Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Sundhedsudvalget, Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Pernelle Jensen (V) Bente Ankersen (A) Børge Larsen (V) Henning Due Lorentzen (A) Inger Nielsen (C) Ivan Toftgaard (F) Side 1

2 Sundhedsudvalget, Indholdsfortegnelse 58 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning 2013 på Sundhedsudvalgets område Opfølgning på gåtursfoldere - guidede gåture for borgere Udviklingen af Det nære sundhedsvæsen og de kommende sundhedsaftaleforhandlinger Orienteringssag - Partnerskabsaftale mellem Ældresagen I Fredericia og Pleje og Sundhed i Fredericia Kommune Lukket - Orientering Besøg på Axeltorv Apotek...16 Side 2

3 Sundhedsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 Sundhedsudvalget, budgetopfølgning 2013 på Sundhedsudvalgets område Sagsnr.:13/6559 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning. Byrådsbeslutninger. Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Fejl og mangler. For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevilling, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen Sundhed. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Serviceudgifter, drift Genoptræning 20,521-0,318-0,821 19,382 Hjælpemidler 47,608-5,046 2,000 44,562 Forebyggelse 7, ,551 5,618 Vederlagsfri fysioterapi 6, ,592 7,748 Finansiering af Sundhedsudgifter 7,528 0,043-1,715 5,856 Serviceudgifter, drift i alt 88,982-5,321-0,495 83,166 Aktivitetsbestemt medfinansiering 189,636 0,045 1, ,054 Total 278,618-5,276 0, ,220 + = udgift, - = indtægt I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Side 4

5 Sundhedsudvalget, Kolonnen Korrigeret budget dækker over vedtaget budget samt 1. budgetopfølgning og spar/lån fra Endvidere er reduktionen af prisfremskrivningen, som blev besluttet i Økonomiudvalget den 5. juli 2013 indeholdt i beløbet. 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger i disse sager: Hjælpemidler (-5,043 mio. kr.) I henhold til lov- og cirkulæreprogrammet samles finansierings- og bevillingsansvar for høreapparater hos regionerne pr. 1/ (- 5,043 mio. kr.) Finansiering af sundhedsudgifter (0,043 mio. kr.) I henhold til lov- og cirkulæreprogrammet tilføres budget til området vedr. finansiering af sundhedsudgifter (0,043 mio. kr.) Under aktivitetsbestemt medfinansiering søges der om tillægsbevilling i følgende: Aktivitetsbestemt medfinansiering (0,045 mio. kr.) I henhold til lov- og cirkulæreprogrammet tilføres budget til området vedr. finansiering af sundhedsudgifter (0,045 mio. kr.) Under serviceudgifter foretages der omplaceringer i disse sager: Genoptræning (-0,318 mio. kr.) Budgetmidler fra Kronikerpuljen er fordelt til hhv. Plejen og GenoptræningsCentret (-0,250 mio. kr.) Budgetmidler fra Kræftplanpuljen er fordelt til hhv. Plejen og GenoptræningsCentret (-0,065 mio. kr.) Fordeling af budget til døvetolkning (-0,003 mio. kr.) Hjælpemidler (-0,003 mio. kr.): Fordeling af budget til døvetolkning (-0,003 mio. kr.) For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,878 mio. kr. på Sundhedsområdet. Det skyldes primært et forventet merforbrug på hjælpemiddelområdet. Side 5

6 Sundhedsudvalget, Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsfremstilling og Vurdering. Vurdering: Samlet økonomisk vurdering: Der forventes på nuværende tidspunkt, at Sundhed kommer ud med et merforbrug på 0,878 mio. kr. Genoptræning: Genoptræningsområdet forventer at overføre et mindreforbrug fra 2013 til 2014 til dækning af løn til tidsbegrænsede ansættelser. Hjælpemidler: Der forventes et merforbrug på 2 mio. kr. som vedrører primært de kropsbårne hjælpemidler samt biler. Forebyggelse: Der forventes overført et mindreforbrug på 1,551 mio. kr. til 2014 primært pga. udskudte aktiviteter. Vederlagsfri fysioterapi: Udgifter til vederlagsfri fysioterapi fortsætter med at stige. Der forventes pt. et merforbrug på 1,592 mio. kr. Finansiering af sundhedsudgifter: Der forventes overført overskud på 1,715 mio. kr. hvilket hovedsagligt skyldes mindreforbrug vedr. almindelig ambulant genoptræning. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Der forventes pt. et underskud på 1,373 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et merforbrug vedr. specialiseret genoptræning. Indsatsområder: Der forventes, at der er fornuftig fremdrift på indsatsområder. Indstillinger: Pleje & Sundhed indstiller: 1. At der søges om tillægsbevilling/omplacering for i alt -5,276 mio. kr. 2. At sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: Åben - Ændringer til 2. budgetopfølgning SUNDHED.pdf Åben - Status på indsatsområder SUNDHED.pdf Åben - Note vedr Ændring til 2BO.docx Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Side 6

7 Sundhedsudvalget, Opfølgning på gåtursfoldere - guidede gåture for borgere Sagsnr.:10/6341 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I 2010 har Sundhedssekretariatet i samarbejde med Natur & Miljø, Bymuseet og Idrætssekretariatet udarbejdet fem foldere med gåture, der tager ca. 30 minutter og således lever op til Sundhedsstyrelsens motionsanbefalinger. I denne forbindelse blev der arrangeret guidede gåture ud fra folderne med deltagelse af borgere, presse og SUU. Det foreslås, at Sundhedsudvalget tager stilling til, om der skal arrangeres nye guidede ture. Gåturene i gåtursfolderne er placeret forskellige steder i Fredericia, og de har forskellige temaer. Der er Broturen, Byturen, Madsbyturen, Moseturen og Voldturen. Der er både gåture i naturen, i byen og ved vandet. På turene er der en række seværdigheder, som er beskrevet i folderne. Folderne ligger bl.a. på Rådhuset, biblioteket, museet og turistbureauet og kan downloades på kommunens sundhedsportal Gåtursfolderne indgår som en del af Fredericia Kommunes Sundhedsstrategi , hvor de kan være med til at motivere borgere til at være fysisk aktive og til at tage vare på egen sundhed. For at inspirere og motivere flere til at benytte tilbuddet, kunne der arrangeres gåture efter gåtursfolderne, hvor Sundhedsudvalget inviterer borgere til at deltage i gåture med turledere på i forvejen fastsatte datoer, som det blev gjort i Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Sundhedssekretariatet vurderer, at arrangerede gåture med politikerne efter gåtursfolderne dels kan være med til at motivere borgerne til at være fysisk aktive, og dels kan være med til at markedsføre byens spændende natur, kultur og historie. Indstillinger: Pleje & Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget tager stilling til om de ønsker at deltage i guidede gåture på fastlagte datoer. Side 7

8 Sundhedsudvalget, Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Udvalget ønsker at deltage i de guidede gåture. Side 8

9 Sundhedsudvalget, Udviklingen af Det nære sundhedsvæsen og de kommende sundhedsaftaleforhandlinger Sagsnr.:13/3477 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedsaftaleforhandlingerne påbegyndes i efteråret med Sundhedskoordinationsudvalgets konference om vision for den kommende sundhedsaftale den 2. september Samtidig er de syddanske politiske målsætninger for Det nære sundhedsvæsen godkendt i de 22 kommuner. Disse aktuelle sundhedspolitiske områder har betydning for de 22 syddanske kommuner i fællesskab. Nedenfor gives en kort status på og sammenhænge mellem: udviklingen af Det nære sundhedsvæsen, regeringens sundhedsudspil og økonomiaftalen for 2014 på sundhedsområdet samt de forestående sundhedsaftaleforhandlinger. Det nære sundhedsvæsen Sundhedsudvalget udtrykte den 20. februar 2013 sin opbakning til fire fælles politiske målsætninger for de syddanske kommuner som en del af udviklingen af KL s udspil Det nære sundhedsvæsen (2012). Målsætningerne består af fire overordnede temaer: 1. Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge 3. Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering 4. Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. Der følges op på de fire fælles politiske målsætninger ved, at KL med fast halvårlig kadence udsender spørgeskemaer og afrapporterer data til kommunerne. Afrapporteringerne drøftes løbende i regi af Sundhedsstrategisk Forum, og der udarbejdes temarapporter på udvalgte områder. Desuden er der i regi af KL nedsat arbejdsgrupper vedr. faglig kvalitet i kronikerarbejdet og basisindhold i sygeplejefaglige kompetencer i akuttilbud. I Syddansk regi udarbejdes et koncept for systematisk ledelsesinformation. Regeringens sundhedsudspil og resultatet af økonomiaftaleforhandlingerne for 2014 Regeringen præsenterede i maj 2013 sundhedsudspillet, Mere borger, mindre patient. Udspillet var udgangspunkt for prioriteringen af det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen i aftalen om kommunernes økonomi for Således løftes kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats med 300 mio. kr. i Det svarer til ca. 2,8 mio. kr. for Fredericia Kommune. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de nye sundhedsaftaler, og de skal anvendes med Side 9

10 Sundhedsudvalget, fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Anvendelsen af midlerne skal drøftes i regi af sundhedsaftalerne, hvor der ligeledes følges op på resultater og erfaringer. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser. Færre forebyggelige indlæggelser. Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser. Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. Indenfor disse mål opstiller kommuner og regioner fælles målsætninger for den patientrettede forebyggelsesindsats i sundhedsaftalerne. Med de nationale mål skabes en god sammenhæng mellem de nye midler til det kommunale sundhedsområde og den første af de syddanske fælles politiske målsætninger for Det nære sundhedsvæsen: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Det er aftalt, at der indgås fem sundhedsaftaler frem for 98. I det nationale forberedende arbejde om de nye sundhedsaftaler lægges der bl.a. op til, at sundhedsvæsenets indsatser i relation til sundhedsaftalen beskrives under hovedområderne 1) Forebyggelse, 2) Behandling og pleje og 3) Træning og rehabilitering, mens 4) Sundheds-it anses som et tværgående tema. Sundhedsaftalen De syddanske sundhedsaftaleforhandlinger påbegyndes med Sundhedskoordinationsudvalgets konference om vision for den kommende sundhedsaftale den 2. september Konferencen er for medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget, formænd og næstformænd for kommunale politiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet, herunder aftalen på det psykiatriske område, medlemmer af Region Syddanmarks Sundhedssamordningsudvalg og Psykiatriudvalg, formand og næstformand for PLO Syddanmark, formandskabet for Kommunekontaktrådet (KKR) samt ledende embedsmænd i kommuner og region. I de forberedende administrative fælleskommunale drøftelser for den kommende sundhedsaftale, der har foregået i Sundhedsstrategiskforum, har følgende fem temaer været centrale: Fælles tilgang: Rehabilitering bør tænkes ind fra forløbets begyndelse som et fælles perspektiv for alle parter. Borgeren/patienten er ekspert på egen sundhed og tilværelse og udgangspunkt for prioriteringer. Side 10

11 Sundhedsudvalget, Forpligtende aftaler på et vidensgrundlag: Sundhedsstrategiskforum har igangsat formulering af et fælles fremtidsbillede. Formålet er at skabe viden og en fælles forståelse af kommunernes udfordringer på sundhedsområdet. En sundhedsaftale, der binder sammen: Aftalerne er politisk forpligtende, og der bør følges op på, om vi lykkes med den samlede fælles sundhedsopgave i Syddanmark. En udviklingsorienteret sundhedsaftale: Sundhedsaftalen bør opdeles i en udviklings- og en driftsaftale for at sætte en fælles retning. Forpligtende politiske mål: Sundhedsaftale bør indeholde klare succeskriterier, effektmål og løbende opfølgning på, om målet indfries. Administrativt i Fredericia Kommune forberedes arbejdet med sundhedsaftalerne ved at se på opmærksomhedspunkter og emner for den nye aftale på tværs i organisationen. Dette blev Sundhedsudvalget orienteret om på mødet den Disse opmærksomhedspunkter er for eksempel hjemtagning af patientskoler, samarbejde om ambulante kontroller, KRAM screening, forebyggelsespakkerne, præmature børn og en præcisering af udlagte sygehus opgaver. I dette arbejde tages der udgangspunkt i kommunale erfaringer, og i KLs udspil vedrørende det nære sundhedsvæsen. Ud over opmærksomhedspunkter og emner ses der også på forbedringer af sundhedsaftalens form. Dette er for eksempel et ønske om, en mindre ordtung aftale, at almen praksis kommer mere med i aftalen, samt at psykiatriområdet kommer mere med i aftalen. Næste gang sundhedsaftalerne bliver drøftet internt i Fredericia Kommune er på temamødet for Byrådet den 9. september Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det vurderes, at idéudviklingsdagen om det nære sundhedsvæsen den vil give inspiration, ikke kun til arbejdet med et kommende sundhedshus, men også til arbejde med det nære sundhedsvæsen og de nye sundhedsaftaler. Drøftelsen af anvendelsen af midlerne fra økonomiaftalen 2014, til at løfte kommunernes forebyggelses og sundhedsfremmende indsats, vil blive drøftet i regi af sundhedsaftalerne. Det er derfor endnu ikke afklaret, hvordan midlerne fordeles og til hvilke indsatsområder. Sundhedsudvalget vil senere få et oplæg til, hvorledes disse midler kan anvendes set ud fra sundhedsaftalerne, samt ud fra det vi gør i dag, og det vi ønsker at opnå i Fredericia Kommune. Side 11

12 Sundhedsudvalget, Indstillinger: Direktøren for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at sagen drøftes med henblik på input til den videre drøftelse om sundhedsaftalerne, det nære sundhedsvæsen og økonomiaftalen. Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Drøftet. Side 12

13 Sundhedsudvalget, Orienteringssag - Partnerskabsaftale mellem Ældresagen I Fredericia og Pleje og Sundhed i Fredericia Kommune Sagsnr.:13/8615 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Ældresagen i Fredericia Kommune har i forsommeren 2013 rettet henvendelse til Pleje og Sundhed med henblik på at lave en partnerskabsaftale. Parterne har i fællesskab lavet en partnerskabsaftale, der nu kan underskrives. Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen. Formålet med aftalen er blandt andet at understøtte en fortsat udvikling af Ældre Sagens tilbud til ældre borgere med særligt behov for støtte, samt at udbrede kendskabet til Ældre Sagens tilbud til borgere og personale i Pleje og Sundhed, således at flest mulige får gavn af tilbuddene. Endvidere er formålet i fællesskab at udvikle nye initiativer og samarbejdsformer mellem Ældre Sagen Fredericia og Pleje og Sundhed. Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med partnerskabsaftalen. Vurdering: Der har gennem længere tid været en positiv tendens til, at flere frivillige ønsker at bidrage med deres hjælp indenfor det social-humanitære område, og det er derfor særligt vigtigt, at området får meget støtte og opmærksomhed, sådan at den positive tendens vil fortsætte. Formålet med denne partnerskabsaftale er at sikre, at det socialhumanitære arbejde som Ældre Sagen i Fredericia udfører, fortsat understøttes og møder opbakning fra Pleje og Sundhed, Fredericia Kommune. Pleje og Sundhed vurderer at partnerskabsaftalen er godt udgangspunkt for det fortsatte samarbejde. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Bilag til Partnerskabsaftale mellem Ældre Sagen og Fredericia Kommune SOU og SUU.pdf Åben - Partnerskabsaftale - Ældresagen og Fredericia Kommune - til SOU og SUU.pdf Beslutning i Socialudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 13

14 Sundhedsudvalget, Socialudvalget noterer, at der ikke er økonomiske konsekvenser af aftalen. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Sundhedsudvalget noterer, at der ikke er økonomiske konsekvenser af aftalen. Side 14

15 Sundhedsudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:13/99 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Orientering om møde i den politiske styregruppe Fredericia Sygehus d. 20. August Side 15

16 Sundhedsudvalget, Besøg på Axeltorv Apotek Sagsnr.:10/6804 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedsudvalget er af Løve Apoteket og Axeltorvs Apotek inviteret på besøg på Axeltorvs Apotek. Mødet afholdes i forlængelse af udvalgsmødet og starter kl Dagsorden for mødet fremgår af bilag til sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Åben - Dagsorden møde (2).pdf Beslutning i Sundhedsudvalget den : Drøftet. Side 16

17 Sundhedsudvalget, Underskriftsside Susanne Eilersen Pernelle Jensen Bente Ankersen Børge Larsen Henning Due Lorentzen Inger Nielsen Ivan Toftgaard

18 Bilag: Ændringer til 2. budgetopfølgning SUNDHED.pdf Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 28. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55872/13

19

20

21

22 Bilag: Status på indsatsområder SUNDHED.pdf Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 28. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55871/13

23 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Egne indsatsområder: Indsatsområde: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innovationskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i at udvikle innovationskraften i lederteamet og blandt medarbejderne i samarbejde med MidtLab. Rehabiliteringsafdelingen består generelt af to udviklingsorienterede afdelinger, som indgår i mange innovative projekter, herunder Længst muligt i eget liv. For at sikre flyvehøjden ønsker vi, at få en endnu stærkere innovationsprofil, og at innovationsarbejdet spredes i hele organisationen. Det er et grundlæggende vilkår, at økonomien løbende bliver tilpasset oftest i udfordrende retning, og at den demografiske udvikling går mod flere og mere selvstændige ældre. For at få opgaven til at hænge sammen med Rehabiliteringsafdelingens økonomi og forventningerne fra borgerne, er det nødvendigt hele tiden at tænke nyt og kreativt i de opgaver, som afdelingen løser. Samarbejdet med MidtLab starter 1. september Opdateret pr Status: Rehabiliteringsafdelingen har i perioden september 2012 til april 2013samarbejdet med antropolog og konsulent fra MidtLab omkring kompetenceudvikling inden for hverdagsinnovation. Medarbejderne og lederteamet er introduceret til nye innovations metoder som fx professionel nysgerrighed, og vi har været værter og plusperson for hinanden på tværs af afdelinger. Lederteamet er blevet udfordret med Benspænd (forstyrrelser som sætter nye perspektiver i bevægelse). Vi er blevet trænet i at være professionelt nysgerrige, sætte lup på arbejdsmetoder, reflektere over tværgående samarbejde og tænke nye borgerrelationer. Forløbet med MidtLab er afsluttet og med forankring i LMU fortsætter vi med GIV SLIP, som fælles model for hverdagsinnovation. Vi ønsker i øjeblikket at udfordre os selv på dokumentation sammen med borgeren, lup på borger relationen GIV SLIP, hjælpemidler som en forebyggende indsats, ydelseskataloget på træningsområdet erstattes med faglige standarder og fleksible forløb mv. Indsatsområde: 1.2. Implementering af forløbsprogram for rehabilitering af borgere med en nyerhvervet hjerneskade Rehabiliteringsafdelingen har modtaget kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til projektet En styrket interdisciplinær rehabilitering af voksne med en nyerhvervet hjerneskade. Projektet strækker sig fra og har til formål, at implementere det nationale forløbsprogram på senhjerneskadeområdet, tilpasset Fredericia kommunes eksisterende tilbud. GenoptræningsCentret er hovedaktør i projektet, men der vil være en tæt involvering af hele Pleje og Sundhed, Voksen-handicap, Jobcentret, Sygehus Lillebælt og et samarbejde med Kolding Kommune. I projektet ønskes den interdisciplinære rehabiliteringsindsats styrket på seks områder: 1. Tværsektorielt samarbejde og samarbejde internt i Fredericia Kommune

24 2. Graduerede rehabiliteringsindsatser på basalt, avanceret og specialiseret niveau 3. Klarhed på visitationsretningslinjer til rehabiliteringsindsatser 4. Senhjerneskadekoordinatorfunktion svarende. til 30 timer pr. uge 5. Kompetenceudvikling til fagprofessioner i Fredericia kommune 6. Dokumentation og monitorering af effekter Opdateret pr Status: Senhjerneskadeprojektet kører planmæssigt og en midtvejsstatus er afsendt til ministeriet. Projektets mål er at Fredericia Kommune sikrer implementering af Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med en erhvervet hjerneskade. Borgeren møder ved udskrivelsen en kommunal forløbskoordinator, som følger borgeren tæt i rehabiliteringsforløbet. Denne funktion viser med tydelighed, at der skabes tryghed for borger og pårørende og bedre sammenhæng/koordinering mellem afdelinger og fagpersoner. Ca. 30 borgere med en ny hjerneskade har været tilknyttet projektet siden start. Forløbskoordinatorerne har gennemført undervisning og temadage for medarbejdere på tværs af de kommunale afdelinger med god succes. Der er gennemført kompetenceudvikling af medarbejdere i døgnrehabiliteringen og på GenoptræningsCentret med hjælp fra Hammel neurocenter. Rehabiliteringsafdelingen arbejder på at kunne få finansieret koordinatorfunktionen efter udløb af projektet. Indsatsområde: 1.3. Kræftrehabilitering i Fredericia Kommune, med afsæt i Forløbsprogram for kræftrehabilitering og palliation samt Kræftpakken III Nyere tal fra Kræftens bekæmpelse viser, at der hvert år er ca. 300 borgere i Fredericia Kommune, som får en kræftdiagnose. Flere og flere overlever en kræftsygdom i dag, og flere levere længere tid med sygdommen. Af den nationale udmøntningsplan for Kræftpakken III fremgår det, at kommuner og regioner har ansvaret for implementering af Forløbsprogram for kræftrehabilitering og palliation med virkning fra ultimo I regi af Sundhedsstrategisk Forum arbejder en tværgående gruppe med forslag til en implementerings- og tidsplan for kommunerne. Plejen arbejder med udvikling af den palliative indsats. Der er behov for at sygehusene bliver mere opmærksomme på at henvise borgere til GenoptræningsCentrets tilbud for kræftramte. Der er behov for videndeling mellem Fredericia Kommune, Kræftens Bekæmpelse, Frivilligcentret og aftenskolerne på eksisterende tilbud. Det må overvejes om Pleje og Sundhed med fordel kan etablere et koordinerende team og én indgang for borgeren. Det må overvejes om GenoptræningsCentrets nuværende tilbud om fysiske træning,, skal suppleres med kræftrehabilitering som indeholder fx: patientuddannelse, psykosociale tilbud, ernæringsvejledning, rygestopkurser og pårørende støtte. Der skal også indtænkes, hvorvidt Sund og Glad og TTA dækker behovet hos den sygemeldte borger med følger efter en kræftsygdom. Opdateret pr Status: De første borgere med en kræftdiagnose eller følger herefter startede i Fredericia Kommunes kræftrehabilitering i april Behovet for dette nye tilbud viste sig at være overvældende, idet 60 borgere allerede er/har været i forløb. Borgeren modtager som udgangspunkt en sundhedssamtale, hvor der udarbejdes en rehabiliteringsgsplan for forløbet. Tilbuddet dækker indsatser i hjemmet, fysisk træning, ernæringsvejledning,

25 dialog om arbejdssituationen og undervisning i fx senkomplikationer på GenoptræningsCentret. Borgeren møder ud fra sit individuelle behov et team bestående af sygeplejerske, fysioterapeuter, ergoterapeut, klinisk diætist og en fast tilknyttet sagsbehandler fra Jobcentret. Det tværgående tilbud dækker forløbet fra tidligt kræftstadie og til forløb med senkomplikationer. Kræftrehabiliteringen er etableret i tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Støt den pårørende. Pga. den store efterspørgsel efter kræftrehabilitering og meget syge borgere med behov for behandling i hjemmet, er der stor ledelsesbevågenhed omkring arbejdsgange, ressourcer og tilbuddets indhold, idet teamets arbejdsbelastning er høj. Pleje og Sundhed ser på muligheden for at understøtte området ressourcemæssigt, eksempelvis gennem puljer til rehabilitering og sundhed ved økonomiaftalen for Indsatsområde: 1.4. Systematisk tobaksforebyggelse for GenoptræningsCentrets borgere I perioden gennemfører GenoptræningsCentret projektet Systematisk tobaksforebyggelse i samarbejde med Sundhedssekretariatet. Projektet er finansieret fra Sundhedspuljen og indsatsen knytter sig til strategiplanen i Fredericia Kommunes Sundhedspolitik. Projektets overordnede formål er, at endnu flere fredericianere bliver røgfri. Målet er, at der i projektperioden gennemføres 300 tobaksscreeninger, og at der kontinuerligt gennemføres et rygestopkursus efter Kom og Kvit metoden. Indsats 1 Uddannelse af personalet i systematisk screening omkring rygning og ønske om rygestop. Indsats 2 Kompetenceudvikling til rygestoprådgivere efter Kom & Kvit modellen. Indsats 3 Terapeuterne gennemfører en bred screening for rygning i forbindelse med forundersøgelse til genoptræning.. Indsats 4 Borgere som er motiveret for tobaksstop tilbydes rygestopkursus efter Kom & kvit konceptet. Indsats 5 Dokumentation og monitorering. Indsats 6 Telefonisk opfølgning på deltagerne efter 12 måneder fra de er afsluttet. Opdateret pr Status: Resultatet ser lovende fra det første KOM & KVIT rygestopkursus på GenoptræningsCentret. 12 motiverede borgere har deltaget i kurset, heraf er 5 afsluttet som røgfrie, og en enkelt borger har reduceret sit dagsforbrug fra 40 til 20 cigaretter. Noget tyder på at kombinationen af genoptræningsforløb og rygestop kursus giver gode resultater. Terapeuterne er blevet uddannet i at screene for rygning og motivation for at kvitte cigaretterne i forbindelse med den almindelige forundersøgelse.. To fysioterapeuter er

26 uddannet som rygestop instruktører. Kurserne gennemføres som et projekt i samarbejde med Sundhedssekretariatet. Indsatsområde: 1.5. Samarbejde med den frivillige sektor Rehabiliteringsafdelingen arbejder med en civilsamfundsfundsstrategi, som et led i Fredericia Former Fremtidens frivillige spor. Strategien udvikles gennem afprøvning af indsatser i praksis og i dialog med borgerne. Målet er at sikre den god sammenhæng mellem forebyggelse, genoptræning og den frivillige sektors tilbud. Opdateret Status: Rehabiliteringsafdelingen har et meget fint samarbejde med den frivillige sektor og vi inviterer gerne frivillige ind i organisationen fra den tidlige udviklingsfase i forbindelse med nye tiltag. Det gælder indsatserne omkring forebyggelse, sundhedsfremme og udslusning efter genoptræning og vedligeholdende forløb. Forebyggende team og medarbejdere tilknyttet det kroniske område samarbejder om at igangsætte initiativer, som styrker involvering og samarbejde med frivillige. Eksempelvis: Motionsfællesskaber for borgere med KOL Afvikling af seniorkurser Patientuddannelsen Lær at leve med en kronisk sygdom - Lær at takle kroniske smerter - Lær at takle angst og depression. Projekt Trivselspiloter En at følges med Projektet LIV, som foregår i FIC. Indsatsområde: 1.6. Rehabilitering og samarbejde på tværs i kommunen omkring tale, syn, høre og IKT områderne Hjemtagelsen af ydelser fra CKHM er også et vigtigt fokusområde i Fredericia Kommune har med virkning fra 1. januar 2012 opsagt aftalen med CKHM og hjemtaget syns-, tale- og IKT området. I 2013 fokuseres på følgende indsatser: Hjemtagelse af de sidste enkeltydelser på synsområdet Borgernes tilfredshed med ydelserne. Tværfagligt samarbejde og rehabilitering i borgerens forløb. Der er etableret 6 netværksgrupper på tværs af fagafdelinger og med Hjælpemidler & Kommunikation som tovholder. o Netværksgruppe vedrørende stammere o Netværksgruppe vedrørende børn med kommunikationsproblemer o Netværksgruppe vedrørende neuro-pædagogisk område o Netværksgruppe vedrørende IKT og ordblindhed o Netværksgruppe vedrørende mobility o Netværksgruppe vedr. syn

27 Kvalitet og serviceniveau i ydelserne, som vil munde ud i en kvalitetsstandard for hvert område. Tværkommunalt samarbejde med kommuner i det tidligere CKHM fællesskab. Afklaring omkring behov for fortsat køb af eksterne ydelser i særligt specialiserede tilfælde, herunder samarbejde med VISO. Opdateret Status: Hjælpemidler & Kommunikation og øvrige kommunale samarbejder fint omkring tale, syn, høre og IKT området (informations- og kommunikationsteknologi). Der er implementeret nye kvalitetsstandarder på specialområdet. De største udfordringer er at få IKT-området til at fungere optimalt, og der er tilført ekstra ressourcer til dette team pga. en uholdbar venteliste. Indsatsområde: 2 Sundhedssekretariatet 2.1. Sundhedsaftaler De nugældende sundhedsaftaler løber fra I efteråret 2012 gennemføres en midtvejsevaluering. I 2013 forventes arbejdet med de efterfølgende sundhedsaftaler påbegyndt. Opdateret pr Status: Regionen har udarbejdet et udkast til tids- og procesplan for Sundhedsaftalerne , og denne er blevet drøftet af Sundhedsudvalget på deres aprilmøde. Sundhedsaftaleforhandlingerne påbegyndes i efteråret med Sundhedskoordinationsudvalgets politiske konference om vision for den kommende sundhedsaftale den 2. september I Økonomiaftalen for 2014 løftes kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats med 300 mio. kr. i Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Anvendelsen af midlerne drøftes i regi af sundhedsaftalerne. Sundhedsudvalget bliver løbende orienteret om sundhedsaftalerne, næste gang på augustmødet. Desuden drøftes sundhedsaftalerne i Byrådet i september. Internt i kommunen har der været afholdt et møde i maj på tværs af relevante fagafdelinger med fokus på opmærksomhedspunkter i forhold til de kommende aftaler. Indsatsområde: 2.2. Medfinansiering Når data fra 2012 foreligger medio 2013 analyseres disse. Sundhedsudvalget forelægges analysen, og det drøftes, hvilke emner, der efterfølgende skal tages op med Sygehus Lillebælt i et møde på administrativt plan. Opdateret pr Status: En oversigt over udviklingen i medfinansieringsudgifterne for 2012 er lavet og forelagt Sundhedsudvalget. Fredericia Kommune har i 2012 en merudgift i forhold til landsgennemsnittet på 17 mio.kr. Den fælleskommunale økonomigruppe i Region Syddanmark forventes efter sommeren at levere et fælles notat om udviklingen på baggrund af 2012

28 tal. På den baggrund vurderes det om der er behov for nærmere undersøgelse af tallene, og der forelægges til Sundhedsudvalget. Inden årsskiftet afholdes dialogmøde med Sygehus Lillebælt. Tværgående sektorpolitikker: Indsatsområde: Opdateret pr Indsatsområde: 3 Rehabiliteringsafdelingen 3.1. Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv Visionen for Længst muligt i eget liv version 3.0: En kommune med aktive og ressourcestærke ældre, der gennem forebyggelse, rehabilitering, teknologi og sociale netværk er længst muligt i eget liv. A. Fokus i 2013 vil være at fastholde den rehabiliterende og aktive tilgang til borgere tilknyttet Plejen i projekt Trænende hjemmehjælp og Længst muligt i egen plejebolig. Dansk Sundhedsinstituts økonomiske og organisatoriske evaluering i efteråret 2012, vil danne udgangspunkt for fremtidige udvikling af Trænende hjemmehjælp. B. Forebyggende hjemmebesøg målrettet ældre med få ressourcer. Der tilbydes fortsat test af ældres funktionsevne. Udvikling af seniorkurser og andre aktiviteter, der forebygger fald i funktionsevne og efterspørgsel efter hjemmehjælp fortsætter. C. Med baggrund i resultaterne fra Hjælpemidler & Kommunikations projekt Tidlig rehabiliterende hjælpemiddelformidling (TRH) arbejdes med ny praksis for hjælpemiddelformidling. D. Velfærdsteknologi, som fremmer borgerens selvstændige liv, afprøves og implementeres. Status: A. LMIEL på plejecentrene En god dag ved egen kraft fik i efteråret 2012 en god evaluering, og der arbejdes videre med at fastholde de gode resultater. Flere boenheder inddrages, og der arbejdes med at gøre metoden endnu mere velegnet for borgere med demenssygdomme. Evalueringen viste, at denne gruppe nok havde glæde af metoden, men i lidt mindre grad end de øvrige borgere. Trænende hjemmehjælp i de 4 distriktet: Den eksterne evaluering fra KORA vil blive præsenteret ved en planlagt temadag den 26. august B. Forebyggende hjemmebesøg fortsætter med at tilbyde screening af funktionsevne. I øjeblikket gør det forebyggende team klar til at gennemføre et Frikommuneforsøg, som har til formål at afvikle forebyggende hjemmebesøg med større fleksibilitet og differentiering hos 75 + årige. C. TRH projektet er i gang med databearbejdningen og evaluering. 180 borgere har deltaget i projektet og resultaterne forventes præsenteret i efteråret D. 2 ergoterapeuter fra Hjælpemidler & Kommunikation er blevet ansat 20 timer/uge i plejen med henblik på at være på forkant med velfærdsteknologisk udvikling og implementere nye tiltag. I øjeblikket arbejdes med evaluering og implementering af intelligente senge. På GenoptræningsCentret arbejder et teknologiteam med nytænkning inden for dokumentation sammen med borgeren og genoptræning via APPS til udvalgte borgere Det nære sundhedsvæsen Pleje og Sundhed har Det nære sundhedsvæsen som fokusområde i 2013, og der vil være særlig opmærksomhed på: Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser hos ældre og kronisk syge borgere. Fra indlæggelse til udelæggelse. Kvalitet og sammenhæng i forbindelse med udskrivning fra sygehus til hjemmet, døgnrehabilitering, aflastningsophold eller plejecenter, genoptræning og rehabilite-

29 rende hjælpemiddelformidling. Forebyggelse af sygdom og understøtte borgerens mulighed for selv at tage hånd om sin sygdom, blandt andet gennem brug af uddannelse af borgere/pårørende og frontpersonale At understøtte forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering i borgerens hjem og nærmiljø. Opdateret pr Indsatsområde: Status: Indsatserne tænkes sammen med et evt. sundhedshus, som der endnu ikke er truffet politisk beslutning om. GenoptræningsCentret har pr. 1. juni 2013 hjemtaget KOL-skolen fra Fredericia sygehus. Udflytningen er gennemført i tæt samarbejde med lungeambulatoriet og vil køre som et projekt. En lignende udflytning er forsøgt på diabetesområdet, men her var tiden ikke moden til at køre et nytænkende forsøg. Udflytning af diabetesskolen vil indgå i overvejelserne i den kommende sundhedsaftale Rehabilitering ind i Arbejdsmarkedsafdelingen Aktive rehabiliteringsforløb for sygemeldte borgere foregår i tæt samarbejde mellem Jobcentret, GenoptræningsCentret, det sociale område og Kompetencecenter Fredericia. Målet er: At den sygemeldte møder et tværfagligt og kompetent sundheds- og arbejdsmarkedsteam, som gennem aktive indsatser hjælper borgeren til en raskmelding eller nærmere afklaring i forhold til arbejdsparathed. Fremtiden i Sund og Glad: På baggrund af evalueringen af Sund og Glad og afrapportering af det landsdækkende projekt TTA, tages politisk stilling til GenoptræningsCentrets rolle i den fremtidige rehabiliteringsmodel ind i Arbejdsmarkedsafdelingen. Opdateret pr Status: GenoptræningsCentret indgår med timer fra 5 medarbejdere i Sund & Glad, som er et rehabiliterende tilbud til sygemeldte borgere i matchgruppe 2. Sund & Glad fungerer i dag med et stort team bestående af sagsbehandlere, arbejdsmarkedskonsulenter, psykolog, terapeuter, klinisk diætist og den daglige ledelse varetages af Jobcentret. Teamet opnår generelt gode resultater med en systematisk rehabiliterende indsats, som styrker borgerens vej tilbage til en raskmelding og arbejdsparathed. Indsatsområde: 4 Sundhedssekretariatet 4.1. Sundhedspolitikken og -strategien Sundhedspolitikken og -strategien, der blev vedtaget i april 2012 implementeres over de næste 2 år. Der er udarbejdet implementeringsplan som alle relevante fagchefer har modtaget. Opdateret pr Status: Der er i foråret indsamlet status fra kommunens fagafdelinger, som er indskrevet i implementeringsplanen for sundhedsstrategien. Denne midtvejsstatus er forelagt Sundhedsudvalget i maj måned. 21 indsatser er fuldt implementeret indenfor den eksisterende ramme, hvilket er det samme som ved baseline august Ser man kun på udviklingsopgaverne, dvs. nye

30 opgaver, er 28 af dem sat i gang, mens 15 ikke er igangsat. 16 af de 43 udviklingsopgaver er rykket mindst et niveau op i graden af målopfyldelse. Primo 2014 skal Sundhedsudvalget foreligges en ny status. Indsatsområde: 4.2. Bydelssundhed Aktiviteterne fortsætter i de to projekter i Korskærparken og Sønderparken. Desuden arbejdes der på at gøre bydelsprojekterne mere flerstrengede i samarbejde med fagprofessionelle i andre fagafdelinger i kommunen. Hermed gennemføres den udviklingsopgave, der er beskrevet som Indsats 21 i Sundhedsstrategien. I 2013 opstartes arbejdet med at udvikle det endelige evalueringsdesign for de to projekter, der slutter i Opdateret pr Status: Sundhedsudvalget har i juni 2013 valgt at fremrykke projektafslutning i Korskærparken med et år. Inden da har der været afholdt et dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og frivillige fra Sundhedsprojektets aktiviteter, hvor formålet var at drøfte, hvordan aktiviteterne under Sundhedsprojektet kan forankres i fremtiden. Frivillige beboere har nedsat foreningen Korskær og har sammen med Sundhedssekretariatet givet et bud på, hvilke aktiviteter, der fortsat er brug for støtte til og hvad der gradvist kan overdrages til de frivillige. Sundhedsudvalget har valgt at afsætte knap kr. i g 2015 til at understøtte fortsættelsen af Sundhedsprojektets aktiviteter. Sundhedssekretariatet vil være i en fortsat dialog med de frivillige omkring videreførelse af aktiviteter og økonomi. Fokus i Korskærparken i efteråret bliver at understøtte den påbegyndte forankring af aktiviteter, samt at evaluere projektet. I Sønderparken fortsætter projektet som planlagt. Her er netop gennemført et første hold af en indsats i samarbejde med forskudt jobcenter, hvor ledige beboere tilbydes en flerstrenget indsats, der både ser på en styrkelse af den enkeltes jobmuligheder og tilbyder en sundhedsfremmende indsats gennem bl.a. motion, kostvejledning, sundhedstjek og samtale. Resultaterne af det første hold har været positive, idet fire ud af de 11 deltagere er startet i praktik og en har fået ordinært arbejde. Samtidig har fire deltagere tabt sig, og flere er opsatte på at fortsætte den sundere livsstil, og vil derfor følge det nye holds motionstider, men med egenbetaling.

31 Bilag: Note vedr Ændring til 2BO.docx Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 28. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56476/13

32 Ændring til 2. Budgetopfølgning Efter teknisk tilretning af beløb i OPUS er det besluttet at flytte den resterende pulje til sundhedsfremmende tiltag fra Finansiering af sundhedsudgifter til Aktivitetsbestemt medfinansiering. I alt er flyttet 3,831 mio. kr. Beløbet er flyttet i tabellen i sagsfremstillingen, men fremgår ikke af det vedlagte tekniske bilag fra Økonomisystemet Økonomi

33 Bilag: Bilag til Partnerskabsaftale mellem Ældre Sagen og Fredericia Kommune SOU og SUU.pdf Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 28. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56773/13

34 Bilag til Partnerskabsaftale mellem Ældre Sagen og Fredericia Kommune Bilaget tilrettes en gang årligt Ældre Sagens social-humanitære omfatter følgende aktiviteter. - Besøgsvenner, herunder hund på plejehjem - Flyttevenner - Stolegymnastik - Ledsagere - Bisiddere - Tryghedsopkaldere - Demenscafé - Indkøbsordning - Samarbejde om digitalisering/ældre Initiativer der er på vej: - Motionsvenner - Spisevenner Derudover vil Ældre Sagen gerne arbejde med følgende så snart tiden er moden: - Etnisk arbejde August 2013

35 Bilag: Partnerskabsaftale - Ældresagen og Fredericia Kommune - til SOU o g SUU.pdf Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 28. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56772/13

36 Fredericia den Partnerskabsaftale mellem Ældre Sagen i Fredericia 7000 Fredericia og Pleje og Sundhed Fredericia Kommune Partnerskabsaftale vedrørende social-humanitære aktiviteter. Formål med partnerskabsaftalen: Der har gennem længere tid været en positiv tendens til, at flere frivillige ønsker at bidrage med deres hjælp indenfor det social-humanitære område, og det er derfor særligt vigtigt, at området får meget støtte og opmærksomhed, sådan at den positive tendens vil fortsætte. Formålet med denne partnerskabsaftale er at sikre, at det social-humanitære arbejde som Ældre Sagen i Fredericia udfører, fortsat understøttes og møder opbakning fra Pleje og Sundhed, Fredericia Kommune. Formålet med aftalen er desuden at understøtte en fortsat udvikling af Ældre Sagens tilbud til ældre borgere med særligt behov for støtte, samt at udbrede kendskabet til Ældre Sagens tilbud til borgere og personale i Pleje og Sundhed, således at flest mulige får gavn af tilbuddene. Endvidere er formålet i fællesskab at udvikle nye initiativer og samarbejdsformer mellem ÆLdre Sagen Fredericia og Pleje og Sundhed. Målgruppe: Målgruppen for det social-humanitære arbejde er primært pensionister og borgere 60+, som af forskellige årsager eller livssituationer har behov for hjælp. Beskrivelse af aktiviteterne: Ældre Sagens social-humanitære arbejde favner bredt, og omfatter på aftaletidspunktet de aktiviteter, der fremgår af bilag til denne partnerskabsaftale Bidrag fra samarbejdspartnere: Ældre Sagen i Fredericia er hovedansvarlig for de social-humanitære aktiviteter, herunder rekruttering af frivillige og udførelsen af aktiviteterne.

37 Pleje og Sundhed bidrager med udbredelsen af kendskabet til de social-humanitære aktiviteter gennem oplysningsmateriale og via andre informationsveje. Særligt har Pleje og Sundhed en forpligtelse til at udbrede kendskabet til aktiviteterne på lokalcentre, til plejepersonale og GenoptræningsCentret, herunder det forebyggende team. Pleje og Sundhed indgår i gensidig sparring omkring udfordringer, udvikling o.a. af behov for at sikre et frugtbart samarbejde og en fortsat kontinuitet i aktiviteterne. Partnerskabets forløb: Partnerskabsaftalen træder i kraft fra 15. august 2013 og indtil den opsiges. Opsigelsen kan ske med 2 måneders varsel fra begge parter. Aftalen evalueres og revideres minimum 1 gang årligt i marts efter dialog mellem Ældre Sagens bestyrelse og Pleje og Sundhed. Dialogen sikres ved 2 årlige møder. 1. møde afholdes i marts måned, hvor Ældresagens bestyrelse (repræsenteret ved formand, næstformand og 2 medlemmer) og Pleje og Sundhed (repræsenteret ved Rehabiliteringschefen, Visitationschefen og en Plejechef) mødes. 2. møde afholdes i september måned, hvor mødekredsen suppleres af formandskabet for hhv. Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Pleje og Sundhed sørger for indkaldelse til de 2 årlige møder. Dagsorden fastsættes i fælles skab med udgangspunkt i nedenstående. Dagsorden til hvert møde indeholder som minimum: Gensidig orientering (status). Kommende projekter og udvikling af tilbud Aftalen indgås mellem Ældre Sagen i Fredericia Formand Olaf Helios Pleje og Sundhed, Fredericia Kommune Pleje og Sundhedschef Mona N. Larsen

38 Bilag: Dagsorden møde (2).pdf Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 28. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56085/13

39 Møde mellem Sundhedsudvalget og apotekerne i Fredericia ons. 28. august 2013 kl Deltagere: Sundhedsudvalget v/susanne Eilersen, Pernelle Jensen, Bente Ankersen, Henning Due Lorentzen, Inger Nielsen, Ivan Toftgaard, Børge Larsen Fredericia Løveapotek v/apoteker Lene Landsgrav og farmaceut Gitte Halberg Andersen Fredericia Axeltorvs Apotek v/apoteker Anne Birgitte Rasmussen og farmaceut Lonni Mellin Mødested: Axeltorvs Apotek, Jyllandsgade 24 Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Rundvisning på apoteket; hvad sker der? 3. Nuværende og fremtidige samarbejdsområder med kommunen (f.eks. rygestop, medicinaffald, dosispakning, medicingennemgang, TPI, undervisning af plejepersonale) 4. Afslutning Mvh Lene Landsgrav apoteker Anne Birgitte Rasmussen apoteker

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012 Egne indsatsområder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliterende hjælpemiddelformidling Hjælpemiddelafsnittet igangsætter udviklingsprojektet Tidlig rehabiliterende

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2014

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2014 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2014 Rehabiliteringsafdelingen 1.1 GIV SLIP Innovationsudvikling Rehabiliteringsafdelingen har i 2012 og 2013 arbejdet med udvikling af innovationskompetencer hos ledere

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2014

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2014 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2014 Rehabiliteringsafdelingen 1.1 GIV SLIP Innovationsudvikling Rehabiliteringsafdelingen har i 2012 og 2013 arbejdet med udvikling af innovationskompetencer hos ledere

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13

Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13 Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13 Baggrunden Fredericia Kommunes sundhedspolitik Sundhed med alle KLs udspil om det nære sundhedsvæsen Den ændrede sygehusstruktur (Flytningen

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Udfordringer i Budget 2014-17

Udfordringer i Budget 2014-17 Udfordringer i Budget 2014-17 a. Vederlagsfri fysioterapi (drift) Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud, jf. lovgivningen, til personer med svært fysisk handicap samt personer der har en funktionsnedsættelse

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2012 Egne indsatsområder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliterende hjælpemiddelformidling Hjælpemiddelafsnittet igangsætter udviklingsprojektet Tidlig rehabiliterende

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz 1 Indsatser 2015 til udvikling af det nære sundhedsvæsen Følgende prioritering af nye projekter og

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2011

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2011 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2011 Egne indsatsområder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliterende indsats ved formidling af hjælpemidler (rehabiliterende hjælpemidler) Hjælpemiddelafsnittet

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Sundhedsaftale og Praksisplan

Sundhedsaftale og Praksisplan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning Politikområde 12 omfatter hovedsagligt de sundhedsopgaver, som er overført til kommunerne med struktur- og opgavereformen i 2007. Det drejer sig om den aktivitetsbestemte medfinansiering af de offentlige

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Møde 10. oktober 2012 kl. 12:00 i Mødelokale 3

Møde 10. oktober 2012 kl. 12:00 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde 10. oktober 2012 kl. 12:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.40 Indkaldte: kl. 12.15 - Britta Rasmussen vedr. punkt nr. 146 og 147 kl. 12.30 - Mariann Mikkelsen

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Status på implementering af det nære sundhedsvæsen KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er nu en kommunal realitet, der

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Den 25. januar 2006 1. Resume Med strukturreformen får kommunerne et større ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere