Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E N I N H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O K. N R. 1 6 / H Ø R I N G O M L O V F O R S L A G O M S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L P S Y K I A T R I S K E A F D E L I N G E R 26. J A N U A R Sundheds- og Ældreministeriet har ved af 22. december 2016 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Instituttet har en række bemærkninger til udkastet. SAMMENFATNING/RESUMÉ Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der foretages en nøje vurdering af, om vedtagelsen af de i udkastet foreslåede regler vil indebære en krænkelse af Danmarks forpligtelser under FNs Handicapkonvention artikel 5 og artikel 14, der beskytter mod diskrimination og retten til frihed og personlig sikkerhed for personer med handicap. Dette skyldes, at det ikke kan afvises, at frihedsberøvelse kunne undgås ved iværksættelsen af yderligere behandling og omsorg, henset til at målgruppen er personer, der lider af svære psykiske lidelser, udgør en nærliggende og væsentlig fare for andre, og som kort forinden har været tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling. Instituttet vurderer endvidere, at indførelsen af en ny kategori af behandlingsinstitutioner risikerer derfor at blive en barriere for virkeliggørelsen af personer med handicaps ret til sundhed, herunder adgang til behandling, jf. Handicapkonventionens artikel 25. Dette skyldes, at der er risiko for, at patienter, der burde behandles på en psykiatrisk afdeling, i stedet tvangsindskrives på de foreslåede socialpsykiatriske afdelinger og dermed ikke får den tilstrækkelige psykiatriske behandling.

2 Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der ikke indføres adgang til at anvende tvang, herunder mulighed for frihedsberøvelse af psykiatriske patienter uden for de psykiatriske afdelinger. Endvidere anbefaler institut for Menneskerettigheder, at det præciseres, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse straks efter visitationsforrummets indstilling er afgivet, samt at det bliver præciseret, at indgreb i form af åbning og kontrol af post, undersøgelse patientstuer og ejendele samt kropsvisitation skal kunne retfærdiggøres i hvert enkelt tilfælde og over for hver enkelt patient. UDKASTETS FORMÅL OG INDHOLD Udkastet til lovforslag har til formål at indføre hjemmel til at oprette og drive specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, der skal rumme en mindre gruppe af særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser og som samtidig er kendetegnet ved udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser mv. Udkastet er en del af en række initiativer til forebyggelse af vold på botilbud. Det er forudsat i bemærkningerne til lovforslaget, at det altovervejende udgangspunkt vil være, at ophold på de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger skal være frivilligt. Indsatsen i form af en helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats, der skal foregå på de specialiserede psykiatriske afdelinger, vil altid være frivillig. Uanset at selve behandlings- og rehabiliteringsindsatsen skal være frivillig, så foreslås det, at der også åbnes op for at iværksætte tvang i form af ophold uden samtykke, tilbageholdelse, tilbageførsel med henblik på tilbageholdelse, personlig skærmning, åbning og kontrol af post mv, samt husorden og besøgsrestriktioner. Udkastet til lovforslag indeholder en gennemgang af de menneskeretlige spørgsmål, som udkastet giver anledning til i forhold til Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og FN s Handicapkonvention. Det fremgår heraf, at ministeriet har været opmærksom på, at der med udkastet til lovforslag er lagt op til en udvidelse af adgangen til at udøve tvang og at denne udvidelse skal vurderes i lyset af, at den personlige frihed og retten til privatliv er grundlæggende rettigheder, som er beskyttet i såvel grundloven, som i de internationale konventioner. DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE Der er med udkastet lagt op til at oprette særlige socialpsykiatriske afdelinger med en række beføjelser til at udøve tvang, herunder adgang til indskrivning uden samtykke, tilbageholdelse og tilbageførsel med henblik på tilbageholdelse. 2/8

3 Disse tvangsmidler vil udgøre indgreb i patientens personlige frihed og have karakter af frihedsberøvelse Endvidere vil de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, hvis forslaget vedtages, få mulighed for under nærmere angivne betingelser at foretage personlig skærmning, åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer samt kropsvisitation. Disse vil tvangsmidler vil udgøre indgreb i patientens privatliv og ret til respekt for sit hjem og korrespondance. EMRK indeholder i artikel 5 en beskyttelsen af den personlige frihed og i artikel 8 en beskyttelse af retten til privatliv, respekt for hjemmet og korrespondance. Målgruppen for de nye tilbud er personer, der blandt andet er kendetegnet ved at lide af svære psykiske lidelser, jf. udkastets 42 c. nr. 2 og har en nedsat psykisk funktionsevne og/eller svære sociale problemer, jf. samme bestemmelse nr. 3. Denne personkreds rummer personer med handicap, idet tilbuddet er målrettet personkreds, som typisk har en eller flere længerevarende psykiske funktionsnedsættelser i Handicapkonventionens artikel 1 s forstand. Det er et grundlæggende princip i Handicapkonventionen, at staten skal respektere den enkeltes frihed og autonomi, jf. artikel 3, litra a. FN s Handicapkonvention artikel 5 forbyder endvidere diskrimination på grund af handicap og forpligter staterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afskaffe diskrimination. Den personlige frihed er beskyttet i Handicapkonventionens artikel 14 og retten til privatliv mv. er beskyttet i konventionens artikel 22. Endvidere rummer konventionen i artikel 25 en beskyttelse af retten til sundhed. Denne rettighed er også relevant i denne sammenhæng, da Menneskerettighedsinstituttet vurderer, at oprettelsen af særlige socialpsykiatriske afdelinger kan indebære en risiko for, at patienter bliver udskrevet fra de psykiatriske afdelinger for tidligt eller bliver afvist fra indlæggelse og dermed ikke får den fornødne behandling. Det forhold, at indgreb i den personlige frihed og privatlivet er beskyttet i menneskeretten betyder, at indgrebene i hvert enkelt tilfælde skal være proportionale og nødvendige for at være lovlige. Efter EMRK artikel 5 kan det være lovligt at frihedsberøve psykiske syge personer. Menneskerettighedsdomstolen har fastslået, at mental forstyrrelse ( unsound mind ) er et selvstændigt konventionsbegreb som skal fortolkes i overensstemmelse med domstolens praksis. 3/8

4 Domstolen har i sin praksis fastslået, at begrebet mental forstyrrelse indebærer, at tre minimumsbetingelser skal være opfyldt: 1) Personen må troværdigt fremtræde som mentalt forstyrret ( unsound mind ) og dette skal i almindelighed vurderes af en objektiv lægelige ekspertise, 2) karakteren eller graden af den mentale forstyrrelse må være af en sådan størrelse, at den retfærdiggør frihedsberøvelsen, og 3) fortsat indespærring er kun lovlig, så længe den mentale forstyrrelse varer, jf. også udkastet almindelige bemærkninger punkt hvor betingelserne også er oplistet. Det fremgår endvidere af Handicapkonventionens artikel 14 stk. 1 bogstav b, at eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. INSTITUTTETS BEMÆRKNINGER Det er instituttet opfattelse, at oprettelsen af de foreslåede specialiserede socialpsykiatriske afdelinger vil være udtryk for en fundamental forandring af det psykiatriske behandlingssystem. Med forslaget er der lagt op til, at tvangen skal kunne udøves på afdelinger, der ikke er ledet af en læge, og uden at der foreligger et behandlingsbehov, der kan begrunde tvangen, idet behandlingen i givet fald skal ske på en traditionel psykiatrisk afdeling. Ministeriet har i de almindelige bemærkninger til udkastet til lovforslag (se punkt 10.3) redegjort nærmere for, at formålet med oprettelsen af socialpsykiatriske afdelinger blandt andet er at tilbyde en sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsindsats, samt at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter. Dette er legitime formål, der kan begrunde indgreb i menneskerettighederne, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Instituttet er imidlertid af den opfattelse, at udkastet ikke alene kan bedømmes på grundlag af, hvorvidt der med den foreslåede ordning konkret er opstillet de fornødne retssikkerhedsgarantier og processuelle værn i forhold til de foreslåede tvangsbestemmelser. Instituttet bemærker, at der ikke i udkastet er redegjort for, hvorfor det er nødvendigt at indføre yderligere adgang til tvang over for målgruppen, herunder om hensynet til at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter kan varetages ved yderligere behandling, omsorg eller pleje, jf. psykiatrilovens 2, stk. 2 hvoraf det fremgår, at tvang aldrig må erstatte omsorg, pleje eller behandling. Det er instituttets opfattelse, at en så væsentlig en udvidelse af adgangen til at udøve tvang over for en meget udsat gruppe af borgere, skal kunne begrundes med klar dokumentation for, at udvidelsen er egnet og nødvendig for at nedbringe antallet af voldsepisoder. 4/8

5 Det kan hertil bemærkes, at SFI i januar 2017 (SFI 17:04) har udgivet en rapport, der konkluderer på baggrund af litteraturstudier og interviews med ansatte på botilbud, at voldsepisoder bedst forebygges lokalt på det enkelte tilbud ved relationsarbejde, godt arbejdsmiljø, egnet fysiske lokaler mv. Handicapkonventionens forbud mod frihedsberøvelse alene på grund af eksistensen af et handicap, jf. artikel 14, stk. 1 bogstav a, indebærer en forpligtelse til at indrette det psykiatriske behandlingssystem på en måde, der begrænser anvendelsen af frihedsberøvelse til et minimum. I modsat fald vil personer med handicap blive frihedsberøvet ikke på grund af farlighed eller behandlingsbehov, der kunne være imødegået med yderligere behandling, pleje eller omsorg, men på grund af deres psykiske handicap. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der foretages en nøje vurdering af, om vedtagelsen af de i udkastet foreslåede regler vil indebære en krænkelse af Danmarks forpligtelser under FNs Handicapkonvention artikel 5 og artikel 14, der beskytter mod diskrimination og retten til frihed og personlig sikkerhed for personer med handicap. OPHOLD UDEN SAMTYKKE, TILBAGEHOLDELSE OG TILBAGEFØRSEL Det er i udkastet forudsat, at der skal gælde de samme betingelser for iværksættelse af henholdsvis tvangsindskrivning, tvangstilbageholdelse og tvangstilbageførsel til afdelingen. Det er i henhold til udkastets 42c stk. 1 nr. 1, blandt andet en betingelse for indskrivning på en specialiseret socialpsykiatrisk afdeling, at patienten vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre samt at patienten har svære psykiske lidelser. Der gælder yderligere en betingelse for iværksættelse af de nævnte tvangsforanstaltninger, nemlig at patienten har været tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling senest seks måneder forud for beslutningen om at indskrive patienten uden samtykke på en socialpsykiatrisk afdeling. Det er en betingelse efter den gældende psykiatrilov, at patienten for at kunne tvangsindlægges skal være sindssyg. Det er ikke nærmere præciseret i bemærkningerne til udkastet til lovforslaget, hvordan det foreslåede kriterium svære psykiske lidelser adskiller sig fra det hidtil gældende sindssygdomskriterie i psykiatrilovens 5. Det er instituttets opfattelse at indførelsen af endnu en patientgruppe, der kan udøves tvang overfor, medfører en forøget risiko for at 5/8

6 patienter frihedsberøves i strid med EMRK artikel 5 og handicapkonventionens artikel 14, særligt set i lyset af, at den nye patientgruppe er kendetegnet ved ikke at have en behandlingskrævende lidelse med behov for indlæggelse, jf. udkastets 42, c, stk. 3. De nye tilbud er således alene rettet mod personer, der ikke har en behandlingskrævende lidelse med behov for indlæggelse. Hertil kommer, at udkastet lægger op til, at det skal være en betingelse for iværksættelse af tvangen, at patienten har været tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling inden for seks måneder forud for tvangsindskrivelsen/tilbageholdelse /tilbageførslen. Målgruppen for anvendelse af disse tvangsforanstaltninger er altså personer, der kort forinden har været vurderet af psykiatrisk lægelig ekspertise til at opfylde kriterierne for tvangsindlæggelse og som i øvrigt vurderes ikke aktuelt at have behov for indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Menneskerettighedsinstituttet frygter, at selve muligheden for at tvangsindlægge på en særlig socialpsykiatrisk afdeling kan føre til en situation, hvor patienter får afslag på at blive indlagt på psykiatrisk afdeling eller udskrives for tidligt. Det bemærkes, at målgruppen for tvangsindlæggelse (ophold uden samtykke) på en socialpsykiatrisk afdeling består af personer, der udgør en nærliggende og væsentlig fare for andre, lider af svære psykiske lidelser, har et forløb der er kendetegnet ved gentagne indlæggelser eller en længerevarende indlæggelse på psykiatrisk afdeling, samt har været tvangsindlagt på en psykiatriske afdeling inden for de seneste seks måneder. Det er meget vanskeligt at se, at denne patientgruppe ikke vil have et behandlingsbehov, der kan godtgøre indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Indførelsen af nye muligheder for tvang over for denne gruppe kan frygtes at medføre, at de bliver afskåret fra indlæggelse og i stedet tvangsindlægges på en særlig socialpsykiatrisk afdeling. Der er derfor en risiko for, at oprettelsen af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i sig selv vil udgøre en barriere for opfyldelsen af retten til sundhed, jf. Handicapkonventionens artikel 25, hvoraf det fremgår, at personer med handicap har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand. Det er på den baggrund Menneskerettighedsinstituttets anbefaling, at oprettelsen af særligt socialpsykiatriske afdelinger sker uden indførelse af adgang til at frihedsberøve eller i øvrigt indskrive patienter uden samtykke på afdelingerne. 6/8

7 REVURDERING AF TVANGEN Det følger af kravet om proportionalitet, der er en del af retten til personlig frihed, at tvangen ikke kan udstrækkes i længere tid end det er nødvendigt, jf. også mindsteindgrebsprincippet som er anført i udkastets 42, samt omtalen af EMRK artikel 5 ovenfor. Det fremgår af udkastets 42 e, stk. 1, at det tværfaglige visitationsforum skal foretage en revurdering af de patienter, der har ophold uden samtykke senest 30 dage efter opholdets start. Endvidere fremgår det af samme bestemmelse stk. 2, at afdelingsledelsen løbende skal vurdere om kriterierne for at foretage frihedsberøvelse er til stede. Hvis afdelingsledelsen vurdere, at der ikke er grundlag for at opretholde tvangen skal ledelsen forelægge sagen for visitationsforummet, der i henhold til udkastets 42 e, stk. 4 skal foretage en revurdering inden 5 dage. Som det fremgår risikerer patienter, at være tvangsindskrevet i længere perioder, mens sagen er under behandling i visitationsforummet. Hertil kommer, at der ikke er fastsat nogen tidsfrist for, hvornår Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, når den vejledende revurdering fra visitationsforummet foreligger. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det præciseres, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til træffe afgørelse om udskrivning straks efter, at revurderingen fra visitationsforummet foreligger, samt at det i øvrigt sikres at tvangsforanstaltningerne ikke opretholdes i længere tid end absolut nødvendigt. ÅBNING OG KONTROL AF POST, UND ERSØGELSE PATIENTSTUER OG EJENDELE SAMT KROPSVISITATION De foreslåede regler i udkastet indebærer, at afdelingsledelsen på en specialiseret socialpsykiatrisk afdeling kan iværksatte kontrolforanstaltninger med henblik på, at farlige genstande kan holdes uden for afdelingen, samt at forhindre patienterne kommer i besiddelse af stoffer eller andre rusmidler. Det fremgår er af bemærkningerne til udkastet punkt , at anvendelsen af disse tvangsmidler vil kunne udgøre et indgreb. Disse tvangsforanstaltninger vil imidlertid altid udgøre et indgreb i retten til privatliv, jf. EMRK artikel 8 og Handicapkonventionen artikel 22. 7/8

8 Det betyder, at hver enkelt indgreb skal kunne retfærdiggøres. Det forudsætter at indgrebet forfølger et legitimt formål, er nødvendigt og proportionelt. Proportionalitetsvurderingen skal foretages løbende i hver enkelt tilfælde og over for hver enkelt patient. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det i bemærkningerne til lovforslaget præciseres, således at det klart fremgår, at der er tale om indgreb i privatlivet, som skal kunne retfærdiggøres i hvert enkelt tilfælde over for hver enkelt patient. Instituttet finder det positivt, at det er præciseret i bemærkninger til udkastet, at adgangen til at kontrollere patienterne post alene angår fysisk post og at det ikke er tilladt at læse posten. Det er også positivt, at det fremgår af bemærkninger til udkastet, at patienten skal høres inden der foretages en kontrol og have adgang til at afvise modtagelsen af posten, hvorefter posten om muligt skal returneres til afsenderen eller destrueres. Institut for Menneskerettigheder har anbefalet disse begrænsninger i forbindelse med afgivelsen høringssvar inden for servicelovens område, jf. Instituttets brev af 12. oktober 2016 til lov om ændring af serviceloven. Der henvises til Sundheds og Ældreministeriets sagsnummer Med venlig hilsen Nikolaj Nielsen T E A M L E D E R F OR H A N D I C A P T E A M E T 8/8

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att. Christina S. Christensen chc@sim.dk med kopi til reml@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att: Laura Brogaard Poulsen med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att: Laura Brogaard Poulsen med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 6 1 1 N I N I @ H U M A N

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att. kany@sim.dk og lbpo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Høringssvar til revideret lovforslag om etablering af socialpsykiatriske

Høringssvar til revideret lovforslag om etablering af socialpsykiatriske Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til revideret lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger KL fremsendte den 27. januar 2017 høringssvar til den første

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K. Sendt pr. til og med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K. Sendt pr.  til  og med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sendt pr. e-mail til anb@sum.dk, kme@sum.dk og hbj@sum.dk med kopi til sum@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E

Læs mere

Høringssvar om lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringssvar om lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk Taastrup, den 25. januar 2017 Sag 17-2016-00880 Dok. 286613/tk_dh Høringssvar om lovforslag

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K øbe n h a v n K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 6 7 3 M A

Læs mere

Til KL Social og Sundhed. Sagsnr Dokumentnr

Til KL Social og Sundhed. Sagsnr Dokumentnr NOTAT Til KL Social og Sundhed Bemærkninger vedr. høring om lovforslag til etablering af socialpsykiatriske afdelinger Københavns Kommunes Socialforvaltning har modtaget lovforslaget til etablering af

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Høringssvar om lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringssvar om lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger Socialpædagogerne Brolæggerstræde 9 1211 København K Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Mail: sum@sum.dk Kopi: sah@sum.dk Telefon 72 48 60 00 Fax 72 48 60 01 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Visitation til ophold på de særlige pladser information til den kommunale medarbejder

Visitation til ophold på de særlige pladser information til den kommunale medarbejder Visitation til ophold på de særlige pladser information til den kommunale medarbejder Foto: xxxxxxxxxx Denne pjece er til den kommunale medarbejder, der påtænker at visitere en borger til de særlige pladser

Læs mere

Visitation til de særlige pladser - information til den kommunale medarbejder

Visitation til de særlige pladser - information til den kommunale medarbejder Psykiatri Visitation til de særlige pladser - information til den kommunale medarbejder Denne pjece er til den kommunale medarbejder, der overvejer at visitere en borger til de særlige pladser i Region

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Dato Journal nr , np,ehp Side 1 af 5

Dato Journal nr , np,ehp Side 1 af 5 Dato 26.01.2017 Journal nr. 2017-2017, np,ehp Side 1 af 5 Til Sundheds- og Ældreministeriet Sendt pr. e-mail til: sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk Høringssvar vedr. Lovforslag om specialiserede

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark uim@uim.dk cbo@uim.dk brj@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8

Læs mere

Anmodning om indstilling til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden

Anmodning om indstilling til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden Anmodning om indstilling til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden Udfyld nedenstående formular og gem den lokalt. Send den herefter som vedhæftning i en e-mail til visitationsforummets

Læs mere

Til Sundhedsministeriet. med kopi til og

Til Sundhedsministeriet. med kopi til og Til Sundhedsministeriet sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk 25. januar 2017 Sagsnr. 1700204 Dok.nr. 287017 Sagsbeh. UH Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3

Læs mere

Koncept for visitation til de særlige pladser på psykiatriske afdelinger

Koncept for visitation til de særlige pladser på psykiatriske afdelinger Afdeling: Administrationen, Sekretariatet for visitationsforum til særlige pladser Journal nr.: 18/2569 Dato: 31. januar 2018 Mail: Psyk-saerligepladser@rsyd.dk Koncept for visitation til de særlige pladser

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark    og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark E-mail: sum@sum.dk, esl@sum.dk og anbk@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lovkvalitetskontoret

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lovkvalitetskontoret Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Lovkvalitetskontoret W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L G H @

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 69 E M K I

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringsnotat vedr. lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger N O T A T 26-01-2017 Sag nr. 2017-00651 Høringsnotat vedr. lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger Indeværende notat supplerer Danske Regioners høringsbrev og indeholder en række konkrete

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger mv.

Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger mv. Sundheds- og Ældreministeriet Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger mv. Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609721 Dok. nr.: 206595 Dato:

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

24. februar Til Sundheds- og Ældreministeriet Att. med kopi til Holbergsgade 6 DK-1057 København K

24. februar Til Sundheds- og Ældreministeriet Att. med kopi til Holbergsgade 6 DK-1057 København K 24. februar 2017 Til Sundheds- og Ældreministeriet Att. (sah@sum.dk) med kopi til (lifr@sum.dk). Holbergsgade 6 DK-1057 København K Høringssvar over revideret udkast til lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Høringssvar vedr. lov om ændring af anvendelse af tvang i psykiatrien mv., sundhedsloven og forskellige andre love

Høringssvar vedr. lov om ændring af anvendelse af tvang i psykiatrien mv., sundhedsloven og forskellige andre love sum@sum.dk 13-12-2018 EMN-2018-02870 1248601 Katrine Stokholm Høringssvar vedr. lov om ændring af anvendelse af tvang i psykiatrien mv., sundhedsloven og forskellige andre love Danske Regioner har haft

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Ved skrivelse af 21. december 2016 er vi blevet inviteret til komme med bemærkninger til ovennævnte.

Ved skrivelse af 21. december 2016 er vi blevet inviteret til komme med bemærkninger til ovennævnte. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Mail: sum@sum.dk sah@sum.dk lifr@sum.dk 25. januar 2017 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark thor@sm.dk claj@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger

Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade København K. KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger Sundheds og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K KLs bemærkninger til lovforslag om etablering af socialpsykiatriske afdelinger KL har den 21 december 2016 modtaget udkast til lovforslag om

Læs mere

Hjemmelsgrundlaget for anbringelse uden samtykke af børn og unge af forældre uden lovligt ophold eller med processuelt ophold

Hjemmelsgrundlaget for anbringelse uden samtykke af børn og unge af forældre uden lovligt ophold eller med processuelt ophold Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - Bilag 106 Offentligt Folketinget, Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Hjemmelsgrundlaget for anbringelse uden

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Danmark star@star.dk rnh@star.dk sfn@star.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. jm@jm.dk og mll@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 J C H @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

KL's høringssvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien

KL's høringssvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien Til Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk, nff@sum.dk, kari@sum.dk og sagl@sum.dk KL's høringssvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien KL har modtaget

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L G H @

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

FN s Handicapkonvention

FN s Handicapkonvention FN s Handicapkonvention Hvorfor er konventionen vigtig og hvordan? 4. februar 2012 Knud Kristensen Mit indlæg Hvorfor er konventionen vigtig for os? Er vi handicappede? Hvilke konsekvenser har det? Påvirkningen

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse)

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse) Retsudvalget 2018-19 L 96 Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Martin Reinseth Sagsnr.: 2018-0092-0943 Dok.: 908642 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K E-mail: masz@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 P E H J @ H U M A N R I G H T S. D K M E

Læs mere

Region Hovedstadens bidrag til høring nr. 2 over revideret udkast til forslag til oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Region Hovedstadens bidrag til høring nr. 2 over revideret udkast til forslag til oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Til: Sundhed- og Ældreministeriet Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666013 Mail csu@regionh.dk Dato: 23. februar 2017 Region

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Oprettelse af særlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2016/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1609721 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen

Læs mere

Visitation. Særlige pladser i Psykiatrien i Region Nordjylland

Visitation. Særlige pladser i Psykiatrien i Region Nordjylland Visitation Særlige pladser i Psykiatrien i Region Nordjylland INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Sagsforløb for optagelse på en særlig plads på psykiatrisk afdeling... 4 3 Målgruppe for ophold på særlige pladser

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSBPE Sags nr.: 1300459 Dok. Nr.: 1499893 Dato: 11. juli 2014 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att. Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark Att. MDCJC@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 6. september 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist for bemærkninger den 4.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 6. september 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist for bemærkninger den 4. Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 03.10.18 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

DIPA. Protokolbeskrivelse.

DIPA. Protokolbeskrivelse. Den 27.04.2011. Indledning. Introduktion til eksisterende viden: DIPA. Protokolbeskrivelse. a) Lovgrundlag jf. lov om anvendelse af tvang i psykiatrien relateret til udskrivningsaftaler/ koordinationsplaner

Læs mere

25. januar Til Børne- og Socialministeriet med kopi til Holmens Kanal København K

25. januar Til Børne- og Socialministeriet med kopi til Holmens Kanal København K Til Børne- og Socialministeriet chc@sim.dk med kopi til reml@sim.dk. Holmens Kanal 22 1060 København K 25. januar 2017 Høringssvar over Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SIKKERHED VED BESTEMTE

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SIKKERHED VED BESTEMTE Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark   med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark E-mail: sum@sum.dk med kopi til lepo@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Notat om visitation til særlige pladser i Psykiatrien Region Sjælland

Notat om visitation til særlige pladser i Psykiatrien Region Sjælland 18. december 2017 Notat om visitation til særlige pladser i Psykiatrien Region Sjælland Regionerne skal oprette særlige pladser på psykiatrisk afdeling som en del af sygehusvæsenet, jf. psykiatrilovens

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9

Læs mere

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU

SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012. v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU SIND s konference om Handicapkonventionen - 4. februar 2012 v/h. Kallehauge Tidl. Landsdommer Formand for PTU Disposition 1. Konventionen i hovedtræk 2. Ikrafttræden og retsvirkninger 3. Forholdet mellem

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Præcisering af målgruppen til de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne

Læs mere

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem.

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Responsum om tvang i nye socialpsykiatriske afdelinger

Responsum om tvang i nye socialpsykiatriske afdelinger Responsum om tvang i nye socialpsykiatriske afdelinger Ifølge Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud 1 og lovforslaget 2 kan borgere indskrives på de nye afdelinger både med og uden samtykke.

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere