Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune."

Transkript

1 Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden Redegørelsen tager sit udgangspunkt i de forudgående beslutninger samt den følgende indsats, som får betydning for Viborgs Kommunes placering af sager med ophør af langvarige sygedagpengesager i 2011 og Redegørelsen er lavet på baggrund af en forespørgsel fra Ninna Hygum, på vegne af Venstres byrådsgruppe, omhandlende Viborg Kommunes praksis på området ophør af sygedagpenge. Anledningen er en artikel af journalist, rådgiver, forfatter og foredragsholder Ulla Nygaard, som fredag den 6. september er omtalt i Viborg Stifts Folkeblad. I artiklen er der brugt 2012-tal fra Dansk Statistik, hvorfor der i notatet redegøres for tal. Forståelseshorisont Definition af langtidssygemeldte: De tal der refereres til i avisartiklen den og dermed betegnelsen af langtidssygemeldte, er trukket på borgere, der er sygemeldte mere end tre måneder. Normalvis benyttes betegnelsen langtidssygemeldte for borgere der har været sygemeldte i 52 uger og derover. Statistikker: Beskæftigelsesområdet er et kompleks system, det betyder der kan være forskellige årsager til, hvorfor tal og statistikker ser ud som de gør. Når en kommune afslutter en sag, får sagen en afslutningskode som kategoriser den. Disse kategorier indhentes af Dansk Statistik, dog er der ikke overensstemmelse mellem de tal som offentliggøres ved Dansk Statistik og kommunernes egne tal, hvorfor der er taget kontakt til Dansk statistik som pt. arbejder på problemet, der formentligt er en fejl i indlæsningsprogrammet. (Dette er ikke kun tilfældet for Viborg Kommunes tal, det er et landsdækkende problem) Forsørgelse: I Viborg Kommune ønsker vi at give et retvisende billede af sygedagpengeområdet, hvorfor borgeren modtager sygedagpenge i det omfang der er et lovformlig grundlag. Det betyder at borgeren registreres som afsluttet på sygedagpenge. Afslutningsårsag kan være raskmelding til A-kasse, ordinært arbejde, kontanthjælp, Fleksjob, Ledighedsydelse, Førtidspension, manglende forlængelsesmulighed mm. At en borger afsluttes på sygedagpenge betyder ikke nødvendigvis, at borgeren afsluttes i beskæftigelsessystemet, ofte finders der en anden offentlig ydelse til borgeren, ligesom indsatsen i forhold til en afklaring af borgerens fremtidige forsørgelsesgrundlag oftest fortsætter. Klyngekommuner: Normalt benytter Jobcenteret klyngekommunerne (kommuner med samme rammevilkår) til at måle sig med. At kommunerne har samme rammevilkår betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles, der har betydning for, hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Hvor mange dage, der er tale om, afhænger af et komplekst samspil mellem en række forhold på arbejdsmarkedet og befolkningssammensætningen i kommunen. Når kommunen sammenlignes med andre kommuner, der har sammenlignelige rammevilkår, bliver sammenligningen således mere retfærdig. Eller sagt på en anden måde, når kommunerne sammenlignes, skyldes de forskelle, man finder i kommunernes resultater ikke, at kommunerne har forskellige rammevilkår. Alle kommuner er placeret i en fast gruppe (klynger) af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Dvs. den valgte kommune sammenlignes altid med en fast gruppe af sammenlignelige kommuner. Viborg kommune er i klynge med følgende kommuner: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø. 1

2 Hvordan bliver man sygedagpengemodtagere Afsnit I, Kapitel 1 1. Formålet med denne lov er 1) at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, 2) at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og 3) at understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. 2. Sygedagpenge ydes til: Man kan få sygedagpenge, når man er uarbejdsdygtig, og når uarbejdsdygtigheden skyldes egen sygdom. Det er arbejdsgiveren som udbetaler sygedagpenge, hvis man er i arbejde og bliver syg. Man er berettiget til sygedagpenge hvis man de sidste 8 uger før sygefraværet har arbejdet mindst 74 timer hos arbejdsgiveren. Kommune udbetaler sygedagpenge, hvis man har været tilknyttet arbejdsmarkedet de sidste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller man er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, eller man har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned, eller man er elev i lønnet praktik Sygedagpengene beregnes efter den timeindtægt, som man haft ret til under sygefraværet. Sygedagpengene kan højst udgøre pr. uge (fra 7. januar 2013). Sygedagpenge er en midlertidig forsørgelse. I dag kan sygedagpengemodtagere få sygedagpenge i op til 52 uger inden for en referenceperiode på 78 uger. Samtidig finders der i 27 syv forlængelsesregler, som gør det muligt at få sygedagpengene forlænget ud over de 52 uger. Forlængelsesmulighederne er: 1. Det er overvejende sandsynligt, at den sygemeldte vil blive revalideret hermed forstås revalideret til det ordinære arbejdsmarked og altså ikke til støttet beskæftigelse. Sygedagpengene kan forlænges, indtil den egentlige revalidering iværksættes. 2. Det er nødvendigt med en virksomhedspraktik eller anden afklarende foranstaltning for at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Sygedagpengene kan forlænges i op til 39 uger. 3. Den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og forventes at kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for to gange 52 uger. Det er en betingelse, at der efter en lægelig vurdering er en sikker forventning om, at den pågældende kan være arbejdsdygtig inden for denne periode. Sygedagpengene kan forlænges i op til to år. Hvis en person derudover i perioden venter på behandling på et offentligt sygehus, ses der bort fra venteperioden. 4. Den sygemeldte kan ikke opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og kan dermed ikke vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Samtidig er det endnu ikke endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension. Sygedagpengene kan forlænges i op til 26 uger. 5. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om sikring mod følger af en arbejdsskade. Sygedagpengene kan forlænges, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. 6. Der er påbegyndt en sag om førtidspension efter lov om social pension. Sygedagpengene forlænges indtil det tidspunkt, hvor der tilkendes pension, eller der gives afslag på pension. 7. Den sygemeldte lider af en livstruende sygdom, og de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte. Sygedagpengene kan forlænges uden tidsbegrænsning. 2

3 8. Personer med en livstruende og/eller alvorlig sygdom kan efter en individuel og konkret vurdering få forlænget deres sygedagpenge, såfremt de er omfattet af sygdomme efter diagnoselisten. (Forlængelsesmuligheden er midlertidig og eksisterer kun i Viborg Kommune. Det er et forsøg i forbindelse med frikommuneforsøget som værksættes pr. 1. august 2013 og løber til udgangen Forsøget blev besluttet på byrådsmødet den 19. juni 2013.) Viborg Kommunes samarbejde med anden aktør på sygedagpengeområdet Med ændring i sygedagpengeloven den 12. juni 2009 ( 19 i Lov om sygedagpenge) blev det muligt for kommunerne at inddrage anden aktør i myndighedsopgaver. I en investeringstænkning blev det i 2010 besluttet i en periode at bevilge sygedagpengeområdet en ekstra normering på 10 medarbejdere. Formålet var igennem en øget indsats at minimere varigheden i de enkelte sager (= at støtte borgerne i en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet) Imidlertid havde jobcenteret igennem længere tid haft vanskeligt ved at rekruttere kvalificerede sagsbehandlere til sygedagpengeområdet, og efter aftale med Beskæftigelsesudvalget valgte jobcenteret i maj måned 2010 at indgå aftaler med 3 anden aktører, som jobcenteret enten kendte eller samarbejdede med i forvejen. Foruden i rekrutteringssituationen havde beslutningen udgangspunkt i, at byrådet i forbindelse med budgetlægningen for havde lagt op til at konkurrenceudsætte en udvalgt del af sygedagpengesager. De 3 anden aktører påbegyndte opgaven den 25. maj 2010 med i alt 225 sager, hvor jobcenterets ønske havde været 300. Jf. planerne om en egentlig konkurrenceudsættelse, var de indgåede aftaler midlertidige. Planerne om konkurrenceudsættelse blev senere ændret, så der i stedet skulle gennemføres et udbud. Bl.a. på grund af et stort opgavepres i kommunens indkøbsafdeling kunne et udbud først gennemføres hen over foråret På den baggrund blev de indgåede aftaler ved årsskiftet 2010/11 forlænget ud over det oprindeligt aftalte, lige som antallet af udlagte sager blev øget fra de oprindelige ca. 300 til ca Ved det i foråret 2011 gennemførte udbud overgik opgaven pr. 1. juni 2011 til A/S Contra. Contra havde ikke budt ind med det billigste tilbud, men blev valgt fordi firmaets tilbud på mange måder var nytænkende, og lagde op til en differentieret indsats, hvori borgerne efter relevans og behov ville opleve en tættere opfølgning og en mere intensiv indsats end hvad lovgivningen lægger op til. Kriteriet for udvælgelsen var det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Viborg Kommune, og netop det ekstra i Contras tilbud var forklaringen på at tilbuddet blev vurderet som det samlet set økonomisk mest fordelagtige. Det gennemførte udbud havde haft udgangspunkt i, at flere anden aktører skulle dele opgaven med minimum 300 sager pr. anden aktør. Eftersom Contra bød ind med en meget stor kapacitet, blev virksomheden reelt eneste anden aktør på opgaven. I udbudsmaterialet var der regnet med, at der i alt skulle udlægges 750 sager. 3

4 Contra påbegyndte opgaven den 1. juni 2011 og overtog i et nærmere aftalt flow sagerne fra de 3 midlertidige anden aktører. I alt behandlede Contra 572 sager. Efterhånden som Contra overtog sagerne fra de 3 anden aktører, der midlertidigt havde haft opgaven, stod det klart, at en enkelt af disse ikke havde haft de fornødne forudsætninger for at løse opgaven, og der blev gennemført en nærmere undersøgelse af en række sager. Dette førte til et længere forløb med bl.a. en advokatundersøgelse og et forlig vedrørende Viborg Kommunes betaling til den pågældende anden aktør, der sidenhen gik konkurs (CBB). I perioden august - oktober 2011 kunne det konstateres, at A/S Contra trods et på papiret rigtig godt tilbud ikke magtede opgaven. Beskæftigelsesudvalget var i flere omgange orienteret, og i et ekstraordinært møde i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2011 besluttede udvalget at opsige samarbejdet, der jf. kontraktens bestemmelser herom blev bragt til ophør med udgangen af januar måned Herefter gik jobcenteret i gang med at rekruttere nye medarbejdere og hjemtog i januar sager. Beskæftigelsesudvalget er i nedennævnte sager på udvalgets dagsordener løbende blevet orienteret om samarbejdet med anden aktør - såvel de 3 første, som den senere, hvor udlæg af opgaven sker ved udbud. Nedenstående oversigt omfatter dels den løbende orientering om samarbejdet med anden aktør, som Beskæftigelsesudvalget har fået, dels relaterede sager så som opfølgning på ankesager og personsager, lige som udvalgets initiativ om i et frikommuneforsøg at udvide adgangen til at udbetale sygedagpenge er medtaget. 7. oktober 2010, sag nr. 90 Anvendelse af anden aktør i Jobcenter Viborg (Orientering) 23. juni 2011, sag nr. 69 Opfølgning på anvendelse af anden aktør på sygefraværsområdet (der skulle nok stå sygedagpengeområdet) (Orientering) 18. august 2011, sag nr. 86 Opfølgning på anden aktør på sygedagpengeområdet (LUKKET) 1. september 2011, sag nr. 100 Opfølgning på anden aktør på sygedagpengeområdet (LUKKET) 6. oktober 2011, kort orientering under sag nr. 107, Meddelelser og gensidig orientering 20. oktober 2011, sag nr. 108 (Ekstraordinært møde) (LUKKET) Opfølgning på anden aktør på sygedagpengeområdet 5. januar 2012, sag nr. 4 Opfølgning på samarbejdet med anden aktør om hjemtagelse af sager på sygedagpengeområdet - Orientering 16. august 2012, sag nr. 6 Status på sagsbehandling på sygedagpengeområdet (Orientering) 4. oktober 2012, sag nr. 3 Varighedsbegrænsning i sygedagpengesager 4

5 4. oktober 2012, sag nr. 11 Opfølgning på borgersag (LUKKET) 31. oktober 2012, sag nr. 10 Opfølgning på Anden Aktør (LUKKET SAG) 30. april 2013, sag nr. 5 Status på sager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. kvartal april 2013, sag nr. Tillægsdagsorden Opfølgning på sager vedrørende indsatsen for sygedagpengemodtagere 28. maj 2013, sag nr. 8 Frikommuneforsøget: Ny forlængelsesmulighed sygedagpenge 28. maj 2013, sag nr. 16 Redegørelse (LUKKET SAG) 3. september 2013, sag nr. 7 Status på klagesager til Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal september 2013, sag nr. 10 Anden Aktør (LUKKET SAG) En række af ovenstående sager - primært de, som vedrører tvisten med A/S Contra - er ligeledes behandlet i Økonomiudvalget. Tal for Viborg Kommune overtager sagsbehandlingen i 570 sygedagpengesager i februar Alle sager bliver genbehandlet. Det vil sige, at de bliver gennemgået og genvurderet ud fra gældende lovgivning. Sags mængden er en blanding af sager, der er påbegyndt både i 2010 og i 2011, hvorfor sagsbehandlingen af sagerne pågår i såvel 2011 og 2012 og dermed er tallene påvirket i både 2011 og Eks på sagsforløb: 31. mar ophør af sygedagpenge 1. nov Sagsstart 30. okt uger Forlænget fx i 26 uger Som ovenstående eksempel illustrere kan der være sager der strækker sig over flere årstal. Afhængig af om sagen kan forlænges efter 52 uger. Alt i alt modtager 635 borger i Viborg Kommune i perioden oktober 2011 til oktober 2012 brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder. (brutto opgørelse over 2012) 5

6 Forlængelse af sygedagpenge ved 52 uger Af de 635 fik 255 borgere en forlængelse efter 52 uger. Af de 255 er 65 personer i dag fortsat sygemeldte. De øvrige er fordelt som nedenstående: Død 6 Flyttet 6 Overgår til A-kasse 11 Overgår til fleksjob 29 Raskmeldes 64 Revalideringsydelse 7 Tilkendt førtidspension 46 Ophør af forlængelse 21* I alt 190 *Af de 21 borgere som har "ophør efter forlængelse" er nedenstående pt. aktive i jobcentret. Ressourceforløb 1 Forsikret ledig 2 Kontanthjælp 9 Revalidend 2 Fleksjobberettiget 1 Sum: 15 Ophør af sygedagpenge ved 52 uger Af de 635 fik 380 borgere ikke umiddelbart forlænget sygedagpengene ud over 52 uger, disse fordeler sig som følgende: Død 2 Flyttet 7 Manglende medvirken til afklaring 4 Overgår til A-kasse 44 Overgår til fleksjob 10 Raskmelding 162 Revalideringsydelse 2 Tilkendt pension 9 Generel varighedsbegrænsning ved 140* 52 uger I alt 380 *Af de 140 borgere der ikke fik forlænget sygedagpenge ud over 52 uger, inden udgangen af de 52 uger, har 98 borgere aktuelt en sag i Jobcenter Viborg. 6

7 De 140 borgere har, efter generel varighedsbegrænsning ved 52 uger, følgende forsørgelsesgrundlag: Kontanthjælp 60 SU 3 Løn 19 Overgår til A-kasse 15 Sygedagpenge 9 Efterløn 2 Revalidering 1 Overgår til fleksjob 9 Tilkendt pension 4 Selvforsørgelse/ingen forsørgelsesydelse 18 Aktuelle sager i pr. september 2013 Af de 635 personer har 351 aktuelt en sag i Jobcenter Viborg, de fordeler sig som følgende: Selvforsørgelse 23 Ressource forløb 5 Forsikret ledig 64 Kontanthjælp 83 Revalidering 9 Sygedagpengemodtagere 102 Fleksjob berettiget 65 Samlet set har ca. 55 procent af de borgere, som i perioden oktober 2011 til oktober 2012 modtog brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder, fortsat en sag i jobcenteret. Af de 635 borgere som i perioden oktober 2011 til oktober 2012 modtog brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder har 18 borgere stået uden ydelse efter ophør af sygedagpenge ved varighedsbegrænsningen på 52 uger. Det vil sige, at 2,8 procent af de borgere der i perioden oktober 2011 til oktober 2012 modtager brev om ophør af sygedagpenge om tre måneder, har stået uden ydelse. Status på klagesager En opgørelse over klagersager efter 3. kvartal viser, at Viborg Kommune i 2013 får medhold i 93 % af alle klager over sygedagpengesager. Alle klagerne i opgørelsen er afgørelser, der er truffet i Kvartal Antal klager Afgørelsen ændret 1. kvartal kvartal Kvartal

8 30. april 2013 sag nr. 5 Status på afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 1. kvartal september sag nr. 7 Status på afgørelser fa Beskæftigelsesankenævnet 2. kvartal kvartal har endnu ikke været på udvalgsdagsordenen i beskæftigelsesudvalget. Mange langvarige sygedagpengesager i Viborg Kommune I en rapport fra maj 2013 lavet af Kommunernes Landsforening, sammenlignes tallene i Viborg Kommune med sammenlignelige kommuner. I rapporten står der: Viborg har en væsentlig større andel af sygedagpengemodtagere i forløb over 26 og 52 uger. 17,6 procent over 52 uger (229 forløb) i Viborg, 11,9 procent i klyngen (sammenlignelige kommuner) Der er her tale om forbundene kar. Når Sygedagpengeafdelingen tager 570 sager hjem, mange med ringe og andre helt uden sagsbehandling, er der behov for helt nye oplysninger i sagerne, for at give kommunens borgere en ordentlig sagsbehandling. Forvaltningens samarbejde med Anden aktør i 2011 har desværre således medført en længere liggetid på kommunens sygedagpengesager i 2012 og Borgerrådgiverens beretning 2012 På trods af stort arbejdspres på medarbejderne for at nå de mange sygedagpengesager, har hjemtagelsen af de 570 sygedagpengesagere fået en positiv modtagelse blandt de berørte borgere. Borgerrådgiveren skriver således i sin årsberetning 2012: Det er borgerrådgiverens oplevelse, at Job & Velfærds hjemtagelse af opgaven med sygemeldte borgere kan aflæses i karakteren af borgere henvendelser. Således ses der et fald i det forholdsmæssige antal klager på sygedagpengeområdet fra 2011 til Tiltag på beskæftigelsesområdet Viborg Kommune får i 2012 status som frikommune, hvilket betyder at kommunen får mulighed for at ændre på den beskæftigelsesrettede indsats, -lovgivningen skal fortsat overholdes. Deltagelse i frikommuneforsøget bygger på medborgerskabstankegangen og med det mål at ændre borgernes oplevelse af medarbejderne som myndighedsforvaltere til en mere konsulent- og coachende tilgang. Der er iværksat uddannelse for alle medarbejdere. Der arbejdes med at fremme borgernes vilje, evne og muligheder for demokratisk medborgerskab og lægge større dele af ansvaret for eget liv tilbage til borgerne. For at støtte borgerne i denne proces er der udviklet samtalekort ligesom hjemmesiden er gjort mere gennemsigtig i forhold til muligheder. Der er fokus på få sygemeldte delvist i arbejde, så de i lang højere grad kan bevare en tilknytning til deres arbejdsplads og dermed undgå at havne i ledighed efter en raskmelding. 8

9 Etablerede samarbejdes initiativer med de lokale virksomheder. Kontakten med virksomhederne er centralt i jobcenterets arbejde for at nedbringe ledighed og sygefravær, og særdeles vigtig i forhold til at sikre de svagere grupper en plads på arbejdsmarkedet. Virksomhedskontakten foregår dels som en opsøgende kontakt med fokus på virksomhedernes behov og viden om mulighederne i beskæftigelsesindsatsen, dels som kontakt i forbindelse med konkrete borgeres beskæftigelsesmæssige behov, hvad enten dette handler om konkret ansættelse, eller virksomhedens medvirken til den beskæftigelsesmæssige indsats for borgeren. Her kan der eksempelvis nævnes: Jobcenter Viborg har etableret et Servicecenter, hvis formål er at hjælpe virksomhederne med at sætte fokus på sygefraværet og sikre en indsats overfor medarbejdere allerede inden, de bliver sygemeldt. Samarbejdet indeholder blandt andet et årligt besøg med fokus på eksempelvis gennemgang af sygefraværspolitik og status på virksomhedens sygefravær. I samarbejde med lokale virksomheder har Jobcenteret etableret virksomhedscentre som handler om, at få borgere med problemer udover ledighed, tættere på arbejdsmarkedet. En af hovedtankerne med virksomhedscentre er, at borgeren kan deltage i en virksomhedspraktik på en virksomhed samtidig med at der aktivt arbejdes på at løse borgerens øvrige problemstillinger. Der et stort samarbejde med mange af de lokale virksomheder om virksomhedspraktikker inden for alle jobcenteret målgrupper. Her ud over kan der bl.a. nævnes Virtuelt virksomhedspanel og virksomhedsnetværket mm. Fokus på medarbejderstaben i sygedagpengeafdelingen Forvaltningen har under hele forløbet orienteret ud til medarbejderne i den pågældende afdeling, ligesom medarbejdernes arbejdsindsats og fagligheden er blevet anerkendt fra den øverste ledelse i Jobcenteret. Afdelingen har internt brugt ressourcer på at drøfte det medieorienterede fokus på området, ligesom der er blevet stillet supervision til rådighed i det omfang det har været nødvendigt. Desværre har det store mediefokus på afdelingen haft den negative effekt, at der blandt medarbejderne til tider er opstået handlingslammelse ift. at træffe afgørelser Medarbejder har oplevet at de i privat regi, er blevet stillet til ansvar for Viborg Kommunes måde at behandle syge borgere i på. På trods af stor faglighed blandt medarbejderne, har den massive kritik i offentligheden betydet, at medarbejderne har tvivlet på egen faglighed, da deres arbejde over en lang periode har været til offentlige eksamen hos eksperter i avisen. Eksperter som på intet tidspunkt har været ansat i sygedagpengeafdelingen i Viborg Kommune. Hvad gør andre kommuner Frederikshavn Kommune bliver i artiklen fremhævet som én af de kommuner, der finder alternative løsninger til at ophør af sygedagpenge, hvorfor det er meget nærliggende at se på hvilke alternativer kommunen benytter. Som det fremgår af nedenstående tabel (tal fra Dansk statistik) sender Frederikshavn Kommunen langt flere borgere på førtidspension i Altså varig offentlig forsørgelse. 9

10 Varighed overskredet Viborg 346 Frederikshavn 19 Overgang til førtidspension Viborg 81 Frederikshavn 142 Forvaltningen har erfaret, at bland andet Frederikshavn Kommune vælger iværksættelse af virksomhed revalidering for sygemeldte borgere, der kan arbejde ml. 12 og 15 timer. Ydelsen er den samme som sygedagpenge og giver 50 % i statsrefusion. Når borgeren overgår til revalideringsydelse, afsluttes denne i sygedagpengesystemet. Kan borgeren ikke arbejde minimum 12 timer ugentligt, bortfalder revalideringsydelsen. Borgeren vil herefter være henvist til kontanthjælp, hvis der ikke er oparbejdet fornyet ret til sygedagpenge. Som det fremgår af nedenstående tabel iværksætter Frederikshavn Kommune 50 (antal fuldtids personer) flere revalideringsforløb i 2012 end Viborg kommune (tal fra Dansk Statistik) Varighed overskredet Viborg 346 Frederikshavn 19 Revalidering* Viborg 8 Frederikshavn 58 *Revalidering, er opgjort i antal fuldtidspersoner, det vil sige at har kommunen eksempelvis tre borgere, der kan arbejde 12 timer, tæller det for 1 person. Viborg kommunes sygedagpengeafdeling har været i telefonisk kontakt med Frederikshavn Kommunes sygedagpengeafdeling der orientere følgende om deres praksis: De sager der fortsætter efter 12 uger i sygedagpengesystemet, udsættes for et såkaldt pitstop. Første gang efter 13 uger, hvor alle sagerne skal forbi fagkoordinator, til vurdering i forhold til om de kan lukkes på en bred vurdering, - altså om de er uarbejdsdygtige i forhold til det brede arbejdsmarked. Sagerne der forsætter herfra, skal efter 26 uger igen vurderes ved koordinator, i forhold til evt. iværksættelse af revalideringsmæssig indsats, de er bl.a. ekstra opmærksomme på uddannelses revalidering. Frederikshavn Kommune har 26 % af deres borgere på offentlig forsørgelse, til sammenligning har Viborg Kommune 22 % på offentlig forsørgelse. 10

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Sygedagpenge - månedsudvikling

Sygedagpenge - månedsudvikling Sygedagpenge - månedsudvikling I tabel 1-4 indgår data for sygedagpengemodtagere, der er registreret med et åbent kontaktforløb i sagsbehandlingssystemet Opera den sidste dag i måneden. Aktive sygedagpengeforløb

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet når:

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet når: Notat vedrørende borgere på sygedagpenge. Jobcenter Langeland Havnegade 118 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 62 80 Fax 63 51 60 01 E-mail: jobcenter@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Antallet af borgere

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet februar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jan.'12) 2.402 5,8% Ledige under 25 år 14 (jan. '12) 756 Aktiverede forsikrede ledige 2 544

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer:

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Notat: Udvikling af og nye aktiviteter på sygedagpengeområdet Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Afslutning af Falck samarbejdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Direktørområde ERHVERV

Direktørområde ERHVERV Direktørområde ERHVERV 27.9.27 Sygedagpenge Status handlinger 1. Jobcenter økonomi 7/8. Prognose Budgettet for 27 forventes at balancere. Den kritiske udvikling inden for området sygedagpenge modsvares

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Sygedagpenge - månedsudvikling

Sygedagpenge - månedsudvikling Sygedagpenge - månedsudvikling Aktive sygedagpengemodtagere fordelt på køn. Ultimo måneden. Løbende år. I opgørelsen indgår sygedagpengemodtagere med et åbent kontaktforløb den sidste dag i måneden. Kvinder

Læs mere

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre.

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. Bilag: Henvisninger og forløbsoversigt Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. - Kategori 1: o Før reformen: forventning om fuld raskmelding

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Investeringsforslag 2017

Investeringsforslag 2017 [1] Investeringsforslag Indledning Ved vedtagelsen af Tønder Kommunes budget for 2016 blev der afsat en investeringspulje på 2,8 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i. Investeringsstrategien skal ses i sammenhæng

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere