Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer."

Transkript

1 Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et beboelseshus. Det ene var en grund at bygge på, det andet var vand. Derfor startede man altid med at grave en brønd. En god brønd har altid været et godt aktiv. Brønden var som regel ikke mange alen dyb, det vil sige, at det var det såkaldte overfladevand, der var i sådan en brønd. Hvis een vandåre stod i forbindelse med flere brønde i en landsby som f.eks. Vester Aaby, kunne der let opstå vandmangel i en tør periode. I Vester Aaby blev der bygget en del huse i perioden Samtidig var det blevet både teknisk og økonomisk muligt at få eget vandværk. Disse forhold gav meget større forbrug af vand. En kreds af borgere indså situationen, og tanken omkring et fælles vandværk opstod. Dengang var vandforsyning absolut ikke en kommunal opgave. Skulle der laves vandværk, var det en hel privat opgave. Der opstod flere vandværk her på egen i den periode. De var alle startet på andelsbasis. Det var den borgerkreds her opmærksom på. Man henvendte sig til en konsulent, ingeniør Pedersen, Pandrup. Han var kendt med sådan en opgave, og han var behjælpelig med at planlægge vandværket i V. Aaby. Hvornår denne planlægning er startet, vides ikke, men borgerkredsen må have følt, at der var den fornødne opbakning. Planlægningen dengang var meget enkelt. Der var ingen myndigheder, der skulle spørges, og ingeniør Pedersen havde haft erfaring på området. Stedet, hvor værket skulle ligge, blev udpeget, (det nuværende) grænserne for hovedledningens længde blev afsat, og en licitation blev afholdt i en by, der hed Svendstrup. En stiftende generalforsamling blev afholdt den 21/ et sted i V. Aaby. Her redegjorde ingeniør Pedersen for projektet, der blev godkendt. Han fremlagde nogle meget omfattende vedtægter. De blev også godkendt. En bestyrelse blev valgt, det blev følgende: Malermester Oluf Hansen Præstegårdsvej 5. Fabrikant Johannes Hansen Svendborgvej 409. Barber Lars P. Unkerskov Svendborgvej 406. Smedemester Jens Hansen Præstegårdsvej 3. Møller Rasmus Jensen Industrivej 3.

2 husnumrene er de nuværende adresser. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med L. P. Unkerskov som formand og Rasmus Jensen som kasserer. Mødet fortsatte og sammen med ingeniør Pedersen udpegede man et firma, der kunne bygge pumpestationen (vandværket), samt udlægge en hovedledning til og med stophane, med gravearbejde samt en boring efter vand. De udpegede firmaer var resultatet af den afholdte licitation i Svendstrup. Det blev påbudt at prøveboringen skulle påbegyndes snarest muligt på een af bestyrelsen anvist plads. Udførelse af pumpestation og hovedledning med gravearbejdet blev overdraget til A/S Axel Mayer og Co Odense. Borearbejdet fik fabrikant Aage Højfeldt, Herning. Dermed var anlægsarbejdet til V. Aaby vandværk startet ifølge forhandlingsprotokollen. Det må siges at være mange og meget store beslutninger på een aften. Den borgergruppe, der havde taget initiativet og alt det forarbejde, der nødvendigvis var gået forud, må beundres meget. I protokollen er ikke nævnt nogen egentlig startdag. Der er heller ikke nævnt nogen tal eller priser på det omtalte. Boringen gav hurtigt et resultat, og man kunne bygge pumpestationen (vandværket). Det arbejde blev udbudt i licitation af Axel Mayer. Muremester Tonny Hansen V. Aaby fik arbejdet til en pris kr. inklusive de nødvendige filtersten. Gravearbejdet og udlægning af hovedvandledninger blev også påbegyndt. Der er desværre ikke nævnt hvor mange andelshavere, vandværket startede med. Men der blev aftalt nogle grænser for, hvor lang hovedledningen skulle være, f.eks. bad menighedsrådet om at få præstegården med som medlem, det godkendtes. Det skabte lidt mere debat, da to landbrug bad om medlemskab, men det blev accepteret med klausuler. Den ene var Valdemar Rasmussen (Svendborgvej 380), når der på ledningen blev optaget 2 ejendomme med i alt 5 haner. Den anden var Aabygård (Rolighedsvej 11), såfremt der blev betalt for 4 haner. Der var hovedledningens ydre grænse. Ledningen ved landevejen gik til møllebygger Pedersen (Svendborgvej 448). Desuden skulle landbrug yderligere betale 25 øre pr. kreatur og pr. hest om året. Hele installeringen af vandværket gik tilsyneladende programmæssigt. Det havde sikkert været optaget et midlertidigt lån i Fåborg Spare- og Lånekasse, så regningerne kunne betales i det omfang, det var nødvendigt. Ved en ekstraordinær generalforsamling den 1/ foreslå et lånetilbud fra sparekassen på kr. Det havde tilsyneladende været omkostningerne ved at anlægge vandværket. Lånet skulle forrentes med 3,5 % og afdrages med 2 %. Protokollen omtaler ikke, hvornår der kommer vand i hanerne. Men når sparekassen ville yde lån, må man gå ud fra, at værket var færdigt. Prisen for at være medlem fastsættes til følgende priser: 10 kr. for den første hane, 5 kr. for den anden, og 2,50 kr. for den tredje hane pr. år. Når vi tager i betragtning, at næsten

3 alle medlemmer hidtil havde hentet vand i gården ved en pumpe, var alene det, at får bare een hane inde et meget stort fremskridt, og det klarede mange sig med. Anslår vi f.eks. to haner i en husstand, var prisen 15 kr. årligt. Sættes det i relation til f.eks. en ugeløn, som var 15. kr. så var vand absolut ikke billigt. Vandværket fungerede tilsyneladende godt. Skolen og dermed kommunen blev medlem i Der installeredes 2 haner i skolen, een til håndvask og een til drikkeventil. Der oprettedes yderligere 2 haner i henholdsvis lærers og lærerindes vaskehus, i alt 40 kr. i årlig afgift. Møller Rasmus Jensen Elektri Mølle startede i de år et bryggeri. Værket forlangte, at der skulle opsættes vandmåler. Kubikmeter pris 18 øre plus 10 kr. årligt. Dog forpligtede bryggeriet sig til at betale mindst 75 kr. årligt i afgift. Den første værkpasser (opsynsmand) blev ansat i 1934, det var amtsvejmand L. P. Hansen Strandvejen 4. Værket fungerede tilsyneladende godt. I 1935 blev Strandvejen 26 bygget og hovedledningen blev forlænget. Der var ikke nogen tilslutningsafgift. Man måtte også lægge en hovedledning ved den nye landevej fra Svendborgvej 409 til kirken. Det kunne kassebeholdningen ikke klare, så man lånte kr. til formålet. Madsen Skønå, Pilegård blev tilbudt medlemskab mod selv at betale hovedledningen fra møllebyggeren til Pilegård og installere vandmåler til 18 ører pr. m3, dertil 20 kr. i årlig afgift. Fabrikant Johannes Hansen Hytten blev ny formand. Det første egentlige driftsregnskab var fra året Det balancerede med 3.157,25 kr. og sluttede med et underskud på 998,19 kr. underskuddet gav dog ikke anledning til forhøjelse af ydelsen til vandværket, kaldet vandskat. Mekaniker Erik Hansen blev pålagt 10 kr. ekstra for bilvask og 60 kr. for haner, dermed en vandskat på 70 kr. årligt. Ved generalforsamlingen den 17/ var der mødt 32 medlemmer, 42 var fraværende. Det var først gang antal medlemmer var nævnt. Med den tilgang, der havde været, kan det anslås, at der har været medlemmer i Personer i generalforsamlingen mente, der var mødepligt, så man pålagde ikke mødte medlemmer en bod på 50 ører hver. Kvindelige medlemmer var fritaget for mødepligt!! På mødet blev der fremlagt sag mod V. Aaby Andelsmejeri. Mejeriet var ikke tilsluttet vandværket, men havde, uden værkets tilladelse, søndag den 13. marts og de følgende 3 dage, påmonteret en slange på en brandstander og tappet alt det vand, de skulle bruge. Dermed havde mejeriet taget så meget tryk af vandet, at medlemmerne ikke kunne få det vand, de havde behov for. Værkpasser Rasmus Jensen havde anslået, at mejeriet i de fire dage, havde brugt ca. 800 m3 vand. Det forlangte værket 200 kr. for. Ved en stille forhandling blev kravet reduceret til 50 kr., og mejeriet fik lov til en anden gang at bruge vand fra værket. Mejeriet havde tit vandmangel. Årene gik, Jakob Kristensen blev formand. På generalforsamlingen i 1940 forhøjedes vandskatten med 6 kr. for den første hane, 3 kr. for den anden, og 1,5o kr. for den tredje hane. Som noget nyt 75 ører for efterfølgende haner. Medlemmerne havde nok lært, at en

4 hane skulle monteres, hvor vandet skulle bruges. Hans Kusk ansattes som ny værkpasser, vederlaget var 150 kr. pr. år. I 1940 var det en meget streng vinter. Medlemmerne lod een hane stå åben, så kunne den ikke fryse. Denne praksis ønskede bestyrelsen at stoppe. Der blev lukket for vandet fra kl. 9 aften til kl. 7 morgen i vintertiden. Formandsposten skiftede et par gange. I 1942 hed han ingeniør Kristiansen. Han var ansat på Jens Nielsens Maskinfabrik. Han rejste i 1943, og blev afløst af Peder Bisgård Pedersen, (Peder Fåborg). I 1945 blev det værkfører Th. Bentzen, der tegnede foreningen indtil Overskuddet i 1943 og 1944 var 307 kr. og 466 kr. Det kunne ikke have inspireret til de store investeringer. Det gav krigsårene heller ikke store muligheder for. Men sidst i 40-erne øgedes medlemstallet en del, og bestyrelsen indså, at en udvidelse og en renovering nu var nødvendig. Ved en ekstra generalforsamling i 1948 vedtoges en udvidelse med 17 stemmer for, 8 var imod. Endi Larsen foreslog ellers sagen udsat i 15 år!! Bestyrelsen var samlet i Sparekassen Fåborg i V. Aaby den 23/8-1948, for at underskrive et nyt lån til udvidelsen. Det fremgår ikke af protokollen at ændringen havde fundet sted, eller hvad det havde kostet. Pludselig opstod der en helt ny situation. Sundhedskommissionen krævede forsamlingshusets septitank flyttet 20 m, af hensyn til boring!! Severin Sørensen ansattes som værkpasser 1/9-1948, og kasserer Laurits Larsen bad om at få løn for sit arbejde. Der bevilligedes 1 kr. pr. medlem pr. år. Der blev optaget mange nye medlemmer i de følgende år. Bl.a. mejeriet, Jens Nielsens Maskinfabrik og den nye ejer af V. Aaby bryggeri Arne Høj, Strandvejen 7. Der blev også bygget en del huse i de år, bl.a. på Jens Nielsensvej. Nye huse var altid nye medlemmer, men også mange eksisterende huse blev efterhånden medlem. Indskuddet var 100 kr. pr. medlem. Ved generalforsamlingen i 1953 viste regnskabet en balance på 8.736,48 kr., en beholdning på 756,18 kr. Gælden var ,48 kr. Ejner Munk valgtes til formand i Det varslede en ny tid for vandværket. Man var opmærksom på den almindelige prisstigning i samfundet. Nu forhøjedes vandskatten til 44 kr. for den første hane, 22 kr. for den anden, og 11 kr. for den tredje og følgende haner, samt 40 ører pr. m3 ved vandmåler. Bestyrelsen blev udvidet med 2 medlemmer ved generalforsamlingen i 1956, men bestyrelsen kunne ikke konstituere sig, da der kun var mødt 2 mand af bestyrelsen. Den lave interesse for vandværket, vil jeg kalde fuld tilfredshed. Det 23 år gamle vandværk var nedslidt og forbruget var øget meget. Bestyrelsen mente værket burde fornyes og udbygges. Der blev indhentet tilbud på i alt kr. man indså også, at der burde anlægges en ny boring. Den gav 50 m3 i timen, men kostede også et stort beløb, nemlig kr.

5 På generalforsamlingen i 1960 blev det oplyst, at der var 135 medlemmer. De havde betalt en vandskat på ,20 kr. dvs. en gennemsnitspris på 108 kr. pr. medlem. En ugeløn var dengang ca. 200 kr. Allerede i 1962 måtte man etablere en ny boring til en pris af kr. inklusive køb af et mindre areal af forsamlingshusets ejer. Det gik stærkt i 1960-erne. Medlemstallet steg hurtigt til 250. Prisudviklingen betingede også, at vandafgiften blev forhøjet til kr. tilslutningsafgiften forhøjedes også fra 200 kr. til 300 kr. I 1970 midt i denne travlhed, kom der en henvendelse fra Pejrup om at blive tilsluttet vandværket. Bestyrelsen anslog, at det ville koste ca kr. Det mente man, var stor en mundfuld, så det blev et nej til Pejrup. Allerede i 1974 forhøjedes vandafgiften igen med 15 % og tilslutningsafgiften forhøjedes til 500 kr. Formandens telefongodtgørelse var nu kr. Et vandværk skal altid være på forkant med vandforsyningen. Derfor købt man fru købmand Linds have i 1974, for at anlægge en ny boring. Havens pris kr kr. i omkostninger. Boringens pris kr. Til dette formål blev lånt kr. i sparekassen. Igennem 1970-erne voksede byen stadig meget. I tiåret steg medlemstallet fra 250 til 391. Stigningen var stadig en blanding af eksisterende og nye huse. At mange gamle meldte sig ind i vandværkets var et udtryk for den stabilitet, værket repræsenterede. Stabiliteten var et resultat af de sidste års meget store investeringer, vandværket havde foretaget. Det tjente bestyrelsen, med Ejner Munk som formand i 24 år, meget stor ære for denne udvikling. Ejner Munk døde i Han afløstes af Holger Pedersen som formand. Udbygningen af værket fortsatte uændret, både i marken og på værket. Bestyrelsen havde et ønske om at få en rentvandstank, således at der altid var en vis mængde vand til rådighed. Det var en meget stor investering. Beslutningen var nogle år under overvejelse i bestyrelsen, men i 1987 bygges beholderen i fru Linds have. Som den hidtil største investering bør prisen nævnes. Beholderen kunne rumme 375 m3 og kostede kr., ca kr. pr. medlem. Det offentlige var begyndt at blande sig i vandværkets dispositioner. Selvom værket havde eksisteret i mange år, forlangte de, at værket skulle have en vandindvindingsret. Der tildeltes værket en ret på m3 vand pr. år. Forbruget var ca m3, så der var rigelig plads til udvidelser. Forbruget følges for øvrigt meget nøje af værkpasseren, bl.a. af hensyn til et eventuelt ledningsbrud. Et andet område, det offentlige følger meget tæt omkring vandværket, er vandets kvalitet. Der udtages ofte vandprøver. De har, så vidt jeg ved, aldrig givet anledning til påtale, til trods for at vandet pumpes på af byens undergrund, og er blevet det siden Det skyldes måske, at sundhedskommissionen i 1946 forlangte at forsamlingshusets septiktank skulle flyttes 20 m!!

6 Det siges, at den forening, der ikke investere, kan ikke overleve. Hvis det er rigtigt, må vandværket være meget levende. Hvor mange penge, der er investeret i årenes løb, er nok umuligt at gøre op. Men Vester Aaby private Vandværk fremtræder i dag som en velkonsolideret forening, med 450 medlemmer.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&.

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. FJERNVARME r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. /.,wy'tenler U67 aotfuyrilt/rum, - 1.,n/ttanlu"2007 Forord Da vi i bestyrelsen startede med at drøfte, hvorledes fernvarmeværkets 50-ars jubilæum skulle markeres, kom

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Skive Handelsskoles historie og udvikling 1884-2010

Skive Handelsskoles historie og udvikling 1884-2010 Skive Handelsskoles historie og udvikling 1884-2010 af forh. handelsskoledirektør, cand.merc. Finn Christiansen, R. Ansat ved skolen fra 1971-2007, som direktør fra 1986-2007 Skive Handelsskole kunne i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere