Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse."

Transkript

1 Egedal Kommune Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte til handicapbil efter servicelovens til Falck Hjælpemidler A/S på konsulentbasis. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Efter en gennemgang af sagen finder statsforvaltningen det ikke åbenbart, at indstillingen fra Falck Hjælpemidler A/S om sagens afgørelse er uden indflydelse på den afgørelse, som kommunen træffer. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at der må kræves klar hjemmel til, at Egedal Kommune har overladt den omhandlede sagsforberedelse, herunder indstilling om sagens afgørelse, til Falck Hjælpemidler A/S. Da der ikke foreligger klar hjemmel til ordningen, finder statsforvaltningen, at ordningen i dens nuværende form må anses for ulovlig. Statsforvaltningen har ved sin vurdering lagt vægt på, at en indstilling om sagens afgørelse efter statsforvaltningens opfattelse som udgangspunkt må anses for at være et væsentligt sagsbehandlingsskridt og en integreret del af selve afgørelsesprocessen. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder statsforvaltningen ikke, at der er grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Endvidere har statsforvaltningen lagt vægt på, at afgørelser efter servicelovens 114 træffes på grundlag af en række skønsmæssige vurderinger, og at der ikke er tale om afgørelser, hvor grundlaget er entydigt fastlagt enten i lovgivningen eller af forvaltningen. TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /436 SAGSBEHANDLER: KBRKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag Tirsdag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 om social service

2 Nedenfor følger en redegørelse for sagen og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens udtalelse. Sagsfremstilling I anledning af henvendelsen fra Det Sociale Nævn bad tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden Egedal Kommune om en redegørelse for, hvilke opgaver kommunen har overladt til Falck Hjælpemidler A/S, samt med hvilken hjemmel de pågældende opgaver er overladt til Falck Hjælpemidler A/S. Egedal Kommune har ved brev af 15. oktober 2008 oplyst følgende til statsforvaltningen: Tilsynet har i skrivelse af 6. august 2008 anmodet kommunalbestyrelsen i Egedal kommune om at redegøre for hvilke opgaver ved behandling af ansøgninger om støtte til handicapbil efter servicelovens 114 kommunen har overladt til Falck Hjælpemidler A/S. Redegørelsen skal danne grundlag for tilsynets overvejelse om, hvorvidt der er anledning til at tage sagen op. Forretningsgangen er således: Egedal kommunes Handicapområde i Rådgivningscenter modtager borgerens ansøgning om handicapbil. Ansøgningen journaliseres og en kopi sendes til Falck hjælpemidler A/S med anmodning om at foretage funktionsvurdering, undersøgelse af behov, møde ansøger, oplysning af sagen og lign. Herefter skriver Falck Hjælpemidler A/S indstillingen/vurderingen til kommunen med anbefaling om tilkendelse eller afslag. Alle oplysninger/akter sagen sendes retur til kommunen efter endt sagsbehandling. Egedal kommune gennemgår Falck Hjælpemidler A/S indstilling. Herefter afgør Egedal kommune sagen. Falck hjælpemidler A/S er i aftalen om behandling af ansøgninger i bilsager pålagt tavshedspligt. Vi skal gøre opmærksom på, at aftalen også omfatter aftale om rådgivning og vejledning om hjælpemidler efter 112 i serviceloven til Egedal borgere. Af Egedal kommunes kontrakt med Falck Hjælpemidler A/S af 2. juli 2007 om generel og specifik rådgivning til støtte for den kommunale rådgivningsforpligtelse på SIDE 2

3 hjælpemiddel-og boligområdet, bilag 1, fremgår under punktet Indledning blandt andet at Falck Hjælpemidler har gennem udvikling af sine ydelser inden for specialrådgivning på hjælpemiddel-og boligområdet opbygget optimale betingelser for at yde den bedste rådgivning til kommunerne og deres borgere. Det sikrer, at der tilvejebringes et højt kvalificeret beslutningsgrundlag for kommunernes sagsbehandlere, når de skal træffe beslutninger om anskaffelse af hjælpemidler og/eller træffe beslutninger om igangsætning af boligændringer. Af bilaget fremgår endvidere under punkt 3.3. Bilrådgivning om indsats og metodebeskrivelse: Konsulentbistanden kan indeholde følgende elementer: Modtagelse/kvittering af ansøgning Vurdering af berettigelse/kørselsbehov/afdække helbredsforhold Foretage ganganalyse Hjemtage lægepapirer (kommunaludgift) Foretage hjemmebesøg Afdække kørekortskrav eller behov herfor Afprøvning af billigst egnet bil uden ombygning Vurdering af særlig indretning Henvisning til PTU/afprøvning hos bilombygger Indhentning af tilbud Udfærdigelse af indstilling til bevillingsudvalg Ifølge udateret dokument fra Falck Hjælpemidler A/S modtaget fra Egedal Kommune den 22. september 2009 om Sagsgang handicapbiler Opgavefordeling fremgår bl.a. følgende: Kommunen: Kommunen fremsender samtykkeerklæring til borgeren. Denne samtykkeerklæring indeholder information om, at sagen videresendes til Falck Hjælpemidler, som behandler sagen. Når samtykkeerklæringen er modtaget, videresendes ansøgning samt evt. tidligere sagsakter og evt. andet relevant materiale til Falck Hjælpemidler. Falck Hjælpemidler: Kontakter borgeren vedr. hjemmebesøg. Der laves i.f.m. hjemmebesøget en funktionsbeskrivelse. Indhenter relevante helbredsmæssige oplysninger (læge, fysioterapeut, specialskole, ganganalyse o.a.). Sagsbehandleren i kommunen skal pr. mail have information om, at der indhentes oplysninger, og at der kan forventes en faktura. Hvis Kommunen ønsker det, udarbejdes der et forslag til indstilling og vurdering til sagen i forbindelse med funktionsbeskrivelsen. Sagsakterne sendes til sagsbehandleren i kommunen. SIDE 3

4 Kommunen: Kommunen tager stilling til, om der skal indstilles positivt. Falck Hjælpemidler (såfremt der indstilles positivt): Der foretages afprøvning af billigst egnet bil samt særlig indretning. Tilbud indhentes hos opbygger. Kommunen og Falck Hjælpemidler: Tilbud på billigst egnet bil og særlig indretning forelægges for kommunen. Der besluttes i denne forbindelse også, om sagen nu kan sendes til partshøring. Falck Hjælpemidler: Sender, i.h.t. forvaltningslovens 19-21, indhentede oplysninger (lægepapirer, funktionsbeskrivelse, blafprøvningsrapport m.m.) til partshøring hos borger. Modtager evt. bemærkninger til sagen. Sender hele sagen til Kommunen eventuelt fremlægger sagen på et møde. Kommunen: Træffer afgørelse i sagen og sender denne til borgeren. Ved brev af 5. marts 2009 har Plesner Advokatfirma på vegne af Falck Hjælpemidler A/S endvidere fremført bemærkninger til sagen. Advokatfirmaet har bl.a. henvist til udtalelse fra Folketingets Ombudsmand på side 499 f.f. i ombudsmandens beretning for 2005 vedrørende Udenrigsministeriets delegation af ansættelseskompetence til konsulentfirma. Under henvisning til ombudsmandens udtalelse og den foreliggende praksis er det advokatfirmaets opfattelse, at den eksisterende ordning mellem Falck Hjælpemidler A/S og Egedal Kommune er lovlig. Dette gælder for det første efter advokatfirmaets opfattelse, fordi Falck Hjælpemidler A/S har en særlig kompetence inden for det pågældende område, hvorfor der foreligger en saglig begrundelse for, at Falck Hjælpemidler A/S afgiver en indstilling til kommunen i forbindelse med, at Falck Hjælpemidler A/S indsamler de faktiske oplysninger til brug for sagen. For det andet anfører advokatfirmaet, at ordningen mellem Falck Hjælpemidler A/S og Egedal Kommune er konstrueret således, at den sikrer, at kommunens afgørelse er udtryk for kommunens selvstændige reelle vurdering i sagen. Dels videresendes samtlige indhentede oplysninger i sagen til kommunen, dels foretager kommunen en selvstændig vurdering af sagen både inden og efter sagen har SIDE 4

5 været i høring hos ansøgeren. Det er Falck Hjælpemidler A/S, der foretager partshøring af ansøger. Advokatfirmaet bemærker, at der er flere eksempler på, at Egedal Kommune har haft en anden vurdering af forholdet end Falck Hjælpemidler A/S. Dette skyldes enten, at der er fremkommet nye oplysninger i forbindelse med høringen af ansøgeren, eller fordi kommunen har vurderet sagen anderledes. Ved brev af 24. november 2008 anmodede statsforvaltningen det daværende Velfærdsministerium om en udtalelse om sagen. Indenrigs- og Socialministeriet har ved af 6. juli 2009 sendt udtalelse til statsforvaltningen. I ministeriets udtalelse er generelt redegjort for, under hvilke betingelser der kan ske delegation af opgaver, herunder myndighedsudøvelse, fra en kommune til private aktører. Ministeriet har i udtalelsen bl.a. anført: Det er almindeligt antaget, at kommunalbestyrelsen ikke kan overlade myndighedsudøvelse til private, medmindre der er klar lovhjemmel hertil. Omvendt vil der almindeligvis kunne ske udlicitering af opgaver, som har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, medmindre det fremgår af eller er forudsat i lovgivningen, at de pågældende opgaver skal udføres af personer, der er ansat i forvaltningen. Ved myndighedsudøvelse forstås bl.a. den del af den kommunale forvaltning, der består i at regulere borgernes retsforhold typisk i form af meddelelse af forbud, påbud og tilladelser. Der findes ikke i den sociale lovgivning udtrykkelig hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kan overlade myndighedskompetence efter 114 i lov om social service til andre. Der er ikke i den sociale lovgivning taget udtrykkeligt stilling til, om indstillinger til afgørelse af sager efter 114 i lov om social service betragtes som myndighedsudøvelse. Spørgsmålet om, i hvilket omfang overladelse af sagsforberedelse af en afgørelse efter servicelovens 114 kan ske til en privat virksomhed, må herefter afgøres ud fra almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Ministeriet kan i den forbindelse efter omstændighederne supplerende oplyse følgende: Generelt lader en entydig afgrænsning af, hvilke sagsbehandlingsskridt der ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kan overlades til en privat, sig næppe foretage, men overladelse af SIDE 5

6 sagsforberedende skridt til private kan ikke anses for udelukket, hvor det åbenbart er uden indflydelse på forvaltningsprocessen og på forvaltningsaktens indhold, om det pågældende led i sagsforberedelsen udføres af forvaltningens ansatte eller andre. Det vil især kunne ske ved målinger og beregninger, hvor grundlaget er entydigt fastlagt enten i lovgivningen eller af forvaltningen. Egedal kommune har den 14. august 2009 telefonisk supplerende oplyst, at kommunens afgørelse om støtte efter servicelovens 114 hidtil er blevet truffet af kommunens afdelingsleder på grundlag af modtaget sagsmateriale med indstilling m.v. fra Falck Hjælpemidler A/S. Falck Hjælpemidler A/S beslutter, om der er behov for at indhente yderligere oplysninger til sagen, herunder lægelige oplysninger som f.eks. ny speciallægeerklæring og i givet fald indhenter Falck Hjælpemidler A/S sådanne oplysninger. Med hensyn til det anførte i kommunens udtalelse af 15. oktober 2008 om, at aftalen med Falck Hjælpemidler A/S også omfatter aftale om rådgivning og vejledning om hjælpemidler efter 112 i serviceloven til Egedal borgere, oplyste kommunen supplerende, at der i disse sager alene var tale om bistand til afprøvning af funktionsevne m.v. Det fremgår endelig af oplysninger i af 22. september 2009 fra Egedal kommune, at kontrakten mellem kommunen og Falck Hjælpemidler A/S er opsagt med udgangen af december måned Regelgrundlag Efter lov om social service 114 skal kommunalbestyrelsen yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Den tidligere velfærdsminister har i bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 med senere ændringer fastsat nærmere regler om bl.a. betingelserne for at opnå støtte og om vilkårene for støtten. Ifølge bekendtgørelsens 2 ydes støtte til køb af bil på grundlag af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers manglende evne til at færdes. SIDE 6

7 I vurderingen af ansøgers helbredsmæssige forhold skal der lægges vægt på de objektive lægelige fund, lægelige udtalelser, oplysninger om lidelsens udvikling og forværring inden for en overskuelig tid, ansøgers evne til at færdes herunder gangdistance og anden form for nedsat mobilitet, og om der foreligger et særligt skånebehov, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2. Ifølge 2, stk. 3, skal der i vurderingen af ansøgers sociale forhold lægges særlig vægt på ansøgers samlede situation. I vejledning 97 fra 2006 punkterne er der fastsat nærmere regler for forvaltningen af bestemmelsen. Det fremgår heraf bl.a. (punkt 165) om afgørelseskompetencen, at det er kommunalbestyrelsen der træffer afgørelse om støtte til bil. Vejledningen behandler bl.a. spørgsmål som varighedsbegrebet og væsentlighedskriteriet og understreger flere steder, at der er tale om en samlet vurdering af ansøgers sociale og helbredsmæssige forhold. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. 2 Det er i den juridiske litteratur almindeligt antaget, at det følger af forvaltningsretlige grundsætninger, at offentlige myndigheders delegation af myndighedsudøvelse til private kræver udtrykkelig lovhjemmel. Ved myndighedsudøvelse forstås, at en offentlig myndighed gennem udstedelse af retsakter ensidigt og bindende bestemmer, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde, enten ved udstedelse af konkrete forvaltningsakter (f.eks. afslag, bevillinger, påbud) eller i form af generel regulering (f.eks. planer). Det antages efter disse grundsætninger videre, at der alene kræves bevillingsmæssig hjemmel for, at offentlige myndigheder kan overlade opgaver vedrørende faktisk forvaltningsvirksomhed til private. Ved faktisk forvaltningsvirksomhed forstås almindeligvis opgaver af ikke-retlig 2 Lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008 om kommunernes styrelse SIDE 7

8 karakter, f. eks. rent praktisk eller teknisk service over for borgerne eller forvaltningen selv. Spørgsmålet om, hvorvidt en offentlig myndighed uden udtrykkelig lovhjemmel til en privat kan overlade opgaver, som hverken kan kategoriseres som myndighedsudøvelse eller faktisk forvaltningsvirksomhed, f.eks. sagsforberedelsesskridt, er behandlet i den juridiske litteratur. Således anføres i Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, 2. udgave, side 145, at overladelse af sagsforberedelsen, helt eller delvist, til private i afgørelsessager efter omstændighederne kan være ganske betænkelig uden et klart hjemmelsgrundlag. Endvidere anføres i Steen Rønsholdt, Forvaltningsret (retssikkerhed, proces, sagsbehandling), 2001, side 183, at hvor der er tale om egentlig afgørelseskompetence og i forbindelse hermed væsentlige sagsbehandlingsskridt kræver delegation til private ubetinget lovhjemmel. Videre kan henvises til Carsten Henriksen, Rammebetingelser for udlicitering af myndighedsopgaver, responsum til Udliciteringsrådet december 2004, hvor det på side 19 er anført, at også overdragelse af sagsforberedelsen, eller sagsopfølgende tiltag, efter omstændighederne kræver en klar lovhjemmel. Det afgørende er, om sagsforberedelsen eller opfølgningen indebærer en sådan grad af selvstændig retsanvendelse, at afgørelsen og forberedelsen, samt eventuelt opfølgningen af samme, må betragtes som en helhed. Endeligt kan henvises til Velfærdsministeriets vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 36 om kommuners adgang til at overlade opgaver til andre, vedrørende begreberne myndighedsudøvelse og faktisk forvaltningsvirksomhed, samt spørgsmålet om hjemmel til at overføre myndighedsudøvelse. Vedrørende Folketingets Ombudsmands udtalelse om Udenrigsministeriets delegation af ansættelseskompetence til konsulentfirma, som Plesner Advokatfirma har henvist til, skal det i øvrigt bemærkes, at Folketingets Ombudsmand tilkendegiver, at han ikke har bemærkninger til, at Udenrigsministeriet overlod det til det private firma at forestå det praktiske arbejde med afsendelse af breve med afslag på ansættelse. Derimod tilkendegiver Ombudsmanden, at selve udformningen af begrundelser for afslag på ansættelse ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kan overlades til private. Statsforvaltningen lægger til grund, at der ikke i den sociale lovgivning er udtrykkelig hjemmel til, at en kommu- SIDE 8

9 nalbestyrelse kan overlade myndighedskompetence efter 114 i lov om social service til andre. Vi lægger endvidere til grund, at der i den sociale lovgivning ikke er taget udtrykkeligt stilling til, om indstillinger til afgørelse af sager efter 114 i lov om social service betragtes som myndighedsudøvelse, hvorfor spørgsmålet om, i hvilket omfang der kan ske delegation af sagsforberedelse til en privat virksomhed som Falck Hjælpemidler A/S må afgøres ud fra almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. En indstilling om sagens afgørelse må efter statsforvaltningens opfattelse som udgangspunkt anses for at være et væsentligt sagsbehandlingsskridt og en integreret del af selve afgørelsesprocessen. Efter de foreliggende oplysninger finder statsforvaltningen ikke, at der er grundlag for at fravige dette udgangspunkt i det omhandlede tilfælde. Statsforvaltningen finder ikke, at det kan udelukkes, at det forhold, at Falck Hjælpemidler A/S varetager den omhandlede sagsforberedelse vedrørende ansøgninger til Egedal Kommune om støtte efter serviceloven til handicapbil, og herunder afgiver indstilling om sagens afgørelse, vil kunne indebære, at kommunens afgørelse om den ansøgte støtte får et andet udfald, end tilfældet ville have været, hvis kommunen selv varetog hele sagsforberedelsen. Statsforvaltningen finder det således ikke åbenbart, at indstillingen fra Falck Hjælpemidler A/S om sagens afgørelse er uden indflydelse på den afgørelse, som kommunen træffer. Vedrørende grundlaget for afgørelsen har statsforvaltningen lagt vægt på, at afgørelser efter servicelovens 114 træffes på grundlag af en række skønsmæssige vurderinger af bl.a. ansøgers funktionsevne og efter en samlet skønsmæssig - vurdering af ansøgers sociale og helbredsmæssige forhold samt af ansøgers evne til at færdes. Der er således ikke tale om afgørelser, hvor grundlaget er entydigt fastlagt enten i lovgivningen eller af forvaltningen. På den baggrund finder statsforvaltningen, at der må kræves klar hjemmel til, at Egedal Kommune har overladt den omhandlede sagsforberedelse, herunder indstilling om sagens afgørelse, til Falck Hjælpemidler A/S. SIDE 9

10 Der må således ikke fra Falck Hjælpemidler A/S ske nogen tilkendegivelse af, hvorvidt ansøger vurderes at være berettiget til støtte til det ansøgte formål eller ej. Statsforvaltningen finder dermed, at den omhandlede ordning i dens nuværende form må anses for ulovlig. Statsforvaltningen skal anmode Egedal Kommune om at genoptage de sager, hvor der er meddelt afslag på støtte til handicapbil efter indstilling fra Falck Hjælpemidler A/S om afslag, medmindre sagerne har været indbragt for Det Sociale Nævn. Der kan angående spørgsmålet om kommunens pligt til at genoptage de omhandlede sager henvises til Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, 2. udgave, side 945 ff. Statsforvaltningen skal endvidere bede Egedal Kommune om underretning om, hvad kommunen i øvrigt agter at foretage i anledning af tilsynsmyndighedens udtalelse. Udtalelsen vil blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside. Kopi af udtalelsen er til orientering sendt til Det Sociale Nævn, Indenrigs- og Socialministeriet samt Plesner Advokatfirma. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Bo Rasmussen Specialkonsulent SIDE 10

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune 15-01- 2010 Det Sociale Nævn har den 16. september 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Frederikssund Kommune har overladt sagsbehandlingen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Fredensborg Kommune. Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune. Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune 0 1-0 2-2 0 1 0 Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune Ved e-mail af 22. oktober 2009 har Fredensborg Kommune anmodet statsforvaltningen om en vejledende

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Brøndby Kommune. Det Sociale Nævn har den 16. september 2008 rettet henvendelse

Brøndby Kommune. Det Sociale Nævn har den 16. september 2008 rettet henvendelse Brøndby Kommune 0 1-0 2-2 0 1 0 Det Sociale Nævn har den 16. september 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Brøndby Kommune har overladt sagsbehandlingen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund 23-10- 2008 Socialpædagogernes Landsforbund/Sydjylland (SL) har i brev af 26. marts 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

På eget initiativ rejste ombudsmanden spørgsmål om lovligheden af Udenrigsministeriets

På eget initiativ rejste ombudsmanden spørgsmål om lovligheden af Udenrigsministeriets FOB 05.499 Udenrigsministeriets delegation af ansættelseskompetence til konsulentfirma Det fremgik af en konkret sag som ombudsmanden havde til behandling, at Udenrigsministeriet havde indgået kontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø.

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. 2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. Resumé: Udtalt at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere