UDKAST AFTALETILLÆG NR. 1 TIL SAMARBEJDSAFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å. 29.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST AFTALETILLÆG NR. 1 TIL SAMARBEJDSAFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å. 29."

Transkript

1 UDKAST 29. januar 2015 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr AFTALETILLÆG NR. 1 TIL SAMARBEJDSAFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å FREMTIDIG REGULERING AF HARRESTRUP Å-SYSTEMET MELLEM Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune OG Afløb Ballerup A/S, HOFOR Spildevand Brøndby A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Spildevand A/S, HOFOR Spildevand Albertslund A/S, HO- FOR Spildevand Herlev A/S, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, HOFOR Spildevand København A/S, HOFOR Spildevand Rødovre A/S y:\3140 klimatilpasning\17 - harrestrup å - kapacitet\ kommunaldirektørmøde 2. februar 2014\aftaletillæg 1 med bilag docx / Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL DEFINITIONER ANLÆGSPROJEKTER ET FÆLLES ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ÆNDRING AF ELLER TILLÆG TIL KOMMUNERNES SPILDEVANDSPLANER UDLEDNINGSTILLADELSER PARTERNES BETALING FOR VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE FÆLLESREGULATIV PRINCIPPER FOR ØKONOMIFORDELING UNDERSKRIFTER... 10

3 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Tekst om håndtering af Landvæsenskommissionskendelserne Overordnede krav til Harrestrup Å-systemet Økonomifordeling for Anlæggene

4 AFTALETILLÆG NR. 1 FREMTIDIG REGULERING AF HARRESTRUP Å-SYSTEMET MELLEM Albertslund Kommune CVR-nr Nordmarks Allé 2620 Albertslund Ballerup Kommune CVR-nr Hold-an Vej Ballerup Brøndby Kommune CVR-nr Park Allé Brøndby Frederiksberg Kommune CVR-nr Smallegade Frederiksberg Gladsaxe Kommune CVR-nr Rådhus Allé Søborg Glostrup Kommune CVR-nr Rådhusparken Glostrup Herlev Kommune CVR-nr Herlev Bygade Herlev Hvidovre Kommune CVR-nr Hvidovrevej Hvidovre Københavns Kommune CVR-nr Rådhuspladsen København V Rødovre Kommune CVR-nr Rødovre Parkvej Rødovre ("Kommunerne")

5 OG Afløb Ballerup A/S CVR-nr Ågerupvej Ballerup Frederiksberg Kloak A/S CVR-nr Stæhr Johansens Vej Frederiksberg Gladsaxe Spildevand A/S CVR-nr c/o Gladsaxe Rådhus Byrådssekretariatet Rådhus Allé Søborg Glostrup Spildevand A/S CVR-nr Ørnebjergvej Glostrup HOFOR Spildevand Albertslund A/S CVR-nr c/o Albertslund Kommune, Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund HOFOR Spildevand Brøndby A/S CVR-nr c/o Brøndby Kommune, Rådhuset Park Allé Brøndby HOFOR Spildevand Herlev A/S CVR-nr c/o Herlev Kommune, Rådhuset Herlev Bygade Herlev HOFOR Spildevand Hvidovre A/S CVR-nr c/o Hvidovre Kommune, Rådhuset Hvidovrevej Hvidovre HOFOR Spildevand København A/S CVR-nr c/o HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S HOFOR Spildevand Rødovre A/S CVR-nr c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre ("Selskaberne") (alle tilsammen benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part" eller "Parten")

6 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Formålet med dette tillæg til Aftalen ("Aftaletillægget") er at udvikle Parternes samarbejde, som er beskrevet i Aftalen. 1.2 Aftaletillægget vedrører Parternes arbejde med at udarbejde et nyt og fælles administrationsgrundlag for Harrestrup Å-systemet for derved at sikre optimal udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å-systemet. Formålet med et fælles administrationsgrundlag er fremadrettet at sikre fælles rammer for regulering af forholdene omkring Harrestrup Å-systemet og på sigt at erstatte alle kendelser og tidligere meddelte udledningstilladelser i Harrestrup Å-systemet. 1.3 Formålet med Aftaletillægget er endvidere at regulere fordelingen af omkostningerne til gennemførelse af Projektet, som Parterne udfører i fællesskab for at realisere formålet med Samarbejdet. Dette skal sikres inden for rammerne af en fælles kapacitetsplan, som beskriver de nødvendige anlægsprojekter og prioriteringen af disse for at opfylde Parternes krav til håndtering af tag- og overfladevand omkring Harrestrup Å-systemet. 2. DEFINITIONER 2.2 Derudover, bortset fra hvor andet konkret er anført eller åbenbart fremgår af sammenhængen, skal nedenstående udtryk i Aftaletillægget have den her anførte betydning: 2.1 Definitionerne, som er anvendt i Aftalen, finder ligeledes anvendelse i Aftaletillægget. Administrationsgrundlaget Parternes fælles grundlag for udnyttelsen af kapaciteten i Harrestrup Å, jf. Aftaletillæggets pkt. 3. Aftalen Parternes samarbejdsaftale tiltrådt 10. juni 2014 med bilag. Aftaletillægget Anlægsaftaler Beliggenhedskommuner Dimensioneringsprincipper Dette tillæg til Aftalen med bilag. Aftaler om det enkelte anlægsprojekt Parterne vælger at gennemføre som led i Samarbejdet. De kommuner, som er vandløbsmyndigheder for vandløbsstrækninger i Harrestrup Å-systemet. Parternes principper for dimensionering af fælles anlæg og foranstaltninger, der inddrages i eller etableres som led i Samarbejdet. Fællesregulativet Det fælles vandløbsregulativ for Harrestrup Å-systemet, som udarbejdes af Beliggenhedskommunerne i fællesskab, jf. pkt. 8. Harrestrup Å-systemet Harrestrup Å og andre recipienter i

7 Kapacitetsplan Kom som I erprincippet Princippet indebærer, at Samarbejdet ikke stiller særlige krav til kapaciteten i Selskabernes interne regnvandssystemer. Landvæsenskommissionskendelser Samarbejdet Sikringsniveau Sædvanlig Vandløbsvedligeholdelse naturlig tilknytning til Harrestrup Å, der inddrages i Samarbejdet, p.t. Bymoserenden, Grøndalsåen, Kagså, Skelgrøften, Sømose Å og Rogrøften. Parternes samlede plan for anlægsprojekter, der gennemføres som led i Samarbejdet. Landvæsenskommissionskendelser, Landvæsenskendelser og andre administrative afgørelser, der har betydning for Harrestrup Å-systemet, herunder for omkostningsfordeling mellem Parterne. Parternes samarbejde om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å. Overløb fra Selskabernes fælleskloakerede områder til Harrestrup Å- systemet må maksimalt ske fem gange årligt (n=5). Vedligeholdelse af vandløbsstrækninger i Harrestrup Å-systemet i overensstemmelse med gældende regulativer, som er nødvendig for at opretholde vandløbets vandføringsevne og skikkelse, og som ikke anses som ekstraordinær i forhold til løbende vedligeholdelse. Dette omfatter fx almindelig - Grødeskæring, - bekæmpelse af invasive arter af betydning for vandføringsevnen, og - oprensning af affald. 3. ANLÆGSPROJEKTER 3.1 Parterne udarbejder i fase 3 en Kapacitetsplan. 3.2 Kapacitetsplanen er bindende for Parterne, når den er godkendt efter Parternes individuelle og interne beslutningsprocedurer og af Styregruppen, jf. Aftalens pkt. 4.1, andet afsnit, om Parternes interne beslutninger. Kapacitetsplanen kan justeres af Styregruppen, hvis andre eller flere anlægsprojekter kan erstatte den kapacitet, som forudsættes etableret med Kapacitetsplanen. 3.3 På baggrund af et skitseprojekt, som er godkendt af Projektgruppen, udarbejder Parterne en Anlægsaftale for hvert enkelt anlægsprojekt, som Parterne gennemfører som led i Samarbejdet.

8 4. ET FÆLLES ADMINISTRATIONSGRUNDLAG 4.1 Det nye og fælles Administrationsgrundlag udgøres af Aftaletillægget, Kommunernes spildevandsplaner (afsnit 5) og Fællesregulativet (afsnit 8). 4.2 Derudover kan Administrationsgrundlaget i fremtiden blive suppleret af en drifts- eller administrationsaftale mellem Parterne om varetagelse af driften af Parternes fælles anlæg og foranstaltninger. 4.3 Parterne er herudover enige om at arbejde for at fastsætte fælles retningslinjer for krav til udledning til Harrestrup Å-systemet (afsnit 6.1). 5. ÆNDRING AF ELLER TILLÆG TIL KOMMUNERNES SPILDE- VANDSPLANER 5.1 Kommunerne forpligter sig til inden 1. januar 2016 i Kommunernes spildevandsplaner at gøre op med Landvæsenskommissionskendelserne, som hidtil har reguleret Parternes samarbejde om Harrestrup Å-systemet, for så vidt angår spildevandshåndtering. 5.2 Det kan blive nødvendigt efterfølgende at foretage ændringer i de enkelte Kommuners spildevandsplaner for at muliggøre konkrete anlægsprojekter. 5.3 Kommunerne skal i spildevandsplanerne indarbejde eller henvise til tekst om håndtering af Landvæsenskommissionskendelserne (Bilag 1). 6. UDLEDNINGSTILLADELSER 6.1 For at opnå den ønskede koordinering og optimering af udnyttelsen af Harrestrup Å-systemet vil Parterne i fællesskab arbejde for at fastlægge overordnede krav til Harrestrup Å-systemet, som Kommunerne så vidt muligt skal tage højde for ved meddelelse af udledningstilladelser til Harrestrup Å-systemet. De overordnede krav udgør det endelige Bilag 2, når det er godkendt af Styregruppen Parterne er enige om at koordinere reguleringen af og kommunikationen med større udledere til Harrestrup Å-systemet, som kan have betydning for opgørelsen af det samlede kapacitetsbehov i Harrestrup Å-systemet Parterne udarbejder fælles principper for meddelelse af fremtidige udledningstilladelser til Harrestrup Å-systemet. Parterne vil endvidere arbejde for at udvikle fælles skabeloner for meddelelse af fremtidige udledningstilladelser Parterne er enige om at arbejde for en optimal koordinering af og viden om Parternes fremtidige udledningstilladelser, fx gennem etablering af en fælles elektronisk platform. 7. PARTERNES BETALING FOR VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE 7.1 Parterne sigter mod i 2015 at fastlægge indholdet af Fællesregulativets Betalingsbestemmelser om afholdelse af omkostninger til drift og vedligeholdelse af Harrestrup Å-systemet. 7.2 Når Betalingsbestemmelserne, jf. pkt. 7.1, er godkendt af Parterne, jf. Aftalens pkt. 4.1, og Styregruppen, skal omkostningerne til Sædvanlig Vandløbsvedligeholdelse for 2015 afholdes i overensstemmelse med Betalingsbestemmelser. Betalingsbestemmelserne vil indgå i Aftaletillæg 2.

9 7.3 Beliggenhedskommunerne meddeler inden 1. marts 2015 de øvrige Parter den enkelte Beliggenhedskommunes budget for omkostninger til Sædvanlig Vandløbsvedligeholdelse for Harrestrup Å-systemet i Det er alene de budgetlagte omkostninger, som kan indgå i en eventuel fordeling efter Betalingsbestemmelserne, jf. pkt Oprensninger eller andre større arbejder, som ikke kan anses som Sædvanlig Vandløbsvedligeholdelse, kan kun forventes indregnet i omkostningsfordelingen, jf. pkt.7.2, hvis arbejdet og budgettet herfor på forhånd er accepteret af Parterne. 8. FÆLLESREGULATIV 8.1 Beliggenhedskommunerne udarbejder Fællesregulativet, der skal erstatte de nugældende vandløbsregulativer. Fællesregulativet forventes færdiggjort til vedtagelse efter vandløbslovens regler i løbet af Beliggenhedskommunerne afholder alle omkostninger forbundet med opgaven som vandløbsmyndighed, herunder omkostninger forbundet med at udarbejde Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet, samt drift og vedligeholdelse af Harrestrup Å-systemet i det omfang, der er tale om vandløbsstrækninger, søer eller tilsvarende recipienter. Dette afskærer ikke Beliggenhedskommunerne fra at pålægge Selskaberne at bidrage til drift og vedligeholdelse af Harrestrup Å-systemet efter bl.a. vandløbslovens regler herom. 9. PRINCIPPER FOR ØKONOMIFORDELING 9.1 Forudsætninger Ved Aftaletillægget forpligter Parterne sig til at overholde Sikringsniveauet Parterne er enige om, at der ikke skal fastsættes et sikringsniveau for kapaciteten i Parternes interne regnvandssystemer, jf. "Kom som I erprincippet" Parterne er endvidere enige om følgende Dimensioneringsprincipper for Anlæggene: - Projekter omfattet af Kapacitetsplanen skal samlet kunne håndtere en 100 års-regn om 100 år (2014). Dimensionering af anlæggene er baseret på spildevandskomiteens anbefalinger. Regnintensiteter og klimafaktorer bliver løbende opdateret efter de nyeste anbefalinger - Parterne ønsker at inddrage vandløb, søer og grønne områder til opmagasinering i videst muligt omfang - Skadevoldende oversvømmelser af ejendomme og vital infrastruktur skal undgås. 9.2 Omkostningsfordeling Parterne er fortsat enige om, at Selskaberne så vidt muligt afholder alle omkostninger til planlægning, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse af anlæggene, som etableres på grundlag af dette samarbejde. Parterne er dog åbne over for, at én eller flere parter kan overveje andre finansierings- og samarbejdsmodeller, hvor det kan bidrage til at opnå samfundsøkonomisk bedre løsninger.

10 9.2.2 Selskaberne bidrager økonomisk forholdsmæssigt lige til projektet, idet omkostningsfordelingen foretages på baggrund af parternes befæstede areal i det hydrologiske opland, som afleder til Harrestrup Å-systemet Omkostningsfordelingen kan justeres forholdsmæssigt for Parter, der har foretaget særligt store investeringer i klimatilpasningen lokalt, eller som i markant grad mangler at foretage investeringer heri. Eventuel justering beror på en konkret forhandling mellem Parterne om de lokale tiltags betydning for Parternes fælles investeringsbehov Den nærmere omkostningsfordeling mellem Parterne for så vidt angår spildevandstekniske foranstaltninger, herunder foranstaltninger til håndtering af tag- og overfladevand, er fastsat i Bilag Omkostningsfordelingen evalueres hvert 3. år. 10. UNDERSKRIFTER 10.1 Aftaletillægget er underskrevet af Parterne, og hver Part har fået en kopi af Aftaletillægget, der hver for sig er at opfatte som det originale Aftaletillæg. Sted: Albertslund For: Albertslund Kommune Sted: Ballerup For: Ballerup Kommune Sted: Brøndby For: Brøndby Kommune Sted: Frederiksberg For: Frederiksberg Kommune Sted: Gladsaxe For: Gladsaxe Kommune Sted: Glostrup For: Glostrup Kommune

11 Sted: Herlev For: Herlev Kommune Sted: Hvidovre For: Hvidovre Kommune Sted: København For: Københavns Kommune Sted: Rødovre For: Rødovre Kommune Sted: Ballerup For: Afløb Ballerup A/S Sted: Frederiksberg For: Frederiksberg Kloak A/S Sted: Gladsaxe For: Gladsaxe Spildevand A/S Sted: Glostrup For: Glostrup Spildevand A/S Sted: Albertslund For: HOFOR Spildevand Albertslund A/S Sted: Brøndby For: HOFOR Spildevand Brøndby A/S

12 Sted: Herlev For: HOFOR Spildevand Herlev A/S Sted: Hvidovre For: HOFOR Spildevand Hvidovre A/S Sted: København For: HOFOR Spildevand København A/S Sted: Rødovre For: HOFOR Spildevand Rødovre A/S

13 AFTALETILLÆG Bilag 1 Opdateret: 18. december 2014 TEKST OM HÅNDTERING AF LANDVÆSENS- KOMMISSIONSKENDELSER TIL BRUG FOR KOMMUNERNES SPILDEVANDSPLANER 11. BAGGRUND OG FORMÅL Kommunerne har den 10. juni 2014 indgået en aftale om at samarbejde om at optimere udnyttelsen af kapaciteten i Harrestrup Å-systemet i tilfælde af kraftig regn og derved forebygge oversvømmelser i byerne (Aftalen). Kommunerne er enige om inden 1. januar 2016 i Kommunernes spildevandplaner at gøre op med Landvæsenskommissionskendelserne, som hidtil har reguleret Parternes samarbejde om Harrestrup Å-systemet, for så vidt angår spildevandshåndtering. Formålet med dette bilag 1 til Aftaletillægget er at sikre, at Kommunernes spildevandsplaner indeholder eller henviser til en så vidt muligt ensartet tekst om håndtering af Landvæsenskommissionskendelserne. Kommunerne skal derfor inden 1. januar 2016 enten indarbejde teksten i bilagets afsnit 2-5 eller henvise til dette bilag i Kommunernes spildevandsplaner. 12. ET NYT FÆLLES GRUNDLAG Kommunerne har den [indsæt dato] tiltrådt Aftaletillægget til Aftalen om etablering af et nyt fælles administrationsgrundlag for udnyttelse af Harrestrup Å som recipient og for meddelelse af udledningstilladelser til Harrestrup Å-systemet. Kommunerne har aftalt, at Landvæsenskommissionskendelserne, som har udgjort det tidligere grundlag for afledning af spildevand til Harrestrup Å- systemet og betaling herfor, ikke længere skal være gældende. Regler om betaling for vandløbsregulering og vandløbsvedligeholdelse fastsættes efter vandløbslovgivningens regler herom i det fremtidige fælles vandløbsregulativ for Harrestrup Å-systemet. Kommunen udsteder nye udledningstilladelser til [spildevandsselskabet] med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 1 gældende regler herom. Landvæsenskommissionskendelsernes bestemmelser om håndtering af spildevand og betaling herfor er således ikke længere gældende for så vidt angår ken- 1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse

14 delsernes bestemmelser vedrørende kommunens og dermed [spildevandsselskabets] afledning af spildevand til Harrestrup Å og øvrige vandløb i Harrestrup Å-systemet (Rogrøften, Skelgrøften, Sømosen, Kagsåen, Bymoserenden) samt eventuel betaling herfor. For så vidt angår Landvæsenskommissionskendelsernes bestemmelser om udledning fra private andre udledere end kommunen - vil disse bestemmelser og udledningstilladelser fastsat på baggrund heraf fortsat være gældende, indtil der i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler herfor udstedes nye tilladelser på baggrund af de gældende regler herfor. [evt. bemærkninger om forvaltningens forventninger til håndtering af private tilladelser] 13. FREMTIDIGE TILLADELSER Meddelelse af nye tilladelser og fornyelse af eksisterende tilladelser vil fremover ske på grundlag af de til en hver tid gældende regler herfor. Kommunerne i Harrestrup Å-systemets opland har aftalt at koordinere deres meddelelse af fremtidige udledningstilladelser for at sikre, at udledningstilladelserne lever op til kommunernes samarbejde om udnyttelse af den hydrauliske kapacitet i Harrestrup Å-systemet og til de gældende krav til kvaliteten af vandløbet. Kommunerne planlægger at udarbejde fælles principper for fastsættelse af krav til udledning til Harrestrup Å-systemet, som skal danne grundlag for Kommunernes koordinering af udstedelse af udledningstilladelser til Harrestrup Å-systemet. 14. BETYDNING FOR BORGERE OG VIRKSOMHEDER I første omgang indebærer erstatning af Landvæsenskommissionskendelserne med de eksisterende regler om meddelelse af udledningstilladelser, at [spildevandsselskabets] gældende udledningstilladelser revideres, således at udledningstilladelserne ikke længere direkte eller indirekte er baseret på Landsvæsenskommissionskendelsernes bestemmelser. Det er i stedet de til en hver tid gældende regler om meddelelse af udledningstilladelser, der finder anvendelse. Dette bilag medfører ikke, at gældende udledningstilladelser for borgere og øvrige virksomheder bortfalder. Alle gældende udledningsrettigheder for disse bevares. De eksisterende udledningstilladelser, som er meddelt direkte i Landvæsenskommissionskendelserne eller med hjemmel i disse, kan ændres eller fornyes efter de almindelige forvaltningsretlige regler herfor. Det kan indebære, at private borgere og virksomheder vil få nye udledningstilladelser baseret på gældende lovgivning, men som viderefører hidtidige vilkår, hvis der ikke er grundlag for at ændre disse vilkår, ligesom det kan indebære nye udledningstillader med ændrede vilkår, såfremt der er grundlag for. 15. TEKNISK BESKRIVELSE Parterne forudsætter, at Kommunernes minimumsvilkår for tilladelser til overløb til Harrestrup Å er n=5. Endvidere forudsætter Parterne, at Kommunernes tilladte mængder i en eventuel udledningstilladelse fastsættes under hensyntagen til de principper, som er fastsat af Kommunerne i fællesskab. Kommunerne fastsætter tilladte mængder af stof på grundlag af en kon-

15 kret vurdering af den samlede belastning af systemet. AFTALETILLÆG Bilag 2 Opdateret: 18. december 2014 FÆLLES PRINCIPPER FOR UDLEDNING 16. INDLEDNING Dette Bilag 2 til Aftaletillægget fastlægger Parternes fælles krav til den samlede udledning til Harrestrup Å-systemet, herunder overløb i tilfælde af kraftig regn mv. 17. KRAV TIL UDLEDNING 17.1 Udledningstilladelse Parterne er enige om følgende krav til den samlede udledning til Harrestup Å-systemet: [Beskrives på baggrund af Parternes drøftelser] - Målsætninger for Harrestrup Å-systemet - Tilladt spildevandsmængde - Tilladt koncentration af forurenende stoffer - Renseforanstaltninger - Fortyndingszoner - Overløbshyppighed - Kontinuerlig udledning/situationsbestemt udledning - Særlige forhold vedrørende godkendelsespligtige virksomheder - Afstrømning fra parkeringspladser, veje, jernbanearealer, tankstationer, vaskehaller mv. - Kontrol og tilsyn (udløb fra renseanlæg, industrivirksomheder mv.) - Tidsfrist for udnyttelse af tilladelse - Vilkår for udtagning af prøver og analysemetoder - Forhold til kommunal planlægning

16 18. MEDDELELSE AF UDLEDNINGSTILLADELSER Parterne er enige om, at alle fremtidige udledningstilladelser, der meddeles af Beliggenhedskommunerne skal tage hensyn til ovenstående krav til den samlede udledning til Harrestrup Å-systemet.

17 AFTALETILLÆG Bilag 3 Opdateret: 28. januar 2015 FORDELING AF OMKOSTNINGER TIL FÆLLES SPILDEVANDSANLÆG 19. INDLEDNING Dette Bilag 3 til Aftaletillægget Aftalen fastlægger fordelingen af omkostninger til planlægning, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse af Selskabernes fælles spildevandsanlæg. 20. PRINCIPPER FOR OMKOSTNINGSFORDELING Parterne er enige om følgende principper for omkostningsfordelingen: Selskaberne afholder alle omkostninger Omkostningerne fordeles forholdsmæssigt lige på baggrund af Parternes befæstede areal i det hydrauliske opland inden for det hydrologiske opland, som afleder til Harrestrup Å-systemet, jf. figur 1. Omkostningsfordelingen kan justeres forholdsmæssigt for Parter, der har foretages særligt store investeringer i klimatilpasningen lokalt, eller som i markant grad mangler investeringer heri. Eventuelle justering beror på en konkret forhandling mellem Parterne om de lokale tiltags betydning for Parternes fælles investeringsbehov. Befæstelsesgraden i de hydrauliske oplande beregnes som angivet i Rambølls notat af 3. december 2014 om Fremtidig regulering af Harrestrup Å-systemet. De ubefæstede arealer inden for det hydrauliske opland indregnes i fordelingsmodellen med en befæstelsesgrad på 10 %, idet der i en skybrudssituation vil være afstrømning fra områderne, som kan belaste Harrestrup Å. Oversigt over Parternes befæstede areal i det hydrologiske opland: Kommune Hydraulisk opland (Ha) Reduceret areal (Ha) Gennemsnitlig afløbskoefficient(%) Albertslund Ballerup Brøndby Frederiksberg

18 Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre København Rødovre I alt KOMPENSATION [Indsæt navn] skal kompenseres forholdsmæssigt for [indsæt beskrivelse af tiltag og effekt i Samarbejdet]. 22. FORDELING På baggrund af ovenstående principper for omkostningsfordelingen fordeles omkostninger til planlægning, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse således: Selskab Procent Afløb Ballerup A/S 17,1 Frederiksberg Kloak A/S 1,4 Gladsaxe Spildevand A/S 4,9 Glostrup Spildevand A/S 4,1 HOFOR Spildevand Albertslund A/S 1,6 HOFOR Spildevand Brøndby A/S 1,6 HOFOR Spildevand Herlev A/S 15,0 HOFOR Spildevand Hvidovre A/S 10,3 HOFOR Spildevand København A/S 24,5 HOFOR Spildevand Rødovre A/S 19,5

15/ Rødovre Kommune. Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN

15/ Rødovre Kommune. Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN Rødovre Kommune Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020, Rødovre Kommune 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Miljøvurdering... 3 4 Serviceniveau

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å MELLEM

SAMARBEJDSAFTALE FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å MELLEM Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160371 SAMARBEJDSAFTALE FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å MELLEM OG Albertslund Kommune,

Læs mere

Bilag 1 AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å-SYSTEMET MELLEM

Bilag 1 AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN I HARRESTRUP Å-SYSTEMET MELLEM Bilag 1 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166579 AFTALETILLÆG NR. 3 TIL AFTALE AF 10. JUNI 2014 OM FÆLLES UDNYTTELSE AF KAPACITETEN

Læs mere

15/ Rødovre Kommune. Marts 2016 TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN

15/ Rødovre Kommune. Marts 2016 TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN Rødovre Kommune Marts 2016 TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020, Rødovre Kommune 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Miljøvurdering... 3 4 Serviceniveau for

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Bilag 3 HARRESTRUP Å. Overblik over teknik økonomi aftaler. i det tværkommunale samarbejde

Bilag 3 HARRESTRUP Å. Overblik over teknik økonomi aftaler. i det tværkommunale samarbejde Bilag 3 HARRESTRUP Å Overblik over teknik økonomi aftaler i det tværkommunale samarbejde SAMMENFATNING Dette dokument skaber et overblik over Harrestrup Å projektet. Figurer er indsat for at supplere tekstens

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE DE JURIDISKE RAMMER FOR KLIMATILPASNINGSPROJEKTER Advokat, Line Markert Den 5. marts 2014 PROGRAM side 2 15.00: Velkomst 15.10: Den juridiske ramme Line Markert,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR )

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR ) AFTALE Mellem Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre Cvr.nr. 65307316 ( Projektejer ) og HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre CVR-nr. 32

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) og [HOFOR Spildevand København A/S] c/o Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om gennemførelse

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S

TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S TILLÆG NR. 1 TIL EJERAFTALE FOR HOFOR VAND HOLDING A/S MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG VALLENSBÆK KOMMUNE

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

7 PARTS AFTALE. mellem

7 PARTS AFTALE. mellem 7 PARTS AFTALE mellem KØBENHAVNS KOMMUNE, FREDERIKSBERG KOMMUNE, GLADSAXE KOMMUNE, GENTOFTE KOMMUNE, HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S, FREDERIKSBERG KLOAK A/S, & NORDVAND A/S om koordinering af Fælles klimatilpasningsprojekter

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Økonomi og Jura Udkærvej Århus N

MILJØKLAGENÆVNET. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Økonomi og Jura Udkærvej Århus N MILJØKLAGENÆVNET Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Økonomi og Jura Udkærvej 15 8200 Århus N Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Supplerende notat Som svar på spørgsmål stillet af Karen Gausland ( ) og Emma Glæsel ( ) Kloakering af ejendomme i det åbne land

Supplerende notat Som svar på spørgsmål stillet af Karen Gausland ( ) og Emma Glæsel ( ) Kloakering af ejendomme i det åbne land Supplerende notat Som svar på spørgsmål stillet af Karen Gausland (12.6.2013) og Emma Glæsel (13.6.2013) Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( Projektejer ) [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem Lejerbo Københan Akacieparken 2500 Valby [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] ( X ) ( HOFOR )

AFTALE [indsæt udkastdato] ( X ) ( HOFOR ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( X ) og [HOFOR Spildevand København A/S] c/o HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR )

Læs mere

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2022 Klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde samt det grønne område mod syd 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 3 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 13-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften

Læs mere

Vand i byer. Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning?

Vand i byer. Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning? Vand i byer Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning? Præsentation ved adm. direktør Bo Nørbjerg og projektleder Bjarne Lange Odense, 11. september 2012 Fakta om Glostrup Antal

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Vi har nedenfor beskrevet, hvorledes den aftalte ejerfordelingsmodel konkret er beregnet.

Vi har nedenfor beskrevet, hvorledes den aftalte ejerfordelingsmodel konkret er beregnet. Bilag 5.2.D Notat om kalkulation af ejerfordeling i HOFOR Spildevand Holding A/S efter tilgang af Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S samt aktier i BIOFOS Holding A/S Indledning

Læs mere

Regnvand på taget og hvad så?

Regnvand på taget og hvad så? Regnvand på taget og hvad så? v/ Ove Johansen og Gunilla D. Ørbech, Assens Kommune Envina landbrugs årsmøde 2015 Indledning Assens Kommune 511 km 2 Ca. 41.000 indbyggere Ca. 3100 ansatte, heraf ca. 310

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-06-14 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 2 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR 3 5. PROJEKTBESKRIVELSE OG AFVANDINGSFORHOLD 3 6. Forslag til opdateringer/ændringer til spildevandsplanen 5 Ændring

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156681 NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE PROJEKTFORSLAG FOR VARMEFORSYNINGSANLÆG NÆRMERE BEGRUNDELSE

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

KLIMASIKRING AF ST. VEJLE Å-OPLANDET

KLIMASIKRING AF ST. VEJLE Å-OPLANDET KLIMASIKRING AF ST. VEJLE Å-OPLANDET ANLÆGSPROJEKTER OG RAMMERNE FOR DET FREMTIDIGE SAM- ARBEJDE I KLOAKSAMMENSLUTNINGEN VALLENSBÆK MOSE 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Spildevandsselskaberne, som deltager i

Læs mere

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161382 OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND DRAGØR 1. BAGGRUND

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø.

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. 2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. Resumé: Udtalt at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163050 HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8086 miklh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.00.00-P16-1-13

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

HVIDBOG den 23. april 2013

HVIDBOG den 23. april 2013 HVIDBOG den 23. april 2013 Høringssvar til forslag til Roskilde Kommunes strategi og handleplan for Vand og Klimatilpasning Høringsperiode fra 31. januar til 22. marts 2013 Nr./ dato Organisation/ borger

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S Stamdata for HOFOR A/S Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 Kontaktperson

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde

Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Spørgsmål om klimatilpasningstiltag i et naturområde Udarbejdet af MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab, oktober 2015 Klikovand har bedt MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab om at udarbejde nærværende case-story

Læs mere

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Udgivelsesdato : 12. november 2007 Projekt : 14.2371.20 Syddjurs og Norddjurs Kommuner Side 1 BAGGRUND OG FORMÅL Med afsæt i Kommunalreformen har

Læs mere

SKABELON FOR INVESTERINGSAFTALE

SKABELON FOR INVESTERINGSAFTALE Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170554 8. september 2016 SKABELON FOR INVESTERINGSAFTALE PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ [VAND/SPILDEVANDS]OMRÅDET

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient

Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient Sønderborg Kommunes vejledning for behandling af tilladelser til udledning af overfladevand til recipient Version 1.4-31.03.2011. Sønderborg Kommune svni/msnl Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Lovgrundlag...3

Læs mere

Bilag TMU 4. okt. 2016

Bilag TMU 4. okt. 2016 BALLERUP KOMMUNE Bilag TMU 4. okt. 2016 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Sagsid: 06.00.05-P15-1-15 /thoc Uddybning af ændringer i spildevandsplanen Herunder uddybes sagsfremstillingen

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Bilag 7 Afløbskoefficient

Bilag 7 Afløbskoefficient Bilag 7 Afløbskoefficient Oversigt over afløbskoefficienter og kendelser fra landvæsenskommissionen Indledning I denne spildevandsplan indføres der krav til den maksimale afledning af regnvand fra en ejendom

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af nye bassiner samt Driftsvejledning for vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 28 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 28 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. november 2013 J.nr.: NMK-10-00590 Ref.: LOREH/LEJNI AFGØRELSE i sag om tilladelse til udledning af overfladevand til

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER I bilaget gennemgås de dimensioneringsforudsætninger for kloakering

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere