Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen"

Transkript

1 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅ DET, FREDERIKSBERG KOMMUNES HJEMMEPLEJE, PLEJEGRUPPE 23 Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, i perioden fra d.19. maj til d.10. juni 2014.

2 Indhold Baggrund for tilsynet... 3 Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn Levering af den visiterede hjælp Kvaliteten af den leverede hjælp Kommunikation mellem borger og leverandør Leverandørens tilbagemeldingspligt Medarbejdernes kompetencer og viden Samarbejdet mellem leverandøren og andre aktører Dokumentation Medicinhåndtering Opsamling på seneste tilsyn Leverandørens kommentarer til tilsynsrapporten Tilsynets afsluttende bemærkninger Bilag 1 Stikprøver dokumentation Bilag 2 Stikprøver medicin

3 Baggrund for tilsynet Frederiksberg Kommune er jf. Serviceloven 151 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 15 og 16 forpligtiget til at føre tilsyn med hjemmehjælpsområdet. Formålet med tilsynet er i henhold til loven: at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og i henhold til de afgørelser om hjælp, der er truffet at sikre, at borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder at sikre, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer Herudover bliver der fulgt op på, at leverandøren lever op til sin tilbagemeldingspligt til at indberette ændringer i borgerens behov for hjælp, til Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed. Metode Tilsynet er lavet med udgangspunkt i 7 fokusområder. Tilsynet foretager interviews med og stikprøver hos som udgangspunkt 5-8 tilfældigt udvalgte borgere samt fokusgruppeinterview med sædvanligvis 5 medarbejdere. Endvidere afholdes et møde med leverandørledelsen med udgangspunkt i blandt andet leverandørens stamoplysninger og de afholdte interviews. På baggrund af det samlede tilsyn udfærdiges en tilsynsrapport. En uddybning af metoden kan ses i Konceptet for tilsyn på hjemmehjælpsområdet i Frederiksberg Kommune. I tilsynsrapporten gives indskærpelser: ved manglende overholdelse af Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder (fx rengøring, hvor ydelsen ikke er leveret som visiteret) ved manglende efterlevelse af kontrakt/aftale med kommunen (fx manglende dokumentation i kommunens omsorgssystem Rambøll Care). ved lovbrud (fx manglende overholdelse af tilbagemeldingspligten eller Sundhedsstyrelsens regler for medicinhåndtering) Anbefalinger gives, hvis tilsynet fx har bemærket uhensigtsmæssige arbejdsgange eller har bemærket, at medarbejderne efterspørger viden/kursustilbud, som leverandørerne med fordel kan tilbyde, men som der ikke direkte er nogle krav til. 3

4 Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn Indledning Nedenfor beskrives indledningsvis faktuelle oplysninger om tilsynet med Frederiksberg Kommunes Plejegruppe 23 (fremover kaldet Plejegruppe 23 ) samt borgernes overordnede tilfredshed med deres hjemmehjælp. Herefter følger besvarelser og uddybning af deres tilfredshed i forhold til de 7 fokusområder. I gennemgangen af fokusområderne inddrages den information tilsynet har indhentet i forbindelse med borgerinterviews, medarbejderinterviews, dialog med ledelsen samt tilsynsassistentens faglige observationer og vurdering. Plejegruppe 23 er kommunal leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje og leverer aktuelt hjælp til i alt 250 borgere i Frederiksberg Kommune. Heraf modtager 215 borgere praktisk hjælp og 140 borgere modtager personlig pleje. Tilsynet har aflagt tilsynsbesøg hos 8 borgere. Tilsynet oplever, at de 8 besøgte borgere forekom trygge ved tilsynsbesøget. 1 af de besøgte borgere har demensdiagnose. Dette til trods har tilsynet fået mange og relevante oplysninger. Tilsynet har talt med 5 medarbejdere, som alle har været ansat i Plejegruppe 23 i 4-23 år. Alle medarbejdere er faglærte indenfor pleje og omsorg og har været uddannede i mellem 5 og 24 år. Tilsynet gør opmærksom på, at der i rapporten nævnes hjælper eller medarbejder. Tilsynet er bekendt med, at stort set alle medarbejdere er faglærte social - og sundhedshjælpere, hvorfor dette ligger implicit i benævnelserne. 1.Levering af den visiterede hjælp Tilsynet konkluderer overordnet, at de 8 borgere generelt er tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager. De 8 borgere oplever, at de generelt er tilfredse med Plejegruppe 23 som leverandør af deres hjemmehjælp. Ingen af borgerne har oplevet, ikke at modtage den hjælp de er visiteret til. Borgerne har ikke oplevet, at Plejegruppe 23 har aflyst et planlagt besøg, uden at der har været tilbud om erstatningsbesøg. 2. Kvaliteten af den leverede hjælp 5 borgere oplever, at de ikke har en fast hjælper. For de 5 borgere er dette ikke et stort problem, da de kender de fleste af de hjælpere, der kommer i deres hjem. Tillige ringes de altid op af Plejegruppe 23 dagen før levering af hjælpen, med oplysning om tidspunkt for levering af hjælpen, samt navn på medarbejderen. De vil gerne have en fast hjælper. 4

5 For de 8 borgere gælder, at Plejegruppe 23 altid eller som oftest ringer til borgerne forud for, at de skal have hjælp, og orienterer om tidspunkt samt hvem, der leverer hjælpen. Nogen gange sker det dagen før, andre gange om morgenen, andre gange først senere på dagen for levering af hjælpen. 4 borgere oplyser, at der er lavet en aftale om, hvornår hjælpen skal leveres. Alle 8 borgere oplever, at hjælpen stort set leveres på samme tidspunkt, også de der oplever, at der ikke er indgået reel aftale herom. Borgerne oplever, at tidspunktet passer dem. 4 borgere oplever, at de orienteres, hvis tidspunktet for levering af deres hjemmehjælp skubbes mere end ½ time. 1 borger oplever ikke, at dette sker og vil gerne orienteres. For de 3 øvrige borgere er dette ikke et problem, da de er hjemme alligevel og da det ikke sker særlig ofte. Medarbejderne oplyser, at de har faste borgere. De har været ansat så længe, at de stort set kender alle hjemmehjælpsmodtagerne i deres distrikt, og betragter dette som en styrke, da de let kan overtage opgaverne ved en fast hjælpers fravær. Ledelsen oplyser i stamoplysningerne og i redegørelser, at borgerne i stor udstrækning har fast hjælper, og at der arbejdes i teams, så det mest er de samme medarbejdere, der afløser ved fravær. Der kan være ændringer under ferie og andet fravær ligesom elever i forskellige praktikforløb skal indgå i borgerforløb. Tilsynet konstaterer, at der ikke er overensstemmelse mellem borgernes oplevelser og leverandørens tilbagemelding om aftaler om fast hjælper. Tilsynet bemærker, at en borger, som fra 1. januar 4. juni 2014 har modtaget praktisk hjælp til rengøring 12 gange, har haft 8 forskellige hjælpere jf. indberetning i afvigelser. ledelsen sikrer, at borgerne bliver orienteret, hvis et aftalt tidspunkt ændres mere end 30 min. jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.2. ledelsen tilstræber, at borgere som modtager praktisk hjælp tilbydes en fast hjælper, jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.4. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at borgerne kender deres faste aftaler for levering af hjemmehjælp, således at borgerne frit kan planlægge deres dag i relation hertil. ledelsen sikrer, at det tydeliggøres overfor borgerne, hvem der er deres faste hjælpere 5

6 og prioriterer, at disse er de primære medarbejdere i hjemmet, idet borgerne efterspørger dette. ledelsen ved egenkontrol gennemgår enkelte borgeres antal af hjælpere indenfor ½ års periode for sikring af, at Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune 7.4 efterleves. Tilsynet konstaterer, at 3 af borgerne kender Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandard, Information til dig, der søger eller modtager hjælp til pleje, omsorg- og træning i egen bolig eller ældrebolig. 1 borger har brugt den for sikring af Frederiksberg Kommunes serviceniveau. Hvad angår de specifikke kvalitetsstandarder for kommunens øvrige tilbud, er kvalitetsstandarderne, herunder Kvalitetsstandarden for rengøring generelt ikke kendt af borgerne. Medarbejderne oplyser, at de kender og bruger Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder. De benytter den i samarbejdet med borgerne, blandt andet hvis fx en borger ønsker at ryge, mens hjælperne er i hjemmet. Ledelsen oplyser, at medarbejderne bruger kvalitetsstandarderne med henblik på faglighed i deres daglige arbejde. Ledelsen oplyser, at Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder er tilgængelige i personalerummet, at de gennemgås med medarbejderne, og at de giver en vejledning og rettesnor i forhold til de ydelser og service, der leveres. 7 borgere er visiteret til rengøring og er tilfredse med den hjælp, de modtager hertil. 1 borger er ikke visiteret og modtager ikke hjælp til rengøring. Tilsynet henviser til afsnittet om Tilbagemeldingspligten. Hos 1 borger lever hjælpen ikke op til Kvalitetsstandarden for rengøring, idet der dels gøres rent på ca. 80 m2, dels udføres flere rengøringsopgaver som kan borgeren selv klare. Dette er ikke tilbagemeldt. Hos en anden borger gøres der rent på 80 m2. Ledelsen oplyser efterfølgende, at hos den ene borger, er Visitationsenheden anmodet om revisitation. ledelsen sikrer, at tilbagemeldingspligten efterleves, når borgernes funktionsniveau bedres. ledelsen sikrer, at tilbagemeldingspligten efterleves fx i forhold til levering af hjælp i hjem, der overskrider kvalitetsstandarden på 65 m2. T 6

7 Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen drøfter med medarbejderne, at medarbejderne med afsæt i deres faglighed vurderer, om borgerne ud fra deres funktionsniveau er berettiget til den hjælp, medarbejderne leverer i hjemmet. Dette set ud fra Servicelovens bestemmelser, Frederiksberg Kommunes fokus på Træning til hverdagen og medarbejdernes arbejdsmiljø. Tilsynet konstaterer, at hos de 7 borgere lever rengøringen op til kvalitetsstandarderne hvad angår selv rengøringen. Hos 1 af disse borgere overstiger den visiterede tid Frederiksberg Kommunes serviceniveau. Hos denne borger og 2 andre borgere gøres rent på mere end 80 m2. Borgerne kan selv deltage. 2 af disse borgere oplyser, at de ikke har kendskab til eller bruger bytteydelser. Medarbejderne oplyser, at de kender og bruger bytteydelser/fleksibel hjælp. ledelsen sikrer, at Kvalitetsstandarden for rengøring overholdes ledelsen sikrer, at medarbejderne jf. Serviceloven og Frederiksberg Kommunes Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune stk. 3.2 tilbagemelder til ledelsen, når de oplever, at borgerne har ændret behov for hjælp. Dette således, at hjælpen kan tilpasses det aktuelle behov og at borgerne får den bedst mulige hjælp. 4 borgere er visiteret til personlig pleje. 3 modtager og er tilfredse med den leverede hjælp. Med en borger har Plejegruppe 23 indgået aftale om pause inden endeligt ophør af ydelsen. Manglende behov for hjælpen er dokumenteret og efterfølgende ikke disponeret. Hjælpen fremgår fortsat af visitationsbilledet, hvorfor der ikke er overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser. En borger oplyser, at vedkommende får hjælp til bad mere end en gang om ugen. Borgeren er meget tilfreds med dette. Bad er visiteret x 1 ugentligt. Bad er indberettet i afvigelser som leveret en gang om ugen. Ledelsen oplyser efterfølgende, at medarbejderne ikke hjælper med bad 2 gange om ugen. Visitationsenheden er anmodet om øget hjælp. ledelsen sikrer, at der er overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser. Dette jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune

8 Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen ved kontakt til Visitationsenheden om ændring af ydelser til borgere, opretter en huskeliste eller en advis meddelelse 5 dage frem, for sikring af, at de ønskede ændringer er revisiteret. 2 af de 8 borgerne er visiteret til omsorgsopgaver. 1 borger oplever, at modtage hjælpen. 1 borger, som er dement, oplever ikke at modtage hjælpen. Ydelsen er disponeret og indberettet i afvigelser. Ledelsen oplyser efterfølgende, at den faste hjælper taler med borgeren om dagens gøremål. Tilsynet vurderer, at indholdet i den visiterede og leverede ydelse Psykisk hjælp og støtte ikke lever op til indholdet i ydelsen, som Indsatskataloget er defineret som Sikring af struktur i dagligdagen. Dette da det ved tilsynsbesøget er tydeligt, at borgeren ikke selv længere husker at tørre støv af, støvsuge og vaske gulve, rengøre toilet, sikre friske fødevarer og rent køleskab. Der er ikke dokumentation for borgerens ændrede funktionsniveau i Klientjournalen eller hjælpernes tilbud om hjælp. ledelsen sikrer, at relevante oplysninger dokumenteres i Klientjournalen, suppleret med Aktuel helbredsstatus og Handleplaner. ledelsen sikrer, at indholdet i den disponerede omsorgsydelse lever op til Frederiksberg Kommunes Indsatskatalog, så medarbejderne kan levere den hjælp, borgeren har behov for. Ingen af de 8 borgere oplever, at hjælperne inddrager dem i forbindelse med leveringen af hjælpen. Borgerne oplever, at de selv sørger for, at der er ryddeligt til hjælperne kommer og at de i øvrigt bidrager og deltager aktivt ud fra hjælp til selvhjælpsprincipperne. Medarbejderne oplever, at de har mulighed for samt søger at motivere borgerne til at deltage i hjælpen og at borgerne hjælper fx med personlig pleje i det omfang de formår, eller ved sortering eller ophængning af vasketøj eller fx tørre støv af. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere via dialog er opmærksomme på det aktiverende sigte i hjælpen, via samarbejde med ledelsen i Træning til hverdagen og fokus på den rehabiliterende tankegang. Begrebet Fleksibel hjælp/bytteydelser er kendt hos 3 af 8 borgere. Ingen borgere oplever, at benytte ydelsen. 2 borgere vil gerne benytte sig af muligheden for bytteydelser til fx at komme en tur på gaden 8

9 eller få afrimet sin fryser. Medarbejderne kender begrebet og benytter fleksibel hjælp/bytteydelser i forbindelse med levering af personlig pleje og praktisk hjælp. Ledelsen oplyser, at Kvalitetsstandarderne er tilgængelige for medarbejderne og at der jævnligt er dialog om bytteydelser i gruppen. Ledelsen oplyser, at borgeren, der ønsker at komme på gaden flere gange er tilbudt dette, men at vedkommende ikke ønsker at benytte sin rengøringshjælp hertil. Der er ikke dokumentation for dette. Tilsynet har ikke fundet dokumentation for levering af fleksibel hjælp/bytteydelser i KMD Care. ledelsen sikrer, at anvendelsen af fleksibel hjælp/bytteydelser dokumenteres i KMD Care jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 6.4. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen tydeliggør overfor borgerne, begrebet fleksibel hjemmehjælp og bytteydelser, således at borgerne kender til muligheden for at benytte ydelsen, og ved hvilke rettigheder de har i forbindelse med den visiterede hjælp. 3. Kommunikation mellem borger og leverandør Alle borgerne oplever, at omgangstonen med hjælperne er behagelig. Medarbejderne oplever at have kompetencerne til at opretholde en god tone i dialogen med borgerne. De har alle gennemgået et længerevarende kommunikationskursus i 2012, som de oplever har forankret sig og givet dem kompetencerne til at imødegå alle borgere. 7 af de 8 borgere har kontaktoplysninger til deres leverandør af hjemmehjælp og oplever, at de kan komme i kontakt med leverandøren, når de har behov for det. Den demente borger, har modtaget fortrykte oplysninger, som ikke er udfyldt med telefonnumre. Borgeren oplever ikke, at have haft behov for dem, men vil gerne have kontaktoplysningerne. Ledelsen oplyser efterfølgende, at borgeren straks er udleveret kontaktoplysninger. ledelsen sikrer, at borgerne kan komme i telefoniskkontakt med leverandøren, jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt af de 8 borgere oplever, at medarbejderne ikke kan legitimere sig ved billedlegitimations- 9

10 kort. 1 borger oplever, at det ikke er et problem, idet vedkommende kender medarbejderen. 2 borgere oplever, at nogle medarbejdere altid eller ofte kommer i privat tøj og ikke bære legitimationskort. Ledelsen oplever, at der kan være tale om, at arbejdstøjet ligner hverdagstøj og at der kan være tale om misforståelse fra borgerens side. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at lederen sikrer, at medarbejderne legitimerer sig overfor borgerne med billedlegitimation jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 9.1. Ingen af borgerne ønsker aktuelt at klage. Ingen af borgerne har en klagevejledning. Alle borgere ved, hvor de skal henvende sig, hvis de ønsker at klage. 4. Leverandørens tilbagemeldingspligt 6 af de 8 borgere oplever at få den hjælp, de har behov for. 4 af de 8 borgere oplever ikke at tale med hjælperne om deres behov for hjælp. 1 borger oplever at mangle hjælp til små ernæringsydelser om aften. Borgeren oplyser, at af og til får vedkommende lidt hjælp, skønt der ikke er visiteret hertil. Hjælperne oplyser, at de ikke har tid, da de skal videre til meget plejekrævende borgere. Borgeren er visiteret til bad en gang om ugen, og modtager bad hyppigere. Ledelsen oplyser efterfølgende, at hjælperne har leveret bad en gang om ugen, men efter tilsynsbesøget har anmodet Visitationsenheden om hyppigere bad og ernæringsydelser. Den demente borger oplever ikke have talt med sin hjælper om, hvorvidt hjælpen svarer til vedkommendes behov. Borgeren oplyser, at vedkommende har overvejet at bede om mere hjælp, men ikke fået det gjort. Borgeren husker ikke selv at tørre støv af, støvsuge og vaske gulve, rengøre toilet, sikre friske fødevarer og rent køleskab, som også beskrevet på side 8. Borgeren er visiteret til hjælp til indkøb og tjek af køleskab for madvarer. Hjælpen er sat til pause og er ikke indberettet i afvigelser som leveret i minimum 2½ måned. Tilsynet finder ikke begrundelse for pausen. Ledelsen oplyser, at indkøbsydelsen er brugt til indkøb af dagligvarer, som borgeren har glemt og at køleskabet hidtil har været forbudt område for hjælperne. 1 borger oplyser, at vedkommende modtager hjælp til ophængning og nedtagning af vasketøj hver uge af Plejegruppe 23. Borgeren er ikke visiteret hertil. Borgeren har behov for hjælpen. Ledelsen oplyser efterfølgende, at hjælperne ikke har leveret denne hjælp, men har efter 10

11 tilsynsbesøget anmodet Visitationsenheden herom. ledelsen sikrer, at medarbejderne melder tilbage på borgernes ændrede behov for hjælp. ledelsen sikrer, at det på kørelisterne fremgår, hvilken hjælp den enkelte borger skal tilbydes. ledelsen sikrer, at afvigelser indberettes i KMD Care jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 4.1. pligten til tilbagemelding overholdes, således at der opnås overensstemmelse mellem de visiterede, disponerede og leverede ydelser og borgerens aktuelle behov for hjælp. Medarbejderne oplever, at de taler med borgerne om, hvorvidt den hjælp de modtager, svarer til det, de har behov for. Hvis borgerne ikke ønsker mere hjælp, søger medarbejderne at motivere borgerne ud fra en faglig vurdering. De tilbagemelder og dokumenterer i KMD-Care via smart-phones, således at ledelsen evt. kan anmode om ændret hjælp. Tjeklisten er kendt, men benyttes ikke rutinemæssigt. Ledelsen oplyser, at der er et tæt samarbejde mellem medarbejder og teamleder med fokus på tilbagemeldingspligten og på medarbejdernes dokumentation af borgernes ændrede behov for hjælp. Tilsynet bemærker, at hos 3 borgere er tilbagemeldingspligten ikke overholdt. Dette gælder både fra medarbejder til ledelse og fra ledelse til Visitationsenheden. Det vedrører hjælp til ernæring og bad, hjælp til rengøring og indkøb samt supplement til vaskeriordning. En af borgerne har ikke fået den hjælp, vedkommende har behov for i forhold til rengøring og indkøb. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne rutinemæssigt anvender Tjeklisten hos demente borgere, for sikring af at observationer, der gøres i hjemmet og vurdering af hjælp i relation hertil dokumenteres og tilbydes borgerne Ledelsen har efterfølgende fulgt op på alle stikprøver. 5. Medarbejdernes kompetencer og viden Tilsynet oplever ved fokusgruppeinterviewet, at alle medarbejdere er kompetente og engagerede. Medarbejderne oplever, at de generelt føler sig fagligt rustet til deres hjemmehjælpsopgaver, herunder fagligt rustet til at håndtere borgere med særlige behov. 11

12 Ved behov for faglig sparring oplever medarbejderne, at de altid kan drøfte konkrete forhold med kolleger og ledelse. De oplever, at ledelsen hurtigt søger at opfylde ønsker om undervisning. Viden omkring magtanvendelse har medarbejderne fra deres uddannelse og fra plejegruppen. De benytter ikke magt i forbindelse med levering af hjælpen. Medarbejderne udtrykker en anelse usikkerhed om begrebet magt. De oplever, at der er muligheder for kompetenceudvikling og at der har været flere kurser, som de har deltaget i, fx brug af smart-phones, demens, MRSA, fysioterapi til Parkinsonpatienter, hjerneskadekursus, elevvejlederkursus, inkontinenshjælpemidler og tøjvaskeordning. Ledelsen oplever, at medarbejdernes kompetencer er passende set ud fra borgernes behov for hjælp. Ledelsen oplyser, at der løbende udbydes kurser til medarbejderne. Tilsynet bemærker, at den demente borger ikke har fået den hjælp, vedkommende har behov for. Tilsynet anbefaler på baggrund at dette, at ledelsen sikrer, at medarbejdernes kompetencer matcher borgernes behov for hjælp. Alle medarbejdere hjælper med medicinadministration. De oplyser, at Plejegruppe 23 har en skriftlig instruks for medicinadministration, som de bruger ved behov. De tjekker altid medicinlisten hjemmet i forbindelse med medicinadministration. Ledelsen er bekendt med Sundhedsstyrelsens Korrekt håndtering af medicin et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder og drøfter den med medarbejderne ved behov. Tilsynet bemærker, at 2 af de besøgte borgere, får hjælp til medicinadministration. Det var muligt at gennemføre medicingennemgang hos en borger. 6. Samarbejdet mellem leverandøren og andre aktører Ledelsen i Plejegruppe 23 oplyser, at samarbejdet med andre aktører herunder Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed fungerer godt. Medarbejderne oplever, at de ikke samarbejder meget med andre aktører. Tilsynet drøfter muligheden for at kontakte den private leverandør, hvis medarbejderne oplever, at borgerne mangler hjælp. Der er ikke bemærkninger i forhold til samarbejdet. Ledelse og medarbejder oplever, at dialog og samarbejde med de pårørende fungerer godt. Ledelsen bemærker, at henvendelse til og fra pårørende sker efter aftale med borgeren. 7. Dokumentation Medarbejderne oplyser, at de dokumenterer direkte i KMD Care via deres smart-phones, hvis en borger har ændret behov for hjælp. De oplyser, at de er glade for systemet. De kan dokumentere, så snart de har gjort en observation og behøver herefter ikke at tænke mere på 12

13 det. Ledelsen beskriver i stamoplysningerne og oplyser til leverandørmødet, at ledelsen dokumenterer i KMD Care fx ved tilbagemeldinger fra hjælperne, ændringer i borgernes funktionsniveau og ændringer i behovet for hjælp hos borgerne. Ledelsen arbejder på at ajourføre Funktionsvurderingen, så funktionsvurderinger på alle borgere fremstår ajourførte. Tilsynet bemærker, at hos 3 borgere fremstår Funktionsvurdering ajourførte. Der er oprettet handleplaner hos 7 af de 8 borgere. Handleplanerne fremstår generelt ikke ajourførte, ligesom ikke aktuelle handleplaner ikke er afsluttede. Der er ikke oprettet handleplan på særlige opmærksomhedspunkter hos den demente borger. ledelsen efterlever Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune om regelsættet for dokumentation i kommunens omsorgssystem KMD Care ledelsen sikrer, at relevante oplysninger om ændringer hos borgerne dokumenteres i KMD Care ledelsen sikrer, at Funktionsvurderingen er ajourført ud fra Frederiksberg Kommunes retningslinjer. Tilsynet har taget 8 stikprøver af dokumentationen af stamdata i Frederiksberg Kommunens elektroniske omsorgssystem, KMD Care, hvor der skal findes aktuelle og relevante oplysninger. For 8 af 8 stikprøver er kontaktoplysninger på pårørende ajourført. Der henvises til bilag 1 for uddybning af stikprøver. I 6 af 8 stikprøver er funktionsændringer hos borgerne, der medfører en ændring i de visiterede ydelser, ikke dokumenteret i KMD Care Klientmodulet. 1 af borgerne har ikke fået den hjælp, vedkommende har behov for. I 6 af 8 stikprøver er der ikke overensstemmelse mellem de visiterede ydelser og borgerens behov for hjælp. I 3 af 8 stikprøver er der i KMD Care, Hjemmehjælpsmodulet stamdata & planlægning, ikke overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser. I 6 af 8 stikprøver er der i KMD Care, Hjemmehjælpsmodulet Stamdata & planlægning, ikke overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser i forhold til ydelsens indhold eller den visiterede tid jf. Indberetning i afvigelser eller borgernes oplevelser. Ledelsen har meldt tilbage til tilsynet, at Plejegruppe 23 leverer den visiterede tid eller ydelse, 13

14 og at der indberettes i Afvigelser. Tilsynet har anmodet ledelsen om at tage kontakt til Visitationsenheden med henblik på revisitation af ydelserne, såfremt det har givet anledning til dette. Ledelsen har fulgt på herpå. ledelsen følger op på, at retningslinjerne for tilbagemeldingspligten efterleves, således at der opnås overensstemmelse mellem de visiterede, disponerede og leverede ydelser og borgerens behov for hjælp. ledelsen sikrer, at medarbejderne har kendskab til disse retningslinjer. Tilsynet har ikke fulgt op på, om der er overensstemmelse mellem visiterede, disponerede og i afvigelser indberettede ydelser samt fakturering, da dette sker via Økonomi - og Administrationsstaben. Medicinhåndtering 2 af de 8 borgere modtager hjælp til medicinadministration af Plejegruppe 23. Der henvises til bilag 2. Hos 1 borger er der ikke overensstemmelse mellem tidspunkt for levering af medicinen og det tidspunkt, hvor hjælpen reelt leveres. Aftenmedicinen er ordineret til 2 klokkeslæt, men gives på samme tidspunkt. Tilsynet bemærker, at for denne borger lever medicinhåndteringen ikke op til Sundhedsstyrelsens vejledninger. Hos den anden borger, var det ikke muligt at tjekke medicin. ledelsen sikrer, at Kvalitetsstandarden for medicinhåndtering overholdes og efterleves. ledelsen sikrer, at medarbejderne efterlever retningslinjerne i Korrekt håndtering af medicin Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder. ledelsen tilbagemelder til Frederiksberg Kommunes hjemmesygepleje, hvis medicinhåndteringen i hjemmet ikke er korrekt. ledelsen sikrer, at der er overensstemmelse mellem visiterede, disponerede og leverede ydelser. ledelsen i samarbejde med fx sygepleje og egen læge sikrer, at borgeren får den ordinerede medicin på det rigtige tidspunkt. Fx ved konsekvent at ændre på tidspunkt for medicinadministration eller tidspunkt for levering af hjælp. 14

15 Opsamling på seneste tilsyn Kommunalt tilsyn: Der har ikke fundet anmeldt kommunalt tilsyn sted tidligere. Leverandørens kommentarer til tilsynsrapporten Plejegruppe 23 har ikke kommentarer til tilsynsrapporten. Tilsynets afsluttende bemærkninger Tilsynet har ikke afsluttende bemærkninger. 15

16 Bilag 1 Stikprøver dokumentation Stikprøver dokumentation Stikprøve Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i kommunikationsmappen). Kommunikationsmappe findes ikke. 1. ja: 1,2,3,4,5,6,7,8 nej: 2. ja: nej: 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 3. ja: 1,3,6 nej: 2,4,5,7,8 4. ja: 1,3, nej:2,4,5,6,7,8 5. ja: 1,2,4,6,8 nej:3,5,7 6. ja: 1,2, nej: 3,4,5,6,7,8 Kommentarer: Borger 1: Dokumentationen i handleplaner er ikke ajourført. Borger 2: Ad 3+4: Der er visiteret hjælp til rengøring. Borgeren er meget mobil og vil kunne klare dele af opgaven selv. Dokumentationen er ikke ajourført i Aktuel helbredsstatus og handleplan. Borger 3: Ad 5: Hjælp til medicingivning er ikke visiteret. Ydelsen er disponeret. Dokumentationen er ikke ajourført i handleplan og Døgnrytme og aftaler. Borger 4: Ad 3+4+6: Der er dele i den visiterede hjælp til rengøring som borgeren/ægtefælle modtager og ikke har behov for, fx støvaftørring, skift af sengetøj, reng. af brusekabine og ved affaldsstativ. Dokumentationen er ikke ajourført i Aktuel helbredsstatus og handleplan. Borger 5: Ad 3+4: Har behov for hjælp til rengøring, vask af køleskab, tjek af madvarer, indkøb. Ad 5+6: Vedrører medicingivning om aftenen, som ikke er visiteret, men disponeret og leveret. Dokumentationen er ikke ajourført i Aktuel helbredsstatus og handleplan. Borger 6: Ad 4+6: Indholdet i ydelsen overstiger Frederiksberg Kommunes ydelsesniveau. Borger kan selv klare flere af de delydelser, der er indeholdt i rengøringsydelsen. Dokumentationen er ikke ajourført i Aktuel helbredsstatus. 16

17 Borger 7: Ad 3+5+6: Vedr. kompressionsstrømper visiteret til om dagen. Er ikke disponeret. Ydelsen er disponeret om aftenen, men ikke visiteret. Borgeren har fået hjælpen. Ad 4+6: Vedr. behov for hjælp til ophæng og nedtagning af vasketøj. Borgeren har fået hjælp. Dokumentationen er ikke ajourført i Aktuel helbredsstatus. Borger 8: Ad 3+4: Har behov for bad mere end én gang om ugen. Mangler hjælp til lettere ernæringshjælp om aftenen. Ad 5: Ernæringsydelse er ikke reduceret til S/H-tid. Ad 6: Modtager bad flere gange end visiteret. Dokumentationen er ikke ajourført i Aktuel helbredsstatus og handleplan. 17

18 Bilag 2 Stikprøver medicin Stikprøver medicinhåndtering Stikprøve 1 1. Får borgeren hjælp til medicinadministration (hjælp til indtagelse af medicin)? (Undersøges i klientmodulet i Care forud for besøg. Hvis nej er nedenstående spørgsmål irrelevante) 2. Er der navn og cpr. nr. på medicinbeholderen? (Tjekkes i borgerens hjem. Kun de beholdere, som hjælperen udleverer medicin fra. Hvis der svares nej, skal hjemmesygeplejen kontaktes mhp. at bringe det i orden) 3. Hvis borgeren modtager hjælp til indtagelse af manuelt doseret medicin er der overensstemmelse mellem medicinliste og ophældt medicin? 4. Har borgeren taget den ordinerede og ophældte medicin? (Tjekkes i borgerens hjem) 5. Er der tvivl om hvilken medicin borgeren skal tage? - eks. ligger der flere forskellige medicinruller (Skal tjekkes i borgerens hjem) 6. Opdateret medicinliste? (Der tages et print af medicinliste i Care, som sammenlignes med medicinlisten i hjemmet og dosiskortet fra apoteket) 7. Er medicinen forsvarligt opbevaret? (Tjekkes i borgerens hjem) 1. ja: 1,5 nej: 2. ja: 1 nej: 3. ja: nej: Ikke aktuelt 4. ja: nej: 1 5. ja: nej: 1 6. ja: nej: 1 7. ja: 1 nej: Kommentarer: Borger 1 Ad 4: Medicin skal tages kl. 8. Bliver givet kl. 11 af hjælper. Ad 6: Aktuelle handelsnavn ikke ajourført. På medicinlisten står tbl. Ancozan 50mg. I hjemmet findes tbl. Losartankalium 50 mg. Borger 5 Medicinen er låst nede, hvorfor det ikke er muligt at tjekke den. 18

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅ DET, FREDERIKSBERG KOMMUNES HJEMMEPLEJE, PLEJEGRUPPE 13 Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds-

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds-

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter,

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ 5-7 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 5. september - d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S [Tilsynet er udført d. 3. - 6. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM OG SYGEPLEJEN TEAM 1 KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG Udført

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen h 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG VED CENTERLEDER ANNIE

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen OPFØLGENDE UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB MULTI INDKØB A/ S [ Tilsynet er udført d. 16/12 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE A/S [Tilsynet er udført d. 19. og 20. juni 2017 af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNEMARIE GARVOLD [ Tilsynet er udført d. 21.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK: DELFIN VASK [ Tilsynet er udført d.12.-13. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [ Tilsynet er udført d. 3.

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK FREDERIKSBERG VASK OG RENS [ Tilsynet er udført i perioden d. 8. -25. oktober af Merete Larsen

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS OMSORGSPLADSER PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG, FORSTANDER HANNE MUNKHOLM [ Tilsynet er udført

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal 1 Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015. Interviewguide borger og medarbejder(e), samt kontrol af elektronisk dokumentation. Dette skema krydses af elektronisk under tilsynsbesøget. Navn på borger: Adresse Distrikt:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG Udført d. 15. januar 2013

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen i forbindelse

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [2014] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [ Tilsynet er udført

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Indhold Indledning...2 Udvælgelse af borgere...2 Metodiske overvejelser...3 Vedrørende brugertilfredshedsmåling...4 Leverandørrapporter...5

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2015 Faktaoplysninger Leders navn: Pia Thøgersen Kontaktpersons uddannelse: Social- og sundhedshjælper Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Maria Rathmann og Kirsten

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecenter Solbjerghaven. Tilsynsbesøg den 17/ /

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecenter Solbjerghaven. Tilsynsbesøg den 17/ / Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecenter Solbjerghaven Tilsynsbesøg den 17/10 + 23/10 2012 Indholdsfortegnelse: Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. side 3 Status på

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN Tilsynet er udført d. 15. november 2011

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014

Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014 Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014 Det uanmeldte kommunale tilsyn med plejeboliger foretages hvert år. Ved hvert tilsyn afgives point. Den maksimale score er 34 points,

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Omsorgsplejen Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE [ Tilsynet er udført 1.til 8. november 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev ført af: Konsulent Annelise Dehn Ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 26.02.14 og 10. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.10-10.10

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALS VEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet er udført d.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere