HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

2 Indhold Opsummering en: HISTORIEN er OVERALT Mission Vision Organisation Indsamling Registrering Bevaring Forskning Formidling

3 Opsummering Museum Vestfyns strategi for perioden indtil 2020: HISTORIEN er OVERALT tager udgangspunkt i, at museets kerneopgave er at skabe og formidle kulturhistorisk indsigt til gavn for alle borgere. Samtidig er museet inde i en grundlæggende omstillingsproces, med baggrund i den plan, der blev vedtaget efter kvalitetsvurderingen en understøtter, at museet fokuserer sine ressourcer, så det maksimerer organisationens kulturelle værdiskabelse. Det betyder, at museet i 2020 er et lokalt forankret museum, der: Skaber og formidler viden om områdets kulturelle identitet Spiller en central rolle som videnscenter, attraktion og læringsmiljø Indgår aktivt i netværk med relevante samarbejdspartnere Museum Vestfyn skal overordnet bidrage aktivt til at gøre kulturarven til genstand for dialog og identitetsskabelse ved at være: En organisation, der er i samklang med de opgaver, der skal løses. Lokal og global. Vedkommende og perspektiverende. Tidssvarende og overalt. Integrerende og inviterende. På de enkelte museumsområder betyder det, at museet skal: Indsamle aktivt i relation til museets fokus. Registrere samlingen, så den kan danne udgangspunkt for forskning. Have tidssvarende magasiner. Indgå aktivt i det kulturhistoriske forskningsmiljø. Formidle aktivt og inddragende. Mål Organisation Indsamling Registrering Bevaring Forskning Formidling Museet skal styrke tværfaglighed og samarbejde gennem øget og skærpet fokus. Samtidsindsamlingen skal styrkes. Hele samlingen skal være registreret og registreringerne udnyttes i formidling. Samlingerne skal fokuseres. De genstande, der bevares, skal opbevares under optimale forhold. Der udarbejdes en plan for forskningen og samarbejder med andre museer og universiteter skal etableres. Nye udstillinger og en høj synlighed fysisk og digitalt skal prioriteres, på måder der aktivt involverer borgerne. 3

4 HISTORIEN er OVERALT en: HISTORIEN er OVERALT Indledning Museum Vestfyn skal som alle museer i Danmark finde en balance mellem de øgede krav til professionalisering og begrænsningerne i de midler og ressourcer, der er til rådighed. Museum Vestfyn er i en grundlæggende omstillingsproces, som overordnet styres af den plan, der blev vedtaget som opfølgning på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering i Denne plan danner grundlag for museets nye strategi, en strategi som indebærer, at museet fokuserer sine ressourcer, så de maksimerer organisationens kulturelle værdiskabelse, samtidig med at museet lever op til Kulturstyrelsens og det moderne samfunds krav til et professionelt drevet museum. Museum Vestfyns opgaver er komplekse, hvilket kræver prioriteringer. Museet har på den ene side en central opgave i forhold til den langsigtede bevaring af den samlede kulturarv, en opgave, der er en integreret del af det samfund vi lever i. Samtidig indgår museet i den videnskabelige interaktion som en del af det nationale og internationale forskermiljø. Museet er yderligere den vigtigste kanal for formidlingen af kulturarven og den historiske bevidsthed over for befolkningen. Opgaverne er samtidig en dynamisk helhed. Ansvaret for bevaringen er en del af grundlaget for museets videnskabelige arbejde, som skaber den faglige baggrund for at kunne tilbyde fakta og viden til publikum. Publikums reaktioner virker tilbage på de problemstillinger, museet bearbejder videnskabeligt, og på den måde inddrager museet publikum i dialogen om kulturarven. De forskellige aspekter af museumsarbejdet udgør tilsammen den dynamiske fortidsfortolkning både internt på museet og i det omgivende samfund. Museets strategi understøtter og sætter retning for opfyldelsen af museets kerneopgave: Vi skaber og formidler kulturhistorisk indsigt til gavn for alle borgere og til gavn for byens sociale og fysiske udvikling. Mission Museum Vestfyn er et lokalt forankret kulturhistorisk museum, der skaber og formidler viden om områdets kulturelle identitet og udvikling gennem tiden med særlig vægt på nyere tids kulturhistorie. Dette sker gennem historiske bygninger og en fokuseret formidling, der også inddrager byrum og landskaber, og i en aktiv dialog med lokalområdet borgere, virksomheder, videns- og kulturinstitutioner - på hele Vestfyn. Vision Museum Vestfyn skal i 2020 spille en central rolle i kommunen som videnscenter, attraktion og læringsmiljø. Museets formidling er differentieret og nytænkende og appellerer til mange forskellige samfundsgrupper, aldersgrupper og behov. Museet er både fysisk og digitalt et sted til nysgerrighed, læring og eftertanke for alle typer af borgere og institutionelle samarbejdspartnere med henblik på at fremme debat og social interaktion. 4

5 I 2020 er der er sket en væsentlig forøgelse og udvidelse af museets samlede bruger- og samarbejdsflade. Herunder er ikke mindst områdets børn og unge samt uddannelses- og kulturinstitutionerne blevet en aktiv del af museets brugere og samarbejdspartnere. Museet skal i 2020 være anerkendt for sit arbejde med byhistorien og kulturlandskabet på Vestfyn og som en attraktiv samarbejdspartner for udvikling af kulturoplevelser både lokalt og nationalt. Museet skal bidrage aktivt til Assens Kommunes arbejde med den fysiske kulturarv og kommunens kulturelle udvikling generelt, ligesom det indgår i relevante nationale netværk og har et velfungerende samarbejde med Kulturstyrelsen, universiteter, nabomseer m.fl Mission og vision er baggrunden for museets strategi: HISTORIEN er OVERALT Navnet understeger, at museet skal være en integreret del af borgernes liv overalt i kommunen, også uden for museets fysiske bygninger. en opstiller de pejlemærker, som museet skal styre og prioritere efter i de kommende år. For 2017 og frem er strategien opstillet under forudsætning af, at de nuværende økonomiske rammer opretholdes. Overordnet skal museet bidrage aktivt til at gøre kulturarven til genstand for dialog og identitetsskabelse ved at være: Lokal og global Museet skal vise de store sammenhænge i de lokale historier. Vedkommende og perspektiverende Museet skal skabe koblinger mellem de personlige og de offentlige historier. Tidssvarende og overalt Museet skal tage afsæt i problemstillinger, der er aktuelle for nutidens mennesker og skabe formidlingsrum, som møder publikum, hvor de er. Integrerende og inviterende Museet skal skabe formidling med afsæt i både genstandssamling, arkiv og kulturlandskabet i Assens og Vestfyn med henblik på at inddrage borgerne og publikum til at tage aktivt del i kulturarven. HISTORIEN er OVERALT er opbygget omkring museumslovens fem hovedområder: Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Da museet er i en reorganiseringsfase, er der indledt med et afsnit om organisationen og museets fysiske rammer. Organisation Museet er inde i en omstillingsfase, der stiller nye krav til organisationen. At HISTORIEN er OVERALT skal kunne mærkes på hele organisationen. Museets organisering skal understøtte de opgaver, der skal løses, samt realiseringen af de strategiske mål. Det skal ske ved at: Museets bygningsmasse bringes i overensstemmelse med de opgaver, der skal løses og de ressourcer, der er til rådighed. 5

6 Handling 2015 Den videnskabelige stab forøges. Personaleudvikling prioriteres. Arbejdet med frivillige styrkes. Kapitel 8-arbejdet - det vil sige samarbejdet med planmyndighederne om sikring af kulturhistoriske værdier i det fysiske miljø - styrkes. Den viden, der er resultatet af arbejdet, skal i størst mulig grad anvendes i museets forskning og formidling. I kraft af museets nye fokus er Hjemstavnsgården ikke en central ressource for museet. Der skal derfor - med respekt for stedets egen historie og kultur - arbejdes aktivt for at den bringes til at fungere uden for museets regi. Kapitel 8-arbejdet skal udføres i overensstemmelse med Kulturstyrelsens retningslinjer, forvaltningsloven og de gældende standarder på området. For at højne det faglige niveau og arbejde mest effektivt, afsøges mulighederne for samarbejde med andre museer om opgaverne Mulighederne for nye lokaler, der indbyder til større interaktion med brugerne, skal undersøges. Dette kan eventuelt ske i samarbejde med andre kulturinstitutioner, fx biblioteker. På det personalemæssige område er der allerede sket en forøgelse af den videnskabelige stab. Samtidig skal det løbende overvejes, om personalesammensætningen matcher de opgaver, der skal løses; under hensyn til de økonomiske rammer. Der skal løbende afsættes ressourcer til personaleudvikling, så museet til stadighed er en attraktiv arbejdsplads. De frivillige er allerede et stort aktiv i forbindelse med lokalarkivet. Værdien af det frivillige arbejde er stor, men kræver samtidig ressourcer. Frivillige skal introduceres på nye områder. Der skal derfor fortsat arbejdes med frivilligpolitikken, så værdien af arbejdet synliggøres, og de frivillige får nye opgaver. Indsamling Indtil nu har museets indsamling næsten udelukkende været såkaldt passiv indsamling. Det vil sige, at museet har taget imod de genstande, der er er blevet tilbudt, men kun i ringe omfang været opsøgende og strategisk. Museets indsamling skal ske på baggrund af en defineret indsamlingspolitik, der har tæt sammenhæng med museets forsknings- og formidlingsstrategi. Det ændrede fokus vil medføre en øget indsamling af samtidsgenstande. Passiv indsamling skal være yderst begrænset. Museets samtidsrelevans skal afspejles i en øget samtidshistorisk indsamling i dialog med lokalområdet. Da fysiske genstande er ressourcekrævende at opbevare, skal det i hvert enkelt tilfælde overvejes, om indsamling bedst kan ske i form af undersøgelser; der kan have form af interviews, fotodokumentation, film- og lydoptagelser mv. Indsamlingen af genstande og arkivalier fra samtiden kræver særlige overvejelser. Samtidsgenstande er oftest masseproducerede og uden lokalt præg. Alene det, at en genstand har været anvendt i museets ansvarsområde, vil derfor i de fleste tilfælde ikke være tilstrækkelig grund til at indlemme den i samlingen. De samtidsgenstande, som indlemmes i samlingen, skal relatere sig til fænomener, der er både lokal- og tidstypiske. Indsamlingen suppleres derudover med genstande, der hører til den eksisterende samlings særlige satsningsområder og museets fokuspunkter. 6

7 De kriterier, der lægges til grund ved afgørelse af, hvorvidt genstande og arkivalier skal indlemmes i museets samling, er blandt andet, i hvilken grad de: Kan henføres til et af museets fokusområder. Har et klart tilhørsforhold til museets geografiske ansvarsområde. Har fyldestgørende oplysninger om oprindelse, datering og anvendelse. Er i rimelig bevaringstilstand. Har en museal værdi, der står mål med omkostningerne ved deres indlemmelse i samlingen. I overensstemmelse med Kulturstyrelses retningslinjer indsamles ikke genstande, der er klausulerede eller har andre bindinger fra givers side, ligesom indsamlingen følger Kulturstyrelsens øvrige regler og ICOM s etiske regelsæt. Museet vil i fremtiden i stadig stigende grad indlemme digitale produkter. Der er særlige problemstillinger knyttet til modtagelse af disse. Der skal igangsættes arbejde for at finde de korrekte, langtidsholdbare måder at opbevare disse på. Dette arbejde skal ske i tæt samarbejde med den øvrige danske museums- og arkivverden. Handling 2015 Der udarbejdes en indsamlingspolitik i overensstemmelse med museets faglige fokus. Der udarbejdes skriftlige retningslinjer og procedurer for modtagelse af genstande. Indsamling foretages udelukkende af museets faguddannede inspektører eller andet faguddannet personale med særlige kompetencer. Det øvrige personale undervises i museets indsamlingspolitik og retningslinjer for modtagelse af genstande De konkrete indsamlingsaktiviteter vil i øvrigt følge de temaer og ske i tilknytning til de tiltag, der er nævnt under forsknings- og formidlingsstrategierne. Registrering Store dele af museets samling har ligget uregistreret eller været mangelfuldt registreret. Samtidig har der ikke været et klart skel mellem museumsgenstande og ikke-museumsgenstande. Museets genstande skal være registreret på en måde, så de umiddelbart kan danne udgangspunkt for forskning og formidling, både på museet og i regionale og nationale samarbejder om forskning og formidling. På denne måde bliver samlingen vedkommende og relevant for publikum. Derudover skal museet sikre, at alle dele af samlingerne er indberettet til de nationale registre. Handling 2015 Fortsat samlingsgennemgang med fokus på eftersyn af genstandsregistreringerne for at bringe disse op til nuværende standard, hvor det ikke er tilfældet. Dette arbejde er integreret med den grundige magasingennemgang og fokuseringen af samlingen Museernes nye registreringssystem, SARA, kommer i drift. Det giver mulighed for lagring af nye materialetyper, blandt andet billeder, i en kvalitet, der giver muligheder for at anvende disse direkte til formidling. En opdatering af genstandsbillederne er derfor en central opgave, når SARA er i drift. Museets registreringer skal generelt tilpasses, så de udnytter de nye muligheder I denne periode fortsætter forbedringen af registreringerne løbende, men med langt lavere ressourceforbrug end tidligere år. 7

8 Bevaring Arbejdet med museets genstandssamlinger og bygningsmasse har været ufokuseret og ikke taget afsæt i strategiske overvejelser, men i højere grad været resultat af historiske omstændigheder. Genstande Museets samlinger skal være i overensstemmelse med museets fokusområder. At HISTORIEN er OVERALT skal afspejles i samlingerne. Konservering og magasinforhold skal bringes til at være tidssvarende for alle museets genstande. Bygninger Museets bygningsmasse skal være en aktiv og levende del af museet. Det indebærer en fokusering af museets bygningsmasse; en udvikling, der allerede er i gang. De bygninger, museet vælger at beholde, skal efterfølgende vedligeholdes og indrettes, så de er tilpasset de sammenhænge, de skal indgå i og kan anvendes til gavn for hele lokalområdet. Handling 2015 Genstande Fortsat samlingsgennemgang for at udskille de dele, der ikke falder inden for museets fremtidige fokus, eller som af bevaringsmæssige årsager ikke længere er relevante for museet. Processen indebærer, at den enkelte genstand vurderes ud fra en række kriterier, der grundlæggende er sammenfaldende med de, der ligger til grund for indsamling. Fortsat overførsel af de magasinerede genstande til fællesmagasinet i Vejle, hvor der er optimale bevaringsforhold. Det undersøges, om der er mulighed for, at det nuværende tekstilmagasin i Assens kan opgraderes, så det kan anvendes som nærmagasin ved udstillingsopbygninger, løbende undersøgelser mv Udarbejdelse af konserveringsplaner for samlingerne Fortsat forbedring af magasinforhold Bygninger Udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for bygningerne, med prioritering og budgettering af de enkelte opgaver. Reparation af Toldboden til udstillingsbrug Reparation af Willemoesgårdens tag Løbende vedligeholdelsesopgaver Forskning Museet har, som det nævnes i kvalitetsvurderingen fra 2011, ikke præsteret egen, egentlig forskning i de foregående år. Inden 2020 er Museum Vestfyn en aktiv del af forskningsmiljøerne inden for nyere tids kulturhistorie. Museets forskning skal i videst muligt omfang ske ved museets egne medarbejdere for at sikre, at kompetencer og viden bibeholdes i organisationen. I 2020 er museet integreret i samarbejdsrelationer med andre museer og universiteter om konkrete forskningsprojekter, der knytter sig tæt til museets fokusområder. 8

9 Museets forskning skal have udgangspunkt i museets formål. Det betyder, at forskningen sammen med museets arbejde med de øvrige lovbestemte opgaver skal udvide, udvikle og tilgængeliggøre viden. Museets forskningsprojekter skal helt fra planlægningsfasen have formidlingsaspektet medtænkt. Der skal derfor være en tydelig og udstrakt integration mellem forskningen og formidlingen. Museets forskning vil i de kommende år fokusere på følgende områder, der er centrale for opfyldelse af museets strategi; at HISTORIEN er OVERALT : Kulturmiljø og kulturlandskab i samspil med regionale, nationale og internationale udviklinger. Ændringerne i de grundlæggende udviklingsbetingelser i Assens, både økonomisk og kulturelt. Disse udviklinger er en vigtig baggrund for lokalområdets udvikling og selvforståelse. Ændringerne har i høj grad formet de lokale kulturmiljøer og den lokale identitet Ud over disse langsigtede mål er museet opmærksom på den levende kultur og udviklingen i Assens som baggrund for konkrete, mindre undersøgelser. Handling 2015 Der udarbejdes en detaljeret forskningsplan. Denne plan udarbejdes i tæt sammenhæng med formidlingsplanen. Sideløbende arbejdes for at opbygge samarbejdsrelationer med andre relevante museer og universiteter, især SDU og DREAM på RUC. Relevante medarbejdere deltager i faglige fora for at sikre kvalifikationer og kompetencer samt for at opbygge og udvide faglige netværk Forskningsplanen implementeres. Der defineres konkrete projekter inden for museets fokus- områder, projekter der efterfølgende indpasses i museets arbejdsplaner for de kommende år. Deltagelse i faglige fora fortsætter i sammenhæng med de konkrete projekter. Formidling Museet har en tradition for formidling på specifikke områder. Nogle af disse ligger imidlertid uden for museets fremtidige fokus, idet de har været rettet mod landbohistorie, gamle driftsformer og afgrøder i landbruget. I kraft af museets nye fokus skal der ske en kraftig ændring og udvikling i såvel formidlingens emner som former. Dette skal både ske gennem et forøget aktivitetsniveau og ved en fokusering omkring temaer, der adresserer museets fokusområder og organisatoriske styrker. Samarbejde: Museet vil vægte samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner og herigennem gå i dialog med andre aktører vedrørende historierelevante spørgsmål. Geografisk spredning: Museums Vestfyn vil dække hele Assens Kommune, som dækker et stort geografisk areal. Relevans: Vedkommende og levende formidling af høj kvalitet skal sikres ved at arbejde ud fra målet om at gøre historien relevant for alle, frem for at tage udgangspunkt i, at historien er vigtig for alle. Differentieret formidling: Museet skal skabe formidling, som imødekommer et differentieret publikum ved at bruge formidling, som appellerer til forskellige læringsstile. Udnytte at lokalarkivet er en del af museet: Det er ikke vigtigt, om historien fortælles på baggrund af genstande, billeder eller gamle papirer. Det centrale er, at de historier der bliver fortalt er væsentlige og vedkommende for borgene. 9

10 Handling 2015 Være lokal og global: Det betyder blandt andet, at vi skal vise de nationale og internationale sammenhænge i de lokale historier. Være tilstede overalt: Det skal ikke være nødvendigt at gå et bestemt sted hen for at komme i kontakt med os. Formidlingsplan: En detaljeret formidlingsplan for , hvor formidlingsstrategien omsættes til konkrete projekter og formidlingspraksis, er allerede under udarbejdelse. Denne færdiggøres i de første måneder af året. Historisk Event i Assens By: Historisk Event i forbindelse med Assens for fulde sejl fort sættes. Historisk Event havde allerede i 2014 allerede et stort element af brugerinvolvering. Gennem instruktion og samarbejder skal det historiske indhold præciseres, og yderligere områder ind drages. Dette gælder også det fysiske udtryk på torvet, hvor der skal arbejdes på yderligere formidling af den historiske dagligdag. Ny Udstilling: Der opbygges en udstilling i Toldboden, der åbner sommer Udstillingen skal på en og samme tid være lokal og global, forstået på den måde, at den skal skabe forståelse af Assens historie ved at perspektivere lokalhistorien i forhold til samtidige nationale begivenheder/strømninger. Samarbejdsprojekt: Efteråret 2015 åbnes en særudstilling i stueetagen af Willemoesgården om landskabet på Vestfyn. Udstillingen skal kombinere kunstneres opfattelser af landskabet med fotografier og inddrage publikum, blandt andet ved at give dem mulighed for selv at bidrage med egne billeder og ved at arbejde med digitale kopier af kunstneres værker. Til udstillingen knyttes skoletilbud i billedkunst, historie og dansk. Udstillingen er et fællesprojekt med Tobaksgaarden, og indebærer blandt andet to samtidige udstillinger Formidling i byrummet: På udvalgte lokaliteter formidler museet konkrete bygninger, kulturmiljøer og begivenheder, enten i form af tekster, mundtlig formidling eller ved forskellige typer af omvisninger. Ny hjemmeside: Hjemmesiden skal integreres med en APP, der giver brugerne mulighed for at udnytte museets viden, uafhængigt af hvor de er; samtidig med at den giver mulighed for stedbestemt information, direkte hvor brugeren er. Mobile udstillinger: Der opbygges en interaktiv vandreudstilling som skal imødekomme museets geografiske udfordring. Udstillingen kan evt. placeres i en container, der i løbet af sommeren og efteråret placeres rundt omkring i kommunen, hvor den i samarbejde med lokalarkiver, biblioteker og skoler både formidler og indsamler historien Museet er involveret i forberedelser i forbindelse med Reformationsjubilæet. Det konkrete omfang af aktiviteterne er endnu ikke fastlagt Nye formidlingsaktiviteter vil være afhængige af erfaringerne fra de første år, og er derfor endnu ikke endeligt fastlagt. 10

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Nordjyllands Kystmuseum. Virksomhedsplan Strategi

Nordjyllands Kystmuseum. Virksomhedsplan Strategi Nordjyllands Kystmuseum Virksomhedsplan Strategi Nordjyllands Kystmuseum Nordjyllands Kystmuseum Dr. Margrethes Vej 6 9900 Frederikshavn CVR.: 44225514 Statsanerkendt museum under Museumsloven Museumsnr.:

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler. Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed. Indsamlings- og

Læs mere

NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 28. APRIL 2014 STRATEGI FOR NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 2014-2020

NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 28. APRIL 2014 STRATEGI FOR NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 2014-2020 NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 28 APRIL 2014 STRATEGI FOR NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 2014-2020 1 Indledning Dette papir udgør den af bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum (NJK) udarbejdede strategi for museet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Arbejdsgrundlag... 6 Organisation & ledelse... 7 Ressourcer

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv Udviklingsplan Lokalhistorisk Arkiv 2010-2013 Lokalhistorisk Arkiv er et kulturhistorisk arkiv, der organisatorisk hører under forvaltningen Erhverv, Kultur og Beskæftigelses afdeling Kultur og fritid.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Working on a dream NæstvedArkivernes vision NæstvedArkiverne vil fremtræde som en

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere