Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund"

Transkript

1 Rapportering 2014 Captia sag Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk sammenfatning... 2 Driftsudgifter... 3 Bruttoliste over ansøgte tillægsbevillinger... 6 Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret... 7 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret... 7 Kultur- og Fritidsudvalget... 8 Børne- og Skoleudvalget... 8 Socialudvalget... 9 Økonomiudvalget Finansiering og NESA midler Side 1

3 Indledning Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2014 og en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer forelægger ØKONOMI den økonomiske rapportering for 2. kvartal 2014 til godkendelse. Kvartalsrapporteringen/halvårsregnskabet forelægges i august 2014 fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kvartalsrapporteringen udgør samtidig kommunens halvårsregnskab, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Økonomisk sammenfatning Strukturelt resultatbudget 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Genbevilling: Korrigeret Ansøgning Genbevilling: Forventet indtægter angives med "-" budget 2014 budget 2014 Overførsler fra budget 2014 tillægsbevillinger Forventet overførsel Regnskab (excl. genbev.) 2013 til 2014 fra 2014 til Det skattefinansierede område Skatter , ,1 0, ,1 8,0 0, ,1 Tilskud og udligning 1.202, ,5 0, ,5-0,3 0, ,2 Renter (netto - ekskl. NESA) -2,8-2,8 0,0-2,8 1,1 0,0-1,7 Finansiering i alt , ,4 0, ,4 8,8 0, ,6 Driftsudgifter (serviceudgifter) 3.090, ,6 112, ,8 2,1-112, ,7 Driftsudgifter (øvrige udgifter) 759,3 748,3 0,0 748,3 0,0 0,0 748,3 Afdrag på lån 28,2 28,2 0,0 28,2 0,0 0,0 28,2 Strukturelt driftsresultat -161,8-164,3 112,2-52,1 10,9-112,2-153,4 Anlægsudgifter 330,7 419,6 216,4 636,0 0,0-107,1 528,9 Resultat skattefinansieret område 168,9 255,3 328,6 583,8 10,9-219,3 375,5 Resultat af forsyningsvirksomheder 93,0 187,0 18,7 205,7 0,3-1,9 204,1 - Forsyningsvirksomheder - drift -8,7-1,7 1,9 0,2 0,3-1,9-1,4 - Forsyningsvirksomheder - anlæg 101,7 188,6 16,8 205,5 0,0 0,0 205,5 Øvrige finansposter -106,1-297,4-167,6-465,0 0,0 0,0-465,0 - Balanceforskydninger (netto) 3,7-80,3-7,9-88,2 0,0 0,0-88,2 - Låneoptagelse -109,8-217,1-159,7-376,8 0,0 0,0-376,8 NESA-midler -75,0-76,6 0,0-76,6-3,4 0,0-80,0 Finansieringsoverskud (- = forøgelse af kasseb.) 80,8 68,2 179,7 247,9 7,8-221,2 34,6 Forbrug af kassebeholdningen 80,8 0,0 34,6 Forøgelse af kassebeholdningen 0,0 Likviditet primo ,0 Forventet likviditet ultimo ,2 258,4 Likviditetsforventning ultimo 2014 Den forventede likviditet ultimo 2014 skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre 258,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 46,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetlagte på 212,2 mio. kr. Likviditetsudviklingen fremgår af det strukturelle resultatbudget ovenfor. Finansposter Det korrigerede budget og regnskab er påvirket af købet af Copenhagen International School. Købet er optaget som en anlægsudgift i 2014, men da 2. rate af betalingen tidligst forfalder i 2016 medfører købet samtidigt en hensættelse under Balanceforskydninger. Samlet medfører forskydningerne ingen påvirkning af likviditeten. Både udgiften i 2014 til 1. rate og udgiften i 2016 til 2. rate vil blive finansieret af Nesa-beholdningen, jf. beslutningen fra Kommunalbestyrelsen i junimødet. Side 2

4 Tidsforskydninger af kommunens låneoptagelse i forbindelse med ældreboligbyggeri og fjernvarmeudbygningen er bestemmende for udviklingen i de finansielle poster og dermed for skønnet over likviditeten pr. 31. december Der er i alt overført lånebeløb på ca. 160 mio. kr. fra 2013 til 2014, herunder 122 mio. kr. vedrørende lånefinansiering af ældreboligerne på Jægersborghave. Langt hovedparten af anlægsudgifterne til Jægersborghave er afholdt i 2013, mens låneprovenuet er overført til kommunens kassebeholdning i juni Låneoptagelsen er således en betydelig forklaring på den styrkede likviditet i kvartalsrapporteringen i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Driftsudgifter I forbindelse med halvårsregnskabet skønnes kommunens serviceudgifter at andrage 3.100,7 mio. kr., hvilket er 10,6 mio. kr. højere end det vedtagne budget og ca. 2,1 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Den løbende vurdering af det forventede regnskab - servicerammen Feb Mar Apr Maj Juni mio. kr. Oprindeligt budget 3.090, , , , ,1 Korrigeret budget 3.090, , , , ,6 Forventet regnskab 3.098, , , , ,7 Afvigelse ml serviceramme og forventet regnskab -8,1-8,5-8,5-8,5-10,6 Modsatrettet forventes forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne (øvrige udgifter) at blive 748,3 mio. kr.. eller knap 11 mio. kr. under det oprindelige budget. Mindreforbruget kan primært henføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (kontante ydelser og revalidering) samt Børne- og Skoleudvalget vedr. teknisk omlægning af 41/44, jf. præcisering fra Rigsrevisionen i samråd med Socialministeriet vedr. aflastning i hjemmet. Den løbende vurdering af det forventede regnskab - øvrige udgifter Feb Mar Apr Maj Juni mio. kr. Oprindeligt budget 759,3 759,3 759,3 759,3 759,3 Korrigeret budget 759,3 759,3 748,3 748,3 748,3 Forventet regnskab 747,5 748,4 748,3 748,3 748,3 Afvigelse mellem budget og forventet regnskab 11,8 10,9 11,0 11,0 11,0 Samlet set er der tale om en meget stabil vurdering af driftsudgifterne til og med juni For det brugerfinansierede område forventes nettoforbruget at udgøre -1,4 mio. kr. i modsætning til et oprindeligt budgetlagt niveau på -8,7 mio. kr. Sammenholdes den aktuelle vurdering med det korrigerede budget på -1,7 mio. kr. er der tale om en beskeden afvigelse på 0,3 mio. kr. Økonomitabel over forventet regnskab, driftsudgifter. Nedenfor er illustreret det forventede regnskab 2014 pr. 30. juni pr. udvalg/målområde fordelt på serviceudgifter, forsørgelses- og beskæftigelsesudgifter (øvrige udgifter) samt Forsyning. Afvigelsen mellem korrigeret nettobudget incl. Forsyning på 3.845,2 mio. kr. og forventet regnskab på 3.847,6 mio. kr. afspejles i områdernes ansøgninger om tillægsbevillinger senere i notatet. Det korrigerede nettobudget i oversigten er incl. godkendte tillægsbevillinger pr. 1. kvartal (TB1) og excl. genbevillinger fra 2013 til Side 3

5 Side 4

6 Mio. kr. Mio. kr. ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 30. JUNI 2014 / halvårsregnskab Anlæg Det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 er byggestyrernes estimater ud fra en vurdering af deres konkrete anlægsprojekter. Periodiseringen i graferne er baseret på forbrugsmønsteret a. Forsyningsområdet: Det korrigerede budget på forsyningsområdet udgør 205,5 mio. inkl. genbevillinger pr. 30. juni Det forventede regnskab pr. 30. juni udgør 205,5 mio. kr. således at det korrigerede budget forventes forbrugt. De samlede forsyningsinvesteringer vedrører fjernvarmeudbygningen, indkøb af affaldsbeholdere samt genbrugsstationen. Der er pr. 30. juni forbrugt 129,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 63 % af det forventede regnskab. Den høje forbrugsprocent skyldes, at projekterne Udbygningen af fjernvarme fase 1 og Udbygningen af fjernvarme fase 2 fortsætter fra tidligere år. Fase 1 forventes afsluttet i løbet af sommeren Fase 2 forventes også delvist afsluttet i løbet af sommeren Fase 2 etape 2.6 til 2.10 forventes udført i perioden 2015 til Akkumuleret anlægsforbrug - set i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab pr Forsyningsområdet Korrigeret budget 2014 fordelt som gennemsnitligt forbrugsmønster Forventet regnskab 2014 fordelt som gennemsnitligt forbrugsmønster Akkumuleret faktisk forbrug ,9 36,2 51,7 73,2 110,1 129,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 6,5 12,5 17,8 31,0 49,0 66,5 86,0 113,2 131,5 152,2 170,2 199,2 205,5 6,5 12,5 17,8 31,0 49,0 66,5 86,0 113,2 131,5 152,2 170,2 199,2 205,5 Sup p. b. Skattefinansieret område: Det korrigerede budget på det skattefinansierede området udgør pr. 30. juni 2014 i alt 636,0 mio. kr. inkl. genbevillinger fra Det forventede regnskab udgør 528,9 mio. kr. Investeringerne vedrører bl.a. Gentofte Sportspark, ældreboliger, ejendomsrenovering, vejvedligeholdelse mv. samt køb af Copenhagen International School. Der er pr. 30. juni forbrugt 106,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 20 % af det forventede regnskab. Akkumuleret anlægsforbrug - set i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab pr Skattefinansieret område Korrigeret budget 2014 fordelt som gennemsnitligt forbrugsmønster Forventet regnskab 2014 fordelt som gennemsnitligt forbrugsmønster Akkumuleret faktisk forbrug ,2 17,2 38,6 56,4 81,1 106,6 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supp. 28,0 60,1 98,8 140,8 183,0 236,5 286,7 341,4 397,8 449,7 507,1 577,9 636,0 23,3 50,0 82,2 117,1 152,2 196,7 238,4 283,9 330,8 374,0 421,7 480,6 528,9 Side 5

7 Bruttoliste over ansøgte tillægsbevillinger/neutrale budgetomplaceringer. Samlet oversigt over de enkelte målområders/udvalgs ansøgninger om tillægsbevillinger samt udgiftsneutrale budgetændringer med en samlet nettovirkning på 7,847 mio. kr. Ændringerne er specificeret fra næste side og frem i notatet. Side 6

8 De enkelte udvalgs ansøgninger. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret (i kr.) Ansøgning om tillægsbevillinger (anlæg). Målområde 32 - Park og vej Målområde 36 - Klima, Natur og Miljø I alt Ansøgninger i alt, Teknik- og Miljøudvalget, skattefinanisieret serviceudgifter øvrige udgifter Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret Ansøgning om tillægsbevillinger (anlæg) På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2014, pkt. 6, blev der anlægsbevilget 11,810 mio. kr. til renovering af fortove Der har vist sig et yderligere behov for midler til fortovsrenoveringen 2014, så der søges en udgiftsneutral omplacering på 0,590 mio. kr. fra Belægningsstrategi til Renovering af fortove Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret (i kr.) Ansøgning om tillægsbevillinger (drift). Målområde 30 - Forsyning I alt Ansøgninger ialt, Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret serviceudgifter øvrige udgifter Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret Ansøgning om tillægsbevillinger (drift) Målområde 30 Forsyning Affald og Genbrug tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. Indførelsen af det nye affaldssystem har bevirket, at enkelte borgere har kunnet nednormere deres behov for volumen(antal skraldespande) til restaffald, idet en del af affaldet fremover bliver indsamlet som genanvendeligt affald. Da opkrævningen af renovationsgebyret styres af det tilmeldte volumen(antal skraldespande) restaffald, forventes konsekvensen af disse nednormeringer at bevirke en på 2,3 mio.kr. Derudover en mindreudgift på 2,0 mio. kr. på storskraldordningen, idet omfanget af indsamlet storskrald er mindre end oprindeligt forudsat ved budgetlægningen. Side 7

9 Kultur- og Fritidsudvalget serviceudgifter (i kr.) Ansøgning om finansielt neutrale budgetomplaceringer. Målområde 38 - Idræt og Fritid I alt øvrige udgifter Ansøgninger i alt, Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger Kultur- og Fritidsudvalget Ansøgning om finansielt neutrale budgetomplaceringer. Målområde 38 Idræt og fritid Der søges budgetomplaceret 0,140 mio. kr. fra målområde Skole og Fritid til aflønning af administrativt personale under målområde idræt og fritid. Overførslen vedrører sekretæropgaver for PSS (Platform for Strategisk Skoledelse) m.m. Børne- og Skoleudvalget serviceudgifter (i kr.) Ansøgning om finansielt neutrale budgetomplaceringer. Målområde 42 - Skole og Fritid Målområde 44 - Dagtilbud for småbørn Målområde 46 - Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge I alt Ansøgninger i alt, Børne- og Skoleudvalget øvrige udgifter Bemærkninger til Børne- og Skoleudvalget Ansøgning om finansielt neutrale budgetomplaceringer. Målområde 42 Skole og Fritid. Der søges budgetomplaceret i alt 0,713 mio. kr. fra Skole og Fritid fordelt med 0,573 mio. kr. til indretningen af tandklinik under målområdet Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge (BOS) samt 0,140 mio. kr. til aflønning af administrativt personale under målområde Idræt og Fritid. Overførslen vedrører sekretæropgaver for PSS (Platform for Strategisk Skoledelse) m.m. Målområde 46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Til indretning af tandklinik søges budgetomplaceret 0,573 mio. kr. fra målområde Skole og Fritid til målområde Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. Side 8

10 Socialudvalget (i kr.) Ansøgning om tillægsbevillinger (drift). serviceudgifter øvrige udgifter Målområde 50 - borgere med handicap (drift) I alt Ansøgning om finansielt neutrale budgetomplaceringer Målområde 50 - borgere med handicap (drift) I alt Ansøgninger i alt, Socialudvalget Bemærkninger til Socialudvalget Ansøgning om tillægsbevillinger (drift) Målområde 50 - Borgere med handicap (drift). Antallet af Gentofteborgere på længerevarende botilbud er faldende, hvorfor der søges om en tillægsbevilling på -2,5 mio. kr. Modsatrettet er der en stigende efterspørgsel efter midlertidig botilbud og forebyggende indsats og der søges således om en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. Den samlede nettovirkning af ansøgningerne indenfor målområdet er lig nul. Ansøgning om finansielt neutrale budgetomplaceringer. Målområde 50 - Borgere med handicap (drift). Der søges budgetomplaceret 0,370 mio. kr. fra målområde Borgere med handicap til aflønning af administrativt personale under målområde Politisk ledelse, administration m.v. (ØU) Overførslen vedrører handicapinitiativer finansieret af Puljen til svage grupper. Side 9

11 Økonomiudvalget serviceudgifter (i kr.) Ansøgning om tillægsbevillinger (drift) Politisk ledelse, administration m.v I alt øvrige udgifter Ansøgning om finansielt neutrale budgetomplaceringer Politisk ledelse, administration m.v I alt Ansøgninger i alt, Økonomiudvalget Bemærkninger til Økonomiudvalget Ansøgning om tillægsbevillinger (drift) Målområde 56 - Politisk ledelse, administration m.v. Det faste vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen er forhøjet til kr. årligt fra 1. juli (Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv) Der søges om en tillægsbevilling på 175 t.kr til dækning af merudgiften i Tilsvarende korrektion foretages via budgetforslaget Oprettelsen af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget medfører øgede udgifter til vederlag på kr. årligt. Ændringen af Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt, hvor der indføres vederlag til næstformænd i udvalgene og vederlag til enkelte formænd er blevet forhøjet, medfører merudgifter til vederlag på yderligere kr. årligt. De samlede udgifter til vederlag mv. forventes at udgøre 5,3 mio.kr. Budgettet udgør 5,1 mio.kr., hvorfor der søges om en tillægsbevilling på 200 t.kr. i 2014, dvs. at restbeløbet finansieres indenfor den eksisterende ramme. Tilsvarende korrektion søges på budgetforslaget Kontanthjælpsreformen medfører en række nye administrative opgaver i jobcenteret, da der bl.a. skal afholdes flere samtaler med borgerne. Den nye arbejdsmarkedsydelse medfører flere administrative opgaver i Ydelsescenteret som følge af, at der skal afholdes flere samtaler med borgerne. På den baggrund søges om en tillægsbevilling på t.kr. til Job og Ydelser. Merudgifterne er kompenseret via bloktilskuddet. Tilsvarende korrektion foretages via budgetforslaget Ansøgning om finansielt neutrale budgetomplaceringer Målområde 56 - Politisk ledelse, administration m.v. På baggrund af tidligere års indtægtsniveau vurderes det, at IT s indtægter ved internt videresalg af IT-udstyr i 2014 vil udgøre 6,0 mio.kr. Der søges derfor om at forhøje indtægtsbudgettet med t.kr. i IT, således at indtægtsbudgettet herefter udgør 6,0 mio.kr. Udgiftsbudgettet forhøjes tilsvarende hvorfor IT s samlede nettobudget derfor ikke ændres. Der søges om at overføre 1,0 mio.kr. fra bevilling til Kompetencefonden til tjenestemandspensioner. Gentofte Kommunes bidrag til Kompetencefonden afregnes som en andel af de samlede lønsummer og den forudsatte pulje på 1,0 mio.kr. kommer derfor ikke i anvendelse. Der forventes derimod merudgifter til tjenestemandspensioner, og midlerne foreslås derfor omprioriteret hertil. Udgifterne til tjenestemandspension er stigende, og der forventes yderligere korrektioner hertil pr. 30/9. Der søges budgetomplaceret 0,370 mio. kr. fra målområde Borgere med handicap (SU) til målområde Politisk ledelse, administration m.v.. Overførslen vedrører handicapinitiativer finansieret af Puljen til svage grupper. Side 10

12 Finansiering og NESA-midler Ansøgning om tillægsbevillinger. Finansiering, herunder renter ekskl. NESA NESA-midler I alt Bemærkninger til finansiering og NESA-midler Ansøgning om tillægsbevillinger Renteafkast NESA, på 3,4 mio. kr. Afkastet fra NESA-midlerne forventes nu til at blive 7,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 4 mio. kr. Der søges således om en på 3,4 mio.kr. Merindtægten skyldes periodisering af renteindtægter fra 2013 til 2014 på i alt 2,3 mio. kr., en realiseret kursgevinst på 0,7 mio. kr., samt omkring 0,4 mio. kr. i forventet merrenteindtægt i forhold til vurderingen på budgetlægningstidspunktet. Dækningsafgift af erhvervsejendomme, på 8 mio. kr. Der skønnes en vedr. dækningsafgift af erhvervsejendomme på 8 mio. kr. ift. det oprindelige budget som er på 70 mio. kr.. Det lavere provenu skyldes tilbagebetaling af dækningsafgift vedr. erhvervsejendomme. Primært vedrørende to ejendomme, som har fået nedsat tidligere års vurderinger (hertil kommer rentegodtgørelse se nedenfor). Tilbagebetalingen vedr. ejendomme på Tuborg Parkvej (for skatteårene ) og på Strandvejen (for skatteårene ) efter klagemyndighedens afgørelse. Betaling af rentegodtgørelse vedr. tilbagebetaling af dækningsafgift af erhvervsejendomme, merudgift på 1,1 mio. kr. Som følge af tilbagebetaling af dækningsafgift (se ovenfor) har kommunen betalt rentegodtgørelse på 1,1 mio. kr. Der søges derfor om 1,1 mio. kr. til dækning af udgiften. Bloktilskud, Midtvejsregulering, 4,644 mio. kr. Bloktilskuddet er, som følge af ændrede af opgaver mv. (DUT-princippet) forøget med 352 mio. kr. i 2014 på landsplan. Gentofte Kommunes andel heraf udgør 4,644 mio. kr. dvs. der søges om en på 4,644 mio. kr. Reguleringen afregnes i sidste kvartal af Beskæftigelsestilskud, Midtvejsregulering, merudgift 4,372 mio. kr. I kommunens oprindelige budget 2014 er der budgetteret med et beskæftigelsestilskud fra staten på i alt 107,5 mio. kr., heraf er der indregnet en positiv midtvejsregulering på 3,652 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriets har - på baggrund af det seneste skøn over udviklingen ledigheden på landsplan (fra maj 2014) - udmeldt, at Gentofte Kommunes beskæftigelsestilskud vil blive nedreguleret med i alt 0,720 mio. kr. (vedr. efterregulering for 2013 og midtvejsregulering for 2014). Dvs. der søges om en tillægsbevilling på udgift 4,372 mio. kr. Reguleringen afregnes i sidste kvartal af Side 11

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund Rapportering 2017 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2017 Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering for andet kvartal 2017 (halvårsregnskabet)

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr.

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr. Likviditet og resultater 30. april 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2017 5 Lønbudget og forbrug i 2017 6 Serviceudgifter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere