LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN For Ernæringshjælper & Ernæringsassistent

2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse. 2 Uddannelsens formål Uddannelsens opbygning. 4 Underviserteams og samarbejde.. 4 Kontaktlæreren & vejledning Kompetencemål.. 5 De 3 niveauer og samarbejdspartner 6 Fagenes bidrag til kompetencemålene....7 Praktikmål ernæringsassistent Beskrivelse af de enkelte fag..10 Bundne specialefag.. 11 Valgfri specialefag.13 Praktikmål Ernæringsassistent trin 1, og Ernæringshjælper Praktikmål Ernæringsassistent trin Tilrettelæggelse af undervisning.. 20 Svendeprøven MM 2

3 Udstedelsesdato 15. juli 2011 Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Mad til mennesker, af 28. april 2009, som ændret ved bekendtgørelse nr. 167 af 25. februar Til bekt. bilag 1, afsnit 2: Uddannelsens varighed og struktur m.v. Trin 1 Skoleundervisningen på hovedforløbets trin 1 varer 15 uger. Trin 2 Skoleundervisningen på hovedforløbets trin 2 varer 15 uger. Neden for er vist en vejledende uddannelsesmodel og udformet en vejledende fagplan. INUILI skal foretage en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skoleundervisningen og kan give uddannelsen en lokal tilpasning, som skolen udvikler i samarbejde med bestyrelsen og de konkrete praktikvirksomheder, herunder planlægge skoleperioder og placer, fagfordeling og uddannelsesstruktur skal fremgå af den lokale uddannelsesplan. Uddannelsens formål: Uddannelsen til ernæringshjælper og -assistent har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Sammensætning og tilberedning af velsmagende og ernæringsmæssig korrekt mad i et køkken på f.eks. sygehus, plejehjem, ældrecenter, kantiner/cafeer, skoler (højskoler, efterskoler, folkeskoler), dag- og døgninstitutioner, og selvstændig virksomhed. 2. Kombination af viden om sundhed, fødevarer, ernæring, diætetik, hygiejne og egenkontrol samt miljø i forbindelse med planlægning, udførelse, dokumentation og kvalitetsvurdering af de arbejdsopgaver, der er forbundet med udøvelsen af mad og måltider under hensyntagen til produktionsformen samt forebyggelse og sundhedsfremme. 3. Planlægning, strukturering og gennemførelse af produktionen ergonomisk korrekt ud fra givne økonomiske vilkår, anretning og servering af mad til forskellige brugergrupper, ansvar for hygiejne og egenkontrol samt kvaliteten af maden. 4. Anvendelse af mundtlig og skriftlig kommunikation til at skabe et godt arbejdsmiljø og fremme samarbejdet med kolleger og brugere, være fleksibel og udviklingsparat samt have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer. Uddannelsens generelle opbygning: Uddannelsen til Ernæringshjælper (trin 1) har en varighed på 1 år og 6 mdr. Den består af et grundforløb og et hovedforløb. Hovedforløbet består af 1 skoleophold, på 15 uger MM 3

4 incl. eksamen. Uddannelsen til Ernæringsassistent (trin 2 = specialet) har en varighed på 3 år. Den består af et grundforløb og et hovedforløb. Hovedforløbet består af 2 skoleophold af 15 uger på hver. Eksempel 1 på model for en uddannelsesstruktur: 10 uger skole Grundforløb Hovedforløb trin 1 Hovedforløb trin 2 10 uger Praktik Praktik 15 uger skole Praktik 15 uger skole skole Eksempel 2 på model for en uddannelsesstruktur: 10 uger skole Grundforløb Hovedforløb trin 1 Hovedforløb trin 2 Hovedforløb trin 3 10 uger 10 uger 10 uger Praktik Praktik 10 uger skole Praktik Praktik skole skole skole Underviserteams og undervisersamarbejde Som tidligere nævnt indeholder en stor del af undervisningen på især 2.og 3. skoleperiode tværfaglige opgaver og projekter. Disse opgaver og projekter udarbejdes af et lærerteam, som består af faglærere der er tilknyttet hovedforløbet. Lærerteamet består p.t. af to lærere som er uddannet hhv. 1 ernæring assistent og 1 kok. Den daglige undervisning varetages i høj grad af disse lærere. Faglæreren udleverer opgaver og projektbeskrivelser til eleverne suppleret med relevante oplæg ved opstart og i forløbet. Det tilstræbes, at det er samme faglærer som starter og slutter et forløb, herunder deltager i slutevalueringen af forløbet sammen med eleverne. Efter behov anvendes andre undervisere med specielle faglige kvalifikationer, f.eks. i projekt, samfundsfag og i samarbejde og kommunikation. Disse undervisere har et tæt samarbejde med det faste lærerteam og er alle undervisere på INUILI. Planlægning og koordinering af de tre skoleperioder sker i samarbejde mellem Souschefen og de 2 lærere i faglærerteamet. Faglærerteamet har meget høj indflydelse på den overordnede planlægning, men Souschefen har det endelige ansvar for skemalægningen. Den mere detaljerede planlægning af den daglige undervisning udføres af teamet eller af den enkelte lærer. Kontaktlæreren og den personlige uddannelsesplan Når en elev starter på grundforløbet bliver eleven "tildelt" en kontaktlærer. Kontaktlæreren vil gennem hele hovedforløbet være elevens og praktikstedets støtte og vejleder. Her kan specielle forhold omkring eleven drøftes, indholdet i den kommende skoleperiode MM 4

5 præsenteres og eleven kan stille uddybende spørgsmål inden opstart. Mellem 1. og 2. skoleperiode er det vigtigt at drøfte, om eleven er klar til svendeprøveforløbet og / eller om der er særlige forhold der skal tages hensyn til. Midtvejssamtale. På begge skoleperioder gennemføres en midtvejssamtale, hvor 1 til 2 lærere taler med hver enkelt elev. Samtalen, som også eleven har forberedt sig til, er en helhedsevaluering der omfatter alle de fag, der er undervist i på det pågældende tidspunkt. Det primære formål er at evaluere elevens udbytte af undervisningen, samt præcisere og planlægge eventuelle indsatsområder sammen med eleven, men giver også eleven mulighed for at få luft for ting fra dagligdagen. Skolevejledning. Ved afslutningen af 1. skoleperiode gives der en standpunktskarakter for hvert læreplansfag. Disse gives efter 13-skalaen i forhold til de mål, der er fastlagt i de forskellige fag/temaer. Skolevejledningen sendes til eleven og dennes praktiksted. Skolebevis. Ved afslutningen af 2. skoleperiode udfærdiges et skolebevis, når skoleundervisningen er gennemført og svendeprøven bestået. Skolebeviset sendes til eleven, praktikstedet og det faglige udvalg. Uddannelsesbevis. På baggrund af skolebeviset og den afsluttende praktikerklæring (som praktikstedet er ansvarlig for) udfærdiger det faglige udvalg uddannelsesbeviset. Til bekt. bilag 1, afsnit 4: Kompetencemål for hovedforløbet Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med fordeling på trin. Til understøtning af elevernes opnåelse af kompetencemålene, omfatter skoleundervisningen i hovedforløbet grundfag, områdefag, specialefag og evt. Valgfag(kan være implanteret uv. forløbet)med følgende fordeling: Hovedforløb Trin 1 -ernæringshjælper Trin 2 - I alt ernæringsassistent Grundfag 1 ½ 4 5 ½ Områdefag 5 3 ½ 8 ½ Specialefag 2 ½ 9 ½ 12 Valgfri specialefag Evt. valgfag MM 5

6 De tre niveauer: Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægger der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineniveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktiviteter løse et problem også i ikke-rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art. På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer: Evne til at selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet. Samarbejdspartner: Inuili samarbejder med INUILI s bestyrelse, og Uddannelsescenter Holstebro, på uddannelserne Ernæringshjælper & Ernæringsassistent. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter MM 6

7 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetence mål Nummereringen af kompetence mål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørel sen Se link adressen herunder Fagnavn Grundfag Præsentations niveau for faget Vejledende -tid 5 ½ Trin 1 Ernæringshjælper 2, 4, 5, 6 Samfundsfag f 1,5 uge X Trin 2 Ernæringsassistent 14, 15 Engelsk f 2 uger X 5, 11, 14 Arbejdsmiljø Modul 1 1 uge X 8, 11, 14 miljø Modul 2 1 uge X Områdefag Begynder, rutine & Avanceret 1, 2, 4 Fødevarelære 1 1 uge x 7, 8, 9 Fødevarelære 2 1 uge x 1, 2, 3, 4 7, 8, 9, 11, 12 1, 2, 4, 5 8, 9, 10, 11, 12 Metodik, produktion, planlægning, kalkulation og kvalitet 1 Metodik, produktion, planlægning, kalkulation og kvalitet 2 Produktions -hygiejne 1 Produktions -hygiejne 2 Bundne specialefag 8 ½ 3 uger x Avanceret 1,5 uge x 1 uge x 1 uge x Begynder, rutineret, avanceret & ekspert 1, 2, 3, 4 Diætetik 1 1 uge X 7, 8, 9, 12, 14 Diætetik 2 2 uger X 1, 2, 4 7, 9, 12 Ernæringslære i teori og praksis 1 Ernæringslære i teori og praksis uge X 3 uger X 7, 8, 9, 13 Kostlære & vurdering Avanceret 2,5 uge X 6 11, 12, 13, 14, 15 Samarbejde og kommunikation 1 Samarbejde og kommunikation 2 ½ uge X 1 uge X 7, 8, 9 Sensorik & madkvalitet 1 uge X 7, 8, 9, 12, 14 Valgfri specialefag 21 X Internationalisering Af mad 1 uge X 9, 10, 13 Kreativ anretning 1 uge X 10, 12, 13, 14 7, 8, 9, 12, 13 7, 8, 11, 12 Leve- bo miljø- Brugeren i centrum tider til ældre, nu Og i fremtiden Skolemad- et måltid i skolen 1 uge X X X MM 7

8 8, 9, 12, 13 7, 8, 11, 12 8, 9, 12, 13 Kreativitet i mad og måltider til forskellige brugergrupper Bæredygtighed og nærvær Kreativitet, iværksætteri og innovation Valgfag 2 2 X X Tabel 2 Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2 og 3.2 X X X Fagnavn 7, 8, 9, 12, 14 Diætetik 3 7, 9, 12 7, 8, 9, 13 Ernæringslære i teori og praksis 3 Kostlære & vurdering Præsentations- Standart for faget Vejledende tid Bygger oven på Faget: Præsentations- Standart 1 Der er 2 ugers valgfri specialefag på specialet ernæringsassistent. Alle valgfri specialefag har en varighed på 1 uge. 2 Fag beskrevet med højere præstationsstandard (tabel 2) kan vælges som valgfrit specialefag MM 8

9 Aktiviteten bidrager til følgende kompetence mål. Nummeringen henviser til nummeringen af kompetence mål i uddannelsesbekendtgørelsen Praktikmål Trin 1 Ernærings hjælper 1, 3, 4 Fødevarekendskab 1 X Trin 2 Ernærings assistent 7, 8, 9 Fødevarekendskab 2 X 1, 2, 3, 4, 5 Metodik og produktion 1 X 7, 8, 9, 10, 11 Metodik og produktion 2 X 1, 2, 5 Produktionshygiejne og egenkontrol 1 X 7, 8, 10 Produktionshygiejne og egenkontrol 2 X 1, 2, 3, 4 Kvalitetsbedømmelse 1 X 7, 9, 14 Kvalitetsbedømmelse 2 X 1, 2, 3, 4 Menuplanlægning- og sammensætning (varm og kold mad) 1 X 7, 9, 14 Menuplanlægning- og sammensætning (varm og kold mad) 2 X 4, 5 Indkøb, kalkulation og økonomi 1 X 7, 11 Indkøb, kalkulation og økonomi 2 X 1, 2, 3,4 Anbefalede kostformer 1 X 7 Anbefalede kostformer 2 X 2 Kostrekvisition og distribution 1 X 7, 8, 14,15 Kostrekvisition og distribution 2 X 1, 6 Anretning og servering 1 X 9, 12, 14 Anretning og servering 2 X 1, 3, 4, 6 Ernæring og diætetik 1 X 7, 9, 14 Ernæring og diætetik 2 X 1, 2, 4, 5, 6 Arbejdsplanlægning 1 X 7, 8, 11, 13, 14 Arbejdsplanlægning 2 X 6 Kunde- og bruger kontakt 1 X 12, 13, 14, 15 Kunde- og bruger kontakt 2 X 5 Arbejdsmiljø og sikkerhed 1 X 11, 12, 13 Arbejdsmiljø og sikkerhed 2 X 6 Virksomheden 1 X 11, 12, 13, 14, 15 Virksomheden 2 X MM 9

10 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte fag og praktikmål. Grundfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag. Områdefag For at opnå kompetencemålene for Trin 1, ernæringshjælper, undervises eleverne i følgende områdefag: Fødevarelære 1 - Eleven kan redegøre for fødevarernes næringsstofindhold, anvendelsesområder, sæson og kvalitet - Eleven kan redegøre for fødevarernes anvendelse i kosten ud fra ernæringsmæssige anbefalinger - Eleven kan anvende fødevarerne ud fra deres madtekniske egenskaber Metodik, produktion, planlægning, kalkulation og kvalitet 1 Vejledende varighed 3 uger. Produktionshygiejne 1 Vejledende varighed - Eleven kan ud fra anbefalingerne tilrettelægge, klargøre, tilberede og anrette alle døgnets måltider til personer på sygehuskost, normalkost herunder vegetarkost og mad til personer med anden etnisk baggrund - Eleven kan udarbejde, vurdere og anvende opskrifter og de forskellige tilberedningsmetoder i forhold til varmholdt, kølet og frossen produktion i storkøkkener - Eleven kan vælge og anvende de rigtige tekniske hjælpemidler i forhold til produktionen - Eleven kan anvende og vurdere produktionsformernes indflydelse på madens sensoriske og ernæringsmæssige kvalitet Eleven kan under vejledning planlægge en kostproduktion m.h.t. menu- planlægning, kapacitet, hygiejne, tid og økonomi i forhold til produktionen - Eleven kan under vejledning anvende, udarbejde og vurdere de planlægningsværktøjer f.eks. opskrifter, indkøbsprocedurer, it etc. der findes på arbejdspladsen - Eleven kan arbejde ergonomisk korrekt i produktionen 1 uge - Eleven kan redegøre for egenkontrol som kvalitetssikringssystem i storkøkkener og egenkontrollens trin i forhold til HACCP samt kan udføre egenkontrol inden for følgende områder: råvarer, produktion, færdigvarer, rengøring og desinfektion, vedligeholdelse og personlig hygiejne - Eleven kan vælge rengøringsprodukter, metoder og dosering i forhold til anvendelsesområde, ergonomi, arbejdsmiljø og det ydre miljø For at opnå kompetencemålene for Trin 2 ernæringsassistent, undervises eleverne i følgende område- fag: Fødevarelære 2 Vejledende varighed 1 uge - Eleven kan vurdere fødevarernes anvendelse i kosten ud fra ernæringsmæssige anbefalinger - Eleven har kendskab til problemstillinger ved genteknologi - Eleven kan redegøre for indholdet i og opbygningen af varedeklarationer og mærkningsregler, herunder anvendelse af tilsætningsstoffer - Eleven kan redegøre for forskellen på økologiske og konventionelle fødevarer MM 10

11 Metodik, produktion, planlægning, kalkulation og kvalitet 2 Avanceret Vejledende varighed uge. - Eleven kan vurdere produktionsformernes indflydelse på valg af råvarer under hensyn til miljø og økologi - Eleven kan planlægge en kostproduktion m.h.t. menuplanlægning, kapacitet, hygiejne, tid og økonomi i forhold til produktionen - Eleven kan anvende, udarbejde og vurdere de planlægningsværktøjer f.eks. opskrifter, indkøbsprocedurer, it etc. der findes på arbejdspladsen - Eleven kan beregne portionsstørrelser, udregne opskrifter og foretage kalkulation i forbindelse med varebestillinger og beregning af pris og dækningsgrad - Eleven kan deltage i kvalitetsudviklingen og kvalitetssikring i kostproduktionen - Eleven kan redegøre for den færdige kvalitet og holdbarhed af maden i forhold til planlægning, tilberedning, opbevaring og distribution - Eleven skal kende forskellen på et budget og regnskab Produktionshygiejne 2 - Eleven kan redegøre for sammenhængen ved fødevarebårne sygdommes opståen i forbindelse med modtagelse, klargøring, tilberedning, anretning/servering, nedkøling, opvarmning, varmholdning og opbevaring i øvrigt af fødevarer Bundne specialefag For at opnå kompetencemålene for Trin 1, ernæringshjælper, undervises eleverne i nedennævnte bundne specialefag: Diætetik 1 - Eleven kan efter anvisning tilberede enkeltmåltider og dagskoster til flg. kostformer og diæter: sygehuskost, kost til småtspisende, normalkost med afvigende konsistens, diabetes og energireduceret kost Ernæringslære i teori og praksis 1 - Eleven kan redegøre for opbygningen af de energigivende næringsstoffer kulhydrater, proteiner, fedt og alkohol, deres forekomst i fødevarerne, fordøjelse, optagelse samt omsætningen i organismen Samarbejde og kommunikation 1 Vejledende varighed 1 2 uge - Eleven kan samarbejde internt/eksternt i institutionen eller virksomheden og kan anvende kommunikation og motivation som værktøj - Eleven kan anvende kommunikationen til at fremme et godt samarbejde og arbejdsmiljø i storkøkkenet Bestået/ikke bestået MM 11

12 Bundne specialefag For at opnå kompetencemålene for Trin 2 ernæringsassistent, undervises eleverne i nedennævnte bundne specialefag: Diætetik 2 Vejledende varighed 2 uger. - Eleven kan planlægge, sammensætte og tilberede enkeltmåltider og dagskoster til flg. kostformer og diæter: sygehuskost, kost til småt spisende, normalkost med afvigende konsistens, diabetes, energireduceret kost, allergi, hjerte-karsygdomme, og herunder også til personer med forskellig kulturel baggrund - Eleven kan redegøre for årsagerne til at diæten eller kostformen er nødvendig eller tilrådelig for personen og for principperne i diæten og kost- formen Ernæringslære i teori og praksis 2 Vejledende varighed 3 uger. - Eleven kan redegøre for vitaminers og mineralers forekomst, betydning og optagelse i organismen - Eleven kan redegøre for den anbefalede daglige tilførsel af næringsstof- fer til forskellige grupper i befolkningen - Eleven har forståelse for og kan udvise omsorg for kun- der/patienter/brugere ud fra den enkeltes behov i forhold til kostens ernæringsmæssige sammensætning - Eleven skal kunne planlægge, tilberede og anrette mad med høj sensorisk kvalitet, ud fra ernæringsmæssige hensyn og med henblik på forebyggelse og sundhedsfremme Kostlære og vurdering Avanceret Vejledende varighed uge. - Eleven kan sammensætte og vurdere maden til forskellige målgrupper under hensyntagen til menu sammenhæng, kultur, modtagerens ernæringsmæssige behov, portionsstørrelse, serveringsform, sæson, farver, smag, konsistens og produktionsform - Eleven kan beregne, dokumentere og vurdere madens ernæringsmæssige kvalitet i forhold til målgruppen Sensorik og madkvalitet - Eleven kan inden for eget arbejdsområde beskrive råvarer, halv og helfabrikata samt mad og retter med henblik på at definere sensoriske kvalitetsmål - Eleven kan ved såvel tilberedning og produktudvikling arbejde målrettet med forskellige produktionsmetoder- og teknikker til optimering og sikring af de sensoriske kvaliteter - Eleven kan planlægge, sammensætte og tilberede mad med anvendelse af viden om fødevarernes sensoriske kvaliteter, herunder temperatur, udseende, duft, smag og konsistens - Eleven kan anvende sensorisk analyse i relation til egne arbejdsopgaver - Eleven bliver bevist om egen smagssans og kan anvende viden i relation til brugerens behov og forventninger samt samarbejde med køkkenet - Eleven kan medvirke ved tilrettelæggelse og udførelse af sensoriske analyser, herunder vurdere udvalgte metoders praktiske anvendelighed samt inddrage viden om fysiologiske og psykologiske forhold, der kan påvirke analysens resultat MM 12

13 Samarbejde og kommunikation 2 - Eleven kan anvende viden om den personlige udviklings betydning for udnyttelse af egne ressourcer og egen kreativitet - Eleven kan anvende kommunikationen i sags og servicearbejdet i vejledning og i samarbejdet med brugergruppen - Eleven kan udføre introduktion, vejledning og instruktion af kolleger og brugere - Eleven kender til organisationsformer, jobfunktioner og stillingsbeskrivelser i storkøkkener Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter 2 ugers valgfri specialefag: De valgfri specialefag vælges i samråd mellem lærerteamet og Souschefen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag: I specialet kan der vælges mellem: Internationalisering af mad (4426-2) - Eleven kan, på baggrund af viden om og forståelse af det globaliserede samfund, samarbejde og servicere på en multikulturel arbejdsplads - Eleven kan ved anvendelse af råvarer fra andre dele af verden fremstille sund og velsmagende mad under hensyntagen til de aktuelle kundegruppers kulturelle baggrund Kreativ anretning (4427-2) - Eleven kan kreativt anrette tallerken, fade og buffet ved valg af et bredt sortiment af retter ved anvendelse af forskellige råvarer, teknikker og service til forskellige målgrupper - Eleven kan anrette under hensyntagen til hygiejne og egenkontrol samt udportionering - Eleven kan vurdere værdien af anretning/pyntning som appetitvækker og /eller salgsparameter Leve-bo miljø - brugeren i centrum (4428-2) - Eleven kan anvende kommunikationsteorier som et led til at motivere brugeren i de daglige arbejdsopgaver og kan handle under hensyn til etik og moral - Eleven kan selvstændigt planlægge og gennemføre vejledningsopgaver inden for kostområdet og kan inddrage maden i det pædagogiske arbejde i dialog med brugeren - Eleven har indsigt i relevante sygdomme, der ikke er kostrelaterede og kan analysere brugerens behov og indgå som en aktiv støtte og vejleder såvel i hverdagen som ved en kostomlægning - Eleven har indsigt i tværfagligt samarbejde og kan skabe rammer, der fremmer brugerindflydelse og service - Eleven kan udarbejde hygiejneregler for brugerne, der er medarbejdere ved den praktiske madlavning MM 13

14 tider til ældre, nu og i fremtiden (4429-2) - Eleven får kendskab til den aktuelle og fremtidige udvikling i befolkningssammensætningen - Der lægges særlig vægt på, at eleven kan tage afsæt i prognoser, brugerundersøgelser og relevante projekter til at få viden om de ældres ressourcer, ønsker og behov samt metoder og muligheder ved servering af måltider - Eleven kan, på baggrund af den erhvervede viden, udpege og gennem- føre konkrete og relevante handlinger inden for eget arbejdsområde med henblik på at forbedre madkvaliteten for de ældre - Eleven kan gennem innovation udvikle forslag til nye koncepter for bespisningen af ældre - Eleven kan sammensætte, fremstille og anrette velsmagende mad til ældre Skolemad et måltid i skolen (4430-2) - Eleven kan planlægge forskellige koncepter for skolemadsordninger og udarbejde opskrifter, der tager hensyn til ernæring, madkultur og spise vaner blandt børn og unge - Eleven kan prisberegne, fremstille, emballere og servere ernæringsrigtig skolemad til forskellige målgrupper, herunder børn og unge med anden kulturel baggrund end dansk og/eller med særlige behov - Eleven har viden om de specielle ernæringsmæssige problemer, som eleverne kan have, f.eks. anoreksi og overvægt og er bevidst om sin rolle som vejleder i den forbindelse - Eleven kan markedsføre konceptet ved brug af kreative salgsmateriler/reklamer og internettet Kreativitet i mad og måltider til forskellige brugergrupper (XXX-2) - Eleven kan anvende kendskab om forskellige brugergruppers kulinariske traditioner til at udvikle og fremstille velsmagende måltider tilpasset de forskellige brugergruppers ernæringsmæssige behov og ønsker - Eleven kan bearbejde og vurdere resultater af eksisterende brugerundersøgelser - Eleven kan fremstille og anrette måltider til forskellige brugergrupper, så maden fremstår indbydende - Eleven kan gennem innovation udarbejde madkoncepter til forskellige brugergrupper med udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker og valgmuligheder samt måltidets ernæringsmæssige og sociale betydning for brugergruppen - Der lægges særlig vægt på, at eleven selvstændigt kan planlægge, frem- stille og vurdere måltider med afsæt i køkkenets overordnede rammer og brugernes individuelle behov og ønsker Bæredygtighed og nærvær - Eleven kan anvende principperne i 'Det nordiske køkken' til kostplanlægning og produktion i et storkøkken - Eleven kan anvende viden om bæredygtighed og økologi i indkøb og planlægning i et storkøkken - Eleven kan anvende viden om økologi til kostplanlægning og produktion i et storkøkken - Eleven har forståelse for globaliseringens indflydelse på udbuddet af rå- varer på det danske marked og kan tage stilling til anvendelsen af disse i køkkenet MM 14

15 Kreativitet, iværksætteri og innovation - Eleven kan arbejde med kreativ tankegang som grundlag for skabelse af idéer - Eleven kan arbejde innovativt så idéer kan bruges i praksis - Eleven kan beskrive mulighederne for at etablere og drive egen virksomhed - Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder og vilkår ved virksomhedsophør Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Foruden ovennævnte valgfri specialefag kan elever på trin 2 vælge mellem følgende fag, beskrevet med højere præstationsstandard. I specialet kan der vælges mellem: Diætetik 3 Avanceret - Eleven har indsigt i de fysiologiske problemstillinger, der er relateret til sygdomme, der kræver diætetisk behandling - Eleven kan analysere ønsker og behov hos enkeltpersoner med kostrelaterede sygdomme og ud fra dette sammensætte en ernæringsmæssigt forsvarlig kost, der tager hensyn til den enkeltes ønsker - Eleven kan analysere en anbefalet diæt og komme med forslag til ernæringsmæssige og kulinariske forbedringer, der tilgodeser den enkelte person - Eleven kan rådgive og vejlede personer i sammensætning af mad på buffet eller lignende, så den lever op til diætetiske anbefalinger Ernæringslære i teori og praksis 3 Avanceret Vejledende varighed 1 uge - Eleven kan redegøre for betydningen af aminosyrers, fedtsyrers og monosakkariders omsætning i organismen - Eleven kan redegøre for de øvrige faktorer, der, ud over energiindtag, har betydning for energiomsætningen, herunder fødevaresammensæt- ning og motion - Eleven skal kunne analysere ernæringsmæssige problemstillinger, der er relateret til vitamin og mineralindtag - Eleven kan analysere og vurdere ernæringsmæssige konsekvenser af enkeltpersoners kostindtag - Eleven kan vejlede i forslag til ændringer i kostvaner, der fremmer sundhedstilstanden hos den enkelte Kostlære og vurdering 2 Ekspert Vejledende varighed 1 uge - Eleven kan inddrage kostundersøgelser i analysen af forskellige mål- gruppers ønsker og behov og kan ud fra dette kortlægge relevante pro- blemstillinger samt planlægge en kulinarisk attraktiv og ernæringsrigtig kost - Eleven kan analysere menuplaner og sortimentsplaner og vurdere disse ernæringsmæssigt, økonomisk og sensorisk, samt komme med forslag til forbedringer i produktionen - Eleven kan udarbejde relevant informationsmateriale og vejledningsmateriale til kunder/plejepersonale - Eleven kan vurdere forskellige sensoriske analysemetoder og deres anvendelighed i forhold til kostplanlægningen til forskellige målgrupper MM 15

16 Praktikmål Praktikuddannelsen skal indeholde følgende praktikmål opdelt på trin og specialer. Trin 1: Ernæringshjælper Fødevarekendskab 1 Eleven kan arbejde med fersk kød og redegøre for dets anvendelses og tilberedningsmuligheder Eleven kan istandgøre, anvende, tilberede og opbevare grøntsager og frugt Eleven kan istandgøre, anvende og tilberede fisk, fjerkræ og indmad Eleven kan tilberede, opskære og opbevare pålæg Eleven kan istandgøre, tilberede, anvende og redegøre for forskellige typer af pynt Eleven har viden om forskellige typer af brød og fedtstof og for dets anvendelse Eleven har viden om forskellige typer af drikkevarer Metodik og produktion 1 Produktionshygiejne og egenkontrol 1 Kvalitetsbedømmelse 1 Eleven kan ud fra forskrifter producere menukomponenter inden for det kolde, lune og varme køkken Eleven kan anvende opskrifter, der er tilegnet varmholdt, kølet og frossen produktion Eleven kan anvende den korrekte metodik og de tilberedningsmetoder, der er tilpasset de forskellige produktionsformer under hensyn til de hjælpemidler, der er til rådighed Eleven kan anvende hygiejne og virksomhedens egenkontrolprogram Eleven kan vurdere overskydende produktion i henhold til givne retningslinjer Eleven kan vurdere kvalitet af råvare, halv- og helfabrikata ved varemodtagelse ud fra givne kriterier Eleven kan vurdere råvarer, hel- og halvfabrikata før ibrugtagning til produktion ud fra givne kriterier Eleven kan vurdere det færdige måltid, herunder de enkelte måltidskomponenter ud fra givne kriterier Menuplanlægning- og sammensætning (varm og kold mad) 1 Indkøb, kalkulation og økonomi 1 Eleven kan sammensætte det varme måltids komponenter (kød, fisk, sauce, kartofler, ris, grønt, tilbehør mv.) Eleven kan sammensætte det kolde måltids bestanddele (pålæg, salater, pynt, brød mv.) Eleven kan bedømme portionsstørrelser Eleven kan forestå varemodtagelse og handle i henhold til forskrifter samt foretage kvalitets- og mængdekontrol af varer ved modtagelse og kende til disses opbevaring Anbefalede kostformer 1 Eleven har kendskab til kunde- og brugergruppers behov for mad Kostrekvisition og distribution 1 Eleven har kendskab til virksomhedens vareflow (fra råvare til færdigt produkt) Eleven har kendskab til køkkenets tilbud til kunder og brugere Eleven har kendskab til tidsfrister i produktion og madbestilling Anretning og servering 1 Eleven kan anrette og servere maden indbydende Ernæring og diætetik 1 Eleven har kendskab til de diæter der forekommer i virksomheden MM 16

17 Arbejdsplanlægning 1 Eleven kan tilrettelægge eget arbejde Eleven kan samarbejde og tage kontakt til kolleger i og uden for køkkenet Kunde- og bruger kontakt 1 Arbejdsmiljø og sikkerhed 1 Eleven kan samarbejde og tage kontakt til kunde- og brugergrupper via fx café, kantine, leve-bomiljø, hjemmeboende mv. Eleven kan anvende ergonomiske korrekte arbejdsstillinger og bevægelser under hensyn til arbejdsstedets indretning og ved hensigtsmæssig håndtering af arbejdsredskaber og andet udstyr Eleven kan anvende arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler på arbejdspladsen Eleven kan redegøre for rengøringshyppighed, metoder og midler, desinfektion samt dosering ved rengøring af lokaler (fx produktionslokaler, opbevaringsrum) og inventar (fx borde, ovne, kølerum, ventilation) samt opvask Eleven kan vedligeholde og rengøre maskiner Virksomheden 1 Eleven har kendskab til virksomhedens opbygning og arbejdets organise- ring Eleven kan anvende kommunikation i forskellige samarbejdsrelationer på arbejdspladsen MM 17

18 Trin 2: Ernæringsassistent Fødevarekendskab 2 Eleven kan tilberede, anvende og vurdere fødevarer til mad og menuer Metodik og produktion 2 Produktionshygiejne og egenkontrol 2 Kvalitetsbedømmelse 2 Eleven kan redegøre for virksomhedens produktionsflow og muligheder for kombination Eleven kan tilberede ernæringsrigtige kolde, lune og varme måltider til personer på normalkost Eleven kan redegøre for tilberedningsmetoder, der passer til de forskellige produktionsformer under hensyn til de hjælpemidler, der er til rådighed Eleven kan udarbejde opskrifter med metodik til forskellige produktions- systemer Eleven har forståelse for madens ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet gennem kendskab til anbefalinger af kostformere Eleven skal redegøre for virksomhedens produktionsformer Eleven kan redegøre for og udarbejde egenkontrolprogrammer i forhold til råvarer, produktion, distribution, færdigvarer, rengøring og egenkontrol, personlig hygiejne og vedligeholdelse Eleven kan vurdere temperatur i produktionen fra produktion til spise- tidspunkt Eleven kan redegøre for den færdige kvalitet af måltidet i forhold til for- beredelse, tilberedning, opbevaring, distribution og miljømæssige hensyn Menuplanlægning og -sammensætning(varm og kold mad) 2 Indkøb, kalkulation og økonomi 2 Anbefalede kostformer 2 Kostrekvisition og distribution 2 Anretning og servering 2 Eleven kan sammensætte og tilberede ernæringsmæssig korrekt mad, kolde, varme og lune retter til personer på normalkost og med forskellig kulturel baggrund Eleven kan arbejde med menuplanlægning ud fra kulinariske og sensoriske principper Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem menuplaner og virksomhedens indkøb, økonomi og holdning til råvarer, halv- og helfabrikata Eleven kan redegøre for virksomhedens grundlag for mængdeberegning af produktion, former for svind Eleven har kendskab til indkøbsaftaler og procedurer samt planlægning af indkøb og kontakt til firmaer Eleven kan redegøre for kunde- og brugergruppers behov for mad Eleven kan redegøre for portionsstørrelser til personer på normalkost, sygehuskost, småt spisende og de mest almindelige diætformer Eleven kan redegøre for kunder og brugeres mad- og varebestilling Eleven kan redegøre for lagerfunktion Eleven kan redegøre for distribueringssystemet Eleven kan redegøre for virksomhedens måltidsservice og spisemiljø. Eleven kan vurdere anretnings- og serveringsformer i forhold til brugerens behov, produktionen, menu tilbud og normering Eleven kan redegøre for vigtigheden af fokus på maden og måltidets sociale betydning for kunder og brugers ernæringstilstand MM 18

19 Ernæring og diætetik 2 Arbejdsplanlægning 2 Kunde- og bruger kontakt 2 Arbejdsmiljø og sikkerhed 2 Eleven kan redegøre for diæter der forekommer i virksomheden suppleret med relevant materiale om diæterne Eleven kan producere og redegøre for tilberedning af mad og menuer for de i virksomheden forekommende diæter Eleven kan udarbejde næringsberegning og energiprocentfordeling af dagens mad og drikkevarer Eleven kan redegøre for specielle diætprodukter Eleven kan redegøre for anbefalede kostformer samt forskelle på energiprocentfordelingen imellem disse Eleven kan vejlede om portionsstørrelser og energitæthed Eleven kender til virksomhedens bemanding af funktioner og opgaver under hensyntagen til menuplanlægning, kapacitet, tid, økonomi og arbejdsmiljø Eleven kan anvende virksomhedens grundprincipper i arbejdsplanlægning under hensyntagen til menuplanlægning, maskinkapacitet, produktions- form, tid, økonomi og arbejdsmiljø Eleven kan informere kunder og brugere om måltidssammensætning Eleven kan redegøre for kunder og brugeres indflydelse på mad og måltider Eleven kan tage sikkerhedsmæssige og ergonomiske hensyn Eleven kan vejlede i forbindelse med brug af maskiner, redskaber, ovne og gryder mv. Eleven kan redegøre for virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) Virksomheden 2 Eleven kan redegøre for virksomhedens opbygning og organisering af personalemæssige ressourcer Eleven har kendskab til arbejdets organisering og krav til den enkelte medarbejder ved forskellige organisationsformer, fx selvstyrende grupper, teams, traditionel arbejdsfordeling Eleven kan anvende kommunikation som værktøj i forskellige samarbejdsrelationer på arbejdspladsen MM 19

20 Til bekt. bilag 1, afsnit 5.: Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Uddannelsens vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse skal tilrettelægges og gennemføres således, at uddannelsen for den enkelte elev udgør en helhed, der stimulerer elevens lyst til og interesse for uddannelsen og den kommende erhvervsfunktion. Vekselvirkningen mellem skoleundervisning og praktikuddannelse skal endvidere styrke elevens aktive tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger. For at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb formulerer eleven i forbindelse med hvert skole- og praktikforløb sammen med henholdsvis institution og elevens person- lige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode. Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Den arbejdsgiver, der har ansat eleven, planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen og i samarbejde med institutionen ud fra pædagogiske overvejelser og lokale muligheder inden for de godkendte praktiksteder. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for de enkelte uddannelsers områder. - Eleven kan informere kunder og brugere om måltidssammensætning - Eleven kan redegøre for kunder og brugeres indflydelse på mad og måltider - Eleven kan tage sikkerhedsmæssige og ergonomiske hensyn - Eleven kan vejlede i forbindelse med brug af maskiner, redskaber, ovne og gryder mv. - Eleven kan redegøre for virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) - Eleven kan redegøre for virksomhedens opbygning og organisering af personalemæssige ressourcer - Eleven kan anvende kommunikation som værktøj i forskellige samarbejdsrelationer på arbejdspladsen Til bekt. bilag 1, afsnit 6: og beviser mv.* Ernæringshjælpereleven løser alene eller i samarbejde med andre ernæringshjælperelever en praktisk orienteret prøve, som danner grundlag for eksamination ved den afsluttende eksamen. Eleverne kan samarbejde om der praktiske projekt, men alle materialer (både skriftlige og praktiske), der skal bedømmes til eksamen, skal være individuelt fremstillede Ledelsen udpeger censorer til svendeprøven, jf. bestemmelserne i eksamensbekendtgørelsen I sidste skoleuge, afsættes to dage til den praktiske og den mundtlige prøve. Den MM 20

21 mundtlige prøve afholdes dagen efter den praktiske Den selvvalgte opgave i den praktiske prøve består af tilberedning og anretning af en ernærings- rigtig menu bestående minimum af 2 retter med afsæt i det varme måltid til 4 personer, samt et bagværk Elever, der opnår 12 i hver af de 3 prøver (den selvvalgte opgave, den bundne opgave og den mundtlig prøve), modtager præmiering i form af en sølvmedalje. Udgiften hertil afholdes af Fagligt Ud- valg. Svendeprøve Forarbejde Svendeprøven består af en projektopgave, en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Underviserene udarbejder projektoplæg. Svendeprøven tilrettelægges af lærerteamet og godkendes af skolens - ledelse. Afvikling 1. Hele svendeprøven gennemføres individuelt. 2. Udlevering af projektopgave i 12 sidste skoleuge. 3. I 15. uge i skoleperioden afsættes: dage til den praktiske prøve. - 1 dag til den mundtlige prøve dagen efter den sidste praktiske prøve. Projektopgaven 1. Eleven skal tage udgangspunkt i områdefag og bundne specialefag. 2. Eleven kan inddrage grundfag og valgfri specialefag. 3. Eleven skal vise evne til at kombinere teori og praksis. 4. Projektopgaven skal besvares skriftligt som edb-baseret rapport og skal afleveres senest 10 skoledage efter udleveringen. 5. Skolen skal udarbejde en vejledning og informere eleverne om regler m.v. for udformningen af projektopgaven. Den praktiske prøve 1. Prøven består af tilberedning og anretning af et middagsmåltid til en specifik målgruppe 2. Prøven varer 4 timer inkl. Afrydning og ekskl. Tid til forberedelse og rengøring. 3. Forberedelsestiden er 1 2 time 4. I ugen op til prøven udarbejder eleven skriftligt materiale, herunder opskrifter, til eget, lærerens og censors brug ved prøvens gennemførelse. Den mundtlige prøve 1. Prøven består af fremlæggelse og dialog om projektopgaven og den praktiske prøve. Prøven varer 20 minutter 1. Eksaminator og censor afgiver en karakter for henholdsvis projektopgaven, den praktiske prøve og den mundtlige prøve. 2. På baggrund af de afgivne karakterer udregnes et vægtet gennemsnit, hvor karakteren for projektopgaven vægter med 25%, karakteren for den praktiske prøve med 50% og karakteren for den mundtlige prøve med 25%. 3. For at bestå svendeprøven skal eleven: - have opnået mindst E/2 i vægtet gennemsnit af de afgivne karakterer - have opnået mindst E/2 for den praktiske prøve - ikke have opnået Fx/0 for projektopgaven eller den mundtlige prøve. 4. Hvis en elev dumper i den praktiske prøve eller den mundtlige prøve kan eleven gå op til en ny prøve. Prøvens art defineres af underviser sammen med censor og skolens ledelse MM 21

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Ernæringsassistent ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK. Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring.

Ernæringsassistent ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK. Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring. ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK Ernæringsassistent Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring. Sund hverdagsmad til mange Ernæringsassistentuddannelsen

Læs mere

Ernæringsassistent. Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. 3. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af

Ernæringsassistent. Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. 3. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Ernæringsassistent 3. skoleperiode (10 uger) block Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 3. skoleperiode i ernæringsassistentuddannelsen (3. niveau) 1 20. juli

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen

Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen Navn: Opstartsdato: Husk - ved afslutning af hvert praktikophold udfyldes skemaerne - ved første praktikophold afkrydses alle arbejdsfunktioner - at de efterfølgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar 2015 Ernæringsassistent / ernæringshjælper Erhvervsskolerne Aars Den lokale undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsens hovedforløb er udarbejdet i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Ernæringsassistent. 2. skoleperiode (10 uger) block. Beskrivelse af

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Ernæringsassistent. 2. skoleperiode (10 uger) block. Beskrivelse af Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Ernæringsassistent 2. skoleperiode (10 uger) block Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode i ernæringsassistentuddannelsen (3. niveau) 28. juli 2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne 3. skoleperiode april 2013 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen 2012 Indledning Skolens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne. 3. skoleperiode

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne. 3. skoleperiode Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne 3. skoleperiode april 2015 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen 2015 Indledning Skolens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Uddannelsen til gastronom, specialet kok, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes

Læs mere

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne 2. skoleperiode jan. 2011 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen trin 2 2. skoleperiode

Læs mere

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 2. skoleperiode hos Sansestormerne januar 2015 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen trin 2 2. skoleperiode

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Uddannelsen til gastronom, specialet smørrebrød og catering, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN For Gastronomassistent, Cater & Gast 1 Indholdsfortegnelse Til bekt. bilag 1, afsnit 2: Uddannelsens varighed og struktur m.v.... 3 Uddannelsesmodel... 3 Til bekt. bilag 1, afsnit

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Uddannelsen til tjener er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ernæringshjælper/ernæringsassistent. August 2015 EEH

Indholdsfortegnelse. Ernæringshjælper/ernæringsassistent. August 2015 EEH August 2015 EEH Indholdsfortegnelse Indledning: Campus Bornholm generelt... 4 Afdelingen Sandemandsvej 11, 3700 Rønne.... 4 Reglement for Campus Bornholm:... 4 Vejlednings kontaktlærer og mentorsystemet...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Smørrebrød og catering

Smørrebrød og catering Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Smørrebrød og catering 2. skoleperiode (7 uger) Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode i uddannelsen for smørrebrød og catering. (3. niveau) 28.

Læs mere

Lokal undervisningsplan Ernæringsassistent, hovedforløb

Lokal undervisningsplan Ernæringsassistent, hovedforløb Lokal undervisningsplan Ernæringsassistent, hovedforløb Indhold 3.1 Praktiske oplysninger... 3 3.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag... 4 3.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer

Læs mere

Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne

Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 Ernæringshjælper - en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886 UGE 9 29. februar 1. marts 2. marts 3. marts 4. marts Amu nr. 30265-3 30265-3 42886 45874 42886 2 dage 30265-3 2 dage 42886 1 dag 45874 Vurdere forskelle på økologiske og konventionelle varer Vurdere forskelle

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Lokal uddannelsesplan 2012. Ernæringsassistent/ Ernæringshjælper

Lokal uddannelsesplan 2012. Ernæringsassistent/ Ernæringshjælper Lokal uddannelsesplan 2012 Ernæringsassistent/ Ernæringshjælper 1 Indholdsfortegnelse: Forord.... 3 Indledning... 4 Principper vedrørende pædagogik og kvalitet... 7 Underviserteams og undervisersamarbejde...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 1 hos Sansestormerne

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 1 hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 1 hos Sansestormerne august 2011 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen 2011 Indledning Skolen Skolens navn

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent BEK nr 1655 af 15/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Kok: Valg af valgfri specialefag

Kok: Valg af valgfri specialefag Kok: Valg af valgfri specialefag Til arbejdsgiver I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet s valgfri specialefag. Faget skal ses som en mulighed for eleven

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode - valgfag - i kokkeuddannelsen (3. niveau) 27. juli 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

E R N Æ R I N G S A S S I S T E N T B O G E N

E R N Æ R I N G S A S S I S T E N T B O G E N E R N Æ R I N G S A S S I S T E N T B O G E N til brug i praktiktiden for ernæringshjælperelever og ernæringsassistentelever samt virksomheder efter bekendtgørelse nr. 329 af 28/04/2009, som ændret ved

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Bager/ Konditor Til bekendtgørelsens kapitel 1 Uddannelsens formål og opdeling Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af det Faglige Fælles Udvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 329 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Mad

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere