En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer"

Transkript

1 En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli december 2014

2 2

3 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder, for at tage temperaturen på arbejdsmarkedet og for at være så godt forberedt på fremtiden som muligt. Gennem undersøgelsen kortlægges virksomhedernes behov og de lediges ønsker, således at jobcentret har bedre forudsætninger for at kunne matche virksomheder og ledige. Virksomhedsbarometeret 1 udarbejdes én gang halvårligt med henblik på orientering af Arbejdsmarkedsudvalget. Samtidig offentliggøres barometeret på jobcentrets hjemmeside Sammenfatning af resultater Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte nye medarbejdere er fortsat betydelig større end virksomheder, der forventer at afskedige medarbejdere. Andelen, der forventer at ansætte nye medarbejdere ligger på 20%, hvilket er et lille fald i forhold til undersøgelsen fra den første del af året. Andelen af ledige, der søger faglært arbejde er stigende med 5%-point til 35%. Andelen af virksomheder, der forventer øget omsætning ligger på 43% og er således over tre gange højere end andelen af virksomheder der forventer lavere omsætning. Gruppen der forventer lavere omsætning ligger på 12%. Andelen af virksomheder, der ønsker at hjælpe udsatte ledige er steget betragteligt fra 48% til 61%, eller en stigning på 13%-point. Lidt over hver femte virksomhed (23%) har oplevet udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. Lidt over 10% af virksomhederne har ansat udenlandsk arbejdskraft inden for de sidste seks måneder. 6%-point færre virksomheder forventer at ansætte elever de kommende seks måneder. Dermed forventer 19% af virksomhederne at ansætte elever de kommende seks måneder. Virksomhedernes tro på større omsætning har igennem det sidst halvandet år ligget højt, men har i andet halvår taget et lille dyk i forhold til første halvdel af Tendensen på det lokale arbejdsmarked svarer dermed til tendenserne på regionalt og nationalt niveau. Forventninger til ansættelse af nye medarbejdere har ligeledes taget et lille dyk, men der er fortsat en overvægt af virksomheder, som forventer at ansætte i forhold til andelen af virksomheder, som forventer at skulle ud og afskedige medarbejdere. I lighed med de tidligere virksomhedsbarometre, så efterspørger virksomhederne hovedsageligt faglært arbejdskraft. Samtidig oplever virksomhederne, at der er udfordringer med at rekruttere faglærte. Dog viser undersøgelsen også, at virksomhederne har haft udfordringer med at besætte stillinger inden for områder, hvor Jobcentret har forholdsvis mange ledige, og der eksisterer således et paradoksproblem. Paradoksproblemet er ikke nyt, i det der er tale om fagområder, hvor arbejdsgiver og arbejdstager traditionelt har svært ved at finde hinanden, som eksempelvis inden for rengøringsområdet. Langt størstedelen af virksomhederne tilkendegiver, at de gerne vil gøre en ekstra indsats for at hjælpe ledige borgere, og borgere der har brug for skånehensyn, tilbage til arbejdsmarkedet. Det er således positivt, at virksomhederne ønsker at være med til at skabe et rummeligt arbejdsmarked i kommunen. 1) Som et supplement til virksomhedsbarometeret, kan der henvises til Region Syddanmarks vækst barometer og til Beskæftigelsesministeriets ugebreve arbejdsmarked og konjunktur. De to nævnte publikationer beskæftiger sig med tendenser på hhv. regionalt og nationalt niveau, og de kan være med til at give et større overblik og hjælpe med vurdere resultaterne i Jobcentrets virksomhedsbarometer. 3

4 Ca. hver femte virksomhed forventer at ansætte elever de kommende seks måneder. Dette er et lille fald i forhold til undersøgelsen fra første halvår. Det kan vise sig at blive en udfordring for virksomhederne fremadrettet, i det undersøgelsen viser, at virksomhederne ønsker uddannet arbejdskraft. En forudsætning herfor, er derfor også at der oprettes tilstrækkelige praktikpladser, således at de unge har mulighed for at gennemføre en uddannelse. Endelig viser undersøgelsen, at en ud af ti virksomheder inden for de sidste seks måneder har ansat medarbejdere, som ved ansættelsestidspunktet ikke var bosiddende i Danmark. Samtidig er virksomhederne glade for den udenlandske arbejdskraft, og næsten ni ud af ti af virksomhederne, der har ansat udenlandske medarbejdere, også i fremtiden vil kigge mod udlandet, når de skal have besat nye stillinger. Metode Datagrundlaget for den aktuelle rapport omfatter 271 virksomheder (i første halvår 2014 deltog 258 virksomheder). Virksomhederne er inddelt efter EU kommissionens SMV definition (kategorien med 250 ansatte er Jobcentrets egen tilføjelse). 2 Da den danske erhvervsstruktur er kendetegnet ved hovedsageligt at bestå af små og mellemstore virksomheder, vurderes fordelingen af de deltagende virksomheder efter størrelse, at afspejle den danske erhvervsstruktur. Virksomhederne, i barometeret, har tilsammen 5250 medarbejdere. Figur 1: Antal virksomheder fordelt på antal medarbejdere e re Endvidere svarer fordelingen af virksomheder på brancher forholdsvis tæt til fordelingen af samtlige virksomheder i kommunen fordelt på brancher jf. figur 2. Forskellene betyder dog, at barometerets resultater skal tolkes med varsomhed. 2) At antallet i figur 1 ikke summerer til 271 virksomheder skyldes, at en enkelt virksomhed ikke har oplyst hvor mange medarbejdere de har ansat. Kilde til definition: 4

5 Figur 2: Andel af virksomheder r fordelt på hovederhverv h v e r v Figur 2: Undersøgelse blandt 271 virksomheder er i Aabenraa Kommune i andet halvår Hovederhverv v i Aabenraa a Kommune er baseret på udtræk fra Danmarks Statistik for Data er indsamlet ved, at kommunes interne phonere har ringet ud til en række virksomheder i kommunen. Data er indsamlet løbende i perioden 1. juli 2014 til 31. december Rapporten præsenterer en samlet opgørelse for perioden og hvor det er muligt præsenteres tallene for første halvår ligeledes, så det er muligt at vurdere udviklingen. I forbindelse med indsamlingen af data kan der ske fejltastninger, og i nogle tilfælde har den medvirkende virksomhed ikke ønsket at besvare alle spørgsmålene. Resultaterne i graferne er baseret på de virksomheder, der har besvaret spørgsmål. Det skal nævnes, at virksomheder der har svaret ved ikke eller ikke ønsket at besvare spørgsmålet, er sorteret fra. Generelt er der tale om, at 3-5% af besvarelserne på denne måde er sorteret fra. Enkelte steder summerer resultatet ikke til 100, hvilket skyldes afrundinger. Figur seks skal læses med stor varsomhed. Det skyldes, at spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne havde oplevet udfordringer med rekruttering af medarbejdere inden for de sidste måneder, blev stillet til alle virksomheder i undersøgelsen og ikke kun virksomheder som reelt også havde eller havde forsøgt at ansætte nye medarbejdere i perioden. Denne designfejl i spørgeskemaet kan således ikke udelukkes at have påvirket resultatet. 5

6 Temperaturen på arbejdsmarkedet i kommunen I virksomhedsbarometret for første halvår var det forventningen, at ledigheden sæsonbetinget ville stige i andet halvår Forventningen var baseret på, at ledigheden historisk set stiger i slutningen af året. Stigningen blev lidt kraftigere end forudset, idet ledigheden særligt i de tre sidste måneder af året er steget. Figur 3: Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate arkedsparate ledige i Aabenraa a Figur. 3 Baseret e på udtræk fra KMD Opus-LIS den 6. januar 2015 og viser antallet af personer med et aktivt t kontaktforløb ultimo måneden. En del af forklaringen på udviklingen i ledigheden kan læses i den efterfølgende analyse, men barometeret kan ikke alene forklare denne udvikling. En række andre faktorer som kan have betydning, er, at væksten i samfundet har været mindre end antaget i regeringens økonomiske prognoser, flere hjemsendelser inden for byggefagene m.v. Det er forventningen, at ledigheden generelt vil falde i Virksomhedernes forventninger Næsten ni ud af ti virksomheder forventer forsat større eller uændret omsætning i andet halvår Andelen af virksomheder, der forventer mindre omsætning er steget en smule (2%-point). Det betyder, at de største ændringer i besvarelserne i forhold til sidste undersøgelse er sket mellem de virksomheder, der forventer større omsætning og de virksomheder, der forventer uændret omsætning. Denne bevægelse kan til dels forklares ved tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse, for jo længere henne på året virksomhederne er, jo bedre overblik har de over hvorledes årets resultat vil blive, og dette kan påvirker forventningerne. 6

7 Figur 4: Virksomhedernes forventning ning til omsætning de kommende seks måneder Figur 4 3 : Undersøgelse blandt 271 virksomheder e r i Aabenraa Kommune. Overvægten af virksomheder som forventer større eller uændret omsætning er fortsat høj, men har i andet halvår taget et lille dyk. Samme tendens ses også i Beskæftigelsesministeriets ugebrev arbejdsmarked og konjunktur fra uge 49 4 og i Region Syddanmarks vækst barometer. 5 Om det lille fald, i de ellers positive forventninger, også afspejler sig i forventningerne til beskæftigelsen, ses der på i næste figur. Figur 5: Virksomhedernes forventninger til antallet af medarbejdere de kommende mende seks måneder e Figur 5: Undersøgelse blandt 271 virksomheder er i Aabenraa Kommune. 3) Tallet for 2. halvår 2014 summerer ikke til 100, da ikke alle virksomheder har ønsket at besvare spørgsmålet. 4) 5) 7

8 Der er fortsat en overvægt af virksomheder, som forventer at ansætte nye medarbejdere i forhold til virksomheder, der forventer af afskedige medarbejdere de kommende seks måneder. De positive takter fra første halvår af 2014 har, i lighed med forventningerne til omsætningen, taget et lille dyk. Således forventer en ud af fem virksomheder at ansætte nye medarbejdere mod en ud af fire virksomheder for et halvt år siden. Andelen af virksomheder, der forventer færre ansatte, er på samme tid steget næsten fem procent point. Det vurderes som positivt, at andelen der forventer at ansætte er dobbelt så høj, som andelen der forventer at skulle reducere antallet af ansatte de næste seks måneder. Det lille dyk i forventningerne til at ansætte flere medarbejdere gør sig ligeledes gældende i regionens vækstbarometer og i ministeriets ugebrev. Virksomhedernes behov for arbejdskraft Lige over hver femte virksomhed har inden for de sidste seks måneder oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft. Figur 6: Andel af virksomheder som har oplevet udfordringer r med at rekruttere er e Figur 6: Undersøgelse blandt 271 virksomheder er i Aabenraa Kommune. Et lignende spørgsmål er stillet i Regionens vækstbarometer, her peger 22% af virksomhederne på, at de i høj grad har oplevet udfordringer med rekruttering, mens 25% af de adspurgte i regionens undersøgelse svarer, at de i nogen grad har oplevet udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 6 6) 8

9 Det kan derfor antages, at virksomhederne i Aabenraa kommune, i højere grad end resultatet viser, også oplever udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvilke typer af stillinger det er, de oplever udfordringer med af få besat jf. bilag 1. Der er tale om en bred vifte af stillingstyper, men overordnet er det faglært arbejdskraft, som virksomhederne har udfordringer med at rekruttere til. Samme tendens ses i Regionens vækst barometer, hvor 47% af virksomhederne, der har oplevet rekrutteringsvanskeligheder oplyser, at det er faglærte, de har udfordringer med at rekruttere. Jobcentrets virksomhedsbarometer viser også, at nogle virksomheder har oplevet udfordringer med at få besat stillinger inden for blandt andet kontor, lager og logistik samt køkkenpersonale 7, samtidig med at jobcentret har mange ledige, som søger inden for netop disse områder jf. figur 9. Der er således tale om et paradoksproblem. Ud over at virksomhederne i undersøgelsen er blevet spurgt om udfordringer i forbindelse med rekruttering, er de også blevet spurgt om, hvorvidt de forventer at skulle ansætte nye medarbejdere inden for de næste seks måneder. Såfremt virksomhederne har svaret bekræftende på spørgsmålet, er spørgsmålet blevet fulgt op af, hvilket stillingstyper de i så fald forventer at ansætte til jf. figur 7. Figur 7: Antal virksomheder der forventer at ansætte te medarbejdere, e fordelt på stillingstype: Figur 7 Opgørelse blandt virksomheder der har svaret bekræftende på, at de forventer at ansætte. Virksomheder der har svaret bekræftende på, at de forventer at ansætte, men ikke har nævnt stillingstype, er udeladt. Figuren viser tendensen til, at det hovedsageligt er faglært arbejdskraft som efterspørges af virksomhederne. Dette sammenholdt med de stillingstyper som virksomhederne har haft rekrutteringsvanskeligheder til betyder, at det også fremadrettet må forventes, at nogle af virksomhederne vil opleve udfordringer med rekruttering. Ud over stillingstyper, er virksomhederne også spurgt til, hvorvidt kommende medarbejdere skal have en uddannelse. Det svarer næsten syv ud af ti virksomheder bekræftende på, hvilket er på niveau med resultatet fra første halvår. 7) Ifølge arbejdsmarkedsbalancen for syddanmark er de tre nævnte stillingsområder alle nogen med gode eller meget gode beskæftigelsesmuligheder: 9

10 Figur 8: Andel af virksomheder der forventer, r at nye mearbejdere er uddannet Figur 8: Opgørelse e blandt virksomheder der har svaret bekræftende på, at de forventer at ansætte. Samtidig med at virksomhederne altså efterspørger uddannet arbejdskraft, så er det forsat en stor overvægt af stillingstyper inden for det ufaglærte område, som de ledige søger inden for jf. figur 9. Virksomhederne kan således i et vist omfang også fremadrettet forvente at opleve udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye og kvalificerede medarbejdere. Figur 9: Stillinger l inger de ledige søger, fordelt på antal ledige e Figur 9 Opgørelsen er baseret på udtræk fra OPUS-LIS d Opgørelsen omfatter A-dagpenge e modtagere og arbejdsmarkedsparate edsparate kontanthjælpsmodtagere. a En person kan optræde flere gange i opgørelsen, da ledige skal søge mere end et job. 10

11 Mens næste syv ud af ti virksomheder ønsker, at kommende medarbejdere er uddannet, så søger næsten syv ud af ti ledige ufaglærte stillinger. Der er således fortsat et betydelig mismatch mellem virksomhedernes forventninger, og stillinger de ledige søger. Figur 10: Fordeling af stillingstyper ledige søger Figur 10 gruppering p af jobtyper de ledige søger. Som det fremgår af hhv. figur 8 og 9, så vil det være svært for Jobcentret at kunne honorere virksomhedernes ønske til kommende medarbejdere. Der vil således være et potentiale i at få opkvalificeret de ledige borgere, som er tilmeldt hos Jobcentret. Blandt virksomhederne, der forventer at afskedige ansatte, er det ikke overraskende sæsonarbejdere og håndværkere, der forventes afskediget, i det undersøgelsen er gennemført i andet halvår, som er en periode, hvor netop denne type af medarbejdere hjemsendes grundet vejret og ofte oplever nedgang i ordrer i perioden. 11

12 Figur 11: Stillingstyper virksomhederne forventer at afskedige e inden for, fordelt på antal virksomheder Figur 11: 1: Opgørelse blandt virksomheder der har svaret bekræftende på, at de forventer at afskedige medarbejdere e de kommende seks måneder. I Beskæftigelsesministeriets ugebrev arbejdsmarked og konjunktur fra uge 49 8, fremgår det, at bygge og anlæg-, serviceerhverv- og industrisektorerne har negative forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder, mens detailsektoren har positive forventninger. De lokale forventninger følger således tæt forventningerne på nationalt niveau. Udenlandsk arbejdskraft Figur 12: Andel af virksomheder der inden for de sidste seks måneder har ansat a udenlandsk arbejdskraft. Figur 12: Undersøgelse blandt 271 virksomheder i kommunen. Udenlandsk arbejdskraft er i undersøgelsen e n defineret ved, at medarbejderen deren på ansættelsestidspunktet tet ikke var bosiddende i Danmark. ark. 8) 12

13 Blandt de adspurgte virksomheder har 32 af dem inden for de sidste seks måneder ansat udenlandsk arbejdskraft, fordelt på 83 antal stillinger. Der er tale om at 93% af medarbejderne kommer fra Tyskland, mens de resterende kommer fra Østeuropa og Baltikum. Virksomhederne er i høj grad tilfreds med den udenlandske arbejdskraft, i det 88% af virksomhederne ikke er afvisende overfor også i fremtiden at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Virksomhederne, der har ansat, er også blevet bedt om at svare på, hvorfor de har ansat udenlandsk arbejdskraft. Virksomhederne peger selv på to årsager at de ikke kunne få danskere (9 besvarelser), og at den nye medarbejder var den bedst kvalificeret (11 besvarelser). Derudover har ni virksomheder ikke ønsket at besvare spørgsmålet, mens tre virksomheder angiver andre grunde. At over hver fjerde virksomhed giver udtryk for, at de ikke kunne få danske medarbejdere, samtidig med at stillingstyperne, som er blevet besat af udenlandsk arbejdskraft, i en række tilfælde er inden for områder, som mange af Jobcentrets ledige søger inden for jf. bilag 2, er paradoksalt. Unge Figur 13: Andel af virksomheder der forventer at ansætte elever de kommende seks s måneder. Figur 13: Undersøgelse blandt 271 virksomheder e r i kommunen. Også forventningerne til ansættelse af elever de kommende seks måneder har taget et lille dyk. Under hver femte virksomheder forventer at ansætte elever de kommende seks måneder. Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever, har ligget på et forholdvis stabilt niveau. Arbejdsgiverne efterspørger i høj grad uddannet arbejdskraft, hvorfor det kan virke som et paradoks, at andelen af virksomheder der forventer at tage elever ikke er højere. Det må antages, at der således er en risiko for at virksomhederne også fremadrettet vil opleve udfordringer med at få kvalificeret arbejdskraft. 13

14 Udsatte borgere Figur 14: Andel af virksomheder der er klar til at hjælpe ledige, e som har behov for en særlig indsats Figur 14: Andel af virksomheder der ønsker at tage socialt ansvar. Virksomhederne er fortsat socialt bevidste og rummelige. Lidt over seks ud af ti virksomheder er klar til at gøre ekstra indsat for bringe jobsøgende, som har brug for særlig indsats eller skånehensyn ind på arbejdsmarkedet. Det er en betydelig stigning i forhold til virksomhedsbarometeret fra første halvår

15 Bilag 1 Stillinger virksomhederne har haft udfordringer med at rekruttere til: Ventilations serviceteknikere Social og sundhedsassistenter Undervisere med specialkompetencer, deltids- og tidsbegrænset stillinger Smede Delikatessemedarbejder/slagtersvende/salgsassistenter Bagersvende Kontormedarbejdere Værkfører og medarbejdere til salgsafdeling med teknisk baggrund Frisør Kontorassistenter Lager og logistik Beredskabs officer Elektrikere/automatikteknikere Sproglærer og lærer med specialområder Sælger IT-medarbejder Handelselever og lastvognsmekanikere Skiltemontør Chauffører Farmaceut Unge under 18 år Flyttemænd Rengøringsassistenter Unge servicemedarbejdere Kontormedarbejdere Bogholder og bilsælger Kontorelever Administrationsmedarbejdere Salgskonsulenter Køkkenmedhjælpere Kvalificerede medarbejdere (kokke tjenere - egen tilføjelse) Kokke og tjenere Kølemekanikere Ufaglærte Lærer Gardinmontør Bilag 2 Typer af stillinger virksomhederne har søgt udenlandsk arbejdskraft til: Bager Social og sundhedsassistenter VVS er Slagtersvende/salgsassistenter Butiksmedhjælper Lager og logistik Teknikere/bygningskonstruktører Produktionsmedarbejder Trailer mekanikere Elektriker Pædagogstuderende Lagerarbejdere Tømrer og snedkere Lastvognsmekaniker Timelærer Skiltemontører Chauffører Direktør Kokkeelev Rengøringsassistenter Chauffør Speditør Elev Køkkenmedarbejder Direktionssekretær og produktionsmedarbejdere Ufaglært arbejde Sekretær og lærer Salgsmedarbejder Chauffører 15

16 Layout: Torben Juhl Vi arbejder for: Flere unge i uddannelse Bedre samarbejde med virksomhederne Færre borgere på kontanthjælp Færre ledige på arbejdsløshedsdagpenge Færre langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Færre langtidsledige Jobcenterets servicetelefon for virksomheder:

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer 1. januar - 3. juni 215 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune 1. januar - 3. juni 216 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune 1. juli - 31. december 215 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 2/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 2/2014 Ballerup hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 4/2011 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

5,2 4,6 Hele landet Fyn Assens

5,2 4,6 Hele landet Fyn Assens Månedsstatistik til EBU-mødet d. 14. august 217 status per 2. juni 217 1. Udvikling i bruttoledighedsprocenten 1 8, 6, 4, 2,, 4,1 5, 5,2 4,2 5,2 4,6 Hele landet Fyn Assens Kilde: Danmarks Statistik Det

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Lønpresset stiger igen

Lønpresset stiger igen Marts 2010 Lønpresset stiger igen Danskerne har sluppet kriseberedskabet Arbejdsgiverne forventer stigende lønpres Størst lønpres i den offentlige sektor Det fremgår af Ofir.dk s Jobbarometer De danske

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Stigning (43) Stigning (53) Uændret (34) Uændret (44) Fald (20) I alt har 107 lokale virksomheder angivet deres forventninger til antallet af ansatte.

Stigning (43) Stigning (53) Uændret (34) Uændret (44) Fald (20) I alt har 107 lokale virksomheder angivet deres forventninger til antallet af ansatte. Prognosepanelets forventninger til beskæftigelsesudviklingen juni. Andelen af virksomheder der forventer hhv. faldende, uændret eller stigende beskæftigelse I alt har 7 lokale virksomheder angivet deres

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland

Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Spotanalyse af bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2012

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2012 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Uforventet fremgang i (side 2) Den økonomiske udvikling i malerfaget har taget et gevaldigt hop

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 www.kl.dk September 2011 Layout: KL s trykkeri Tryk: Eks. Skolens Trykkeri Myter og fakta om

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere