Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Holbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Holbæk Kommune"

Transkript

1 Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Holbæk Kommune København, 6. oktober 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kort sammenfatning af analysernes resultater Analyse af lærernes arbejdstid Lærernes arbejdstidsaftale Undervisning Skoleåret Skoleåret Øvrige timer Opgaver i tilknytning til undervisningen Andre opgaver Budgetmæssige forhold Budget og nøgletal Omprioriteringsmuligheder Omprioriteringsmuligheder Bemærkninger og forbehold Datagrundlag og metode Datagrundlag Data om lærernes arbejdstid Kvalitetssikringsprocedure Lokale aftaler om arbejdstid Data om budgettet Bilag 1: Bilag 2: Arbejdstimer i alt på skolerne Holbæk Kommune Arbejdstimer pr. lærer på skolerne i Holbæk Kommune Bilag 3: Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Aftale mellem Holbæk Kommune og KL

3 1. Indledning Holbæk Kommune er gået med ind i KL s partnerskab om en mere effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid 1. Partnerskabet retter sig mod en optimering af anvendelsen af lærernes arbejdstid, og formålet er: At afdække hvor meget af lærernes arbejdstid, der i Holbæk Kommune i skoleåret , er planlagt som undervisning, på skoleniveau og for kommunen under ét. At afdække de budgetmæssige forudsætninger for omfanget af undervisning på skoleniveau og for kommunen under ét. At udpege muligheder for en ændret prioritering af ressourcerne med henblik på at øge undervisningens andel af lærernes arbejdstid. Sammenligne Holbæk Kommune med andre kommuner der deltager i partnerskabet. Holbæk Kommunes data vil indgå i det samlede partnerskab. Der afvikles den 23. september 2011 møde med partnerskabskommunerne uden for Hovedstadsregionen, hvor resultaterne fra de deltagende kommuner bliver fremlagt. Analysen af lærernes arbejdstid er gennemført på følgende skoler: Absalonskolen Bjergmarkskolen Gislinge Skole Holbæk FC Jyderup Skole Kildebjergskolen Knabstrup Skole Kundby Skole Nr. Jernløse Skole Orø Skole Stestrup Skole St. Merløse Skole Svinninge Skole Tuse skole Tølløse Skole Udby Skole Ugerløse Skole Undløse Skole Vipperød Skole Østre Skole Ågerup Skole Beskrivelse af den metode, der er anvendt i analyse arbejdet, fremgår af rapportens kapitel Kort sammenfatning af analysernes resultater Analysen af lærernes arbejdstid resultater kan kort sammenfattes til følgende: 1 Partnerskabskontrakten er vedlagt som bilag. 3

4 I skoleåret ligger Holbæk Kommune med 659 timers undervisning pr. lærer. Undervisning udgør 40,0 % af den nettoarbejdstid, der har været til rådighed på skolerne. Mellem skolerne i Holbæk Kommune er der en relativ stor spredning i lærernes gennemsnitlige undervisningstid og i den nettoarbejdstid, skolerne anvender til undervisning. Forskellene mellem den skole, hvor lærerne underviser mest og den skole, hvor lærerne underviser mindst, er på 59 klokketimer, dvs. knapt 2 ugentlige lektioner pr. lærer. På baggrund af analysen af anvendelsen af lærernes arbejdstid er det vurderingen, at det vil være muligt at få mere undervisning for de samme økonomiske ressourcer. Hvis skoler med en undervisningsprocent, som er under det kommunale gennemsnit på 40,0 % løfter sig til dette niveau, vil det give ca flere undervisningstimer, svarende til ca. 4,0 lærerstillinger. 2 Hæver skolerne deres undervisningsprocent til niveauet på Bjergmarkskolen (40,6 %) vil det medføre en stigning på omkring undervisningstimer, svarende til ca. 8,4 lærerstillinger. 3 Analysen viser, at det er muligt for 1/3 af kommunens skoler at præstere et omfang af undervisning på eller over dette niveau. Sammenholdes analysen af anvendelsen af lærernes arbejdstid i skoleåret med tilsvarende data fra skoleåret , så anvender samtlige skoler nu mere tid på undervisning, end de gjorde i det foregående skoleår. Fra til er der sket en stigning i undervisningsprocenten fra 39,2 til 40,0 % af lærernes nettoarbejdstid, inkl. overtid, men ekskl. feriefridage og aldersreduktion. I absolutte tal giver det en stigning på ca. 10 timer fra timer til 659 timer pr. lærer. Havde skolerne ikke hævet undervisningsprocenten til 40,0 %, ville antallet af undervisningstimer være ca timer mindre end det, der er planlagt gennemført i skoleåret Svarende til en lønudgift på 1,8 mio. kr. 3 Svarende til en lønudgift på 3,7 mio. kr. 4 Der er her ikke foretaget en korrektion af planlagt fravær grundet feriefridage og korte kurser, som er planlagt afviklet på skoledage med undervisning, jf. KL-rapport Analyse af lærernes arbejdstid, 15. marts

5 Forøgelsen af undervisningstiden modsvarer ca. 10,5 læreres undervisning i skoleåret På trods af den stigning i undervisningens andel af lærernes arbejdstid, som er resultatet af skolernes planlægning af skoleåret , er det vurderingen, at der er mulighed for yderligt at øge undervisningsprocenten. Det vil imidlertid forudsætte, at skolerne foretager en strammere prioritering af de mange forskelligartede aktiviteter under andre opgaver, og reducerer tidsforbrug pr. lærer til det, der er niveauet på skoler som: Absalonskolen, Bjergmarkskolen, Orø Skole, St. Merløse Skole, Stestrup Skole, Tølløse Skole og Udby Skole. 3. Analyse af lærernes arbejdstid 3.1 Lærernes arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 regulerer lærernes arbejdstid på skolerne i Holbæk Kommune. Heraf følger, at lærernes arbejdstid sammensættes af 3 elementer: Undervisning, Andre opgaver i tilknytning til undervisning og Andre opgaver Undervisning defineres som det den samlede helhed af undervisning og opgaverne i tilknytning til undervisningen udgør. Opgaver i tilknytning til undervisning knytter sig således ikke til den enkelte lektion eller det enkelte fag. Opgaver tilknytning til undervisningen er opgaver, der har sammenhæng med eller udspringer af undervisningen fx forberedelse og efterbehandling af undervisningen alene og sammen med kolleger, samarbejde og udvikling om alle forhold vedrørende undervisningen med alle relevante parter - lærere, ledelse, andre faggrupper, forældre mv. Andre opgaver er opgaver, der hverken er undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisningen. Andre opgaver er fx møder fælles for alle lærere, fx pædagogisk råd og pædagogiske dage, klasselærerfunktionen, skolebiblioteketsvirksomheden, efter- og videreuddannelse, tværkommunale udviklingsprojekter mv. Konsulenterne har foretaget en analyse baseret på data fra kommunens skoler. Resultaterne af de analyser, der gennemføres i forhold til de andre 5 Svarende til en lønsum på 4,5 mio. kr. 5

6 kommuner i partnerskabet, bliver fremlagt på mødet den 23. september Undervisning Skoleåret Analysen viser, at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal er på 659 timer i skoleåret , svarende til 40,0 % af lærernes bruttoarbejdstid, inkl. overtid, men ekskl. ferie- og feriefridage, søgnehelligdage og aldersreduktion. Gennemsnittet dækker over en spredning mellem skolerne fra 637 til 690 timer pr. lærer i skoleåret I forhold til de nettotimer, som er til rådighed på den enkelte skole, anvendes fra 38,8 % til 41,7 % på undervisning. Den øvrige tid anvendes til opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver. Det samlede tidsforbrug til øvrig tid varierer fra 936 til timer pr. lærer fra den skole som anvender mindst tid, til den skole der bruger mest tid på de øvrige opgaver, der ligger ved siden af undervisningen. Som det fremgår af den følgende tabel, har alle skoler ikke helt det samme nettotimetal til rådighed. Det skyldes, at skolerne i forskelligt omfang tilrettelægger arbejdet med planlagt overtid. Hertil kommer, at tidsforbruget til feriefridage (den 6. ferieuge) og tidsforbruget til aldersreduktion til ældre lærere svinger fra skole til skole. Hvis der, på en skole, er mange ældre lærere med aldersreduktion - eller hvis skolen planlægger med megen overtid - er det altså faktorer, som vil øve indflydelse på omfanget af undervisning. Det bemærkes, at der i denne analyse ikke er foretaget en korrektion af undervisningstimer, som efter skolernes planlægning ikke gennemføres pga. af fravær grundet afvikling af feriefridage og korte kurser på skoledage med undervisning. Når skolernes planlægning for skoleåret sammenlignes med tilsvarende data for skoleåret sammenlignes der derfor med planlagt undervisning før korrektion af fravær pga. feriefridage og korte kurser. Der henvises til Rapporten Analyse af lærernes arbejdstid af 15. marts 2011, afsnit

7 Tabel 3.2-1: Timer pr. lærer som i skoleåret er planlagt anvendt på undervisning Skoler Nettotimer Undervisning I % Andet I % Tuse skole ,6% ,4% Undløse Skole ,6% ,4% Knabstrup Skole ,8% ,2% Vipperød Skole ,8% ,2% Holbæk FC ,0% ,0% Østre Skole ,3% ,7% Ugerløse Skole ,3% ,7% Kundby Skole ,4% ,6% Gislinge Skole ,6% ,4% Nr. Jernløse Skole ,7% ,3% Jyderup Skole ,0% ,0% Kildebjergskolen ,0% ,0% Ågerup Skole ,2% ,8% Svinninge Skole ,3% ,7% Bjergmarkskolen ,6% ,4% Absalonskolen ,6% ,4% Udby Skole ,6% ,4% Orø Skole ,7% ,3% St. Merløse Skle ,9% ,1% Stestrup Skole ,5% ,5% Tølløse Skole ,7% ,3% Alle Skoler ,0% ,0% Som det fremgår af tabellen, anvendes der, for skolerne under ét, 60,0 % af de nettotimer, som er til rådighed på øvrige opgaver ved siden af undervisningen. Mellem skolerne varierer forbruget mellem 58,3 % til 61,4 % Skoleåret Analysen viser, at der fra skoleåret til er sket en stigning i undervisningens andel af lærernes nettoarbejdstid fra 39,2 til 40,0 %. I timer udgør stigningen ca. 10 timer pr. lærer- fra timer til 659 timer pr. lærer. 6 Der er her ikke foretaget en korrektion af planlagt fravær grundet feriefridage og korte kurser, som er planlagt afviklet på skoledage med undervisning, jf. KL-rapport Analyse af lærernes arbejdstid, 15. marts

8 Tabel : Udviklingen i undervisningsprocent pr. skole fra skoleåret Skoler Timer Timer I procent I procent Abs a l ons kol en ,0% 40,6% Bjergma rks kol en ,3% 40,6% Gislinge Skole ,6% 39,6% Hol bæk FC ,7% 39,0% Jyderup Skol e ,1% 40,0% Ki l debjergs kol en ,3% 40,0% Kna bs trup Skol e ,4% 38,8% Kundby Skol e ,2% 39,4% Nr. Jernl øs e Skol e ,5% 39,7% Orø Skole ,7% 40,7% St. Merl øs e Skl e ,2% 40,9% Stes trup Skol e ,5% 41,5% Svi nni nge Skol e ,4% 40,3% Tus e s kol e ,7% 38,6% Tøl l øs e Skol e ,0% 41,7% Udby Skol e ,0% 40,6% Ugerl øs e Skol e ,3% 39,3% Undl øs e Skol e ,1% 38,6% Vi pperød Skol e ,0% 38,8% Øs tre Skol e ,7% 39,3% Ågerup Skol e ,7% 40,2% Alle Skoler ,2% 40,0% Effekten af stigningen i undervisningsprocenten har været på timer, svarende til ca. 10,5 læreres undervisning i skoleåret Havde skolerne ikke øget undervisningsprocenten til det nye niveau på 40,0 % ville antallet af undervisningstimer i altså være lavere, end det der planlægges med Øvrige timer I partnerskabet er ikke forudsat en tilbundsgående analyse af, hvad denne del af lærernes arbejdstid anvendes til, men de øvrige opgaver omfatter to hovedgrupper af aktiviteter: 1. Opgaver i tilknytning til undervisningen. 2. Andre opgaver. Det gennemsnitlige tidsforbrug til disse to hovedtyper af opgaver fremgår af tabellen nedenfor. 7 Svarende til en lønsum på 4,5 mio. kr. 8

9 3.3.1 Opgaver i tilknytning til undervisningen For opgaver i tilknytning til undervisningen gælder, at tidsforbruget er dire k- te proportionalt med undervisningen, da omfanget af disse timer er fastlagt ved lokal aftale. 8 Tidsforbruget kan derfor ikke reduceres uden en ændring af den lokalaftale, som Holbæk Kommune har indgået med lærerkredsen Andre opgaver Som det fremgår af den følgende tabel er der en stor spredning i tidsforbruget. Den skole, der relativt anvender mest tid til andre opgaver, bruger således ca. 100 timer mere end den skole, som bruger mindst tid pr. lærer. Tabel 3.3-1: Timer pr. lærer som i skoleåret er planlagt anvendt på opgaver til undervisningen (faktortimer) og andre opgaver Skoler Nettotimer Faktortimer I % Andet I % Tuse skole ,9% ,6% Undløse Skole ,7% ,7% Knabstrup Skole ,3% ,9% Vipperød Skole ,5% ,7% Holbæk FC ,6% ,4% Østre Skole ,5% ,2% Ugerløse Skole ,0% ,8% Kundby Skole ,5% ,1% Gislinge Skole ,9% ,5% Nr. Jernløse Skole ,4% ,0% Jyderup Skole ,2% ,8% Kildebjergskolen ,9% ,1% Ågerup Skole ,5% ,4% Svinninge Skole ,3% ,4% Bjergmarkskolen ,9% ,5% Absalonskolen ,1% ,3% Udby Skole ,5% ,9% Orø Skole ,1% ,2% St. Merløse Skle ,9% ,2% Stestrup Skole ,6% 158 9,9% Tølløse Skole ,7% 159 9,6% Alle Skoler ,9% ,2% 8 Pr. undervisningstime afsættes 2,17 time til diverse opgaver i tilknytning til undervisningen. 9

10 På baggrund af den store spredning i tidsforbruget til andre opgaver vil man kunne overveje mulighederne for en ændret prioritering med henblik på en styrkelse af undervisningsopgaven. En nærmere analyse af tidsforbruget vil således kunne belyse mulighederne for at omprioritere en række af de arbejdsopgaver, lærerne får tid til, fx: Mødevirksomhed for alle lærere Kurser og efteruddannelse Skolebibliotek Tilsyn med faglokaler Vejledningsfunktioner IT-tilsyn og vejledning Diverse konkrete opgaver og hverv Pædagogisk-administrative opgaver Ikke disponerede resttimer 4. Budgetmæssige forhold 4.1 Budget og nøgletal Der anvendes i Holbæk Kommune en lektionsbaseret model, hvor lektionerne primært tildeles på baggrund af antallet af elever. Desuden tildeles der lektioner til specialklasser. KL har modtaget kommunens budgettildelingsmodel for skoleåret , samt oplysninger om særligt tildelte ressourcer til specialundervisning til enkeltintegrerede elever. Det har ikke inden fristen for denne afrapportering været muligt at få nærmere oplysninger om de særlige tildelinger, som en række skoler får til specialklasser, fx på skoler som Absalonskolen, Bjergmarkskolen, Østre Skole, Tølløse Skole, Ugerløse Skole m.fl. Derfor har det ikke været muligt at ajourføre de beregninger, som KL præsenterede i kapitel 3 i rapporten Analyse af lærernes arbejdstid af 15. marts 2011, eller foretage beregninger af økonomiske nøgletal for Holbæk Kommune, jf. den indgåede partnerskabsaftale. 5. Omprioriteringsmuligheder Analysen af lærernes arbejdstid og gennemgangen af de budgetmæssige forudsætninger giver grundlag for at vurdere mulighederne for at prioritere mere undervisningen. Det skal ikke opfattes som en anbefaling, men som en konkret anvisning af, at det er muligt at frigøre tid til mere undervisning, hvis det er det, Holbæk Kommune ønsker. 10

11 5.1. Omprioriteringsmuligheder I det følgende præsenteres 2 modeller Model A Skolerne planlægger med udgangspunkt i, at undervisningsprocenten på den enkelte skole, som minimum skal ligge på 40,0 %, svarende til det nuværende gennemsnit for kommunens 21 skoler. Med model A skal skolerne undervise ca timer mere. Med udgangspunkt i det nye højere gennemsnit for undervisning på 664 timer svarer det til 4,0 lærerstillinger og en budgetvirkning på ca. 1,8 mio. kr. For lærerne vil denne opprioritering indebære en stigning i den gennemsnitlige undervisningstid på ca. 5 timer om året Model B Skolerne planlægger med udgangspunkt i Bjergmarkskolen, som har en undervisningsprocent på 40,6 %. Af kommunens øvrige skoler har 6 en undervisningsprocent på et tilsvarende eller højere niveau end Bjergmarkskolen. Det vurderes derfor som muligt inden for rammerne af den nuværende lokalaftale, at øge undervisningens andel på kommunens øvrige 14 skoler til dette niveau. Konsekvensen her er en reduktion af tidsforbruget til andre opgaver, så disse ressourcer anvendes på en styrkelse af undervisningsopgaven. Med model B kan det beregnes, at skolerne skal undervise timer mere. Med udgangspunkt i det nye højere gennemsnit for undervisning på 670 timer svarer det til 8,4 lærerstillinger svarende til en budgetvirkning på ca. 3.6 mio. kr. For lærerne vil denne opprioritering indebære en stigning i den gennemsnitlige undervisningstid på ca. 11 timer om året Bemærkninger og forbehold Der skal gøres opmærksom på, at der kan være en række forhold som gør, at man ikke uden videre kan implementere alle de anviste omprioriteringsmuligheder. Der kan være forskellige barrierer for at implementere, og de er naturligt nok størst, hvor ændringen er størst. En del af partnerskabet er at gå tæt på håndtering af disse barrierer. Fx kan den lokale arbejdstidsaftale være en barriere for at hæve omfanget af undervisning. 11

12 En barriere er erfaringsmæssigt en stærkere prioritering af undervisningsopgaven på bekostning af de mange forskelligartede aktiviteter under andre opgaver. Alt andet lige forudsættes det imidlertid at være muligt, at skolerne i Holbæk Kommune, inden for rammerne af den nuværende lokaleaftale, kan øge undervisningens andel af de nettotimer, der er til rådighed på den enkelte skole, til niveauet på den 1/3 af skolerne som relativt anvendes mest tid på undervisning. Efter det oplyste er der således ikke særlige forhold på de øvrige skoler, der forhindrer dette. For eksempel at skolerne har en lærer ansat, der overvejende benyttes til at løse konsulentopgaver for kommunen under ét, og derfor ikke underviser i større omfang. 6. Datagrundlag og metode I det følgende gøres der rede for de væsentligste datamæssige og metodiske forhold, der knytter sig til konsulenternes kortlægning af folkeskolelærernes arbejdstid i Holbæk Kommune Datagrundlag Den samlede analyse baserer sig på tre kilder: a) Skolernes udtræk om lærernes arbejdstid fra TRIO. b) Den lokale lærerarbejdstidsaftale. c) Skolernes ressourcetildelingsmodel Data om lærernes arbejdstid Via skolernes edb-program, TRIO, der bruges til planlægning og opgørelse af lærernes arbejdstid, er der indhentet data om lærernes arbejdstid på skoler, som er omfattet af analysen. Undtaget fra analysen er børnehaveklasseledere, konsulenter, afdelingsledere, viceskoleinspektører og skoleledere, selvom disse medarbejdere, som en del af deres beskæftigelse, udfører undervisning. Denne rapport er således ikke udtryk for en opgørelse af den samlede mængde undervisning, der præsteres på skolerne i Holbæk Kommune, men en opgørelse over den arbejdstid, der præsteres af lærere. Konsulenterne har arbejdet efter et princip, hvor arbejdsopgaverne tælles med én gang for at undgå, at fx undervisningstimer for samme klasse optræder to gange. 12

13 I praksis har det givet sig udslag i, at der ved gennemgang af data på skolerne er undtaget lærere, der har været fraværende hele skoleåret som følge af barsel. I det omfang lærere er på barsel mindre end et helt skoleår, er der konkret taget stilling til, i hvilket omfang der medtages timer konkret er der således ofte en vikar. For at få det mest retvisende billede af de faktiske opgaver, er skolerne i et vist omfang blevet anmodet om at udfærdige nye opgaveoversigter, der afspejler de faktiske arbejdsopgaver. Disse oplysninger er anvendt til manuelt at overskrive de udtræk, som skolerne har trukket via TRIO. Af bilag 1 fremgår det samlede omfang af arbejdstimer på de 12 skoler, som ligger til grund for analysen. I bilag 2 er disse data omsat til arbejdstimer pr. lærer Kvalitetssikringsprocedure Konsulenterne anvender en kvalitetssikringsprocedure for at sikre størst mulig sammenlignelighed mellem skolernes registreringer af lærernes arbejdstid. I forbindelse med kvalitetssikringen er lærergruppen afgrænset, så barselsvikarer mv. er frasorteret. Data er endvidere gennemgået med henblik på at sikre af lærere ansat i fleksjob er håndteret på den samme måde i forhold til bruttotidsfradrag (reduceret arbejdstid). Alle skoler har haft mulighed for at komme med deres bemærkninger hertil, og det har medført, at de endelige data på en række skoler er rettet til. Kategorisering af aktiviteter er foretaget med udgangspunkt i den kontoplan for opdeling af lærernes arbejdstid, som KL og DLF har udarbejdet som værktøj til lokal forhandling om eventuel overgang til A.08. Kontoplanen er dog afgrænset til: Fravær grundet ferie, feriefridage, søgnehelligdage, og aldersreduktion. Undervisning (klassisk begreb). Opgaver i tilknytning til undervisningen (faktortimer). Andre opgaver. I det omfang, hvor der på skolerne er indgåede akkorder, som er sammensat af forskellige typer af aktiviteter i kontoplanerne, er disse på grundlag af skolernes oplysninger opsplittet på de relevante poster i kontoplanen. 13

14 6.4. Lokale aftaler om arbejdstid Konsulenterne har haft adgang til den lokalt indgåede arbejdstidsaftale mellem Holbæk Kommune og lærerkredsen gældende for skoleåret 2011/ Data om budgettet Som det fremgår af afsnit 5 har det ikke været muligt at afslutte denne del af analysen pga. manglende oplysninger. 14

15 Bilag 1: Arbejdstimer i alt på skolerne Holbæk Kommune Søgne- Alders- Under- Brutto- Ferie- Ferie- hellig- reduk- Over- Netto- visnings- Skoler timer timer fridage dage tion timer timer timer Tuse skole Undløse Skole Knabstrup Skole Vipperød Skole Holbæk FC Østre Skole Ugerløse Skole Kundby Skole Gislinge Skole Nr. Jernløse Skole Jyderup Skole Kildebjergskolen Ågerup Skole Svinninge Skole Bjergmarkskolen Absalonskolen Udby Skole Orø Skole St. Merløse Skle Stestrup Skole

16 Bilag 2: Arbejdstimer pr. lærer på skolerne i Holbæk Kommune Antal Netto- Under- Under- Faktor- Faktor- Andre Andre års- timer visning visning timer timer opgaver opgaver Skoler værk pr. lærer pr. lærer i % pr. lærer i % pr. lærer i % Tuse skole 41, ,6% ,9% ,6% Undløse Skole 13, ,6% ,7% ,7% Knabstrup Skole 10, ,8% ,3% ,9% Vipperød Skole 27, ,8% ,5% ,7% Holbæk FC 22, ,0% ,6% ,4% Østre Skole 34, ,3% ,5% ,2% Ugerløse Skole 18, ,3% ,0% ,8% Kundby Skole 9, ,4% ,5% ,1% Gislinge Skole 20, ,6% ,9% ,5% Nr. Jernløse Skole 26, ,7% ,4% ,0% Jyderup Skole 33, ,0% ,2% ,8% Kildebjergskolen 32, ,0% ,9% ,1% Ågerup Skole 16, ,2% ,5% ,4% Svinninge Skole 30, ,3% ,3% ,4% Bjergmarkskolen 58, ,6% ,9% ,5% Absalonskolen 54, ,6% ,1% ,3% Udby Skole 16, ,6% ,5% ,9% Orø Skole 5, ,7% ,1% ,2% St. Merløse Skle 18, ,9% ,9% ,2% Stestrup Skole 10, ,5% ,6% 158 9,9% Tølløse Skole 38, ,7% ,7% 159 9,6% Alle Skoler 535, ,0% ,9% ,2% 16

17 Bilag 3: Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Aftale mellem Holbæk Kommune og KL

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Ballerup Kommune

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Ballerup Kommune Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Ballerup Kommune København, 30. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort sammenfatning af analysernes resultater... 4 3. Analyse

Læs mere

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Fredensborg Kommune

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Fredensborg Kommune Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Fredensborg Kommune København, august 2012 Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Fredensborg Kommune August 2012 Indhold 1.

Læs mere

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Slagelse Kommune

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Slagelse Kommune Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Slagelse Kommune København, september 2012 Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Slagelse kommune september 2012 Indhold 1.

Læs mere

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Haderslev Kommune

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Haderslev Kommune Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Haderslev Kommune København, Oktober 2012 Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Haderslev kommune september 2012 Indhold 1.

Læs mere

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Ballerup 26. september 2011 Analyse af lærernes arbejdstid

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Ballerup 26. september 2011 Analyse af lærernes arbejdstid Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Ballerup 26. september 2011 Analyse af lærernes arbejdstid Partnerskabets formål (1): Understøtte kommunernes arbejde med at optimere ressourceforbruget

Læs mere

Effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid

Effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid 1 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning 03 Indledning 04 Metode 06 Hovedresultater 08 Store forskelle mellem skoler i samme kommune 09 Den største del af lærernes

Læs mere

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger I datamaterialet indgår følgende for hver skoleafdeling: Budget der medregnes i omstillingsprojekterne Matrikelbeløb pr. skoleafdeling og pr. SFO-afdeling.

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Rapport om KL s strategiprojekt om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. København, 4. december 2012

Rapport om KL s strategiprojekt om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. København, 4. december 2012 Rapport om KL s strategiprojekt om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid København, 4. december 2012 Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid alle kommuner Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler. Tirsdag den 20. december 2011

Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler. Tirsdag den 20. december 2011 Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler Tirsdag den 20. december 2011 Organisationsændring Ny skolestruktur Byrådet i Holbæk Kommune besluttede den 9. november en ny skolestruktur

Læs mere

Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid

Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid PARTNERSKAB Om effektiv brug af lærernes arbejdstid Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid Aftale mellem X Kommune og KL 2012 Baggrund Den økonomiske krise og regeringens intensiverede styringsfokus

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20

Udkast. Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Udkast Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet Holbæk Kommune Maj 2011 1/20 Indhold: Dokumentet skal læses sammen med det dokument, der beskriver de 2 mulige modeller

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev, særudgave 20. december 2011 Til alle ansatte, elever og forældre Ny ledelsesstruktur for skolerne i Holbæk Kommune er på plads Holbæk Kommune er godt i gang med at gennemføre

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Kommuner med arbejdstidsaftale 2005 I alt har 24 kommuner og 358 folkeskoler en arbejdstidsaftale fra 2005 (2005-aftalen). Den gennemsnitlige andel

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Inspiration til. ressourcestyring på folkeskoleområdet

Inspiration til. ressourcestyring på folkeskoleområdet Inspiration til ressourcestyring på folkeskoleområdet 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Del 1: Styringsnøgletal om anvendelsen af det undervisende personales arbejdstid 5 Politisk ønske om opfølgning på

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S)

Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S) S 4190 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på spørgsmål nr. S 4190 af 17. april 2007 stillet af Bjarne Laustsen (S) 25. april 2007 J.nr. 07-203-16 Spørgsmål:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Opgavefordeling og opgaveoversigt Jf. OK bilag

Opgavefordeling og opgaveoversigt Jf. OK bilag Planlægningsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere i Folkeskolen, Børnespecialcenteret, Undervisningstilbud under 10. klassecenteret og CSU i Holbæk kommune i skoleåret 2017-18 Nærværende planlægningsgrundlag

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Delrapport om analyse af folkeskolelærernes arbejdstid. - kortlægning af arbejdstiden 2005/2006

Delrapport om analyse af folkeskolelærernes arbejdstid. - kortlægning af arbejdstiden 2005/2006 Delrapport om analyse af folkeskolelærernes arbejdstid - kortlægning af arbejdstiden 2005/2006 Udvalget om analyse af folkeskolelærernes arbejdstid Finansministeriet, Undervisningsministeriet, Kommunernes

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013

Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013 Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013 Målsætninger Den overordnede målsætning for udvikling på erhvervsområdet i Holbæk Kommune er at skabe bedre rammer for erhvervslivet,

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,

Læs mere

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 2 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Kommuner med arbejdstidsaftale 2008 I alt har 74 kommuner og 1.131 folkeskoler en arbejdstidsaftale fra 2008 (2008-aftalen). Den gennemsnitlige andel

Læs mere

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne.

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne. Kredsudsendelse Bilag 1. Bemærkninger til arbejdstidsaftale 2008. Aftalen er vedlagt som bilag til denne kredsudsendelse Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL.

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL. Aftalen skabet rammer for at medarbejdernes kompetencer, viden og ressourcer på bedste vis Folkeskolereformen stiller krav til en mere varieret skoledag med en vekselvirkning mellem forskellige Ram m eaftal

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 PLATANVEJ, HOLBÆK JERN B PLAT A NVEJ ANEV EJ DAM PMØ L LEV EJ VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid.

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Afrapportering af denne indikator indgår både i Udviklingskontrakten og Ressourceregnskabet.

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Aftalt mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssels Lærerkreds gældende implementering af Lov 409 og bilag

Læs mere

Praktisk vejledning til skoler

Praktisk vejledning til skoler Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af personalets arbejdstid (ressourceforbrug) til Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler skal indberette?...

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Disse oplysninger er indsamlet nu, hvor KLK har analyseret lærernes arbejdstid på kommunens skoler i en særskilt rapport.

Disse oplysninger er indsamlet nu, hvor KLK har analyseret lærernes arbejdstid på kommunens skoler i en særskilt rapport. Økonomiforvaltningen Børne og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til: BUU og ØU Opsummering af KLKrapport vedr. lærernes arbejdstid 08082006 Sagsnr. 305011 Dokumentnr. 1879900 Da KLKrapporten vedr. folkeskoleområdet

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid Notat Den 24. februar 2014 Journal nr. 163-2013-22644 Dokument nr. 163-2014-25919 Til Kommunalbestyrelsen Fra Børne- og Kulturforvaltningen Folkeskolereform og arbejdstid Lærere på Herlev Byskole, Kildegårdskolen,

Læs mere

Temakursus april 2015

Temakursus april 2015 Temakursus april 2015 Kl. 13.30: Velkommen Politisk vurdering af forhandlingsforløb og resultat Kl. 13.45: OK 15 Præsentation af de 2 forlig Løn, 6. ferieuge, arbejdstid mv. Kl. 15.00: Opsamling, debat

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 1a. Det er ledelsens ansvar ved opgavefordeling og udarbejdelsen af opgaveoversigten

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Vedrørende børnehaveklasselederes og læreres arbejdstid Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune Udarbejdet for skoleåret 2015/16 Indledning Nærværende administrationsgrundlag

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn og Unge sekretariatet November 2010 Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn fra Slotsparkens vuggestue 2008 samt regler for forældrearrangerede

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Pkt. 64 Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Sagsnr. 243463 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper

Læs mere