Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune."

Transkript

1 Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden Redegørelsen tager sit udgangspunkt i de forudgående beslutninger samt den følgende indsats, som får betydning for Viborgs Kommunes placering af sager med ophør af langvarige sygedagpengesager i 2011 og Redegørelsen er lavet på baggrund af en forespørgsel fra Ninna Hygum, på vegne af Venstres byrådsgruppe, omhandlende Viborg Kommunes praksis på området ophør af sygedagpenge. Anledningen er en artikel af journalist, rådgiver, forfatter og foredragsholder Ulla Nygaard, som fredag den 6. september er omtalt i Viborg Stifts Folkeblad. I artiklen er der brugt 2012-tal fra Dansk Statistik, hvorfor der i notatet redegøres for tal. Forståelseshorisont Definition af langtidssygemeldte: De tal der refereres til i avisartiklen den og dermed betegnelsen af langtidssygemeldte, er trukket på borgere, der er sygemeldte mere end tre måneder. Normalvis benyttes betegnelsen langtidssygemeldte for borgere der har været sygemeldte i 52 uger og derover. Statistikker: Beskæftigelsesområdet er et kompleks system, det betyder der kan være forskellige årsager til, hvorfor tal og statistikker ser ud som de gør. Når en kommune afslutter en sag, får sagen en afslutningskode som kategoriser den. Disse kategorier indhentes af Dansk Statistik, dog er der ikke overensstemmelse mellem de tal som offentliggøres ved Dansk Statistik og kommunernes egne tal, hvorfor der er taget kontakt til Dansk statistik som pt. arbejder på problemet, der formentligt er en fejl i indlæsningsprogrammet. (Dette er ikke kun tilfældet for Viborg Kommunes tal, det er et landsdækkende problem) Forsørgelse: I Viborg Kommune ønsker vi at give et retvisende billede af sygedagpengeområdet, hvorfor borgeren modtager sygedagpenge i det omfang der er et lovformlig grundlag. Det betyder at borgeren registreres som afsluttet på sygedagpenge. Afslutningsårsag kan være raskmelding til A-kasse, ordinært arbejde, kontanthjælp, Fleksjob, Ledighedsydelse, Førtidspension, manglende forlængelsesmulighed mm. At en borger afsluttes på sygedagpenge betyder ikke nødvendigvis, at borgeren afsluttes i beskæftigelsessystemet, ofte finders der en anden offentlig ydelse til borgeren, ligesom indsatsen i forhold til en afklaring af borgerens fremtidige forsørgelsesgrundlag oftest fortsætter. Klyngekommuner: Normalt benytter Jobcenteret klyngekommunerne (kommuner med samme rammevilkår) til at måle sig med. At kommunerne har samme rammevilkår betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles, der har betydning for, hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Hvor mange dage, der er tale om, afhænger af et komplekst samspil mellem en række forhold på arbejdsmarkedet og befolkningssammensætningen i kommunen. Når kommunen sammenlignes med andre kommuner, der har sammenlignelige rammevilkår, bliver sammenligningen således mere retfærdig. Eller sagt på en anden måde, når kommunerne sammenlignes, skyldes de forskelle, man finder i kommunernes resultater ikke, at kommunerne har forskellige rammevilkår. Alle kommuner er placeret i en fast gruppe (klynger) af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Dvs. den valgte kommune sammenlignes altid med en fast gruppe af sammenlignelige kommuner. Viborg kommune er i klynge med følgende kommuner: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø. 1

2 Hvordan bliver man sygedagpengemodtagere Afsnit I, Kapitel 1 1. Formålet med denne lov er 1) at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, 2) at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og 3) at understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. 2. Sygedagpenge ydes til: Man kan få sygedagpenge, når man er uarbejdsdygtig, og når uarbejdsdygtigheden skyldes egen sygdom. Det er arbejdsgiveren som udbetaler sygedagpenge, hvis man er i arbejde og bliver syg. Man er berettiget til sygedagpenge hvis man de sidste 8 uger før sygefraværet har arbejdet mindst 74 timer hos arbejdsgiveren. Kommune udbetaler sygedagpenge, hvis man har været tilknyttet arbejdsmarkedet de sidste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller man er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, eller man har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned, eller man er elev i lønnet praktik Sygedagpengene beregnes efter den timeindtægt, som man haft ret til under sygefraværet. Sygedagpengene kan højst udgøre pr. uge (fra 7. januar 2013). Sygedagpenge er en midlertidig forsørgelse. I dag kan sygedagpengemodtagere få sygedagpenge i op til 52 uger inden for en referenceperiode på 78 uger. Samtidig finders der i 27 syv forlængelsesregler, som gør det muligt at få sygedagpengene forlænget ud over de 52 uger. Forlængelsesmulighederne er: 1. Det er overvejende sandsynligt, at den sygemeldte vil blive revalideret hermed forstås revalideret til det ordinære arbejdsmarked og altså ikke til støttet beskæftigelse. Sygedagpengene kan forlænges, indtil den egentlige revalidering iværksættes. 2. Det er nødvendigt med en virksomhedspraktik eller anden afklarende foranstaltning for at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Sygedagpengene kan forlænges i op til 39 uger. 3. Den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og forventes at kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for to gange 52 uger. Det er en betingelse, at der efter en lægelig vurdering er en sikker forventning om, at den pågældende kan være arbejdsdygtig inden for denne periode. Sygedagpengene kan forlænges i op til to år. Hvis en person derudover i perioden venter på behandling på et offentligt sygehus, ses der bort fra venteperioden. 4. Den sygemeldte kan ikke opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og kan dermed ikke vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Samtidig er det endnu ikke endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension. Sygedagpengene kan forlænges i op til 26 uger. 5. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om sikring mod følger af en arbejdsskade. Sygedagpengene kan forlænges, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. 6. Der er påbegyndt en sag om førtidspension efter lov om social pension. Sygedagpengene forlænges indtil det tidspunkt, hvor der tilkendes pension, eller der gives afslag på pension. 7. Den sygemeldte lider af en livstruende sygdom, og de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte. Sygedagpengene kan forlænges uden tidsbegrænsning. 2

3 8. Personer med en livstruende og/eller alvorlig sygdom kan efter en individuel og konkret vurdering få forlænget deres sygedagpenge, såfremt de er omfattet af sygdomme efter diagnoselisten. (Forlængelsesmuligheden er midlertidig og eksisterer kun i Viborg Kommune. Det er et forsøg i forbindelse med frikommuneforsøget som værksættes pr. 1. august 2013 og løber til udgangen Forsøget blev besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.) Viborg Kommunes samarbejde med anden aktør på sygedagpengeområdet Med ændring i sygedagpengeloven den 12. juni 2009 ( 19 i Lov om sygedagpenge) blev det muligt for kommunerne at inddrage anden aktør i myndighedsopgaver. I en investeringstænkning blev det i 2010 besluttet i en periode at bevilge sygedagpengeområdet en ekstra normering på 10 medarbejdere. Formålet var igennem en øget indsats at minimere varigheden i de enkelte sager (= at støtte borgerne i en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet) Imidlertid havde jobcenteret igennem længere tid haft vanskeligt ved at rekruttere kvalificerede sagsbehandlere til sygedagpengeområdet, og efter aftale med Beskæftigelsesudvalget valgte jobcenteret i maj måned 2010 at indgå aftaler med 3 anden aktører, som jobcenteret enten kendte eller samarbejdede med i forvejen. Foruden i rekrutteringssituationen havde beslutningen udgangspunkt i, at byrådet i forbindelse med budgetlægningen for havde lagt op til at konkurrenceudsætte en udvalgt del af sygedagpengesager. De 3 anden aktører påbegyndte opgaven den 25. maj 2010 med i alt 225 sager, hvor jobcenterets ønske havde været 300. Jf. planerne om en egentlig konkurrenceudsættelse, var de indgåede aftaler midlertidige. Planerne om konkurrenceudsættelse blev senere ændret, så der i stedet skulle gennemføres et udbud. Bl.a. på grund af et stort opgavepres i kommunens indkøbsafdeling kunne et udbud først gennemføres hen over foråret På den baggrund blev de indgåede aftaler ved årsskiftet 2010/11 forlænget ud over det oprindeligt aftalte, lige som antallet af udlagte sager blev øget fra de oprindelige ca. 300 til ca Ved det i foråret 2011 gennemførte udbud overgik opgaven pr. 1. juni 2011 til A/S Contra. Contra havde ikke budt ind med det billigste tilbud, men blev valgt fordi firmaets tilbud på mange måder var nytænkende, og lagde op til en differentieret indsats, hvori borgerne efter relevans og behov ville opleve en tættere opfølgning og en mere intensiv indsats end hvad lovgivningen lægger op til. Kriteriet for udvælgelsen var det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Viborg Kommune, og netop det ekstra i Contras tilbud var forklaringen på at tilbuddet blev vurderet som det samlet set økonomisk mest fordelagtige. Det gennemførte udbud havde haft udgangspunkt i, at flere anden aktører skulle dele opgaven med minimum 300 sager pr. anden aktør. Eftersom Contra bød ind med en meget stor kapacitet, blev virksomheden reelt eneste anden aktør på opgaven. I udbudsmaterialet var der regnet med, at der i alt skulle udlægges 750 sager. 3

4 Contra påbegyndte opgaven den 1. juni 2011 og overtog i et nærmere aftalt flow sagerne fra de 3 midlertidige anden aktører. I alt behandlede Contra 572 sager. Efterhånden som Contra overtog sagerne fra de 3 anden aktører, der midlertidigt havde haft opgaven, stod det klart, at en enkelt af disse ikke havde haft de fornødne forudsætninger for at løse opgaven, og der blev gennemført en nærmere undersøgelse af en række sager. Dette førte til et længere forløb med bl.a. en advokatundersøgelse og et forlig vedrørende Viborg Kommunes betaling til den pågældende anden aktør, der sidenhen gik konkurs (CBB). I perioden august - oktober 2011 kunne det konstateres, at A/S Contra trods et på papiret rigtig godt tilbud ikke magtede opgaven. Beskæftigelsesudvalget var i flere omgange orienteret, og i et ekstraordinært møde i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2011 besluttede udvalget at opsige samarbejdet, der jf. kontraktens bestemmelser herom blev bragt til ophør med udgangen af januar måned Herefter gik jobcenteret i gang med at rekruttere nye medarbejdere og hjemtog i januar sager. Beskæftigelsesudvalget er i nedennævnte sager på udvalgets dagsordener løbende blevet orienteret om samarbejdet med anden aktør - såvel de 3 første, som den senere, hvor udlæg af opgaven sker ved udbud. Nedenstående oversigt omfatter dels den løbende orientering om samarbejdet med anden aktør, som Beskæftigelsesudvalget har fået, dels relaterede sager så som opfølgning på ankesager og personsager, lige som udvalgets initiativ om i et frikommuneforsøg at udvide adgangen til at udbetale sygedagpenge er medtaget. 7. oktober 2010, sag nr. 90 Anvendelse af anden aktør i Jobcenter Viborg (Orientering) 23. juni 2011, sag nr. 69 Opfølgning på anvendelse af anden aktør på sygefraværsområdet (der skulle nok stå sygedagpengeområdet) (Orientering) 18. august 2011, sag nr. 86 Opfølgning på anden aktør på sygedagpengeområdet (LUKKET) 1. september 2011, sag nr. 100 Opfølgning på anden aktør på sygedagpengeområdet (LUKKET) 6. oktober 2011, kort orientering under sag nr. 107, Meddelelser og gensidig orientering 20. oktober 2011, sag nr. 108 (Ekstraordinært møde) (LUKKET) Opfølgning på anden aktør på sygedagpengeområdet 5. januar 2012, sag nr. 4 Opfølgning på samarbejdet med anden aktør om hjemtagelse af sager på sygedagpengeområdet - Orientering 16. august 2012, sag nr. 6 Status på sagsbehandling på sygedagpengeområdet (Orientering) 4. oktober 2012, sag nr. 3 Varighedsbegrænsning i sygedagpengesager 4

5 4. oktober 2012, sag nr. 11 Opfølgning på borgersag (LUKKET) 31. oktober 2012, sag nr. 10 Opfølgning på Anden Aktør (LUKKET SAG) 30. april 2013, sag nr. 5 Status på sager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. kvartal april 2013, sag nr. Tillægsdagsorden Opfølgning på sager vedrørende indsatsen for sygedagpengemodtagere 28. maj 2013, sag nr. 8 Frikommuneforsøget: Ny forlængelsesmulighed sygedagpenge 28. maj 2013, sag nr. 16 Redegørelse (LUKKET SAG) 3. september 2013, sag nr. 7 Status på klagesager til Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal september 2013, sag nr. 10 Anden Aktør (LUKKET SAG) En række af ovenstående sager - primært de, som vedrører tvisten med A/S Contra - er ligeledes behandlet i Økonomiudvalget. Tal for Viborg Kommune overtager sagsbehandlingen i 570 sygedagpengesager i februar Alle sager bliver genbehandlet. Det vil sige, at de bliver gennemgået og genvurderet ud fra gældende lovgivning. Sags mængden er en blanding af sager, der er påbegyndt både i 2010 og i 2011, hvorfor sagsbehandlingen af sagerne pågår i såvel 2011 og 2012 og dermed er tallene påvirket i både 2011 og Eks på sagsforløb: 31. mar ophør af sygedagpenge 1. nov Sagsstart 30. okt uger Forlænget fx i 26 uger Som ovenstående eksempel illustrere kan der være sager der strækker sig over flere årstal. Afhængig af om sagen kan forlænges efter 52 uger. Alt i alt modtager 635 borger i Viborg Kommune i perioden oktober 2011 til oktober 2012 brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder. (brutto opgørelse over 2012) 5

6 Forlængelse af sygedagpenge ved 52 uger Af de 635 fik 255 borgere en forlængelse efter 52 uger. Af de 255 er 65 personer i dag fortsat sygemeldte. De øvrige er fordelt som nedenstående: Død 6 Flyttet 6 Overgår til A-kasse 11 Overgår til fleksjob 29 Raskmeldes 64 Revalideringsydelse 7 Tilkendt førtidspension 46 Ophør af forlængelse 21* I alt 190 *Af de 21 borgere som har "ophør efter forlængelse" er nedenstående pt. aktive i jobcentret. Ressourceforløb 1 Forsikret ledig 2 Kontanthjælp 9 Revalidend 2 Fleksjobberettiget 1 Sum: 15 Ophør af sygedagpenge ved 52 uger Af de 635 fik 380 borgere ikke umiddelbart forlænget sygedagpengene ud over 52 uger, disse fordeler sig som følgende: Død 2 Flyttet 7 Manglende medvirken til afklaring 4 Overgår til A-kasse 44 Overgår til fleksjob 10 Raskmelding 162 Revalideringsydelse 2 Tilkendt pension 9 Generel varighedsbegrænsning ved 140* 52 uger I alt 380 *Af de 140 borgere der ikke fik forlænget sygedagpenge ud over 52 uger, inden udgangen af de 52 uger, har 98 borgere aktuelt en sag i Jobcenter Viborg. 6

7 De 140 borgere har, efter generel varighedsbegrænsning ved 52 uger, følgende forsørgelsesgrundlag: Kontanthjælp 60 SU 3 Løn 19 Overgår til A-kasse 15 Sygedagpenge 9 Efterløn 2 Revalidering 1 Overgår til fleksjob 9 Tilkendt pension 4 Selvforsørgelse/ingen forsørgelsesydelse 18 Aktuelle sager i pr. september 2013 Af de 635 personer har 351 aktuelt en sag i Jobcenter Viborg, de fordeler sig som følgende: Selvforsørgelse 23 Ressource forløb 5 Forsikret ledig 64 Kontanthjælp 83 Revalidering 9 Sygedagpengemodtagere 102 Fleksjob berettiget 65 Samlet set har ca. 55 procent af de borgere, som i perioden oktober 2011 til oktober 2012 modtog brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder, fortsat en sag i jobcenteret. Af de 635 borgere som i perioden oktober 2011 til oktober 2012 modtog brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder har 18 borgere stået uden ydelse efter ophør af sygedagpenge ved varighedsbegrænsningen på 52 uger. Det vil sige, at 2,8 procent af de borgere der i perioden oktober 2011 til oktober 2012 modtager brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder, har stået uden ydelse. Status på klagesager En opgørelse over klagersager efter 3. kvartal viser, at Viborg Kommune i 2013 får medhold i 93 % af alle klager over sygedagpengesager. Alle klagerne i opgørelsen er afgørelser, der er truffet i Kvartal Antal klager Afgørelsen ændret 1. kvartal kvartal Kvartal

8 30. april 2013 sag nr. 5 Status på afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 1. kvartal september sag nr. 7 Status på afgørelser fa Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal kvartal har endnu ikke været på udvalgsdagsordenen i beskæftigelsesudvalget. Mange langvarige sygedagpengesager i Viborg Kommune I en rapport fra maj 2013 lavet af Kommunernes Landsforening, sammenlignes tallene i Viborg Kommune med sammenlignelige kommuner. I rapporten står der: Viborg har en væsentlig større andel af sygedagpengemodtagere i forløb over 26 og 52 uger. 17,6 procent over 52 uger (229 forløb) i Viborg, 11,9 procent i klyngen (sammenlignelige kommuner) Der er her tale om forbundene kar. Når Sygedagpengeafdelingen tager 570 sager hjem, mange med ringe og andre helt uden sagsbehandling, er der behov for helt nye oplysninger i sagerne, for at give kommunens borgere en ordentlig sagsbehandling. Forvaltningens samarbejde med Anden aktør i 2011 har desværre således medført en længere liggetid på kommunens sygedagpengesager i 2012 og Borgerrådgiverens beretning 2012 På trods af stort arbejdspres på medarbejderne for at nå de mange sygedagpengesager, har hjemtagelsen af de 570 sygedagpengesagere fået en positiv modtagelse blandt de berørte borgere. Borgerrådgiveren skriver således i sin årsberetning 2012: Det er borgerrådgiverens oplevelse, at Job & Velfærds hjemtagelse af opgaven med sygemeldte borgere kan aflæses i karakteren af borgere henvendelser. Således ses der et fald i det forholdsmæssige antal klager på sygedagpengeområdet fra 2011 til Tiltag på beskæftigelsesområdet Viborg Kommune får i 2012 status som frikommune, hvilket betyder at kommunen får mulighed for at ændre på den beskæftigelsesrettede indsats, -lovgivningen skal fortsat overholdes. Deltagelse i frikommuneforsøget bygger på medborgerskabstankegangen og med det mål at ændre borgernes oplevelse af medarbejderne som myndighedsforvaltere til en mere konsulent- og coachende tilgang. Der er iværksat uddannelse for alle medarbejdere. Der arbejdes med at fremme borgernes vilje, evne og muligheder for demokratisk medborgerskab og lægge større dele af ansvaret for eget liv tilbage til borgerne. For at støtte borgerne i denne proces er der udviklet samtalekort ligesom hjemmesiden er gjort mere gennemsigtig i forhold til muligheder. Der er fokus på få sygemeldte delvist i arbejde, så de i lang højere grad kan bevare en tilknytning til deres arbejdsplads og dermed undgå at havne i ledighed efter en raskmelding. 8

9 Etablerede samarbejdes initiativer med de lokale virksomheder. Kontakten med virksomhederne er centralt i jobcenterets arbejde for at nedbringe ledighed og sygefravær, og særdeles vigtig i forhold til at sikre de svagere grupper en plads på arbejdsmarkedet. Virksomhedskontakten foregår dels som en opsøgende kontakt med fokus på virksomhedernes behov og viden om mulighederne i beskæftigelsesindsatsen, dels som kontakt i forbindelse med konkrete borgeres beskæftigelsesmæssige behov, hvad enten dette handler om konkret ansættelse, eller virksomhedens medvirken til den beskæftigelsesmæssige indsats for borgeren. Her kan der eksempelvis nævnes: Jobcenter Viborg har etableret et Servicecenter, hvis formål er at hjælpe virksomhederne med at sætte fokus på sygefraværet og sikre en indsats overfor medarbejdere allerede inden, de bliver sygemeldt. Samarbejdet indeholder blandt andet et årligt besøg med fokus på eksempelvis gennemgang af sygefraværspolitik og status på virksomhedens sygefravær. I samarbejde med lokale virksomheder har Jobcenteret etableret virksomhedscentre som handler om, at få borgere med problemer udover ledighed, tættere på arbejdsmarkedet. En af hovedtankerne med virksomhedscentre er, at borgeren kan deltage i en virksomhedspraktik på en virksomhed samtidig med at der aktivt arbejdes på at løse borgerens øvrige problemstillinger. Der et stort samarbejde med mange af de lokale virksomheder om virksomhedspraktikker inden for alle jobcenteret målgrupper. Her ud over kan der bl.a. nævnes Virtuelt virksomhedspanel og virksomhedsnetværket mm. Fokus på medarbejderstaben i sygedagpengeafdelingen Forvaltningen har under hele forløbet orienteret ud til medarbejderne i den pågældende afdeling, ligesom medarbejdernes arbejdsindsats og fagligheden er blevet anerkendt fra den øverste ledelse i Jobcenteret. Afdelingen har internt brugt ressourcer på at drøfte det medieorienterede fokus på området, ligesom der er blevet stillet supervision til rådighed i det omfang det har været nødvendigt. Desværre har det store mediefokus på afdelingen haft den negative effekt, at der blandt medarbejderne til tider er opstået handlingslammelse ift. at træffe afgørelser Medarbejder har oplevet at de i privat regi, er blevet stillet til ansvar for Viborg Kommunes måde at behandle syge borgere i på. På trods af stor faglighed blandt medarbejderne, har den massive kritik i offentligheden betydet, at medarbejderne har tvivlet på egen faglighed, da deres arbejde over en lang periode har været til offentlige eksamen hos eksperter i avisen. Eksperter som på intet tidspunkt har været ansat i sygedagpengeafdelingen i Viborg Kommune. Hvad gør andre kommuner Frederikshavn Kommune bliver i artiklen fremhævet som én af de kommuner, der finder alternative løsninger til at ophør af sygedagpenge, hvorfor det er meget nærliggende at se på hvilke alternativer kommunen benytter. Som det fremgår af nedenstående tabel (tal fra Dansk statistik) sender Frederikshavn Kommunen langt flere borgere på førtidspension i Altså varig offentlig forsørgelse. 9

10 Varighed overskredet Viborg 346 Frederikshavn 19 Overgang til førtidspension Viborg 81 Frederikshavn 142 Forvaltningen har erfaret, at bland andet Frederikshavn Kommune vælger iværksættelse af virksomhed revalidering for sygemeldte borgere, der kan arbejde ml. 12 og 15 timer. Ydelsen er den samme som sygedagpenge og giver 50 % i statsrefusion. Når borgeren overgår til revalideringsydelse, afsluttes denne i sygedagpengesystemet. Kan borgeren ikke arbejde minimum 12 timer ugentligt, bortfalder revalideringsydelsen. Borgeren vil herefter være henvist til kontanthjælp, hvis der ikke er oparbejdet fornyet ret til sygedagpenge. Som det fremgår af nedenstående tabel iværksætter Frederikshavn Kommune 50 (antal fuldtids personer) flere revalideringsforløb i 2012 end Viborg kommune (tal fra Dansk Statistik) Varighed overskredet Viborg 346 Frederikshavn 19 Revalidering* Viborg 8 Frederikshavn 58 *Revalidering, er opgjort i antal fuldtidspersoner, det vil sige at har kommunen eksempelvis tre borgere, der kan arbejde 12 timer, tæller det for 1 person. Viborg kommunes sygedagpengeafdeling har været i telefonisk kontakt med Frederikshavn Kommunes sygedagpengeafdeling der orientere følgende om deres praksis: De sager der fortsætter efter 12 uger i sygedagpengesystemet, udsættes for et såkaldt pitstop. Første gang efter 13 uger, hvor alle sagerne skal forbi fagkoordinator, til vurdering i forhold til om de kan lukkes på en bred vurdering, - altså om de er uarbejdsdygtige i forhold til det brede arbejdsmarked. Sagerne der forsætter herfra, skal efter 26 uger igen vurderes ved koordinator, i forhold til evt. iværksættelse af revalideringsmæssig indsats, de er bl.a. ekstra opmærksomme på uddannelses revalidering. Frederikshavn Kommune har 26 % af deres borgere på offentlig forsørgelse, til sammenligning har Viborg Kommune 22 % på offentlig forsørgelse. 10

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension Fra 1. januar 2013 er der nye regler om førtids pension Er du syg og overvejer førtidspension efter 1. januar 2013, gælder de nye regler Du er under 40 år Du kan som hovedregel ikke få førtidspension,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret den 18. februar 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere