Den nye model på almendelen indeholder følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye model på almendelen indeholder følgende:"

Transkript

1 Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle & Uddannelse til flere. Den eneste forskel er, at Grundtildeling til henholdsvis fødeskoler og overbygningsskoler erstattes af den nuværende model for grundtildeling. Den nye model på almendelen indeholder følgende: En grundtildeling, som i den nuværende model. En takst pr. elev i indskolingen til undervisning En takst pr. elev på mellemtrinnet til undervisning En takst pr. elev i udskolingen til undervisning En takst til ledelse En takst til administration En andel af elevtildelingen fordeles efter socioøkonomiske faktorer. Det socioøkonomiske indeks er baseret på KORA s analyse. Desuden foreslås en ændret ressourcetildeling i forhold til børn med specialundervisningsbehov, hvor over halvdelen af de midler, der bruges på specialtilbud i dag, lægges ud til skolerne fordelt efter socioøkonomiske faktorer. De 25 mio. kr. som Byrådet har besluttet at tildele skoler og dagtilbud fra 2018 indgår ikke i modellen. Udmøntningen af disse midler sker i sammenhjæng med implementeringen af de indsatser, som er beskrevet i Udfordringer til alle & Uddannelse til flere. Processen for beskrivelse af disse indsatser løber henover foråret med politisk beslutning inden sommerferien.

2 Takster Nuværende model Ny model Elevtakst I alt 425 mio.kr. I alt 355 mio. kr. Takst pr. elev i indskolingen til kr. pr. elev kr. pr. elev undervisning Takst pr. elev på kr. pr. elev kr. pr. elev mellemtrinnet til undervisning Takst pr. elev i udskolingen til undervisning kr. pr. elev kr. pr. elev Grundtildeling I alt 49 mio.kr. I alt 49 mio.kr. Grundtilskud til skoler med 2,3 mio. kr. 2,3 mio. kr. 350 elever eller derunder Grundtilskud til skoler med flere end 350 elever Ledelse Takst til ledelse fordelt pr. skole/matrikel Taksten falder med elevtallet, således at skoler med 600 elever får 1 mio. kr. Taksten falder derefter til den når 0 ved 700 elever. I alt 15 mio. kr. fordelt på 24 skoler Fordeles i elevtakst og grundtildeling Taksten falder med elevtallet, således at skoler med 600 elever får 1 mio. kr. Taksten falder derefter til den når 0 ved 700 elever. I alt 31 mio. kr. fordelt på 27 matrikler kr. til alle skoler/matrikler Takst til ledelse fordelt pr. elev Fordeles i elevtakst og grundtildeling kr. pr. elev. Central finansiering af skoleleder (ca. 16 mio. i alt) Faktuel udgift dækkes Faktuel udgift dækkes Administration 0 kr. I alt 12 mio. kr. fordelt på 27 matrikler Grundtilskud til administration til alle skoler/matrikler Fordeles i elevtakst og grundtildeling kr. til alle skoler/matrikler Elevtilskud til administration Fordeles i elevtakst og grundtildeling kr. pr. elev. Socioøkonomiske faktorer En andel af elevtildelingen til fordeling efter socioøkonomiske faktorer jf. KORA s analyse I alt 11 mio. kr. med faktor 5 I alt 13 % af elevtildelingen med faktor 1 (i 2018 ca. 53 mio. kr.)

3 Grundtildeling Grundtildelingen gives til de enkelte skoler på baggrund af skolestørrelsen. Skoler med 350 eller færre elever tildeles kr. Herefter falder tildelingen for hver elev ud over de 350, ned til kr. i grundtildeling for skoler med 600 elever. Ved skolestørrelser over 600 falder grundtildelingen yderligere, indtil der ikke længere gives grundtildeling for skoler med over 700 elever. For Mønsted/Sparkær, Skals/Ulbjerg og Sødalskolen gælder, at der tildeles grundtilskud til begge matrikler. Tildeling til ledelse og administration I den nye model er der en særlig takst til ledelse og en særlig takst til administration. For at skabe et så retvisende udgangspunkt som muligt i forhold til taksterne vedr. henholdsvis ledelse og administration, er der lavet et udtræk i lønsystemet i forhold til stillingskoder på de enkelte skoler. Herefter er skolerne blevet kontaktet i forhold til at angive, hvor stor en del af den lønsum, der i lønsystemet står som ledelse og administration, der reelt bliver brugt til ledelse og administration i almenskolen. Ledelse til SFO og klub samt ledelse og administration til specialtilbud på henholdsvis Egeskov, Finderuphøj, Nordre og Vestervang er trukket ud af lønsummen, på baggrund af en konkret vurdering på den enkelte skole. Ledelse af Børnehavedelen i de samdrevne skoler og de timer, som enkelte ledere indgår i enten skolens eller SFO ens normering med, er ligeledes trukket ud. I fastsættelsen af taksten til henholdsvis ledelse og administration skal man være opmærksom på at en stor del af ledelse også indeholder administrative opgaver og at ikke alle skoler har ansat administrativt personale. Det tages desuden ikke højde for de individuelle ordninger de enkelte skoler har lavet i forhold til frikøb af lærere til eksempelvis skemalægning, vikardækning og IT understøttelse. Skolelederlønnen finansieres i modellen centralt. Det gør den af to hovedårsager. For det første ansættes skolelederne af skolechefen, som dermed også forhandler lønnen. For det andet er der stor forskel på udgiften til skoleleder afhængig af om han/hun er ansat på den gamle tjenestemandsaftale eller ej. Grunden til at nogle skoler i grafen ser ud til ikke at have udgifter på ledelse er, at de ikke aflønner ledere, ud over den centralt betalte skoleleder, SFO leder og administrativ leder. Taksten til henholdsvis ledelse og administration er en gennemsnitstakst i forhold til skolernes nuværende forbrug og dermed prioritering af tildelte midler. Når vi går ind og fastsætter en gennemsnitstakst vil det betyde at nogle vil få tildelt mere end det de bruger og nogle vil få tildelt mindre. Baggrunden for beregningen af taksten kan ses i nedenstående graf. De stiplede blå rette linje er de nye takster.

4 I den nye takst til ledelse vil alle skoler/afdelinger få tildelt kr. (der hvor linjen skærer y-aksen). Derudover vil skolen få tildelt kr. pr. elev. Taksten til ledelse udgør en samlet sum på ca. 15 mio. kr. til fordeling decentralt og 16 mio. kr. til central finansiering af skoleledere.

5 I den nye takst til administration vil alle skoler/afdelinger få tildelt kr. (der hvor linjen skærer y- aksen). Derudover vil hver skole få tildelt pr. elev på skolen. Elevtildeling Elevtaksten fremkommer af det budget, der er tilbage efter at grundtildeling, ledelsestakst og administrationstakst er fordelt, minus de 13% af elevtildelingen, der fordeles efter socioøkonomiske faktorer, divideret med antal elever, som pr. 1. november er indskrevet på skolen. Elevtildelingen er derudover opdelt på tre takster. Henholdsvis en takst til indskolingselever, en takst til mellemtrinelever og en takst til udskolingselever. Taksterne er differentieret således, at taksten for indskolingselever er udgangspunktet for elevtildelingen. Elevtaksten for mellemtrinelever ganges med 1,1, da en mellemtrinelev skal have flere timer end en indskolingselev og taksten for udskolingselever ganges ligeledes med 1,17, svarende til at indskolingselever skal have 30 ugentlige timer, på mellemtrinnet skal eleverne have 33 timer og i udskolingen 35 timer. Den endelige takst afhænger af det samlede budget. Inkluderende indsatser I modellen fordeles 13 % af elevtaksten efter socioøkonomiske faktorer. Dette beløb svarer ca. til det beløb der i budget 2017 blev omfordelt i forhold til socioøkonomiske faktorer (11,4 mio. kr. med faktor 5). Andelen af elevtaksten der fordeles efter socioøkonomiske faktorer er altså den samme hvert år, men beløbet vil ændre sig over tid. Indekset for socioøkonomiske faktorer er udarbejdet af KORA. I forhold til de inkluderende indsatser er KORA s indeks for socioøkonomiske faktorer i hovedtræk beregnet efter samme model som indekset for specialtilbud eller segregerede tilbud. De eneste forskelle er: At indekset til inkluderende indsatser tager udgangspunkt i de børn, der går på skolen, frem for de børn, der bor i skoledistriktet. At aldersvariablen ikke er medtaget i beregningen af det socioøkonomiske indeks for inkluderende indsatser. Baggrunden for at tage aldersvariablen ud er, at det statistisk set kan påvises, at en elevs sandsynlighed for at blive henvist til et specialtilbud stiger jo ældre eleven er. Når man kigger på de inkluderende indsatser, kunne man argumentere for at opgaven er lige stor uanset elevens alder eller at opgaven er større jo yngre eleven er jf. tidlig indsats. For som minimum ikke at forfordele skoler med overbygning (flere ældre elever) tages variablen ud. Flygtninge, 2-sprogede børn og børn i plejefamilier eller på døgninstitutioner indgår på lige fod med alle andre børn. Deres indeks beregnes på baggrund af deres biologiske forældres socioøkonomiske forhold og indgår i indekset for den skole de går på. Skolernes socioøkonomiske indekstal og budgetandel for inkluderende indsatser klasse kan ses herunder. Baggrunden for indekset kan findes i sagens bilag 2.

6 Skole (indskrivning) Elever (indskrevet på skolen ekskl. segregerede elever) Indeks for forventet specialundervisningsbehov - inkluderende indsatser Budgetandel på baggrund af KORAmodellen Brattingsborgskolen ,4 % Bøgeskovskolen ,2 % Egeskovskolen ,4 % Finderuphøj Skole ,2 % Frederiks Skole ,6 % Hald Ege Skole ,3 % Hammershøj Skole ,6 % Houlkærskolen ,0 % Karup Skole ,4 % Løgstrup Skole ,7 % Møldrup Skole ,2 % Møllehøjskolen ,2 % Mønsted Skole ,2 % Nordre Skole ,1 % Overlund Skole ,8 % Rødkærsbro skole ,0 % Skals Skole ,2 % Sparkær Skole ,8 % Stoholm Skole ,5 % Sødalskolen ,3 % Søndre Skole ,0 % Ulbjerg Skole ,6 % Vestervang Skole ,5 % Vestfjendsskolen ,6 % Vestre Skole ,1 % Ørum Skole ,1 % Total ,0 %

7 Konsekvens af den nye tildelingsmodel 2018 på almendelen Herunder kan man se hvordan den enkelte skoles budget er sammensat i den nye model.

8 Finansiering af specialtilbud I dag finansieres ca. 100 mio. kr. ud af de ca. 110 mio. kr., der bliver brugt på segregerede specialtilbud af en central pulje. 10 mio. kr. finansieres decentralt af de enkelte skoler. I forhold til den fremadrettede finansiering af specialtilbud foreslås det, at finansieringen af disse ændres, således at ca. 60 mio. kr. ud af det samlede budget på ca. 110 mio. kr. fremadrettet fordeles til skolerne efter socioøkonomiske faktorer. Skolerne skal så betale en specialtilbudstakst på ca kr. for alle elever, der er bosiddende i skolens distrikt og som er eller bliver henvist til et specialtilbud. Taksten for et specialtilbud er den samme som i dag, men fremadrettet vil den centrale pulje kun dække differencen mellem specialtilbudstaksten og det det koster ekstra at drive Rosenvænget skole, Autismetilbuddet på Vestervang skole og SE-tilbuddet på Rindsholmvej. Ændringen i måden at finansiere henvisning til specialtilbud skal være med til at understøtte forliget om Udfordringer til alle og uddannelse for flere i forhold til at: specialundervisning fremadrettet skal etableres så tæt som muligt på skolerne så mange, som muligt skal være en del af det almene undervisningstilbud. Socioøkonomiske faktorer som element i ny finansiering af specialtilbud Et af de elementer, som en ny tildelingsmodel ifølge budgetforliget og forliget om Udfordringer til alle og Uddannelse til flere skal indeholde er en fordeling af midler efter socioøkonomiske faktorer. For at få et socioøkonomisk indeks, der er så præcist som muligt, har vi entreret med det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). KORA har udarbejdet en analyse af Viborg Kommunes og de enkelte skolers sandsynlighed for, at henvise en elev til et segregeret specialtilbud. I analysen er der taget udgangspunkt i både socioøkonomiske faktorer, som eksempelvis indkomst og uddannelsesniveau og sundhedsmæssige faktorer, som eksempelvis kontakt til sundhedsvæsenet og fødselsvægt. For hver enkelt elev, der bor i skoledistriktet, beregnes der en sandsynlighed for at eleven henvises til specialtilbud og den samlede mængde af sandsynligheder munder ud i et socioøkonomisk indeks for det enkelte skoledistrikt og dermed også et mål for hvor mange elever det enkelte skoledistrikt jf. sin socioøkonomiske profil kan forventes, at henvise til et specialtilbud. Flygtninge og andre 2-sprogede elever indgår i beregningen af det socioøkonomiske indeks på lige fod med alle andre børn. Det vil sige, at hvis deres forældre har lav indkomst lavt uddannelsesniveau, går meget til lægen, har været i kontakt med psykiatrien etc. vil dette resultere i et højere indeks for skolen. Børn i plejefamilier og på døgninstitutioner indgår ligeledes i beregningen af det socioøkonomiske indeks. Ligesom med flygtningen indgår de i det skoledistrikt, hvor de bor (plejeforældrenes eller døgninstitutionens adresse). Deres indeks beregnes efter de biologiske forældres socioøkonomiske forhold og vil derfor for de flestes vedkommende give skolerne et højere indeks. Skolerne vil altså få tildelt midler efter barnets forældres socioøkonomiske forhold og dermed også være forpligtet til at betale for et specialtilbud, hvis det skulle være det rette tilbud til barnet. Børn anbragt af andre kommuner indgår ikke i beregningen og dermed heller ikke i betalingsforpligtelsen.

9 Det enkelte skoledistrikts socioøkonomiske indeks kan ses i nedenstående tabel. KORA s samlede analyse, herunder den enkelte skoles socioøkonomiske indeks, både i forhold til elever i specialtilbud og i forhold til inkluderende indsatser, kan findes i sagens bilag 2.

10 Skoledistrikternes forventede specialundervisningsbehov. Opgjort efter elevernes bosætningsdistrikt. Elever klasse, skoleåret 2016/17 Skoledistrikt (bosætning) Elevgrundlag klasse Andel af samlet elevgrundlag klasse Andel af kommunens specialundervisningsel ever Gennemsnitlig forudsagt sandsynlighed for specialundervisning (KORA-model) Forventet andel af det samlede antal segregerede specialundervisningsel ever (KORA-model) Indeks for specialundervisningsb ehov* (KORA-model) Brattingsborgskolen 152 1,2 % 1,2 % 2,6 % 0,9 % 75 Bøgeskovskolen 594 4,7 % 5,0 % 3,5 % 4,7 % 101 Egeskovskolen 662 5,2 % 7,9 % 3,3 % 4,9 % 94 Finderuphøj Skole 563 4,4 % 3,0 % 2,9 % 3,6 % 82 Frederiks Skole 435 3,4 % 4,0 % 3,8 % 3,8 % 110 Hald Ege Skole 674 5,3 % 3,0 % 2,8 % 4,3 % 82 Hammershøj Skole 324 2,6 % 3,0 % 4,2 % 3,1 % 120 Houlkærskolen 795 6,3 % 5,7 % 3,9 % 7,0 % 112 Karup Skole 397 3,1 % 3,0 % 4,0 % 3,6 % 115 Løgstrup Skole 544 4,3 % 5,2 % 3,2 % 3,9 % 91 Møldrup Skole 513 4,0 % 4,2 % 4,0 % 4,6 % 114 Møllehøjskolen 286 2,3 % 1,5 % 2,7 % 1,7 % 77 Mønsted Skole 277 2,2 % 1,7 % 3,6 % 2,2 % 103 Nordre Skole 521 4,1 % 4,5 % 3,3 % 3,9 % 95 Overlund Skole 842 6,6 % 3,0 % 2,4 % 4,5 % 68 Rødkærsbro Skole 505 4,0 % 6,2 % 3,6 % 4,2 % 104 Skals Skole 390 3,1 % 2,0 % 4,2 % 3,7 % 121 Sparkær Skole 85 0,7 % 0,0 % 2,6 % 0,5 % 74 Stoholm Skole 475 3,7 % 1,5 % 3,6 % 3,8 % 103 Sødalskolen 522 4,1 % 3,2 % 3,4 % 4,1 % 99 Søndre Skole 702 5,5 % 7,7 % 3,8 % 6,0 % 108 Ulbjerg Skole 109 0,9 % 0,5 % 2,1 % 0,5 % 62 Vestervang Skole 631 5,0 % 7,9 % 4,3 % 6,1 % 123 Vestfjendsskolen 323 2,5 % 1,5 % 4,7 % 3,4 % 135 Vestre Skole 944 7,4 % 9,2 % 3,5 % 7,5 % 101 Ørum Skole 410 3,2 % 4,5 % 3,5 % 3,2 % 99 Total ,0 % 100,0 % 3,5 % 100,0 % 100 Note: Data for alle elever i klasse i Viborg Kommune i folkeskoler, privat og friskoler, 2014/15. *Indeks 100=gennemsnitlig sandsynlighed for specialundervisning i Viborg Kommune Kilde: Danmarks Statistik, Sundhedsdatastyrelsen og Viborg Kommunes elevregister

11 Budgetændring ved ændring af finansiering af specialtilbud i forhold til eksisterende model Hver skole vil i den nye model altså blive tildelt en elevtakst på ca kr. for hver elev, der jf. KORA s model forventes at skulle modtage et specialtilbud. Samtidig forventes det, at skolen betaler denne takst til specialtilbuddet, hvis et barn reelt henvises til et specialtilbud. I nedenstående tabel kan man se, hvor mange elever, der jf. KORA s model, forventes at skulle henvises pr. skole, sammenholdt med hvor mange elever, der reelt er henvist til et specialtilbud. Man kan også se, hvilken økonomisk konsekvens det vil få for den enkelte skole i næste års budget. For at få det reelle billede af forskellen i forhold til budgettet for 2017 skal de enkelte skolers medfinansiering i 2017 trækkes fra nedenstående netto budget. Det betyder eksempelvis at Egeskovskoens budget ikke bliver kr. lavere til almendelen, men i stedet kr. fordi de i forvejen betalte kr. i medfinansiering i den gamle model. Løgstrup skoles budgetændring i forhold til den gamle model vil til gengæld blive større end anslået, fordi de i dag kun betaler medfinansiering for en lille del af deres specialelever. Løgstrup skoles budgetreduktion i forhold til den gamle model vil til gengæld blive større end kun nettoudgiften i den nye model, da Løgstrup havde et overskud i den gamle model, da de i den kun betaler medfinansiering for en relativt lille del af deres specialever. Den reelle medfinansieringsforskel kan ses i nedenstående tabel.

12 Tabel over nettobudgetændring ved ændring af finansiering af specialtilbud i forhold til eksisterende model 12

13 Konsekvens af den nye ressourcetildelingsmodel for 2018 Den nye ressourcetildelingsmodel for 2018 kommer altså til at indeholde følgende parametre: Grundtildeling jf. nuværende tildelingsmodel Elevtildeling til indskolingselever Elevtildeling til mellemtrinselever Elevtildeling til udskolingselever Tildeling til ledelse Tildeling til administration Tildeling til inkluderende indsatser, fordelt efter KORA s socioøkonomiske indeks. Tildeling til specialtilbud I tabel 1 kan man se hvordan den nye model adskiller sig fra den eksisterende model for 2017, både før og efter fordelingen af de ekstra 11,4 mio. kr. til inkluderende indsatser, som skolerne fik tildelt i I tabel 2 kan man ligeledes se forskellen i budget både før og efter fordelingen af de 11,4 mio. kr. til inkluderende indsatser i 2017 inkl. finansiering af specialtilbud altså den samlede ændring i den enkelte skoles budget både i forhold til almendelen og specialdelen. Bemærk at de ca. 19 mio. kr., der jf. forliget om Udfordringer til alle & Uddannelse til flere skal tildeles skoleområdet i 2018 og frem, ikke er med i nedenstående beregninger. De vil blive tilført skoleområdet efterfølgende. 13

14 Tabel 1: Modellens konsekvens for den enkelte skole med og uden ny finansiering af specialtilbud Bemærk at 2017-budgettallene er justeret til, for at gøre dem sammenlignelige med en ny model. Dvs. midler relateret til specialelever er holdt ude. Beløbene kan derfor ikke direkte sammenlignes med det faktisk tildelte budget Husk at dette er ved 13% socioøkonomi (53 mio. kr.) Elevtal Socioøk budget uden 11, budget Ny model 2018 %-ændring ift før %-ændring ift Faktor mio. kr. til socioøk. 11,4 mio. kr. socioøk Brattingsborg ,8% -1,4% Bøgeskov ,7% 0,3% Egeskov ,4% -0,9% Finderuphøj ,9% -5,0% Frederiks ,9% -1,2% Hald Ege ,0% -0,6% Hammershøj ,8% 0,7% Houlkær ,1% 0,4% Karup ,1% -0,8% Løgstrup ,0% 0,0% Møldrup ,3% 3,5% Møllehøj ,0% -2,1% Mønsted ,0% 3,3% Nordre ,6% 0,3% Overlund ,0% -2,4% Sødalskolen ,8% 0,0% Rødkærsbro ,2% -0,5% Skals ,6% 2,9% Sparkær ,9% -1,2% Stoholm ,7% -1,5% Søndre ,3% 0,9% Ulbjerg ,8% -2,8% Vestervang ,8% 1,7% Vestre ,7% 1,4% Vestfjendsskolen ,7% 3,9% Ørum ,0% 0,8% 14

15 Tabel 2: Modellens konsekvens for den enkelte skole inkl. ny finansiering af specialtilbud. Elevtal Socioøk. faktor special 2017-budget uden 11,4 mio. kr. til socioøk. inkl. special 2017-budget inkl. special Ny model 2018 inkl. special %-ændring ift inkl. special %-ændring ift inkl. special Brattingsborg ,1% -3,3% Bøgeskov ,9% 0,6% Egeskov ,5% -3,8% Finderuphøj ,3% -0,9% Frederiks ,1% -2,0% Hald Ege ,0% 0,5% Hammershøj ,1% 3,9% Houlkær ,2% 1,6% Karup ,1% 0,2% Løgstrup ,1% -4,0% Møldrup ,3% 5,5% Møllehøj ,7% -2,8% Mønsted ,9% 3,2% Nordre ,2% -2,5% Overlund ,7% -0,7% Sødalskolen ,2% 2,4% Rødkærsbro ,5% -4,1% Skals ,6% 7,8% Sparkær ,5% 1,4% Stoholm ,9% 2,7% Søndre ,9% -1,5% Ulbjerg ,6% -4,5% Vestervang ,2% -0,9% Vestre ,7% -2,9% Vestfjendsskolen ,6% 8,7% Ørum ,0% -1,1% 15

16 Hvilke elementer er ikke med? Følgende er ikke med i modellen, da midlerne til disse forventes at blive fordelt som i dag: SFO og Klub området, herunder SFO og Klubledelse 2.sprogede (flygtninge mv.) deles ud decentralt i løbet af året, men er ikke i dag en del af tildelingsmodellens ramme. 10. klasse almen Befordring af specialelever Benyttelse af selvejende haller Konvertering af understøttende undervisning Diverse indkøb af skole pc ere, kompetencemidler mv. Bidrag til statslige og private skoler Andre særtildelinger (eksempelvis læsecenter og svømmehal på Søndre skole) Ovenstående beløber sig i dag til ca. 215 mio. kr. Særligt i forhold til 2-sprogede (flygtninge mv.) Udover at disse børn tæller med i det socioøkonomiske indeks på lige fod med andre elever, tildeles 2-sprogede herudover en særlig takst de første 2 år de går i et kommunalt dagtilbud eller i en kommunal skole. Taksten til flygtninge er kr. pr. elev i 2 år. Taksten til andre 2-sprogede er pr. elev i 2 år. I forhold til 2-sprogede (flygtninge mv.) er skolerne til dato blevet tildelt det viste budget. Det kan, afhængig af hvor mange flygtninge/indvandrere, der kommer i løbet af året, nå at ændre sig. Men de skoler, der har flygtninge tildeles altså budget til at løfte denne opgave. Beløbene i tabellen vil falde en del i 2018, fordi man fremadrettet ikke får budget til de børn, der har været mere end 2 år i dagtilbud forinden de starter i skole. Hidtil har man fået budget til flygtninge/indvandrere der startede i skole, selvom de kom fra dagtilbud først. Desuden forventes der færre flygtninge de kommende år. Budgetregulering Brattingsborg 0 Bøgeskov Egeskov Finderuphøj Frederiks Hald Ege Hammershøj Houlkær Karup Løgstrup Møldrup Møllehøj 0 Mønsted Nordre Overlund Rødkærsbro Skals Sparkær Stoholm Sødalskolen Søndre Ulbjerg Vestervang Vestfjends 0 Vestre Ørum

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017 Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune Workshop den 11. januar 2017 Dagsorden: Rationalet bag decentralisering af midlerne til specialundervisning Den statistiske model

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter En socioøkonomisk tildelingsmodel Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter En

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Status for folkeskolerne i Viborg Kommune. April 2015

Status for folkeskolerne i Viborg Kommune. April 2015 Status for folkeskolerne i Viborg Kommune April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Fagligt niveau og spredning... 3 2.1 Fagligt niveau og socioøkonomiske forhold... 5 3. Elevtrivsel... 7 4. Overgang

Læs mere

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet.

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet. Et vigtigt valg I den kommende tid skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen ved din skole. Viborg Kommune vil med denne lille folder fortælle om skolebestyrelsens arbejde og valgets gang. Skolebestyrelsen

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Skolestruktur, 01.08.2015 31.07.2016... 2 Samdrevne institutioner... 4 Kvalitetsrapporter... 5 Principper for tildeling af ressourcer... 6 Vejledende timefordelingsplan...

Læs mere

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014 Skala til vurdering af den leverede serviceydelse: 6 - Meget tilfredsstillende - ingen mangler 5 - Tilfredsstillende - enkelte mangler 4 - Nogenlunde tilfredsstillende - lidt mangelfuldt 3 - Ikke tilfredsstillende

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten... 1 Skolestruktur, 01.08.2016 31.07.2017... 2 Samdrevne institutioner... 4 Kvalitetsrapporter... 5 Principper for tildeling af ressourcer... 6

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter Thomas Astrup Bæk og Jacob Seier Petersen Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter Demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede faktorer Specialundervisningsbehov i Favrskov

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2009/2010 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2012/2013 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune

Anlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune Anlægsudgifter fordelt på byer Viborg Kommune Indledning: I dette materiale er der lavet en opgørelse over Viborg Kommunes afholdte anlægsudgifter - som udgangspunkt for perioden 2013-2016 ud fra de enkelte

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2015/2016 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

1. Køn? Dreng 248 Pige 229. 2. Alder? Under 15 år 99 15 år 96 16 år 66 17 år 95 18 år 71 19 år 33 Over 19 år 17

1. Køn? Dreng 248 Pige 229. 2. Alder? Under 15 år 99 15 år 96 16 år 66 17 år 95 18 år 71 19 år 33 Over 19 år 17 Side 1 af 13 477svar Oversigt Se komplette svar 1. Køn? Dreng 248 Pige 229 2. Alder? Under 15 år 99 15 år 96 16 år 66 17 år 95 18 år 71 19 år 33 Over 19 år 17 3. Hvilket område bor du i? Viborg 293 Bjerringbro

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 25. juni 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.8/rådhuset Claus Clausen, Eva Pinnerup, Mads Panny,

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner

Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner Økonomiudvalget behandlede på mødet den 11. maj en KL-K rapport vedr. analyse af administration og ledelse. Det blev bl.a. besluttet at arbejde

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE AGENDA 1 2 3 Hvorfor arbejdes der med decentralisering og socioøkonomiske beregninger? Hvordan indgår beregningerne i modellerne? Et konkret, illustrativt

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato 22.1.2016 Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante

Læs mere

Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune

Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune Borgermøde den 29.10.14 kl. 19.00-21.00 Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune Viborg Gymnasiums hal Præsentation af programmet 19.00 Velkommen v/formand for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V

Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V Forslag til byrådsbeslutning til byrådsmødet d. 27. februar 2012. Tværpolitisk skoleforlig 2012. Fremtidig

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer:

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP Idekataloget Børn og Unge, Undervisningsafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Formål: I direkte forlængelse af Viborg

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter

Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter Notat Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter Thomas Astrup Bæk og Jacob Seier Petersen Specialundervisningsbehov i Fredensborg Kommunes skoledistrikter VIVE og forfatterne, 2017

Læs mere

1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer:

1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer: Haderslev kommune Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2013 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Udarbejdelse af ny tildelingsmodel...4 2. Hovedprincipper bag ny tildelingsmodel...5

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2017/2018 2 3 Skolefritidsordninger (SFO er) Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey lz@viborg.dk tba@viborg.dk

Læs mere

Justeret ressourcetildelingsmodel Skoler. C-SIK 20. april

Justeret ressourcetildelingsmodel Skoler. C-SIK 20. april Justeret ressourcetildelingsmodel r C-SIK 20. april 2017 www.ballerup.dk Forudsætninger Hovedforudsætninger: Der er samme økonomi i skolen uanset model hhv. 241 mio. kr. som grundmodul samt 39,1 mio. kr.

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen - en orientering til forældre Skoleåret 2016/2017 2 Skolefritidsordninger (SFO er) Skole E-mail Telefon Brattingsborgskolen Skoleleder Lars Ziethen SFO-leder Torben Bailey Bøgeskovskolen

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne

Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne På baggrund af erfaringerne med den nuværende ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

0,78646558 Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0

0,78646558 Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0 Ressourceberegningsmodel for Norddjurs Kommune - Scenario m.strukturændring Forudsætninger: Kun ressource til almenundervisning. Der opereres med en "startsats" til de faste udgifter, der er uafhængige

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING HEDENSTED KOMMUNE RAPPORT 26. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé 3 1. Indledning 4 2. Den eksisterende model 7 3. Overordnet vurdering af modellen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

Notat. Dato: 9. april 2015. Kopi til: Direktionen. Foreløbigt oplæg vedr. Viborg Kommunes modtagelse af flygtninge

Notat. Dato: 9. april 2015. Kopi til: Direktionen. Foreløbigt oplæg vedr. Viborg Kommunes modtagelse af flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 9. april 2015 Sagsbehandler: vpjote/sn6/ Notat Dato: 9. april 2015 Kopi til: Direktionen Emne: Foreløbigt oplæg vedr. Viborg Kommunes modtagelse af flygtninge Som besluttet på

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere