den sygemeldte kan ikke opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og kan dermed ikke vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Samtidig er det endnu ikke endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension. Sygedagpengene kan forlænges i op til 26 uger. 5. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om sikring mod følger af en arbejdsskade. Sygedagpengene kan forlænges, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. 6. Der er påbegyndt en sag om førtidspension efter lov om social pension. Sygedagpengene forlænges indtil det tidspunkt, hvor der tilkendes pension, eller der gives afslag på pension. 7. Den sygemeldte lider af en livstruende sygdom, og de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte. Sygedagpengene kan forlænges uden tidsbegrænsning. 2

3 8. Personer med en livstruende og/eller alvorlig sygdom kan efter en individuel og konkret vurdering få forlænget deres sygedagpenge, såfremt de er omfattet af sygdomme efter diagnoselisten. (Forlængelsesmuligheden er midlertidig og eksisterer kun i Viborg Kommune. Det er et forsøg i forbindelse med frikommuneforsøget som værksættes pr. 1. august 2013 og løber til udgangen Forsøget blev besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.) Viborg Kommunes samarbejde med anden aktør på sygedagpengeområdet Med ændring i sygedagpengeloven den 12. juni 2009 ( 19 i Lov om sygedagpenge) blev det muligt for kommunerne at inddrage anden aktør i myndighedsopgaver. I en investeringstænkning blev det i 2010 besluttet i en periode at bevilge sygedagpengeområdet en ekstra normering på 10 medarbejdere. Formålet var igennem en øget indsats at minimere varigheden i de enkelte sager (= at støtte borgerne i en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet) Imidlertid havde jobcenteret igennem længere tid haft vanskeligt ved at rekruttere kvalificerede sagsbehandlere til sygedagpengeområdet, og efter aftale med Beskæftigelsesudvalget valgte jobcenteret i maj måned 2010 at indgå aftaler med 3 anden aktører, som jobcenteret enten kendte eller samarbejdede med i forvejen. Foruden i rekrutteringssituationen havde beslutningen udgangspunkt i, at byrådet i forbindelse med budgetlægningen for havde lagt op til at konkurrenceudsætte en udvalgt del af sygedagpengesager. De 3 anden aktører påbegyndte opgaven den 25. maj 2010 med i alt 225 sager, hvor jobcenterets ønske havde været 300. Jf. planerne om en egentlig konkurrenceudsættelse, var de indgåede aftaler midlertidige. Planerne om konkurrenceudsættelse blev senere ændret, så der i stedet skulle gennemføres et udbud. Bl.a. på grund af et stort opgavepres i kommunens indkøbsafdeling kunne et udbud først gennemføres hen over foråret På den baggrund blev de indgåede aftaler ved årsskiftet 2010/11 forlænget ud over det oprindeligt aftalte, lige som antallet af udlagte sager blev øget fra de oprindelige ca. 300 til ca Ved det i foråret 2011 gennemførte udbud overgik opgaven pr. 1. juni 2011 til A/S Contra. Contra havde ikke budt ind med det billigste tilbud, men blev valgt fordi firmaets tilbud på mange måder var nytænkende, og lagde op til en differentieret indsats, hvori borgerne efter relevans og behov ville opleve en tættere opfølgning og en mere intensiv indsats end hvad lovgivningen lægger op til. Kriteriet for udvælgelsen var det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Viborg Kommune, og netop det ekstra i Contras tilbud var forklaringen på at tilbuddet blev vurderet som det samlet set økonomisk mest fordelagtige. Det gennemførte udbud havde haft udgangspunkt i, at flere anden aktører skulle dele opgaven med minimum 300 sager pr. anden aktør. Eftersom Contra bød ind med en meget stor kapacitet, blev virksomheden reelt eneste anden aktør på opgaven. I udbudsmaterialet var der regnet med, at der i alt skulle udlægges 750 sager. 3

4 Contra påbegyndte opgaven den 1. juni 2011 og overtog i et nærmere aftalt flow sagerne fra de 3 midlertidige anden aktører. I alt behandlede Contra 572 sager. Efterhånden som Contra overtog sagerne fra de 3 anden aktører, der midlertidigt havde haft opgaven, stod det klart, at en enkelt af disse ikke havde haft de fornødne forudsætninger for at løse opgaven, og der blev gennemført en nærmere undersøgelse af en række sager. Dette førte til et længere forløb med bl.a. en advokatundersøgelse og et forlig vedrørende Viborg Kommunes betaling til den pågældende anden aktør, der sidenhen gik konkurs (CBB). I perioden august - oktober 2011 kunne det konstateres, at A/S Contra trods et på papiret rigtig godt tilbud ikke magtede opgaven. Beskæftigelsesudvalget var i flere omgange orienteret, og i et ekstraordinært møde i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2011 besluttede udvalget at opsige samarbejdet, der jf. kontraktens bestemmelser herom blev bragt til ophør med udgangen af januar måned Herefter gik jobcenteret i gang med at rekruttere nye medarbejdere og hjemtog i januar sager. Beskæftigelsesudvalget er i nedennævnte sager på udvalgets dagsordener løbende blevet orienteret om samarbejdet med anden aktør - såvel de 3 første, som den senere, hvor udlæg af opgaven sker ved udbud. Nedenstående oversigt omfatter dels den løbende orientering om samarbejdet med anden aktør, som Beskæftigelsesudvalget har fået, dels relaterede sager så som opfølgning på ankesager og personsager, lige som udvalgets initiativ om i et frikommuneforsøg at udvide adgangen til at udbetale sygedagpenge er medtaget. 7. oktober 2010, sag nr. 90 Anvendelse af anden aktør i Jobcenter Viborg (Orientering) 23. juni 2011, sag nr. 69 Opfølgning på anvendelse af anden aktør på sygefraværsområdet (der skulle nok stå sygedagpengeområdet) (Orientering) 18. august 2011, sag nr. 86 Opfølgning på anden aktør på sygedagpengeområdet (LUKKET) 1. september 2011, sag nr. 100 Opfølgning på anden aktør på sygedagpengeområdet (LUKKET) 6. oktober 2011, kort orientering under sag nr. 107, Meddelelser og gensidig orientering 20. oktober 2011, sag nr. 108 (Ekstraordinært møde) (LUKKET) Opfølgning på anden aktør på sygedagpengeområdet 5. januar 2012, sag nr. 4 Opfølgning på samarbejdet med anden aktør om hjemtagelse af sager på sygedagpengeområdet - Orientering 16. august 2012, sag nr. 6 Status på sagsbehandling på sygedagpengeområdet (Orientering) 4. oktober 2012, sag nr. 3 Varighedsbegrænsning i sygedagpengesager 4

5 4. oktober 2012, sag nr. 11 Opfølgning på borgersag (LUKKET) 31. oktober 2012, sag nr. 10 Opfølgning på Anden Aktør (LUKKET SAG) 30. april 2013, sag nr. 5 Status på sager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. kvartal april 2013, sag nr. Tillægsdagsorden Opfølgning på sager vedrørende indsatsen for sygedagpengemodtagere 28. maj 2013, sag nr. 8 Frikommuneforsøget: Ny forlængelsesmulighed sygedagpenge 28. maj 2013, sag nr. 16 Redegørelse (LUKKET SAG) 3. september 2013, sag nr. 7 Status på klagesager til Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal september 2013, sag nr. 10 Anden Aktør (LUKKET SAG) En række af ovenstående sager - primært de, som vedrører tvisten med A/S Contra - er ligeledes behandlet i Økonomiudvalget. Tal for Viborg Kommune overtager sagsbehandlingen i 570 sygedagpengesager i februar Alle sager bliver genbehandlet. Det vil sige, at de bliver gennemgået og genvurderet ud fra gældende lovgivning. Sags mængden er en blanding af sager, der er påbegyndt både i 2010 og i 2011, hvorfor sagsbehandlingen af sagerne pågår i såvel 2011 og 2012 og dermed er tallene påvirket i både 2011 og Eks på sagsforløb: 31. mar ophør af sygedagpenge 1. nov Sagsstart 30. okt uger Forlænget fx i 26 uger Som ovenstående eksempel illustrere kan der være sager der strækker sig over flere årstal. Afhængig af om sagen kan forlænges efter 52 uger. Alt i alt modtager 635 borger i Viborg Kommune i perioden oktober 2011 til oktober 2012 brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder. (brutto opgørelse over 2012) 5

6 Forlængelse af sygedagpenge ved 52 uger Af de 635 fik 255 borgere en forlængelse efter 52 uger. Af de 255 er 65 personer i dag fortsat sygemeldte. De øvrige er fordelt som nedenstående: Død 6 Flyttet 6 Overgår til A-kasse 11 Overgår til fleksjob 29 Raskmeldes 64 Revalideringsydelse 7 Tilkendt førtidspension 46 Ophør af forlængelse 21* I alt 190 *Af de 21 borgere som har "ophør efter forlængelse" er nedenstående pt. aktive i jobcentret. Ressourceforløb 1 Forsikret ledig 2 Kontanthjælp 9 Revalidend 2 Fleksjobberettiget 1 Sum: 15 Ophør af sygedagpenge ved 52 uger Af de 635 fik 380 borgere ikke umiddelbart forlænget sygedagpengene ud over 52 uger, disse fordeler sig som følgende: Død 2 Flyttet 7 Manglende medvirken til afklaring 4 Overgår til A-kasse 44 Overgår til fleksjob 10 Raskmelding 162 Revalideringsydelse 2 Tilkendt pension 9 Generel varighedsbegrænsning ved 140* 52 uger I alt 380 *Af de 140 borgere der ikke fik forlænget sygedagpenge ud over 52 uger, inden udgangen af de 52 uger, har 98 borgere aktuelt en sag i Jobcenter Viborg. 6

7 De 140 borgere har, efter generel varighedsbegrænsning ved 52 uger, følgende forsørgelsesgrundlag: Kontanthjælp 60 SU 3 Løn 19 Overgår til A-kasse 15 Sygedagpenge 9 Efterløn 2 Revalidering 1 Overgår til fleksjob 9 Tilkendt pension 4 Selvforsørgelse/ingen forsørgelsesydelse 18 Aktuelle sager i pr. september 2013 Af de 635 personer har 351 aktuelt en sag i Jobcenter Viborg, de fordeler sig som følgende: Selvforsørgelse 23 Ressource forløb 5 Forsikret ledig 64 Kontanthjælp 83 Revalidering 9 Sygedagpengemodtagere 102 Fleksjob berettiget 65 Samlet set har ca. 55 procent af de borgere, som i perioden oktober 2011 til oktober 2012 modtog brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder, fortsat en sag i jobcenteret. Af de 635 borgere som i perioden oktober 2011 til oktober 2012 modtog brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder har 18 borgere stået uden ydelse efter ophør af sygedagpenge ved varighedsbegrænsningen på 52 uger. Det vil sige, at 2,8 procent af de borgere der i perioden oktober 2011 til oktober 2012 modtager brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder, har stået uden ydelse. Status på klagesager En opgørelse over klagersager efter 3. kvartal viser, at Viborg Kommune i 2013 får medhold i 93 % af alle klager over sygedagpengesager. Alle klagerne i opgørelsen er afgørelser, der er truffet i Kvartal Antal klager Afgørelsen ændret 1. kvartal kvartal Kvartal

8 30. april 2013 sag nr. 5 Status på afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 1. kvartal september sag nr. 7 Status på afgørelser fa Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal kvartal har endnu ikke været på udvalgsdagsordenen i beskæftigelsesudvalget. Mange langvarige sygedagpengesager i Viborg Kommune I en rapport fra maj 2013 lavet af Kommunernes Landsforening, sammenlignes tallene i Viborg Kommune med sammenlignelige kommuner. I rapporten står der: Viborg har en væsentlig større andel af sygedagpengemodtagere i forløb over 26 og 52 uger. 17,6 procent over 52 uger (229 forløb) i Viborg, 11,9 procent i klyngen (sammenlignelige kommuner) Der er her tale om forbundene kar. Når Sygedagpengeafdelingen tager 570 sager hjem, mange med ringe og andre helt uden sagsbehandling, er der behov for helt nye oplysninger i sagerne, for at give kommunens borgere en ordentlig sagsbehandling. Forvaltningens samarbejde med Anden aktør i 2011 har desværre således medført en længere liggetid på kommunens sygedagpengesager i 2012 og Borgerrådgiverens beretning 2012 På trods af stort arbejdspres på medarbejderne for at nå de mange sygedagpengesager, har hjemtagelsen af de 570 sygedagpengesagere fået en positiv modtagelse blandt de berørte borgere. Borgerrådgiveren skriver således i sin årsberetning 2012: Det er borgerrådgiverens oplevelse, at Job & Velfærds hjemtagelse af opgaven med sygemeldte borgere kan aflæses i karakteren af borgere henvendelser. Således ses der et fald i det forholdsmæssige antal klager på sygedagpengeområdet fra 2011 til Tiltag på beskæftigelsesområdet Viborg Kommune får i 2012 status som frikommune, hvilket betyder at kommunen får mulighed for at ændre på den beskæftigelsesrettede indsats, -lovgivningen skal fortsat overholdes. Deltagelse i frikommuneforsøget bygger på medborgerskabstankegangen og med det mål at ændre borgernes oplevelse af medarbejderne som myndighedsforvaltere til en mere konsulent- og coachende tilgang. Der er iværksat uddannelse for alle medarbejdere. Der arbejdes med at fremme borgernes vilje, evne og muligheder for demokratisk medborgerskab og lægge større dele af ansvaret for eget liv tilbage til borgerne. For at støtte borgerne i denne proces er der udviklet samtalekort ligesom hjemmesiden er gjort mere gennemsigtig i forhold til muligheder. Der er fokus på få sygemeldte delvist i arbejde, så de i lang højere grad kan bevare en tilknytning til deres arbejdsplads og dermed undgå at havne i ledighed efter en raskmelding. 8

9 Etablerede samarbejdes initiativer med de lokale virksomheder. Kontakten med virksomhederne er centralt i jobcenterets arbejde for at nedbringe ledighed og sygefravær, og særdeles vigtig i forhold til at sikre de svagere grupper en plads på arbejdsmarkedet. Virksomhedskontakten foregår dels som en opsøgende kontakt med fokus på virksomhedernes behov og viden om mulighederne i beskæftigelsesindsatsen, dels som kontakt i forbindelse med konkrete borgeres beskæftigelsesmæssige behov, hvad enten dette handler om konkret ansættelse, eller virksomhedens medvirken til den beskæftigelsesmæssige indsats for borgeren. Her kan der eksempelvis nævnes: Jobcenter Viborg har etableret et Servicecenter, hvis formål er at hjælpe virksomhederne med at sætte fokus på sygefraværet og sikre en indsats overfor medarbejdere allerede inden, de bliver sygemeldt. Samarbejdet indeholder blandt andet et årligt besøg med fokus på eksempelvis gennemgang af sygefraværspolitik og status på virksomhedens sygefravær. I samarbejde med lokale virksomheder har Jobcenteret etableret virksomhedscentre som handler om, at få borgere med problemer udover ledighed, tættere på arbejdsmarkedet. En af hovedtankerne med virksomhedscentre er, at borgeren kan deltage i en virksomhedspraktik på en virksomhed samtidig med at der aktivt arbejdes på at løse borgerens øvrige problemstillinger. Der et stort samarbejde med mange af de lokale virksomheder om virksomhedspraktikker inden for alle jobcenteret målgrupper. Her ud over kan der bl.a. nævnes Virtuelt virksomhedspanel og virksomhedsnetværket mm. Fokus på medarbejderstaben i sygedagpengeafdelingen Forvaltningen har under hele forløbet orienteret ud til medarbejderne i den pågældende afdeling, ligesom medarbejdernes arbejdsindsats og fagligheden er blevet anerkendt fra den øverste ledelse i Jobcenteret. Afdelingen har internt brugt ressourcer på at drøfte det medieorienterede fokus på området, ligesom der er blevet stillet supervision til rådighed i det omfang det har været nødvendigt. Desværre har det store mediefokus på afdelingen haft den negative effekt, at der blandt medarbejderne til tider er opstået handlingslammelse ift. at træffe afgørelser Medarbejder har oplevet at de i privat regi, er blevet stillet til ansvar for Viborg Kommunes måde at behandle syge borgere i på. På trods af stor faglighed blandt medarbejderne, har den massive kritik i offentligheden betydet, at medarbejderne har tvivlet på egen faglighed, da deres arbejde over en lang periode har været til offentlige eksamen hos eksperter i avisen. Eksperter som på intet tidspunkt har været ansat i sygedagpengeafdelingen i Viborg Kommune. Hvad gør andre kommuner Frederikshavn Kommune bliver i artiklen fremhævet som én af de kommuner, der finder alternative løsninger til at ophør af sygedagpenge, hvorfor det er meget nærliggende at se på hvilke alternativer kommunen benytter. Som det fremgår af nedenstående tabel (tal fra Dansk statistik) sender Frederikshavn Kommunen langt flere borgere på førtidspension i Altså varig offentlig forsørgelse. 9

10 Varighed overskredet Viborg 346 Frederikshavn 19 Overgang til førtidspension Viborg 81 Frederikshavn 142 Forvaltningen har erfaret, at bland andet Frederikshavn Kommune vælger iværksættelse af virksomhed revalidering for sygemeldte borgere, der kan arbejde ml. 12 og 15 timer. Ydelsen er den samme som sygedagpenge og giver 50 % i statsrefusion. Når borgeren overgår til revalideringsydelse, afsluttes denne i sygedagpengesystemet. Kan borgeren ikke arbejde minimum 12 timer ugentligt, bortfalder revalideringsydelsen. Borgeren vil herefter være henvist til kontanthjælp, hvis der ikke er oparbejdet fornyet ret til sygedagpenge. Som det fremgår af nedenstående tabel iværksætter Frederikshavn Kommune 50 (antal fuldtids personer) flere revalideringsforløb i 2012 end Viborg kommune (tal fra Dansk Statistik) Varighed overskredet Viborg 346 Frederikshavn 19 Revalidering* Viborg 8 Frederikshavn 58 *Revalidering, er opgjort i antal fuldtidspersoner, det vil sige at har kommunen eksempelvis tre borgere, der kan arbejde 12 timer, tæller det for 1 person. Viborg kommunes sygedagpengeafdeling har været i telefonisk kontakt med Frederikshavn Kommunes sygedagpengeafdeling der orientere følgende om deres praksis: De sager der fortsætter efter 12 uger i sygedagpengesystemet, udsættes for et såkaldt pitstop. Første gang efter 13 uger, hvor alle sagerne skal forbi fagkoordinator, til vurdering i forhold til om de kan lukkes på en bred vurdering, - altså om de er uarbejdsdygtige i forhold til det brede arbejdsmarked. Sagerne der forsætter herfra, skal efter 26 uger igen vurderes ved koordinator, i forhold til evt. iværksættelse af revalideringsmæssig indsats, de er bl.a. ekstra opmærksomme på uddannelses revalidering. Frederikshavn Kommune har 26 % af deres borgere på offentlig forsørgelse, til sammenligning har Viborg Kommune 22 % på offentlig forsørgelse. 10

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere