Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden"

Transkript

1 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

2

3 SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration af lån og indbetaling af dispositionsfondsmidler til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. I medfør af lov om almene boliger, 82, stk. 5, og bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v., 39, 43 og 44 har bestyrelsen for Landsbyggefonden fastsat følgende regler om indbetaling af dispositionsfondsmidler/ henlæggelsesmidler til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden og om administration af lån. Kap. 1. Registrering og indberetning 1 Regulativet omfatter følgende bebyggelser: 1) almene boligorganisationers boligafdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte. 2) almene boligorganisationers boligafdelinger, der er taget i brug uden offentlig støtte. 3) almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte. 4) almene ældreboliger, der ejes af en selvejende institution, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte. 5) almene ungdomsboliger, der ejes af en selvejende institution, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte. 6) friplejeboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter reglerne i lov om friplejeboliger, 10 eller som modtager offentlig støtte som følge af omdannelse efter 11, idet regulativets kap. 4, 6 og 7 dog ikke finder anvendelse. Stk. 2. I regulativet anvendes betegnelsen bebyggelse om de boligafdelinger, kommunale- og regionale ældreboliger, selvejende institutioner, samt friplejeboliger, som er nævnt i stk. 1. En bebyggelse kan indeholde flere oprindelige byggeafsnit. 2 For hver bebyggelse skal der foretages indberetning til Landsbyggefonden af prioritetslån eller andre lån, der er eller har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen er den oprindelige, totale, faktiske anskaffelsessum med tillæg af senere udgifter til tilbygninger, moderniseringer eller forbedringer, som kunne have været belånt på samme vilkår som nybyggeri efter lov om finansiel virksomhed eller tidligere realkreditlove. Stk. 2. Øvrige lån i bebyggelsen, som ikke er optaget til finansiering af anskaffelsessummen, skal også indberettes. Stk. 3. Indberetningen skal omfatte samtlige lån i bebyggelsen, herunder udamortiserede lån. Indberetning skal foretages elektronisk (selvangivelse) på grundlag af data, som udsendes af Lands-

4 SIDE 4 l 12 byggefonden til bebyggelsen. Indberetningen skal foretages efter retningslinier, som fastsættes af fonden. Stk. 4. Indberetning af lån skal foretages inden den 15. juni hvert år. Landsbyggefonden fremsender fondens registreringer (budgetbrev) for det kommende år til bebyggelsen eller dens administrator inden den 15. december hvert år. Stk. 5. Indberetningen skal være attesteret af en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven. For kommunalt eller regionalt ejede ældreboliger kan attestation dog foretages af den pågældende kommunale eller regionale revision. Er alle lån udamortiserede, udarbejder revisor en slutrevisorattest. Herefter er revisorattest ikke nødvendig. 3 For bebyggelser, der er etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse i medfør af lov om almene boliger m.v., 2, foretager Landsbyggefonden registrering af ibrugtagelsesår. Stk. 2. Hvis bebyggelsen er opført med offentligt støtte efter byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivningen registreres som ibrugtagelsesår det år, hvori boligerne er taget i brug. Hvis bebyggelsen ikke er opført med offentlig støtte og er ombygget med offentlig støtte, registreres som ibrugtagelsesår det år, hvori bebyggelsen er taget i brug efter ombygning m.v. med støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring eller efter saneringslovgivningen. Hvis bebyggelsen hverken er opført eller ombygget med offentlig støtte, jf. 1. og 2. pkt., registreres som ibrugtagelsesår det år, hvori bebyggelsen blev erhvervet af boligorganisationen og dermed fik almen status. 4 Landsbyggefonden opretter på baggrund af bebyggelsernes indberetninger og øvrigt foreliggende oplysninger et register vedrørende samtlige lån i den enkelte bebyggelse. Lånregisteret skal bl.a. omfatte oplysninger om løbende offentlig støtte, herunder om bortfald af løbende offentlig støtte. Fonden kan til brug for lånregisteret indhente oplysninger hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Statens Administration og realkreditinstitutterne. Stk. 2. Lånregisteret anvendes som grundlag for fondens opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Lånregisteret anvendes ved administration efter kap. 4 og til budgetsimulering af kommende års indbetalinger. 5 Har en bebyggelse i forhold til byggeri opført eller ibrugtaget på samme tidspunkt en væsentlig afvigende finansiering med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden som indbetalingsgrundlag fastsætte en nomalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af de regler for støttet byggeri, som var gældende på opførelses- eller ibrugtagelsestidspunktet. Kap. 2. Indbetaling til landsdispositionsfonden 6 Til landsdispositionsfonden indbetales 2/3 af de likvide midler, der fremkommer ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen, jf. 2, stk. 1, 2. pkt. Stk. 2. Indbetaling efter stk. 1 omfatter følgende bebyggelser, jf. dog 14, stk. 2-5, 15, stk. 3, 18 og 19-20: 1) Almene boligorganisationers boligafdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte før den 1. januar 1999, men kun for den del, der ikke er

5 SIDE 5 l 12 finansieret efter overgangsordningen, jf. lov nr af 15. december 1998 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., 2, stk. 3. 2) Almene boligorganisationers boligafdelinger, der er taget i brug uden offentlig støtte. 3) Almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte før den 1. januar 1999, men kun for den del, der ikke er finansieret efter overgangsordningen, jf. lov nr af 15. december 1998 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., 2, stk. 3. 4) Almene ældreboliger, der ejes af en selvejende institution, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra den 31. december 1996 til den 31. december 1998, men kun for den del, der ikke er finansieret efter overgangsordningen, jf. lov nr af 23. december 1998 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., 2, stk. 3. 5) Almene plejeboliger, der ejes af en selvejende institution, og som har modtaget tilsagn om støtte før den 1. januar 1999, men kun for den del, der ikke er finansieret efter overgangsordningen, jf. lov nr af 15. december 1998 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., 2, stk. 3., og som er omdannet til friplejeboliger efter friplejeboliglovens 11, stk. 2. 6) Ungdomsboliger, som er ejet af en selvejende institution og opført med offentlig støtte efter byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivningen, og som er omdannet til en selvejende almen ungdomsboliginstitution, samt kollegier, der er opført uden offentlig støtte, og som er omdannet til en selvejende almen ungdomsboliginstitution. 7) Bebyggelser, der er etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse, jf. 3. Stk. 3. Til landsdispositionsfonden indbetales de likvide midler, der fremkommer i forbindelse med låntagers betaling på renoveringslån, jf. lov om almene boliger m.v. 91 (negativ ydelsesstøtte). 7 Til landsdispositionsfonden indbetales 1/3 af de likvide midler, der fremkommer i forbindelse med låntagers betaling på prioritetslån i bebyggelser, der ikke er omfattet af 6 (nyere bebyggelser). Stk. 2. Indbetaling efter stk. 1 omfatter følgende bebyggelser: 1) Almene boligorganisationers boligafdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra den 1. januar 1999 til og med den 30. juni 2009 eller er finansieret efter overgangsordningen, jf. lov nr af 15. december 1998 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., 2. Indbetaling omfatter låntagers betaling fra og med det 36. år efter låneoptagelsen. 2) Almene boligorganisationers boligafdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni Indbetaling omfatter låntagers betaling fra og med det 41. år efter låneoptagelsen. 3) Almene ældreboliger, der ejes af en selvejende institution, en kommune eller en region, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra den 1. januar 1999 til og med den 30. juni 2009 eller er finansieret efter overgangsordningen, jf. lov nr af 15. december 1998 om ændring af lov

6 SIDE 6 l 12 om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., 2. Indbetaling omfatter låntagers betaling fra og med det 36. år efter låneoptagelsen. 4) Almene ældreboliger, der ejes af en selvejende institution, en kommune eller en region, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni Indbetaling omfatter låntagers betaling fra og med det 41. år efter låneoptagelsen. 5) Almene ungdomsboliger, der ejes af en selvejende institution, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra og med 1. juli 2005 til den 30. juni Indbetaling omfatter låntagers betaling fra og med det 36. år efter låneoptagelsen. 6) Almene ungdomsboliger, der ejes af en selvejende institution, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni Indbetaling omfatter låntagers betaling fra og med det 41. år efter låneoptagelsen. 7) Friplejeboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger før den 1. juli 2009 og friplejeboliger, som efter friplejeboliglovens 11, stk. 2, er omdannede almene plejeboliger, der ejes af en selvejende institution og som har modtaget tilsagn om støtte i perioden fra og med den 1. januar 1999 til den 30. juni Indbetaling omfatter låntagers betaling fra og med det 36. år efter låneoptagelsen. 8) Friplejeboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger efter den 30. juni 2009 og friplejeboliger, som efter friplejeboliglovens 11, stk. 2, er omdannede almene plejeboliger, der ejes af en selvejende institution og som har modtaget tilsagn om støtte efter den 30. juni Indbetaling omfatter låntagers betaling fra og med det 41. år efter låneoptagelsen. Kap. 3. Indbetaling til nybyggerifonden 8 Til nybyggerifonden indbetales 1/3 af de likvide midler, der fremkommer i forbindelse med låntagers betaling på prioritetslån i de bebyggelser, der er nævnt i 7, stk. 2. Stk. 2. Til nybyggerifonden indbetales endvidere de likvide midler, der fremkommer i forbindelse med låntagers betaling på prioritetslån (negativ ydelsesstøtte) i følgende bebyggelser: 1) Almene boligorganisationers boligafdelinger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra den 1. januar 1999 til og med den 30. juni 2009 eller er finansieret efter overgangsordningen, jf. lov nr af 15. december 1998 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., 2. Indbetaling omfatter låntagers betaling til og med det 35. år efter låneoptagelsen. 2) Almene ældreboliger, der ejes af en selvejende institution, en kommune eller en region, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra den 1. januar 1999 til og med den 30. juni 2009 eller er finansieret efter overgangsordningen, jf. lov nr af 15. december 1998 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., 2. Indbetaling omfatter låntagers betaling til og med det 35. år efter låneoptagelsen. 3) Almene ungdomsboliger, der ejes af en selvejende institution, og som har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden fra og med 1. juli 2005 til

7 SIDE 7 l 12 den 30. juni Indbetaling omfatter låntagers betaling til og med det 35. år efter låneoptagelsen. 4) Friplejeboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger før den 1. juli 2009 og friplejeboliger, som efter friplejeboliglovens 11, stk. 2, er omdannede almene plejeboliger, der ejes af en selvejende institution, og som har modtaget tilsagn om støtte i perioden fra og med den 1. januar 1999 til den 30. juni Indbetaling omfatter låntagers betaling til og med det 35. år efter låneoptagelsen. 9 Til nybyggerifonden indbetales de midler, der fremkommer i forbindelse med salg og omdannelse m.v. af friplejeboliger, jf. lov om friplejeboliger, 73, stk. 4, 74, stk. 3, 76, stk. 4 og 8, 78, stk. 5 og 79, stk Midler i nybyggerifonden anvendes til at yde ydelsesstøtte til etablering af nye almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., 89b. Stk. 2. Nybyggerifonden dækker tab ved salg af almene familieboliger, jf. lov om almene boliger, 75 j, stk. 6. Stk. 3. Nybyggerifonden dækker underskud efter 73, stk. 4, 74, stk. 3, 76, stk. 4 og 8, 77, stk. 2, 78, stk. 5 og 79, stk. 2 i lov om friplejeboliger. Kap. 4. Bebyggelser med rentesikringslån 11 Landsbyggefonden kan efter aftale med Statens administration overtage administrationen af lån til almene boligafdelinger, hvortil der er ydet rentesikring. Stk. 2. Administrationen finder sted, når et eller flere lån i afdelingen er udamortiseret, og omfatter bl.a. opkrævning af negativ støtte til staten samt evt. beregning og udbetaling af statsstøtte. Stk. 3. Administrationen sker på grundlag af fondens lånregister, jf. kap. 1. Stk. 4. Statens Administration fremsender alle nødvendige oplysninger, herunder oplysninger om basisrente for de omfattede bebyggelser, til Landsbyggefonden til brug for fondens beregning. Stk. 5. Afregning mellem Statens Administration og Landsbyggefonden sker kvartalsvis bagud. Ved afregningen overfører Landsbyggefonden en eventuel statslig andel af likvide midler til Statens Administration, mens udbetalt støtte refunderes af Statens Administration. Hvert år fremsender Landsbyggefonden en specifikation for hver enkelt bebyggelse, herunder med angivelse af fordeling af likvide midler mellem staten og fonden. 12 Landsbyggefondens revisor afgiver revisorerklæring til Statens Administration om de opkrævede, udbetalte og afregnede midler i forbindelse med årsrapporten. Stk. 2. Klage over udbetaling af støtte eller opkrævning af negativ støtte behandles af Statens Administration. Kap. 5. Forskellige bestemmelser 13 Indbetaling til Landsbyggefonden sker via dispositionsfonden i den enkelte boligorganisation. For bebyggelser, der ikke er omfattet af reglerne om dispositionsfond sker indbetaling via den særlige henlæggelseskonto, der svarer dispositionsfonden. 14 Hvis lejen i en bebyggelse overstiger sædvanlig leje for til-

8 SIDE 8 l 12 svarende lejemål, kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen godkende, at lejen nedsættes og indbetaling til henholdsvis dispositionsfonden og den særlige henlæggelseskonto undlades for den del, som ikke indbetales til Landsbyggefonden eller staten. Stk. 2. For de bebyggelser, der er nævnt i 6, stk. 2, nr. 1 og 2, hvor kommunalbestyrelsen inden den 20. oktober 1998 har godkendt, at lejen nedsættes og overførsel af likvide midler til dispositionsfonden undlades, kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen godkende, at lejen, såfremt den overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, nedsættes og overførsel til dispositionsfonden fortsat helt eller delvis undlades, herunder at indbetaling til landsdispositionsfonden undlades. Stk. 3. Har Landsbyggefonden inden den 1. januar 2008 godkendt, at indbetaling af likvide midler til dispositionsfonden og den særlige henlæggelseskonto undlades, jf. stk. 1, og har bebyggelsen anmodet om opretholdelse af fritagelsen, jf. stk. 6, reduceres bebyggelsens indbetaling til landsdispositionsfonden med 1/3 af det fritagne beløb. Stk. 4. For de boligorganisationer, der afvikler lån efter 12 i fondens regulativ om støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler, indbetales dog ½ af de likvide midler, indtil frikøbslånet er afviklet. Stk. 5. Har bebyggelsen modtaget tilsagn om driftsstøttelån i henhold til lov om almene boliger m.v., 92, den tidligere boligbyggerilov, 36, stk. 6, eller reservefondslån fra realkreditinstitutterne, og har kommunalbestyrelsen i denne forbindel se givet tilladelse til at indbetaling til dispositionsfonden undlades, godkender Landsbyggefonden, at overførsel til dispositionsfonden undlades, indtil driftsstøttelånet eller reservefondslånet er afviklet. Stk. 6. Anmodning om opretholdelse af tidligere meddelt fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden, jf. stk. 2, skal fremsættes samtidig med indberetning efter 2 til Landsbyggefonden. Sker det ikke, bortfalder fritagelsen. 15 Indbetaling efter 6, stk. 1 og 2 omfatter nettokapitaludgiften (ydelsen fratrukket eventuel støtte) ved udamortiseringen. Stk. 2. Indbetaling efter 7 reguleres i op til 45 år efter lånoptagelse, jf. lov om almene boliger, 129. Stk. 3. Er der til et lån ydet rentesikring eller ydelsessikring, og er der i bebyggelsen yderligere lån med rentesikring eller ydelsessikring, der først udamortiseres senere, nedsættes rentesikringen og/eller ydelsessikringen til bebyggelsen med et beløb svarende til nedgangen i den samlede låneydelse ved udamortiseringen. I sådanne tilfælde omfatter indbetalingen alene den del af låneydelsen, der eventuelt overstiger den samlede rentesikring og ydelsessikring. 16 Indbetalinger til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden opkræves kvartalsvis sammen med eventuelle pligtmæssige bidrag og indsættes på særskilte konti i Landsbyggefonden. Stk. 2. Indbetaling efter 6, stk. 1 og 2, opkræves første gang for det kvartal, der følger nærmest efter datoen for lånets udamortisering. Beløbet indbetales kvartalsvis bagud inden en måned efter kvartalets udgang. 17 Landsbyggefonden påser, at pligtig indbetaling finder sted rettidigt. Er indbetaling ikke sket inden den 3. i den anden måned efter kvartalets udgang, skal der tillige betales renter, der

9 SIDE 9 l 12 fra forfaldsdagen at regne udgør den rente, der er fastsat efter 5, stk. 1 og 2 i renteloven. For forfaldne beløb har fonden pant og fortrinsret i de bidragspligtige ejendomme efter ejendomsskatter. Inddrivelse foregår efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. 18 Er lån, der er omfattet af 6, stk. 1, konverteret og er en eventuel ekstra termin overført til det efterfølgende regnskabsår, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., 73, stk. 3, opkræves indbetaling til landsdispositionsfonden først for det kvartal, der følger efter afvikling af den ekstra termin. Kap. 6. Lån der er omfattet af omprioriteringsordningen Omprioriteringslån 19 For lån, som er omfattet af bekendtgørelse om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v., sker indbetaling til landsdispositionsfonden på baggrund af det nye lån. Indbetaling påbegyndes således først, når dette lån er udamortiseret. Skyggelån 20 Udamortiseres et lån, hvortil der i medfør af bekendtgørelse om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. er givet tilsagn om ydelsessikring, fortsætter regulering af beboerbetalingen, indtil betalingen svarer til den samlede beregnede ydelse, og herefter indbetales forskellen mellem den regulerede beboerbetaling og beboerbetalingen ved udamortiseringen til Statens Administration indtil 30 år efter tidspunktet for tilsagn om ydelsessikring. Stk. 2. Indbetaling til Landsbyggefonden i henhold til 6 påbegyndes, når lånet udamortiseres, og den samlede indbetaling udgør da 2/3 af beboerbetalingen ved udamortisering. Når indbetaling til Statens Administration ophører, udgør indbetalingen til landsdispositionsfonden 2/3 af den samlede beboerbetaling. Kap. 7. Afståelse 21 Ved hel eller delvis afståelse af en ejendom, der tilhører en af de bebyggelser, der er nævnt i 1, stk. 1, nr. 1-2, overføres overskydende beløb til dispositionsfonden, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger, 99 og 101. Stk. 2. Landsbyggefonden opgør, hvilken forholdsmæssig andel af det overskydende beløb, der skal indbetales til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Kap. 8. Ikrafttrædelse 22 Regulativet træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves regulativ af 8. februar 2007 om indbetalinger til landsdispositionsfonden. Således vedtaget af bestyrelsen den 11. september Ministeren for by, bolig og landdistrikter har godkendt regulativet ved brev af 11. oktober Christian Høgsbro, formand

10 SIDE 10 l 12

11

12 Boligselskabet Viborg, afd. 5, Digterparken. Foto : Landsbyggefonden.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere