Den Eksterne Mentorordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Eksterne Mentorordning"

Transkript

1 Den Eksterne Mentorordning Slutevaluering af den Eksterne Mentorordning Århus, 23. april 2012 Indledning Som det fremgår af nedenstående og oversigten over den kvantitative del af slutevalueringen, (p. 5f. og 7f.) kan det konstateres, at den Eksterne Mentorordning lever op til de mål, der er sat for de studerendes vedkommende, nemlig at skabe bevidsthed og afklaring om deres kommende arbejdsliv som ingeniører med øget motivation til følge. Det kan endvidere konstateres, at ordningen i stigende er medvirkende til at fastholde de studerende i studiet (jfr. nedenfor). Ligeledes giver mentorerne generelt udtryk for, at de har følt glæde ved at være vejledere og sparringspartnere for de studerende. Summary Svarprocenten blandt mentorer var 75 (15/20), mens 77,8 (56/72) blandt mentees havde udfyldt den elektroniske slutevaluering helt eller delvist. Evaluering mentees Med udgangspunkt i de opstillede succeskriterier for mentorordningen kan det konkluderes, at 93 af mentees ene er i meget høj, i høj eller nogenlunde blevet mere bevidste om deres fremtidige arbejdsliv som ingeniører 94 mener, at mentorordningen vil gøre det lettere at håndtere overgangen fra studium til arbejdsliv 82 mener, at mentorordningen har hjulpet dem med at træffe fagrelaterede valg.(jfr. pp.7-9) Desuden mener 64 af respondenterne til dette punkt (18: i meget høj og 29: i høj ), at mentorordningen har været med til at fastholde dem i studiet. Der har således set over en 4-årig periode været en stigning blandt de mentees, der angiver, at ordningen har været med til at fastholde dem i studiet. Mentorordningen som medvirkende årsag til fastholdelse i studiet: I høj lvm, april 2012 Page 1

2 Det har i denne ordning kunnet konstateres, at der blandt mentees er 18 (9 respondenter), som for første gang angiver, at ordningen i meget høj har været medvirkende til at fastholde dem i studiet. Projektlederne ser denne tendens som signifikant og et vægtig argument for den Eksterne Mentorordning. Evaluering: Mentorer Det vigtigste succeskriterium for mentorer er defineret som glæde og tilfredsstillelse ved at hjælpe en mentee med at udvikle sig personligt og evt. nå sine professionelle mål. 80 blandt de 15 mentorer har et: i høj, og 20: nogenlunde. 54 blandt 13 respondenter er desuden, at de i høj (23), eller nogenlunde (43) har opnået anerkendelse fra kolleger og/eller virksomhedsledelsen for deres indsats som mentor. 21 finder, at de i høj er blevet stimuleret med nye ideer gennem mentees og 14 synes de i høj har udvidet deres netværk gennem ordningen. Hvad angår fællesspørgsmålene, er der blandt mentorer og mentees enighed om, at samarbejdet i grupperne har været meget eller, hhv. 87 blandt mentorerne, 84 blandt mentees. Samme mønster gør sig gældende i vurderingen af mødeaktiviteten efter Midtvejsevalueringen. Således har mentorerne vurderet denne til at være meget (14) eller (64) mens fordelingen blandt mentees er hhv. 29 og 38, altså vurderes mødeaktiviteten blandt mentees noget mere positivt end blandt mentorerne (jfr. dog også kommentarer til mødeaktivitet, p. 6 og 9). Mentorordningen Mentorordningen adskiller sig fra alle hidtidige ordninger, idet der var så stor søgning (114) til de udmeldte ca. 60 pladser som mentees, at det var nødvendigt at foretage en fordeling og en ekstra vurdering af de studerendes behov og foretage en lodtrækning blandt de resterende. Således blev der på forhånd fordelt et deltager på forskellige studieretninger ud fra studerende på retningen. Ud fra profilskemaet og i de efterfølgende visitationssamtaler forsøgte projektlederne at afdække behovet hos den enkelte mentee for en mentor. Inden for bygningsteknik og bygningsdesign var det nødvendigt med en reduktion på ca. 50, hvorfor det var nødvendigt at trække lod blandt de studerende, som stod lige efter visitationssamtalerne. I alt lykkedes det dog at finde plads til 72 mentees. I visitationssamtalerne blev de studerende også gjort opmærksomme på de krav, der ville blive stillet til dem som mentees, og som fremgår af Håndbog for mentorer og mentees. Desuden fik mentees ene i samtalerne lejlighed til at uddybe deres ønsker til en mentorprofil. Ønskerne dannede herefter baggrund for gruppeinddelingen af mentees samt for den målrettede identifikationen af 20 mentorer. Det fremgik af Midtvejsevalueringen, at der generelt var tilfredshed med visitationssamtalerne og den efterfølgende matchning (42 udmærket matchning/38: meget ). På trods af det positive billede, er der dog stadig problemer med 100 at kunne imødekomme de studerendes ønsker til en mentorprofil, og/eller at sammensætte storgruppernes mentorer, så disse tilsammen imødekommer en del af ønskerne blandt storgruppens mentees til en mentorprofil. Der arbejdes målrettet med identifikationen af mentorer i månederne efter visitationssamtalerne, men mange faktorer er afgørende for, om firmaer eller enkeltpersoner kan/ønsker at påtage sig rollen som mentor. Men i vidt omfang lykkedes det at identificere mentorer ud fra profilønskerne, hvilket afspejles i evalueringen. lvm, april 2012 Page 2

3 Det har været en meget stor hjælp, at der gennem bl.a. IHAs Partnerskabsaftaler er skabt kontakt til flere firmaer ved kontaktperson. Mange mentorer rekrutteres dog stadig individuelt gennem personlige kontakter eller gennem tidligere og nuværende mentorer. I stigende omfang får vi også tilsagn fra ingeniører, der har været mentees i de første Eksterne Mentorordninger, hvilket er meget, da netop disse mentorer har specielle erfaringer fra deres studietid og som mentees ved IHA. Vi har i denne ordning været så heldige at kunne identificere ingeniører, der tidligere har været mentorer, og som har haft lyst til endnu en gang at yde en indsats som vejleder og sparringspartner. Det er rigtig dejligt og tillige formålstjenligt at have nogle erfarne mentorer, da de med deres erfaringer fra tidligere relationer bl.a. kan give disse videre til nye mentorer og således skabe kontinuitet, men også fornyelse. Mentorerne i den Eksterne Mentorordning kommer fra følgende firmaer og institutioner: COWI A/S, Region Midtjylland Medico-teknisk Afd. Skejby, Orbicon A/S, Rambøll A/S, Terma A/S, Alectia A/S, MT Højgaard A/S, Kuben Management A/S, Dansk Ingeniør Service A/S, Vestas A/S, Siemens Wind Power A/S, Datea A/S, Fiotech Odder, Per Aarsleff A/S. Der blev afholdt et separat møde med mentorerne medio august 2011, hvor projektlederne gjorde rede for mentorrollen, og hvor storgruppernes mentorer fik lejlighed til at møde hinanden og tale sammen. Som et tiltag blev der også holdt et separat møde med mentees ene ultimo august, hvor de lærte hinanden at kende i de enkelte grupper og storgrupper, og hvor vi bad dem om at nedfælde deres forventninger til relationen. Det var tanken, at de på den måde kunne være mere afklarede og forberedte til opstartsmødet, hvilket har vist sig at være rigtigt. Herefter kunne vi gennemføre Opstartsmødet primo september med det primære formål, at mentees og mentorer kunne lære hinanden lidt at kende, fastlægge 2-3 mødedatoer og evt. fastlægge nogle principper for relationen. Nogle grupper har under hele forløbet arbejdet sammen i storgruppen, mens andre har valgt, at samarbejdet først og fremmest sker i de små grupper, dog som regel med møder undervejs i storgruppen, hvilket er vigtigt og hensigtsmæssigt, da mentees ene derigennem får kendskab til flere virksomhedskulturer og organisationer og mulighed for indsigt i forskellige arbejdsfelter. På grund af tilmeldte mentees på de enkelte studieretninger, er det altid muligt at etablere storgrupper. Vi siger tak til de grupper, der har lagt informationer ud på ordningens hjemmeside eller sendt mails. Det er altid spændende, inspirerende og lærerigt for styregruppen at se, hvordan samarbejdet i grupperne udvikler sig. I december/januar blev deltagerne bedt at bee Midtvejsevalueringen elektronisk. Resultatet blev fremlagt på Midtvejsevalueringsmødet d. 1. februar I undersøgelsen deltog 15 mentorer og 56 mentees. På mødet blev der knyttet bemærkninger til forskellige punkter, ligesom skriftlige kommentarer blev uddybet. I forbindelse med opsamlingen kom der flere forslag til, hvorledes det resterende forløb kunne tilrettelægges med det størst mulige udbytte. Der var blandt forslagene bl.a. følgende: flere sociale arrangementer, virksomhedsbesøg, møder med dagsorden og referat (føltes måske mere forpligtende), større proaktivitet hos de studerende blev efterlyst. For at undgå manglende og/eller faldende aktivitet på grund af eksamenstravlhed efter april besluttede vi at fremrykke datoen for Slutevalueringsmødet til marts/april. lvm, april 2012 Page 3

4 Desværre synes dette imidlertid at have haft den helt store effekt, da det kan konstateres, at mødeaktiviteten rent faktisk i flere grupper har været faldende, hvilket også afspejles i vurderingen af mødeaktiviteten efter Midtvejsevalueringsmødet, idet 77 blandt mentees vurderer mødeaktiviteten som værende eller meget mod 91 før mødet. Samme billede tegner sig blandt mentorerne, nemlig en tilfredsheds på 78 mod 100 før mødet. Af enkelte kommentarer til dette spørgsmål fremgår også, at flere mentorer har konstateret en mindre proaktivitet blandt de studerende (jfr. p. 6), hvilket giver anledning til en skærpet præcisering af krav, hvis en studerende ønsker at være mentee. I februar/marts deltog mentorer og mentees i en personlighedstest. JTI-testen var - som de foregående år - et resultat af samarbejdet mellem IDA Østjlland og IHA og blev gennemført af chefkonsulent Kim Knudsen, Ingeniørernes Efteruddannelsesfond. Kun mentees blev bedt om at vurdere personlighedstesten, da få mentorer deltog i testen.100 vurderer testen/mødet som meget //nogenlunde. I styregruppen håber vi, at vi kan gentage denne personlighedstest i Mentorordningen på grund af den store tilfredshed med testen, og fordi en del af de studerende giver udtryk for, at de aktivt har brugt resultatet i flere forskellige sammenhæng (jfr. p 11f). Af hensyn til årshjulet, vil styregruppen fremover forsøge at lade personlighedstesten være et fælles arrangement i november/december. Slutevaluering Kvantitative evaluering Mentorer Nedenfor følger den kvantitative evaluering ubeskåret i tal og procenter blandt mentorer samt kommentarer fra disse. (jfr. p. 6 f.) Emne: Samarbejdet i gruppen meget nogenlunde jævnt tilfreds Hvordan vurderer du samarbejdet i gruppen? Hvordan har mødeaktiviteten i gruppen været efter midtvejsevalueringen? Emne: Din mentorrolle Har du følt glæde og tilfredsstillelse ved at hjælpe en mentee med at udvikle sig personligt og evt. nå sine professionelle mål? I høj tilfreds lvm, april 2012 Page 4

5 Emne: Eget udbytte Er du blevet stimuleret med nye ideer gennem menteen? Har du opnået anerkendelse fra kolleger og/eller virksomhedsledelsen for at deltage aktivt som mentor? Har du udvidet dit eget netværk gennem ordningen? Emne: Samarbejdet i gruppen Hvordan vurderer du samarbejdet i gruppen? Hvordan har mødeaktiviteten i gruppen været efter midtvejsevalueringen? I høj tilfreds meget jævnt tilfreds Emne: Din mentorrolle I høj tilfreds Har du følt glæde og tilfredstillelse ved at hjælpe en mentee med at udvikle sig personligt og evt. nå sine professionelle mål? Emne: Eget udbytte Er du blevet stimuleret med nye ideer gennem menteen? Har du opnået anerkendelse fra kolleger og/eller virksomhedsledelsen for at deltage aktivt som mentor? Har du udvidet dit eget netværk gennem ordningen? I høj tilfreds lvm, april 2012 Page 5

6 Slutevaluering Kvalitative evaluering Mentorer Da der var relativt få kommentarer til de enkelte punkter, har vi valgt at gengive alle uredigerede: Kommentarer til emnet: Samarbejde i gruppen - mødeaktivitet Der har kun været 1 møde. Endvidere har jeg sendt oplæg til byggepladsbesøg til mentees, jeg har efterfølgende hørt fra dem. Vi har slet mødtes efter midtvejsevalueringen. Det har været svært at finde datoer... En super god gruppe piger - alle meget interesserede og spørgelystne God kemi mellem deltagere. God kemi mellem mentorer. Der har altid været stor talelyst til møderne, og vi har kunnet tale om stort og småt vi har rigtig haft den store kontakt efter midtvejsevalueringen Kommentarer til emnet: Eget udbytte - Mentorrollen Det er altid en fornøjelse at se andre udvikle sig - jeg synes dog der er for få møder - Mentees har travlt med projekter og eksaminer. Jeg er usr på, hvor meget jeg har bidraget til deres udvikling. Øvrige kommentarer: Jeg har været rigtig glad for at være med i mentorordningen. Det er en fornøjelse at se hvor meget de studerende får ud af det - ligesom jeg også selv gjorde da jeg var mentee. Undervejs har der vist sig et par områder, hvor jeg synes at studievejledningen kunne forbedres. Det drejer sig fx. om praktn, hvor ingen var klar over, at de kunne komme ud til et entreprenørfirma. Der bør måske vurderes på i hvor stor de studerende har overskud til at være aktive i ordningen i forhold til mængden af projekter/eksamen. Jeg har deltaget i ordningen nogle gange og jeg synes at se en nedadgående kurve for engagement/involvering. De gange hvor grupperne har været engageret synes jeg ordningen er super, men der er også grupper der synes at deltage "bare fordi" og så synes ordningen at optage unødig tid i en hverdag. Ovenstående kommentar er nævnt p. 4, hvor det blev omtalt, at den har givet anledning til overvejelser i styregruppen. Det er vigtigt at spotte de rigtige mentees og præcisere, at vi i styregruppen forventer, at mentees udviser proaktivitet og engagement, hvilket også meget menneskeligt forståeligt giver det bedste resultat af relationen. Som mentor har det en positiv effekt, hvis man mærker interesse og engagement; dette forhold vil også gensidigt virke endnu mere inspirerende. Hvis interessen og proaktiviteten mangler, kan man som mentor meget let få den fornemmelse, at relationen ingen værdi har, og at man måske har spildt sin tid. Heldigvis tyder resultatet af den kvantitative evaluering på, at det manglende engagement generelt gør sig gældende. Der kan selvfølgelig af uforudsete årsager opstå tilfælde, fx pga af sygdom eller ændrede arbejdsforhold, travlhed, hvor relationen får det ønskede forløb. lvm, april 2012 Page 6

7 Slutevaluering Kvantitative evaluering Mentees Som det gør sig gældende for mentorer følger nedenfor den kvantitative evaluering ubeskåret. Desuden følger kommentarer eller sammenskrivning af disse i den kvalitative evalueringsdel. Emne: Samarbejde i gruppen Hvordan vurderer du samarbejdet i gruppen? Hvordan har mødeaktiviteten i gruppen været efter midtvejsevalueringen? meget nogenlunde jævnt Emne: Eget udbytte 1 Er du blevet mere bevidst om dit fremtidige arbejdsliv som ingeniør? Har mentorordningen hjulpet dig til at træffe fagrelaterede valg? Har du gennem mentorordningen kunnet skabe og opbygge et formelt og/eller uformelt professionelt netværk? I høj Emne: Eget udbytte 2 Er du blevet mere bevidst om dine mål? Har mentorordningen bidraget til at gøre det lettere at håndtere overgangen fra studium til job? Har mentorordningen været medvirkende årsag til at fastholde dig i studiet? Emne: JTI-test I høj meget nogenlunde jævnt 100 Hvordan vurderer du udbyttet af JTI-testen? lvm, april 2012 Page 7

8 Emne: Samarbejde i gruppen Hvordan vurderer du samarbejdet i gruppen? Hvordan har mødeaktiviteten i gruppen efter midtvejsevalueringen været? meget nogenlunde jævnt Emne: Eget udbytte 1 Er du blevet mere bevidst om dit fremtidige arbejdsliv som ingeniør? Har mentorordningen hjulpet dig til at træffe fagrelaterede valg? Har du gennem mentorordningen kunnet skabe og opbygge et formelt og/eller uformelt professionelt netværk? I høj Emne: Eget udbytte 2 Er du blevet mere bevidst om dine mål? Har mentorordningen bidraget til at gøre det lettere at håndtere overgangen fra studium til job? Har mentorordningen været medvirkende årsag til at fastholde dig i studiet? Emne: JTI-test Hvordan vurderer du udbyttet af JTI-testen? I høj meget nogenlunde jævnt lvm, april 2012 Page 8

9 Slutevaluering Kvalitative evaluering Mentees Sammenskrivning og gengivelse af kommentarerne til de enkelte punkter Ad.: Samarbejde og mødeaktivitet i gruppen efter Midtvejsevalueringen Det billede, der gjorde sig gældende blandt mentorerne, viser sig også blandt mentees, idet der er stor tilfredshed med samarbejdet i gruppen: 87, (heraf 36 meget og 48 ). Derimod viser evalueringen af mødeaktiviteten større spredning og en relativ mindre tilfredsheds, (67: 29 meget, 38 ), jfr. også skema ovenfor. Til punktet om samarbejde og mødeaktivitet var der 13 kommentarer, hvoraf enkelte er gengivet nedenfor som udtryk for indholdet generelt. 6 kommentarer gik ud på, at det har været vanskeligt at planlægge møder pga. travlhed. Resultatet har været en faldende eller ingen aktivitet efter Midtvejsevalueringen. Begge parter har meget travlt. Derfor er der afholdt de ønskede møder. Andre årsager til eventuelt manglende aktivitet er sygdom blandt såvel mentees som mentor, mentors udenlandsophold, samt mentees praktikperiode uden for Århus området. Det er selvfølgeligt ærgerligt, at nogle grupper har haft mulighed for at mødes i det omfang, man havde planlagt fra begyndelsen. Styregruppen finder det problematisk, at angiveligt nogle mentees uden at kontakte projektlederne har deltaget i planlagte og afholdte møder. Det er vanskeligt at forhindre den slags manglende engagement endsige manglende forståelse for, at de som mentees faktisk optager en plads, som en anden studerende ville have haft gavn af, uden at vi er blevet gjort opmærksomme på sådanne forhold. For mentoren må det også sætte en god ordning i et negativt lys (jfr. ovenfor p. 6). Imidlertid går andre kommentarer på, at mødeaktiviteten er blevet forøget eller har været den samme, dvs. i top, siden Midtvejsevalueringsmødet. Ad.: Eget udbytte 1 mht. større bevidsthed om det fremtidige arbejdsliv som ingeniør, mht. at træffe fagrelaterede valg og mht. at opbygge et formelt/uformelt professionelt netværk Ad.: Eget udbytte 2 mht. større bevidsthed om egne mål og evnen til at håndtere overgangen fra studium til job Graden af tilfredshed i ene på spørgsmålene, om de studerende er blevet bevidste om deres fremtidige arbejdsliv som ingeniør, og om mentorordningen har bidraget til lettere at kunne håndtere overgangen fra studium til job, udgør centrale succeskriterier for den Eksterne Mentorordning. Det kan konkluderes, at ene også i ordningen er positive og centrale succeskriterier således opfyldt, idet 64 (21 i meget høj /43 i høj ) er blevet mere bevidste om deres fremtidige arbejdsliv som ingeniør, og 59 blandt mentees - der næsten alle her i foråret er på deres 4. semester - allerede i meget høj eller høj føler, at mentorordningen har bidraget til at gøre det lettere at håndtere overgangen fra studium til job. Desuden mener 67, at de i meget høj (4) eller høj (63) er blevet mere bevidste om egne mål. lvm, april 2012 Page 9

10 Til punkterne om eget udbytte 1 og 2 var der knyttet en del kommentarer vedrørende det fremtidige arbejdsliv, overgangen fra studium til job, fagrelaterede valg, bevidsthed om egne mål og netværk. Nedenstående er dækkende for meningsspektret: 1,2: Jeg har fra studiestart været bevist om hvad jeg IKKE skulle beskæftige mig med, og jo, samtidig har ordningen bidraget til at guide mig ind på en retning. 3: Pt. er vi færdige med at mødes med vores mentor, så indtil videre så mødes vi pga. mentorordningen. Relationen til vores mentor vil altid være der, men hvorvidt den vil bibeholdes kan jeg e på. Mht. netværksopbygning, så har vi i gruppen mødt mange forskellige personer, men jeg vil klassificere det som at have fået bygget et netværk op. Min mentor har vist mig flere professioner inden for ingeniør-verdenen, og det har gjort mig mere bevidst om mit fremtidige valg af speciale. Et netværk med mentorerne, men til andre ingeniører. For at gøre det endnu mere klart hvad der venter på den anden side af skolens dør når man er færdig kunne det være RIGTIG godt og nyttigt hvis det blev "forventet" af mentorerne at de inviterede på virksomhedsbesøg. Det er meget godt at få af vide hvordan det hele er med ord, men at stå der i virkeligheden og selv fornemme arbejdsrytmerne, -måderne og forholdene giver et helt andet og MEGET bedre billede af hvordan tingene er. Det burde blive forventet af mentorerne! Jeg var allerede i forvejen helt sr på at studiet var det rette Det har været rart at se, hvad der venter en - man kan blive studietræt fordi man savner at komme ud og se hvordan det virkeligt er - men det har man nogenlunde fået lov til - også er der jo også praktik. Jeg er blevet mere bevist om at man selv er herre over hvilket job man ender i. Vi har i gruppen snakket meget om det at være studerende. Mentor har givet mig en stor lyst og motivation til at fortsætte studiet og virkelig gøre noget ud af det. Vi har snakket så meget om overgangen fra studie til job, da mentor kun kan give 1 bud på hvordan det foregår i hans virksomhed. Og den er sammenlignelig med noget jeg skal arbejde med. Ad.: Har mentorordningen været medvirkende årsag til at fastholde dig i studiet? Beelsen af dette spørgsmål er altid af stor interesse for IHA, da netop fastholdelse er et vigtig resultat af bestræbelserne på hele tiden at skabe et bedre studiemiljø, hvor den Eksterne Mentorordning indgår som en strategipind. Evalueringen giver udtryk for, at den Eksterne Mentorordning blandt 42 af mentees (18 i meget høj og 24 i høj ) har været medvirkende til at fastholde dem i studiet (jfr. også p. 1). De 18, som mener, at den Eksterne Mentorordning i meget høj har været medvirkende til at fastholde dem i studiet, er efter styregruppens mening signifikant og understreger den tendens, som har gjort sig gældende gennem de senere år. Det kan således fastslås, at den Eksterne Mentorordning sammen med øvrige tiltag til at forbedre studiemiljøet og dermed måske øge motivationen er medvirkende til at fastholde de studerende i studiet. Ad.: JTI-testen Som det fremgår, har JTI-testen været en stor succes. Netop gennem testen er mange blevet bevidste om egen adfærd, men også om andres adfærd. Desuden har testen kunnet anvendes i ansøgninger og interviews i forbindelse med praktikpladser. Nogle grupper har i den fortrolige ramme drøftet testen og resultaterne. lvm, april 2012 Page 10

11 Der var 18 kommentarer til punktet, hvoraf 7 gik på, at man var ked af, at man havde kunnet deltage i testen eller havde været til stede ved mødet og derfor kunne få udleveret resultatet af testen. Nedenfor følger nogle kommentarer, der sammenfatter det generelle indhold: En rigtig godt test, der sagde overvældende meget om ens personlighed og arbejdsmønstre. Nogle ting var man godt klar over, og andre mere ukendte. Men også godt at blive gjort opmærksom på sine svage sider så man ved hvad man skal arbejde med. Alt i alt rigtig godt! Og god foredragsholder! (Det må gerne siges videre:)) Helt klart værd at holde fast i! Det har været utroligt interessant at tage testen. Man har fået mere indsigt i hvorfor folk reagerer som de gør til hverdag og i pressede situationer. Det var så godt, rigtig mange redskaber, man kan bruge både i praktikansøgningen og garanteret også praktn. Kim Knudsen er virkelig inspirerende og dygtig. Jeg er blevet meget bevidst om, hvordan jeg er som person og hvordan jeg handler og tænker. Og især at alle er ligesom mig. Så det har givet mig rigtig meget! Ad: Øvrige kommentarer: Der var 14 øvrige kommentarer. Heraf gav 11 udtryk for meget stor tilfredshed med den Eksterne Mentorordning, med mentor og relationen samt udbyttet af den. 2 kommentarer gav udtryk for tilfredshed, en for det upersonlige i og tidsspilde forbundet med at føre logbog. Nogle gav foruden ovenstående også udtryk for, at relationen har medført udvidelse af netværk i høj, andre i mindre både med mentor(er) og medmentees. En synes, at det har været et superforløb, men at fællesmøderne har været det værste med anbefalinger til bedre PowerPoint shows. Nedenfor følger enkelte kommentarer, der dækker spektret: Rigtig god ordning. Vores gruppe har fungeret rigtig fint, med godt engagement, en mentor der havde tid til os (mentors navn nævnt) og ligeledes var topmotiveret for at give. En god måde at komme i gang med at skabe netværk - også med andre mentees. Har været utrolig glad for at jeg kom med i Den eksterne mentor ordning, da det har vist mig nogen af de ting jeg måske kommer til at arbejde med i fremtiden Super fedt projekt. Helt klart værd at anbefale alle andre studerende. Det er lykkes for mig, at opbygget en tæt personlig kontakt med min mentor. Dog synes jeg mentor-ordningen har været kontra den tid og energi jeg har investeret i den. Det har været super godt og rigtig lærerigt. Der har været mange ting, man lige har fået bekræftet. Har været fantastisk at have (mentors navn nævnt) som mentor, og han har været god til at sætte tid af til os og vise os hans arbejdsplads. lvm, april 2012 Page 11

12 Konklusion Det kan konkluderes, at den Eksterne Mentorordning lever op til de succeskriterier, der er opstillet for ordningen, både for mentees og for mentorer. Forløbet, Midtvejs- og Slutevalueringen har bekræftet styregruppen i det hensigtsmæssige i fortsat at målrette tilbuddet om at deltage i den Eksterne Mentorordning til studerende på 3. og 4. semester. Hvis studerende ønsker at deltage i mentorordningen på andre semestre, anbefales det, at en evt. praktikperioden først falder i anden halvdel af relationen samt at en mentee har mindst 2 semestre tilbage på studiet, når relationen starter. Det er vigtigt for IHA, at den Eksterne Mentorordningen fortsat er med til at forbedre studiemiljøet og dermed til fastholdelse af de studerende, og samtidig gennem øget indsigt i deres kommende liv som ingeniører finder glæde og motivation i deres studier. Med det generelt meget positive billede af mentorordningen, der er blevet tegnet i både Midtvejsog Slutevalueringen og den positive evaluering af succeskriterierne for ordningen, herunder fastholdelse, lever den Eksterne Mentorordning op til succeskriterierne. Århus, d. 23. april 2012 Lene Vinten Madsen Henvendelse om den Eksterne Mentorordning ved IHA: Birgitte C. Viborg Lene Vinten Madsen Anne-Mette Mlsen Studievejleder Projektleder Studievejleder tlf. dir.: tlf. dir.: tlf. dir.: lvm, april 2012 Page 12

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning Den Eksterne Mentorordning Mentorordningen 2010-11 Slutevaluering iha.dk Ingeniørhøjskolen i Århus Dalgas Avenue 2 8000 Århus C Tlf. 8730 2200 iha@iha.dk www.iha.dk Indledning Resultatet af slutevalueringen

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Den Eksterne Mentorordning Håndbog for mentorer og mentees I Homers "Odysseen" betror Odysseus opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor,

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

ERHVERVS- MENTORORDNINGEN

ERHVERVS- MENTORORDNINGEN AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN 1 ERHVERVS- MENTORORDNINGEN 2019-2020 2 3 ERHVERVSMENTORORDNINGEN INGENIØRHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017

Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017 Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017 Formål Formålet med netværket er at skabe et fortroligt og tillidsfuldt rum, hvor ledere kan få sparring på egen praksis, få ny viden og inspiration,

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på infektioner for medicinstuderende og MedIS på 5. semester til

Evaluering af klinikophold med fokus på infektioner for medicinstuderende og MedIS på 5. semester til Evaluering af klinikophold med fokus på infektioner for medicinstuderende og MedIS på 5. semester 15.09.17 til 21.09.17 Antal tilbagemeldinger: 150 ud af 165 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE

GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE Før du søger Gør dig det klart, hvad du gerne vil have ud af mentorforløbet Der er masser af gode grunde til at indgå i et mentorforløb. Men inden du søger om at få en mentor,

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 1 19.06.2018/Pia

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale

Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale Med udgangspunkt i Verdensbiblioteket har projektet udviklet og afprøvet forskellige formidlingskoncepter ved hjælp af metoden

Læs mere

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut » 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut BFH 2010-2016 (5 ¾ år) Alectia siden 1.2.2016 » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Fra tilbud

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2014

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2014 Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2014 Dato: 26. maj 2015 Kl.: 9-10 Til stede: Semesterkoordinator Søren Frimann Studienævnsrepræsentant Karen Egedal Andreasen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir Brugervejledning for praktikvejleder Du kan som vejleder anvende modellen og støttespørgsmålene som afsæt for din vejledningssamtale nogle gange i løbet af praktikken.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser

Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser 79 Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser Marianne Ellegaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Mette Burmølle, Biologisk Institut, begge Københavns Universitet Kommentar

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen

Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen Tak for samarbejdet med Projekt- & Karrierevejledningen! Vi håber, at du vil udfylde nedenstående spørgeskema, så Projekt- & Karrierevejledningen

Læs mere

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år Min Egen Vej er et mentornetværk for unge kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold og opbygning... 2.0 Elevernes valg af Tech College...

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11 (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.) Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler UNDERSØGELSE af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler Rådet for Etniske Minoriteter Marts 2004 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Rådet for Etniske Minoriteter afholdt den 3. maj 2003 en konference

Læs mere

Girls Day in Science. Evalueringsrapport

Girls Day in Science. Evalueringsrapport Girls Day in Science Evalueringsrapport 2017 Baggrund Girls Day in Science 2017 blev afholdt den 30. august på 30 virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Derudover blev

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Pilen/Kvisten

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Pilen/Kvisten De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet

Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Dato: 20. maj 2014 Kl.: 9-11 Til stede: Semesterkoordinator Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Samarbejdsaftale om kompetenceudvikling. i Midtklyngen. Mellem Hospitalsenhed Midt Viborg Kommune Skive Kommune Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale om kompetenceudvikling. i Midtklyngen. Mellem Hospitalsenhed Midt Viborg Kommune Skive Kommune Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale om kompetenceudvikling i Midtklyngen Mellem Hospitalsenhed Midt Viborg Kommune Skive Kommune Silkeborg Kommune Udveksling af sygeplejersker og terapeuter i primær/sekundær sektor INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering, Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence, E : Distributionsmail sendt til 16 respondenter Besvarelsesprocent: 100%

Evaluering, Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence, E : Distributionsmail sendt til 16 respondenter Besvarelsesprocent: 100% Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken. Praktikperiode: 2. praktik.

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken. Praktikperiode: 2. praktik. Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 2. praktik. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Positivt. Der blev taget godt imod

Læs mere

Guide for studerende Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for studerende Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for studerende Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære studerende! Du sidder nu med en Guide for studerende, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på mødet med pædiatripatienten for medicinstuderende på 4. semester

Evaluering af klinikophold med fokus på mødet med pædiatripatienten for medicinstuderende på 4. semester Evaluering af klinikophold med fokus på mødet med pædiatripatienten for medicinstuderende på 4. semester 16.03 21.03 2017 Antal tilbagemeldinger: ud af 101 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE INDLEDNING Bestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2013, at selvevalueringstemaet for skoleåret 2013-2014 igen skulle være: Hvordan

Læs mere

Evaluering af Netværk for offentlige Innovationschefer Side 1 af 6

Evaluering af Netværk for offentlige Innovationschefer Side 1 af 6 Evaluering af Netværk for offentlige Innovationschefer Side 1 af 6 Metode 13 medlemmer af Netværk for Innovationschefer har anonymt og frivilligt besvaret spørgeskemaet i november 2016. Da spørgeskemaet

Læs mere

MDvuns-portalen Statistik brugertilfredshedsmålinger Marts 2017

MDvuns-portalen Statistik brugertilfredshedsmålinger Marts 2017 Svarværdi Tekst 1 I meget høj grad 2 I høj grad 3 I nogen grad 4 I ringe grad 5 I meget ringe grad Spørgsmål 222 undersøgelser 47 besvarelser/1 afslået Besvarelsesprocent 21,2 1,87 1,98 2,13 1,94 Der er

Læs mere

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 IPR marts 2013 Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 (Denne oversigt supplerer notatet Vilkår for ingeniørpraktik på IHA ) Aktivitet Tilhørende dokumenter

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for dem, der er lige ved at blive færdige

Læs mere

Mentor ordning elev til elev

Mentor ordning elev til elev Mentor ordning elev til elev Hvad er en mentor og en mentee? Mentor er en elev på 2. og 3. år Mentor betyder sparringspartner. En elev, som gerne vil vejlede, dele sin viden og give gode råd til en medelev/mentee.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2016

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2016 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Samtaler i udvikling. Både ledere og medarbejdere sætter pris på at selve samtalen finder sted, men ikke altid den måde, den finder sted på.

Samtaler i udvikling. Både ledere og medarbejdere sætter pris på at selve samtalen finder sted, men ikke altid den måde, den finder sted på. Samtaler i udvikling Dette er et uddrag fra bogen Samtaler i udvikling. Kapitlet giver en praktisk anvisning til samtaler med medarbejdere og teams, hvor der anvendes løsningsfokuserede spørgsmål og inspiration

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Godkendt 23 mentorer (64%) ud fra 36 henvendelser. Gennemsnitligt 2 godkendt pr. måned.

Godkendt 23 mentorer (64%) ud fra 36 henvendelser. Gennemsnitligt 2 godkendt pr. måned. Godkendelse af mentorer: Godkendt 23 mentorer (64%) ud fra 36 henvendelser. Gennemsnitligt 2 godkendt pr. måned. Godkendelse af unge: Godkendt 31 unge (74 %) ud fra 42 henvendelser. Gennemsnitligt 2,6

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2018

BRUGERUNDERSØGELSE 2018 BRUGERUNDERSØGELSE 2018 VIA NOVA Handicap, Social og Psykiatri Struer Kommune Udarbejdet af Casper Linding Lauridsen Indholdsfortegnelse Indledning Resumé Spørgeskema ( 103) Svarfordeling ( 103) Indekstal

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Relationwise Oversigt Excelpræsentation NAVN Studieevaluering, PS forår 2013 PUBLICERET 26-05-2013 09:29:31 BESKRIVELSE. Påbegyndt 14 Afsluttede 14

Relationwise Oversigt Excelpræsentation NAVN Studieevaluering, PS forår 2013 PUBLICERET 26-05-2013 09:29:31 BESKRIVELSE. Påbegyndt 14 Afsluttede 14 Relationwise Oversigt Excelpræsentation NAVN Studieevaluering, PS forår 23 FORFATTER Erling Andersen PUBLICERET 26-5-23 9:29:3 BESKRIVELSE Påbegyndt 4 Afsluttede 4 Hvordan vil du karakterisere dit samlede

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

EVALUERING FRA KUNDERNE

EVALUERING FRA KUNDERNE EVALUERING FRA KUNDERNE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER KARRIEREDAGENE 2015 = 149 BESVARELSER = 73 SVARPROCENT = 49% EVALUERING FRA KUNDER Profil af udstillere: 149 virksomheder/organisationer Store/små, lokale/nationale/internationale,

Læs mere

Visitationen, Afklaring og Forebyggelse. Borgernes oplevelse 2017

Visitationen, Afklaring og Forebyggelse. Borgernes oplevelse 2017 Visitationen, Afklaring og Forebyggelse Borgernes oplevelse 2017 Indholdsfortegnelse BAGGRUND/FORMÅL/METODE..3 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 4 FOKUSGRUPPEINTERVIEW 17 OPSAMLING 19 Kolofon: Bent Sørensen, Kvalitets-

Læs mere