Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)"

Transkript

1 BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) I medfør af 34, stk. 1, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som ændret ved lov nr. 631 af 8. juni 2016, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse regulerer gennemførelsen af kvalitetskontrollen efter 29 samt b i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) PIE revisionsvirksomheder: Revisionsvirksomheder, der udfører revision af regnskaber aflagt af virksomheder af interesse for offentligheden, jf. revisorlovens 1 a, stk. 1, nr. 3. 2) Ikke-PIE revisionsvirksomheder: Revisionsvirksomheder, der udelukkende udfører opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, for virksomheder, som ikke er omfattet af lovens 1 a, stk. 1, nr. 3. 3) OMXC20 cap kunder: Virksomheder, der er på listen over de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX). 4) OMXC Large cap kunder: Virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX) med en markedsværdi større end 1 mia. euro på balancedagen. 5) OMXC Mid cap kunder: Virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX), med en markedsværdi på mellem 150 mio. euro og 1 mia. euro på balancedagen. 3. Kapitlerne 2, 5-6, 8-12 og 15 gælder for kvalitetskontrol af både PIE revisionsvirksomheder og ikke-pie revisionsvirksomheder. Stk. 2. Kapitlerne 3, 7 og gælder for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder. Stk. 3. Kapitel 4 gælder for kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder. Kapitel 2 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 4. Erhvervsstyrelsen tilrettelægger kvalitetskontrollen på grundlag af en risikoanalyse. Revisionsvirksomheder, der reviderer regnskaber aflagt af mellemstore og store virksomheder kvalitetskontrolleres dog med højst seks års mellemrum. For PIE revisionsvirksomheder finder artikel 26, nr.2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden anvendelse. Stk. 2. Revisionsvirksomheder, der reviderer OMXC20 cap kunder, OMXC Large Cap kunder eller OMXC Mid Cap kunder underlægges årlig kvalitetskontrol ud fra en risikovurdering, dog således at kvalitetskontrollen af kvalitetsstyringssystemet sker på rotationsbasis, svarende til en fuld kvalitetskontrol hvert tredje år. 1

2 Stk. 3. En revisionsvirksomhed, hvorigennem der ikke afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, og som har angivet dette i Erhvervsstyrelsens IT-system inden den 15. januar i kontrolåret, er undtaget fra kvalitetskontrol, medmindre Erhvervsstyrelsen beslutter andet. 5. Erhvervsstyrelsen kan af egen drift eller efter anmodning fra revisionsvirksomheder, der indgår i et netværk, jf. 7, stk. 3, i bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, beslutte, at alle, eller en del af disse virksomheder, udtages til kvalitetskontrol samme år. Stk. 2. Har en revisionsvirksomhed, der er udtaget til kvalitetskontrol, i sin ejerkreds andre revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, kan Erhvervsstyrelsen af egen drift eller efter anmodning beslutte, at disse andre virksomheder udtages til kvalitetskontrol samme år. 6. Revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol, underrettes så vidt muligt inden den 1. april og senest den 1. juni om, at virksomheden skal kvalitetskontrolleres i samme år. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan beslutte at udskyde kvalitetskontrollen af en revisionsvirksomhed, når særlige omstændigheder foreligger, jf. dog 4, stk. 1, 2. pkt. samt artikel 26, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden. 7. Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at en revisionsvirksomhed skal udtages til ekstraordinær kontrol, hvis styrelsen finder, at der foreligger omstændigheder, der begrunder dette. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at en ekstraordinær eller hyppigere kontrol alene omfatter enkelte bestanddele af en kvalitetskontrol. Erhvervsstyrelsen kan endvidere beslutte, at en revisionsvirksomhed skal udtages til temabaseret kvalitetskontrol. Kapitel 3 Udpegning af kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrolbesøg i ikke-pie revisionsvirksomheder 8. Erhvervsstyrelsen udpeger en kvalitetskontrollant, der er godkendt i medfør af 45, til at udføre kvalitetskontrolbesøg af en revisionsvirksomhed og underretter så vidt muligt kvalitetskontrollanten og revisionsvirksomheden herom inden den 1. juni i kontrolåret. Stk. 2. Kvalitetskontrollanten skal have de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til karakteren og størrelsen af den revisionsvirksomhed, der er omfattet af kvalitetskontrollen. Stk. 3. En kvalitetskontrollant kan ikke udføre kvalitetskontrolbesøg af en revisionsvirksomhed, forinden der er gået tre år, efter at pågældende er ophørt med at være partner i, ansat hos eller på anden måde knyttet til virksomheden. Stk. 4. Kan kvalitetskontrollanten som følge af stk. 3, ikke udføre kvalitetskontrolbesøg, udpeger Erhvervsstyrelsen en anden kvalitetskontrollant. 9. Erhvervsstyrelsen kan, hvor styrelsen skønner det nødvendigt, udpege mere end en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrolbesøg i en konkret revisionsvirksomhed eller i et netværk af revisionsvirksomheder. 10. Erhvervsstyrelsen kan i konkrete tilfælde udpege andre personer som kvalitetskontrollanter end de i medfør af 45 godkendte kvalitetskontrollanter, jf. revisorlovens 35, stk. 2. Stk. 2. Kvalitetskontrollanter udpeget efter stk. 1 skal have de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til karakteren og størrelsen af den revisionsvirksomhed, som er omfattet af kvalitetskontrollen. 11. Erhvervsstyrelsen kan selv udføre kvalitetskontrolbesøg eller udføre kvalitetskontrolbesøg sammen med en kvalitetskontrollant. 12. Erhvervsstyrelsen har ikke pligt til at foretage en ligelig fordeling af kvalitetskontroller blandt kvalitetskontrollanterne, ligesom styrelsen ikke kan garantere et minimum antal kvalitetskontroller, eller at alle kvalitetskontrollanter tildeles kvalitetskontroller. 2

3 13. Revisionsvirksomheden skal inden 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om udpegning af kvalitetskontrollanten, jf. 8, stk. 1, meddele, at virksomheden aktivt vil medvirke til kvalitetskontrollens gennemførelse. Revisionsvirksomheden skal samtidig meddele, at virksomheden ikke har kendskab til forhold, der gør, at kvalitetskontrollanten ikke er uafhængig efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen. Stk. 2. Har revisionsvirksomheden en begrundet indsigelse mod kvalitetskontrollantens uafhængighed eller andre relevante forhold, skal virksomheden inden samme frist oplyse Erhvervsstyrelsen herom. Stk. 3. Konstaterer revisionsvirksomheden senere, at kvalitetskontrollanten ikke opfylder kravene til uafhængighed eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen, skal virksomheden straks give Erhvervsstyrelsen skriftlig meddelelse herom. Stk. 4. Foreligger der forhold, som gør, at en udpeget kvalitetskontrollant ikke kan udføre kvalitetskontrolbesøg hos pågældende revisionsvirksomhed, udpeger Erhvervsstyrelsen en anden kvalitetskontrollant. 14. En kvalitetskontrollant skal for hver kvalitetskontrol, som denne er udpeget til at udføre, bekræfte sin uafhængighed efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf, samt bekræfte, at vedkommende har de fornødne kvalifikationer og erfaringer i forhold til den revisionsvirksomhed, som kvalitetskontrollen angår. Kvalitetskontrollanten skal samtidig oplyse 1) Kvalitetskontrollantens forventede timeantal på kvalitetskontrollen samt timepris. 2) Øvrige deltageres forventede timeantal på kvalitetskontrollen samt timepris fordelt på de enkelte deltagere. 3) Antal revisorer, der er berettigede efter interne regler til at underskrive erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2. 4) Revisionsvirksomhedens antal erklæringsopgaver efter revisorlovens 1, stk. 2. 5) Revisionsvirksomhedens omsætning i tusinde kr. 6) Forventede antal kontorsteder, der udtages til kvalitetskontrol. 7) Forventede antal revisorer, der udtages til kvalitetskontrol. 8) Forventede antal erklæringsopgaver, der udtages til kvalitetskontrol. 9) Forventede antal timer til planlægning af kvalitetskontrollen. 10) Forventede antal timer til kontrol af kvalitetsstyringssystemet. 11) Forventede antal timer til kontrol af erklæringsopgaver. 12) Forventede antal timer til kontrol af efteruddannelse. 13) Forventede antal timer til rapportering af kvalitetskontrolbesøget. Stk. 2. Kvalitetskontrollanten skal hurtigst muligt tage kontakt til revisionsvirksomheden, med henblik på fastlæggelse af de i stk. 1, nr. 1-13, nævnte oplysninger. Stk. 3. Senest 14 dage efter, at revisionsvirksomheden har givet meddelelse efter 13, stk. 1, bekræfter kvalitetskontrollanten over for Erhvervsstyrelsen de i stk. 1, 1. pkt., nævnte forhold samt meddeler de i stk. 1, nr. 1-13, anførte oplysninger. Stk. 4. Kvalitetskontrollanten kan påbegynde kvalitetskontrolbesøget, når Erhvervsstyrelsen har registreret kvalitetskontrollantens bekræftelse efter stk. 1, 1. pkt., samt godkendt oplysninger efter stk. 1, nr Styrelsen orienterer kvalitetskontrollanten og revisionsvirksomheden herom. 15. Har Erhvervsstyrelsen ikke registreret kvalitetskontrollantens bekræftelse efter 14, stk. 1, 1. pkt., eller godkendt oplysningerne efter 14, stk. 1, nr. 1-13, eller foreligger der andre særlige omstændigheder, kan styrelsen udpege en anden kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrolbesøget. 16. Konstaterer kvalitetskontrollanten senere, at denne ikke opfylder kravene til uafhængighed eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen, skal kvalitetskontrollanten straks give Erhvervsstyrelsen og revisionsvirksomheden skriftlig meddelelse herom. 3

4 Stk. 2. Bliver en kvalitetskontrollant som følge af sygdom eller i andre særlige tilfælde forhindret i at udføre et kvalitetskontrolbesøg, skal dette hurtigst muligt meddeles Erhvervsstyrelsen og revisionsvirksomheden. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen tager stilling til, om kvalitetskontrollen kan udskydes eller gennemføres ved udpegning af en ny kvalitetskontrollant. Kapitel 4 Kvalitetskontrolbesøg i PIE revisionsvirksomheder 17. Kvalitetskontrolbesøg i PIE revisionsvirksomheder udføres af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen udpeger en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrolbesøg og underretter så vidt muligt revisionsvirksomheden herom inden den 1. juni. 18. Kvalitetskontrollanten skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til kvalitetskontrol. Stk. 2. Kvalitetskontrollanten skal være uafhængig i forhold til den pågældende revisionsvirksomhed og revisionsvirksomhedens tilknyttede revisorer, jf. principperne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 3. En kvalitetskontrollant kan ikke udføre kvalitetskontrol af en revisionsvirksomhed, forinden der er gået tre år, efter at pågældende er ophørt med at være partner i, ansat hos eller på anden måde knyttet til revisionsvirksomheden. 19. Erhvervsstyrelsen kan udpege andre personer som kvalitetskontrollanter ved kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 35, stk Revisionsvirksomheden skal inden 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om udpegning af kvalitetskontrollanten, jf. 17, stk. 2, meddele, at virksomheden aktivt vil medvirke til kvalitetskontrollens gennemførelse. Revisionsvirksomheden skal samtidig meddele, at virksomheden ikke har kendskab til forhold, der gør, at kvalitetskontrollanten ikke er uafhængig efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen. Stk. 2. Har revisionsvirksomheden en begrundet indsigelse mod kvalitetskontrollantens uafhængighed eller andre relevante forhold, skal virksomheden inden samme frist oplyse Erhvervsstyrelsen herom. Kapitel 5 Kvalitetskontrollens udøvelse 21. Forinden kvalitetskontrollanten påbegynder kvalitetskontrolbesøg, skal den pågældende 1) kontakte revisionsvirksomheden og meddele, hvilke oplysninger revisionsvirksomheden på forhånd skal oplyse om revisionsvirksomheden, jf. 14, stk. 2, 2) gennemgå de oplysninger, der er modtaget i henhold til nr. 1, og 3) planlægge kvalitetskontrolbesøget. 22. Revisionsvirksomheden og dens tilknyttede revisorer skal aktivt medvirke til kvalitetskontrollens gennemførelse. Stk. 2. Virksomheden og dens tilknyttede revisorer skal give Erhvervsstyrelsen og kvalitetskontrollanten adgang til at foretage de undersøgelser, der findes nødvendige, og skal sørge for, at styrelsen og kontrollanten får de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendige for at udføre kvalitetskontrollen, jf. revisorlovens 29, stk Ved kontrol af erklæringsopgaver, hvor den underskrivende revisor ikke længere er tilknyttet revisionsvirksomheden, skal kvalitetskontrollanten kontakte revisoren, med henblik på, at revisoren får mulighed for at være til stede ved kontrollen af erklæringsopgaven. 4

5 Stk. 2. Revisionsvirksomheden skal sørge for, at en revisor, der ikke længere er tilknyttet revisionsvirksomheden, har adgang til opgavedokumentationen for den kontrollerede erklæringsopgave. 24. Finder kvalitetskontrollanten, at kvalitetskontrollen ikke kan gennemføres eller kun kan gennemføres med store vanskeligheder, skal kvalitetskontrollanten straks meddele Erhvervsstyrelsen dette. Styrelsen foretager en nærmere undersøgelse og vurdering af sagen og oplyser revisionsvirksomheden om mulige konsekvenser af, at kvalitetskontrollen ikke gennemføres. 25. Erhvervsstyrelsen kan af egen drift eller efter anmodning fra kvalitetskontrollanten udpege en ekspert til at deltage i en kvalitetskontrol af en revisionsvirksomhed, når styrelsen finder det nødvendigt at inddrage særlig sagkundskab. Stk. 2. En ekspert udpeget efter stk. 1, skal være uafhængig i forhold til den pågældende revisionsvirksomhed og dens tilknyttede revisorer, jf. principperne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen orienterer revisionsvirksomheden om udpegning af en ekspert. Kapitel 6 Kvalitetskontrollens indhold 26. Ved udførelse af kvalitetskontrolbesøg skal kvalitetskontrollanten navnlig kontrollere, 1) at revisionsvirksomheden har en intern organisation samt et kvalitetsstyringssystem, jf. revisorlovens 28 samt regler udstedt i medfør heraf, og har dokumenteret anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet, 2) at kvalitetsstyringssystemet er fyldestgørende i relation til virksomhedens størrelse og driftsmæssige karakteristika, 3) at kvalitetsstyringssystemet indeholder politikker og procedurer for overholdelse af uafhængighedsregler generelt og for enhver erklæringsopgave efter revisorlovens 1, stk. 2, samt at det er dokumenteret, at uafhængighedsreglerne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf er overholdt, 4) at erklæringsopgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, er tilrettelagt, planlagt, udført og dokumenteret i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemet og god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder, samt de anvendte ressourcers omfang og det beregnede revisionshonorar i forhold til erklæringsopgaven, 5) at revisionsvirksomheden har etableret en overvågningsproces, der omfatter såvel overvågning af kvalitetsstyringssystemet som periodisk efterfølgende intern kontrol af kvaliteten af udførte erklæringsopgaver, 6) at virksomheden har en ajourført ejer- og medlemsfortegnelse, jf. 3 i bekendtgørelse om revisionsvirksomhed, og at ejerbestemmelserne i revisorlovens 13, stk. 2-5, er overholdt, 7) at revisionsvirksomhedens tilknyttede revisorer har gennemgået og indberettet obligatorisk efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf, og 8) at revisionsvirksomheden har udarbejdet tilstrækkelige skriftlige interne regler om kundelegitimation, indberetning til hvidvasksekretariatet mv. for at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering hos revisionsvirksomhedens kunder, jf. hvidvasklovens 25, stk. 1, samt at der for erklæringsopgaver er foretaget identifikation og legitimation af kunden og de reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 1. Stk. 2. Kontrollen af de i stk. 1, nr. 8, nævnte forhold kan foretages af Erhvervsstyrelsens hvidvasksekretariat. 27. Kvalitetskontrollen, jf. 26, skal omfatte såvel de generelt anvendte procedurer i revisionsvirksomheden samt en stikprøvevis kontrol af et tilstrækkeligt antal erklæringsopgaver til, at kvalitetskontrollanten har opnået en overbevisning om, at kvalitetsstyringssystemet anvendes ved enhver erklæringsopgave. 5

6 Stk. 2. Den stikprøvevise udtagelse af konkrete erklæringsopgaver skal tage udgangspunkt i en risikobaseret tilgang, herunder erklæringsopgavernes art og omfang i revisionsvirksomheden. Stk. 3. Stikprøven skal tilpasses antallet af underskriftsberettigede revisorer efter de interne regler i revisionsvirksomheden samt antallet af revisionsvirksomhedens kontorsteder, såvel som antallet af afgivne erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan forud for kvalitetskontrolbesøget, under kvalitetskontrolbesøget og efter kvalitetskontrolbesøgets gennemførelse bede kvalitetskontrollanten om at udvide stikprøvestørrelsen eller at udtage bestemte erklæringsopgaver, revisorer eller kontorsteder til kontrol. 28. Kontrollen af erklæringsopgaver omfatter revisors tilrettelæggelse, planlægning, udførelse og konklusion på opgaven samt den afgivne erklæring. Kontrollen tager udgangspunkt i de af revisor vurderede væsentligste og mest risikofyldte områder, samt revisors fastlagte væsentlighedsniveau. Kapitel 7 Godkendte kvalitetskontrollanters opfølgning på kvalitetskontrolbesøget og rapportering til Erhvervsstyrelsen 29. For kvalitetskontrol af en ikke-pie revisionsvirksomhed rapporterer kvalitetskontrollanten om kvalitetskontrolbesøget til Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Rapporteringen skal indeholde en beskrivelse af kontrollens genstand, art og omfang samt kvalitetskontrollantens vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem samt vurdering af de kontrollerede erklæringsopgaver. Såfremt kvalitetskontrollanten har identificeret forbedringspunkter hos revisionsvirksomheden, skal dette ligeledes fremgå af rapporteringen. Stk. 3. Forinden kvalitetskontrollanten rapporterer om kvalitetskontrolbesøget til Erhvervsstyrelsen, forelægges kvalitetskontrollantens vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem samt vurdering af de kontrollerede erklæringsopgaver for revisionsvirksomheden og de berørte revisorer med henblik på at give disse mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Kvalitetskontrollanten skal samtidig forelægge relevante arbejdspapirer, når dette fremgår af styrelsens retningslinjer, jf. 44. Stk. 4. Kvalitetskontrollanten rapporterer snarest muligt og senest den 15. november i kontrolåret om kvalitetskontrolbesøget til Erhvervsstyrelsen. Kvalitetskontrollanten skal vedlægge sine arbejdspapirer, når dette fremgår af styrelsens retningslinjer, jf. 44. Stk. 5. Kvalitetskontrollanter, der er udpeget af Erhvervsstyrelsen i medfør af 10, rapporterer om kvalitetskontrolbesøget i medfør af stk Kapitel 8 Erhvervsstyrelsens afslutning af kvalitetskontrollen 30. Erhvervsstyrelsen kan anmode en kvalitetskontrollant udpeget efter 8-10 eller 19 samt revisionsvirksomheden om oplysninger, dokumenter og bistand, som styrelsen anser for nødvendige for at gennemføre kvalitetskontrollen, jf. revisorlovens 29, stk. 4, og 35, stk. 6. Stk. 2. Kvalitetskontrollanten forelægger på Erhvervsstyrelsens anmodning sine arbejdspapirer og besvarer styrelsens spørgsmål. 31. Som afslutning på kvalitetskontrollen udfærdiger Erhvervsstyrelsen en rapport til den kontrollerede revisionsvirksomhed. Rapporten indeholder Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner fra kvalitetskontrollen. Såfremt der i forbindelse med kvalitetskontrollen er identificeret forbedringspunkter, indeholder rapporten henstillinger til, at den kontrollerede følger op på disse forbedringspunkter. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen tager på grundlag af den gennemførte kvalitetskontrol stilling til, om kvalitetskontrollen giver anledning til 1) afslutning af kvalitetskontrollen uden yderligere opfølgning, eller 6

7 2) en opfølgende kvalitetskontrol, der skal afklare, om der er fulgt op på henstillinger i forbindelse med kvalitetskontrollen. Stk. 3. Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er grundlag for at iværksætte en undersøgelse i medfør af revisorlovens 37, indeholder rapporten oplysning om, at kvalitetsstyringssystemet underlægges en nærmere undersøgelse. Tilsvarende gælder, hvis en eller flere erklæringsopgaver er eller vil blive underlagt en nærmere undersøgelse. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen forelægger udkast til rapport for revisionsvirksomheden med henblik på at give denne mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Stk. 5. Overtrædelser i forbindelse med kontrol af 26, stk. 1, nr. 6-8 samt øvrige overtrædelser af selskabs- og regnskabsretlige regler videregives internt i Erhvervsstyrelsen i forbindelse med varetagelsen af styrelsens øvrige tilsynsforpligtelser. 32. Ved kvalitetskontrol af en PIE revisionsvirksomhed, kan Erhvervsstyrelsen henstille, at revisionsvirksomhedens gennemsigtighedsrapport ændres omgående. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan henstille, at revisionsvirksomheden skal orientere revisionsudvalget i en PIE virksomhed, om de ved kvalitetskontrollen konstaterede fejl og mangler ved erklæringsopgaven for PIE virksomheden. 33. Efter henstilling fra Erhvervsstyrelsen udarbejder den kontrollerede revisionsvirksomhed en handlingsplan, der danner grundlaget for den følgende kvalitetskontrol. Handlingsplanen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen inden for en af styrelsen fastsat frist. Stk. 2. De nærmere krav til indholdet af handlingsplanen fastsættes i Erhvervsstyrelsens retningslinjer, jf. 44. Stk. 3. Handlingsplanen skal godkendes af Erhvervsstyrelsen, før den er endelig. Kapitel 9 Offentliggørelse 34. Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om at offentliggøre resultatet af en kvalitetskontrol, hvis det i forbindelse med en opfølgende kvalitetskontrol konstateres, at der ikke er fulgt op på henstillinger fra en tidligere kvalitetskontrol. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om at offentliggøre resultatet af en kvalitetskontrol, hvis revisionsvirksomheden ikke efterkommer Erhvervsstyrelsens henstilling, om at udarbejde en handlingsplan. Stk. 3. Offentliggørelsen består af et sammendrag af Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner fra kvalitetskontrollen, samt styrelsens anførte forbedringspunkter. Offentliggørelsen indeholder revisionsvirksomhedens navn, men er i øvrigt i anonymiseret form. 35. Erhvervsstyrelsen offentliggør resultatet af kvalitetskontrollen for de PIE revisionsvirksomheder, der gennemgår en årlig kvalitetskontrol, jf. 4, stk. 2. Stk. 2. Offentliggørelsen består af et sammendrag af Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner fra kvalitetskontrollen, samt styrelsens eventuelle anførte forbedringspunkter. Offentliggørelsen indeholder revisionsvirksomhedens navn, men er i øvrigt i anonymiseret form. 36. Erhvervsstyrelsen udgiver årligt en redegørelse om styrelsens arbejde med kvalitetskontrol. Redegørelsen angiver i statistisk form resultaterne af kvalitetskontrollen. 37. Offentliggørelse efter 34 og 35 og offentliggørelse af Erhvervsstyrelsens redegørelse, jf. 36, sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 7

8 Kapitel 10 Opfølgende kvalitetskontroller 38. Revisionsvirksomheder, der skal gennemgå en opfølgende kvalitetskontrol, underrettes så vidt muligt inden den 1. april og senest den 1. juni om, at de skal kvalitetskontrolleres i samme år. Stk. 2. For ikke-pie revisionsvirksomheder udpeger Erhvervsstyrelsen en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrolbesøget og underretter så vidt muligt kvalitetskontrollanten og revisionsvirksomheden herom inden den 1. juni. Kapitel 3 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse. Stk. 3. For PIE revisionsvirksomheder udpeger Erhvervsstyrelsen en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrolbesøg og underretter så vidt muligt revisionsvirksomheden herom inden den 1. juni. Kapitel 4 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse. 39. Ved udførelse af det opfølgende kvalitetskontrolbesøg kontrolleres det, om revisionsvirksomheden har fulgt op på Erhvervsstyrelsens henstillinger i forbindelse med den forrige kvalitetskontrol. Kvalitetskontrolbesøget tager udgangspunkt i den af Erhvervsstyrelsen godkendte handlingsplan. Kapitel 5 og 6 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse. 40. For ikke-pie revisionsvirksomheder rapporterer kvalitetskontrollanten snarest muligt og senest den 15. november i kontrolåret om kvalitetskontrolbesøget til Erhvervsstyrelsen. Kvalitetskontrollanten skal vedlægge sine arbejdspapirer, når dette fremgår af styrelsens retningslinjer, jf. 44. Kapitel 7 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse. Kapitel 11 Betaling 41. Erhvervsstyrelsen fastsætter årligt timepriser for kvalitetskontrollanterne. Stk. 2. Har kvalitetskontrollanten benyttet sig af andre personer end en ekspert udpeget efter 25 ved gennemførelsen af kontrolbesøget, jf. 42, stk. 1, nr. 2, kan timeprisen for sådanne andre personer ikke være højere end kvalitetskontrollantens timepris. 42. Ved kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder skal kvalitetskontrollanten samtidig med rapportering om kvalitetskontrolbesøget til Erhvervsstyrelsen opgøre 1) den direkte medgåede tid og timesats pr. kvalitetskontrollant, 2) den direkte medgåede tid og timesats for øvrige deltagere i kontrolopgaven, 3) timer anvendt på transport, og 4) udlæg efter regning. Stk. 2. Ved en eventuel væsentlig afvigelse i det faktiske antal anvendte timer i forhold til det forventede antal timer oplyst efter 14, stk. 1, skal kvalitetskontrollanten udarbejde en redegørelse til Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. Omkostninger efter stk. 1, nr. 1-2, udredes foreløbigt af Erhvervsstyrelsen, men afholdes endeligt af den kontrollerede revisionsvirksomhed. Stk. 4. Omkostningerne efter stk. 1, nr. 3-4, udredes foreløbigt af Erhvervsstyrelsen, og opgøres årligt pr. 1. februar og fordeles forholdsmæssigt mellem ikke-pie revisionsvirksomheder omfattet af de i året forinden efter 7, stk. 1, iværksatte kvalitetskontroller på grundlag af antallet af revisionsvirksomhedens tilknyttede revisorer pr. 1. januar i kontrolåret. Stk. 5. Færdiggør en kvalitetskontrollant, der er udpeget efter 8-10 eller 19, ikke en påbegyndt kvalitetskontrol, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om, i hvilket omfang kvalitetskontrollanten er berettiget til betaling for det udførte arbejde. Kvalitetskontrollanten skal, forinden en sådan afgørelse træffes, gives lejlighed til at udtale sig. Stk. 6. Har Erhvervsstyrelsen i henhold til 10 udpeget andre personer som kvalitetskontrollant, udredes de samlede omkostninger efter stk. 1, nr. 1-2, foreløbigt af styrelsen, men afholdes endeligt af den 8

9 kontrollerede revisionsvirksomhed. For omkostninger efter stk. 1, nr. 3-4, finder stk. 4, tilsvarende anvendelse. Stk. 7. For omkostninger til en ekspert udpeget i medfør af 25 gælder stk. 6 tilsvarende. 43. Ved kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder skal kvalitetskontrollanten samtidig med Erhvervsstyrelsens afgivelse af rapport til den kontrollerede opgøre 1) den direkte medgåede tid og timesats 2) timer anvendt på transport, og 3) udlæg efter regning. Stk. 2. Omkostninger efter stk. 1, nr. 1, afholdes af den kontrollerede revisionsvirksomhed. Stk. 3. Omkostningerne efter stk. 1, nr. 2-3, udredes af Erhvervsstyrelsen og indgår ved beregningen af timeprisen fastsat efter 41, stk. 1. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan løbende fakturere de i stk. 1, nr. 1, nævnte omkostninger. Stk. 5. For omkostninger til en ekspert udpeget i medfør af 25 gælder stk. 1-4 tilsvarende. Kapitel 12 Retningslinjer for kvalitetskontrol 44. Erhvervsstyrelsen fastsætter retningslinjer vedrørende udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol, godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter, udpegning af kvalitetskontrollant til en konkret kvalitetskontrol, gennemførelse af kvalitetskontrolbesøg i ikke-pie revisionsvirksomheder og rapporteringer herom, gennemførelse af kvalitetskontrolbesøg i PIE revisionsvirksomheder, udarbejdelse af handlingsplaner, betalingsforhold for en kvalitetskontrol, Erhvervsstyrelsens behandling af kvalitetskontroller og offentliggørelse heraf m.v. Stk. 2. Retningslinjerne offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Kapitel 13 Godkendelse som kvalitetskontrollant 45. Erhvervsstyrelsen godkender kvalitetskontrollanter til udførelse af kvalitetskontrolbesøg i ikke- PIE revisionsvirksomheder. Stk. 2. Kvalitetskontrollanter skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til kvalitetskontrol. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter antallet af kvalitetskontrollanter og annoncerer efter behov på sin hjemmeside. En godkendt revisor, der ønsker at blive godkendt kvalitetskontrollant, skal ansøge styrelsen herom inden for en af styrelsen fastsat frist. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan som kvalitetskontrollant godkende revisorer, der 1) er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, 2) ikke indenfor de seneste fem år ved Revisornævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, ikendt en bøde, midlertidigt forbud, betinget eller ubetinget rettighedsfrakendelse, som styrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant, 3) ikke er optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Erhvervsstyrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant, 4) ikke har en verserende sag ved Revisornævnet, som styrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant, 5) ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i forbindelse med den senest afsluttede kvalitetskontrol af styrelsen er blevet pålagt en opfølgende kvalitetskontrol, som styrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant, 9

10 6) har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år og 7) kan påtage sig årligt at udføre kvalitetskontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Erhvervsstyrelsen, 8) har gennemgået og indberettet den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 5. Styrelsen kan endvidere som kvalitetskontrollant godkende registrerede revisorer, der er tilknyttet en landøkonomisk forenings rådgivningskontor, jf. revisorlovens 17, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 4, nr En kvalitetskontrollant godkendt efter 1. pkt., kan udpeges til at udføre kvalitetskontrolbesøg af landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer. Stk. 6. Styrelsen kan betinge en godkendelse af, at kvalitetskontrollanten forpligter sig til at anvende et af styrelsen anvist elektronisk system til brug for udførelsen af kvalitetskontrolbesøg. Stk. 7. Godkendelsen som kvalitetskontrollant er gældende for en periode på op til fem år. En godkendelse kan efter ansøgning forlænges for yderligere perioder af fem år. Kvalitetskontrollanten kan fuldføre en påbegyndt kvalitetskontrol efter udløbet af godkendelsesperioden. 46. Kvalitetskontrollanten har pligt til straks at meddele Erhvervsstyrelsen, hvis 1) kvalitetskontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, 2) kvalitetskontrollanten af Revisornævnet meddeles en advarsel, strafbortfald, ikendes en bøde, midlertidigt forbud, betinget eller ubetinget rettighedsfrakendelse, eller 3) kvalitetskontrollanten optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorlovgivningen foreskriver. Stk. 2. I de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om kvalitetskontrollantens fortsatte godkendelse, jf. 53, stk Erhvervsstyrelsen påser, at kvalitetskontrollanten udfører kvalitetskontrolbesøg i overensstemmelse med revisorloven, regler udstedt i medfør heraf samt retningslinjer, som styrelsen har fastsat i medfør af 44 i denne bekendtgørelse. 48. Erhvervsstyrelsen kan fratage en kvalitetskontrollant godkendelsen som kvalitetskontrollant, hvis 1) kvalitetskontrollanten ikke længere er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, 2) kvalitetskontrollanten ikke rapporterer om kvalitetskontrolbesøg samt indsender arbejdspapirer, eller øvrige oplysninger som styrelsen anmoder om, rettidigt, og dette ikke sker inden for en af styrelsen fastsat frist, 3) kvalitetskontrollanten meddeler ikke at kunne påtage sig et af styrelsen fastsat antal kvalitetskontrolbesøg, 4) kvalitetskontrollanten ikke anvender det af styrelsen anviste elektroniske system, jf. 45, stk. 6, 5) kvalitetskontrollanten ikke deltager i et årligt kursus om kvalitetskontrol, 6) Erhvervsstyrelsen ved den senest afsluttede kvalitetskontrol har pålagt den revisionsvirksomhed, som kvalitetskontrollanten er tilknyttet, en opfølgende kvalitetskontrol, 7) kvalitetskontrollanten af Revisornævnet meddeles en advarsel, strafbortfald, ikendes en bøde, midlertidig forbud, betinget eller ubetinget rettighedsfrakendelse, eller optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorlovgivningen foreskriver, 8) kvalitetskontrollanten ikke årligt og senest den 1. februar afgiver en tro- og loveerklæring om, at kvalitetskontrollanten ikke har verserende sager ved Revisornævnet eller inden for de seneste fem år ved Revisornævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, er ikendt en bøde, midlertidigt forbud, betinget eller ubetinget rettighedsfrakendelse, eller 10

11 9) styrelsen finder kvalitetskontrollantens virke utilfredsstillende, eller at kvalitetskontrollanten har tilsidesat sine pligter på en sådan måde, at styrelsen ikke fortsat finder grundlag for at udpege kvalitetskontrollanten til at udføre kvalitetskontrolbesøg. Stk. 2. Forinden Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1, gives kvalitetskontrollanten lejlighed til at udtale sig. Stk. 3. Fratages kvalitetskontrollanten i medfør af stk. 1, godkendelsen som kvalitetskontrollant, finder 47, stk. 2, anvendelse. Kapitel 14 Almindelige bestemmelser 49. Erhvervsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. revisorlovens 51, stk Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at fristerne i 4, stk. 3, 6, 8, stk. 1, 13, 14, stk. 3, 17, stk. 2, 20, 29, stk. 4, 33, stk. 1, 38, 40, 42,stk. 1 og 2 og 45, stk. 3, fraviges. Kapitel 15 Straffe-, overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 51. Har en kvalitetskontrollant, der er udpeget i medfør af 10 og 19 eller godkendt i medfør af 45, groft eller gentagne gange overtrådt 14, stk. 1, 1. pkt. eller 14, stk. 3, eller i øvrigt ikke overholdt sine pligter i henhold til 21, 23-24, 26 eller 29 straffes vedkommende med bøde. 52. Erhvervsstyrelsen fratager en kvalitetskontrollant, der er straffet efter 51, godkendelsen som kvalitetskontrollant. 53. Godkendelse som kvalitetskontrollant i medfør af bekendtgørelse nr. 985 af 11. september 2014 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed ophører ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan kvalitetskontrollanten udføre kvalitetskontrolbesøg af de revisionsvirksomheder, som kvalitetskontrollanten er udpeget til inden bekendtgørelsens ikrafttræden. 54. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og gælder for kvalitetskontroller, hvor der udføres kvalitetskontrolbesøg efter denne dato. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 985 af 11. september 2014 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed ophæves. Erhvervsstyrelsen, den 28. juni 2016 VICTOR KJÆR / Marianne Ploug 11

12 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 157, side 87, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, EU-Tidende 2014, nr. L 158, side

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juli j 2011 1 Indholdsfortegnelse 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter...

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juni j 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol...

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato# Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 6. juli 2017 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse af

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Retningslinjernes hjemmel og lovgrundlag... 3

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL I 2015 OG UNDERSØGELSER AFGJORT I

REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL I 2015 OG UNDERSØGELSER AFGJORT I E R H V E R V S S T Y R E L S E N S T I L S Y N M E D R E V I S O R E R O G R E V I S I O N S V I R K S O M H E D E R REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN 2015-2017 HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Fremsat den [ ] 2016 af erhvervs- og vækstminister [ ] Udkast til Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2015-16 Fremsat den 2. marts 2016 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) (Gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger:

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 091/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 5. april 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer BEK nr 967 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør Forslag til ny revisorlov v/ Victor Kjær Vicedirektør Lovforslaget udtryk for balanceret tilgang Minimumsimplementering, men stadig nye krav til revisor og ledelse Bredt anvendelsesområde Lempede krav

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere