Mødet blev holdt torsdag den 27. juni 2013 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:45.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev holdt torsdag den 27. juni 2013 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:45."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd Møde nr. 45 Mødet blev holdt torsdag den 27. juni 2013 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:45. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Emma Glæsel (C), Agnete Fog (B), Bitten Bloch (UP), Karen Gausland (A), Jørgen Johansen (C), Jesper Hammer (D), John Jensen (D), Lone Hansen (V), Nikolaj Bührmann (F), Lea Herdal (F), Gurli Nielsen (C), Susan Lund Andersen (F), Poul Albrechtsen (O), John Køhler (V), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki dam (A), Erling Petersen (R), Bruno Juel Pedersen (V) Afbud: Bjarni G. Jørgensen (V) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Udtræden af byrådet Ændring af mødetidspunkt Statusnotat nr. 2 vedrørende budgetlægningen for Kommunalvalg brevstemmeafgivning Stier langs Frederiksborgvej - ansøgning om tillægsbevilling til anlæg Lukning af Nyvej Fritvalgstakster Spildevandsplan Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - indsatsplan Sjælsø ( tillæg til Allerød Nord) International Citizen Service Centralisering af tandplejen - frigivelse af anlægsbevilling Udtalelse fra Statsforvaltningen Sag fra Jørgen Johansen - Oplæg til Dagtilbudspolitik Personalesag - åben version... 35

2 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Bilag Allerød Byråd den Fraværende - Nej - Bjarni G. Jørgensen

3 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Meddelelser Sagsnr.: Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Bilag Allerød Byråd den Fraværende - Nej - Bjarni G. Jørgensen

4 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Udtræden af byrådet Sagsnr.: 09/50639 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Byrådsmedlem Emma Glæsel (C) har i mail af 10. juni 2013 anmodet om at udtræde af byrådet pr. 19. august Anmodningen begrundes med optagelse på IÉSEG School of Management, Paris. I henhold til 103 i lov om kommunale og regionale valg, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en sådan anmodning skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen. Hvis anmodningen imødekommes indtræder 1. stedfortræderen for det pågældende medlem. 1. stedfortræderen for Det Konservative Folkeparti er Henrik Haugaard Pedersen. Stedfortræderen indtræder efter styrelseslovens 28, stk. 2, ikke automatisk i alle de poster, som Emma Glæsel har. Det er således overladt til valggruppens egen afgørelse om den ønsker, at stedfortræderen eller et andet medlem skal indtræde i de ledige poster som følge af Emma Glæsels udtræden. Emma Glæsel har i indeværende byrådsperiode varetaget følgende udvalgsposter: Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget Medlem af Klima- og Miljøudvalget Medlem af Fritidsnævnet Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler: at Emma Glæsels anmodning om udtræden af byrådet godkendes. at Henrik Haugaard Pedersen indkaldes som stedfortræder i Allerød byråd at valggruppen udpeger nyt medlem til Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, samt fritidsudvalget som følge af Emma Glæsels udtræden

5 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Bilag Allerød Byråd den Nej Emma Glæsel rejste spørgsmålet om sin habilitet. Emma Glæsel blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet. Emma Glæsels anmodning om udtræden af byrådet godkendt. Henrik Haugaard Pedersens indtræden i byrådet godkendt. Henrik Haugaard Pedersen indtræder som medlem af Klima- og Miljøudvalget og Fritidsnævnet. Gurli Nielsen indtræder som medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Fraværende Bjarni G. Jørgensen

6 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Ændring af mødetidspunkt Sagsnr.: 13/5831 Punkttype Tema Det sidste byrådsmøde i indeværende byrådsperiode afholdes den 19. december 2013 kl Af hensyn til afholdelse af byrådets afskedsmiddag, anmodes byrådet om at tage stilling til om mødet kan rykkes til kl samme dato. Sagsbeskrivelse I lighed med tidligere afholdes der ved byrådsperiodens udløb afskedsmiddag for byrådet. Forvaltningen foreslår, at middagen afholdes i forlængelse af byrådets møde den 19. december 2013, og at mødetidspunktet derfor rykkes fra til Ved ændring af mødetidspunkt vil der være mulighed for at afholde byrådets afskedsmiddag på Kirkehavegaard i umiddelbar forlængelse af byrådets afsluttende møde. Byrådet godkendte på møde den 31. maj 2012 mødekalender for Ifølge kommentarer til lov om kommunernes styrelse er byrådets mødeplan bindende med mindre der kan opnås enighed i byrådet om, at mødeplanen ændres. En ændring af mødeplanen som forespurgt vil derfor forudsætte en enstemmig beslutning i byrådet. Administrationens forslag Bilag Allerød Byråd den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at mødetidspunkt for Byrådets møde den 19. december 2013 rykkes til kl Nej Indstilling godkendt. Bjarni G. Jørgensen

7 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Statusnotat nr. 2 vedrørende budgetlægningen for Sagsnr.: 13/8348 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Økonomiudvalget og byrådet præsenteres ifølge budgetstrategien for statusnotat nr. 2 vedrørende budget i juni måned. Budgettet indeholder de på nuværende tidspunkt kendte administrative budgetændringer. Budgetoverslagsåret for 2014, som blev vedtaget i oktober 2012 tog udgangspunkt i en række budgetforudsætninger, f.eks. priser og mængder. Den løbende budgetopfølgning, herunder forventet regnskab pr. 31. marts 2013, har vist at der er behov for administrative budgetændringer af budget 2014 og årene frem. Dette budget er resultatet af den administrative budgetlægningsproces. Administrative budgetændringer er udtryk for nødvendige budgetreguleringer for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Administrative budgetændringer skyldes ændringer i budgetforudsætningerne, f.eks.: KL s skøn for statsgaranti 2013 herunder skatter, tilskud og udligning Konjunktur/demografi/budgetforudsætninger (mængder og mængder) Lovændringer Uhensigtsmæssig budgetlægning/fejl Byrådsbeslutninger, som ikke er indarbejdet i budgettet Omplaceringer Økonomiaftalen mellem regeringen og KL forventes indgået medio juni. Økonomiaftalen kan indebære væsentlige mer- og mindreudgifter, som der ikke er taget højde for i dette statusnotat. De forventede økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen samt andre ændrede budgetforudsætninger vil blive præsenteret for byrådet i statusnotat nr. 3 i forbindelse med budget til 1. behandling den 20. august I det omfang, der inden sommerferien vil kunne laves en økonomisk beregning af ændringer af skatter samt tilskud og udligning på baggrund af økonomiaftalen, udsendes et notat til byrådet. Med økonomiaftalen fastsættes også kommunernes service- og evt. anlægsramme. Af statusnotat nr. 2 fremgår hovedoversigten for I alle budgetårene er der p.t. likviditetsmæssigt overskud.

8 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Hovedoversigten for 2014 viser et overskud på 2,8 mio. kr. i forbedret likviditet. Det er en forbedring på 14,9 mio. kr. i forhold til det i oktober 2012 vedtagne budgetoverslagsår for Det regnskabsmæssige resultat (før finansiering) viser i 2014 et overskud på 8,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 14,2 mio. kr. Ændringen skyldes ændret pris- og lønfremskrivning, som medfører mindreudgifter for 12,6 mio. kr., og øvrige administrative ændringer medfører mindreudgifter for 1,6 mio. kr. De væsentligste ændringer i budgetforudsætningerne er beskrevet i vedlagte statusnotat. Investeringsoversigten i notatet er en prisfremskrevet investeringsoversigt fra budget Investeringsoversigten er dog korrigeret for, at anlægget vedrørende renovering af Blovstrød Svømmehal er fremrykket anlæg fra 2016 til Anlægsbudgettet udgør p.t. 52,4 mio. kr. i Administrationens forslag Økonomi og finansiering Bilag Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Se ovenfor. Statusnotat nr juni 2013 med adm. korrektioner.pdf Orienteringen taget til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Bjarni G. Jørgensen

9 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Kommunalvalg brevstemmeafgivning Sagsnr.: 13/5970 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Udvalget anmodes om at indstille til byrådet, om der i forbindelse med kommunalvalget i november 2013 skal tilbydes yderligere muligheder for at brevstemme i forhold til tidligere valg. Ved tidligere valg og folkeafstemninger har vælgerne haft mulighed for at brevstemme på ethvert folkeregister/borgerservicecenter i landet, hvis de var forhindret i at møde frem til afstemningen på valgdagen. Med en ændring af valglovgivningen pr. 1. januar 2013 har alle vælgere fået ret til at brevstemme. Kommunalbestyrelserne har samtidig fået mulighed for at etablere brevstemmesteder andre steder end på folkeregistre/borgerservicecentre, herunder midlertidige steder, under forudsætning af, at almindelige valgretlige grundsætninger overholdes. Dvs. fornøden afskærmning samt sikring af stemmehemmeligheden og valghandlingens uforstyrrede afvikling. Andelen af vælgere, der brevstemmer i Allerød Kommune har været svagt stigende ved de seneste kommunalvalg. Ved kommunalvalget i 2009 brevstemte 551 (3,1 %) vælgere mod 492 (2,9 %) ved kommunalvalget i På baggrund af lovændringen kan byrådet beslutte at udvide borgernes mulighed for at brevstemme. Forvaltningen peger på følgende muligheder: 1. Som hidtil kan der brevstemmes til kommunalvalget og ældrerådsvalget i Borgerportalen i rådhusets åbningstid (mandag og tirsdag kl , torsdag kl og fredag kl ). Desuden holdes der åbent for brevafstemning de sidste 3 lørdage før valget. I overensstemmelse med valglovgivningen kan der brevstemmes fra den 20. august Som supplement til muligheden for brevafstemning på rådhuset kan der gives mulighed for at brevstemme til kommunalvalget og ældrerådsvalget på Allerød Biblioteker de sidste 3 uger før valget, dvs. på 2a. Hovedbiblioteket på Skovensvej i

10 Allerød Byråd torsdag den 27. juni åbningstiden (mandag til fredag kl og lørdag kl ) og på 2b. Lynge Bibliotek i den betjente åbningstid (mandag, onsdag og fredag kl ) Forvaltningen vurderer, at mange vælgere vil gøre brug af denne mulighed som følge af bibliotekernes centrale placering i hhv. Allerød og Lynge samt de længere åbningstider. 3. Som et yderligere supplement kan der de sidste uger før valget arrangeres midlertidig brevafstemning til kommunalvalget andre steder i kommunen efter nærmere aftale med de pågældende steder. Af personalemæssige hensyn kan dette med fordel ske på onsdage, hvor rådhuset er lukket for borgerbetjening og dermed brevafstemning: F.eks. 3a. Én onsdag på Allerød Gymnasium med sigte på at øge stemmeprocenten blandt den helt unge vælgergruppe. 3b. Én onsdag, hvor personellet på Høvelte kaserne i lighed med tidligere valg inviteres til at brevstemme på rådhuset, eller alternativt hvor der arrangeres brevafstemning på kasernen. Af hensyn til førnævnte valgretlige grundsætninger skal enhver form for valgagitation på de nævnte midlertidige brevstemmesteder holdes fuldstændig adskilt fra brevafstemningen. F.eks. bør eventuelle vælgermøder på stedet afholdes på en anden dag. I lighed med tidligere valg arrangeres der brevafstemning for beboere på kommunens plejecentre mv. i overensstemmelse med valglovgivningen. Derudover har vælgere mulighed for at brevstemme i eget hjem, hvis de pga. af sygdom eller manglende førlighed, ikke kan møde op på afstemningsstedet. Hidtil har sidste frist for ansøgning herom været 12 dage før valget, men med ændringen af valglovgivningen har byrådet nu mulighed for at fastsætte en senere frist. Annoncering Der annonceres om ovennævnte muligheder for brevafstemning i Allerød Nyt, på kommunens hjemmeside og på digitale slides i borgerportalen. Ligeledes annonceres der om muligheder for at brevstemme på f.eks. uddannelsesinstitutioner i nabokommunerne - i det omfang, det her besluttes at udvide brevstemmemuligheden. Indtil videre er dette sket i

11 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Hillerød Kommune, hvor der etableres brevstemmemulighed på uddannelsesinstitutioner og i Rudersdal Kommuner, hvor der etableres brevstemmemuligheder med fokus på unge og ældre. Fra den 29. oktober 2013 har Forvaltningen desuden mulighed for at levere oversigt over opstillede kandidater til kommunalvalget i Allerød til de pågældende brevstemmesteder i nabokommunerne. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til byrådet At der ved kommunalvalget i november 2013 kan brevstemmes som anført ovenfor under 1, 2 a og b samt 3 a og b. At Forvaltningen bemyndiges til evt. at fastsætte en senere frist end 12 dage for ansøgninger om at brevstemme i eget hjem, såfremt der vurderes at være behov herfor. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Udgifterne til brevafstemning afholdes indenfor budgettet til afholdelse af valg. Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Nej Forvaltningens forslag 1, 2 a. og 2. b, samt forslag om at Forvaltningen bemyndiges til evt. at fastsætte en senere frist end 12 dage for ansøgninger om at brevstemme i eget hjem, såfremt der vurderes at være behov herfor, indstilles godkendt. Forvaltningens forslag 3 a indstilles godkendt med 7 stemmer for. Forvaltningens forslag 3 b indstilles godkendt med 5 stemmer for, idet Borgmesteren bemyndiges til at aftale den konkrete placering af brevafstemningen for Høvelte Kaserne. 2 medlemmer undlod at stemme (Erling Petersen og Poul Albrechtsen). Forslag 3 c om, at der arrangeres brevafstemning i Blovstrød indstilles godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (Poul Albrechtsen og Erik Lund). 1 medlem undlod at stemme (John Køhler). Allerød Byråd Forslag om at sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget godkendt med 10 stemmer for. Imod stemte 9 medlemmer (B, V, F, D).

12 Allerød Byråd torsdag den 27. juni den Økonomiudvalget den Forvaltningens forslag 1, 2 a. og 2. b, samt forslag om at Forvaltningen bemyndiges til evt. at fastsætte en senere frist end 12 dage for ansøgninger om at brevstemme i eget hjem, såfremt der vurderes at være behov herfor, indstilles godkendt. Forvaltningens forslag 3 a indstilles godkendt. Forvaltningens forslag 3 b indstilles godkendt, idet Borgmesteren bemyndiges til at aftale den konkrete placering af brevafstemningen for Høvelte Kaserne. Forslag 3 c om, at der arrangeres brevafstemning på Blovstrød Skole indstilles godkendt. Allerød Byråd den Fraværende Indstilling godkendt. Bjarni G. Jørgensen

13 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Stier langs Frederiksborgvej - ansøgning om tillægsbevilling til anlæg Sagsnr.: 12/16030 Punkttype Tema. Byrådet meddelte den 30. august 2012 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektering af stier langs Frederiksborgvej fra Kirkeltevej til industrikvarteret ved Gydevang. Den 27. september 2012 meddelte byrådet en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. til anlæg af stierne. Det afsatte rådighedsbeløb på i alt 9,5 mio. kr. er dermed frigivet. Af trafiksikkerhedsmæssige grunde kan stierne med fordel forlænges, så de kobles til eksisterende stier ved rundkørslen ved Banevang. For at kunne forlænge stierne langs hele Frederiksborg fra Kirkeltevej til rundkørslen ved Banevang skal der afsættes yderligere 1,1 mio. kr. Udvalget anmodes om at beslutte, om det skal indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives en tillægsbevilling til anlæg på 1,1 mio. kr. til forlængelse af stierne langs Frederiksborgvej. Sagsbeskrivelse Projekterings- og anlægsomkostningerne for stistrækningen langs Frederiksborgvej fra Kirkeltevej til industriområdet ved Gydevang blev skønnet til 13,0 mio. kr., jf. byrådets dagsorden for 27. september 2012, pkt. 14. Der var afsat 9,5 mio. kr. på budgettet. Byrådet ønskede en hurtig opstart med udgangspunkt i skitseprojektet. Anlægsarbejderne er derfor både projekteret og udført i en løbende proces, og det har ikke været muligt at lave et fornuftigt skøn over økonomien før nu. Anlægsarbejderne frem til Gydevang er i fuld gang, og forventes at kunne udføres indenfor den givne budgetramme på 9,5 mio. kr. Forskellen i priserne kan til dels forklares med en gunstig pris fra entreprenøren, og at den opgravede jord i forbindelse med projektet har kunnet genbruges og genudlægges (ren jord). Cykelstierne vil med det nuværende budget på 9,5 mio. kr. skulle afsluttes ved Gydevang, hvilket betyder, at cyklisterne sendes ud på kørebanen. Trafiksikkerhedsmæssigt er det en dårlig løsning, da det skaber utryghed og risiko for ulykker ved cykelstiens udmunding i Frederiksborgvej. Stierne vil med fordel kunne kobles på de eksisterende cykelstier ved

14 Allerød Byråd torsdag den 27. juni rundkørslen ved Banevang, så cyklisterne ikke skal færdes på kørebanen. Forlængelsen af stierne koster overslagsmæssigt 1,1 mio. kr., som vil blive anvendt til en forlængelse af kontrakten med entreprenøren etc. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, At det indstilles til Økonomiudvalg og byråd, at der meddeles en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til rådighedsbeløb til projektering og anlæg af stier langs Frederiksborgvej fra Ørnevang til rundkørslen ved Banevang. Forøgelsen af rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen. At det indstilles til Økonomiudvalg og byråd, at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1,1 mio. kr. til projektet ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Bedre trafiksikkerhed for cyklister og gående. Tillægsbevilling til rådighedsbeløb/anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i udgift finansieres af kassebeholdningen. Dialog/høring - Bilag Teknikog Planudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Nej Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Fraværende: Lea Herdal. fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet. Indstilling godkendt. Bjarni G. Jørgensen

15 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Lukning af Nyvej Sagsnr.: 08/16247 Punkttype Tema. Byrådet vedtog den 26. maj 2011 at tillade prøvelukning af Nyvej med en oplukkelig ældre- og handicapvenlig bom i en periode på 6 måneder. Prøveperioden er udløbet, og Teknik- og Planudvalget anmodes om at træffe beslutning vedrørende bom på Nyvej. Sagsbeskrivelse Nyvej er en privat fællesvej. Beboere fra Nyvej søgte den 14. oktober 2008 om tilladelse til at etablere en oplukkelig bom på tværs af vejen. Sagen har siden været behandlet løbende i det tidligere Miljøudvalg og i Teknik- og Planudvalget. Teknik- og Planudvalget besluttede den 27. oktober 2010 at give afslag på opsætning af en oplukkelig bom på Nyvej. Afslaget blev påklaget til Vejdirektoratet, som 26. januar 2011 traf afgørelse om, at beslutningen om at give afslag er lovlig, men at Allerød Kommune skulle genoptage sagen og gennemføre partshøring, idet en partshøring kan medføre nye oplysninger, der medfører, at kommunen træffer en anden beslutning. Forvaltningen foretog den 24. februar 2011 partshøring om afslaget, og modtog frem til 20. marts 2011 indsigelse fra beboeren på Nyvej 11 (på vegne af beboere på Nyvej). Indsigelserne var i hovedtræk: Nyvej er direkte skolevej til Skovvangskolen, og gennemkørsel med biler bør forhindres effektivt Bump og skiltning med gennemkørselsforbud virker ikke V. Heisesvej, Melchiorsvej og Hegnetsvej er ikke attraktive som gennemfartsveje Beboerne ved en evt. kommende bom har accepteret generne ved støj og forurening fra holdende biler Renovation og post har ikke væsentlige gener ved en bom Allerød Kommune skal deltage i udgifterne til f.eks. bump, hvis der gives afslag. På denne baggrund vedtog Teknik- og Planudvalget den 4. maj 2011

16 Allerød Byråd torsdag den 27. juni og byrådet den 26. maj 2011 at tillade prøvelukning af Nyvej med en oplukkelig ældre- og handicapvenlig bom i en periode på 6 måneder under forudsætning af, at Forvaltningen (vejmyndigheden) og politiet kunne godkende projektet. Forvaltningen (og politiet) har efterfølgende godkendt opsætningen. Umiddelbart efter byrådets vedtagelse af prøvelukningen, men før bommen blev sat op, modtog Forvaltningen 29 klager fra beboere på omkringliggende veje. Hovedpunkter i klagerne var, at V. Heisesvej vil blive påført generelle gener ved øget trafikmængde at V. Heisesvej vil blive påført øgede udgifter til vejvedligeholdelse at beslutningen om prøvelukning er sket uden partshøring af beboerne på V. Heisesvej. Anmodning om at sagen genoptages og at byrådsbeslutning af 26. maj 2011 annulleres. Bommen blev etableret den 8. oktober 2012, og prøveperioden er således slut. Kravet var en ældre- og handicapvenlig bom. I prøveperioden dog løst ved en manuel betjent bom med mulighed for tilkald af hjælp til oplukning. Forvaltningen har maj 2013 modtaget 4 klager over kommunens tilladelse til opsætning af bom på Nyvej. Efter prøveperiodens afslutning er der gennemført en høring blandt beboere på Nyvej, Melchiorsvej og V. Heisesvej. Forvaltningen har modtaget 17 høringssvar (se bilag 1 Høringssvar), fordelt med: 6 svar fra beboere på Nyvej (heraf et svar på vegne af Nyvejs vejlaug) 5 svar fra beboere på V. Heisesvej 6 svar fra beboere på Melchiorsvej Sammendrag af indhold af høringssvar (alle høringssvar ses i bilag 1): Bommen har sænket mængden af gennemkørende trafik på Nyvej markant og har sænket hastigheden. Lukningen har betydet, at Nyvej er tryg at færdes på for skolebørn. Bommen er ikke handicapvenlig. Det er besværligt at åbne bommen. Der mangler en vendeplads ved bommen. En beboer på Nyvej har ikke indkørsel, og angiver at naboernes indkørsler ofte er spærret, og at det derfor ikke er muligt at vende her. V. Heisesvej og Melchiorsvej har fået øget

17 Allerød Byråd torsdag den 27. juni mængde af gennemkørende trafik. Også fra beboere på Nyvej. Melchiorsvej oplever gennemkørsel af tung trafik, hvilket vejen ikke er egnet til. Beboere på naboveje opfatter det som urimeligt at lukke sin egen vej, og generere øget slid på naboveje. Forvaltningen har ikke fra renovationsselskabet, post eller andre aktører med færdsel på Nyvej modtaget henvendelser om gener i forbindelse med bommen. Som vejmyndighed på private fællesveje, er det Allerød Kommune der skal godkende ønskede foranstaltninger på vejene herunder lukning af vejen jf. privatvejslovens 57, stk. 1. Vejmyndigheden skal vurdere om almene offentligretlige hensyn først og fremmest færdselsmæssige og vejtekniske hensyn taler imod lukning af vejen. Indsigelserne i prøveperioden har vist, at der er vejtekniske og færdselsmæssige problemer ved bommen. Ejendomme uden egen indkørsel, har svært ved at vende ved bommen. Ældre beboere på vejen har desuden ikke kunnet få åbnet bommen. På baggrund af erfaringerne fra prøveperioden, anbefaler Forvaltningen, at der gives afslag på lukning af Nyvej. Sagen er sendt i partshøring hos Nyvejs vejlaug repræsenteret ved Lasse Kjær og Thomas Steinmann. Indsigelser fra partshøringen vil blive fremlagt på Teknik- og Planudvalgets møde. Supplerende sagsbeskrivelse: Som bilag 2 er vedlagt indsigelser fra partshøring, som blev fremlagt på Teknik- og Planudvalgets møde 4. juni Som bilag 3 er vedlagt yderligere 21 høringssvar af 16. maj 2013 fra beboere på V. Heisesvej. Forslag 1. Der gives afslag på lukning af Nyvej, på baggrund af erfaringerne fra prøveperioden. De trafikale gener på Nyvej kan mindskes ved at fartdæmpe vejen. Forslag 2. Der gives tilladelse til lukning af Nyvej med en ældre- og handicapvenlig oplukkelig bom. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen anbefaler forslag 1. -

18 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Økonomi og finansiering - Dialog/høring - Bilag Teknikog Planudvalget den Bilag 1 - Høringssvar og klager Bilag 2 - Høringssvar 2. juni 2013.pdf Bilag 3-21 Høringssvar fra V Heisesvej Formanden satte Forvaltningens forslag 1 til afstemning: Jørgen Johansen, Karen Gausland og Lea Herdal stemte for. Agnete Fog og John Køhler stemte imod, idet de foretrækker forslag 2. John Køhler ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: Da Nyvej ikke er en offentlig vej, men en privat fællesvej er det min opfattelse, at vi må respektere beboernes ønske om en oplukkelig bom, forudsat at den udformes handicapvenligt. På samme måde må vi imødekomme eventuelt tilsvarende ønske fra de øvrige private fællesveje i området. Agnete Fog begærede sagen forelagt byrådet. Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Forvaltningens forslag 1 indstilles godkendt i byrådet med 5 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (John Køhler og Jesper Hammer). Jesper Hammer og John Køhler har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: Da Nyvej ikke er en offentlig vej, men en privat fællesvej er det min opfattelse, at vi må respektere beboernes ønske om en oplukkelig bom, forudsat at den udformes handicapvenligt. På samme måde må vi imødekomme eventuelt tilsvarende ønske fra de øvrige private fællesveje i området. Forvaltningens forslag 1 godkendt med 13 stemmer for. Imod stemte 7 medlemmer (V, B og D). Bjarni G. Jørgensen

19 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Fritvalgstakster 2013 Sagsnr.: 13/7186 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse. Udvalget anmodes om at indstille fastsættelse af takster for personlig pleje og praktisk hjælp til økonomiudvalg og byråd. Sagen skal endelig afgøres i byrådet. I henhold til bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp (BEK nr. 299 af 25/03/2010), skal byrådet fastsætte timepriser til afregning af personlig og praktisk hjælp. I henhold til bekendtgørelsen har Forvaltningen på baggrund af 2012 regnskabet genberegnet taksterne for 2013/14. Taksterne skal beregnes og udmeldes med baggrund i seneste regnskab. Gyldighedsperioden for fritvalgstaksterne gælder fra perioden 1/7 til 30/6 følgende år. Fritvalgstaksterne beregnes som den kommunale hjemmeplejes produktionspris, tillagt rådhusoverhead. I regnskab 2012 blev nogle takstområder dyrere end den udmeldte takst, mens andre blev billigere. Disse ændringer er indarbejdet i de nye takster. Gældende takster, samt forslag til takster 2013/14: Fritvalgstakster kr./time 1/ / / / Praktisk hjælp Personlig pleje dag, hverdag Personlig pleje dag, weekend Personlig pleje, aften og nat Baseret på 2012 regnskab, forventes den sammenvejede effekt af de nye takster at svare til en stigning på 1,4 pct. i forhold til den aktuelle takst. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen foreslår, at Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller de nye takster for perioden 1/ / godkendt i økonomiudvalget og byrådet. -

20 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Økonomi og finansiering Dialog/høring Det skønnes, at den sammenvejede effekt af de nye takster, som svarer til en stigning på 1,4 pct. i forhold til den aktuelle takst, kan dækkes at den almindelige budget- og prisfremskrivning og kan derfor holdes inden for det afsatte budget. Ældreråd og handicapråd. Der forelå høringssvar fra ældrerådet. Bilag Sundheds- og Velfærdsudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Nej Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd. fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet. Indstilling godkendt. Bjarni G. Jørgensen

21 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Spildevandsplan 2013 Sagsnr.: 10/17285 Punkttype Tema. Byrådet vedtog den 28. februar 2013 at sende Spildevandsplan 2013 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og udvalget anmodes om at indstille Spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Miljøchef Niels Erik von Freiesleben deltager under behandling af punktet. Sagsbeskrivelse Spildevandsplan 2013 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 22. marts 2013 til den 17. maj Der er indkommet 7 høringssvar, som er vedlagt som bilag. Bilaget Høringssvar Spildevandplan 2013 giver et resume af de indkomne høringssvar. Forvaltningen knytter i bilaget kommentarer til de enkelte høringssvar. Der fremsendes svar til hver enkelt høringspart. De indkomne høringssvar giver anledning til enkelte rettelser og præciseringer i Spildevandsplan 2013: Enkelte faktuelle data. Præcisering af ansvar og økonomi ved analyser/undersøgelser, så rollefordelingen mellem Forsyning og Kommune bliver tydelig. Præcisering af, hvorvidt husejere med fungerende spildevandsanlæg skal indlemmes i kloakeret opland præciseres. Se vedlagte notat: Retningslinjer for indlemmelse i kloakeret opland. Der er indkommet høringssvar fra 5 boligejere, som ønsker at deres ejendomme ikke indlemmes i kloakeret opland. Jf. notatet Retningslinjer for indlemmelse i kloakeret opland bliver en af disse ejendomme ikke indlemmet, da der er etableret spildevandsanlæg i Indlemmelse i kloakeret opland kan derfor udskydes. De 4 øvrige ejendomme indlemmes i kloakeret opland, da de alle har spildevandsanlæg, som er mere end 10 år gamle.

22 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Spildevandsplan 2013 kan ses på følgende link: Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Spildevandsplanen vil have positive effekter på naturen og på risiko for oversvømmelse. Disse forhold er nærmere beskrevet i miljøvurderingen, som er en del af Spildevandsplan Af investeringsplanen i Spildevandsplan 2013 fremgår det, hvilke udgifter der forventes at være for spildevandsselskabet i planperioden Vandafledningsbidraget er faldet fra 2012 til 2013, primært som følge af, at en række investeringer har afventet spildevandsplanens prioriteringer. På baggrund af det forventede niveau for investeringer i planperioden forventes det, at vandafledningsbidraget igen vil stige til niveauet for 2012 i årene 2014, 2015 og Af tids- og aktivitetsplanen fremgår det, at realiseringen af initiativerne i spildevandsplanen også kræver en indsats fra Forvaltningen. Forvaltningens indsats dækkes af de eksisterende budgetter. Dialog/høring Spildevandsplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger. De indkomne høringssvar giver anledning til enkelte rettelser og præciseringer. Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bilag Klimaog Miljøudvalget den Notat - Retningslinjer for indlemmelse i kloakeret opland.pdf Bilag: 7 høringssvar - originaler Bilag - resume af høringssvar med kommentarer2.pdf Supplerende notat spildevand efter høring.pdf Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning. Forslaget faldt med 2 stemmer imod (Emma Glæsel og John Jensen). For stemte 1 medlem (Agnete Fog). 1 medlem undlod at stemme (Karen Gausland). Emma Glæsel og John Jensen stemte imod, idet de ikke fandt det rimeligt, at borgerne på berørte adresser i kloakeringsoplandet påføres store personlige udgifter uden en bedre gennemgang af de miljømæssige og økonomiske konsekvenser.

23 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet. Indstilling godkendt. Bjarni G. Jørgensen

24 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - indsatsplan Sjælsø ( tillæg til Allerød Nord) Sagsnr.: 12/17777 Punkttype Tema. Som grundvandsmyndighed har Allerød Kommune udarbejdet forslag til indsatsplan Sjælsø tillæg til Allerød Nord. Indsatsplan Sjælsø omfatter Ellebæk Vandværk, Sandholm Kildeplads samt Forsvarets Etablissementer. Udvalget anmodes om at indstille forslaget til indsatsplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på, at indsatsplanen udsendes i offentlig høring. Sagsbeskrivelse Forslag til indsatsplan Sjælsø tillæg til indsatsplan Allerød Nord er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner (nr af 21. december 2011). Udkast til indsatsplan Sjælsø er udarbejdet på baggrund af statens grundvandskortlægning Sjælsø området. Da indsatsplan Sjælsø er et tillæg til indsatsplan Allerød Nord, er der samtidig sket en opdatering med hensyn til forurenede grunde i bilag 2, samt opdatering af indsatsoversigt fra indsatsplan Allerød Nord. Indsatsplanen er et centralt værktøj, der skal sikre, at grundvandet beskyttes. Planen beskriver aftalte tiltag, og er gældende for perioden Indsatserne udføres af vandværker, Region Hovedstaden, Forsvaret og Allerød Kommune. En oversigt over indsatser fremgår af side 6-9 i vedlagte indsatsplan. Uddrag af de indsatser, der fremgår af indsatsoversigten, er følgende: Vandværker: Fokus på grundvandskvalitet herunder skånsom indvindingsstrategi og information til borgere om grundvandsbeskyttelse. Kommune: Information i samarbejde med vandværkerne og målrettet tilsyn på virksomheder i indsatsområdet med fokus på grundvandshensyn ved miljøgodkendelser/råstoftilladelser. Opfølgning på registrering af ubenyttede boringer og brønde samt påbud om sløjfning. Koordinering af grundvandsmonitering og fokus på udvalgte forureninger. Fra Grundvandsstrategien er resumeret retningslinjer for grundvandsbeskyttelse, der skal indarbejdes i Kommuneplan Retningslinjerne fremgår af bilag 1.

25 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Region: Vurdering af undersøgelsesgrundlag på kendte og potentielle forureningskilder. Fokus på afværgepumpning til sikring af uacceptabel spredning af forureningskilder i det centrale Allerød med henblik på optimering af eksisterende afværgepumpning. Forsvaret: Det skal bemærkes, at de beskrevne indsatser under Forsvaret alene er Allerød Kommunes forslag til forventede tiltag. Disse vil efterfølgende blive forhandlet på plads med Forsvaret i høringsperioden med henblik på en prioritering, således at en tidsmæssig prioritering af indsatserne vil fremgå af indsatsoversigten. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen foreslår, at forslag til indsatsplan Sjælsø tillæg til indsatsplan Allerød Nord videresendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om godkendelse og udsendelse i offentlig høring i 12 uger. Indsatsplanen styrker grundvandsbeskyttelsen i overensstemmelse med Green Cities målet om grundvand. Forvaltningens indsats som følge af indsatsplanen afholdes indenfor de eksisterende budgetter. Oplæg til indsatsplan Sjælsø tillæg til indsatsplan Allerød Nord blev præsenteret for Forsvaret i en forhøring medio april til medio maj 2013, samt forlagt koordinationsforum den 23. maj Forslag til indsatsplanen skal i offentlig høring i 12 uger. Bilag Klimaog Miljøudvalget den Indsatsplan Sjælsø - fællesdelen Bilag 1 - Retningslinjer grundvandsbeskyttelse Bilag 2 - Forurenede grunde pdf Bilag 3 - Forsvarets etablissementer 28. maj 2013 Bilag 4 - Forsvarets indsatsplan Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet. Indstilling godkendt. Bjarni G. Jørgensen

26 Allerød Byråd torsdag den 27. juni

27 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD International Citizen Service Sagsnr.: 13/7884 Punkttype Tema I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. Centrene som hedder International Citizen Service ( ICS ) er beliggende i Aalborg, Århus, Odense og København Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver i forhold til fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft. Der er nu etableret lovhjemmel til at ICS kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid at Allerød Kommune delegerer kompetencen til ICS. Udvalget anmodes om at tage stilling til om kompetencen til at udstede cpr. nr. og sundhedskort til de borgere, som er omfattet af målgruppen, skal uddelegeres til ICS. Sagsbeskrivelse ICS kan inden for de nuværende rammer ikke færdiggøre den administrative sagsbehandling af udenlandske borgere. Den udenlandske borger henvises til egen kommune for tildeling af cpr. nr. og udstedelse af sundhedskort. For at understøtte en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgernes sag kan blive færdigekspederet i ICS. Der er nu sikret lovhjemmel i henholdsvis Cpr. loven 6 stk. 6 En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et Internationalt Citizen Service til en anden kommunalbestyrelse som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrerting af indrejse i CPR Og Sundhedsloven 12, stk. 9 En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven jf. stk. 1. til personaler, der tilflytter kommunen fra udlandet til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service

28 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de 2 opgaver til udførelse i ICS såfremt borgeren vælger at rette henvendelse til ICS frem for tilflytterkommunen. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det KL s anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen. ICS forventer at kunne løse opgaven fra primo juni 2013, hvorefter samarbejdet kan iværksættes. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Sundheds- og Velfærdsudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at kompetencen til at udstede cpr. nr. og sundhedskort delegeres til International Citizen Service for så vidt angår de borgere som er omfattet af målgruppen og som selv retter henvendelse i ICS. - Hver ekspedition som fortages af ICS på vegne af tilflytterkommune afregnes med en pris på 117 kr. Beløbet er fastsat på baggrund af KL s kanalpriser. Allerød Kommune havde i 2012 ca. 108 sager, hvilket forventes at være et retvisende billede også for 2013 og de kommende år. Det vil betyde en udgift på kr. formenligt mindre, da der fortsat vil være borgere, som fremmøder i Allerød Kommune. Udgiften afholdes inden for det nuværende budget i Borgerservice. Handicapråd Nej Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd. fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet. Indstilling godkendt. Bjarni G. Jørgensen

29 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Centralisering af tandplejen - frigivelse af anlægsbevilling Sagsnr.: 13/8517 Punkttype Tema. Byrådet har afsat 6 mio. kr. på investeringsoversigten for 2013 til brug for centralisering af tandplejen, ved ombygning og samling af tandklinikkerne på Lyngevej 202. Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at bevillingen på 6 mio. kr. frigives. Sagsbeskrivelse Byrådet har på anlægsoversigt 2013 afsat 6 mio. kr. til centralisering af tandplejen. Centraliseringen omfatter en ombygning og udbygning af eksisterende bygning på adressen Lyngevej 202. Tilbygningen er til anvendelse som tandlægeklinik, dvs. en specielindrettet bygning med specielle installationer. Byggebudgettet blev skønnet med udgangspunkt i skitse fra rådgivningsfirmaet Nordenta samt drøftelser om anvendelsen af bygningen, og ud fra faglige erfaringer og skøn. I forbindelse hermed blev behovet for tilbygningen vurderet til at udgøre 60 m2. Der er imidlertid krav til minimumafstande omkring tandlæge-units, hvilket ikke indgik i rådgivers oplæg. Pladsbehovet er således øget med 10 m2, omfattende en 70 m2 stor tilbygning. Tilbygningen forventes dog at kunne holdes inden for budgettet. Revideret budget: Ombygning og tilbygning 60 m2 Udvidelse af tilbygning, 10 m2 Uforudsete omkostninger I alt byggeri Beløb kr kr kr kr. Budgettet omfatter alene byggearbejder, heri indgår ikke anlæg af p- pladser, udenomsarealer, inventar, renovering af nuværende klinikbygninger efter udflytning. P-forholdene søges løst i kombination med det forestående projekt for Musikskolen, der ligger som nabo til Lyngevej 202.

30 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Udbuddet er iværksat efter planen. Byggearbejderne forventes færdiggjort i 2013 og montering af inventar og tandlægeudstyr forventes udført januar Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anmoder Klima- og Miljøudvalget om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives en anlægsbevilling på kr. til centralisering af tandplejen finansieret af rådighedsbeløbet. - På investeringsoversigten for 2013 er der afsat 6 mio. kr. til centralisering af tandplejen. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet. Dialog/høring - Bilag Klimaog Miljøudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Nej Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd. fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet. Indstilling godkendt. Bjarni G. Jørgensen

31 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Udtalelse fra Statsforvaltningen Sagsnr.: 12/11561 Punkttype Tema Orientering. Den 12. juni 2012 bad Kultur- og Idrætsudvalget Statsforvaltningen Hovedstaden om at tage stilling til sagen. Byrådet sendte den 30. august 2012 sin udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Forvaltningen modtog den 4. juni 2013 Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse vedr. borgmester Erik Lunds ændring af Kultur- og idrætsudvalgets afgørelse om ikke at give tilskud til koncerten med Livgardens Musikkorps den 26. juni Orienteringen videreføres til byrådets møde den 27. juni Sagsbeskrivelse Den 3. maj 2012 gav Kultur- og Idrætsudvalget afslag på en ansøgning om dækning af solistens honorar på kr. ved koncerten med Livgardens Musikkorps den 26. juni 2012 i Lillerødhallerne. Borgmester Erik Lund besluttede herefter at finansiere honoraret af Borgmesterens konto. Den 12. juni 2012 bad Kultur- og Idrætsudvalget Statsforvaltningen Hovedstaden om at tage stilling til lovligheden af, at Allerød Kommunes borgmester har givet tilskud til en koncert som Kultur- og Idrætsudvalget havde besluttet ikke at yde tilskud til. Allerød Kommune modtog den 4. juni 2013 Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse. Heraf fremgår at: Borgmesteren ikke havde hjemmel til at ændre udvalgets beslutning Borgmesteren har kompetence til at dække udgiften til solistens honorar med midler fra Borgmesterens konto, hvis ansøgningen straks blev imødekommet af borgmesteren uden forudgående udvalgsbehandling. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget tager udtalelsen til efterretning.

32 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - - Dialog/høring - Bilag Kulturog Idrætsudvalget den Udtalelse fra Statsforvaltningen Jf. bemærkninger til dagsordenen blev punktet ændret fra et orienteringspunkt til et beslutningspunkt. Udvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning. Allerød Byråd den Fraværende Orienteringen taget til efterretning. Bjarni G. Jørgensen

33 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Sag fra Jørgen Johansen - Oplæg til Dagtilbudspolitik Sagsnr.: 12/14637 Punkttype. Tema Børneudvalget sendte oplæg til Dagtilbudspolitik i høring d. 3. september Sagen genoptages fra mødet den 3. december 2012, hvor de indkomne høringssvar blev forelagt. Forvaltningen har efterfølgende indarbejdet de temaer fra høringssvarene, som fremgår af sagsfremstillingen. Børneudvalget bedes drøfte indarbejdelsen af høringssvarene i Dagtilbudspolitikken og træffe beslutning om, hvorvidt denne kan oversendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig godkendelse. Supplerende sagsfremstilling Byrådsmedlem Jørgen Johansen har i mail af 18. juni 2013 anmodet om, at punktet optages på byrådets dagsorden den 27. juni Sagsbeskrivelse Børneudvalgets Dagtilbudspolitik har været udsendt i høring i september og oktober måned Efter fristens udløb var der indkommet 13 høringssvar. Der udtrykkes generelt tilfredshed med den dialogbaserede metode, som Børneudvalget har valgt i denne proces. Endvidere hilses det velkomment, at Inspirationslisten fremsætter forslag frem for forpligtelser. Forvaltningen har gennemgået de indkomne høringssvar, og ser følgende gennemgående temaer: Der ses frem til øgede kommunikationsmuligheder med forældrene fx igennem et fælles forældrebestyrelsesforum eller via elektronisk kommunikation Der ønskes størst muligt fokus på LEG i dagtilbuddenes praksis, således at dagtilbudspolitikkens punkt hedder: Leg og Læring Pædagogernes kompetence bør understøttes, og ansvaret for den pædagogiske praksis overlades til det

34 Allerød Byråd torsdag den 27. juni fagligt kvalificerede personale Der peges på et yderligere behov for kompetenceudvikling Der advares mod at inklusionsprojektet giver anledning til at spare på ressourcerne til udsatte børn Der ønskes ikke obligatorisk sprogscreening for alle børn Der ønskes en præcisering af visionen om Det Sunde Liv Disse temaer er nu indarbejdet i politikken. Administrationens forslag Økonomi og finansiering Bilag Børneudvalget den Børneudvalget den Forvaltningen foreslår, at Børneudvalget indstiller Dagtilbudspolitikken godkendt i økonomiudvalg og Byråd. Ingen. Dagtilbudspolitik, januar 2013.pdf Sagen genoptages på Børneudvalgsmødet den 7. januar På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejder forvaltningen et oplæg til drøftelse Udvalget indstiller Dagtilbudspolitikken godkendt med de på mødet faldne bemærkninger. Efter endt politisk behandling skal Dagtilbudspolitikken bearbejdes grafisk og trykkes. Økonomiudvalget den Udvalg til udarbejdelse af sammenhængende børne- og ungepolitik den Økonomiudvalget den Sagen oversendes som bidrag til 17 stk. 4 udvalgets arbejde med formuleringen af en sammenhængende børne- og ungepolitik. Forslag om at sagen genoptages på udvalgets møde den 20. juni 2013 godkendt med 3 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Jørgen Johansen). Jørgen Johansen begærede sagen forelagt byrådet. Forvaltningen udarbejder notat om styrelsesretlige forhold.

35 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Allerød Byråd den Forslaget om at sagen tilbagesendes til Børneudvalget faldt ved stemmelighed. For stemte 10 medlemmer (D, F, A, R og Bitten Bloch). Imod stemte 10 medlemmer (C, V, O og B). Følgende forslag blev sat til afstemning: Dagtilbudspolitikkens 4 overordnede mål om den røde tråd i barnets liv, samarbejdsformer og nærhedsprincip, inddragelse af barnets perspektiv og social inklusion, godkendes, og indgår sammen med Dagtilbudspolitikkens øvrige intentioner og med Skolepolitikken i formuleringen af en sammenhængende politik for 0-18 årsområdet. Forvaltningen former denne efter byrådets vedtagne principper for politikudvikling, udvikles i Udvalg til udarbejdelse af sammenhængende børne- og ungepolitik, til beslutning i byrådet oktober Forslaget godkendt. Fraværende Bjarni G. Jørgensen

36 Allerød Byråd torsdag den 27. juni ALLERØD BYRÅD Personalesag - åben version Sagsnr.: 13/8074 Punkttype Tema Personalesag Bilag Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Nej Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 15 stemmer for. 3 medlemmer undlod at stemme (D og Bitten Bloch). Bjarni G. Jørgensen

37 Allerød Byråd torsdag den 27. juni Signeret af: Erik Lund Borgmester Agnete Fog Medlem Birgitte A. Rasmussen Medlem Bitten Bloch Medlem Bruno Juel Pedersen Medlem Emma Glæsel Medlem Erling Petersen Medlem Flemming Villadsen Medlem Gurli Nielsen Medlem Jesper Hammer Medlem John Jensen Medlem John Køhler Medlem Jørgen Johansen Medlem Karen Gausland Medlem Lea Herdal Medlem Lone Hansen Medlem Miki dam Medlem Nikolaj Bührmann Medlem

Mødet blev holdt tirsdag den 18. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 18. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE 2010-2013 Møde nr. 68 Mødet blev holdt tirsdag den 18. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Næstformand

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Afbud: Bjarne Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet holdes tirsdag den 04. juni 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes tirsdag den 04. juni 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Teknik og Planudvalget 20102013 Møde nr. 52 Mødet holdes tirsdag den 04. juni 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Næstformand Lea Herdal (F),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 18032013 Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Næstformand Poul Albrechtsen

Læs mere

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V)

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) ALLERØD KOMMUNE Sundheds og 20102013 Møde nr. 40 Mødet blev holdt fredag den 01. marts 2013 på Rådhuset i Solvænget. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen

Læs mere

Mødet blev holdt fredag den 07. juni 2013 på Rådhuset i Skovvang Plejecenter. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:05.

Mødet blev holdt fredag den 07. juni 2013 på Rådhuset i Skovvang Plejecenter. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:05. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 43 Mødet blev holdt fredag den 07. juni 2013 på Rådhuset i Skovvang Plejecenter. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:05. Medlemmer:

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 37 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. Alle deltog. 1. Bemærkninger til

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Den 27. oktober 2010 traf Teknik- og Planudvalget afgørelse om ansøgningen, hvorved der blev meddelt afslag på det ansøgte.

Den 27. oktober 2010 traf Teknik- og Planudvalget afgørelse om ansøgningen, hvorved der blev meddelt afslag på det ansøgte. Lasse Kiær Nielsen På vegne af beboerne på Nyvej Nyvej 11 3450 Allerød Teknik- og Planudvalget Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Allerød den 20. marts 2011 Vedr.: Etablering af oplukkelig bom på

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 35 Mødet blev holdt mandag den 18. februar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 02-10-2012 Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 41 Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 26 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. Mødet startede 7.30 og sluttede 9.05. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 11. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 16:40.

Mødet blev holdt tirsdag den 11. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 16:40. ALLERØD KOMMUNE Klima og Miljøudvalget Møde nr. 47 Mødet blev holdt tirsdag den 11. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 16:40. Medlemmer: Formand Agnete Fog (B),

Læs mere

Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang

Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang Dato 24. november 2017 Sagsbehandler Lene Merete Priess Mail lemp@vd.dk Telefon +45 7244 3209 Dokument 17/10327-12 Side 1/6 Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang Vejdirektoratet har

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 13.12.2012 Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere