1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår."

Transkript

1 Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2015 til 2016 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2015 til Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. 1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår. 1. Mindreforbrug op til 0,5% af den pågældende institutions budget overføres automatisk. 2. Merforbrug overføres automatisk. I helt særlige tilfælde kan der ansøges og bevilges fritagelse herfor af Regionsrådet. 3. Herudover kan uforbrugte budgetbeløb, efter ansøgning, genbevilliges via tillægsbevillinger af Regionsrådet. Regionsrådets behandling af disse ansøgninger vil først ske, når det endelige regnskabsresultat er kendt og kun i det omfang, at overførslerne kan holdes indenfor den samlede ramme, vel og mærke efter effektuering af de automatiske overførsler. Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte: Sagsnummer: februar 2016 Generelt gælder det, at følgende forudsætninger skal være opfyldt i forbindelse med overførsel af mindreforbrug: - Overførslen vedrører en konkret aktivitet - Institutionen/afdelingen har opfyldt sine aktivitetsforudsætninger - Der er ikke tale om et tilfældigt opstået mindreforbrug. Regionens overførselsregler blev i 2012 skærpet med baggrund i vedtagelsen af budgetloven. Budgetloven indebærer således, at der fastsættes et udgiftsloft for regionernes driftsudgifter på Sundhedsområdet og Regional udvikling men ikke i forhold til Specialsektoren. Der kan fastsættes et tilsvarende udgiftsloft for Regionens anlægsudgifter, men dette er ikke sket i hverken 2015 eller Økonomiaftalerammen for et givent år kommer således til at virke som et forbrugsloft i det pågældende år, uagtet der er overført uforbrugte midler fra tidligere år. Overførsel af uforbrugte midler vil med andre ord øget presset på næste års økonomi. 1.1 Særligt vedrørende Sundhedsområdet I budget 2016 er der (i lighed med tidligere år) afsat en pulje på Sundhedsområdet primært til dækning af overførsler fra tidligere år. Puljen udgør i ,6 mio. kr.

2 1.2 Særligt vedrørende Specialsektoren Som udgangspunkt gælder de generelle overførselsregler også for Specialsektoren. Overførselsmulighederne skal dog ses i sammenhæng med de konkrete aftaler med kommunerne om håndtering af over- og underskud. 1.3 Særligt vedrørende Regional udvikling Som en udløber af budgetloven blev det aftalt, at regionerne fik mulighed for at anvende tilsagnsbudgettering indenfor områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Tilsagnsbudgettering indebærer, at den fulde projektudgift budgetteres og regnskabsføres i det år, hvor det enkelte projekttilsagn gives. Dermed vil der ikke være behov for overførsler mellem de enkelte budgetår på disse områder. Det er dog væsentligt, at denne mulighed kun foreligger, når der er tale om konkrete projekter, hvortil der er givet et tilsagn. På de øvrige områder følger Regional udvikling de generelle overførselsregler. Det skal dog bemærkes, at i det omfang, at der overføres uforbrugte midler vil dette lægge pres på overholdelsen af budgetloven i det kommende år. 1.4 Særligt vedrørende anlægsområdet I 2016 er der ikke fastsat udgiftsloft på anlægsområdet. På den baggrund vil det fortsat være muligt at overføre mindreforbrug mellem budgetår. Anlægsoverførslerne (såvel Sundhedsområdet og Specialsektoren) behandles som ansøgte overførsler. Side 2 af 8

3 2.0 Sammenfatning af overførsler Tabellen nedenfor viser de samlede overførsler (såvel ansøgte som automatiske), som Administrationen indstiller godkendt. mio. kr. Ansøgt overførsel af mindreforbrug Automatisk overførsel af mindreforbrug Automatisk overførsel af merforbrug Sundhedsområdet (drift) 1,9 (x) Sundhedsområdet (anlæg) 119,8 Specialsektoren (anlæg) 16,8 (x) Det indstilles, at der ikke sker overførsel af merforbrug for Sygehus Thy-Mors. I forhold til merforbruget for Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel indstilles, at der etableres meraktivitetspuljer af tilsvarende størrelse. 3.0 Sundhedsområdet 3.1 Ansøgte overførsler af mindreforbrug Nord-KAP Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland (Nord-KAP) ansøger om overførsel af mindreforbrug til 2016 vedrørende en række projektaktiviteter. Der er tale om aktiviteter, hvor Regionen er tilført særlige midler fx i forbindelse med satspuljeaftalerne. Det gælder: - Styrket indsats for mennesker med langvarige og kroniske smerter (0,110 mio. kr.): De overførte midler vil indgå i den samlede bevilling for Midlerne vil blive anvendt til efteruddannelse af praktiserende læger i smertebehandling, hvor der fortsat er et forbedringspotentiale i almen praksis. - Kræftplan 3 (0,416 mio. kr.): Mindreforbruget i 2015 skyldes en forsinkelse i planlægningsprocessen på grund af personalemæssige udskiftninger i foråret i Nord-KAP. Der ligger nu en samlet plan for anvendelsen af midlerne, der går ind i Midlerne anvendes til efteruddannelse af almen praksis inden for hurtig opsporing og hurtig reaktion ved kræft. Midlerne vil også indgå i de tiltag, der besluttes i forbindelse med Jo før Jo bedre Den ældre medicinske patient (0,077 mio. kr.) Der er tidligere afsat satsmidler fra den nationale handleplan for den ældre medicinske patient til Regionens lægemiddelenhed i perioden 2013 til 2015, for at styrke indsatsen med medicingennemgang til polyfarmacipatienter (patienter, der modtager mange medikamenter på samme tid). Projektet udløber 31 januar 2016 og de resterende satsmidler skal dække udgifterne i den resterende periode. Side 3 af 8

4 - Utilsigtede hændelser (UTH)/Patientsikkerhed (0,168 mio. kr.): Nord-KAP står for udrulning af UTH og patientsikkerhedsarbejdet indenfor almen praksis og specialyderne. På baggrund af de hidtidige erfaringer igangsættes der i 2016 yderligere aktiviteter, herunder projektet Patientsikker Praksis - Reduktion af afvigelser ved blodprøvetagning. De uforbrugte midler fra 2015 søges overført til et supplement til disse aktiviteter Endelig søges der om overførsel af et mindreforbrug på 0,029 mio. kr. vedrørende den almindelige drift af Nord-KAP sekretariatet. Det indstilles, at denne del ikke imødekommes. Praksisområdet - Kvalitetsudviklingspuljer for psykologer og almen praksis (0,676 mio. kr.) Praksisområdet ansøger hermed om at få overført uforbrugte midler fra henholdsvis den regionale kvalitetsudviklingspulje henholdsvis psykologer og almen praksis. De midler, der er tilført puljerne er fastsat i forhold til den gældende overenskomst på områderne. - Den Danske Kvalitetsmodel for almen praksis (0,088 mio. kr.) Aktiviteterne omkring implementering af Den Danske Kvalitetsmodel for almen praksis udvides betydeligt i Mindreforbrug fra 2015 ønskes overført for kunne indgå i finansieringen af det øgede aktivitetsniveau i Gruppebaseret efteruddannelse for almen praksis (0,381 mio. kr.) I Regionen er der en stærk kultur for anvendelse af decentral gruppebaseret efteruddannelse. Disse grupper er hovedsagligt for almen medicinere og oprettes og fungerer på medlemmernes eget initiativ med støtte fra en efteruddannelsesvejleder. Der forventes et øget aktivitetsniveau i 2016, bl.a. med baggrund i iværksættelse af indsatser (Systemisk efteruddannelse) og på den baggrund ønske mindreforbruget fra 2015 overført til Automatisk overførsel af merforbrug Regionens somatiske sygehuse udviser et merforbrug i regnskab Jævnfør Regionens bevillingsregler overføres dette merforbrug automatisk til 2016 med mindre, der træffes anden beslutning. mio. kr. Merforbrug Aalborg Universitetshospital 9,708 Sygehus Vendsyssel 13,919 Sygehus Thy-Mors 14,377 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat midler til genopretning af den økonomiske situation på Sygehus Thy-Mors. Det var herefter Regionsrådets forventning, at sygehuset i 2016 ville være i strukturel, økonomisk balance. På den baggrund indstilles det, at merforbruget fra 2015 ikke overføres. Side 4 af 8

5 I forhold til merforbruget fra Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel kan der overvejes følgende muligheder: - Merforbrugene overføres ikke til Dermed ligestilles de to sygehuse med Sygehus Thy-Mors. I forbindelse med budgetlægningen for 2017 kan det eventuelt overvejes at lade merforbrugene indgå i finansieringen. - Der kan oprettes en ny (midlertidig) meraktivitetspulje for de to sygehuse, som finansieres af overført merforbrug. I det omfang, at de to sygehuse indfrier konkrete aktivitetsmål, kan midlerne tilbageføres til sygehusene. Administrationen indstiller denne løsning overfor Regionsrådet. 3.3 Automatisk overførsel af mindreforbrug Jævnfør Regionens bevillingsregler overføres sygehuse og andre driftsenheders mindreforbrug på op til 0,5% af det korrigerede budget automatisk til det næste år. Det samlede regnskab for Psykiatrien i 2015 viser et mindreforbrug på ca. 27 mio. kr., som følge af ekstraordinært mange vakancer. En eventuel automatisk overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 vil udgøre ca. 3,4 mio. kr. Henset til den ekstraordinære, vakancemæssige situation indstilles det, at der ikke sker automatisk overførsel af mindreforbrug for Psykiatrien. I forhold til de øvrige, mindre driftsenheder på Sundhedsområdet sker der ikke automatisk overførsel af mindreforbrug. 4.0 Administrationen 4.1 Automatisk overførsel af mindreforbrug Indenfor Administrationen er der stort set balance i det samlede resultat for afdelingerne. Det betyder også, at der indenfor det samlede resultat er afdækket merforbrug på enkelte områder. På den baggrund indstilles det, at der hverken sker automatisk overførsel af mereller mindreforbrug. 4.0 Specialsektoren Specialsektoren forventer ikke overførsler fra 2015 til 2016 (såvel ansøgte som automatiske overførsler). 5.0 Regional udvikling Udover de tidligere nævnte muligheder for tilsagnsbudgettering ansøges der ikke om overførsel af mindreforbrug på det regionale udviklingsområde. Dette kan ses i lyset af, at regnskabsresultatet for det regionale udviklingsområde svarer til det aftalte niveau med Regeringen. 6.0 Anlægsområdet 6.1 Sundhedsområdet Den samlede ramme for anlægsaktiviteter i 2015 udgør ca. 260 mio. kr. incl. satspuljemidler til psykiatrien på 10 mio. kr. Der er endvidere overført ca. 88,1 mio. kr. fra Den korrigerede anlægsramme (brutto) udgør herefter 348,1 mio. kr. Side 5 af 8

6 Herudover er der budgetteret med, at der i 2015 kan sælges ejendomme for 7,8 mio. kr. På grund af den økonomiske situation på Sundhedsområdets drift i starten af året blev det i forbindelse med kvartalsrapport besluttet at stoppe/udskyde en række planlagte anlægsprojekter helt eller delvist. På den baggrund viser regnskabet for 2015 en samlet bruttoomsætning på 168 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget for 2015 (incl. overførsler fra 2014) på 180 mio. kr. Der anmodes om overførsel af i alt 120,4 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital og regional del af Nyt Aalborg Universitetshospital På investeringsoversigten for 2015 er der afsat i alt 82,3 mio. kr. og et overførselsbeløb på 17,6 mio. kr. til en række anlægsprojekter på Aalborg Universitetshospital samt til Nyt Aalborg Universitetshospital, i alt ca. 99,8 mio. kr. Regnskabet viser en samlet omsætning på 35,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 64,3 mio. kr. Dette vedrører særligt den udvidede serviceby, hvor mindreforbruget udgør 35 mio. kr. Der er gennemført et arbejde med henblik på at vurdere, hvorvidt sterilfunktionen burde centraliseres og evt. automatiseres. Rapport herom har være forelagt Direktionen med henblik på bebyggelsens omfang, indhold og økonomi. Direktionen har besluttet at fortsætte med den oprindelige plan, hvor sterilcentralen i servicebyen alene betjener Aalborg Universitetshospital På investeringsoversigten for 2015 var der oprindeligt afsat 15 mio. kr. til etablering af redundant tunnel ved Nyt Aalborg Universitetshospital. Projektet blev stoppet pga. sparehensyn i Da det siden har vist sig, at den økonomiske situation er bedre ned forventet ved Kvartalsrapport , søges de oprindelige afsatte midler på 15 mio. kr. overført til Af øvrige overførsler i forhold til Aalborg Universitetshospital kan nævnes: På investeringsoversigten for 2015 er der oprindeligt afsat 12,1 mio. kr. til ombygning af røntgenstue 8, SYD. Starten på projektet blev af sparehensyn udskudt til og forventes færdiggjort i Der er i 2015 anvendt ca. 4,5 mio. kr. og ca. 3,5 mio. kr. søges overført til 2016, idet der herudover er afsat budgetmidler på 4,1 mio. kr. i På investeringsoversigten for 2015 var der afsat 7 mio. kr. til renovering af elevatorer. Der er anvendt 4,1 mio. kr. i 2015, og 0,1 mio. kr. ønskes overført til På investeringsoversigten for 2016 er der afsat 2,8 mio. kr. til færdiggørelse af projektet. På investeringsoversigten for 2015 er der afsat 5,9 mio. kr. til forberedende arbejder/infrastruktur. Der forventes afholdt i alt 1,1 mio. kr. i 2015, idet 4,9 mio. kr. ønskes overført til Udvidet serviceby 0,5 mio. kr. Til udflytning af Psykiatrien var der i 2016 oprindeligt afsat 5 mio. kr. og overført yderligere 2 mio. kr. fra 2014, i alt 7 mio. kr. Hertil kommer satspuljemidler på 3 mio. kr. Henset til den økonomiske situation på sundhedsområdets drift blev budgettet efterfølgende reduceret med 3,8 mio. kr. I 2016 forventes et forbrug på 3,7 mio. kr., og der anmodes om overførsel af 2,5 mio. kr. til Side 6 af 8

7 Der blev i 2015 truffet beslutning om lukning af Dronninglund Sygehus, hvilket indebærer, at Fertilitetsklinikken må flyttes til anden lokalitet. Der blev afsat 2,5 mio. kr. i 2015 og yderligere 2,5 mio. kr. i 2016 til projektet. Sagsbehandlingstiden har været længere end forventet, og anlægsbevillingen, der efterfølgende er justeret til 5,7 mio. kr., blev først frigivet, da ny placering ved Aalborg Universitetshospital var vedtaget. Der er ikke afholdt udgifter i 2015 til projektet, hvorfor 2,5 mio. kr. ønskes overført til Omdisponeringer i forbindelse med overførslerne fra 2015 til 2016 (Aalborg) Der vil i forbindelse med overførslerne fra 2015 til 2016 blive omdisponeret midler, i alt ca. 4,750 mio. kr., fra udvidet serviceby til etablering af rørpostanlæg mellem afsnit Nord og Syd på Aalborg Universitetshospital (2,5 mio. kr.), gennemførelse af udbudsproces vedrørende etablering af nyt rensningsanlæg (1,5 mio. kr.) samt finansiering af merudgift (0,750 mio. kr.) til flytning af fertilitetsklinik, jf. ovenfor. Projekterne ventes gennemført i 2016, hvorfor der ønskes overført ca. 4,750 mio. kr. til Projekterne er tidligere besluttet igangsat - og med disse omdisponeringer sikres finansieringsmæssig dækning. Øvrige dele af Sundhedsområdet For så vidt angår Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors, IT og fællesområdet var der samlet afsat 248,3 mio. kr. på investeringsoversigten for 2015 incl. overførsler på ca. 70,6 mio. kr. Der forventes et regnskabsresultat på ca. 127,5 mio. kr. Der var i 2015 budgetteret med udgifter til udbygning og renovering af Sygehus Vendsyssel på i alt 130,9 mio. kr. incl. overførsler fra De samlede udgifter i 2015 er opgjort til 61,9 mio. kr. De uforbrugte midler, i alt 69,0 mio. kr. ønskes overført til Der blev i 2015 afsat 15,5 mio. kr. til ombygning af 2 operationsstuer i Thisted som følge af strukturtilpasninger. I forbindelse med udbud var der tale om mangler ved de afgivne tilbud, hvorfor udbudsprocessen blev forlænget. Der er efterfølgende indgået aftale med sygehusledelsen om senere etablering, så den øvrige sygehusdrift forstyrres mindst muligt. Der forventes anvendt 0,471 mio. kr. i 2015, idet de resterende 15,0 mio. kr. ønskes overført til På investeringsoversigten for 2015 var der afsat 4,3 mio. kr. til renovering af elevatorer i Psykiatrien. Renoveringen har trukket ud, da der har været driftsforstyrrelser, hvor fremkommeligheden har nydt fremme frem for renovering. Der er i 2015 anvendt 1,938 mio. kr. på projektet, idet de resterende 2,362 mio. kr. ønskes overført til På investeringsoversigten for 2015 var der afsat 1,7 mio. kr. incl. statstilskud til etablering af helikopterlandingsplads. Projektet ventes færdigetableret i Der ønskes overført 0,4 mio. kr. til De samlede overførsler for anlæg på Sundhedsområdet fremgår af skemaet nedenfor. Side 7 af 8

8 1.000 kr. Overføres Anlæg - Sundhedsområdet fra Bemærkninger 2015 til 2016 Aalborg Universitetshospital Ombygning af røntgenstue Renovering af elevatorer 131 Udvidet serviceby 458 Psykiatrisk, udflytning Forberedende arbejder/infrastruktur Fertilitetsklinik, strukturtilpasninger Heraf omprioritering: 750 Etablering af rørpost mellem afsnit Nord og Syd Omprioritering Sygehus Vendsyssel Udbygning og renovering af Sygehus Vendsyssel Projektet er forsinket Nyt Aalborg Universitetshospital Gennemførelse af udbudsproces - nyt rensningsanlæg Omprioritering Redundant tunnel Sygehus Thy/Mors 2 OP-stuer, strukturtilpasninger Forlænget udbudsproces Fælles Renovering af elevatorer, Psykiatrien Projektet er forsinket Hellikopterlandingsplads 400 I alt Sundhedsområdet Specialsektoren På anlægsområdet vedrørende Specialsektoren udgør det oprindelige anlægsbudget 84,7 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2014 på ca. 11,1 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør herefter ca. 95,8 mio. kr. Der forventes et regnskabsresultat på ca. 22,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest forsinkelser. Ca. 16,8 mio. kr. vedrørende igangværende projekter forventes overført til Overførslen til 2016 er specificeret nedenfor: Anlæg - Specialsektoren kr. Overføres fra 2015 til 2016 Specialsektoren Sødisbakke, rammebeløb til renovering - etape Sødisbakke,Etablering af aktivitets- og samværstilbud - etape Visborggård Kærvang, Nykøbing Mors Skovvænget og Vestervang 535 Boform Brovst 931 Ekstraordinær vedligeholdelse og arbejdsmiljøprojekter I alt Specialsektoren Kvalitetsfondsprojektet Kvalitetsfondsprojektet fungerer som et lukket økonomisk kredsløb i Region Nordjylland, og det betyder at uforbrugte midler i ét år vil henstå i den samlede pulje til senere forbrug. Der er således ikke tale om deciderede budgetoverførsler mellem årene. Der aflægges særskilt afrapportering for Kvalitetsfondsprojektet, Nyt Aalborg Universitetshospital for Regionsrådet. Side 8 af 8

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regionens økonomiske situation 2015

Regionens økonomiske situation 2015 Regionens økonomiske situation 2015 forslag til imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdet Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Den 11. maj behandlede Forretningsudvalget kvartalsrapport 1 og dermed

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)

Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 6. juli, 2017 NOTAT Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent.

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent. Bilag 2: Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien 2016 1. Formål I 2014 og 2015 har de psykiatriske afdelinger haft et betydeligt mindreforbrug, som har været med til at generere

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Overførsler fra 2014 til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Sundhed og ældre Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Sundhedsområdet Rehabiliteringsenheden 423,8 19.348,1

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat.

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat. Reguleringer af budgetrammer for 2015 som følge af lov- og cirkulæreændringer. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Økonomirapport

Økonomirapport Økonomirapport 0-2016 Med baggrund i regnskabsresultat for 2015 præsenteres hermed det første økonomiske skøn for 2016 i form af Økonomirapport 0. Formålet med Økonomirapport 0 er at sikre rettidig vurdering

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere