D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30"

Transkript

1 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober 2012 og den 20. december 2012 Drøftelse: 3. Byggeri af ny skole a) Orientering om rumprogram b) Drøftelse af overslag over økonomi, inklusive rentefølsomhedsberegninger c) Drøftelse af byggeproces, herunder bedømmelseskomite og processen omkring valg af projekt/totalentreprenør d) Orientering om ekspropriationsforretning på Hedeager Budget 2013 Likviditetsbudget og balance 5. Drøftelse af resultatlønskontrakt for skolens direktør a) Drøftelse af resultatlønskontrakt som begreb/styringsredskab b) Drøftelse af resultatlønskontrakt 2013 og indsatsområder for resultatlønskontrakt Drøftelse af frafald for skolens uddannelser Rapport om behov for velfærdsuddannede i Region Midtjylland Orienteringer: 8. Formandens beretning a) Orientering om rekrutteringsforløbet i forbindelse med ansættelse af ny direktør 9. Skolelederens beretning a) Status vedr. til- og afgang af personale i perioden 20. december 2012 til 1. februar 2013 b) Orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet den 20. december 2012 c) Orientering om medarbejdertrivselsundersøgelse i 2012 d) Ny rygepolitik på skolen pr. 1. marts Eventuelt 1

2 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl februar 2013 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møder i bestyrelsen den 30. oktober 2012 og 20. december 2012 Bilag /. Vedlagt: Referat fra møde/seminar i bestyrelsen den 30. oktober Bilag /. Vedlagt: Referat fra møde i bestyrelsen den 20. december DRØFTELSE: 3. Byggeri af ny skole a) Orientering om rumprogram Der gives en orientering på mødet. b) Drøftelse af overslag over økonomi, inklusive rentefølsomhedsberegninger På bestyrelsesmødet den 20. december 2012 blev fremlagt overslag over byggeomkostninger ved byggeri af m 2 på samlet kr. 139,5 mio., hvortil kommer køb af grund på kr. 40 mio. Fratrukket tilskud fra ministeriet medførte dette overslag et finansieringsbehov på kr. 132 mio. mod oprindeligt finansieringsbehov på kr. 112 mio. Bestyrelsen takkede for overslaget, men bad om et formindsket overslag til næste møde og bad herudover om en rentefølsomhedsberegning. Udgangspunktet for ny beregning af finansieringsbehov er: Omkostning Bemærkning Køb af grund 38,1 mio. Kr. 40 mio. fratrukket det forventede erstatningsbeløb på kr. 1,948 mio. for afgivelse af jord til letbanen Byggeomkostninger, 120,0 mio. Byggeri af m 2. Omkostninger er inklusive udvendige arealer, tilslutningsafgifter. Øvrige udgifter 10,0 mio. Inklusive flytteomkostninger, advokat- og bygherrerådgivning, byggekreditomkostninger Samlet udgift 168,1 mio. Tilskud fra ministeriet 47,8 mio. Finansieringsbehov 120,3 mio. 2

3 Bilag /. Vedlagt: Rentefølsomhedsberegninger. Ud over finansieringsbehov på kr. 120 mio. er der foretaget rentefølsomhedsberegninger for finansieringsbehov på kr. 130 mio. Der er foretaget beregninger ud fra 100 % fastforrentede 30 års lån på rentesatser på 4 og 5 %. Beregningerne viser, at med et lånebehov på kr. 120 mio. og selv med en rentestigning til 5 % på 100 % fastforrentede lån, vil det forventede bygningstaxameter i 2016 kunne finansiere de bygningsrelaterede udgifter (ydelser + ejendomsskat). Med et lånebehov på kr. 130 mio. og rentestigning til 5 %, vil de bygningsrelaterede udgifter andrage kr. 9 mio., hvilket også finansieres af det forventede bygningstaxameter på kr. 9,5 mio. En belåningsprofil med fordeling på 75/25 mellem faste og variable lån vil alt andet lige indebære en lavere ydelse end de angivne, da den variable rente vil være mindre. Da det fremtidige niveau for F1- eller F3-renten imidlertid ikke kan forudsiges, er der ikke foretaget beregninger for en belåningsprofil med 75/25 fordeling. Ud over disse beregninger er også vedlagt de beregninger, der blev fremlagt på sidste bestyrelsesmøde, som viser huslejeudgifter/ydelse i 2016 ved lån på hhv. kr. 122 og 132 mio. med det nuværende renteniveau. Den endelige finansiering lægges fast på et senere bestyrelsesmøde. Overslag over økonomi drøftes og rentefølsomhedsberegninger drøftes. c) Drøftelse af byggeproces, herunder bedømmelseskomite og processen omkring valg af projekt/totalentreprenør I februar 2013 offentliggøres byggeriet til prækvalifikation i EU-udbud, udvælgelse af tilbudsgivere sker i slutningen af marts, frist for licitationen er i slutningen af juni, mens bedømmelse og indstilling om valg af projekt sker i august Bilag /. Vedlagt er plan over den samlede byggeproces. I forbindelse med valg af projekt indstilles det, at der nedsættes en bedømmelseskomite, som består af: 3 medlemmer fra bestyrelsen 3 repræsentanter fra skolen 2 fagdommere Sammensætning af bedømmelseskomite drøftes. d) Orientering om ekspropriationsforretning på Hedeager 33 Skolen har den 16. januar 2013 deltaget i ekspropriationsforretning vedrørende afståelse af et areal på 2850 m 2 til den kommende letbane. Da arealet udgør ca. 10,5 % af det samlede areal på m 2, havde skolen fremsat krav om erstatning på kr I sit krav gjorde skolen gældende, at købsprisen på 40 mio. kr. byggede på en vurdering af markedsværdien i området, som og- 3

4 så er påvirket af forventninger til den kommende letbane, og at kravet er beregnet ud fra det forholdsmæssige værditab som følge af ekspropriationen. Skolen fik på dagen mundtligt fra ekspropriationskommissionen besked om, at erstatningsbeløbet vil udgøre ca. kr Kommissionen gjorde gældendes, at stigende grundpriser som følge af forventninger til beliggenhed ikke kan indregnes i erstatningsbeløbet. 4. Budget 2013 Likviditetsbudget og balance På bestyrelsesmødet 20. december 2012 blev skolens budget for 2013 godkendt for så vidt angår driftssiden. Bestyrelsen ønskede derudover fremlæggelse af likviditetsbudget og balance. Bilag /. Vedlagt: Likviditetsbudget Bilag /. Vedlagt: Balance pr Likviditetsbudget/balance fremlægges til beslutning. 5. Drøftelse af resultatlønskontrakt for skolens direktør a) Drøftelse af resultatlønskontrakt som begreb/styringsredskab På bestyrelsesmødet den 20. december 2012 ønskede Palle Herskind Jørgensen, at formålet med resultatlønskontrakten for skolens direktør drøftes i bestyrelsen. Han mente, at man i stedet for de årlige forhandlinger kunne konvertere resultatlønnen til en højere løn til direktøren og stillede spørgsmål ved kontraktens funktion som styringsredskab, når forudsætningerne for udbetaling hurtigt kan ændre sig. Det blev aftalt at sætte en generel drøftelse af resultatlønskontrakten på dagsordenen inden indgåelse af kontrakt for Bilag /. Vedlagt: Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt. Ministeriet for Børn og Undervisning december Følgende overordnede formål fremgår af bemyndigelsen til resultatlønskontrakt: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater Den maksimale udbetaling er i forhold til kontrakten for 2013 på kr fordelt på en basisramme på og en ekstraramme på kr Resultatlønskontrakten som styringsredskab drøftes. b) Drøftelse af resultatlønskontrakt 2013 og indsatsområder for resultatlønskontrakt for 2013 Det indstilles, at der indgås resultatlønskontrakt med skolens direktør. Det indstilles videre, at der er fokus på følgende indsatsområder: 1. Økonomi opnåelse af overskudsgrad på 3 % før byggeomkostninger 2. Nedgang i forbrug af lærerårsværk pr. 100 årselever sammenlignet med forbruget i Øgede AMU-/efteruddannelsesaktiviteter 4

5 4. Øget fastholdelse 5. Øget samarbejde med VIA aftale om samarbejde om konkrete serviceområder/brug af fælles faciliteter 6. Succesfuld implementering af skolens strategi Udvikling af nye uddannelser: Det er i løbet af 2013 afklaret med det lokale arbejdsmarked, at der er behov for ny uddannelse (Sundhedsentreprenør som en mulighed). Forberede nye skole på øget brug af velfærdsteknologi: Indgåelse af partnerskaber med kommuner Det drøftes, om der skal indgås resultatlønskontrakt for skolens leder. Indsatsområder drøftes. 6. Drøftelse af frafald for skolens uddannelser Forløbsstatistikken, som skal bruges til afrapportering af handlingsplan for øget gennemførelse 2012 og som skal være baggrund for handlingsplanen for 2013, er nu kommet fra UNI-C Resultatet for skolen ser således ud: Afbrud efter 6 måneder for elever optaget Resultat Resultat Måltal Grundforløbet 17,37 % 22,67 % 8 % Hovedforløb samlet 18,27 % 15,95 % 8 % Social- og sundhedshjælperuddannelsen 24,07 % 20,16 % 11,5 % Social- og sundhedsassistentuddannelsen 7,93 % 8,81 % 7,5 % Pædagogisk assistentuddannelse 7,69 % 8,73 % 8,0 % Handlingsplan for øget gennemførelse bliver i år underlagt nyt koncept og skal først afleveres den 15. april. Skolen modtager det nye koncept i slutningen af februar. Frafaldstal og skolens udfordringer i den forbindelse drøftes. 7. Rapport om behov for velfærdsuddannede i Region Midtjylland På bestyrelsesmødet 20. december 2012 blev der orienteret om, at rapport om behov for velfærdsuddannede i Region Midtjylland var i færd med at blive færdiggjort. Det blev aftalt, at tage den endelige rapport op i bestyrelsen. Bilag /. Vedlagt: Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland. Hovedrapport. Bilag /. Vedlagt: Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland. Pixi-rapport. Rapportens resultater drøftes, herunder vurdering fra bestyrelsesmedlemmer af rapportens betydning for skolen. ORIENTERINGER: 8. Formandens beretning a) Orientering om rekrutteringsforløbet i forbindelse med ansættelse af ny direktør 5

6 9. Skolelederens beretning a) Status vedr. til- og afgang af personale i perioden 20. december 2012 til 1. februar Periode Tilgang Afgang 20. december februar ) 1,6 2) 31. august december ,19 2,35 Note 1) 1 årsværk til Social- og Sundhedsuddannelsen, underviser. 1 årsværk til Team studiestøtte, tidsbegrænset til 20. december Note 2) 0,6 årsværk fra Social- og Sundhedsuddannelsen. 1 årsværk fra Grundforløbene. b) Orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet den 20. december 2012 Grundforløb Januar 2013 Grundforløb for voksne med dansk som andetsprog Januar 2013 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2013 Forventet: 25 Forventet: 192 Forventet: 51 Optaget:82 Optaget: 29 Optaget: 189 Optaget: 51 Antal ansøgere: 109 Antal ansøgere: 43 Antal ansøgere: 266 1) Antal ansøgere: 236 1) Af ansøgerne til social- og sundhedshjælperuddannelsen har 61 ansøgere trukket deres ansøgning/trukket sig efter studiestart, 8 elever har fået afslag, 8 er overført til et senere optag. c) Orientering om medarbejdertrivselsundersøgelse i 2012 I januar 2012 aftalte skolens samarbejdsudvalg retningslinjerne for måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, som ifølge retningslinjerne skal gennemføres hvert andet år. Formålet med målingerne er bidrag til at skabe trivsel til gavn for den enkelte medarbejder og opgaveløsningen. Målingerne skal også give ledere og medarbejdere indsigt i arbejdsklimaet og skal anvendes som værktøj til dialog, udvikling og forbedringer af arbejdsklimaet. Det blev aftalt, at skolens trivselsmålinger skal tage udgangspunkt i en anerkendende tilgang og dialogbaserede metoder. Efterfølgende nedsattes styregruppe for den aktuelle trivselsmåling med repræsentanter fra ledelse og medarbejdere. Inspireret af Videncenter for Arbejdsmiljø gennemførtes hen over sommeren 2012 en dialogbaseret trivselsmåling. Det blev aftalt, at procesuddannede og -trænede medarbejdere fra skolens afdeling for Efter- og Videreuddannelse skulle gennemføre trivselsmålingen, som foregik i de enkelte team. 6

7 Som afslutning på trivselsmålingen er der udarbejdet en samlet skolerapport, suppleret med referater fra de enkelte teams. Bilag /. Vedlagt: Sammenskrivning af resultat af trivselsmålingen Skolerapporten er, i henhold til, hvad der er fastsat i som ramme for trivselsmålingen, udarbejdet ud fra en anerkendende vinkel, hvorfor der fremhæves forhold der er trivselsskabende og som man ønsker mere af i forhold til ledelse, teamsamarbejdet, struktur, arbejdsopgaver fysiske rammer og kompetenceudvikling. Det er herefter hensigten, at ledere og medarbejdere drøfter hvordan der i højere grad kan arbejdes hen imod de forhold der ses som trivselsfremmende. I forhold til udvikling af trivsel og arbejdspladsen, angiver rapporten hvad der bør være i fokus for den enkelte, gruppen, ledelse og organisationen som sådan. Det er direktionens opfattelse, at trivselsmålingen danner et godt udgangspunkt for skolens udvikling. Skolerapporten angiver ønske om opmærksomhed på, hvad den enkelte skal bidrage med, hvad der skaber det gode teamarbejde, og det fremgår, at ledelse er at arbejde i et felt mellem frihedsgrader, struktur, medarbejderindflydelse og tydelige retningslinjer Ved udgangen af februar 2013 modtager skolens direktion den første afrapportering af, hvordan der i de enkelte afdelinger/funktionsenheder arbejdes med at udvikle handlingsplaner med afsæt i den gennemførte trivselsmåling. d) Nye rygpolitik på skolen pr. 1. marts 2013 Skolens område bliver helt røgfrit fra 1. marts Som på langt de flest ungdomsuddannelser i Århus bliver det fra 1. marts ikke længere tilladt at ryge på skolens matrikel. Den nye rygepolitik gælder både elever og ansatte, og ligger i naturlig forlængelse af lignende tiltag hos både kommuner og andre uddannelsesinstitutioner. Den nye politik bliver fulgt op af eventdag, som markerer starten på den nye politik, af indsats i sundhedscafé, af rygestopkurser for elever og ansatte, quit-coaches o.a. For at skabe sociale alternativer til rygning vil der ske ændringer i det fysiske miljø, så rygeområderne i højere grad erstattes af hyggekroge og mulighed for aktiviteter ude og inde, som kan erstatte røgen som socialt samlingspunkt. 10. Eventuelt 7

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere