Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsforsikring ved arbejdsløshed"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004

2 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved frivillige forsikringsaftaler Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis du fx modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Topdanmark Livsforsikring om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Topdanmark Livsforsikring Borupvang Ballerup Personoplysninger m.v. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn adresse, CPR-nummer og om dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, behøver du blot at skrive til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold registreres centralt i Topdanmark.

3 Side 3 af 14 Fortrydelsesret...2 Personoplysninger m.v gennem Topdanmark Aftalegrundlag Definitioner Ikrafttræden Forsikringsdækning Begrænsninger i dækningen Forsikringsydelse Anmeldelse Udbetaling Præmie Ophør Opsigelse Forældelse Ændring af forsikringsbetingelser Tavshedspligt Lovvalg Forsikringstagers oplysningspligt ved ændring af løn Klageadgang...13

4 Side 4 af 14 1 gennem Topdanmark Stk. 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. april 2004 for tillægsforsikring ved arbejdsløshed. Forsikringen ved ufrivillig arbejdsløshed, der skyldes tab af erhvervsevne som følge af sygdom og ulykke, etableres i Topdanmark Livsforsikring A/S, mens forsikringen for ufrivillig arbejdsløshed, der ikke skyldes tab af erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke, etableres i Topdanmark Forsikring A/S. Tillægsforsikringen ved arbejdsløshed indgås med og administreres af Topdanmark Livsforsikring A/S, herefter Topdanmark. Stk. 2. Forsikringen kan etableres af medlemmer af FTF-A, der har indgået aftale med Topdanmark om indgåelse af tillægsforsikring ved arbejdsløshed. Stk. 3. Det er et krav for etablering af forsikringen, a. at forsikrede ved etablering er fyldt 18 år, men ikke 60, b. at forsikrede ved etablering er i arbejde i mindst 16 timer pr. uge som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende (definitionen af arbejdstimer og sondringen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende følger arbejdsløshedsforsikringslovens regler herom), c. at forsikrede er medlem af FTF-A, og d. at forsikrede ikke inden for de sidste 2 år har fået udbetaling fra en lignende tillægsforsikring ved arbejdsløshed. 2 Aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet, ændret eller sat i kraft på grundlag af de oplysninger, der er afgivet skriftligt i tilmeldingen eller på anden måde. Stk. 2. Som dokumentation for aftalen udstedes en forsikringsmeddelelse. Aftalens indhold fremgår heraf sammenholdt med forsikringsbetingelserne, samt eventuelle underliggende skriftlige aftaler. Stk. 3. Forsikrede kan ved lønstigninger under forsikringens løbetid forhøje dækningssummen med kr. ad gangen uden at beskæftigelseskravet i 5, stk. 5, litra c, og kravet om at forsikringen skal have været i kraft i 6 måneder i 5, stk. 5, litra d, skal være opfyldt for at få dækning. Ved andre ændringer eller forhøjelser af dækningssummen, der ikke skyldes lønstigninger, finder reglerne i 5, stk. 5, litra c og d, anvendelse på ændringen eller forhøjelsen af dækningssummen. Det beløb forsikrede kan få udbetalt pr. måned i en arbejdsløs-

5 Side 5 af 14 hedsperiode uanset den valgte dækningssum kan dog ikke være højere end hvad der følger af reglen i 7, stk Definitioner Stk. 1. Forsikringstageren er den, der har indgået aftalen med Topdanmark. Stk. 2. Forsikrede er den, der er dækket ved arbejdsløshed. Stk. 3. En selvrisikoperiode defineres som den periode, der skal gå fra en arbejdsløshedsperiodes begyndelse til forsikringsdækningen under forsikringen indtræder. Stk. 4. Definitionen af løn og arbejdstimer, samt sondringen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende følger arbejdsløshedsforsikringslovens regler herom. Løn opgøres med udgangspunkt i FTF-A opgørelse af løn, der tager udgangspunkt i de 3 sidste måneder forud for arbejdsløshedsperioden. Stk. 5. Forsikringstiden strækker sig fra forsikringens ikrafttrædelsesdato til udløbsdatoen eller til forsikringens bortfald forinden, jf. 11 og Ikrafttræden Stk. 1. Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter Topdanmark har modtaget tilmeldingen i udfyldt og underskrevet stand. 5 Forsikringsdækning Stk. 1. Forsikringen dækker, hvis forsikrede bliver arbejdsløs efter ikrafttrædelsesdatoen. Ved arbejdsløshed forstås i denne forsikring, at forsikrede ufrivilligt er uden arbejde. Stk. 2. Forsikringen dækker også, hvis forsikrede bliver arbejdsløs som følge af tab af erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke, samt hvis forsikrede mister erhvervsevnen i en arbejdsløshedsperiode. Det er en betingelse for dækning ved tab af erhvervsevne, at forsikrede ikke havde kendskab eller burde have kendskab til sygdommen eller tilstanden før etablering af forsikringen. Stk. 3. Ved dækning som følge af tab af erhvervsevne er det et krav, at en læge bekræfter en medicinsk tilstand, som forhindrer forsikrede i at udføre sit sædvanlige arbejde. Stk. 4. Forsikringen dækker først, når arbejdsløshedsperioden mindst har varet i en på forhånd fastsat periode, der fremgår af forsikringsaftalen eller af forsikringsmeddelelsen (selvrisikoperiode). Vælger forsikrede at afholde ferie i selvrisikoperioden forlænges selvrisikoperioden tilsvarende.

6 Side 6 af 14 Stk. 5. Det stilles som krav for at få dækning, a. at forsikrede ved ufrivillig arbejdsløshed, der ikke skyldes sygdom eller ulykke, er tilmeldt Arbejdsformidlingen som arbejdsledig, b. at forsikrede ved ufrivillig arbejdsløshed, der ikke skyldes sygdom eller ulykke, er aktivt jobsøgende, c. at forsikrede forud for, at han får mundtlig eller skriftlig besked om, at han bliver arbejdsløs første gang i forsikringstiden, har været i arbejde uden afbrydelse i mindst 12 sammenhængende måneder og med mindst 16 timer om ugen (har forsikrede kun været arbejdsløs i sammenlagt 2 uger eller kortere tid, vil dette ikke blive regnet som afbrydelse af forsikredes arbejdsforhold), og d. at forsikrede ikke bliver arbejdsløs eller får mundtlig eller skriftlig besked om, at han bliver arbejdsløs, inden for de første 6 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen. Opsiger forsikrede en lignende forsikring for ufrivillig arbejdsløshed i et andet forsikringsselskab og etablerer forsikrede pr. samme dato en tillægsforsikring ved arbejdsløshed gennem Topdanmark på maksimalt samme forsikringsydelse, så medregnes forsikringstiden fra den tidligere forsikring under stk. 5, litra d. Stk. 6. For selvstændige erhvervsdrivende er det et krav for at få dækning, at a. forsikredes virksomhed er erklæret konkurs, b. forsikredes virksomhed er gået i betalingsstandsning c. panthaver står for driften af forsikredes virksomhed inden tvangsauktion (brugeligt pant), eller at d. forsikredes virksomhed er ophørt ved tvangsauktion. Stk. 7. Forsikrede kan ved at informere Topdanmark have deltidsarbejde i op til 29,6 timer pr. uge, og samtidig modtage ydelse fra forsikringen, jf. dog den beløbsmæssige begrænsning i 7, stk. 2. Lønnet deltidsarbejde defineres som arbejde, der kan medregnes til beskæftigelseskravet efter arbejdsløshedsforsikringsloven. Muligheden for at få udbetaling under et deltidsjob gælder kun, hvis forsikrede først får deltidsjobbet i efter udbetalingsperioden er begyndt fra denne forsikring, og kun hvis forsikrede ansættes hos en anden arbejdsgiver end den tidli-

7 Side 7 af 14 gere. Muligheden gælder endvidere ikke, hvis deltidsjobbet er led i et flexjob eller et lignende job med tilskud fra det offentlige. Består deltidsarbejdet i arbejde, som ikke bliver honoreret på timebasis eller månedsbasis, som først aflønnes senere end 2 måneder efter udførelsen af arbejdet, og hvor aflønningen er afhængig af forhold, som forsikrede ikke eller kun delvis har indflydelse på, så anvendes en af finansministeren fastsat sats pr. times udført arbejde til beregning af et eventuelt fradrag i udbetalingen af forsikringen, jf. den beløbsmæssige begrænsning i 7, stk. 2. Stk. 8. Forsikrede kan ved at informere Topdanmark deltage i et aktiveringsprogram og samtidig modtage ydelse fra forsikringen, jf. dog den beløbsmæssige begrænsning i 7, stk. 2. Stk. 9. Er forsikrede efter en arbejdsløshedsperiode i arbejde og fratræder han efter 6 måneder eller mindre efterfulgt af endnu en ny arbejdsløshedsperiode, betragtes de to arbejdsløshedsperioder som et sammenhængende forløb, dvs. som én arbejdsløshedsperiode. Dog fratrækkes perioden, hvor forsikrede var i arbejde. Stk. 10. Er forsikrede efter en arbejdsløshedsperiode i arbejde og fratræder han efter mere end 6 måneder efterfulgt af en ny arbejdsløshedsperiode, betragtes det som to arbejdsløshedsperioder, dvs. der gælder en ny selvrisikoperiode. Det er en betingelse for udbetaling i efterfølgende perioder, at arbejdsperioden udgør mindst 6 sammenhængende måneder med mindst 16 timer om ugen uden udbetaling fra forsikringen, før der kan rejses krav på arbejdsløshedsydelse fra forsikringen under en ny arbejdsløshedsperiode. Stk. 11. Er forsikrede arbejdsløs og får udbetalt arbejdsløshedsydelse fra forsikringen og ønsker forsikrede at påtage sig midlertidigt arbejde i maksimalt 12 måneder, skal forsikrede kontakte Topdanmark inden arbejdet påbegyndes. Derved kan det enten aftales, at de to arbejdsløshedsperioder bliver betragtet som ét sammenhængende forløb, dvs. som én arbejdsløshedsperiode, eller at de to arbejdsløshedsperioder bliver betragtet som to arbejdsløshedsperioder, dvs. at reglerne om selvrisiko finder anvendelse på ny for efterfølgende arbejdsløshedsperioder. Er der ikke indgået en aftale finder reglerne i 5, stk. 9 og 10 anvendelse. 6 Begrænsninger i dækningen Stk. 1. Forsikringen giver ikke ret til ydelsen, hvis: a. forsikrede på tidspunktet, hvor han/hun ansøgte om forsikringen vidste, at han eller hun ville blive afskediget eller havde grund til at tro, at det sandsynligvis ville ske,

8 Side 8 af 14 b. forsikrede frivilligt bliver arbejdsløs, herunder frivilligt afslutter sit arbejde i en opsigelsesperiode, hvor arbejdsgiveren har opsagt forsikrede (forsikrede er dog dækket efter opsigelsesperiodens udløb). Vurderingen af, om forsikrede er frivilligt arbejdsløs følger arbejdsløshedsforsikringslovens regler om karantæne ved selvforskyldt ledighed. c. forsikredes arbejde ophører på grund af afslutning på et lærlingeforhold eller en uddannelsesaftale, d. forsikrede er selvstændigt erhvervsdrivende og driften af forsikredes virksomhed midlertidigt ophører, jf. 5, stk. 6., e. forsikredes arbejde er sæsonbestemt, dvs. at arbejdsløshed indenfor forsikredes erhverv forekommer i faste perioder og forsikrede bliver arbejdsløs inden 2 års uafbrudt arbejde hos sin arbejdsgiver. I tilfælde af, at forsikrede har haft uafbrudt arbejde i 2 år eller mere, vil arbejdsløshed i perioder på maksimalt selvrisikoperioden dog ikke blive regnet som afbrydelse af forsikredes arbejdsforhold. f. forsikrede arbejder på et specifikt projekt, der planmæssigt forventes afsluttet inden for en periode på 2 år efter ansættelsen og ansættelsesforholdet herefter afsluttes, g. at forsikrede arbejder i henhold til en tidsbegrænset kontrakt, hvorefter ansættelsesforholdet afsluttes indenfor en periode på 2 år efter ansættelsen. Hvis forsikrede er ansat på en tidsbegrænset kontrakt af mindre varighed end 2 år og har forsikrede været i uafbrudt arbejde hos den samme arbejdsgiver i mindst 2 år, og kontrakten er blevet fornyet mindst 2 gange i ansættelsesperioden, gælder 6, stk. 1, litra g, 1. pkt., ikke. h. forsikrede ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i henhold til de af Beskæftigelsesministeren udstedte regler herom, medmindre det skyldes, at forsikrede har tabt erhvervsevnen som følge af sygdom eller ulykke, jf. 5, eller i. hvis forsikrede havde kendskab eller burde have kendskab til sygdomme eller tilstande før tegning af forsikringen, når disse sygdomme eller tilstande er årsag til tabet af erhvervsevnen. Stk. 2. Ved arbejde udenfor Danmark bevares forsikringsdækningen, hvis medlemmet bevarer retten til medlemskab af FTF-A. Forsikringsdækningen bevares også, hvis medlemmet reetablerer medlemskabet af FTF-A efter en arbejdsperiode i et andet EØS-land eller Færøerne. Reetablering skal i så fald ske efter de regler, som ifølge arbejdsløshedsforsikringsloven gælder ved arbejde i et andet EØS-land eller på Færøerne. Ved arbejdsløshed kan forsikringen udbetales, hvis forsikrede opfylder rådighedsbetingelserne i arbejdsløs-

9 Side 9 af 14 hedsforsikringsloven. Et medlem kan bevare retten til forsikringsdækningen ved ophold uden for Danmark ved jobsamtale i udlandet af maksimalt 5 dages varighed, eller ved jobsøgning i et EØS-land i maksimalt 3 måneder, hvis der er udstedt den fornødne attest via FTF-A. Stk. 3. Forsikringen giver endvidere ikke ret til ydelsen, hvis arbejdsløsheden skyldes: a. indre uroligheder i Danmark, krig på dansk område, stråling og radioaktivt forurening eller beslægtede hændelser eller b. strejke, lockout eller forsikredes engagement heri. 7 Forsikringsydelse Stk. 1. Forsikringsydelsen, der udbetales ved arbejdsløshed, fremgår af forsikringsmeddelelsen. Stk. 2. Den samlede månedlige udbetaling i anledning af arbejdsløshed kan inklusiv eventuel indtægt fra deltidsarbejde eller aktivering, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og andre lignende forsikringsdækninger maksimalt udgøre 85% af forsikredes løn eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag (AMBI) før arbejdsløshedsperiodens begyndelse. Stk. 3. Forsikringsydelsen i Topdanmark kan under alle omstændigheder maksimalt udgøre kr. pr. måned. Stk. 4. Falder forsikredes løn med mindst 25% og dette varer i mere end 3 måneder, skal Topdanmark underrettes herom, da lønfaldet kan påvirke størrelsen af forsikringsydelserne, jf. 17. Stk. 5. For hver arbejdsløshedsperiode kan der maksimalt udbetales i alt 6 eller 12 månedlige ydelser og i hele forsikringstiden maksimalt et beløb svarende til 24 månedlige ydelser. Det fremgår af forsikringsmeddelelsen, hvor mange måneder, der maksimalt kan udbetales for i hver arbejdsløshedsperiode. 8 Anmeldelse Stk. 1. Arbejdsløshed skal snarest efter arbejdsløshedsperiodens begyndelse anmeldes til Topdanmark. Forsikrede skal udfylde en anmeldelse for hver måned forsikrede gør krav på ydelse gældende overfor Topdanmark. Om forældelse af krav på arbejdsløshedsydelse, jf. 13. Stk. 2. Forsikrede skal ligeledes anmelde arbejdsløsheden til Arbejdsformidlingen.

10 Side 10 af 14 Stk. 3. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling, når forsikrede afholder ferie. Det er forsikredes pligt at oplyse Topdanmark om eventuel afholdelse af ferie i en arbejdsløshedsperiode. Den periode, hvori forsikrede afholder ferie under en arbejdsløshedsperiode, vil fragå i udbetalingen af forsikringsydelsen. Stk. 4. Forsikrede giver ved anmeldelsen Topdanmark tilladelse til at indhente oplysninger fra FTF-A, samt ved anmeldelse af erhvervsudygtighed oplysninger fra læge og sundhedsmyndigheder, hvor forsikrede har været til undersøgelse og/eller behandling både forud for tegning af forsikring og under forsikringsaftalens løbetid. Samtykket er en betingelse for, at arbejdsløsheden kan anerkendes som dækningsberettiget. Forsikrede kan ved anmeldelse af arbejdsløshed som følge af erhvervsudygtighed blive pålagt at undergive sig undersøgelse af en anden læge eller medicinsk sagkyndig, for hvilken Topdanmark dækker omkostningerne. Stk. 5. Forsikrede er derudover forpligtet til at give Topdanmark den dokumentation, som Topdanmark finder nødvendig, og selskabet kan eventuelt anmode om yderligere oplysninger ved behandling af anmeldelse, herunder f.eks. a. dokumentation fra forsikredes arbejdsgiver om, at forsikrede på det relevante tidspunkt er i arbejde, b. kopi af den Jobplan, som forsikrede måtte have indgået med Arbejdsformidlingen og c. dokumentation fra forsikredes seneste arbejdsgiver om, at forsikrede ikke længere arbejder for denne. Stk. 6. Udgifter i forbindelse med fremskaffelse og fremsendelse af dokumentation efter stk. 5. dækkes ikke af Topdanmark. Stk. 7. Ydelserne vil ikke blive udbetalt ved manglende fremsendelse af dokumentation, som Topdanmark med rimelighed har udbedt sig. Stk. 8. Er forsikringsaftalen ophørt som følge af opsigelse eller af andre grunde, jf. 11 og 12, skal skriftlig anmodning om arbejdsløshedsydelse være fremsat overfor Topdanmark inden 3 måneder efter forsikringsaftalens ophør. Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling af forsikringsydelsen ved arbejdsløshed, der ikke skriftligt er anmeldt. 9 Udbetaling Stk. 1. Udbetaling af forsikringsydelsen sker til forsikrede for hver sammenhængende arbejdsløshedsperiode på 1 måned. Såfremt anmeldelse er foretaget og Topdanmark på baggrund af de indhentede oplysninger har kunnet an-

11 Side 11 af 14 erkende kravet, sker den første udbetaling 1 måned efter selvrisikoperiodens udløb. Stk. 2. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling, når forsikrede i en arbejdsløshedsperiode afholder ferie, jf. 8, stk. 3. Stk. 3. Udbetaling af forsikringsydelsen stopper, hvis forsikringsaftalen ophører, medmindre forsikringen ophører som følge af alder. Er forsikrede blevet opsagt inden det fyldte 60. år og forsikringen ophører af denne grund, så fortsætter udbetalingen af ydelsen indtil forsikrede af andre grunde ikke længere er berettiget til ydelsen. 10 Præmie Stk. 1. Præmien fastsættes den 1. januar for et år af gangen på grundlag af skadesforløbet, udviklingen i ordningen, m.v. Præmien kan dog reguleres med 90 dages varsel til udgangen af et kvartal, såfremt Topdanmark konstaterer, at der er ubalance i forholdet mellem skadesudgifter og præmieindtægter. Stk. 2. Præmien forfalder den 1. i hvert kvartal. Stk. 3. Opkrævning på betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Topdanmark straks underrettes. Stk. 4. Betales første præmie ikke efter påkrav (opkrævning) ophører forsikringen og dermed Topdanmarks ansvar. Stk. 5. Betales en senere præmie ikke efter påkrav, sender Topdanmark en påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den angivne frist. Topdanmark forbeholder sig ret til at opkræve morarenter, porto og gebyr af præmier, hvis Topdanmark udsender en sådan påmindelse. Stk. 6. Har forsikringstageren valgt, at præmien skal betales via BetalingsService eller en lignende betalingsordning og er præmien ikke betalt på forfaldsdatoen gælder de ovenstående regler således, at Topdanmark ved første præmie sender en opkrævning efter stk. 4 og ved senere præmier sender en påmindelse efter stk Ophør Stk. 1. Forsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvor a. forsikrede fylder 60 år, jf. dog 9, stk. 2,

12 Side 12 af 14 b. forsikrede tilkendes førtidspension eller lignende fra det offentlige før det fyldte 60. år, c. forsikrede overgår til flexjob eller anden beskæftigelse med støtte fra det offentlige, medmindre ansættelsen sker som led i forsikredes aktivering, d. forsikrede trækker sig permanent tilbage fra arbejdsmarkedet, e. medlemskabet af FTF-A ophører, f. der er udbetalt 24 måneders ydelse på forsikringen eller g. præmien ikke betales, jf. 10 eller h. forsikrede dør 12 Opsigelse Stk. 1. Forsikrede kan til enhver tid skriftligt opsige forsikringen. Opsigelsen virker fra den 1. i måneden efter Topdanmark har modtaget opsigelsen. Stk. 2. Topdanmark kan med 60 dages skriftligt varsel opsige forsikringen til udgangen af et kvartal. Stk. 3. Forsikrede får refunderet eventuel for meget betalt præmie for den del af forsikringstiden, der ikke er forløbet ved opsigelsens virkning. 13 Forældelse Stk. 1. Krav på dækning forældes to år efter udgangen af det kalenderår, i hvilket forsikrede fik kundskab om kravet og om, at der er forfaldet, og i alt fald fem år efter kravets forfaldstid. Stk. 2. Ved ophør af forsikringen henvises endvidere til reglerne om anmeldelse af arbejdsløshed i Ændring af forsikringsbetingelser Stk. 1. Topdanmark kan ændre forsikringsbetingelser for allerede tegnede forsikringer med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Stk. 2. Ved ændring af forsikringsbetingelserne til skade for forsikringstagerne kan den enkelte forsikringstager opsige forsikringen til det tidspunkt, hvor ændringen skulle være trådt i kraft.

13 Side 13 af Tavshedspligt Stk. 1. Oplysninger om forsikringsforholdet vil blive behandlet fortroligt. Uvedkommende til således ikke få adgang til disse oplysninger. 16 Lovvalg Stk. 1. Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det omfang denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i forsikringsbetingelserne. 17 Forsikringstagers oplysningspligt ved ændring af løn Stk. 1. Topdanmark skal underrettes, hvis indtægten falder mindst 25% i forhold til lønnen ved etableringen af forsikringen og dette varer ud over 3 måneder. Stk. 2. Har Topdanmark ikke fået underretning om indtægtsfaldet, kan forsikrede alene få forsikringsydelse svarende til den forsikringsydelse, som den nye indtægt ville give ret til at etablere, hvis Topdanmark havde fået besked om indtægtsfaldet før arbejdsløsheden indtrådte. 18 Klageadgang Stk. 1. Hvis forsikrede ikke er tilfreds med behandlingen af en forsikringssag, kan sagen forelægges: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København K Tlf mellem kl og Stk. 2. Ankenævnet kan dog kun behandle klagen, hvis forsikrede: a. Forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Topdanmark Livsforsikring, efter at tvist er opstået, eller b. Ikke inden 3 uger har fået svar på en skriftlig henvendelse til Topdanmark og c. til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet Gebyret betales tilbage, hvis forsikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises eller tilbagekaldes.

14 Side 14 af 14 Stk. 3. Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, som kan fås ved henvendelse til: a. Topdanmark Livsforsikring b. Forbrugerrådet Fiolstræde København K Tlf Fax c. Ankenævnet Stk. 4. Hvis forsikrede efter forelæggelse for Ankenævnet fortsat er utilfreds med afgørelsen af afslag på dækning eller ophævelse/ændring af forsikringen fra Topdanmark Livsforsikrings side, forelægges tvisten de almindelige domstole.

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere