Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post"

Transkript

1 Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for tilslutning til den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. Version: 2.0 Udarbejdet: marts 2014 Udarbejdet af: KL og Digitaliseringsstyrelsen.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Målgruppe for vejledningen Yderligere hjælp Sagsbehandling af anmodninger Vigtige fakta om fritagelse Sagsbehandling af anmodning om fritagelse Er blanketten udfyldt? Har den fremmødte behørig legitimation? (borger) Er FD 001 korrekt udfyldt? (borger) Har den fremmødte behørig legitimation? (repræsentant) Er FD 001 korrekt udfyldt? (repræsentant) Tildeling eller afslag på fritagelse Udfyld de dele af FD 001, der er forbeholdt kommunen Fritagelse registreres i Digital Post Uåbnet post Aflever fritagelseskvittering og vigtige meddelelser Arkivér den underskrevne blanket FD Registrering af borgere, der har opnået fritagelse Registrering af fritagelsen i Digital Post Forudsætninger for at få adgang til Digital Post Administrationsportalen Log på Administrationsportalen Administrationsportalen Fritagelsesmodulet opret fritagelse Fritagelsesmodulet udskriv ny kvittering til en fritaget borger Fritagelsesmodulet forlæng fritagelse Fejloprettet fritagelse Særlige fuldmagtssituationer Fuldmagt gives via et selvoprettet dokument Fritagelsesanmoderen kan ikke skrive under Indsatte i kriminalforsorgens institutioner Borgere der ikke kan forlade hjemmet Fritagelsesanmoderen er allerede tilmeldt Digital Post Håndtering af uåbnet post Bilag I FD Bilag I side Bilag I side Bilag II - Tidsbegrænset og tidsubegrænset fritagelse Tidsbegrænset fritagelse S i d e 1

3 8.2. Tidsubegrænset fritagelse Bilag III Indhold af kvittering ved tildeling af fritagelse Bilag IV Indhold af kvittering ved afslag på tildeling af fritagelse Bilag V Svar ved tilsendt skriftlig anmodning om fritagelse S i d e 2

4 1. Indledning og læsevejledning Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget Lov om Offentlig Digital Post. Loven betyder, at alle fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer og fast bopæl i Danmark, fra 1. november 2014 er forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. I det følgende vil begrebet borgere blive anvendt til at betegne alle fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer og fast bopæl i Danmark. Loven giver de berørte borgere mulighed for at anmode om fritagelse ved personligt fremmøde i den kommune, hvor borgeren er eller senest har været folkeregistreret. Det estimeres, at op til 20 % af befolkningen evt. vil anmode om fritagelse, men det er selvsagt umuligt at sige, hvor mange der i realiteten vil gøre det. Denne vejledning har til formål at beskrive, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at borgeren kan fritages fra tilslutning til Digital Post, proceduren for behandling af ansøgningen, samt hvordan en fritagelse registreres. Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand til Digital Post er beskrevet i en separat vejledning. Se afsnit 1.2. Dette er anden version af vejledningen. Ændringer er skrevet med blå skrift. I forhold til første version af vejledningen er de væsentligste tilføjelser i denne version: Diverse smårettelser og præciseringer. Den offentliggjorte version 1.0 af blanketten Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere - FD 001 erstatter 7. udkast til samme blanket i bilag I. Det endelige fritagelsesregistreringsforløb i Digital Post Administrationsportalen er vist i afsnit 3. Vejledningen er inddelt i seks hovedafsnit: Sagsbehandling af anmodninger: Afsnittet beskriver trin for trin, hvordan anmodninger om fritagelse skal sagsbehandles. Registrering af borgere, der har opnået fritagelse: Afsnittet beskriver, hvordan man registrerer de borgere, der har opnået fritagelse. Særlige fuldmagtssituationer: Afsnittet beskriver en række forskellige situationer, hvor den almindelige fuldmagtsmetode enten ikke kan finde anvendelse eller af anden grund fraviges, og hvordan disse situationer kan håndteres. Fritagelsesanmoderen er allerede tilmeldt Digital Post: beskriver sagsbehandlingen i den specielle situation, hvor fritagelsesanmoderen allerede på ansøgningstidspunktet er tilmeldt Digital Post. S i d e 3

5 Håndterning af uåbnet post: Afsnittet beskriver, hvordan man fremsender evt. uåbnet post i borgernes digitale postkasse med fysisk brev via fjernprint Målgruppe for vejledningen Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det personale, der skal behandle borgernes ansøgninger om fritagelse for obligatorisk Digital Post, samt til de ledere og projektledere der skal sikre, at kommune bliver klar til 1. november Yderligere hjælp Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommunerne, som gengiver og uddyber bestemmelserne i bekendtgørelsen om fritagelse. Vejledningen har titlen: Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse 1553 af 18/12/2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Du kan læse om reglerne og procedurerne for tildeling af læseadgang til tredjemand i vejledningen: Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand til Digital Post Du finder vejledningerne via dette link: S i d e 4

6 2. Sagsbehandling af anmodninger Borgere har fra d. 1. marts 2014 kunne anmode om fritagelse for tilslutning til Digital Post. I dette afsnit beskrives trin for trin, hvordan anmodninger om fritagelse sagsbehandles Vigtige fakta om fritagelse Hvad dækker begrebet borgere i denne vejledning? Begrebet borgere dækker alle fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer og fast bopæl i Danmark. Fysiske personer, der ikke har et personnummer efter CPR-loven kan ikke tilsluttes Digital Post og er således ikke omfattet af fritagelsesbekendtgørelsen. Hvem kan anmode om fritagelse? Den borger der ønsker at anmode om fritagelse. I vejledningen betegnes borgere, der anmoder om fritagelses fritagelsesanmoderen. For en borger, der på grund af varig svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til selv at anmode om fritagelse ved personligt fremmøde eller via en repræsentant, kan kommunalbestyrelsen dog anvise anden måde til at give fuldmagt til at andre anmoder på borgerens vegne. Se afsnit: 4. Hvad er betingelsen for fritagelse? Borgeren afgiver en underskrevet erklæring om at være omfattet af én af de fritagelsesgrunde der er listet på næste side. S i d e 5

7 Fritagelsesgrund Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen. Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer. Personen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark. Personen er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. CPRlovens 6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR, jf. CPRlovens 6, stk. 4. Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for personen i at anvende Digital Post løsningen. Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur NemID. (fx. på grund af udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres). Personens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s Uddybende kommentar Fx demens, hjerneskade. Det kan dog også være ældre, der blot har vanskeligt ved at huske hvordan man skal bruge f.eks. NemID. Fx blindhed eller lammelse der gør det vanskeligt eller umuligt at anvende en computer. Selv om det ikke står eksplicit i denne fritagelsesbegrundelse, menes der i praksis computer med internet forbindelse. Borgere kan altså ikke tvinges til at investere i en internetforbindelse. Med computer menes pt. PC. Fra ca. primo juli 2014 forventes det at det også blive muligt at tilgå Digital Post fra tablets derefter vil en tablet også tælle med som en computer. Selv om Digital Post også vil kunne tilgås fra smartphones, regnes disse ikke som en computer, da den fulde funktionalitet i Digital Post ikke er til stede i smartphone brugergrænsefladen. Fritagelsesgrunden omfatter endvidere det forhold, at der faktisk forefindes en computer i borgerens hjem, men hvor den pågældende borger ikke har adgang til at bruge den. Dette kunne fx være tilfældet, hvor en borgers ægtefælle har en computer i parrets hjem, uden at borgeren benytter ægtefællens computer, fordi computeren er personlig. Alle personer der er permanent udrejst af Danmark fritages tidsubegrænset fra Digital Post. Ved evt. tilbageflytning til Danmark tilsluttes de automatisk Digital Post. Personer uden fast bopæl tilsluttes ikke Digital Post da der ikke findes en adresse at sende underretningsbrev til. Det er altså ikke muligt at varsko disse borgere om omlægningen i kommunikationskanal, og derfor kan de ikke tilsluttes. Bemærk! Hjemløse som kommune har registeret en adresse på i CPR (f.eks. et værested) vil blive tilsluttet Digital Post og skal evt. fritages. Fx ordblindhed eller personer der ikke taler dansk særligt godt. Borgere med ophold i udlandet, hvor der kan være langt til en dansk repræsentation, der kan udstede en NemID. Borgere, der ikke har pas eller kørekort, og som derfor skal møde op i borgerservice for at få NemID, men hvor borgeren på grund af sygdom er forhindret i at forlade sit hjem. Forventes at berøre meget få borgere. Pt. har ca. 200 virksomheder i hele landet opnået fritagelse fra Digital Post med netop denne begrundelse. S i d e 6

8 Borgeren er i forbindelse med anmodning om fritagelse ikke forpligtet til at oplyse, hvilken af fritagelsesgrundene borgeren er omfattet af. Borgeren har dog mulighed for frivilligt at oplyse, at fritagelsesanmodningen er begrundet i registreret udrejse af Danmark, hvorved en fritagelse automatisk gøres permanent. For en fysisk person, der på grund af varig svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt, kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af en underskrevet erklæring om fritagelse. Afgørelse om fritagelse træffes da på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold. Se afsnit 4. Hvor og hvordan kan anmodningen om fritagelse afleveres? Anmodning om fritagelse kan kun ske ved personligt fremmøde i den kommunale borgerservice. Som udgangspunkt skal borgerne anmode om fritagelse i den kommune hvor de er, eller senest har været bopælsregistreret. En borger der anmoder om fritagelse i en anden kommune, end den hvori vedkommende er bopælsregistreret kan dog ikke afvises, men skal sagsbehandles på lige fod med borgere bosiddende i kommunen. Hvis en borger anmoder om fritagelse ved tilsendt skriftlig henvendelse til kommunen, kontaktes vedkommende og orienteres om reglerne for, hvor og hvordan anmodninger om fritagelse kan afleveres. Et forslag til en skabelon til et standardsvar er vist i afsnit 11 bilag V. Hvem kan aflevere blanketten med fritagelsesanmodningen? Den borger der ønsker at anmode om fritagelse. En repræsentant, der: 1. I blanketten Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere - FD 001 (herefter betegnet FD 001) har fået fuldmagt til at indgive anmodning om fritagelse, på borgerens (fuldmagtsgiverens) vegne. 2. På anden måde end via FD 001 har fået fuldmagt til at indgive anmodning om fritagelse, på fritagelsesanmoderens (fuldmagtsgiverens) vegne. Se afsnit Har fået fuldmagt på en anden end de i punkt 1 og 2 anviste måder, fordi fritagelsesanmoderen ikke er i stand til at skrive under på en fuldmagtserklæring. Se afsnit Sagsbehandling af anmodning om fritagelse Der er følgende trin i sagsbehandlingen af borgeres anmodninger om fritagelse for obligatorisk tilslutning til Digital Post. S i d e 7

9 Nedenfor gennemgås de enkelte trin i detaljer Er blanketten udfyldt? En borger (se afsnit 2.1.), der ønsker at anmode om fritagelse, eller en repræsentant (se afsnit 2.1.) møder personligt frem på den eller en af de adresser, hvor kommunen har valgt, at anmodninger kan sagsbehandles. Herefter i vejledningen betegnes den fremmødte borger eller repræsentant blot fremmødte. Spørg den fremmødte, om FD 001 allerede er udfyldt Hvis FD 001 ikke er udfyldt Oplys om reglerne for fritagelse. Se reglerne i afsnit 2.1. Efter individuel vurdering gives der vejledning og hjælp med henblik på at få borgeren til at blive i stand til at tilgå sin post i Digital Post i stedet for at blive fritaget. Hvis fremmødte stadig fastholder at ville anmode om fritagelse, så udleverer du FD 001 Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere. Du kan hente blanketten på KL s hjemmeside under området Fællesoffentlig Digitalisering. Efter publicering vil blanketten blive medtaget i kommunernes blanketsystemer Hvis FD 001 er udfyldt Efter individuel vurdering gives der vejledning og hjælp med henblik på at få borgeren til at blive i stand til at tilgå sin post i Digital Post i stedet for at blive fritaget. S i d e 8

10 Hvis fremmødte stadig fastholder at ville anmode om fritagelse starter du sagsbehandlingen. Undersøg om fremmødte er: borgeren selv gå til afsnit eller tredjemand (repræsentant) gå til afsnit Har den fremmødte behørig legitimation? (borger) Hvis den fremmødte er den borger der ønsker at anmode om fritagelse til sig selv, skal den pågældende dokumentere sin identitet, som den fremgår af den udfyldte blanket, fx ved forevisning af sundhedskort, eller anden behørig legitimation. (fx pas eller kørekort). Hvis den fremmødte ikke har behørig legitimation, afviser du anmodningen og beder den fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen kan sagsbehandles. Hvis fremmødte har behørig legitimation, går du videre med sagsbehandlingen. Gå til afsnit Er FD 001 korrekt udfyldt? (borger) Når du har fastslået, at den fremmødte borger har behørig legitimation, gennemgås FD 001 for at sikre, at den er korrekt udfyldt og underskrevet. Hvis fremmødte er borgeren selv udfyldes kun første side af FD 001. Se afsnit 7.1 bilag I. Relevante sektioner er markeret med rød. Du undersøger, om følgende oplysninger er korrekt angivet: At der er sat kryds ved begrundelsen for fritagelsesanmodningen (permanent udrejse eller at man opfylder et af de listede fritagelseskriterier ikke præcist hvilket). Fornavn og efternavn på den borger der anmoder om fritagelse(fritagelsesanmoderen). Oplys om, at det skal være samme navne, som optræder i Folkeregistret. CPR-nummeret på den borger, der anmoder om fritagelse. Dette tjekkes ved at indtaste CPR-nummeret i fritagelsesmodulet i Digital Post Administrationsportalen og se, om det navn, som fremgår heraf, stemmer overens med det navn, der er angivet i blanketten. Se afsnit Der skal være angivet en dato for udfyldelsen af blanketten. Fritagelsesanmoderens underskrift. Hvis FD 001 er korrekt udfyldt, gå til afsnit Hvis FD 001 ikke er korrekt udfyldt, vil den muligvis kunne rettes på stedet. Hvis dette er tilfældet, rettes oplysningerne, så FD 001 bliver korrekt udfyldt, sagsbehandlingen fortsættes. Hvis fremmødte ikke under strafansvar kan erklære at leve op til fritagelseskriteriet, gå til afsnit S i d e 9

11 Har den fremmødte behørig legitimation? (repræsentant) Hvis den fremmødte er en tredjemand (repræsentant), skal personen dokumentere sin identitet ved at forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation (fx pas eller kørekort), samt afgive underskrevet erklæring om, at vedkommende repræsenterer fuldmagtsgiveren. Erklæringen afgives som hovedregel i FD 001. Se dog afsnit 4 for håndtering af særlige fuldmagtssituationer. Hvis fuldmagten er givet til en juridisk enhed, skal den fremmødte repræsentant tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed, eksempelvis adgangskort til den juridiske enhed. Hvis den fremmødte ikke har behørig legitimation, afviser du anmodningen og beder den fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles. Hvis fremmødte har behørig legitimation, går du videre med sagsbehandlingen. Gå til afsnit Er FD 001 korrekt udfyldt? (repræsentant) Når du har fastslået, at den fremmødte person har behørig legitimation, gennemgås FD 001 for at sikre, at den er korrekt udfyldt og underskrevet. Hvis den fremmødte er repræsentant, udfyldes kun anden side af FD 001. Se afsnit 7.2 bilag I. Side to af FD 001 består af to dele: Første del, som udfyldes af den borger der søger fritagelse. Første del skal i sagens natur være udfyldt før repræsentantens personlige fremmøde. Se afsnit 7.2 bilag I. Den relevante sektion er markeret med blå. Anden del, som udfyldes af repræsentanten. Se afsnit 7.2 bilag I. Den relevante sektion er markeret med grøn. I første del undersøger du, om følgende oplysninger er korrekt angivet: At der er sat kryds ved begrundelsen for fritagelsesanmodningen (permanent udrejse eller at man opfylder et af de listede fritagelseskriterier ikke præcist hvilket). Tjek om der er sat kryds ved Jeg ønsker skriftlig kvittering såfremt jeg bliver fritaget. Tjek om der er sat kryds ved Jeg ønsker, at uåbnet post fremsendes til min folkeregisteradresse. Navnet på fuldmagtshaver. Dette kan enten være et personnavn eller et virksomhedsnavn: o Hvis der er tale om en person, skal der opgives fornavn og efternavn. Du oplyser, at det skal være samme navne, som optræder i Folkeregistret. Du behøver dog ikke tjekke, om dette er tilfældet. S i d e 10

12 o Hvis der er tale om en virksomhed, skal virksomhedens navn opgives. Du oplyser, at det skal være samme navn, som optræder i CVR-registeret. Du behøver dog ikke tjekke, om dette er tilfældet. o Hvis der er tale om en virksomhed, skal virksomhedens CVR-nummer opgives. Du behøver dog ikke tjekke CVR-nummeret. Fornavn og efternavn på den borger der anmoder om fritagelse(fritagelsesanmoderen). Oplys om, at det skal være samme navne, som optræder i Folkeregistret. CPR-nummeret på den borger, der anmoder om fritagelse. Dette tjekkes ved at indtaste CPR-nummeret i fritagelsesmodulet i Digital Post Administrationsportalen og se, om det navn, som fremgår heraf, stemmer overens med det navn, der er angivet i blanketten. Se afsnit Der skal være angivet en dato for udfyldelsen af blanketten. Fritagelsesanmoderens underskrift. Hvis denne del af FD 001 ikke er korrekt udfyldt, afviser du anmodningen og beder fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles yderligere. I anden del undersøger du, om følgende oplysninger er korrekt angivet: Navnet på den borger, der anmoder om fritagelse. Det skal være det samme navn, som optræder i CPR-registeret. Dette tjekkes under registrering af en evt. fritagelse. Se afsnit Fornavn og efternavn på den fremmødte repræsentant eller person fra den fuldmagtshavende virksomhed. Det skal være samme navne, som optræder i Folkeregisteret. Du behøver dog ikke tjekke, om dette er tilfældet. Der skal være angivet en dato for udfyldningen af denne del af blanketten. Repræsentantens underskrift eller underskrift fra den fremmødte person fra den fuldmagtshavende virksomhed. Hvis FD 001 er korrekt udfyldt, gå til afsnit Hvis FD 001 ikke er korrekt udfyldt, vil den muligvis kunne rettes på stedet. Hvis dette er tilfældet, rettes oplysningerne, så FD 001 bliver korrekt udfyldt. Sagsbehandlingen fortsættes. Gå til afsnit Hvis du vurderer, at FD 001 ikke kan rettes på stedet, afviser du anmodningen og beder fremmødte om at bringe dette forhold i orden, før anmodningen sagsbehandles yderligere Tildeling eller afslag på fritagelse Tildeling af fritagelse Hvis FD 001 er korrekt udfyldt som beskrevet i afsnit og 2.2.5, tildeles fritagelse uden yderligere prøvning i kommunen. Du kan tildele tidsbegrænset eller tidsubegrænset fritagelse. Du skal altid oplyse den fremmødte om muligheden for permanent fritagelse. Tidsbegrænset fritagelse: hovedreglen er at der gives en tidsbegrænset fritagelse. Denne gælder fra registreringsdatoen og til den 1. november i det 2. kalenderår efter S i d e 11

13 registreringen. Registreringsdatoen er den dato, hvor fritagelsen registreres, dvs. i forbindelse med det personlige fremmøde i kommunen, hvor anmodningen om fritagelse indgives. Tidsubegrænset fritagelse: I særlige tilfælde gives der tidsubegrænset fritagelse. Se afsnit 8 bilag II for en nærmere gennemgang af anbefalinger til retningslinjer for tildeling af tidsbegrænset og tidsubegrænset fritagelse. Du meddeler fremmødte, at fritagelsesanmoderen har fået tildelt tidsbegrænset eller tidsubegrænset fritagelse. Se yderligere meddelelse i Gå til afsnit Afslag på fritagelse Hvis den borger, som ønskes fritaget, ikke under strafansvar kan erklære at leve op til fritagelseskriteriet, kan fritagelsesanmoderen ikke opnå fritagelse. Dette afslag skal på begæring meddeles skriftligt ligesom fremmødte, kan kræve en skriftlig begrundelse. Dette forventes dog normalt ikke at være nødvendigt, da ansøgningsprocessen typisk kan afbrydes på det tidspunkt, hvor det viser sig, at fritagelsesanmoderen, ikke lever op til mindst ét af fritagelseskriterierne. Du meddeler fremmødte, at: Fritagelse ikke kan tildeles, og hvorfor dette er tilfældet. Afgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed Udfyld de dele af FD 001, der er forbeholdt kommunen Fritagelse tildeles Hvis fritagelse tildeles, udfylder du de dele af FD 001, der er forbeholdt kommunen. Hvis anmodningen om fritagelse er afleveret af borgeren selv, udfyldes det område, der er forbeholdt kommunen på side 1 i FD 001. Se lilla markering i afsnit 7.1 i bilag I. Hvis anmodningen om fritagelse er afleveret af en fuldmagtshaver, udfyldes det område, der er forbeholdt kommunen på side 2 i FD 001. Se lilla markering i afsnit 7.2 i bilag I. Du tilføjer følgende oplysninger: Dato for modtagelsen af anmodningen. Sæt flueben ved at ID er forevist Dine initialer. Sagsidentifikation (journalnummer). Gå til afsnit S i d e 12

14 Fritagelse afslås Hvis fritagelse afslås, oplyser du om muligheden for at få et skriftligt afslag. Hvis afslaget udleveres til fritagelsesanmoderens repræsentant, bør sagsbehandleren opfordre til, at repræsentanten afleverer afslaget til den borger, der ikke er blevet fritaget. Ønsker fremmødte at få et skriftligt afslag, udfylder du de dele af FD 001, der er forbeholdt kommunen og der skal udfærdiges en særskilt afgørelse, med angivelse af årsagen til afslaget. Denne afleveres til fremmødte. Kopi af afgørelsen skal journaliseres efter kommunens nærmere retningslinjer. Hvis fritagelse afslås, og fremmødte ikke ønsker et skriftligt afslag, noteres det på FD 001, at der er givet afslag samt begrundelsen herfor. FD 001 udfyldes for så vidt angår de dele, der er forbeholdt kommunen. FD 001 journaliseres efter kommunens nærmere retningslinjer. Gå til afsnit Fritagelse registreres i Digital Post Hvis fritagelse tildeles, registreres fritagelsen i Digital Post. De trin, du skal igennem for at foretage denne registrering, er beskrevet i afsnit Uåbnet post Efter 1. november 2014 vil de borgere, der ikke allerede selv har oprettet en digital postkasse på borger.dk, blive tildelt en sådan automatisk. Derefter vil borgeren begynde at modtage post fra det offentlige digitalt. Hvis borgeren opnår fritagelse efter 1. november 2014, vil der derfor kunne ligge uåbnet post i den digitale postkasse. Før 1. november 2014 vil der i princippet ikke kunne ligge uåbnet post. Har borgeren selv tilmeldt sig Digital Post på et tidligere tidspunkt, vil dette dog kunne være tilfældet. Denne situation vurderes at være meget sjælden. Ligger der uåbnet post, skal du oplyse den fremmødte om, at: Der på tidspunktet for registrering af fritagelsen for tilslutning til Digital Post er uåbnet post i den fritagne borgers digitale postkasse Det er muligt at få den uåbnede post videresendt på papir til borgerens folkeregisteradresse. Den uåbnede post kan indeholde et brev med en frist, som er begyndt at løbe fra det tidspunkt, hvor brevet blev modtaget i borgerens digitale postkasse. Hvis det er tilfældet, kan det være nødvendigt, at borgeren kontakter den myndighed, som har afsendt brevet. S i d e 13

15 Du skal herefter spørge fremmødte, om denne ønsker at få videresendt den uåbnede post på papir til borgerens folkeregisteradresse. Hvordan dette gøres, er beskrevet i afsnit og 6. Gå til afsnit Aflever fritagelseskvittering og vigtige meddelelser Fritagelse tildeles - kvittering Hvis der er sat kryds i feltet kvittering ønskes i FD 001 udleverer du en sådan skriftligt til den fremmødte person på en af følgende måder: Hvis den fremmødte i øvrigt udtrykker ønske om kvittering på imødekommelse af fritagelse: Print en kvittering i forbindelse med registreringen af fritagelsen i Digital Post, og udlevér denne. Se afsnit Udlevér kvitteringen på anden måde efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Anvendes denne måde, skal kvitteringen som minimum indeholde de oplysninger, der er angivet i afsnit 9 bilag III. Husk at informere den fremmødte om følgende: Hvis fritagelsen er tidsbegrænset: Fritagelsen gælder fra registreringsdatoen til d. 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen. Den eksakte udløbsdato for fritagelsen står i afgørelseskvitteringen. Forud for den 1. november, i det år hvor borgerens fritagelse udløber, vil borgeren modtage besked om udløb af fritagelsesperioden. Det er endnu ikke besluttet, hvordan denne underretning vil ske. Borgeren kan først anmode om forlængelse af fritagelsen, når der er modtaget besked om, at fritagelsen er ved at udløbe. Myndigheder kan sende post til borgerens digitale postkasse, når udløbsdatoen er passeret, med mindre borgeren har ansøgt om og opnået forlængelse af fritagelsen. Det er borgeren selv, der har ansvaret for at forny fritagelsen. Hvis fritagelsen er tidsubegrænset: At fritagelsen er tidsubegrænset. Hvis fritagelsen skyldes, at borgeren permanent forlader Danmark oplyses at vedkommende, ved evt. senere indrejse i landet hvor borgerne registreres med fast bopæl eller fast ophold i Danmark, igen bliver omfattet af reglerne om obligatorisk tilslutning og automatisk tilsluttet Digital Post. Følgende oplyses altid: Hvorvidt der ligger uåbnet post i den fritagne borgers digitale postkasse på registreringstidspunktet. Se afsnit 6. S i d e 14

16 Gå til afsnit Fritagelse afslås evt. afgørelseskvittering Hvis fritagelse afslås, og borgeren ønsker at få udleveret et skriftligt afslag, gives dette. Udlevér det skriftlige afslag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Afgørelseskvitteringen skal som minimum indeholde de oplysninger, der er angivet i afsnit 10 bilag IV. Gå til afsnit Arkivér den underskrevne blanket FD Fritagelse tildeles - arkivering Hvis fritagelse tildeles, gemmer du den underskrevne blanket FD 001. Det er vigtigt, at den underskrevne blanket arkiveres, så den senere let kan fremfindes. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge lokale procedurer, der sikrer dette Fritagelse afslås - arkivering Hvis borgeren har fået skriftligt afslag på anmodningen, gemmes en kopi af afslaget og den underskrevne blanket FD 001. Hvis der ikke gives et skriftligt afslag på anmodningen, gemmes FD 001 også tillige med påtegning om afslag samt begrundelsen for afslaget. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge lokale procedurer, der sikrer dette. S i d e 15

17 3. Registrering af borgere, der har opnået fritagelse Hvis en borger har opnået fritagelse, skal fritagelsen registreres elektronisk i Digital Post, og den underskrevne FD 001 skal arkiveres efter kommunens nærmere retningslinjer Registrering af fritagelsen i Digital Post Forudsætninger for at få adgang til Digital Post Administrationsportalen For at kunne registrere fritagelsen elektronisk i Digital Post, skal du have en medarbejdersignatur og være oprettet som bruger med rollen Myndighedsmedarbejder i Digital Post Administrationsportalen (herefter blot Administrationsportalen ). Du kan let finde ud af, om disse forudsætninger er til stede, ved at prøve at logge på Administrationsportalen: Hvis systemet ikke kan finde en medarbejdersignatur, er det fordi du ikke har en sådan. Bed om at få tildelt en medarbejdersignatur og blive oprettet som bruger i Administrationsportalen med rollen Myndighedsmedarbejder. Dette sker typisk i kommunens itfunktion, men det afhænger af hvordan den enkelte kommune er organiseret. Hvis du har en medarbejdersignatur, men Administrationsportalen ikke giver dig adgang, er det, fordi du ikke er oprettet som bruger. Bed om at blive oprettet som bruger med rollen Myndighedsmedarbejder. Dette sker typisk i kommunens it-funktion, men det afhænger af, hvordan den enkelte kommune er organiseret Log på Administrationsportalen Du logger på Administrationsportalen via dette link: Du logger ind med din medarbejdersignatur og får adgang til Administrationsportalen Administrationsportalen S i d e 16

18 Figur 6. Figur 6 viser de dele af Administrationsportalen, du kan se med rollen Myndighedsmedarbejder. Hvis du kan se flere faneblade end de to, der er vist i figur 6 ( Forside og Sagsbehandling ), har du fået tildelt en anden rolle. Som myndighedsmedarbejder har du mulighed for at foretage en række handlinger vedr. adgange, NemSMS og fritagelse. I denne vejledning vil vi fokusere på fritagelse. Klik på linket Gå til fritagelse, som er markeret med rød boks i figur 6. Det modul, du skal registrere fritagelse i, kommer nu frem Fritagelsesmodulet opret fritagelse Trin ét i registreringen - Søg S i d e 17

19 Figur 7. Rød markering i figur 7: Vælg Borger (CPR-nr.) Blå markering i figur 7: Skriv CPR-nummeret på den borger, der skal fritages. Grøn markering i figur 7: Hvis der er tale om fritagelse via fuldmagt, sættes der flueben her. Du går til næste trin ved at klikke på knappen Næste markeret med lilla i figur Trin to i registreringen Fritag S i d e 18

20 Figur 8. Orange markering i figur 8: Hvis den borger, der har opnået fritagelse, har uåbnet post liggende i sin digitale postkasse, vil der komme en advarsel herom. Sker dette, tilbyder du, at denne post fremsendes som papirpost. Dette gøres ved at sætte flueben ved fremsend post. Se også afsnit 6 om håndtering af uåbnet post. Rød markering i figur 8: Det borgernavn, der er knyttet til det CPR-nummer, som blev opgivet i trin ét, vises. Tjek, at dette navn stemmer overens med det navn, der er angivet i FD 001. Hvis der er uåbnet post i virksomhedens digitale postkasse på fritagelsestidspunktet, vil Uåbnet post være sat til Ja. Det vil principielt først være efter 1. november 2014, at dette kan blive aktuelt. Se dog afsnit 5 om borgere der opnår fritagelse, men som allerede er tilmeldt Digital Post på fritagelsestidspunktet, og afsnit 6 om håndtering af uåbnet post. Blå markering i figur 8: Hvis der er tale om fritagelse via fuldmagt, vil der stå Ja her. Grøn markering i figur 8: Under Fritagelse vises, om der findes en nuværende fritagelse eller ej. Hvis nej vil du skulle markere enten: Opret permanent fritagelse eller Opret midlertidig fritagelse. Bemærk! Se afsnit 5 hvis registreringen foretages før 1. november 2014, og det konstateres at den borger, der søges registreret allerede er tilmeldt Digital Post. Bemærk! Der vil blive tilføjet et felt, der skal afkrydses, S i d e 19

21 hvis permanent fritagelse gives på grund af permanent udrejse af Danmark. Sæt flueben her, hvis begrundelsen for fritagelsesanmodningen er permanent udrejse fra Danmark. Du går til næste trin ved at klikke på knappen Næste markeret med lilla i figur Trin tre i registreringen Godkendelse Figur 9. Rød markering i figur 9: Under borger fremgår det, hvilken borger der er ved at blive fritaget. Hvis der er uåbnet post, vil dette være markeret som Der er ulæst post/post på vej: Ja. Orange markering i figur 9: under fremsend uåbnet post fremgår det om evt. uåbnet post vil blive fremsendt. Denne boks vises kun hvis man har sat flueben ved fremsend post se orange markering i figur 8. Blå markering i figur 9: Her vil det fremgå, om anmodningen om fritagelse er foretaget ved fuldmagt eller ej. Grøn markering i figur 9: Under Fritagelse viser om der er tale om permanent fritagelse eller midlertidig fritagelse. I sidstnævnte tilfælde vises også, hvornår fritagelsen udløber (som vist her). Fritagelsen bliver registret, når du klikker på knappen Godkend, markeret med lilla i figur 9. S i d e 20

22 Kvitteringsside Figur 10. Når fritagelsen er registreret, vises en kvitteringsside som illustreret i figur 10. Du kan printe en kvittering (se også afsnit ) ved at klikke på linket Kvittering, som vist med rød markering i figur 10. Figur 11. Figur 11 viser et eksempel på en kvitteringsside. Kvitteringen dannes i PDF-format. I eksemplet står Frederiksberg Kommune som underskriver, men det vil selvsagt være den konkrete kommune der udsteder fritagelsen, der kommer til at stå på borgernes kvitteringer. S i d e 21

23 Du kan meddele afgørelsen mundtligt og alene printe en skriftlig kvittering på fremmødtes anmodning og/eller hvis der er sat flueben ved Jeg ønsker skriftlig kvittering, såfremt jeg bliver fritaget i DF 001. Fremmødte skal således oplyses om muligheden for at få en skriftlig kvittering. Hvis kvitteringen udleveres til borgerens repræsentant, bør du opfordre til, at repræsentanten afleverer kvitteringen til den borger, der er blevet fritaget Fritagelsesmodulet udskriv ny kvittering til en fritaget borger Hvis en borger allerede er blevet fritaget og møder op for at få en (ny) kvittering - evt. fordi borgeren har forlagt den kvittering, borgeren fik ved oprettelsen af fritagelsen - gøres det indledningsvist på samme måde, som når der skal oprettes en fritagelse. Du følger altså vejledningen i afsnit Figur 12. Når du når til i trin to i registreringen Fritag, kommer der et link til kvitteringssiden frem. Dette er illustreret med rød markering i figur 12. Du klikker på dette link og får adgang til samme kvitteringsside som vist i figur 11. Når kvitteringen er udskrevet og afleveret, lukkes registreringsmodulet ved at klikke på knappen Annuller. S i d e 22

24 Fritagelsesmodulet forlæng fritagelse Når en midlertidig fritagelse er oprettet kan denne forlænges. Dette gøres indledningsvist på samme måde, som når der skal oprettes en fritagelse. Du følger altså vejledningen i afsnit Når du når til trin to i registreringen Fritag, kommer der en sektion frem, der gør det muligt: At oprette en permanent fritagelse At forlænge den midlertidige fritagelse Dette er illustreret med grøn markering i figur 12. Du sætter flueben ved den af de to forlængelsesmuligheder, du ønsker at tildele fritagelsesanmoderen Fejloprettet fritagelse Det er meget vanskeligt at komme til at fritage en forkert borger ved en fejltagelse. Skulle det imidlertid ske, findes der ingen let måde at ophæve en sådan fritagelse. Det anbefales, at man i dette tilfælde gør følgende: Kontakt først borgeren og meddel at vedkommende er fritaget ved en fejl, og at hun for at ophæve fritagelsen skal tilmelde sig Digital Post. Hvis det er umuligt at komme i kontakt med borgeren, kan Digitaliseringsstyrelsen kontaktes. Digitaliseringsstyrelsen vil i det tilfælde kunne ophæve fritagelsen. S i d e 23

25 4. Særlige fuldmagtssituationer I en række situationer kan der afviges fra de normale krav til fuldmagtsafgivning. I dette afsnit beskrives disse situationer og hvordan de håndteres Fuldmagt gives via et selvoprettet dokument Hvis en fremmødt medbringer en fuldmagt, der er givet via et selvoprettet dokument, vil denne fuldmagt som udgangspunkt kunne accepteres, hvis det medbragte dokument lever op til de indholdsmæssige krav, som er angivet i FD Fritagelsesanmoderen kan ikke skrive under I en række situationer vil fritagelsesanmoderen, grundet varig svækkelse eller lignende, ikke kunne give personligt fremmøde i kommunen og ikke være i stand til afgive fuldmagt til en repræsentant. Er dette tilfældet, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af en underskrevet erklæring om fritagelse. Afgørelse om fritagelse træffes da på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold. Den personkreds, som kan omfattes af bestemmelsen, er fx visse personer, der er beboere på plejehjem. For disse personer skal det være muligt at blive fritaget uden afgivelse af erklæring, idet formodningen er, at det er personer, hvis forhold kommunen i forvejen har kendskab til. Kommunen kan selv tage initiativ til fritagelsen, fx via plejepersonale, eller det kan ske på baggrund af en henvendelse til kommunen fra fx pårørende. I denne situation er der to alternativer. Enten udarbejder man et notat med følgende indhold: Hvilken borger det drejer sig om fulde navn som registreret i folkeregister samt CPR. Forklaring på, hvorfor den normale procedure er blevet afveget. Dette notat gemmes sammen med FD 001, som udfyldes af kommunen og indeholder begrundelse for fritagelsen. Alternativt benyttes FD 001 ikke, og alle nødvendige oplysninger angives i notatet: Hvilken borger det drejer sig om fulde navn som registreret i folkeregister samt CPR. Begrundelsen for fritagelsen. Om fritagelsen skal være permanent eller tidsbegrænset. Forklaring på, hvorfor den normale procedure er blevet afveget. Tidspunkt for oprettelsen af notatet og hvilken medarbejder der har udarbejdet dette. S i d e 24

26 Dette notat arkiveres efter kommunalbestyrelsens anvisninger. Eksempel I konkret kommuneforespørgsel og svar En medarbejder fra socialpsykiatrien mødte op sammen med en borger for at søge om fritagelse. Borgeren var ikke i stand til at skrive under på en fuldmagt, selvom hun var i stand til at møde op i Borgerservice. I sådan et tilfælde er det så nok at lave et notat om fritagelsen? I vejledning står der: "Dette notat arkiveres sammen med den af fremmødte underskrevne FD001 efter kommunalbestyrelsens anvisning". Men der er jo ikke nogen til at skrive på blanketten. Svar: Ja. Sagsbehandleren laver et notat (I via tekstbehandling etc.) som beskriver, hvorfor der ikke i det konkrete tilfælde er indhentet underskrift på anmodningen om fritagelse. Se ovenfor for en beskrivelse af de alternative muligheder man har for enten at benytte FD 001 eller at angive alle nødvendige oplysninger i notatet. Eksempel II konkret kommuneforespørgsel og svar Konen mødte op med fritagelsesanmodning på manden. Hun oplyser at han har haft en hjerneblødning og derfor ikke kan skrive under. På sagen kan vi se at der er handicapkørsel og at han i en måned har haft en aflastningsbolig. Er det nok til at vi som kommune har kendskab til ham eller skal vi kontakte fx lægen? Svar: I dette tilfælde vurderer Digitaliseringsstyrelsen at det at kommunen kan se at der er handicapkørsel og at han i en måned har haft en aflastningsbolig er tilstrækkeligt til at opfylde fritagelsesbekendtgørelsens: 5 - Stk. 4. For en fysisk person, der på grund af varig svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt, jf. stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af en underskrevet erklæring om fritagelse. Afgørelse om fritagelse træffes da på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold. Eksempel III konkret kommuneforespørgsel og svar Hvis en medarbejder fra kommunen konstaterer at en borger på f.eks. et plejehjem eller hjemmeboende ikke er i stand til at skrive under på en anmodning om fritagelse. Vil det så være nok at lave et notat med alle oplysninger, eller skal FD 001 benyttes? Det vil være meget lettere at sende ét notat end at skulle udfylde både blanket og notat. Svar: Nej kommunen behøver ikke anvende FD 001 i dette tilfælde. Man skal blot sikre sig at notatet indeholder samme informationer som FD 001, samt naturligvis begrundelsen for at normal procedure for fritagelse er afveget. Se ovenfor. Hvis en repræsentant giver fremmøde i borgerservice og oplyser, at fritagelsesanmoderen, grundet varig svækkelse eller lignende, ikke er i stand til at skrive under på en fuldmagterklæring, og kommunen ikke umiddelbart har et forudgående kendskab til den omhandlede borger, bør kommunen gennem direkte kontakt til den omhandlede borger efterprøve om borgeren er fritagelsesberettiget. Hvis dette ikke er muligt, bedes fremmødte om at indhente verifikation på borgerens forhold hos fx hospital, hospice etc. Verifikationen kan både afleveres skriftligt eller mundtligt. Sidstnævnte vil være relevant, hvis det er muligt for den fremmødte, at ringe til fx hospitalet og få dem til over for sagsbehandleren at verificere fritagelsesanmoderens situation. Er dette ikke muligt, må der indhentes skriftlig verifikation fra hospitalet. S i d e 25

27 4.3. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner En indsat i kriminalforsorgens institutioner kan som andre borgere anmode om fritagelse. Det er imidlertid nødvendigt at fastlægge en anden procedure for fritagelsen, da den indsatte i sagens natur ikke uden videre kan give personligt fremmøde eller har mulighed for at afgive fuldmagt. Det er hensigten, at den indsatte underskriver en fritagelsesanmodning, som kriminalforsorgen med den indsattes samtykke indgiver digitalt eller pr. brevpost til den kommune, hvor den indsatte er eller senest har været folkeregistreret, eller hvor det pågældende fængsel/arresthus er beliggende. Vejledningen bliver opdateret vedrørende fritagelse af indsatte Borgere der ikke kan forlade hjemmet En borger kontakter kommune via telefon eller papirpost og ønsker at anmode om fritagelse. Hun meddeler imidlertid at hun, på grund af varig svækkelse, ikke er i stand til at forlade hjemmet og at hun ikke har pårørende/andre, der kan anmode om fritagelse via fuldmagt på hendes vegne. I dette tilfælde er det en mulighed, at kommunen sender en medarbejder til den pågældende persons bopæl og sikrer, at hun bliver sagsbehandlet: Hvis kommunens medarbejder er fra borgerservice, og har kompetence til at sagsbehandle en anmodning, kan der blot skrives under på en medbragt blanket (side ét af FD 001). Hvis kommunens medarbejder ikke har kompetence til at sagsbehandle fritagelse, gives der fuldmagt til kommunen til at anmode om fritagelse på borgerens vegne (side to af FD 001). Registreringen sker når FD 001 afleveres i borgerservice. Hvis betingelserne for fritagelse er til stede kan fritagelsen i førstnævnte tilfælde enten klares på stedet (via trådløs opkobling til kommunen) eller ved at den kommunale medarbejder registrerer fritagelsen, når hun er kommet tilbage til borgerservice. I sidstnævnte tilfælde (fuldmagt) afleverer medarbejderen den underskrevne blanket i borgerservice som så registrerer fritagelsen. Procedure for hvordan en sådan aflevering af blanketten finder sted aftales i den enkelte kommune. S i d e 26

28 5. Fritagelsesanmoderen er allerede tilmeldt Digital Post Hvis du under registreringen af fritagelsen konstaterer, at borgeren allerede er tilmeldt Digital Post, skal du meddele dette samt følgende til borgeren: At fritagelsen fra Digital Post formelt set først gælder fra 1. november 2014, idet det selvsagt ikke er muligt at give fritagelse for en lov, der endnu ikke er trådt i kraft. Den kvittering som gives for fritagelsen vil afspejle dette, idet fritagelsesdatoen vil fremgå som 1. november At borgerens digitale postkasse dog inaktiveres øjeblikkeligt. Det betyder at den fritagne borger ikke mere vil modtage digital post fra registreringsdatoen. Dette forhold gælder altså kun i perioden fra 1. marts 2014 til 1. november Efter 1. november 2014 vil borgere, der anmoder om fritagelse fra Digital Post (uanset om vedkommende selv på et tidligere tidspunkt har tilmeldt sig Digital Post eller er blevet automatisk oprettet efter 1. november 2014) kunne blive registreret og fritagelsen slår igennem øjeblikkeligt. Konstateres det at borgeren på fritagelsestidspunktet har uåbnet post tilbyder du at denne fremsendes. Se afsnit 6. S i d e 27

29 6. Håndtering af uåbnet post Er der uåbnet post i borgerens digitale postkasse på fritagelsestidspunktet, skal du oplyse den fremmødte om, at: Der på tidspunktet for registrering af fritagelsen for tilslutning til Digital Post er uåbnet post i borgerens digitale postkasse. Det er muligt at få den uåbnede post videresendt på papir til borgerens folkeregisteradresse. Du skal dernæst spørge fremmødte, om borgeren ønsker at få videresendt den uåbnede post til borgerens folkeregisteradresse. Folkeregisteradressen kan ikke overskrives, og borgeren kan således ikke vælge en anden fremsendelsesadresse. Videreforsendelse sker via en fjernprintløsning, hvor posten printes og kuverteres i et centralt printcenter, hvorefter den sendes med papirpost til borgeren. Fremsendelsen er en del af fritagelsesregistreringsforløbet. Se afsnit S i d e 28

30 7. Bilag I FD Bilag I side 1 S i d e 29

31 7.2. Bilag I side 2 S i d e 30

32 8. Bilag II - Tidsbegrænset og tidsubegrænset fritagelse For at sikre så ensartet og objektiv sagsbehandling på tværs af kommunerne som muligt beskrives her vejledende retningslinjer for tildeling af tidsbegrænset og tidsubegrænset fritagelse Tidsbegrænset fritagelse Hovedreglen er at der tildeles tidsbegrænset fritagelse. Tidsbegrænsningen er begrundet i, at nogle af fritagelsesgrundene kan bero på forhold af midlertidig karakter. Det gælder fx sproglige barrierer eller manglende adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem eller opholdssted Tidsubegrænset fritagelse Tidsubegrænset fritagelse er undtagelsen til tidsbegrænses fritagelse og tildeles i de situationer, hvor det vurderes, at fritagelsesbegrundelserne er af permanent karakter, og at fritagelsesanmoderen derfor ikke kan forventes, at blive parat til at tilgå sin post i Digital Post i fremtiden. Tidsubegrænset fritagelse kan være relevant i følgende situationer: Tilfældet, hvor borgeren eller dennes repræsentant vælger at oplyse, hvilken fritagelsesgrund borgeren er omfattet af, og det under en samtale må stå klart, at borgerens forhold ikke med nogen sandsynlighed kan ændres, således at borgeren bliver i stand til at tilgå sin post i Digital Post. Sagsbehandleren i kommunen oplyser borgeren eller dennes repræsentant om muligheden for permanent fritagelse. Borgere der er tilsluttet Digital Post, men som efterfølgende bliver registreret som udrejst i CPR, skal altid registreres som permanent fritagne. Det er dog en forudsætning for permanent fritagelse, at borgeren indgiver anmodning herom og vælger at oplyse, at registreringen i CPR som udrejst er årsag til anmodningen om fritagelse. Ved senere indrejse her i landet, hvor borgeren registreres med bopæl eller fast ophold i Danmark, bliver borgeren omfattet af reglerne om obligatorisk tilslutning til Digital Post og bliver således automatisk tilsluttet til Digital Post. I forbindelse med folkeregisterregistreringen sender Digitaliseringsstyrelsen informationsbrev til borgeren om obligatorisk tilslutning. En borger, der oplyser, at vedkommende rejser ud på grund af studieophold eller lignende, vil således ikke kunne fritages. S i d e 31

33 9. Bilag III Indhold af kvittering ved tildeling af fritagelse Udleveres en afgørelseskvittering efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse, skal denne indeholde følgende oplysninger: Dato for registrering af fritagelsen. Den fritagne borgers navn og CPR-nummer. At borgeren er fritaget for tilslutning til Digital Post i henhold til Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.. Hvis fritagelsen er tidsbegrænset at fritagelsen løber fra den [indsæt dato] og udløber den 1. november [indsæt årstal]. Fritagelsen udløber 1. november i det andet kalenderår efter datoen for registrering af fritagelsen. At borgeren forud for den 1. november i det år, hvor borgerens fritagelse udløber, vil modtage besked om udløb af fritagelsesperioden. At fritagelsen ikke omfatter post, som ifølge anden lovgivning skal sendes med Digital Post. I de tilfælde, hvor fritagelsen ikke gælder, vil afsenderen af posten informere herom. At myndigheder kan sende post til borgerens digitale postkasse, når fritagelsesperioden er udløbet, medmindre borgeren inden da har ansøgt om og opnået forlængelse af fritagelsen. Det er borgerens eget ansvar at få fornyet fritagelsen. Sagsbehandlerens navn og underskrift (kommunen bestemmer, hvordan sagsbehandlerens underskrift skal gives). S i d e 32

34 10. Bilag IV Indhold af kvittering ved afslag på tildeling af fritagelse Afleveres et skriftligt afslag til fremmødte, skal afslaget som minimum indeholde følgende oplysninger: Dato for afgørelsen. Borgerens navn og CPR-nummer. At borgeren ikke kan fritages for tilslutning til Digital Post i henhold til Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.. Der bør angives en begrundelse for afslaget. Sagsbehandlerens navn og underskrift (kommunen bestemmer, på hvilken måde sagsbehandlerens underskrift skal gives). S i d e 33

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016. 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1094 af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2015 1 2 Alle borgere over 15 år har siden d. 1. november 2014 som udgangspunkt skulle modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for tilslutning til den fællesoffentlige digitale

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref Borgerforslag.dk Supplerende dokument til flowchart Ref. 17-000197-1 Indhold 1. Flowchart-forklaring... 3 Opret nyt forslag med Medstillere... 3 Få forslaget publiceret, så andre kan stemme... 4 Få forslaget

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Sådan bruger du NemID

Sådan bruger du NemID Sådan bruger du NemID Hvad er NemID? NemID er et sikkert log-in og en digital underskrift. Du kan bruge NemID til blandt andet din netbank, sundhedsjournal og årsopgørelse. NemID er et sikkert log-in,

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere