Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler"

Transkript

1 Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 885 af 1. juli 2013, bekendtgørelse nr. 710 af 24. juni 2014 og bekendtgørelse nr. 552 af 27. april 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes som nr. 7:»7) Fyrværkeri, som er fremstillet til fabrikantens egen anvendelse og godkendt af den medlemsstat, hvori fabrikanten er etableret, til anvendelse udelukkende på denne medlemsstats område, og som forbliver på dette område.«2. I 3, nr. 10, efter»eller andre anordninger«indsættes:» i køretøjer«. 3. I 3 affattes nr således:»11) Fabrikant: En fysisk eller juridisk person, som fremstiller en pyroteknisk artikel, eller som lader en sådan artikel konstruere eller fremstille og markedsfører en sådan pyroteknisk artikel under eget navn eller varemærke. 12) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som bringer en pyroteknisk artikel med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet. 13) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, der gør en pyroteknisk artikel tilgængelig på markedet.«4. I 3 affattes nr således:»15) Bringe i omsætning: Første tilgængeliggørelse af fyrværkeri eller en anden pyroteknisk artikel på EU-markedet. 16) Gøre tilgængelig på markedet: Levering af en pyroteknisk artikel med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag.«5. I 3, nr. 17, ændres ordet»afsætningskæden«til:»forsyningskæden«6. 3, nr. 19, affattes således:»19) Harmoniseret standard: Harmoniseret standard som defineret i artikel 2, nr. 1), litra c), i Europa- Parlamentets og Rådets forordning 1025/2012/EU.«7. I 3 indsættes som nr :»22) Erhvervsdrivende: Fabrikanten, importøren og distributøren. 23) Teknisk specifikation: Et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav en pyroteknisk artikel skal opfylde. 24) Akkreditering: Akkreditering som defineret i artikel 2, nr. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF.

2 25) Nationalt akkrediteringsorgan: Et nationalt akkrediteringsorgan som defineret i artikel 2, nr. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF. 26) Overensstemmelsesvurdering: En proces til påvisning af, om de væsentlige sikkerhedskrav for fyrværkeri eller en anden pyroteknisk artikel i denne bekendtgørelse er blevet opfyldt. 27) Overensstemmelsesvurderingsorgan: Et organ, der udfører overensstemmelsesvurderingsopgaver, herunder kalibrering, afprøvning, certificering og inspektion. 28) EU-harmoniseringslovgivning: Alle EU-retsforskrifter, som harmoniserer betingelserne for markedsføring af produkter. 29) CE-mærkning: Mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med alle gældende krav i EU s harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning.«8. Kapitel 4 affattes således:»kapitel 4 Erhvervsdrivendes forpligtelser Fabrikantens forpligtelser 5. En fabrikant skal kategorisere fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler efter anvendelse, formål og risiko, herunder støjniveau, jf. 4, stk. 1 og En fabrikant skal sikre, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der bringes i omsætning, er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag VII, jf. dog 36. Stk. 2. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler formodes at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav, jf. stk. 1, hvis de er i overensstemmelse med de danske standarder, der gennemfører de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort af Europa-Kommissionen i EU-Tidende. 7. En fabrikant skal, før fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler bringes i omsætning, jf. dog 36, stk. 1 og 2, 1) udarbejde den tekniske dokumentation, jf. bilag III, og få gennemført overensstemmelsesprocedure, jf. 19, 2) udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og anbringe CE-mærkningen på fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler, når den tekniske dokumentation er udarbejdet og overensstemmelsesproceduren er gennemført, og 3) sikre, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er mærket, i overensstemmelse med eller 17, inden de bringes i omsætning. Stk. 2. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år efter, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er bragt i omsætning. Stk. 3. Fabrikanten skal endvidere foretage følgende: 1) Føre et register over alle de registreringsnumre for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som denne har fremstillet, sammen med deres handelsnavn, generiske type og undertype, hvis dette er relevant samt produktionssted. Det pågældende register skal føres i mindst 10 år efter, at en artikel er blevet markedsført. 2) Overgive det i nr. 1 omtalte register til Sikkerhedsstyrelsen, såfremt fabrikanten ophører med sine aktiviteter. 3) Efter en begrundet anmodning levere de oplysninger, der er nævnt i nr. 1, til Sikkerhedsstyrelsen.

3 7a. Fabrikanten skal have procedurer for at sikre, at alle produktionsserier er i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artiklers konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, der er henvist til for at erklære fyrværkeriets eller de andre pyrotekniske artiklers overensstemmelse med de gældende krav. Stk. 2. Når det anses for hensigtsmæssigt som følge af de risici, der er forbundet med fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler, skal fabrikanten med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed og efter behørigt begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen, 1) foretage stikprøvekontrol af fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler, der er gjort tilgængelige på markedet, 2) undersøge og om nødvendigt føre register over a) klager, b) fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der ikke opfylder kravene, og c) tilbagekaldelser af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og 3) holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning. 7b. Fabrikanten skal sikre, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på dansk. 7c. Hvis fabrikanten ved eller burde vide, at det fyrværkeri eller anden pyroteknisk artikel, den pågældende har bragt i omsætning, ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, skal den pågældende straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt, trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Stk. 2. Hvis fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler udgør en risiko, skal fabrikanten straks 1) orientere Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor fyrværkeriet og de andre pyrotekniske artikler er gjort tilgængeligt på markedet herom, og 2) give nærmere oplysninger, herunder særligt om den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, der er truffet. Importørens forpligtelser 8. Importøren må kun bringe fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i omsætning, hvis de er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag VII. 8a. Før importøren bringer fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i omsætning, skal denne sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. 19. Stk. 2. Importøren skal derudover sikre, 1) at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, jf. bilag III, 2) at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, jf. 20, og 3) at fabrikanten har opfyldt kravene i 7, stk. 1, nr. 3 og 11, stk. 1, nr. 1. Stk. 3. Importøren skal endvidere foretage følgende: 1) Føre et register over alle de registreringsnumre for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som denne har importeret, sammen med deres handelsnavn, generiske type og undertype, hvis dette er

4 relevant samt produktionssted. Det pågældende register skal føres i mindst 10 år efter, at en artikel er blevet markedsført. 2) Overgive det i nr. 1 omtalte register til Sikkerhedsstyrelsen, såfremt importøren ophører med sine aktiviteter. 3) Efter en begrundet anmodning levere de oplysninger, der er nævnt i nr. 1, til Sikkerhedsstyrelsen. 8b. Hvis en importør ved eller burde vide, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag VII, må de ikke bringes i omsætning, før de er blevet bragt i overensstemmelse med disse. Stk. 2. Hvis fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler udgør en risiko, skal importøren endvidere underrette fabrikanten og Sikkerhedsstyrelsen herom. 8c. Importøren skal sikre, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på dansk. 8d. Importøren skal sikre, at opbevaringen og transporten af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som den pågældende har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag VII, i fare. 8e. 7a, stk. 2, og 7c finder tilsvarende anvendelse for importøren. 8f. Importøren skal i 10 år efter, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen, hvis der anmodes herom. Distributørens forpligtelser 9. En distributør skal handle med fornøden omhu. Den pågældende skal, inden fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler gøres tilgængelige på markedet, kontrollere, at 1) de er forsynet med CE-mærkning i overensstemmelse med 21 og 22, 2) de er ledsaget af den krævede dokumentation, jf. 20a, 3) de er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på dansk, jf. 7b, 4) fabrikanten har opfyldt kravene i 7, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 1, nr. 1, og 5) en eventuel importør har opfyldt kravene i 11, stk. 1, nr. 1. 9a. Hvis en distributør ved eller burde vide, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I, må de ikke gøres tilgængelige på markedet, før de er blevet bragt i overensstemmelse med disse. Stk. 2. Hvis fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler udgør en risiko, skal distributøren endvidere underrette fabrikanten eller importøren samt Sikkerhedsstyrelsen herom. 9b. 8d finder tilsvarende anvendelse for distributøren. 9c. Hvis distributøren ved eller burde vide, at det fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, den pågældende har gjort tilgængelig på markedet, ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, skal den pågældende sikre sig, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe fyrværkeriet eller de

5 andre pyrotekniske artikler i overensstemmelse med lovgivningen, eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Stk. 2. 7c, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for distributøren. Importørens og distributørens overtagelse af fabrikantens forpligtelser 9d. Hvis importøren eller distributøren bringer fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i omsætning under sit navn eller varemærke, anses denne for at være en fabrikant og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. 5-7c. Stk. 2. Stk. 1 finder tillige anvendelse, hvis importøren eller distributøren ændrer på fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan påvirke overensstemmelsen med de gældende krav. Erhvervsdrivendes identifikation af øvrige erhvervsdrivende 9e. Erhvervsdrivende skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen identificere 1) enhver erhvervsdrivende, som har leveret fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler til dem, og 2) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler til. Stk. 2. Erhvervsdrivende skal kunne fremlægge de i stk. 1 nævnte oplysninger i en periode på 10 år efter, de har fået leveret eller har leveret fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Sporbarhed 9f. Fabrikanten skal mærke fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med det registreringsnummer, som artiklerne har fået tildelt af det bemyndigede organ, der har udført overensstemmelsesvurderingen, jf. 19. Stk. 2. Hvis et bemyndiget organ deltager i produktionskontrolfasen anføres identifikationsnummeret på dette på fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler efter CE-mærkningen. Identifikationsnummeret anbringes af det bemyndigede organ eller af fabrikanten efter anvisning fra det bemyndigede organ. «9. 11, stk. 1, nr. 1, affattes således:»1) Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse eller, når fabrikanten ikke er etableret i EU, fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse samt importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse. Adressen skal angive ét sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. De pågældende oplysninger skal fremgå på et letforståeligt sprog.«10. 11, stk. 1, nr. 7, affattes således:»7) Artiklens registreringsnummer, jf. stk. 2, samt dens produkt-, batch- eller serienummer.«11. I 16 indsættes efter»slettes«:», ligesom den skal være klar og forståelig.« affattes således:» 17. Pyrotekniske artikler til køretøjer skal, inden de bringes i omsætning, være mærket med følgende:

6 1) Oplysninger om fabrikanten, jf. 11, stk. 1, nr. 1. 2) Artiklens navn og type. 3) Artiklens registreringsnummer, jf. 11, stk. 2, samt dens produkt-, batch- eller serienummer. 4) Om nødvendigt sikkerhedsoplysninger. Stk. 2. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel er plads til at opfylde mærkningskrav i henhold til stk. 1, skal oplysningerne angives på emballagen. Stk. 3. Sammen med pyrotekniske artikler til køretøjer, der gøres tilgængelige på markedet, skal udleveres et sikkerhedsblad udarbejdet i overensstemmelse med bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1907/2006/EF. Sikkerhedsbladet udleveres til professionelle brugere på det sprog, de ønsker. Sikkerhedsbladet kan udleveres på papir eller elektronisk, såfremt den professionelle bruger kan modtage dette.« affattes således:» 19. Ved vurderingen af fyrværkeri og andre pyrotekniske artiklers overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i bilag VII skal fabrikanten følge en af følgende procedurer: 1) EU-typeafprøvning (modul B) som nævnt i bilag III, samt et af følgende moduler efter fabrikantens eget valg: a) Typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol plus overvåget produktionskontrol med vekslende mellemrum (modul C), som nævnt i bilag III. b) Typeoverensstemmelse på baggrund af kvalitetssikring af produktionsprocessen (modul D), som nævnt i bilag III. c) Typeoverensstemmelse på baggrund af kvalitetssikring af produktet (modul E) som nævnt i bilag III. 2) Overensstemmelse på baggrund af enhedsverifikation (modul G), som nævnt i bilag III. 3) Overensstemmelse på baggrund af fuldstændig kvalitetssikring af produktet (model H), som nævnt i bilag III, for så vidt der er tale om fyrværkeri i kategori 4.«14. Før 20 indsættes følgende overskrift:»eu-overensstemmelseserklæring« affattes således:» 20. Når det er dokumenteret, jf. de i 19 nævnte procedurer, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler lever op til de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I, skal fabrikanten udarbejde en EUoverensstemmelseserklæring, jf. stk. 2-3 og 20a. Stk. 2. Ved at udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at fyrværkeriet eller den pyrotekniske artikel opfylder kravene i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Hvis fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler er omfattet af flere EU-retsakter, der kræver EUoverensstemmelseserklæring, udfærdiges der en samlet EU-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår hvilke EU-retsakter den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort.«16. Efter 20 indsættes:

7 » 20a. EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag VIII og skal løbende ajourføres. Stk. 2. EU-overensstemmelseserklæringen skal indeholde de elementer, der er anført i de relevante moduler i bilag III. Stk. 3. EU-overensstemmelseserklæringen for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er bragt i omsætning eller gjort tilgængeligt i Danmark, skal være på dansk eller engelsk.«17. Kapitel 8 affattes således:»kapitel 8 CE-mærkning 21. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der gøres tilgængelig på markedet, skal være påført CEmærkning. CE-mærkningen anbringes, før artiklerne bringes i omsætning, jf. dog 22a. Stk. 2. Fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen, når fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler har gennemgået en overensstemmelsesvurdering, jf. 19, og opfylder de relevante krav. Stk. 3. CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2008/765/EF. 22. CE- mærkning skal anbringes på fyrværkeriet eller på de andre pyrotekniske artikler, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt eller berettiget at anbringe CE-mærkningen på fyrværkeriet eller på de andre pyrotekniske artikler, anbringes dette på emballagen og de ledsagende dokumenter. Stk. 3. CE-mærkning, jf. stk. 1 og 2, skal anbringes synligt, letlæseligt, og således, at den ikke kan slettes. Stk. 4. Der kan efter CE-mærkningen anbringes en anden form for angivelse vedrørende risiko- eller brugskategori.«18. Efter 22 indsættes:»kapitel 8a Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler til brug for messer m.v. 22a. Fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må med henblik på markedsføring forevises og anvendes på messer, udstillinger og ved demonstrationer, selvom artiklerne ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Stk. 2. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler fremstillet med henblik på forskning, udvikling og prøvning, kan anvendes selvom artiklerne ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Stk. 3. Anvendelsen af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. stk. 1 og 2, skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.«19. Efter 30 indsættes:» 30a. Erhvervsdrivende har efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen pligt til at give alle oplysninger, som er nødvendige for kontrollen.

8 Stk. 2. De i stk. 1 nævnt oplysninger skal af fabrikanten og importøren fremlægges på et for Sikkerhedsstyrelsen letforståeligt sprog.«20. 32, stk. 1, affattes således:» 32. Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde, at fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler gøres tilgængelige på markedet, hvis de ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, eller hvis de udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for andre samfundsinteresser. 21. Efter 32 indsættes i kapitel 10:»Erhvervsdrivendes foranstaltninger 32a. Fabrikanten og importøren skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen samarbejde med styrelsen om foranstaltninger, der træffes, for at fjerne risici ved fyrværkeri eller andre pyroteknisk artikler, som den pågældende har bragt i omsætning. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den distributør, der har gjort fyrværkeri eller en anden pyroteknisk artikel tilgængelig. 32b. Hvis Sikkerhedsstyrelsen konstaterer, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, anmoder Sikkerhedsstyrelsen straks den pågældende erhvervsdrivende om inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art at træffe alle fornødne foranstaltninger ved at 1) bringe fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, 2) trække fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler tilbage fra markedet, eller 3) kalde de andre pyrotekniske artikler tilbage. Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen underretter det relevante bemyndigede organ om anmodninger efter stk c. Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke træffer de fornødne foranstaltninger inden for den i 32b, stk. 1, omhandlede frist, træffer Sikkerhedsstyrelsen de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at 1) forbyde eller begrænse at fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler gøres tilgængelig på det danske marked, 2) trække fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler tilbage fra markedet, eller 3) kalde fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler tilbage. Formelle mangler 32d. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde den erhvervsdrivende inden for en nærmere angivet frist at bringe følgende i orden: 1) Manglende anbringelse af CE-mærkning eller CE-mærkning anbragt i modstrid med artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF eller 21, stk. 1 og 22.

9 2) Identifikationsnummer udstedt af det bemyndigede organ, der mangler eller er anbragt i strid med 9d, stk. 2, hvis et sådant organ har deltaget i produktionskontrolfasen. 3) EU- overensstemmelseserklæring, der ikke er udarbejdet eller ikke er udarbejdet korrekt. 4) Teknisk dokumentation, der er ufuldstændig eller ikke til rådighed. 5) De i 11, stk. 1, nr. 1, omhandlede oplysninger mangler, er ukorrekte eller ufuldstændige. 6) Administrative krav i 5, 7, stk. 1 og 2, 7a-7c, 8, 8a, stk. 1-2, 8b-8f, 11, stk. 1, nr. 1, 15 eller 16, ikke er opfyldt. Stk. 2. Hvis forholdet ikke er bragt i orden inden den angivne frist, kan Sikkerhedsstyrelsen 1) forbyde, at fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler gøres tilgængelig på markedet, eller 2) påbyde de erhvervsdrivende, der udbyder fyrværkeriet eller de andre pyrotekniske artikler at tilbagetrække eller tilbagekalde artiklen.«22. I 33 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af bemyndigede organer i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.«23. 34, stk. 1, affattes således:» 34. Med bøde straffes den, der 1) i strid med 6, 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 8, stk. 1 eller 2, eller 9, nr. 1, 2 eller 3 bringer fyrværkeriartikler i omsætning, 2) bringer fyrværkeriartikler omfattet af 10, stk. 1 i omsætning eller på anden måde gør dem tilgængelige på markedet, 3) undlader at opbevare dokumentation efter 7, stk. 2, 8f eller 9e, stk. 2, 4) undlader at forsyne fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med den krævede mærkning, jf , eller 21, stk. 1, 5) undlader at kontrollere, at fabrikanten har opfyldt kravene jf. 9, stk. 1, nr. 4, eller en eventuel importør har opfyldt kravene, jf. 9, stk. 1, nr. 5, 6) undlader at sikre at kravene omkring brugsanvisning og sikkerhedsinformation er opfyldt, jf. 7b eller 8c, 7) undlader at foretage den fornødne underretning af Sikkerhedsstyrelsen efter 7c, stk. 2, 8b, stk. 2, 8e, 9a, stk. 2, eller 9b, 8) undlader at sikre, at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er forsynet med den krævede mærkning, jf. 8a, stk. 2, nr. 2 eller 3, 9) i strid med 9, stk. 1, nr. 1 og 2, gør fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler tilgængelige på markedet, 10) undlader at kontrollere at fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ledsages af en brugsanvisning og en sikkerhedsoplysninger på dansk, jf. 9, stk. 1, nr. 3, 11) undlader at meddele Sikkerhedsstyrelsen en i henhold til 9e, stk. 1, 7, stk. 3, nr. 3, 8a, stk. 3, nr. 3, eller 30a, stk. 1 eller stk. 2, afkrævet oplysning, 12) undlader at føre et register over registreringsnumre, jf. 7, stk. 3, nr. 1, eller 8a, stk. 3, nr. 1, 13) undlader at overgive registeret over registreringsnumre til Sikkerhedsstyrelsen, jf. 7, stk. 3, nr. 2, eller 8a, stk. 3, nr. 2, 14) undlader at forsyne fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med identifikation, jf. 11, stk. 1, nr. 1, 15) overtræder forbud udstedt i medfør af 32, stk. 1,

10 16) undlader at efterkomme påbud meddelt i medfør af 32, stk. 2, om tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller destruktion af artikler, 17) undlader at efterkomme påbud meddelt i medfør af 32, stk. 3, om at fjerne uretmæssig CEmærkning, eller 18) undlader at efterkomme et foreløbigt forbud udstedt i medfør af 32c, nr. 1, eller et foreløbigt påbud udstedt i medfør af 32c, nr. 2 eller 3.«24. I 34, stk. 3, udgår»jf. 21 stk. 5 eller 22 stk. 1 «25. Som bilag VIII indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse. 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

11 Bilag VIII EU- overensstemmelseserklæring (nr. XXXX) 1. Registreringsnr., jf. 7, stk. 1, nr. 1 og 3, eller 8a, stk. 3, nr. 1 og Produkt-, batch- eller serienummer. 3. Fabrikantens navn og adresse. 4. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar. 5. Erklæringens genstand (identifikation af produktet, så det kan spores). 6. Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning. 7. Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med. 8. Det bemyndigede organ (navn, nummer) har foretaget (beskrivelse af aktiviteten) og udstedt attesten. 9. Supplerende oplysninger. Underskrevet for og på vegne af: (udstedelsessted og -dato) (navn, stilling) (underskrift)

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I medfør af 3, nr. 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 13, 3 a, stk. 4, 5, nr. 1-4, og 7, stk. 2, i lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler,

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) BEK nr 522 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j. nr. 420-01-00004 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014 Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer. Direktivet

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1)

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) 12. august 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13, 17, stk. 4, 20, 21, stk. 1, og

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014 23. november 2015. 3 Nr. 1304. Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/45 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere

Læs mere

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU. af 26. februar 2014

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU. af 26. februar 2014 23. november 2015. 3 Nr. 1305. Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/309 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/107 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/251 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Nye krav trin-for-trin

Nye krav trin-for-trin Nye EU-krav 15. sep. 15 Nye krav trin-for-trin Indlæg på seminar om nye EU-krav v/annette Dragsdahl, DI og Jan Roed, Sikkerhedsstyrelsen Hvilke nye områder berøres? Lovgivning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

A8-0063/ Betænkning Antonio López-Istúriz White Tovbaneanlæg. Forslag til forordning (COM(2014)0187 C7-0111/ /0107(COD))

A8-0063/ Betænkning Antonio López-Istúriz White Tovbaneanlæg. Forslag til forordning (COM(2014)0187 C7-0111/ /0107(COD)) 15.1.2016 A8-0063/ 001-147 ÆNDRINGSFORSLAG 001-147 af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Antonio López-Istúriz White Tovbaneanlæg A8-0063/2015 (COM(2014)0187 C7-0111/2014 2014/0107(COD))

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer 1) BEK nr 1221 af 29/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. september 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5002-0030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK ATEX Forum 2016 Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard Program Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK Særligt for importører, distributører og fabrikanter v/ AT

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer 1)

UDKAST. Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer 1) 20. oktober 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13,

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1) BEK nr 1305 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20150039085 Senere ændringer til

Læs mere

14. MARTS 2017 VIRKSOMHEDSMØDE SIKKERHEDSSTYRELSEN. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

14. MARTS 2017 VIRKSOMHEDSMØDE SIKKERHEDSSTYRELSEN. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 14. MARTS 2017 SIKKERHEDSSTYRELSEN VIRKSOMHEDSMØDE Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler DAGSORDEN Velkomst v/ Jan Møller Mikkelsen Ændringerne i bekendtgørelserne herunder forpligtigelser v/ Anja

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF 02014L0090 DA 17.09.2014 000.005 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

A8-0148/ Forslag til forordning (COM(2014)0186 C7-0110/ /0108(COD))

A8-0148/ Forslag til forordning (COM(2014)0186 C7-0110/ /0108(COD)) 14.1.2016 A8-0148/ 001-157 ÆNDRINGSFORSLAG 001-157 af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Vicky Ford Personlige værnemidler A8-0148/2015 (COM(2014)0186 C7-0110/2014 2014/0108(COD))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF 31.3.2016 L 81/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) 2015/1 LSF 92 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Energistyrelsen, j.nr. 2015-6274 Fremsat den

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.11.2014 2014/0107(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/28/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2014/0108(COD) 3.3.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 147-238 Udkast til betænkning Vicky Ford (PE546.721v01-00) Personlige værnemidler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/29/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/29/EU 28.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 178/27 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/29/EU af 12. juni 2013 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed 1)

Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed 1) LBK nr 3 af 03/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 770-02-00616 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Informationsmøde 25. juni 2012

Informationsmøde 25. juni 2012 Informationsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkommen Kommunernes kontrol i detailleddet Resultater af Sikkerhedsstyrelsens kontrol med artikler 2011 og planer for 2012 Kontrol af CE-mærkede artikler Ændrede

Læs mere

Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr

Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr VEJ nr 9869 af 02/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. august 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2016 081 665 Senere ændringer

Læs mere

Lov om produktsikkerhed 1)

Lov om produktsikkerhed 1) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-31-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/149 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter

Læs mere

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1)

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Til lovforslag nr. L 89 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. februar 2013 Forslag til Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Kapitel 1 Formål 1. Lovens krav til indretning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0358(COD) 7.5.2012 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) BEK nr 295 af 18/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-470

Læs mere

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1)

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) 2012/1 LSV 89 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120030285 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. februar

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet UDKAST Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 4 i bekendtgørelse

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

VEJLEDNING. om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af

VEJLEDNING. om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af GÆLDENDE FRA DECEMBER 2017 VEJLEDNING om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF L 257/146 Den Europæiske Unions Tidende 28.8.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0356(COD) 8.5.2012 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.3.2016 L 81/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/424 af 9. marts 2016 om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER Bruxelles, den 1. februar 2019 SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN

Læs mere

PAKKE VEDRØRENDE TILPASNING TIL DE NYE RETLIGE RAMMER (Gennemførelse af varepakken) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

PAKKE VEDRØRENDE TILPASNING TIL DE NYE RETLIGE RAMMER (Gennemførelse af varepakken) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2011 KOM(2011) 773 endelig 2011/0357 (COD) - C7-0427/11 PAKKE VEDRØRENDE TILPASNING TIL DE NYE RETLIGE RAMMER (Gennemførelse af varepakken) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1)

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1) 2009L0048 DA 20.07.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/48/EF af 18. juni 2009 om

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.2.2015 2014/0108(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om det Indre

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre.

Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre. Side 1 Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre. vil med denne skrivelse forsøge at udtrække essensen af den nye byggevareforordning, og hvad det reelt betyder for producenter

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1 UDKAST til Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1 I medfør af 9, 12, stk. 1, 14 og 24, stk. 2 i lov nr. 251 af 6. maj 1993

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 30.4.2015 A8-0148/2015 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler (COM(2014)0186 C7-0110/2014 2014/0108(COD))

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) I medfør af 1, stk. 4-6, 4, stk. 5, 14, stk. 3, 17, stk. 2, 18, stk. 6, 20, stk. 3, 23, stk. 3, 31, stk. 2, og 48, stk. 2, i lov nr. 260 af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 13. februar 2014 (OR. en) 2011/0353 (COD) PE-CONS 51/13 ENT 187 MI 547 CONSOM 125 COMPET 467 CODEC 1476 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2018 C(2018) 287 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.1.2018 om det gældende system til vurdering og kontrol af konstansen af forankringsanordninger,

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 4.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 88/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1)

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) Udkast til Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler LBK nr 363 af 09/04/2013 Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 415-01-00001 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) BEK nr 1423 af 16/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Sikkerhedsstyrelsen j.nr. 644-33-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

A7-0376/45 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/ /EU

A7-0376/45 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/ /EU 29.1.2014 A7-0376/45 Ændringsforslag 45 Zuzana Roithová, Malcolm Harbour for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Zuzana Roithová Måleinstrumenter COM(2011)0769 C7-0422/2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den..09 C(09) 87 final ANNEXES to 7 BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0305 DA 16.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 28.1.2015 2014/0108(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1)

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) BEK nr 1382 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00012 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1) BEK nr 289 af 17/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-02-00001 Senere ændringer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere