Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau."

Transkript

1 Dansk Produktoverblik 2 Introduktion 3 Aktivering 4 Montering 6 Fejlfinding & gode råd 9 Vedligeholdelse 10 Service & garanti 10 Certifikater & godkendelser 11 DK

2 Produktoverblik Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau. Ændrer indstillinger, aktiverer / deaktiverer radiostyret ur. Set udefra Stort display som viser parkeringsidspunktet. Klisterpuder som holder produktet fast på forruden. Under låget RESET: Nulstiller produktet Brug en nål eller papir-klips til at gå tilbage til fabriksindstillingen. Batterirum 2 DK

3 Introduktion JACOB JENSEN Electronic Parking Disc er den elektroniske parkeringsskive, der automatisk registrerer og viser, hvornår bilen er parkeret. Produktet sættes fast på indersiden af bilens forrude. Parkeringstidspunktet vises i to LCD-displays. Produktet registrerer selv, når bilen startes, køres og parkeres. Parkeringstidspunktet i displayet kan dog ændres manuelt. Under kørsel fungerer displayet som ur og er synkroniseret med et internationalt radiosignal, der gør uret helt præcist. Rene linjer, simple former, kontraster mellem lyst og mørkt. Et unikt, rent og klassisk formsprog udviklet af Jacob Jensen og forædlet af hans søn, Timothy Jacob Jensen. To generationer af danske designere, som, gennem mere end 50 år, har bidraget til dagliglivets æstetik og glæde ved at designe produkter af ekstraordinær kvalitet til brug i hverdagen. Med JACOB JENSEN beviser designerne, at telefoner, ure, briller, køkkenting og andre hverdagsprodukter, som vi omgiver os selv med, kan være fyldt med inspiration, fundamental renhed og rolig skønhed. DK 3

4 Aktivering Isæt batterier 1. Drej produktets flade side i retning mod uret, så de to dele skilles fra hinanden, og batteridækslet kommer til syne. 2. Tag batteridækslet af, og isæt to batterier (AA-batterier) oven på den sorte batterisnor. Husk at sikre, at batteriernes poler vender, som vist i batteriholderen. 3. Begge LCD-displays viser nu automatisk 12: Saml herefter produktet igen ved at dreje de to dele på hinanden denne gang i retning med uret. Tapperne skal passe i hakkene på drejeslisken. Når batterierne er brugt op, lyder en alarm, og symbolet vises i det lille (indre) display. Gentag herefter ovenstående procedure. NB! Det er nødvendigt at gentage indstillinger for ur og aktivere parkeringsfunktionen efter hvert batteriskift! Automatisk indstilling af ur Et symbol i det lille (indre) displays øverste venstre hjørne viser, at uret automatisk søger efter radiosignalet fra Frankfurt. = stærkt signal = svagt signal = intet signal Hvis signalet er stærkt, vil søgningen vare op til 10 minutter hvis signalet er svagt, kan søgningen vare op til 24 timer. Signalets styrke kan variere alt efter lokale forhold og bilrudens type. 4 DK

5 Tryk og hold knappen inde i et par sekunder for at aktivere/genstarte søgningen. Tryk og hold knappen inde i et par sekunder for at afbryde søgningen. Manuel indstilling af ur Det er muligt at indstille uret manuelt, hvis radiosignalet er svagt, eller hvis produktet straks skal tages i brug. 1. Tryk på knappen SET, og hold den inde i et par sekunder, indtil timetallet blinker. 2. Indstil korrekt timetidspunkt ved at benytte eller. 3. Tryk på SET for at skifte til minuttal. 4. Indstil korrekt minuttidspunkt ved igen at benytte eller. 5. Tryk på SET, og uret er nu indstillet. Bemærk: Tasterne låses 5 minutter efter parkering. Aktiveres igen ved kørsel eller reset. Efter manuel indstilling vil uret fortsætte sin søgning efter radiosignalet. Synkronisering med radiosignalet fra Frankfurt Uret i Electronic Parking Disc er programmeret til at synkronisere automatisk, når det er inden for en radius af 1500 kilometer (932 miles) fra radiosignalet DCF-77. Signalet udsendes fra en antenne i Frankfurt am Main, Tyskland. Uret vil modtage et opdateret signal seks gange dagligt og på den måde altid være helt præcist. Hvis produktet benyttes uden for antennens radius, eller hvis radiosignalet er for svagt, er det nødvendigt at indstille uret manuelt som beskrevet ovenfor. DK 5

6 Montering Indtil parkeringsfunktionen aktiveres, vil de to displays automatisk slukke, hvis ingen knapper berøres indenfor to minutter. Uret og den automatiske søgning efter radiosignalet vil fortsat være aktivt, selvom displayet er slukket. Displays tænder igen ved tryk på en vilkårlig tast, indtil parkeringsfunktionen aktiveres. 1. Affedt grundigt det område på indersiden af bilens forrude, hvor produktet skal sættes fast. Brug sprit eller anden rensevæske. 2. Fjern beskyttelsesfilmen fra de tre små klæbepuder på produktets flade side, og montér skiven på indersiden af bilens forrude i nederste højre hjørne. 3. Det er vigtigt at sikre, at det store display på produktets yderside er synligt udefra. Placeringen er vigtig For at produktet er gyldigt som p-skive, er det et krav fra Færdselstyrelsen, at det er korrekt monteret på bilens forrude i nederste højre hjørne. Kun nødvendigt at indstille én gang Når parkeringsfunktionen er indstillet som beskrevet i det følgende, er produktet klar til brug. Indstillingen skal foretages, før produktet benyttes første gang. Det er herefter ikke længere nødvendigt at foretage flere indstillinger før efter næste batteriskift. 6 DK

7 Aktivering af parkeringsfunktionen Inden første parkering eller ved batteriskift bør man altid sikre at parkeringsfunktionen er rigtig indstillet og at parkeringstidspunktet vises korrekt. 1. Med motoren startet trykkes samtidig på SET og på. Hold begge knapper inde indtil 3 korte og et langt bip har lydt. Et P kommer til syne i nederste venstre hjørne på det indre display. Produktet er nu klart til brug. Produktet kan til enhver tid nulstilles til sine oprindelige fabriksindstillinger. Det sker ved at dreje produktets forside af og trykke en spids genstand ned i hullet RESET. Ved parkering (når motoren er slukket) vil begge displays altid vise parkeringstidspunktet med mindre de er slukket manuelt, inden tastaturet låser efter 5 minutter. Under kørsel (når motoren er tændt) vil begge displays altid vise ur efter ca. 2 minutters kørsel med mindre displays slukkes manuelt. Ved at trykke på SET er det muligt at skifte mellem følgende tre funktioner: a) Ur b) Parkeringstidspunkt c) Displays slukket DK 7

8 Når bilen parkeres Hver gang bilen parkeres og motoren slukkes, angives indstillingen af parkeringstid af to korte bib. Electronic Parking Disc vil automatisk fastsætte parkeringstidspunktet til nærmeste kvarter. Hvis bilen for eksempel parkeres klokken 14:05, vil begge displays fastsætte parkeringstidspunktet til klokken 14:15. Op til fem minutter efter bilen er parkeret, er det muligt at ændre parkeringstidspunktet manuelt 1. Tryk på SET, og hold knappen inde i et par sekunder. Justér parkeringstidspunkt ved at benytte eller. 2. Hvis bilen parkeres på et område uden restriktioner, kan displays slukkes ved at trykke på SET. Hvis parkeringstidspunktet ikke ændres manuelt, låser tastaturet efter fem minutter. Når bilen flyttes Når motoren startes, og bilen kører, skifter begge displays tilbage til almindeligt ur efter cirka 2 minutter alt efter køremåde. Tastaturet er låst op automatisk efter 30 sekunder. Vær særlig opmærksom herpå ved meget kort kørsel. Du skal da indstille p-tiden manuelt. Måler selv, når bilen starter, kører og parkeres Teknologien i Electronic Parking Disc måler selv når bilen starter, kører og parkeres. På den måde kan produktet altid præcist angive, hvornår bilen parkeres. 8 DK

9 Fejlfinding & gode råd Hvis produktets ur ikke opfanger et tilstrækkeligt kraftigt radiosignal kan det skyldes: 1. At signalet kan være svagt inde i bygninger. Gå udenfor med produktet eller læg det i en vindueskarm. 2. At bilens forrude har en UV-beskyttelse, der svækker signalet. Gå udenfor med produktet, eller læg det i en vindueskarm. Hvis signalet fortsat er svagt, indstil da uret manuelt. Efter manuel indstilling vil produktet fortsat søge efter radiosignal. Tiden opdateres, næste gang et tilstrækkeligt stærkt signal opfanges. Hvis produktet under installationen ikke klæber fast til forruden, kan det skyldes: 1. At ruden er snavset. Affedt ruden og produktet grundigt og benyt det ekstra sæt klæbepuder som medfølger. 2. At ruden er for kold. Opvarm ruden, og forsøg igen. Hvis forruden skal skiftes, eller hvis produktet skal flyttes fra en bil til en anden, er det en fordel at blæse varm luft på ydersiden af forruden med f.eks. en hårtørrer, inden produktet fjernes. Det gør det nemmere at frigøre produktet og efterlader ikke mærker efter klæbepuderne. DK 9

10 Vedligeholdelse 1. Undgå at udsætte produktet for hårdhændet behandling, hårde stød, støv, fugt eller ekstreme temperaturer ( 20 C eller +70 C). 2. Udsæt ikke produktet for vand. Hvis der kommer væske på produktet, skal det tørres af med en blød, fnugfri klud. 3. Rengør ikke produktet med slibende eller ætsende midler. 4. Produktet er designet til gå i stykker, hvis der bliver pillet unødigt ved det. 5. Brug kun nye batterier bland ikke nye og gamle batterier. 6. Ved bortskaffelse må produktet af miljøhensyn ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på et indsamlingssted, så materialerne kan genbruges. Service og garanti Læs om service og garanti i folderen Certificate of Authenticity som fulgte med produktet. Bemærk at evt. bødeforlæg ikke refunderes af udbyderen. 10 DK

11 Certifikater & godkendelser FS04 Produktet er godkendt af Færdselsstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 angående parkeringsskiver. CE Hermed erklærer, F&H of Scandinavia at denne parkeringsskive (FH100) er i overenstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser som fremgår af direktiv 1999/5/EC. For yderligere information, kontakt venligts F&H of Scandinavia. Lande som er omfattede af RTTE-direktivet: Alle EU-lande, Schweiz (CH) og Norge (N). DK 11

12 WEEE Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skralde-spand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel. 12 UK

13 PLEASE BE AWARE THAT IT IS ALWAYS THE DRIVER S RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT THE CLOCK IS SET CORRECTLY AND THAT THE PARKING TIME IS CORRECTLY SET BEFORE YOU LEAVE THE CAR. PLEASE BE ESPECIALLY AWARE OF THE TRANSITION BETWEEN SUMMER TIME AND WINTER TIME. PLEASE NOTE THAT DANISH REGULATION DICTATES THAT ONLY ONE PARK- ING DISC MAY BE INSTALLED. MAKE SURE TO REMOVE ANY OTHER PARK- ING DISC PRIOR TO INSTALLING THE JACOB JENSEN ELECTRONIC PARKING DISC. English Product overview 14 Introduction 15 Activation 16 Mounting the device 18 Troubleshooting & good advice 21 Maintenance 22 Service & warranty 22 Certificates & approvals 23 UK UK 13

14 Product overview Seen from the inside Small display showing the clock or parking time. Radio signal indicator. Indicator for Low Battery. Changes settings, activates/deactivates radio-controlled clock. Seen from the outside Large display showing the parking time. Adhesive pads holding the product in place on the windscreen. Under the cover RESET: Resets the product Use a needle or a paperclip to reset to factory settings. Battery compartment. 14 UK

15 Introduction JACOB JENSEN Electronic Parking Disc is an electronic parking disc which automatically registers and displays when your car was parked. The product is attached to the inside of the windscreen. The parking time is shown on two LCD displays. The product registers when the car is started, is being driven and is being parked. The parking time on the display can however also be changed manually. During driving the display works as a clock and is synchronised using an international radio signal that ensures that the clock is always precise. Pure lines, simple forms, contrasts of light and dark. A unique, pure and classic form language developed by Jacob Jensen and refined by his son, Timothy Jacob Jensen. Two generations of Danish designers who, for over fifty years, have contributed to the aesthetics of daily life and pleasure by designing products of extraordinary quality for everyday use. With JACOB JENSEN they prove that the telephones, watches, eyewear, kitchens and other everyday products that we surround ourselves with may be filled with inspiration, radical purity and quiet beauty. UK 15

16 Activation Insert batteries 1. Turn the product s flat side anti-clockwise so that the two parts separate and the battery cover appears. 2. Remove the battery cover and insert two batteries (AA batteries) on top of the black battery strip. Remember to ensure that the batteries are inserted in the correct direction as shown in the battery compartment. 3. Both LCD displays now show 12: Reassemble the product by turning the two parts on each other this time clockwise. The tabs must fit into the grooves on the turnslide. When the batteries are flat, an alarm will sound and the symbol shown on the small (inside) display. Repeat the above procedure. will be NOTE! You will have to reset the settings for the clock and reactivate the parking function every time you replace the batteries! Setting the clock automatically A symbol in the top left-hand corner of the small (inside) display shows that the clock is searching automatically for the radio signal from Frankfurt. = strong signal = weak signal = no signal If the signal is strong, the search will last up to 10 minutes if the signal is weak, the search may last up to 24 hours. The strength of the signal may vary depending on local conditions and the type of windscreen. 16 UK

17 Press and hold the key down for a couple of seconds to start/ restart the search. Press and hold the key down for a couple of seconds to stop the search. Setting the clock manually You can set the clock manually if the radio signal is weak or if you need to use the product immediately. 1. Press the SET key and hold it down for a couple of seconds until the hours flash. 2. Set the correct time by using or. 3. Press SET to change the minutes. 4. Set the correct minutes by again using or. 5. Press SET and the clock is now set. After you have set the clock manually, it will still continue its search for the radio signal. Notice that keys will lock 5 minutes after parking, and reactivate after driving or reset. Synchronising with the radio signal from Frankfurt The clock in the Electronic Parking Disc is programmed to synchronise automatically when it is within a radius of 1500 kilometres (932 miles) from the DCF-77 radio signal. This signal is broadcast from an aerial in Frankfurt am Main, Germany. The clock will receive an updated signal six times a day which means that the clock will always show the right time. If the product is used outside the radius of the aerial or if the radio signal is too weak, you will have to set the clock manually as described above. UK 17

18 Mounting the device Until the parking function is activated, the two displays will automatically switch off if no buttons are pressed within two minutes. The clock and the automatic search for the radio signal will remain active even though the display is switched off. The displays switch on again if you press any button before the parking function is activated. 1. Thoroughly clean the area on the inside of the windscreen to which you intend to attach the product. Use alcohol or other cleaning liquid. 2. Remove the protective film from the three small adhesive pads on the flat side of the product and affix the disc to the lower righthand corner on the inside of the windscreen. 3. It is important to ensure that the large display on the outside of the product is visible from outside the car. Positioning is important For the product to act as a valid parking disc the Danish Road Safety and Transport Agency requires that it is correctly fitted in the lower right-hand corner on the windscreen of the car. You only have to set the disc once When you have set the parking function as described below, the product is ready for use. You must set the product before it can be used. After this initial setting, you will not have to set the product again until you replace the batteries. 18 UK

19 Activation of the parking function Before you first use the disc for parking or after changing the batteries, you should always ensure that the parking function is correctly set and that the parking time is displayed correctly. 1. With the engine running, simultaneously press SET and. Hold both keys down until 3 short and 1 long beep is heard. A P icon will be shown in the lower left-hand corner of the inside display. The product is now ready for use. The product can be reset to its original factory settings at any time. This can be done by removing the front of the product and pressing a small pin into the RESET hole. When the car is parked (when the engine is switched off), both displays will always show the parking time unless they are switched off manually before the keys lock after five minutes. When you are driving (when the engine is switched on), both displays will always show a clock when you have been driving for approx. two minutes unless both displays are switched off manually. By pressing SET it is possible to toggle between the following three functions: a) Clock, b) Parking time & c) Displays off UK 19

20 When the car is parked Every time the car is parked and the engine switched off, the setting of the parking time is indicated by two short beeps. The Electronic Parking Disc will automatically set the parking time forward to the nearest quarter of an hour. For example, if you park the car at 14:05, both displays will set the parking time to 14:15. It is possible to change the parking time manually for up to five minutes after you have parked the car. 1. Press the SET key and hold it down for a couple of seconds. Adjust the parking time by using or. 2. If you park the car in an area without parking restrictions, you can switch off the displays by pressing SET. If the parking time is not changed manually, the keys will lock after five minutes have elapsed. When the car is moved When you start the engine and drive the car, both displays change back to a standard clock after approx. two minutes depending on driving mode. The keys have been unlocked automatically after 30 seconds. Please be aware of this if you only drive for a short while. You might then have to set the parking time manually. Registers when the car is started, is being driven and is being parked The technology in the Electronic Parking Disc automatically registers when the car is started, is being driven and is being parked. In this way, the product is always able precisely to register when the car is parked. 20 UK

21 Troubleshooting & good advice If the product s clock is not picking up a sufficiently strong radio signal, it may be because: 1. The signal may be weak inside buildings. Take the product outside or place it on a window sill. 2. The windscreen has UV protection which weakens the signal. Take the product outside or place it on a window sill. If the signal is still weak, set the clock manually. When you have set the clock manually, the product will continue to search for a radio signal. The time will be updated next time a sufficiently strong signal is picked up. If the product cannot be attached to the windscreen, it may be because: 1. The windscreen is dirty. Clean the windscreen thoroughly and use the extra set of adhesive pads included. 2. The windscreen is too cold. Warm up the windscreen and try again. If you need to change the windscreen or if the product is to be moved from one car to another, blow hot air on the outside of the windscreen with e.g. a hairdryer before removing the product. This makes it easier to release the product and ensures that no marks from the adhesive pads remain. UK 21

22 Maintenance 1. Avoid handling the product roughly or exposing it to violent impact, dust, moisture or extreme temperatures ( 20 C or +70 C). 2. Avoid exposing the product to water. If the product should come into contact with water, dry it with a soft, lint-free cloth. 3. Do not clean the product with abrasive or corroding agents. 4. The product is designed to break if it is tampered with. 5. Use only new batteries do not mix old and new batteries. 6. For environmental reasons the product must not be disposed of together with domestic waste. It should be taken to the nearest recycling plant. Service & warranty Find out more about service and warranty in the Certificate of Authenticity folder included with the product. Please note that the provider will not reimburse any parking fines. 22 UK

23 Certificates & approvals FS04 The product is certified by the Danish Road Safety and Transport Agency with reference to Order no. 327, 2003 on parking discs. CE Hereby, F&H of Scandinavia, declares that this parking disc (FH100) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Please contact F&H of Scandinavia for further information. COUNTRIES RTTE APPROVED COMPLIED All EU countries, Switzerland (CH) and Norway (N) UK 23

24 WEEE Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that may be dangerous and hazardous to human health and to the environment when waste from electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly. Products labelled with the crossed-out garbage bin logo below constitute electrical and electronic equipment. The crossed-out rubbish bin logo means that waste from electrical and electronic equipment must not be disposed of together with unsorted domestic waste, but must be disposed of separately. The contents of this manual may change without notice. 24 UK

Electronic Parking Disc

Electronic Parking Disc Electronic Parking Disc Brugermanual User guide For at produktet er gyldigt som p-skive, er det et krav fra Færdselstyrelsen, at det er korrekt monteret på bilens forrude i nederste højre hjørne. DET ER

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DET ALTID ER FØRERENS ANSVAR AT SIKRE SIG, AT BÅDE UR OG PARKERINGSTIDSPUNKT ER INDSTILLET KORREKT, INDEN BILEN FORLADES.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DET ALTID ER FØRERENS ANSVAR AT SIKRE SIG, AT BÅDE UR OG PARKERINGSTIDSPUNKT ER INDSTILLET KORREKT, INDEN BILEN FORLADES. Brugermanual VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DET ALTID ER FØRERENS ANSVAR AT SIKRE SIG, AT BÅDE UR OG PARKERINGSTIDSPUNKT ER INDSTILLET KORREKT, INDEN BILEN FORLADES. BEMÆRK, AT P-SKIVEN AUTOMATISK SKIFTER MELLEM

Læs mere

4. Gør ruden ren med den medfølgende pudseklud. Undgå at bruge vinduespudsemidler,

4. Gør ruden ren med den medfølgende pudseklud. Undgå at bruge vinduespudsemidler, Klargøring RIV HER 1. Tag frontplade lodret af, så knapper og batteridæksel kommer til syne. Montering og brug 1. Monter frontpladen i nederste hjørne af forrudens passagerside. Hold afstand til siderne,

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc BRUGERVEJLEDNING/USER MANUAL

Parkeringsskive/Parking disc BRUGERVEJLEDNING/USER MANUAL Parkeringsskive/Parking disc BRUGERVEJLEDNING/USER MANUAL Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Husk! Ekstra fronter kan købes i flere farver. Park Lite. Automatisk parkeringsskive. Brugervejledning Usermanual

Husk! Ekstra fronter kan købes i flere farver. Park Lite. Automatisk parkeringsskive. Brugervejledning Usermanual Husk! Ekstra fronter kan købes i flere farver Park Lite Automatisk parkeringsskive Brugervejledning Usermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Brugervejledning... 5 Inden montering... 6 Montering

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Elektronisk parkeringsskive. Brugervejledning User manual

Elektronisk parkeringsskive. Brugervejledning User manual Elektronisk parkeringsskive Brugervejledning User manual 1 2 3 2 Indholdsfortegnelse Brugervejledning...6 Inden montering...7 Montering af ParkOne exclusive...12 Sådan fungerer ParkOne exclusive...14

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet Træk folien på ParkOne ud. Brug knapperne 1 og 2 til at sætte tiden, år, måned og dag - og i den rækkefølge Efter indkodningen

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning TimeShaker Wow Vækkeur med kraftig pudevibrator DK Brugervejledning Shaker Power DC 5V Pakkens indhold og opsætning Pakkens indhold Vækkeur Pudevibrator Strømforsyning Tænd vækkeuret 1. Tilslut strøm til

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Baby Cam BC-10 Version 1.3 ease read this user manual carefully before using this produc 1 ilure to understand operation procedures may result in injury Packing List Packing List Indhold

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20 Betjeningsvejledning Baby Cam BC-20 Indholdsfortegnelse Oversigt Indhold......02 Oversigt.....03 Infrarød LED S Linse Mikrofon Installationsdiagram......04 Installation...05 Tekniske Data...08 Antenne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere