REFERAT. Bemærkninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Bemærkninger:"

Transkript

1 REFERAT Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice Mødedato: Fredag den 28. juni 2013 Mødested: Mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Afbud: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Budgetkontrol på det specialiserede sociale område i Budgetkontrol 2013 på det lovbundne område budgetkontrol under Arbejdsmarkedsudvalget i budgetkontrol 2013 for Udvalget for Plan og Miljø budgetkontrol Budgettet for 2014 og overslagsårene for Arbejdsmarkedsudvalget Budgettet for 2014 og overslagsårene Budgettet for 2014 og overslagsårene Eventuelt 17 Bilagsoversigt 18 Underskriftsside 20 1

3 1. Godkendelse af dagsorden DIWILA Åben sag Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Godkendt Budgetkontrol på det specialiserede sociale område i 2013 Ditbpo / 13/14779 Åben sag Sagsfremstilling I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede regler, skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede sociale område, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede. For at sikre oversigternes sammenlignelighed og for at øge gennemskueligheden i udgiftsudviklingen er det et krav, at kvartalsoversigten som minimum indeholder følgende oplysninger for de relevante funktioner: 1) Budget for pågældende år, 2) Evt. korrigeret budget og 3) Forventet regnskab. Oversigten er vedlagt som bilag. Oversigten skal ledsages af en forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel budgettet og et evt. korrigeret budget. Se vedlagte bilag. De områder som indgår i opgørelsen over det specialiserede område er nærmere beskrevet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede regelsæt. Det område som vedrører udvalgets ansvarsområde er funktion Beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens 103, hvor der er budgetteret med en netto udgift på kr. i 2013 for syv medarbejdere ansat i beskyttet beskæftigelse i værkstedsafsnittet ved Kompetencecentret. Regnskabet forventes at være på kr. i Afvigelsen mellem korrigeret budget og forventet regnskab på kr. skyldes en mindreindtægt i form af betaling fra andre kommuner. Byrådet vedtog i mødet den 26. maj 2011 (pkt. 426) at kvartalsoversigter forelægges de berørte stående udvalg forud for behandling i Byrådet. Erhvervs- og Borgerservice forelægger indberetningen til orientering for Arbejdsmarkedsudvalget. Procedure 2

4 Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni Sagen indgår i en samlet sagsfremstilling som fremsendes af den Centrale Stab til efterretning for Byrådet den 27. august Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice. Erhverv og Borgerservice, Staben, indstiller: At Arbejdsmarkedsudvalget tager oversigten til efterretning. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge orienterede om 2. budgetkontrol. Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning. Bilag: 1 Specialiserede område - bilag 1-2. budgetkontrol (229924/13) Fællesskabelon økonomisk ledelsesinformation - det specialiserede sociale område (229899/13) Budgetkontrol 2013 på det lovbundne område DILOHE / 13/14779 Åben sag Sagsfremstilling Erhvervs- og Borgerservice har udarbejdet den 2. budgetkontrol på forsørgelsesområdet i 2013 på baggrund af de første fem måneders forbrug. Der er tale om et overordnet skøn, hvilket skal ses i sammenhæng med den usikkerhed, som området generelt afspejler dels i forhold til konjunkturudviklingen, i forhold til ny lovgivning, men også i 3

5 forhold til udviklingen i antallet af borgere som henvender sig for at få kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge, ledighedsydelse, førtidspension mm. På baggrund af ovenstående forhold har serviceområdet foretaget en samlet økonomisk vurdering af områdets udgifter og indtægter for hele Budgetkontrollen har en afsmittende effekt for budget 2014 og overslagsårene. Disse vil senere blive fremført i en særskilt sag. Ændringerne i budgetkontrollen er beskrevet i vedlagte notat. Økonomiske forhold Procedure Budgetkontrollen på forsørgelsesområdet behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Økonomiudvalget den 12. august 2013 Byrådet den 27. august 2013 Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller: at bevillingspåtegningen anbefales og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, 4

6 At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge og Rune orienterede om 2. budgetkontrol De nye regler for tilkendelse af førtidspension blev uddybet, da denne lovændring har givet mange reaktioner fra borgerne, og bevirket et øget arbejdspres på jobcenteret. Seniorjobordningen samt ledighedsydelsen blev herefter drøftet. Bilag: 1 Notat vedr. 2. BK på forsørgelsesområdet (244468/13) budgetkontrol under Arbejdsmarkedsudvalget i 2013 DIHASK / 13/14779 Åben sag Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2013 skal der udarbejdes i alt 3 budgetkontroller i løbet af Den 2. budgetkontrol fremlægges i denne sag. Der har været foretaget en gennemgang af samtlige driftsområder. Budgetkontrollen består af dels en beskrivelse af udvalgets aktuelle økonomiske udfordringer samt en beskrivelse af de beløbsneutrale bevillingsmæssige korrektioner mellem udvalg, og endelig en vurdering af udvalgets forventede regnskab for Aktuelle økonomiske udfordringer: Udvalget har p.t. ingen økonomiske udfordringer Det kan oplyses, at der er foretaget budgetkontrol på forsørgelsesområdet på baggrund af de første 5 måneders forbrug og i den forbindelse vurderet, at der kan tilføres kassen 24 mio. kr. i En nærmere forklaringer hertil fremgår af vedhæftede notat. Økonomiske forhold Denne budgetkontrol medfører at Arbejdsmarkedsudvalget reduceres under servicerammen med 0,114 mio. kr. i

7 En nærmere beskrivelse af +/- bevillingerne fremgår af bilag 2 bemærkningerne til driften. Procedure Efter behandling i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013, fremsendes sagen til Økonomi & Udbud, som udarbejder en fælles sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 12. august og Byrådet den 27. august Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og borgerservice Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller: At den 2. budgetkontrol 2013 for Arbejdsmarkedsudvalget anbefales, og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge orienterede om 2. budgetkontrol Orienteringen blev drøftet og taget til efteretning Bilag: 1 A2 - AU Bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (240349/13) 2 A3 - AU Fagudvalgets forventede regnskab BK (240362/13) 3 A - AU Sammenfatning pr. fagudvalg 2. BK 2013 (240457/13) 4 Notat vedr. 2. BK på forsørgelsesområdet (244468/13) 6

8 5. 2. budgetkontrol 2013 for Udvalget for Plan og Miljø DIGIVE / 13/10692 Åben sag Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2013 skal der udarbejdes i alt 3 budgetkontroller i løbet af Den 2. budgetkontrol fremlægges i denne sag, og består for Udvalget for Plan og Miljøs vedkommende af en gennemgang af samtlige driftsområder. Budgetkontrollen omfatter først og fremmest en redegørelse for aktuelt stade på realiseringen af udvalgets effektiviseringer. Derudover indgår en beskrivelse af udvalgets aktuelle økonomiske udfordringer. Herefter en beskrivelse af de beløbsneutrale bevillingsmæssige korrektioner mellem udvalg, og endelig en vurdering af udvalgets forventede regnskab for Økonomiske forhold Det aktuelle stade på Udvalget for Plan og Miljøs realisering af effektiviseringer: 1. Større indtjening Haderslev Havn lystbåde på kr. fra For at projektet kan gennemføres, betinger det at kontrakten med Sejlsporten der udløber 31/ ikke forlænges ved genforhandling. Udvalget for Plan og Miljøs økonomiske udfordringer: Der er en samlet udfordring på udvalget område på ca. 10 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. er en fast besparelse fra 2013 og fremadrettet. Udfordringerne er følgende: 1. Der var i 2012 et merforbrug på Vinter på 3 mio. kr. Heraf blev 1,2 mio. kr. fundet ved egenfinansiering. Budgettet for 2013 er dermed reduceret med 1,8 mio. kr. Der er et merforbrug pål Vinter på 2,1 mio. kr. i 1. halvår Der forventes et samlet merforbrug på ca. 7-9 mio. kr. i Der vil blive udarbejdet særskilt sag til udvalget med henblik på drøftelse og stillingstagen til den økonomiske udfordring. 2. Der resterer en permanent udfordring på 0,6 mio. kr. fra handlekatalog 2011, hvor der skulle reduceres med 2 planlæggere. Det er pt. kun reduceret med 1 årsværk fra 2012, hvorfor der er oparbejdet et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012, samlet 1,4 mio. kr. Der vil blive udarbejdet en særskilt sag til til udvalget med henblik på drøftelse og stillingstagen til den økonomiske udfordring. Beløbsneutrale bevillingsmæssige korrektioner: 7

9 Der flyttes en medarbejder i Plan og Ejendomsudvikling, fra Økonomiudvalgets område til Udvalget for Plan og Miljø. Forventet regnskab 2013: Der henvises til bilag 3. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Plan og Miljø den 24. april Sagen fremsendes til Økonomi & Udbud den 18. juli 2013 som udarbejder en fælles sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet i august. Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, staben, Erhvervs- og borgerservice Erhvervs- og Borgerservice indstiller: At 2. budgetkontrol 2013 for Udvalget for Plan og Miljø anbefales, og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Udvalget for Plan og Miljø den 24. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt idet udvalget gør opmærksom på, at budgettet for vintervedligeholdelse vil overskride rammen Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge og Rune orienterede om 2. budgetkontrol Budgetrammen i forbindelse med vintervedligeholdelsen blev uddybet og drøftet. Bilag: 1 A - Sammenfatning af UPM 2. budgetkontrol 2013 (237617/13) 2 A1 - Handlekatalog for UPM tilbagemelding (237622/13) 3 A2 - UPM bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (237625/13) 4 A3 - UPM forventet regnskab 2013 i fm. 2. budgetkontrol (237630/13) 8

10 6. 2. budgetkontrol 2013 DIAMTU / 13/8229 Åben sag Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2013 skal der udarbejdes i alt 3 budgetkontroller i løbet af Den 2. budgetkontrol fremlægges i denne sag, og består for Udvalget for Kultur og Fritids vedkommende af en gennemgang af samtlige driftsområder. Budgetkontrollen omfatter først og fremmest en redegørelse for aktuelt stade på realiseringen af udvalgets effektiviseringer. Der indgår derudover en beskrivelse af udvalgets aktuelle økonomiske udfordringer samt en beskrivelse af de beløbsneutrale bevillingsmæssige korrektioner mellem udvalg, og endelig en vurdering af udvalgets forventede regnskab for Økonomiske forhold Det aktuelle stade på Udvalget for Kultur og Fritids realisering af effektiviseringer: Aktivitetshuset: Effektiviseringskrav på 0,9 mio. kr. årligt fra 2011: Grundet lange opsigelsesvarsler var det ikke muligt at realisere hele beløbet i 2011, og Aktivitetshuset har derfor oparbejdet et underskud, som Udvalget for Kultur og Fritid tidligere har godkendt kan afvikles inden udgangen af Aktivitetshusets regnskab for 2012 tyder p.t. på, at det vil være realistisk at overholde denne aftale om afvikling af underskuddet. Haderslev Bibliotekerne: Effektiviseringskrav på 2,6 mio. kr. årligt fra 2011: Grundet lange opsigelsesvarsler har Haderslev Bibliotekerne også kæmpet med et oparbejdet underskud, hvilket regnskabet for 2012 viste med et underskud på 0,856 mio. kr. Haderslev Bibliotekerne vurderer, at det vil være realistisk at afvikle det oparbejdede underskud inden udgangen af Dette kræver udvalgets godkendelse, hvorfor der vil blive fremført en særskilt sag herom. Udvalgets økonomiske udfordringer: Haderslev Musikskole: Som nævnt i tidligere budgetkontroller har Haderslev Musikskole en større økonomisk udfordring, som skyldes et efterslæb fra tidligere år, samt vanskeligt styrbare udgifter på MGK. Haderslev Musikskole beder derfor i en særskilt sag om lov til at afdrage det oparbejdede underskud på 1,5 mio. kr. over en årrække. Historisk Arkiv: Historisk Arkiv flyttede i 2012 ind i den tidligere REVA-bygning på Kløvervej i Haderslev. Bygningen blev overtaget fra Arbejdsmarkedsudvalget uden driftsbudget. Det er beregnet, at de årlige driftsomkostninger udgør 0,384 mio. kr. Historisk Arkiv har selv fundet finansiering af de 0,217 mio. kr., men der mangler således stadig 0,167 mio. kr. årligt i budgettet. Hertil kommer en økonomisk udfordring på 0,327 mio. kr., som er det overførte underskud fra 2012 til

11 Beløbsneutrale bevillingsmæssige korrektioner: For Udvalget for Kultur og Fritids vedkommende tilføres årligt 0,346 mio. kr. fra Økonomiudvalget som følge af et udbud på pasning af grønne områder under Kultur og Fritid, som blev dyrere end forventet. Forventet regnskab 2013: Udvalget for Kultur og Fritids forventede regnskab for 2013 udgør netto 77,743 mio. kr. Ovennævnte punkter er uddybet nærmere i de vedlagte bilag. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. juni 2013, hvorefter sagen fremsendes til Økonomi & Udbud, som udarbejder en fælles sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 12. august 2013 og Byrådet den 27. august Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice. Erhvervs- og Borgerservice, Kultur og Fritid indstiller, at 2. budgetkontrol 2013 for Udvalget for Kultur og Fritid anbefales, og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. juni 2013 Afbud/fraværende: Maria Damgaard, Uwe Jessen Godkendt. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge orienterede om 2. budgetkontrol De økonomiske udfordringer i forbindelse med budgetrammen blev drøftet. Bilag: 1 A - Sammenfatning pr. fagudvalg (232104/13) 2 A2 - Bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (232110/13) 3 A3 - Fagudvalgets forventede regnskab 2013 (232112/13) 4 A1 - Aktuelt stade på realisering af fagudvalgenes effektiviseringer (232108/13) 10

12 7. Budgettet for 2014 og overslagsårene for Arbejdsmarkedsudvalget DIHASK / 13/6768 Åben sag Sagsfremstilling Budgetgrundlaget for 2014 og overslagsårene 2015 til 2017 blev udarbejdet ultimo april måned Budgetgrundlaget svarer til det vedtagne budget for 2013 fremskrevet med de forventede pris- og lønskøn samt korrigeret for økonomiske konsekvenser af beslutninger truffet af Byrådet efter budgetvedtagelsen i oktober I perioden fra april og indtil dags dato er det administrative basisbudget for 2014 samt overslagsårene udarbejdet. Basisbudgettet indeholder administrationens bud på overholdelse af budgetrammerne. Basisbudgettet skal behandles af fagudvalget og skal den 20. august måned på Økonomiudvalgets møde præsenteres af formanden. Udvalgets samlede godkendte budgetramme for 2014 og frem er følgende: kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Servicerammen Lovbundne I alt Fagudvalget skal gennemføre en realistisk budgetlægning ud fra pris gange mængde. Overstiger den realistiske budgetlægning den tildelte ramme, skal der udarbejdes kompenserende handlingsforslag, som sikrer, at rammen bliver overholdt. Fagudvalgene skal synliggøre konsekvenserne af de handlingsforslag, som er planlagt gennemført. En detaljeret beskrivelse af de budgetterede udgifter og indtægter fremgår af de specielle bemærkninger som er vedlagt sagen. Der vil også her være uddybende forklaringer til de budgetforudsætninger som ligger til grund for budgettet, hvilket især gør sig gældende på det lovbundne område. Økonomiske forhold Den 10. juni 2013 er rammen under Arbejdsmarkedsudvalget som ovenstående. De +/- bevillinger som er foretaget mellem budgetgrundlaget og basisbudgettet fremgår at vedlagte bilag. 11

13 Procedure Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller, At udvalget godkender at der indarbejdes en merudgift til jobrotationsordningen på kr i 2014 og frem til aflønning af 1 fuldtidskonsulent samt øvrige personaleudgifter så som uddannelse, kontorhold, kørsel m.m. Udgiften finansieres indenfor udvalgets samlede ramme på området jobtræningsordninger funktion At basisbudgettet drøftes og godkendes Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering og derefter til drøftelse. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning At budget 2014 drøftes Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen en godkendt Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge har været til møde i Odense i forbindelse med regeringsaftalen. Der er fra regeringens side 3 fokusområder: Sundhed Den nye skolereform Arbejdsmarkedsreformen Helge redegjorde for budgettet for Der er ikke nogle ændringer i kommunernes økonomi for Der forventes ingen personalemæssige ændringer i forbindelse med budget

14 Udvalget peger på vigtigheden af at ekstra beskæftigelse, som bliver finansieret af projektmidler, gøres bekendt i organisationen. Der ønskes en korrektion af organisationsplanen, således at de 2 afdelingsledere i Staben rettes til teamledere. Bilag: Dagpenge Forsikrede Ledige 2014 færdig (211388/13) De forsikrede ledige 2014 færdig (211391/13) Fællesområdet Jobcentret 2014 færdig (211386/13) Fællesområdet Jobcentret 2014 færdig (211384/13) løntilskud mv færdig (211376/13) sygedagpenge 2014 færdig (211329/13) førtidspension færdig (211326/13) stab og adm færdig (211430/13) Revalidering 2014 færdig (211375/13) Kontanthjælp 2014 færdig (211373/13) kontanthjælp 2014 færdig (211370/13) Sociale formål 2014 færdig (211334/13) førtidspension før færdig (211322/13) førtidspension 2014 færdig (211321/13) Repatiering 2014 færdig (211318/13) Introduktionsydelse 2014 Færdig (211313/13) YdelsesCenter færdig (229655/13) Introduktionsprogrammet 2014 Færdig (211309/13) Supplerende fleksjobpulje 2014 færdig (211400/13) Jobcentret bygning 2014 Færdig (211408/13) Administration af Jobcentret 2014 færdig (211417/13) Fællesområdet Direktør færdig (211424/13) Kommisioner, råd og nævn færdig (227754/13) Servicejob færdig (217197/13) Seniorjob færdig (206482/13) Løntilskud til ledige i kommuner færdig (211396/13) Produktionsskole færdig (206502/13) Beskyttet beskæftigelse færdig (206498/13) Andre faste ejendomme færdig (216682/13) KompetenceCenter - fællesområdet færdig (206496/13) Kompentencecenter - Projekter færdig (206492/13) Kompetancecenter - Værkstedsafsnittet færdig (206494/13) 33 AU Drift - Skema A1 (236028/13) 34 AU Drift - Skema A2 (236032/13) 13

15 8. Budgettet for 2014 og overslagsårene DIGIVE / 13/8937 Åben sag Økonomiske forhold Der er udarbejdet et budgetgrundlag som overholder de ovennævnte rammer for Udvalget for Plan og Miljøs område. De +/- bevillinger som er foretaget mellem budgetgrundlaget og basisbudgettet fremgår at vedlagte bilag. Procedure Sagen behandles i udvalget for Plan og Miljø den 24. juni 2013 Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice Erhvervs- og Borgerservice indstiller, At basisbudgettet for drøftes og godkendes Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering og derefter til drøftelse. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning At budget 2014 drøftes Beslutning i Udvalget for Plan og Miljø den 24. juni 2013 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge orienterede om budgettet for Der er ikke nogle ændringer i kommunernes økonomi for Flytningen af Teknik og Miljø samt evt. indflydelsen af denne udgift på budgettet blev drøftet. Flytningen af Teknik og Miljø vil som udgangspunkt ikke have indflydelse på budgettet. Bilag: 1 A1 - Budget for Udvalget for Plan og Miljø (235968/13) 2 A2 - specifikation til budgetforslag for UPM (236006/13) 3 Specielle bemærkninger for UPM for (237609/13) 14

16 9. Budgettet for 2014 og overslagsårene DIAMTU / 13/8170 Åben sag Sagsfremstilling Budgetgrundlag for 2014 og overslagsårene 2015 til 2017 blev udarbejdet ultimo april måned Budgetgrundlaget svarer til det vedtagne budget for 2013 fremskrevet med de forventede pris- og lønskøn samt korrigeret for økonomiske konsekvenser af beslutninger truffet af Byrådet efter budgetvedtagelsen i oktober I perioden fra april og indtil d.d. er det administrative basisbudget for 2014 samt overslagsårene udarbejdet. Basisbudgettet indeholder administrationens bud på overholdelse af budgetrammerne. Basisbudgettet skal behandles af fagudvalget og formanden præsenterer det på Økonomiudvalgets møde den 20. august Udvalget for Kultur og Fritids samlede godkendte budgetramme for 2014 og frem er følgende: kr. Budget Budget Budget Budget Servicerammen Fagudvalgene skal gennemføre en realistisk budgetlægning ud fra pris gange med mængde. Overstiger den realistiske budgetlægning den tildelte ramme skal, der udarbejdes kompenserende handlingsforslag som sikrer, at rammen bliver overholdt. Fagudvalgene synliggør konsekvenserne af de handlingsforslag, som er planlagt gennemført. En mere detaljeret beskrivelse af de budgetterede udgifter og indtægter fremgår af de specielle bemærkninger som er vedlagt sagen. Der vil også her være uddybende forklaringer til de budgetforudsætninger som ligger til grund for budgettet. Økonomiske forhold Der er udarbejdet et budgetgrundlag som overholder de ovennævnte rammer for Udvalget for Kultur og Fritids område. De +/- bevillinger som er foretaget mellem budgetgrundlaget og basisbudgettet fremgår af vedlagte bilag. Det kan derudover oplyses, at flere selvejende haller udvider og melder omkring stigning i aktivitetstimerne, hvilket forventeligt medfører en stigning i tilskud på omkring kr. årligt. Kultur og Fritid betaler for foreningernes brug af private skolers lokaler. I to eksempler betaler Kultur og Fritid lokaletilskud til to multihuse i forlængelse af salg af skoler, hvilket er beregnet til en årlig merudgift på ca kr. 15

17 Der henvises i øvrigt til vedlagte notat. Ovenævnte forhold på i alt kr. er ikke indeholdt i budgetgrundlaget for 2014, hvorfor Kultur og Fritid i en senere sag forelægger forslag til finansiering. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. juni Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert, Staben, Erhvervs- og Borgerservice. Erhvervs- og Borgerservice, Kultur og Fritid indstiller, at basisbudgettet for drøftes og godkendes. at der, inden budgettet vedtages, vil blive fremlagt en handleplan, som udreder kompencerende besparelser for potentiel overskridelse på lokaletilskudskontoen. Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. juni 2013 Afbud/fraværende: Maria Damgaard, Uwe Jessen Udvalget godkendte budgettet idet det forudsættes, at driftsfinansieringen af Skatecity, der ligger uden for udvalgets ramme, falder på plads. at der fremlægges en handleplan, som udreder kompenserende besparelser for potentielle overskridelser på lokaletilskudskontoen. Supplerende sagsfremstilling Der bliver givet en orientering og derefter til drøftelse. Erhvervs- og Borgerservice indstiller overfor Service-MED, At orienteringen tages til efterretning At budget 2014 drøftes Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Helge orienterde om budgettet for Der er ikke nogle ændringer i kommunernes økonomi for Kultur og Fritids udgifter i forbindelse med kloakseparering blev drøftet. 16

18 Det er et ønske, at MED så tidligt som muligt bliver orienteret om budgettet for 2014, så Service-MeD i efteråret kan være med til at præge processen. Bilag: 1 Skema A1 - UKF drift juni 2013 (236866/13) 2 Skema A2 - UKF drift juni 2013 (236880/13) 3 Specielle bemærkninger UKF juni 2013 (237035/13) 4 Notat om budgetudfordringer (233496/13) 10. Eventuelt DIWILA Åben sag Beslutning i Service-MED i Erhvervs- og Borgerservice den 28. juni 2013 Afbud/fraværende: Poul Jørgen Christensen, Winnie Laugesen Rune orienterede om flytning af Teknik og Miljø fra Vojens til Schaumanns i Haderslev. Der har i den forbindelse være fokus på de personalemæssige konsekvenser af flytningen- og det fysiske arbejdsmiljø, Processen er i gang, og det er målet, at hele Teknik og Miljø flytter ud på Schaumanns den 1. januar Processen blev herefter drøftet. I ønskes alle en god ferie. 17

19 Bilagsoversigt Budgetkontrol på det specialiserede sociale område i Specialiserede område - bilag 1-2. budgetkontrol (229924/13) Fællesskabelon økonomisk ledelsesinformation - det specialiserede sociale område (229899/13) Budgetkontrol 2013 på det lovbundne område 1. Notat vedr. 2. BK på forsørgelsesområdet (244468/13) budgetkontrol under Arbejdsmarkedsudvalget i A2 - AU Bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (240349/13) 2. A3 - AU Fagudvalgets forventede regnskab BK (240362/13) 3. A - AU Sammenfatning pr. fagudvalg 2. BK 2013 (240457/13) 4. Notat vedr. 2. BK på forsørgelsesområdet (244468/13) budgetkontrol 2013 for Udvalget for Plan og Miljø 1. A - Sammenfatning af UPM 2. budgetkontrol 2013 (237617/13) 2. A1 - Handlekatalog for UPM tilbagemelding (237622/13) 3. A2 - UPM bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (237625/13) 4. A3 - UPM forventet regnskab 2013 i fm. 2. budgetkontrol (237630/13) budgetkontrol A - Sammenfatning pr. fagudvalg (232104/13) 2. A2 - Bemærkninger til 2. budgetkontrol 2013 (232110/13) 3. A3 - Fagudvalgets forventede regnskab 2013 (232112/13) 4. A1 - Aktuelt stade på realisering af fagudvalgenes effektiviseringer (232108/13) 7. Budgettet for 2014 og overslagsårene for Arbejdsmarkedsudvalget Dagpenge Forsikrede Ledige 2014 færdig (211388/13) De forsikrede ledige 2014 færdig (211391/13) Fællesområdet Jobcentret 2014 færdig (211386/13) Fællesområdet Jobcentret 2014 færdig (211384/13) løntilskud mv færdig (211376/13) sygedagpenge 2014 færdig (211329/13) førtidspension færdig (211326/13) stab og adm færdig (211430/13) Revalidering 2014 færdig (211375/13) Kontanthjælp 2014 færdig (211373/13) kontanthjælp 2014 færdig (211370/13) Sociale formål 2014 færdig (211334/13) førtidspension før færdig (211322/13) førtidspension 2014 færdig (211321/13) Repatiering 2014 færdig (211318/13) Introduktionsydelse 2014 Færdig (211313/13) YdelsesCenter færdig (229655/13) Introduktionsprogrammet 2014 Færdig (211309/13) Supplerende fleksjobpulje 2014 færdig (211400/13) Jobcentret bygning 2014 Færdig (211408/13) Administration af Jobcentret 2014 færdig (211417/13) Fællesområdet Direktør færdig (211424/13) Kommisioner, råd og nævn færdig (227754/13) 18

20 Servicejob færdig (217197/13) Seniorjob færdig (206482/13) Løntilskud til ledige i kommuner færdig (211396/13) Produktionsskole færdig (206502/13) Beskyttet beskæftigelse færdig (206498/13) Andre faste ejendomme færdig (216682/13) KompetenceCenter - fællesområdet færdig (206496/13) Kompentencecenter - Projekter færdig (206492/13) Kompetancecenter - Værkstedsafsnittet færdig (206494/13) 33. AU Drift - Skema A1 (236028/13) 34. AU Drift - Skema A2 (236032/13) 8. Budgettet for 2014 og overslagsårene 1. A1 - Budget for Udvalget for Plan og Miljø (235968/13) 2. A2 - specifikation til budgetforslag for UPM (236006/13) 3. Specielle bemærkninger for UPM for (237609/13) 9. Budgettet for 2014 og overslagsårene 1. Skema A1 - UKF drift juni 2013 (236866/13) 2. Skema A2 - UKF drift juni 2013 (236880/13) 3. Specielle bemærkninger UKF juni 2013 (237035/13) 4. Notat om budgetudfordringer (233496/13) 19

21 Underskriftsside Rune Larsson Formand Kamma Løhmann Søren-Peter Andersen Anne-Mette Michelsen Helge Gellert Rene Dele Ole Bak Malle Gunnar Møhl Ole Finnerup Larsen Pia Nørgaard Lind-Christensen /Winnie Laugesen 20

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 5 Mødedato: 19.05.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-16.35 Ole Pilgaard Andersen, Torben Engholm Mødested: mødelokale 2 Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-04-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Finn Lykkeskov, Tonny Thomsen, Allan Emiliussen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: Jobcenter, Østergade 48, 3. sal Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Irene Høgh, Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 29-06-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:05 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v.

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v. Bilag 1 Procedure i forbindelse med afsked v Bente Bjørn Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v. Formålet med forhandlingerne er at nå

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere