Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014"

Transkript

1 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 3 Kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder... 3 Kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse (ikke-pie revisionsvirksomheder)... 4 Resultatet af kvalitetskontrollen i Gennemførelse af kvalitetskontrollen Resultater vedrørende revisionsvirksomheder Resultatet vedrørende Fornyede kontroller Særlige fokusområder Overvågning (efterfølgende intern kontrol) Revision af omsætning Værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn Going concern (forudsætning om fortsat drift) Koncernrevision Kvalitetssikringsgennemgang (PIE) Uafhængighed (PIE) Forhold Revisortilsynet har orienteret Erhvervsstyrelsen om Efteruddannelse Hvidvasklovgivningen Revisortilsynets indbringelser for Revisornævnet og resultatet heraf Redegørelsens tal er opgjort pr. 30. marts

3 1. Indledning og sammenfatning Revisortilsynets opgave er at kontrollere, om revisionsvirksomheder og lever op til revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når der afgives erklæringer med sikkerhed. Revisortilsynet tager på baggrund af den gennemførte kvalitetskontrol stilling til, om kontrollen hos de kontrollerede giver anledning til 1) afslutning af kontrollen uden yderligere bemærkninger, 2) påtale uden yderligere opfølgning før det næste ordinære kontrolbesøg, eller 3) påtale med kontrolbesøg, som skal afklare, om påtalen er fulgt. Revisortilsynet tager endvidere stilling til, om der er fundet fejl eller mangler hos de kontrollerede, som giver anledning til indbringelse for Revisornævnet. I kvalitetskontrollen for 2014 var der oprindeligt udtrukket 385 revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol. I tallet indgår både de ordinære udtrukne kvalitetskontroller samt fornyede kvalitetskontroller, som revisionsvirksomheder er blevet pålagt i forbindelse med en tidligere kvalitetskontrol. Der er gennemført 10 fornyede kvalitetskontroller af revisionsvirksomheder, der ikke reviderer selskaber af offentlig interesse, mens der er gennemført 2 fornyede kvalitetskontroller af revisionsvirksomheder, der reviderer selskaber af offentlig interesse (PIE revisionsvirksomheder). Af de 385 revisionsvirksomheder valgte 107 virksomheder at lade sig slette i Revireg. 5 virksomheder er udgået af kontrollen, og 12 virksomheder er oversendt til Erhvervsstyrelsen med anmodning om sletning i Revireg for manglende gennemførelse af kvalitetskontrollen. 2 revisionsvirksomheder er ophørt efter gennemførelsen af kvalitetskontrollen. 1 kontrol er fundet ugyldig. I redegørelsens resultater indgår således 253 afsluttede kvalitetskontroller af revisionsvirksomheder, som har omfattet 418 kontrollerede og erklæringsopgaver. 6 kvalitetskontroller endnu ikke afsluttet af Revisortilsynet. Resultatet af disse 6 kvalitetskontroller indgår derfor ikke i redegørelsens resultater for 2014 kvalitetskontrollen. Kvalitetskontrol af PIE revisionsvirksomheder I kvalitetskontrollen for 2014 er der udtaget 3 PIE revisionsvirksomheder til ordinær kvalitetskontrol. 1 kvalitetskontrol er afsluttet med en blank reaktion overfor revisionsvirksomheden. 2 kvalitetskontroller er ved offentliggørelse af redegørelsen ikke afsluttet af Revisortilsynet. Desuden er der gennemført fornyet kvalitetskontrol af 2 PIE revisionsvirksomheder. Begge de fornyede kontroller er afsluttet med en blank reaktion overfor revisionsvirksomheden. 3

4 Ingen af kvalitetskontrollerne af PIE revisionsvirksomheder har resulteret i indbringelse af revisionsvirksomheden for Revisornævnet. Der er ved kvalitetskontrollen af de 3 PIE revisionsvirksomheder i alt foretaget kvalitetskontrol af 35 erklæringsopgaver, udført af erklæringsopgaver har vedrørt virksomheder af offentlig interesse. Revisortilsynet har givet påtale overfor 10, hvoraf 2 tillige er blevet indbragt for Revisornævnet. Ingen af de 2 indbringelser for Revisornævnet vedrører erklæringsopgaver afgivet overfor virksomheder af offentlig interesse. Det bemærkes, at Revisortilsynet mangler at afslutte 2 kvalitetskontroller vedrørende PIE revisionsvirksomheder, hvorfor eventuelle påtaler og indbringelser for Revisornævnet vedrørende disse kvalitetskontroller ikke indgår i redegørelsen. Der er ved disse 2 kvalitetskontroller foretaget kvalitetskontrol af 59 erklæringsopgaver, udført af erklæringsopgaver har vedrørt virksomheder af offentlig interesse. Kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse (ikke-pie revisionsvirksomheder) For så vidt angår kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder har 64 kvalitetskontroller resulteret i en reaktion over for revisionsvirksomheden. 35 revisionsvirksomheder har fået en påtale med krav om, at revisionsvirksomheden skal gennemgå en fornyet kvalitetskontrol. Heraf er 12 revisionsvirksomheder tillige blevet indbragt for Revisornævnet. 29 revisionsvirksomheder har fået en påtale uden fornyet kvalitetskontrol. Påtaler med og uden fornyet kvalitetskontrol er primært begrundet i manglende sikring af, at kvalitetsstyringssystemet anvendes i tilstrækkeligt omfang ved løsningen af erklæringsopgaver og manglende eller utilstrækkelig overvågning. Det bemærkes, at 4 kvalitetskontroller vedrørende ikke-pie revisionsvirksomheder ikke er afsluttet af Revisortilsynet, hvorfor eventuelle påtaler og indbringelser for Revisornævnet vedrørende disse kvalitetskontroller ikke indgår i redegørelsen. For så vidt angår kvalitetskontrollen af revisors erklæringsopgaver har Revisortilsynet indbragt 91 for Revisornævnet. Disse har samtidig fået en påtale for de indbragte forhold. Indbringelsen for Revisornævnet har primært været begrundet i alvorlige fejl i de afgivne erklæringer samt væsentlige fejl og mangler ved det udførte arbejde. Revisortilsynet har endvidere givet 81 en påtale for forhold, som Revisortilsynet har fundet kritisable. Det bemærkes, at Revisortilsynet foretager en risikobaseret kontrol, hvilket vil sige, at der sættes fokus på områder, som har Revisortilsynets særlige bevågenhed. Det er derfor 4

5 sandsynligt, at der konstateres flere fejl, end hvis udvælgelsen af erklæringsopgaver var tilfældig. Ved kvalitetskontrollen i 2014 skulle der udvælges erklæringsopgaver, hvor virksomheden efterfølgende er gået konkurs, og erklæringsopgaver der har været genstand for revisionsvirksomhedens overvågning (efterfølgende intern kontrol). Disse udvælgelseskriterier har været anvendt siden 2010 kontrollen. Derudover skulle der udvælges et koncernregnskab, såfremt revisor har været koncernrevisor. Dette udvælgelseskriterie har været anvendt siden 2013 kontrollen. Resultatet af kvalitetskontrollen i 2014 Generelt viser resultaterne af kvalitetskontrollen i 2014 forholdsmæssig flere reaktioner i forhold til resultaterne af kvalitetskontrollen i Kontrolåret 2014 har været det sidste kontrolår i den 6-årige kontrolperiode, som omfatter årene Kontrolåret har således været et opsamlingsår, som har omfattet et højere antal kontrollerede revisionsvirksomheder i forhold til tidligere kontrolår. Der er dog ikke noget i resultaterne af kvalitetskontrollen, der kan tyde på, at det højere antal kontrollerede revisionsvirksomheder kan have forårsaget det forholdsmæssigt øgede reaktionsniveau. Kvalitetskontrollen i 2014 er i lighed med tidligere år gennemført efter Revisortilsynets retningslinjer. Indholdsmæssigt har der ikke været væsentlige ændringer i retningslinjerne, bortset fra, at det påkrævede antal minimumsstikprøver til kontrol er blevet nedsat fra og med kontrolåret Desuden har kvalitetskontrollen i 2014 omfattet kontrol af erklæringsopgaver, udført efter den nye erklæringstype, udvidet gennemgang 1. Resultatet af kontrollen af erklæringsopgaver om udvidet gennemgang har resulteret i 12 påtaler og 5 indbringelser for Revisornævnet. Der er tale om en forøgelse af reaktionsniveauet, da denne erklæringstype er ny. Det er Revisortilsynets opfattelse, at det noget højere reaktionsniveau herudover ikke er udtryk for, at Revisortilsynet har skærpet bedømmelsen af konstaterede fejl og mangler i forhold til tidligere. 2. Gennemførelse af kvalitetskontrollen 2014 Kvalitetskontrollen for 2014 er gennemført i henhold til reglerne i i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer, samt bekendtgørelse nr. 985 af 11. september 2014 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. 1 Den ny erklæringsstandard kan benyttes af virksomheder med en omsætning på op til 72 millioner kroner (Regnskabsklasse B). Den nye erklæringsstandard har kunnet anvendes fra og med regnskabsåret

6 Alle godkendte revisionsvirksomheder er underlagt lovpligtig kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollen skal udføres med højst 6 års mellemrum. I PIE revisionsvirksomheder skal kvalitetskontrollen dog udføres med højst 3 års mellemrum. Kvalitetskontrollen omfatter en vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem samt udførelsen af og uafhængigheden i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens 1, stk. 2. Kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheder udføres af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen. Kvalitetskontrollen af ikke-pie revisionsvirksomheder udføres af kvalitetskontrollanter (praktiserende ), der er godkendt af Revisortilsynet. Der er i henhold til bekendtgørelsens 19 afholdt kurser for kvalitetskontrollanter om kvalitetskontrol. Opfølgning på kontrollanternes arbejde er løbende blevet foretaget i form af dialog mellem kvalitetskontrollanterne og Revisortilsynets sekretariat. Revisortilsynet udarbejder retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Retningslinjerne indeholder en række bilag med arbejdsprogrammer, der skal anvendes ved udførelsen af en kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollen af kvalitetsstyringssystemet er bygget op omkring ISQC 1 og ISA 220, samt yderligere regler indenfor dansk revisorlovgivning. Ved kontrollen af kvalitetsstyringssystemet testes det, om revisionsvirksomheden har etableret, implementeret og anvendt et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. Kvalitetskontrollen af erklæringsopgaver gennemføres efter de samme retningslinjer, uanset om det er eksterne kvalitetskontrollanter eller kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen, der foretager kvalitetskontrollen. Til kvalitetskontrollen af PIE erklæringsopgaver er der dog visse tillæg som følge af de yderligere krav, der er til udførelsen af revision af PIE virksomheder. En nærmere beskrivelse af Revisortilsynets og kvalitetskontrollens grundlag og opgaver findes på Revisortilsynets hjemmeside Samme sted findes også Revisortilsynets retningslinjer, som består af flere selvstændige dokumenter, herunder arbejdsprogrammer. Ligeledes findes der på hjemmesiden en liste over Revisortilsynets medlemmer og medarbejdere i Revisortilsynets sekretariat samt lister over eksterne kvalitetskontrollanter. I 2014 har 385 revisionsvirksomheder været udtaget til kvalitetskontrol, heraf 5 PIE revisionsvirksomheder. Som anført nedenfor indgår alene 253 afsluttede kvalitetskontroller i redegørelsens resultater. Af de 385 revisionsvirksomheder, der var udtaget til kvalitetskontrol i 2014, har 107 revisionsvirksomheder ladet sig slette fra Revireg, efter at de blev udtaget til 6

7 kvalitetskontrol. Herudover har Revisortilsynet oversendt 12 af de udtagne revisionsvirksomheder til Erhvervsstyrelsen, fordi de ikke har tilkendegivet, at de vil medvirke aktivt til kvalitetskontrol. Endelig er 5 udgået af kvalitetskontrollen af andre årsager. 2 revisionsvirksomheder er ophørt efter, at kvalitetskontrollen er gennemført, mens 1 kvalitetskontrol er blevet fundet ugyldig. 6 kvalitetskontroller er ikke afsluttet af Revisortilsynet på tidspunktet for offentliggørelsen af redegørelsen. 12 af de udtagne 385 revisionsvirksomheder er fornyede kvalitetskontroller som følge af reaktion på kvalitetskontroller, som er gennemført i et tidligere år. Resultaterne af de fornyede kvalitetskontroller er inkluderet i tallene i redegørelsens tabeller. Tabel 1. Antallet af gennemførte kvalitetskontroller Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2014 Heraf frivillig sletning i register over godkendte og revisionsvirksomheder Heraf oversendt til Erhvervsstyrelsen af Revisortilsynet som følge af manglende kvalitetskontrol Udgåede af kvalitetskontrollen af andre årsager Antal gennemførte kvalitetskontroller Modtagne erklæringer eller rapporter Uafsluttet kvalitetskontrol fra 2013, som er afsluttet i 2014 Kvalitetskontrol, som er fundet ugyldig Kvalitetskontroller, hvor virksomhed er ophørt efter kvalitetskontrol Kvalitetskontroller, som ikke er afsluttet af Revisortilsynet Antal afsluttede kvalitetskontroller 253 Ved kvalitetskontrollen af de 253 revisionsvirksomheder er erklæringsopgaver udført af 418 blevet kontrolleret. Kvalitetskontrollen af de 6 revisionsvirksomheder, som endnu ikke er afsluttet af Revisortilsynet omfatter kontrol af 90 erklæringsopgaver udført af 55. I kvalitetskontroller, hvor Revisortilsynet har vurderet, at kvalitetskontrollen ikke umiddelbart kunne afsluttes uden bemærkninger, har Revisortilsynet indhentet kvalitetskontrollantens arbejdspapirer med henblik på at afgøre, hvilken reaktion overfor revisionsvirksomheden og/eller revisor, der ville være passende for den konkrete kvalitetskontrol. Derudover har 7

8 Revisortilsynet stikprøvevis indhentet kvalitetskontrollanternes arbejdspapirer i et antal kvalitetskontroller. 3. Resultater vedrørende revisionsvirksomheder I dette afsnit beskrives resultatet af kvalitetskontrollen på virksomhedsniveau. Resultatet af 2013 kvalitetskontrollen er angivet i parentes. Tabel 2. Resultatet i forhold til virksomhedsstørrelse (antal ) og Revisortilsynets reaktion: Holdingvirksomheder med 1 revisor med 2-10 med med +30 samt PIErevisionsvirksomheder Blank 36 (27) 78 (58) 70 (36) 2 (1) 3 (6) 189 (128) Påtale 0 (0) 18 (7) 11 (5) 0 (0) 0 (1) 29 (13) Påtale med fornyet kontrol 0 (0) 17 (7) 6 (2) 0 (0) 0 (0) 23 (9) Påtale med fornyet kontrol samt indbringelse for 0 (0) 10 (5) 1 (0) 1 (0) 0 (2) 12 (7) Revisornævnet 2 I alt 36 (27) 123 (77) 88 (43) 3 (1) 3 (9) 253 (157) I alt 2 De, der er indbragt for Revisornævnet har tillige fået en påtale med fornyet kontrol. Disse indgår i kolonnen Indbringelse for Revisornævnet. 8

9 Resultatet af kvalitetskontrollen på virksomhedsniveau er vist tilsvarende som procentfordeling nedenfor i tabel 2a. Tabel 2a. Resultatet i forhold til virksomhedsstørrelse (antal ) og Revisortilsynets reaktion (i procent af antal gennemførte kvalitetskontroller): Holdingvirksomheder I alt med 1 revisor med 2-10 med med +30 samt PIErevisionsvirksomheder Blank 14 % (17 %) 31 % (37 %) 28 % (23 %) 1 % (1 %) 1 % (4 %) 75 % (82 %) Påtale - (- 7 % (4 %) 4 % (3 %) - ( -) - (1 %) 11 % (8 %) Påtale med fornyet - ( -) 7 % (4 %) 3 % (1 %) - ( -) - ( -) 10 % (6 %) kontrol Påtale med fornyet kontrol samt indbringelse for - ( -) 4 % (3 %) - ( -) - ( -) -(1 %) 4 % (4 %) Revisornævnet 3 I alt 14 % (17 %) 49 % (49 %) 35 % (27 %) 1 % (1 %) 1 % (6 %) 100 % (100 %) Kvalitetskontrollen af 189 revisionsvirksomheder er afsluttet uden yderligere bemærkninger ( Blank ) fra Revisortilsynet. På baggrund af kvalitetskontrollen har Revisortilsynet afsluttet 64 kvalitetskontroller med en reaktion i forhold til revisionsvirksomheden. 29 revisionsvirksomheder har fået en påtale, svarende til ca. 11 % (8 % i 2013), og 35 revisionsvirksomheder har fået en påtale med krav om, at revisionsvirksomheden skal gennemgå en fornyet kontrol, svarende til ca. 14 % (10 % i 2013). Heraf er 12 revisionsvirksomheder blevet indbragt for Revisornævnet, svarende til ca. 4 % (4 % i 2013). Hvorvidt Revisortilsynet giver en revisionsvirksomhed en påtale eller en påtale med fornyet kontrol samt eventuelt beslutter at indbringe en revisionsvirksomhed for Revisornævnet på grundlag af den/de konstaterede fejl og mangler, afhænger af omstændighederne i den konkrete sag, for eksempel grovheden, arten og omfanget af fejl og mangler, samt om der er tale om en fornyet kontrol. 3 De, der er indbragt for Revisornævnet har tillige fået en påtale med fornyet kontrol. Disse indgår i kolonnen Indbringelse for Revisornævnet. 9

10 På virksomhedsniveau er de hyppigste fejltyper: 1) Kvalitetsstyringssystemet anvendes ikke i tilstrækkeligt omfang ved løsning af erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden bliver påtalt for dette, når der ved kvalitetskontrollen bliver konstateret fejl og mangler i en væsentlig andel af de kontrollerede erklæringsopgaver. 2) Revisionsvirksomhedens interne overvågning har ikke været udført, eller har ikke været udført tilstrækkeligt. 3) Utilstrækkelige procedurer for løsning af erklæringsopgaver, herunder utilstrækkelige procedurer for opdatering af kvalitetsstyringssystemet. Der er ved kvalitetskontrollen af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem tale om de samme primære fejltyper, som blev konstateret ved kvalitetskontrollen Nedenstående tabel viser de forhold, som revisionsvirksomheder er blevet indbragt for Revisornævnet for i forbindelse med kvalitetskontrollen i Resultatet af 2013 kvalitetskontrollen er angivet i parentes. Tabel 3. Forhold som revisionsvirksomheder er blevet indbragt for Revisornævnet for 4 med 1 revisor med 2-10 med med +30 samt PIE-revisionsvirksomheder Utilstrækkelig 11 (3) 1 (0) 1 (0) 0 (1) 13 (4) anvendelse af systemet Overvågning ikke 8 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 8(4) udført tilstrækkeligt Utilstrækkelige 4 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 4 (2) procedurer for løsning af erklæringsopgaver Utilstrækkelige procedurer for 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (2) uafhængighed Utilstrækkelige procedurer for 3 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (1) hvidvask I alt 26 (9) 1 (0) 1 (0) 0 (4) 28 (13) I alt Det fremgår af tabel 3, at utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ved løsning af erklæringsopgaver er et af de forhold, som flest revisionsvirksomheder er blevet indbragt for 4 Samme revisionsvirksomhed kan være indbragt for flere forhold. Tallene i tabel 3 er derfor større end antallet af indbragte revisionsvirksomheder. 10

11 Revisornævnet. Revisortilsynet har ligeledes indbragt revisionsvirksomheder for, at der enten ikke har været udført overvågning, eller at den udførte overvågning har været utilstrækkelig. Revisortilsynet har derudover indbragt revisionsvirksomheder for Revisornævnet, som følge af at kvalitetsstyringssystemet ikke har haft tilstrækkelige procedurer for løsning af erklæringsopgaver, eller at der har været utilstrækkelige procedurer for opdatering af kvalitetsstyringssystemet. 4. Resultatet vedrørende I dette afsnit beskrives resultatet af kvalitetskontrollen på revisorniveau. Resultatet for 2013 kvalitetskontrollen er angivet i parentes. Tabel 4. Resultat i forhold til virksomhedsstørrelse (antal ) og Revisortilsynets reaktion: med 1 revisor Antal kontrolleret i alt Antal, der ikke har fået en reaktion Antal, der alene har fået en påtale Antal, der både har fået en påtale og er indbragt for Revisornævnet med 2-10 med med +30 samt PIE-revisionsvirksomheder 123 (82) (142) 38 (13) 24 (196) 418 (433) 58 (42) 141 (108) 32 (13) 15 (166) 246 (329) 19 (15) 52 (12) 2 (0) 8 (15) 81 (42) 45 (25) 40 (22) 4 (0) 2 (15) 91 (62) I alt 5 Antallet af er mindre end antallet af revisionsvirksomheder, da der blandt de kontrollerede revisionsvirksomheder er holdingselskaber, hvor der ikke kontrolleres. 11

12 Resultatet af kvalitetskontrollen på revisorniveau er vist tilsvarende som procentfordeling nedenfor: Tabel 4a. Resultatet i forhold til virksomhedsstørrelse (antal ) og Revisortilsynets reaktion (i procent af antal kvalitetskontrollerede ): med 1 revisor I alt Antal kontrolleret i alt Antal, der ikke har fået en reaktion Antal, der alene har fået en påtale Antal, der både har fået en påtale og er indbragt for Revisornævnet med 2-10 med med +30 samt PIE-revisionsvirksomheder 29 % (19 %) 56 % (33 %) 9 % (3 %) 6 % (45 %) 100 % (100 %) 14 % (10 %) 33 % (25 %) 8 % (3 %) 4 % (38 %) 59 % (76 %) 5 % (3 %) 12 % (3 %) 0 % (- %) 2 % (3 %) 19 % (10 %) 11 % (6 %) 10 % (5 %) 1 % (- %) 0 % (3 %) 22 % (14 %) Kvalitetskontrollen er for så vidt angår 246 afsluttet uden bemærkninger fra Revisortilsynet. På baggrund af kvalitetskontrollen har Revisortilsynet givet en reaktion i form af en påtale eller en påtale samt en indbringelse for Revisornævnet overfor , svarende til ca. 19 % (10 % i 2013), har alene fået en påtale. Revisortilsynet har herudover givet en påtale til samt besluttet at indbringe 91 for Revisornævnet, svarende til ca. 22 % (14 % i 2013), for forhold, som Revisortilsynet har fundet alvorlige. En revisor, som er indbragt for Revisornævnet, kan ligeledes have fået en påtale for flere fejl eller mangler end vedkommende er blevet indbragt for Revisornævnet for. Hvorvidt Revisortilsynet giver en revisor en påtale og derudover indbringer vedkommende for Revisornævnet, afhænger af grovheden, arten og omfanget af konstaterede fejl eller mangler. For eksempel vil overtrædelse af uafhængighedsreglerne som hovedregel føre til en indbringelse for Revisornævnet, mens sager vedrørende utilstrækkelig eller mangelfuld dokumentation eller mangelfuldt eller manglende revisionsbevis vurderes i forhold til manglens art og omfang. 12

13 På enkeltsagsniveau er de hyppigste fejltyper: 1) Forkert eller mangelfuld erklæring 2) Utilstrækkelig eller manglende dokumentation for udførte handlinger, herunder utilstrækkeligt, mangelfuldt eller manglende revisionsbevis eller grundlag for den afgivne erklæring 3) Utilstrækkelig eller manglende planlægning af erklæringsopgaven 4) Utilstrækkelig eller manglende dokumentation vedrørende going concern forhold Der er tale om de samme hyppige fejltyper ved kvalitetskontrollen af erklæringsopgaver, som blev konstateret ved kvalitetskontrollen I forbindelse med 2014 kvalitetskontrollen har Revisortilsynet indbragt 69 for Revisornævnet for forkert eller mangelfuld erklæring. I størstedelen af sagerne har Revisortilsynet fundet, at revisor skulle have taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven, herunder: Manglende eller forkert beskrivelse af anvendt regnskabspraksis vedrørende væsentlige regnskabsposter, hvor der, indenfor årsregnskabslovens rammer, kan vælges mellem forskellige målegrundlag og indregningsmetoder ( 53) 6 Manglende noteoplysninger i årsregnskabet, herunder vedrørende sikkerhedsstillelser ( 64, stk. 4), bevægelser på egenkapitalen ( 56) og oplysninger om dattervirksomheder ( 72) Fejlagtig indregning, måling eller præsentation i årsregnskabet, herunder forkert behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis eller regnskabsmæssige skøn ( 51 og 52), væsentlige klassifikationsfejl ( 23) samt fejlagtig indregning og måling af dattervirksomheder efter den indre værdis metode ( 43 a) 6 Ofte i tilknytning til manglende forbehold for andre overtrædelser af årsregnskabsloven 13

14 Nedenstående tabel viser hvilke forhold, er blevet indbragt for Revisornævnet for i forbindelse med kvalitetskontrollen i Resultatet for 2013 kvalitetskontrollen er angivet i parentes. Tabel 5. Forhold som er indbragt for Revisornævnet for 7 Forkert eller mangelfuld erklæring Utilstrækkelig dokumentation for udførelsen Forhold vedr. going concern Utilstrækkelig planlægning Manglende uafhængighed/ dokumentation herfor Andre forhold med 1 revisor med 2-10 med med +30 samt PIE-revisionsvirksomheder 33 (19) 31 (14) 3 (0) 2 (8) 69 (41) 33 (15) 22 (8) 1 (0) 2 (9) 58 (32) 9 (6) 7 (5) 0 (0) 2 (6) 18 (17) 26 (10) 13 (4) 2 (0) 0 (2) 41 (16) I alt 3 (0) 4 (3) 1 (0) 0 (3) 8 8 (6) 10 (1) 10 (0) 2 (0) 0 (1) 22 (2) 114 (51) 87 (34) 9 (0) 6 (29) 216 (114) Det fremgår af tabel 5, at forkert eller mangelfuld erklæring er det forhold, som revisor oftest bliver indbragt for i forbindelse med kvalitetskontrollen. Samtidig er utilstrækkelig eller manglende dokumentation, herunder utilstrækkeligt eller manglende revisionsbevis et forhold, der ofte bliver konstateret i forbindelse med kvalitetskontrollen af erklæringsopgaver. Det bemærkes, at selvom en revisor er blevet indbragt for Revisornævnet som følge af eksempelvis mangelfuld planlægning eller dokumentation for udførelsen af opgaven, betyder det ikke nødvendigvis, at der også er konstateret væsentlige fejl i de pågældende regnskaber. Når revisionsplanlægningen er mangelfuld eller ikke er udført tilstrækkeligt, er der dog forøget risiko for, at eventuelle væsentlige og risikofyldte områder ikke bliver identificeret af revisor og dermed, at disse ikke bliver tilstrækkeligt afdækket. Dette vil kunne medføre, at revisor ikke opnår tilstrækkeligt grundlag for den afgivne erklæring. 7 Den samme revisor kan være indbragt for flere forhold. 8 Heraf er 2 indbragt for Revisornævnet i forbindelse med fokusområdet uafhængighed, i relation til andre ydelser end revision. 14

15 I forbindelse med 2014 kvalitetskontrollen har Revisortilsynet indbragt 8 (svarende til ca. 4 % af de indbragte ), enten for manglende dokumentation for revisors stillingtagen til sin uafhængighed i forhold til at kunne afgive erklæring med sikkerhed eller overtrædelse af uafhængighedsreglerne samt for udførelse af andre opgaver, der er uforenelige med samtidig at kunne afgive erklæring med sikkerhed. 5. Fornyede kontroller I 2014 har 10 revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse, gennemgået en fornyet kvalitetskontrol som følge af en tidligere kvalitetskontrol. 1 revisionsvirksomhed er efterfølgende ophørt som revisionsvirksomhed, hvorfor Revisortilsynet ikke har truffet afgørelse på virksomhedsniveau for denne revisionsvirksomhed. 4 af de fornyede kvalitetskontroller har resulteret i, at kvalitetskontrollen på virksomhedsniveau er afsluttet uden yderligere bemærkninger. 1 revisionsvirksomhed har fået en påtale. 2 af de fornyede kvalitetskontroller har resulteret i, at revisionsvirksomheden skal gennemgå endnu en fornyet kvalitetskontrol. 2 af disse har desuden resulteret i en indbringelse for Revisornævnet, som følge af manglende opfølgning på forhold, som Revisortilsynet tidligere har påtalt overfor revisionsvirksomhederne. 1 af disse revisionsvirksomheder har som følge af tidligere kvalitetskontroller været indbragt for Revisornævnet. I forbindelse med 2010 kvalitetskontrollen blev revisionsvirksomheden ikendt en bøde på kr., idet kvalitetsstyringssystemet var mangelfuldt. Ved 2011 kvalitetskontrollen blev revisionsvirksomheden indbragt for Revisornævnet for utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet. Revisornævnet fandt revisionsvirksomheden skyldig i klagen, men tillagde ikke revisionsvirksomheden en tillægsstraf. De fornyede kvalitetskontroller har ligeledes omfattet kontrol af 11. Kvalitetskontrollen har resulteret i, at 8 har fået en påtale, heraf er 4 blevet indbragt for Revisornævnet. 2 af de, der har fået en påtale ved den fornyede kvalitetskontrol er ikendt bøder af Revisornævnet i forbindelse med tidligere kvalitetskontroller. 1 af disse er tillige blevet indbragt for Revisornævnet i forbindelse med den fornyede kvalitetskontrol. 6. Særlige fokusområder Revisortilsynet har også i 2014 kvalitetskontrollen udvalgt en del af erklæringsopgaverne til kvalitetskontrol på baggrund af særlige risikofyldte områder. I forbindelse med gennemgangen af erklæringsopgaver har kvalitetskontrollanterne haft særlig fokus på at undersøge, om revisor har dokumenteret samt forholdt sig tilstrækkeligt til følgende områder: 15

16 Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis. Revision af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder revisors reaktion på vurderede risici og usikkerheder. Going concern, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis. Koncernrevision, herunder anvendelse af komponentrevisors arbejde. Ved kvalitetskontrollen af PIE revisionsvirksomheder har der endvidere været fokus på følgende områder: Kvalitetssikringsgennemgang, herunder procedurer og sikring af tilstrækkelig kvalitetssikringsgennemgang. Uafhængighed, herunder med fokus på selvrevision og andre ydelser i tilknytning til revisionen. Overvågning (efterfølgende intern kontrol) Formålet med dette udvælgelseskriterie har været at undersøge, om den efterfølgende interne kontrol i tilstrækkeligt omfang har afdækket eventuelle fejl og mangler i de udvalgte erklæringsopgaver, og om revisionsvirksomheden har fulgt op herpå, dels i forhold til den konkrete revisor, dels i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Revisortilsynet har givet en påtale til 36 revisionsvirksomheder for, at den udførte overvågning har været utilstrækkelig, herunder 18 påtaler, hvor kvalitetskontrollen har konstateret fejl og mangler i erklæringsopgaverne, som den interne efterfølgende kontrol ikke selv havde identificeret. Samtidig har Revisortilsynet givet en påtale til 13 revisionsvirksomheder for ikke at have udført overvågning enten i indeværende år eller i tidligere år. Overfor 2 revisionsvirksomheder har Revisortilsynet givet en påtale for, at det ikke har været en tilstrækkelig kvalificeret person, som har udført den efterfølgende interne kontrol. Revisortilsynet har indbragt 8 revisionsvirksomheder for Revisornævnet vedrørende utilstrækkelig overvågning. En effektiv overvågningsproces er vigtig i forhold til opretholdelsen af kvaliteten af revisionsvirksomhedens erklæringsopgaver. Revision af omsætning Formålet med dette fokusområde har været at undersøge, om omsætning/indregning af indtægter og deraf afledte regnskabsposter er risikovurderet tilstrækkeligt professionelt, og om der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 16

17 Revisortilsynet har givet 24 en påtale for utilstrækkelig planlægning af revision af omsætning og/eller utilstrækkelig dokumentation for revision af omsætning, herunder manglende begrundelse for, at forhåndsantagelsen for besvigelser ved indregning af indtægter ikke er relevant. Revisortilsynet har indbragt 13 for Revisornævnet for utilstrækkelig planlægning af revision af omsætning og/eller utilstrækkelig dokumentation for revision af omsætning. Det bemærkes, at de konkrete reaktioner kan være påvirket af eventuelle andre konstaterede fejl og mangler. Værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn Nogle regnskabsmæssige skøn indebærer en relativ høj skønsmæssig usikkerhed og kan medføre større risici for væsentlig fejlinformation, særligt når disse skøn er baseret på betydelige forudsætninger anlagt af virksomhedens ledelse. Formålet med fokusområdet har været at undersøge, om revisor har indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende regnskabsposter, der indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn. Revisortilsynet har indbragt 19 for Revisornævnet for utilstrækkelig eller manglende dokumentation, herunder utilstrækkeligt eller manglende revisionsbevis vedrørende revisionen af værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn. Desuden har der i mange tilfælde manglet dokumentation for, at revisor har udfordret ledelsens regnskabsmæssige skøn i forbindelse med værdiansættelsen. Sagerne har typisk drejet sig om værdiansættelse af ejendomme, debitorer, varelager, igangværende arbejder og skatteaktiver. Revisortilsynet har herudover givet 28 en påtale vedrørende dette fokusområde. Going concern (forudsætning om fortsat drift) Formålet med fokusområdet har været at undersøge: 1) Om revisor har været tilstrækkelig opmærksom på eventuelle betydelige usikkerheder vedrørende forudsætningen om fortsat drift (going concern), og om sådanne problemer har været tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet, i henhold til lovgivningen 2) Om revisor har udført de nødvendige revisionshandlinger rettet mod going concern forhold. 3) Om der er tilstrækkelig dokumentation for revisors overvejelser og revisionshandlinger. 4) Om revisor har afgivet de fornødne supplerende oplysninger eller medtaget forbehold i revisionspåtegningen. 17

18 Revisortilsynet har indbragt 18 for Revisornævnet på baggrund af utilstrækkelig dokumentation for overvejelser om going concern og 11 9 på baggrund af, at relevante forhold vedrørende going concern ikke er kommet til udtryk i erklæringen. Revisortilsynet har herudover givet 4 en påtale på baggrund af dette fokusområde. Koncernrevision Formålet med fokusområdet har været at undersøge, om ISA har været anvendt i tilstrækkeligt omfang ved koncernrevisioner. Revisortilsynet har givet 9 en påtale for ikke at have udført tilstrækkelig revisionsplanlægning for koncernen. I flere af sagerne har revisor revideret moderselskabet og alle datterselskaber. Revisortilsynet har i 4 sager påtalt, at der har været utilstrækkelig dokumentation for revisionen af koncernregnskabet. Revisortilsynet har indbragt 2 for Revisornævnet for utilstrækkelig koncernrevision. Det bemærkes, at de konkrete reaktioner kan være påvirket af eventuelle andre konstaterede fejl og mangler. Kvalitetssikringsgennemgang (PIE) Formålet med dette fokusområde har været at undersøge, om kvalitetssikringsgennemgangen er udført af en person, som har de fornødne kvalifikationer og erfaring, og om kvalitetssikringsgennemgang er udført i så god tid, at eventuelle rettelser kan nå at blive indarbejdet inden erklæringsafgivelsen. Ved kvalitetskontrollen i 2014 har Revisortilsynet ikke påtalt manglende opfyldelse af kravene til dette område. Uafhængighed (PIE) Formålet med dette fokusområde har været at undersøge, om andre ydelser i tilknytning til revisionen har været i konflikt med revisors uafhængighed, herunder om der er dokumentation for alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet. Ved kvalitetskontrollen i 2014 har Revisortilsynet ikke påtalt manglende opfyldelse af kravene til dette område. 9 Indgår som erklæringsfejl i tabel 5 10 Særlige overvejelser revision af koncernregnskabet (herunder komponentrevisors arbejde) 18

19 7. Forhold Revisortilsynet har orienteret Erhvervsstyrelsen om Efteruddannelse Som led i kvalitetskontrollen for 2014 har der ligeledes været gennemført en kontrol af, om der er indberettet minimum 120 timers obligatorisk efteruddannelse i Revireg, og kontrol af om revisor har dokumentation for den indberettede efteruddannelse. Kontrollen har omfattet den første 3-års periode (1. januar 2009 til 31. december 2011), hvor der har været krav om obligatorisk efteruddannelse. Revisortilsynet har i 27 kontroller konstateret, at der efter kvalitetskontrollantens vurdering er sket overtrædelse af reglerne vedrørende obligatorisk efteruddannelse. Revisortilsynet har i henhold til 37, stk. 2, i bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed oversendt forholdene til Erhvervsstyrelsen. Hvidvasklovgivningen Som led i gennemgangen af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem bliver det tillige kontrolleret, om der er tilstrækkelige procedurer i revisionsvirksomheden, i form af skriftlige interne regler om kundelegitimation, indberetning til hvidvasksekretariatet mv. for at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering hos virksomhedens kunder, jf. hvidvasklovens 25, stk. 1 Revisortilsynet har i 8 kontroller konstateret, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem ikke har haft tilstrækkelige politikker og procedurer i henhold til hvidvasklovens 25. Revisortilsynet har i henhold til 37, stk. 2 i bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed orienteret Erhvervsstyrelsen herom. 19

20 8. Revisortilsynets indbringelser for Revisornævnet og resultatet heraf Nedenfor er vist en oversigt over samtlige indbringelser for Revisornævnet, som Revisortilsynet har foretaget siden Revisortilsynet blev etableret. Tabel 6. Revisortilsynets indbringelse for Revisornævnet og resultatet heraf Kontrolår Sum Sager til påkendelse Endnu verserende sager Virksomhed ikendt bøde Revisor ikendt bøde Sager, hvor virksomhed er skyldig, men med strafbortfald/ingen tillægsstraf Sager, hvor revisor er skyldig, men med strafbortfald/ingen tillægsstraf Advarsel virksomhed Advarsel revisor Frifindelse virksomhed Frifindelse revisor Afvist f.eks. fordi virksomheden er ophørt I 2011 kvalitetskontrollen ændrede Revisortilsynet praksis og indbragte revisionsvirksomheder og hver for sig. Til og med 2010 kvalitetskontrollen foretog Revisortilsynet en samlet indbringelse i de sager, hvor både revisionsvirksomheden og en eller flere tilknyttede 11 Der er tale om antal sager, ikke antal. I samme sag kan flere være ikendt bøde. 12 I 33 sager er revisor fundet skyldig i et eller flere forhold, men Revisornævnet har ladet bøden bortfalde som følge af, at revisionsvirksomheden tillige har haft et ansvar for den pågældende overtrædelse, og idet revisionsvirksomheden tillige er blevet sanktioneret for samme forhold eller som følge af, at den pågældende revisor tidligere er ikendt en bøde ved Revisornævnet. 13 I opgørelsen er ikke taget sager med, hvor kun indbringelsen af revisionsvirksomheden eller revisor er afvist, og hvor der er ikendt sanktion til den anden indbragte. 20

21 blev indbragt for Revisornævnet. Tallene for kan derfor ikke direkte sammenholdes med tallene for Revisortilsynet har fået hel eller delvis medhold i ca. 95 pct. af de sager, som er indbragt for Revisornævnet siden I perioden siden sidste redegørelse, hvilket er fra 1. november 2014 til 30. marts 2016 har Revisornævnet afsagt kendelser i 82 sager indbragt af Revisortilsynet. I 70 af disse sager har Revisornævnet ikendt revisionsvirksomheden eller revisor en bøde. Bødeintervallet har været kr. for revisionsvirksomheder, og kr. for. For så vidt angår sager, som er indbragt af Revisortilsynet, er der i perioden 1. november 2014 til 30. marts 2016 blevet pålagt bøder til revisionsvirksomheder for i alt kr. og til for i alt kr. Pålagte bøder tilfalder statskassen. I 3 af sagerne har Revisornævnet fundet den indklagede revisor skyldig i klagen, men den forskyldte disciplinærstraf er bortfaldet, som følge af virksomhedsansvar eller at revisor tidligere har været ikendt en bøde og derfor ikke har fået en tillægsstraf, jf. princippet i straffelovens 89. I 2 sager har revisor fået en advarsel og i 6 sager er enten revisionsvirksomhed eller revisor blevet frifundet. I 3 14 af sagerne, hvoraf 2 sager vedrører samme forhold, fandt Revisornævnet, at Revisortilsynets faglige vurdering ikke kunne lægges til grund. I 2 15 af sagerne skyldes frifindelsen proceduremæssige forhold vedrørende gennemførelsen af kvalitetskontrollen. I 1 16 sag fandt Revisornævnet, at revisor ikke havde afgivet erklæring vedrørende en årsrapport for 2010, idet erklæringen alene var underskrevet af den medunderskrivende revisor. Herudover er 1 17 sag blevet afvist grundet forhold vedrørende gennemførelse af kvalitetskontrollen 1 af de kendelser, som Revisornævnet har afsagt i perioden 1. november 2014 til 30. marts 2016, vedrører en revisor, som ligeledes har været indbragt og fundet skyldig i sager, som Revisortilsynet har indbragt for Revisornævnet indenfor de seneste 5 år. 18 Til sammenligning blev der i perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2014 afsagt 3 kendelser vedrørende, som ligeledes har været indbragt og fundet skyldig i sager, som Revisortilsynet har indbragt for Revisornævnet indenfor de seneste 5 år Kendelse 69/2014, 4/2015 og 5/ Kendelse 103/2014 og 4/ Kendelse 187/ Kendelse 29/ Kendelse 114/2014, hvor revisor tidligere er kendt skyldig, jf. kendelse 25/2013 og 41/ Kendelse 30/2013, 25/2013 og 143/

22 Revisornævnets kendelser offentliggøres på Revisornævnets hjemmeside Det er Revisornævnets praksis, at utilstrækkelig anvendelse af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem i førstegangstilfælde som udgangspunkt idømmes en bøde på kr. I en sag fandt Revisornævnet dog, at revisionsvirksomheden skulle idømmes en bøde på kr., idet den utilstrækkelige anvendelse af kvalitetsstyringssystemet var gennemgående for revisionsvirksomhedens erklæringsarbejde. Revisornævnet fandt, at revisionsvirksomheden generelt havde forsømt at påse, at ne tog de overvejelser og den dokumentation, som kvalitetsstyringssystemet lagde op til, alvorligt. 20. I en anden revisionsvirksomhed fandt Revisornævnet, at revisionsvirksomheden skulle idømmes en bøde på kr. på grund af manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet og idet revisionsvirksomhedens øverste ledelse ikke havde sikret sig, at oplysningerne i register over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte (Revireg) var korrekte 21. Tabel 7. Oversigt over fordeling af bødestørrelse for i perioden 1. november 2014 til 30. marts 2016 Bødestørrelse Antal Bødestørrelse Antal I de 2 sager, som omhandler revisionen af samme årsregnskab, er begge ikendt en bøde på kr. for at have overtrådt uafhængighedsreglerne, idet der for et børsnoteret selskab er ydet assistance med opstilling af regnskabet samtidig med, at der er blevet afgivet revisionspåtegninger på årsrapporten for selskabet 22. I 2 andre sager, som vedrører samme forhold, blev der givet en bøde på henholdsvis kr. og kr. for overtrædelse af uafhængighedsreglerne, idet revisors søn var medlem af bestyrelsen i det selskab, som revisor havde afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for. Revisor havde tillige i regnskabsperioden fungeret som bogholder/kasserer i selskabet med 20 Kendelse 183/ Kendelse 57/ Kendelse109/2013 og 110/

23 adgang til at hæve op til kr. dagligt via selskabets netbank 23. I den ene sag blev revisor fundet skyldig i flere forhold, hvorfor bødestørrelsen er forskellig. 23 Kendelse 87/2014 og 88/

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL I 2015 OG UNDERSØGELSER AFGJORT I

REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL I 2015 OG UNDERSØGELSER AFGJORT I E R H V E R V S S T Y R E L S E N S T I L S Y N M E D R E V I S O R E R O G R E V I S I O N S V I R K S O M H E D E R REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN 2015-2017 HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Offentliggjort den 24. Oktober 2011 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato# Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

FSR danske revisorers Kundeårsmøde Kvalitetskontrollen 2011 resultater og erfaringer

FSR danske revisorers Kundeårsmøde Kvalitetskontrollen 2011 resultater og erfaringer FSR danske revisorers Kundeårsmøde 2013 Kvalitetskontrollen 2011 resultater og erfaringer Ved chefkonsulent Vibeke Sylvest Barfoed, Revisortilsynets sekretariat Indhold Tilsynssystemet Resultat 2011 -

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juni j 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juli j 2011 1 Indholdsfortegnelse 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter...

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i sager, hvor der ikke forekommer risici i form af udøvelse af væsentlige regnskabsmæssige skøn.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i sager, hvor der ikke forekommer risici i form af udøvelse af væsentlige regnskabsmæssige skøn. Bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave Der skal udfyldes et arbejdsprogram på hver enkelt udvalgt revisionsopgave (*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i sager,

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B og Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 7. november 2014 i medfør

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger:

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 091/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 5. april 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol...

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið August 2016 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Indhold 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

kendelse: Den 3. oktober 2016 blev der i sag nr. 8/2016 Erhvervsstyrelsen, tidligere Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 3. oktober 2016 blev der i sag nr. 8/2016 Erhvervsstyrelsen, tidligere Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 3. oktober 2016 blev der i sag nr. 8/2016 Erhvervsstyrelsen, tidligere Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved brev af 7. januar 2016 har Erhvervsstyrelsen, tidligere

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere