Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån"

Transkript

1 Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005

2 1 Problemformulering Indledning Problemformulering Definitioner Afgrænsning Model- og metodevalg Ejendomspriser og obligationsrenter Historisk udvikling i reale priser for ejerlejligheder Betydningen af udviklingen i ejerlejlighedspriser og lave renter Udbudte lånetyper Fastforrentede lån Obligationslån Kontantlån Fordele og ulemper ved obligationslån og kontantlån Tilpasningslån Tilpasningslån uden loft Rentetilpasningslån med renteloft Fordele og ulemper ved tilpasningslån Afdragsfrie lån Fordele og ulemper ved afdragsfrie lån Rentabilitet Nutidsværdimetoden Den effektive rentefods metode Horisontomkostninger Uændret rente Faldende rente Stigende renter Alternative rentescenarier Skattemæssig opgørelse ved forældrekøb Sammenfatning Likviditet Likviditet ved uændret rente Likviditet ved faldende rente Likviditet ved stigende rente Likviditet for ejeren Sammenfatning Risiko Realkreditrådgivning Horisontomkostninger Vurdering af låntagers profil Bekendtgørelse om god skik Aktiv gældspleje Nedkonvertering Opkonvertering Skrå konvertering Perspektivering Litteraturliste Bilagsliste... 58

3 Figuroversigt Figur 1: Afhandlingens opbygning... 3 Figur 2: Udviklingen i den 2-årig statsrente og den 30-årige realkredit... 9 Figur 3: Sammenhæng mellem rente og den reale pris på ejerlejligheder, Figur 4: Real prisudvikling for ejerlejligheder Figur 5: Afdragsprofil fastforrentet obligationslån Figur 6: Udviklingen i den lange og korte rente (Mdr. obs.) Figur 7: Markedskurser den 29. oktober Tabeloversigt Tabel 1: Forudsætninger for køb af lejlighed... 7 Tabel 2: Fordele og ulemper ved obligationslån Tabel 3: Fordele og ulemper ved kontantlån Tabel 4: Fordele og ulemper ved rentetilpasningslån Tabel 5: Fordele og ulemper ved rentetilpasningslån med renteloft Tabel 6: Fordele og ulemper ved afdragsfrie lån Tabel 7: Markedskurser 29. oktober 2004 til brug for kuponmetoden Tabel 8: Anslåede indfrielseskurser lange og korte obligationer Tabel 9: Beregning af ydelse ved renteændring +1% (F1/30) Tabel 10: Låneomkostninger med en horisont på 5 år (renteændring efter 1. år) Tabel 11: Låneomkostninger med en horisont på 5 år (renteændring efter 4. år) Tabel 12: Skattemæssig opgørelse ved forældrekøb Tabel 13: Likviditet (renteændring sker efter 1. år) Tabel 14: Likviditet (renteændring sker efter 4. år) Tabel 15: Likviditet for ejeren Tabel 16: Friværdi ved alternative scenarier (renteændring sker efter 1. år) Tabel 17: Forslag til rådgiverskema (renteændring efter 1. år) Tabel 18: Forslag til rådgiverskema (renteændring sker efter 4. år)... 50

4 1 Problemformulering 1.1 Indledning Som følge af de meget store vanskeligheder, der kan være forbundet med at skaffe sit barn en bolig under studierne, har det efterhånden medført, at mange forældre i stedet vælger at købe en ejerlejlighed for derefter at udleje den til sin søn/datter. Forældrekøb er særligt aktuelt på grund af de forholdsvis høje priser på lejeboliger, som ligger centralt i forhold til uddannelsesinstitutionerne. Køber forældrene en lejlighed for at leje den ud til junior, og finansierer de den med et afdragsfrit realkreditlån, er den månedlige ydelse for at eje lejligheden mere spiselig. Forældrekøb har længe været en gunstig mulighed for de forældre, der har råd til det, for at hjælpe deres børn på vej i studietiden. Og med afdragsfrihed og det lave renteniveau er mulighederne pt. gunstigere end nogensinde. Men netop i kraft af de mange forskellige lånemuligheder kan det imidlertid være vanskeligt for forældrene at bestemme sig for, hvordan lejligheden skal finansieres. Skal man vælge et lån med eller uden afdrag? Skal renten være fast eller variabel? Valg af lån er ikke bare et spørgsmål om billigste ydelse her og nu, men handler i høj grad også om de fremtidige muligheder for eventuel konvertering, ændringer i ydelsen og restgæld. Derfor er det også vigtigt, at man får en den rigtige rådgivning, når man begiver sig ud i køb af en ejerlejlighed. Ethvert lån kræver rådgivning. Den sandhed har været aktuel længe, og den får fornyet aktualitet hver gang, der kommer en ny lånetype på markedet. Der gøres opmærksom på, at dataindsamlingen til opgaven er foregået frem til og med lørdag, den 30. oktober 2004, og at begivenheder herefter ikke indgår i opgaven. 1

5 1.2 Problemformulering Denne opgave omhandler finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb herunder anvendelsen af afdragsfrie lån. Når jeg har valgt at beskæftige mig med forældrekøb, skyldes det, at forældrekøb har fået fornyet aktualitet på grund af de nye afdragsfrie lån. I forlængelse heraf vil jeg foretage en analyse af fordele og ulemper ved finansiering af ejerlejligheder med henholdsvis fast og variabel rente samt anvendelsen af afdragsfrie lån. Opgaven vil derfor omhandle følgende problemstilling: En analyse af fordele og ulemper ved finansiering med henholdsvis fast og variabel rente - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån - ved forældrekøb af ejerlejligheder. Med henblik på at give læseren et indtryk af samspillet mellem renten og ejendomspriserne vil jeg analysere sammenhængen mellem udviklingen i rentestrukturen og ejendomspriserne i Danmark. Herunder vil jeg beskrive risikoen for, at der i perioder med faldende huspriser kan være risiko for at restgælden på lånet kan blive større end husets værdi. Et fald i ejendomspriserne kan forårsages af flere ting. Eksempelvis kan en voksende arbejdsløshed medføre en mindre efterspørgsel efter ejerlejligheder, hvilket vil kunne medføre et fald i ejendomspriserne. Med henblik på at konkretisere problemstillingen har jeg fundet det hensigtsmæssigt at analysere følgende forhold: Fordele og ulemper ved finansiering af ejerlejlighed med henholdsvis fast og variabel rente. Fordele og ulemper ved anvendelsen af afdragsfrie lån Kan en horisontberegning give låntageren et bredere og mere systematisk bud på fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper? 2

6 Figur 1: Afhandlingens opbygning Problemstilling Ejendomspriser & renter Udbudte låntyper Rentabilitet Likviditet Risiko Perspektivering 3

7 1.3 Definitioner Horisontomkostninger defineres i det følgende som de samlede låneomkostninger efter skat under forudsætning af, at restgælden indfries ved udløbet af en given horisont 1. Formlen for horisontomkostninger udtrykkes på følgende måde: Horisontomkostninger = (Kursværdien af restgæld + ydelsen efter skat) provenu. Risiko defineres normalt som spredningen omkring den forventede værdi 2. Ved vurdering af lån vil risikoen derfor normalvis opfattes som spredningen omkring den forventede omkostning dvs. den forventede effektive rentefod efter skat eller nutidsværdien efter skat. Realrenten er den rente, der kompenserer forbrugeren for det nyttetab, han lider ved at udskyde forbruget af varer og i stedet foretage en opsparing 3. Den nominelle rente er den rente, der kompenserer forbrugeren for såvel nyttetabet som for eventuelle prisstigninger ved en udskydelse af forbruget 4. Rentabilitet er lånets absolutte fordelagtighed i forhold til et andet lån, når man måler på omkostningen efter skat, ved at have lånet i en given periode. Rentabiliteten vil i denne fremstilling blive illustreret som horisontomkostningen. 1 Jacobsen, Svend, 1998: Rådgivning om realkreditlån, Finans/Invest 3/98. 2 Pedersen, Frank, 1999: Finansieringsplanlægning, p Christensen, Michael, 2001: Obligationsinvestering, p Christensen, Michael, 2001: Obligationsinvestering, p. 2. 4

8 1.4 Afgrænsning I opgaven er der udarbejdet beregninger og beskrivelser til brug ved forældres overvejelser om køb af ejerlejlighed, der skal udlejes til søn/datter. Der gøres opmærksom på, at forældrekøb er et udbredt storbyfænomen (forekommer hovedsageligt i større byer med uddannelsesfaciliteter), men den geografiske udbredelse behandles ikke af hensynet til opgavens omfang. Eksemplerne er udarbejdet under forudsætning af, at virksomhedsskatteordningen anvendes, jf. nærmere nedenfor. En ejerlejlighed, der udlejes, kan skattemæssigt behandles efter reglerne i virksomhedsskatteordningen, idet udlejning af en ejerlejlighed skattemæssigt udgør en erhvervsvirksomhed. Brugen af virksomhedsskatteordningen bevirker, at et opgjort skattemæssigt underskud (inkl. renteudgifter) kan modregnes og dermed fratrækkes i ejerens personlige indkomst. Derved opnås en skatteeffekt på ca. 59% i de tilfælde hvor ejeren er lønmodtager (skattesatsen varierer lidt fra kommune til kommune). Den husleje, som lejeren skal betale til ejeren, skal ved interessefællesskab, som der er tale om ved familieudleje, fastsættes til markedslejen. Til fastsættelse heraf tager skattevæsenet ofte udgangspunkt i reglerne for omkostningsbestemt husleje i de boligregulerede områder. Dette er regler, der bruges ved fastsættelse af huslejen i privat boligudlejningsbyggeri. Ved nedenstående beregningseksempler har jeg anvendt en månedlig leje på kr Køber bør dog under alle omstændigheder rådføre sig med sin egen revisor, da der kan være særlige forhold, der skal tages hensyn til i det enkelte tilfælde. I opgaven antages, at forældrene ikke alene ønsker at hjælpe junior i studieperioden, men også anser købet af en lejlighed som en investering. Det antages endvidere, at forældres investering i en ejerlejlighed ikke har til formål at virke som en opsparing over en længere årrække (efterhånden som gælden nedbringes), men i stedet skal fungere som et investeringsobjekt indenfor en begrænset tidshorisont (barnets studietid). Der er dermed ikke det traditionelle opsparingselement til alderdommen, som ellers ses ved køb af ejerbolig. 5

9 Jeg har i opgaven valgt at koncentrere mig om fastforrentet obligationslån, kontantlån, lån med variabel rente (rentetilpasningslån), samt lån med afdragsfrihed. De fastforrentede lån er beregnet på baggrund af en nominel rente på 5%, idet låntager her har det mindste kurstab. Realkredit Danmarks 5% obligation til 2035 blev handlet til kurs 98,78 fredag den 29. oktober 2004, mens 4% obligationen til 2035 blev handlet til kurs 92,00 samme dag. Og da lejligheden påtænkes at skulle sælges igen indenfor en 5-årig periode finder jeg det mest fornuftigt at anvende 5% obligationen med henblik på at opnå det mindst mulige kurstab. Af hensyn til opgavens omfang vil der i analysen af lån med variabel rente udelukkende blive behandlet lån med årlig rentetilpasning. Der indgår således ikke lån med renteloft i beregningerne. Der ses tillige bort fra lån i fremmed valuta (euro) og problematikken omkring valutarisikoen. Når jeg har fravalgt eurolån skyldes det, at der pt. ingen fordel er ved eurolån (1.okt.). Det danskeuropæiske rentespænd er helt nede på 0,06% på 1 årigt rentetilpasningslån, så fordelen ved eurolån er væk 5. Opgaven vil ikke fremstå som et ideelt finansieringsforslag, eftersom det beror på rådgivning til den enkelte. Opgaven har derimod til formål at give den enkelte et bedre beslutningsgrundlag i forbindelse med forældrekøb. 5 Børsen, 1. oktober 2004, p

10 2 Model- og metodevalg I opgaven tages der udgangspunkt i følgende forudsætninger: Tabel 1: Forudsætninger for køb af lejlighed Kontant købesum der finanseres således: Kreditforeningslån Pengeinstitutlån Udbetaling Nødvendig likviditet for køber ved overtagelsen: Udbetaling Købeomkostninger (anslået) I alt nødvendig likviditet for køber Ved valg af kreditforeningslån opstilles der beregninger med fire 30-årige alternativer: et 5 % obligationslån, løbetid 30 år et 5 % kontantlån, løbetid 30 år et rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning (F1), løbetid 30 år et rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning 10 års afdragsfrihed (AF1), løbetid 30 år For at tydeliggøre risikoen ved boligkøb er friværdien beregnet for tre forskellige salgspriser. Tanken er, at et scenarie udtrykker et passende konservativt gæt, mens et andet er udtryk for et worst case scenarie (der skal kunne håndteres af låntager), og det tredje scenarie illustrerer udviklingen, hvis priserne udvikler sig bedre end forventet. Der udarbejdes forslag til en horisontberegning af lånenes ydelse og indfrielsesvilkår. Beregningen har til formål at give låntageren et bredere og mere systematisk bud på fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper. Til at beregne kurser for en vilkårlig horisont og et vilkårligt renteskift anvendes kuponmetoden 6. 6 Jacobsen, Svend, 1998: Rådgivning om realkreditlån, Finans/Invest 3/98 7

11 3 Ejendomspriser og obligationsrenter I det følgende afsnit foretages en analyse af samspillet mellem renten og prisen på ejerlejligheder med henblik på at give læseren et indtryk af rentens betydning for prisen på ejerlejligheder 7. Sammenhængen mellem renten for forskellige løbetider kaldes rentestrukturen 8. Rentestrukturen kan bl.a. defineres som den sammenhæng, der er mellem renteniveauet og løbetiden på værdipapirer. Renten vil normalt være lavest for værdipapirer med kort løbetid og højere for værdipapirer med lang løbetid. Årsagen hertil er, at investor vil kræve en præmie for at binde penge i værdipapirer med lang løbetid, da det kan være mere risikofyldt. Renten kan forklares som prisen på penge, da renten er med til at sikre ligevægt mellem løntagers efterspørgsel efter penge og långivers udbud af penge. Med andre ord vil renten stige, når der er mangel på penge og falde når der er mange penge i omløb. Det er med til at skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på penge. De seneste års store succes for rentetilpasningslån og afdragsfrie lån har betydet, at det danske boligmarked er blevet mere eksponeret overfor rentestigninger og faldende priser på ejerboliger. Den traditionelle opfattelse af dynamikken på boligmarkedet er, at når renterne stiger, så vil boligpriserne falde. Og med en stigende andel af boligejere, der tager rentetilpasningslån, er det relevant at se på boligmarkedets følsomhed overfor ændringer i renten. Teoretisk set er sammenhængen, at ved et rentefald øges efterspørgslen, huspriser og boligbyggeriet stiger, hvorefter det øgede udbud af boliger presser huspriserne tilbage mod en ligevægt, hvor byggeomkostningerne modsvares 9. Tilsvarende tilsiger teorien, at ejendomspriserne forventes at falde ved stigende renter. 7 Ejendomspriserne bestemmes af rente, indkomst og boligbeholdning, Nationalbanken, MONA Christensen, Michael, 2001: Obligationsinvestering, p Nationalbanken, MONA

12 Figur 2: Udviklingen i den 2-årig statsrente og den 30-årige realkredit 2-årig stat 30-årig realkredit Rente % p.a År Kilde: Egen tilvirkning ved data fra Nationalbanken Figur 2 viser udviklingen i den 2-årige statsrente og 30-årige realkredit rente i perioden fra 1987 til september Formålet med at vise renteudviklingen både for den korte og den lange rente er at give forældre en fornemmelse af, hvor meget renteniveauet kan ændre sig og dermed give et indtryk af rentestrukturen i Danmark. Ifølge en rapport som IMF, Den Internatioanle Valutafond, udgav i september måned, vil et fald i renten føre til en stigning i de reale huspriser med 1 procent 10. Jævnfør Figur 2 har vi været vidne til en faldende rente siden Det kan imidlertid være meget afgørende, om det er en stigende realrente, der udløser faldende priser på ejerboliger, eller om det er andre faktorer. Hvis inflationen stiger i samme takt som renten vil realrenten være uændret, hvilket isoleret set ikke vil få betydning for ejendomspriserne. Uændret inflation og stigende renter og deraf stigende realrente, vil derimod have betydning for ejendomspriserne. 10 Splid, Robert, 2004: Økonomiske faresignaler, Børsen 18. oktober 2004, p

13 Figur 3: Sammenhæng mellem rente og den reale pris på ejerlejligheder, Rente 30-årig realkredit Real pris på ejerlejligheder Indeks År Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Nationalbanken og Danmarks Statistik Figur 3 viser sammenhængen mellem rentefald og stigning i de reale priser for ejerlejligheder. Figuren viser tydeligvis en negativ korrelation mellem rentefald og stigning i de reale priser for ejerlejligheder. 3.1 Historisk udvikling i reale priser for ejerlejligheder Med udgangspunkt i forrige afsnit belyses nu udviklingen i kontantpriser på ejerlejligheder i perioden Det er Told og Skats ejendomspriser, som ligger til grund for nærværende analyse. Der er således tale om et landsgennemsnit, hvorfor der lokalt kan være tale om større eller mindre forskelle gennem perioden. Priserne er deflateret med forbrugerprisindekset for boliger. 10

14 Figur 4: Real prisudvikling for ejerlejligheder Indeks Kontantpriser Prisindeks Realudvikling År Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Told og Skat og Statistikbanken Jævnfør Figur 4 faldt priserne marginalt fra 1980 frem til 1984, hvor der atter var fremgang at spore. Herefter steg priserne i perioden frem til 1987, hvorefter kartoffelkuren gjorde sit indtog. I perioden havde kartoffelkuren skabt en markant højere nettoydelse gennem reduktion i rentefradragsretten, overgang fra annuitet til mixlån, bortfald af kontantlånsordningen og forhøjede stempelafgifter. Dette skabte faldende realpriser for ejerlejligheder. Som det fremgår af figur 3 var boligmarkedet i 1992 stadig præget af kartoffelkuren og den generelle opstramning af den økonomiske politik. I 1993 gennemførte den nye regering en boligpakke, som indeholdt en lang række lettelser for låntagerne. Boligpakken og det kraftige rentefald fik sat skub i priserne og medførte en kraftig stigning i de kontante realpriser for ejerlejligheder. Som det fremgår af figuren befinder priserne for ejerlejligheder efter flere års stigninger på et rekordhøjt niveau. Og de reale kontantpriser for ejerlejligheder er i perioden steget i alt 52% 11. Det vil altså sige, at i de sidste 23 år er de reale priser for ejerlejligheder i gennemsnit steget 1,84% årligt. 11 De nominelle stigninger i boligpriserne for ejerlejligheder er 321% i perioden

15 3.2 Betydningen af udviklingen i ejerlejlighedspriser og lave renter Den rekord lave rente har medført, at det langt fra kun er de vellønnede danske forældre, som køber lejligheder til deres børn gennem en virksomhedsordning med skattefordele. På bare to år er antallet af ejerlejligheder, som er den typiske studenterhybel, steget gevaldigt med 36 pct. fra små til godt Samtidig med at priserne på ejerlejligheder er steget har rentetilpasningslån og afdragsfrie lån opnået stor succes de seneste år. De afdragsfrie lån blev introduceret i oktober sidste år og allerede efter 6 måneder udgjorde de afdragsfrie lån ca. 10% af den samlede udlånsmasse og hovedparten er givet som rentetilpasningslån 13. Det danske realkreditsystem er dermed blevet mere eksponeret overfor rentestigninger og faldende priser på ejerboliger end nogensinde før. Situationens alvor understreges af, at Nationalbankens direktør, Bodil Nyboe, har tilkendegivet sin bekymring ved den stigende anvendelse af rentetilpasningslån. I Finanstilsynet, Forbrugerrådet og realkreditinstitutterne er man da også enige om, at de nye låntyper i høj grad kræver en øget rådgivningsindsats. 12 Splid, Robert, 2004: Lavtlønnede er vilde med forældrekøb, Børsen, 18. oktober 2004, p Jacobsen, Svend, 2004: Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån, Finans/Invest 4/04 12

16 4 Udbudte lånetyper Udbuddet af lånetyper har aldrig været større end nu. I det følgende belyses de forskellige lånemuligheder, som låntager står overfor. Grundlæggende anvendes der to forskellige typer af obligationer i forbindelse med udstedelse af realkreditlån, hvilket er konverterbare og inkonverterbare obligationer. At en obligation er konverterbar vil sige, at låntager har en ret til at indfri sit byggelån til kurs 100 på fastlagte terminsdatoer under hele amortisationsforløbet 14. Konverterbare obligationer anvendes til fastforrentede lån. Realkreditlån udstedt på baggrund af inkonverterbare obligationer kan alene indfries ved at købe obligationerne i markedet og anvendes til rentetilpasningslån. Fra oktober 2003 blev de to lånetyper tillige tilbudt med afdragsfrihed. Man kan man vælge mellem følgende typer af realkreditlån: obligationslån, kontantlån eller rentetilpasningslån. 4.1 Fastforrentede lån Obligationslån Obligationslån er et lån med fast rente i hele lånets løbetid. Hovedstolen på lånet svarer til den mængde obligationer kreditforeningen skal sælge. Dagskursen på obligationerne afgør, hvor stort et provenu der reelt bliver udbetalt. Et obligationslån på kr. giver derfor et provenu på kr., hvis kursen er 95. Provenuet reduceres af omkostningerne i forbindelse med hjemtagelsen eksempelvis tinglysningsafgift og stempel til staten. 14 Christensen, Michael, 2001: Obligationsinvestering 13

17 Eftersom obligationskurserne ændrer sig fra dag til dag, kendes provenuets størrelse først på udbetalingstidspunktet, eller ved tegning af en fastkursaftale. Ydelsen på obligationslån kendes derimod på tilbudstidspunktet, da man allerede på dette tidspunkt ved, hvor mange obligationer der skal sælges. Afdragsprofilen på et fastforrentet obligationslån ser således ud: Kr Figur 5: Afdragsprofil fastforrentet obligationslån Afdrag Renter Bidrag Ydelse Terminer Kontantlån Kontantlån er et lån med fast rente i hele lånets løbetid, hvor lånets hovedstol er lig med kursværdien på de solgte obligationer. Det betyder, at et kontantlån på kr. giver et provenu på kr., uanset kursen på obligationerne. Provenuet reduceres af omkostningerne i forbindelse med hjemtagelsen eksempelvis tinglysningsafgift og stempel til staten. Terminsydelsen afhænger af, hvor mange obligationer kreditforeningen skal sælge for at skaffe lånebeløbet på kr., og er derfor ikke fast på tilbudstidspunktet. Ydelsen kan dog sikres ved en fastkursaftale. Hovedstolen på lånet vil hver være kr., men den såkaldte obligationsrestgæld vil som regel være større. 14

18 Er obligationskursen 95, skal der ligesom ved obligationslån sælges obligationer for kr. (obligationshovedstolen) for at skaffe et provenu på kr. (kontanthovedstolen). Provenuet reduceres af omkostninger i forbindelse med hjemtagelsen eksempelvis tinglysningsafgift og stempel til staten. Kurstabet, som er kr., bliver omregnet til et fradragsberettiget rentetillæg. Er kursen på obligationerne over 100 omregnes kursgevinsten til en reduktion i lånets rente. Terminsydelsen på et kontantlån og et tilsvarende obligationslån er når der ses bort fra administrationsbidraget til kreditforeningen lige store, men fordeles forskelligt på rente og afdrag. Det skyldes, at kontantlånets hovedstol er nominelt mindre (svarende til kurstabet), og at der derfor skal afdrages et mindre beløb end for obligationslån. Afdragsdelen af ydelserne for et kontantlån er derfor mindre end afdragsdelen af ydelserne på et tilsvarende obligationslån, eller sagt med andre ord: Bruttoydelsen er den samme for lånene, men ydelsen indeholder for kontantlån en større renteandel end obligationslån. Da rentebeløbet er fradragsberettiget, opnås der ved kontantlån ofte en lavere ydelse efter skat, fordi rentebeløbet er relativt større end for obligationslån. For personbeskattede vil kursgevinster som hovedregel være skattepligtige, mens kurstab ikke er fradragsberettiget Fordele og ulemper ved obligationslån og kontantlån Følgende afsnit vil jævnfør problemformuleringen vurdere de forskellige finansieringsformers fordele og ulemper. Fordele og ulemper er anført i tabeller, som efterfølgende vurderes på baggrund af købers risikoprofil. 15

19 Tabel 2: Fordele og ulemper ved obligationslån Fordele Ulemper Ydelsen er kendt i hele løbetiden Usikkerhed med hensyn til låneprovenu Mulighed for op/nedkonvertering - aktiv Omkostninger forbundet med aktiv gældspleje gældspleje Ingen beskatning af kursgevinster ved Provenuet er kun kendt, hvis der er førtidig indfrielse tegnet en fastkursaftale på tilbudstidspunktet Stigende obligationsrente => lavere Faldende obligationsrente => højere obligationsrestgæld obligationsrestgæld Hvis obligationsrenten ændres skal pantebrev tinglyses igen Højere nettoydelse i forhold til et tilsvarende kontantlån Vælger forældreparret et traditionelt fastforrentet obligationslån påtager de sig den mindst mulige risiko, idet ydelsen på forhånd er kendt og ikke ændres gennem hele lånets løbetid med mindre, at der foretages konverteringer. Til gengæld betaler parret en pris for denne sikkerhed i form af en højere ydelse sammenlignet med et rentetilpasningslån. Det fastforrentede obligationslån vil altså være et oplagt valg for det forsigtige forældrepar, som ønsker at kende ydelsen i årerne fremover og ligeledes har et ønske om at nedbringe restgælden løbende. 16

20 Tabel 3: Fordele og ulemper ved kontantlån Fordele Sikkerhed med hensyn til låneprovenu Mulighed for aktiv gældspleje Har lavere nettoydelse i forhold til et tilsvarende obligationslån Stigende obligationsrente => lavere obligationsrestgæld Kurstabet ved udbetaling omdannes til en fradragsberettiget rente Stempelafgift og bidrag bliver mindre grundet de beregnes ud fra en mindre hovedstol Ulemper Ydelse ukendt før udbetaling er sket Beskatning ved kursgevinst Opkonvertering ufordelagtigt grundet beskatning af kursgevinster Faldende obligationsrente => højere obligationsrestgæld Vælger forældreparret at finansiere deres ejerlejlighed med et kontantlån, bliver ydelsen lidt lavere i forhold til et obligationslån. Dog er besparelsen minimal, og det er ikke nær så attraktivt for låntager at konvertere. Ønsker parret at benytte sig af aktiv gældspleje bør de altså vælge obligationslånet frem for kontantlånet og dermed undgå beskatningen af kursgevinster. 4.2 Tilpasningslån Tilpasningslån uden loft Det var Realkredit Danmark som i 1996 introducerede rentetilpasningslånene på det danske marked. Kort tid efter udbød de øvrige kreditforeninger også rentetilpasningslån og tilpasningslån i diverse udgaver. Rentetilpasningslånene er kontantlån, hvor der sker periodevis rentetilpasning, hvorfor den fremtidige ydelse ikke er kendt, som vi kender det fra de fastforrentede lån. 17

21 Lånene er baseret på inkonverterbare obligationer, som har en kortere løbetid end selve lånet. Ideen med rentetilpasningslånene er at udnytte forskellen mellem den lange og korte rente og dermed opnå en ydelsesbesparelse. Figur 6: Udviklingen i den lange og korte rente (Mdr. obs.) 2-årige inkonverterbare obligationer 30-årige fastforrente obligationer konverterbare Rente p.a M M M M M M M M M01 Tid Kilde: Nationalbanken Som det fremgår af ovenstående figur, har det indtil nu været en fornuftig disposition at anvende rentetilpasningslån frem for fastforrentede lån, idet den lange rente har været højere end den korte rente i hele perioden frem til i dag. Der findes i dag en bred vifte af tilpasningslån. Tilpasningslånene kan inddeles i 3 forskellige typer: 1. F-lån hvor hele obligationsrestgælden rentetilpasses med en fast frekvens 2. P-lån hvor en fast procentdel af obligationsrestgælden tilpasses hvert år 3. T-lån hvor ydelsen er konstant, men hvor løbetiden varierer, når renten ændres Ad 1) F-lån F-lån er et kontantlån med periodevis tilpasning af renten. F-lån er et kort fastforrentet lån baseret på et fleksibelt pantebrev, som løber i op til 30 år. Ydelsen er kun kendt indtil refinansiering, hvorefter lånet skal refinansieres til markedsrenten. Debitor kan i vid udstrækning selv vælge i hvor lang en perioden han/hun ønsker at låse renten fast i. De mest udbredte F-lån er med lån med årlig rentetilpasning, rentetilpasning hver 3. år eller rentetilpasning hver 5. år. Ved F-lån udnyttes således muligheden for at låne lange penge til en kort rente. Ved F-lån med fast løbetid påvirker ændringer i 18

22 markedsrenten ydelsen på lånet. Hvis markedsrenten er steget, når lånet skal rentetilpasses, stiger ydelserne på lånet. Tilsvarende falder ydelserne på lånet, hvis markedsrenten er faldet. Ad 2) P-lån Med P-lån vælger låntager selv hvor stor en del af restgælden, som skal refinansieres hvert år. Debitor kan vælge en rentetilpasningsandel på 33,3%, 20% eller 10%. Ad3) T-lån Tilpasningslån, som afdrages efter annuitetsprincippet, kan også vælges med variabel løbetid, hvor ændringer i markedsrenten i første omgang påvirker løbetiden frem for ydelsen. Stiger renten, forlænges løbetiden på lånet, mens ydelsen før skat fastholdes. Modsat bliver løbetiden kortere ved rentefald Rentetilpasningslån med renteloft I april 2000 fik rentetilpasningslånene en ny konkurrent i Totalkredits BoligX lån. BoligX lån er obligationslån, som finasieres ved udstedelse af 5-årige obligationer, hvor renten hvert halve år tilpasses udviklingen i 6 måneders CIBOR 15. Sagt på en anden måde: Renten tilpasses det aktuelle niveau, og den kan derfor både falde og stige i lånets løbetid. BoligXlån er et obligationslån med variabel rente med indbygget renteloft, hvor renteloftet giver låntager sikkerhed for, at renten ikke kan overstige loftet i en periode. Helt konkret betyder det, at den pålydende obligationsrente i perioden frem til den 1. januar 2008 ikke kan overstige et renteloft på 6,44%. Til gengæld for renteloftet betaler låntager en rente, der er 20 basispunkter over CIBOR. Man behøver altså ikke længere give afkald på hverken lav rente eller sikkerhed. Man kan både spare penge og slippe for at bekymre sig om, at renten måske kan stige mere, end man bryder sig om. Man får en lav ydelse og sparer penge, så længe renten er lav og man får tryghed, fordi der er et loft over, hvor høj renten kan blive (i en 5-årig periode). 15 CIBOR offentliggøres dagligt af Danmarks Nationalbank på basis af indberetninger af udlånssatser fra p.t. 8 pengeinstitutter. Der offentliggøres renter for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 eller 12 måneders løbetid. 19

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Danskerne vil bo i de større byer

Danskerne vil bo i de større byer Jarmers Plads 2 1551 København V www.bvc.dk ISBN: 978-87-995617-5-9 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV April 2013 Danskerne vil bo i de større byer I 2040 vil det danske befolkningstal være vokset til

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere