OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1"

Transkript

1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til kommunernes opkøb af boliger ved vindmølleplanlægning 7 5. Opsamling fra anbefalingerne fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning 9 6. Statslig information og status for Rejseholdets og Front desks arbejde Planlægning for fremtidig mølleopstilling på land mulige scenarier Muligheden for udvidelse af vindmølleinvestorkredsen Strategisk energiplanlægning i kommunerne Ankesystemet De 4 ordninger Mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller Differentiering af pristillægget 15 Bilag 1 Status for vindmølleudbygningen 16 Bilag 2 Opkøbsordning 19 Bilag 3 Muligheder i byfornyelsesordningen og erfaringer fra andre ordninger 22 Bilag 4 Miljøministerens arbejdsgruppe om fremtidens vindmølleplanlægning 24 Bilag 5 Den gode planlægningsproces 26 Bilag 6 Kommunernes muligheder for at investere i vindmøller 27 Bilag 7 Statistik i forbindelse med ankesystemet 30 Side 2

3 1. Indledning Dette oplæg er udarbejdet i forlængelse af energiaftale Der fremgår følgende af energiaftalen: Frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på MW. Dette søges understøttet eksempelvis via nye planlægningsredskaber, strategisk miljøvurdering og tilpasning af rammevilkårene som følge af teknologiudviklingen. Et oplæg om dette vil blive udarbejdet og forelagt i første halvdel af 2013, og evt. nye initiativer aftales i forligskredsen. Oplægget vil bl.a. tage udgangspunkt i evalueringen af de fire ordninger i VE-loven (den grønne ordning, køberetsordning, værditabsordningen og garantifonden) og indeholde en vurdering af mulighederne for yderligere beskæring af pristillæg på de placeringer, hvor det fulde pristillæg ikke måtte være nødvendigt. Oplægget er udarbejdet af Energistyrelsen med bidrag fra Naturstyrelsen. Der er bl.a. taget udgangspunkt i rapport fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning, som var nedsat af miljøministeren. Rapporten fra gruppen blev offentliggjort i oktober For at inddrage mest mulig viden i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget er relevante interessenter, herunder KL, Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien, Dansk Energi, Dansk Industri og ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter blevet interviewede i forbindelse med arbejdet. Der har i både november 2012 og 2013 været afholdt en workshop om vindmøller, hvor en lang række kommuner deltog. Formålet var at fastholde og styrke dialogen mellem myndighederne herunder behovet for input og gode ideer fra kommunerne til styrelserne, som kan indgå i det videre arbejde. Udmeldinger fra deltagerne om arbejdet med vindmølleplanlægningen har ligeledes været inddraget i arbejdet med oplægget. I det følgende analyseres de enkelte emner, og der angives skøn for eventuelle omkostninger i forbindelse med de enkelte tiltag. Der er medtaget anbefalinger til brug for den videre beslutningsproces. 2. Sammenfatning Energiaftalen indebærer, at der frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på ca MW. I 2020 forventes kapaciteten for landmøller således at være steget med 500 MW i forhold til kapaciteten ultimo Som udgangspunkt har kommunerne de relevante planlægningsredskaber til mølleudbygningen. Imidlertid er der med energiaftale 2012 indgået en meget ambitiøs målsætning, som kommunerne har en vigtig opgave med at udmønte. For at medvirke til at sikre opfyldelsen af kapacitetsudvidelsen, er der set på, hvordan denne udvidelse kan understøttes og hvilke tiltag, det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre for at sikre, at mølleopstillingen i energiaftalen opfyldes. En aftale med KL vil kunne medvirke til at styrke kommunernes planlægningsproces. I forbindelse med gennemførelsen af skrotningsordningen og opfyldelse af energiaftalen fra 2008 blev der ind- Side 3

4 gået tilsvarende aftaler med KL. Denne aftale medvirkede til en konstruktiv planlægningsproces i kommunerne for vindmølleudbygningen. (Afsnit 3) Det anbefales, at der for at få størst mulig sikkerhed for opfyldelse af den forventede vindmølleudbygning i energiaftalen indgås aftale mellem KL og staten herom. Derudover, at der årligt foretages en opgørelse over fremdriften af planlægning for vindmøller samt MW, som bliver tilsluttet elnettet. Hvis fremdriften i de årlige opgørelser ikke svarer til forventningerne indledes en drøftelse med KL om yderligere konkretisering af den indgående aftale på området. Der er udfordringer i kommunernes arbejde med at planlægge for vindmøller på land. Landet er tætbefolket, hvilket betyder, at det er vanskeligt at finde områder, og især større områder, hvor møller kan placeres. Det vil forbedre den overordnede generelle planlægningsindsats i landdistrikterne, hvis kommunerne i højere grad kan medvirke til at sikre tilstrækkeligt med arealer til vindmøller på land. Der er d. 13. juni 2013 med Aftale om kommunernes økonomi for 2014 mellem Regeringen og KL etableret en låneordning, der - for at skabe et råderum for kommunernes planlægningsindsats giver mulighed for, at kommunerne tidligt i planlægningsprocessen kan låne til at opkøbe ejendomme, som giver bedre planlægningsmulighed for udbygningen med vindmøller i de enkelte kommuner. (Afsnit 4) Umiddelbart op til påbegyndelsen af arbejdet med oplægget har der været nedsat en arbejdsgruppe som analyserede fremtidens vindmølleplanlægning. Arbejdet med dette oplæg har bl.a. taget udgangspunkt i arbejdsgruppens afrapportering. I forlængelse af rapporten har miljøministeren allerede igangsat og afsluttet en række initiativer i forbindelse med en styrket statslig informationsindsats, revision af cirkulære og vejledning samt analyse af 3-natur og undersøgelse af beregningen af skyggekast. (Afsnit 5 og 6 og bilag 4) Planlægning af vindmøller op til 150 meter på land varetages af kommunerne. Reglerne for den kommunale planlægning i planloven sikrer, at borgere, foreninger, myndigheder og andre interessenter løbende inddrages i processen. Der er opstillet mulige forslag til yderligere at understøtte den gode planlægningsproces. Forslagene omfatter bl.a. tættere dialog mellem de relevante parter, spredning af vindmølleinvesteringen til flere parter, fokus på de positive effekter af investeringen i form af afledet investering og merbeskæftigelse. (Afsnit 7) Det anbefales, at der i samarbejde med KL og nogle kommuner udarbejdes pjece, der beskriver, hvordan en fremtidig proces for mølleopstilling kan udføres bedst muligt den gode proces. Desuden udarbejdes fakta- og vidensblade, der kan understøtte den gode proces. Der indgår en beskrivelse af, at kommunerne allerede i dag har mulighed for at investere i vindmøller. (Afsnit 8) Det anbefales, at der i samarbejde med KL og nogle kommuner udarbejdes en pjece, der beskriver kommunernes muligheder for at investere i vindmøller. Side 4

5 Det fremgår af energiforliget, at den strategiske energiplanlægning i kommunerne skal fremmes. Med energiforliget er der afsat en pulje på 19 mio. kr. i med det formål at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats. Der er givet tilsagn til projekter i forbindelse med puljen. (Afsnit 9) De gennemførte og planlagte ændringer i ankesystemet belyses, og de konsekvenser disse forventes at få for sagsbehandlingstiden. (Afsnit 10) Værditabs- og køberetsordningen, grøn ordning og garantifonden blev indført med VEloven i slutningen af Ordningerne, der administreres af Energinet.dk, er blevet evaluereret, og evalueringerne er blevet afgivet til Folketingets Energipolitiske udvalg i Ved seneste ændring af VE-loven er værditabs- og køberetsordningerne justeret i overensstemmelse med evalueringens konklusioner samt øvrige erfaringer med ordningerne. Der rejses løbende det spørgsmål, om værditabsordningen reelt dækker de tab, som naboer får i forbindelse med opstilling af vindmøller. Det kan medvirke til en afklaring heraf at undersøge udviklingen i huspriser i forbindelse med mølleopstilling. (Afsnit 11) Det anbefales, at der i relevante områder iværksættes en undersøgelse af udviklingen i huspriser i forbindelse med mølleopstilling. Miljøministeriet ved Naturstyrelsen har i samarbejde med en tværministeriel arbejdsgruppe screenet statslige arealer for at finde frem til de arealer, hvor der er muligheder for opstilling af produktionsvindmøller. Det har resulteret i, at 8 arealer er vurderet potentielt egnede til opstilling af vindmøller. (Afsnit 12) Det anbefales, at Energistyrelsen indleder en dialog med de kommuner, hvori de statslige arealer er udpeget for at afklare, om de respektive kommuner er interesseret i at udpege arealerne i planlægningen. I de kommuner, hvor der er interesse for at udpege de statslige arealer, indgås en tæt dialog om processen for det videre arbejde, herunder udbud. Der er set på muligheden for at differentiere støtten til vindmøller på land. Vindforholdene varierer betydeligt over landet afhængig af afstand til havet, landskabets udformning, bevoksning, bygninger mv. samt af højden over jorden. Den gældende støtte til nye vindmøller i form af pristillæg er ens for landmøller uanset vindforholdene. Fra 2014 fastlægges den nominelle støtteberettiget produktion i MWh som summen af mølleeffekt i MW gange timer plus rotorarealet gange 5,6 MWh/m 2. Samtidig indføres der et loft for sum af markedspris og pristillæg på 58 øre/kwh, således at pristillægget reduceres med 1 øre/kwh for hver øre, markedsprisen overstiger 33 øre/kwh. (Afsnit 13) Muligheden for at indføre differentieret støtte til vindmøller er blevet inddraget i undersøgelsen af tilskuds- og afgiftssystemet, som skal gennemføres i forlængelse af energiaftale Analysearbejdet er igangsat. Side 5

6 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen Energiaftalen indebærer, at der frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på ca MW. I 2020 forventes kapaciteten for landmøller således at være steget med 500 MW i forhold til MW ultimo Med en installeret effekt på MW vil den forventede vindmølleudbygning i energiaftalen være opfyldt. Som udgangspunkt har kommunerne de relevante planlægningsredskaber til mølleudbygningen. Imidlertid er der med energiaftale 2012 indgået en meget ambitiøs målsætning, som kommunerne har en vigtig opgave med at udmønte. For at få størst mulig sikkerhed for at den forventede vindmølleudbygning kan opfyldes, vil det være hensigtsmæssigt, at der indgås en aftale mellem KL og staten om at sikre planlægningen for udbygning med vindmøller. Der blev indgået en aftale mellem staten og KL i forbindelse med udmøntningen af skrotningsordningen fra energiaftale 2004 og opfyldelse af energiaftalen fra Disse aftaler medvirkede til en god planlægningsproces ved vindmølleudbygningen i denne periode. For at følge op på om målsætningen i energiaftalen nås i 2020, er der ligeledes behov for et overblik over status for planlægningen for vindmøller i kommunerne. Miljøministeriet er ansvarlig for, at kommunerne har de rette planlægningsværktøjer, mens Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er ansvarlig for at sikre, at der er de rette rammevilkår for opstilling af vindmøller. Energistyrelsen kan løbende give en oversigt over udviklingen i MW vindmøller tilsluttet elnettet. Et samlet overblik over udviklingen i planlægning for og opstilling af vindmøller kan danne grundlag for overvejelser om, hvorvidt der skal igangsættes yderligere initiativer for at sikre, at målsætningen i energiaftalen nås. Bilag 1 giver en status for, hvordan det går med vindmølleudbygningen. Derudover er der set på den forventede vindmøllenedtagning i de kommende år. Anbefalinger: 1) For at få størst mulig sikkerhed for opfyldelse af den forventede vindmølleudbygning i energiaftalen indgås aftale mellem KL og staten herom. 2) Der foretages en årlig opgørelse over fremdriften i planlægning for vindmøller samt MW, som bliver tilsluttet elnettet. For løbende at kunne følge fremdriften af planlægning for vindmøller i kommunerne samt hvor mange MW der er tilsluttet elnettet, anbefales det, at Naturstyrelsen og Energistyrelsen udarbejder en opgørelse hvert år af hvor mange lokalplaner, der er endeligt vedtaget for vindmølleudbygning. En sådan opgørelse tilføjes oplysning om, hvor mange MW der til- og frameldes elnettet på baggrund af oplysninger fra Energistyrelsens stamdataregister. Udgangspunktet for opgørelsen er oplysninger fra stamdataregisteret pr om hvor mange MW, der er tilsluttet elnettet. Side 6

7 3) Hvis fremdriften i de årlige opgørelser ikke svarer til forventningerne indledes en drøftelse med KL om yderligere konkretisering af den indgående aftale på området. Hvis udbygningen fremover ikke opfylder forventningerne, foreslås det, at der sker en yderligere konkretisering af aftalen med KL. Konkretiseringen kan f.eks. indeholde nye redskaber, således at dialogen mellem KL og kommunerne yderligere kan målrettes den planlægningsopgave, som kommunerne har i forbindelse med landmølleudbygningen. Et redskab kunne være indførelse af delmål for mølleudbygningen. 4. Låneordning til kommunernes opkøb af boliger ved vindmølleplanlægning Der er udfordringer i kommunernes arbejde med at planlægge for vindmøller på land. Landet er tæt befolket, hvilket betyder, at det er vanskeligt at finde områder, og især større områder, hvor møller kan placeres. Det vil forbedre den overordnede generelle planlægningsindsats i landdistrikterne, hvis kommunerne i højere grad kan medvirke til at sikre tilstrækkeligt med arealer til vindmøller på land. Der tages i dag, fra kommunens side ved udpegning af områder, ikke automatisk stilling til, om der i de enkelte områder kan fjernes eller opkøbes boliger, som kan sikre større samlede projekter frem for flere spredte. Hvis der i dag er ejendomme, der hindrer udvidelsen af vindmøllearealer, er der to muligheder. Den ene mulighed er, at kommunen kan vælge at ekspropriere de pågældende ejendomme, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Dette er meget indgribende over for den enkelte ejer samt forbundet med betydelige omkostninger. Den anden mulighed er, at vindmølleopstilleren indgår aftale om opkøb af ejendomme. Opstillerens opkøb af ejendomme vil normalt først ske ved konkretiseringen af det enkelte projekt og i tilknytning til lokalplanprocessen. Kommunerne har efterspurgt en mulighed for at gå mere aktivt ind i denne proces ved på et tidligere tidspunkt at kunne bidrage til at skabe mere plads. Hidtil har kommunerne savnet midler til opkøb af ejendomme i landzonen således, at arealerne kan anvendes til nye formål, herunder opstilling af vindmøller. En mulighed for at frikøbe større områder i det åbne land har to formål. Dels kan det sikre, at der kan etableres større - og dermed færre - områder til opstilling af vindmøller på land. Dels kan det sikre, at der allerede på kommuneplantidspunktet kan frikøbes arealer til opstilling af de planlagte vindmøller. Dette vil bidrage til at forebygge konflikter med de nærmeste naboer i den efterfølgende lokalplanproces. KL har fremført, at etablering af en opkøbsordning er en væsentlig forudsætning for at sikre ambitionen i energiaftalen om planlægning for vindmøller på land. I rapporten fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning fra oktober 2012 blev det anbefalet, at der etableres en opkøbsordning/udlægsordning, som giver kommunerne bedre muligheder for at planlægge udbygning med vindmøller. Medlemmerne af ar- Side 7

8 bejdsgruppen var ikke enige om, hvordan en sådan ordning evt. kunne finansieres. Miljøministeren henviste til denne anbefaling i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten og anbefaler, at det undersøges nærmere hvordan en sådan ordning evt. kan finansieres. Der er set på eksisterende relevante låneordninger i Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Dette vedrører ordningerne: Udgiften til kollektive energiforsyningsanlæg, Udgifter omfattet af beslutninger efter lov om byfornyelse mv. og Udgiften til erhvervelse af arealer mv. til kommunal jordforsyning, jf. bilag 3. Disse ordninger vil ikke inden for det gældende regelsæt opfylde ønskerne til en låneordning. Med Aftale om kommunernes økonomi for 2014 mellem Regeringen og KL fra 13. juni 2013 er der etableret en lånepulje: Som en del af en aftale om kommunernes planlægning for vindmøller på land etableres en lånepulje på samlet 50 mio. kr. i til erhvervelse af ejendomme med henblik på opførelse af vindmøller. Puljen holdes inden for den samlede aftalte anlægsramme. Lånepuljen administreres af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der har igangsat den første ansøgningsrunde med frist 14. januar Ved etableringen af lånepuljen til kommunernes opkøb af boliger ved vindmølleplanlægning, således at der - for at tilvejebringe et råderum for kommunernes planlægningsindsats - skabes mulighed for, at kommunerne i en kort periode kan få lånedispensation til at opkøbe boliger, som giver bedre muligheder for at planlægge udbygningen med vindmøller i de enkelte kommuner. Kommunerne kan dermed overveje opkøb i forbindelse med forarbejdet til kommuneplanen og under forudsætning af, at de gældende regler herom overholdes. Ordningen skal medvirke til at sikre kommunens planlægning og gennemførelse af vindmølleprojekter. I forbindelse med fastsættelsen af puljens størrelse er indgået følgende overvejelser: En lånepulje skal være af en sådan størrelse, at den skal kunne dække kommunernes relevante ønsker om at optage lån til opkøb af ejendomme i det åbne land i en periode på et antal år, før det kan forventes, at projektejeren har opstillet møller på de opkøbte ejendomme. En projektejer køber de relevante ejendomme af kommunen, når kommunen har valgt det pågældende projekt til det udpegede område. Ved kommunens videresalg af ejendomme(-ne) skal lånet indfries.. I bilag 2 beskrives låneordningen nærmere. For at få et overblik i tilsvarende erfaringer med opkøb er der i bilag 3 beskrevet mulighederne i byfornyelsesloven for opkøb af ejendomme i små byer og det åbne land. Ligesom erfaringer fra andre ordninger herunder indsatspuljen er medtaget. Hjemmel til opkøbspulje Planloven er i dag ikke til hinder for frivilligt opkøb af boliger, planloven regulerer arealanvendelsen. Kommunerne kan allerede i dag ekspropriere en bolig på baggrund af en endeligt vedtaget lokalplan. Side 8

9 Lånepuljen etableres i regi af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udlånsaktiviteten følges løbende og ordningen påregnes evalueret ultimo Opsamling fra anbefalingerne fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning nedsat af miljøministeren Rapporten fra arbejdsgruppen Miljøministeren nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe til at analysere fremtidens vindmølleplanlægning. Arbejdsgruppens rapport blev offentliggjort den 30. oktober Baggrund Kommunernes planlægning af nye områder til vindmøller er forbundet med en række udfordringer, idet der skal tages de størst mulige hensyn til naboer, natur, landskab, miljø m.v. Samtidig betyder udviklingen af stadigt større vindmøller, at det bliver vanskeligere at finde egnede placeringsmuligheder til opstilling af nye vindmøller på land. Arbejdsgruppen så derfor nærmere på de kommunale udfordringer i forbindelse med planlægning for nye vindmøller på land og gennemgik det eksisterende planlægningsgrundlag. Hensigten var at vurdere de muligheder og begrænsninger, som findes i det gældende regelsæt, og vurdere om kommunerne har de rigtige planlægningsredskaber, samt hvilke nye redskaber der eventuelt kunne være behov for. Vigtige redskaber er bl.a. den gode planlægningsproces, borgerinddragelse og god informationsindsats. Arbejdsgruppen er i sin afrapportering til miljøministeren kommet med anbefalinger, som omhandler: Forslag til præciseringer i vindmøllecirkulære og vejledningen, hvor sidstnævnte bør betone brugen af frivillige opkøb Fortsat udvikling af GIS redskaber til brug for kommunernes planlægning Forbedre samarbejdet og styrke den statslige informationsindsats over for kommuner og borgere og sikre én samlet indgang for interessenter til den statslige information om vindmølleplanlægningen. Undersøge muligheden for at etablere en opkøbsordning så kommunerne har mulighed for at opkøbe boliger i den tidlige planlægningsfase og derved skabe større arealrummelighed til vindmøller (behandles særskilt) Løsning af problemstillingen med planlovens landzoneregler regler om retten til at etablere medhjælperboliger, der kan begrænse opstillede vindmøller/vindmølleparkers udnyttelse. Arbejdsgruppen har vurderet, at kommunerne som udgangspunkt har de rigtige redskaber, og er ikke derudover kommet med anbefalinger om ændringer af lovgivning, herunder ændring af naturbeskyttelsesloven eller skovloven. I bilag 4 er der kort gennemgået de aktiviteter miljøministeren har igangsat og afsluttet på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger Side 9

10 6. Statslig information Arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning har i anbefalingerne peget på forbedret statslig information, herunder behovet for at lette overskueligheden for borgere og kommuner ved f.eks. at lave en fælles indgang til de forskellige statslige myndigheder. Miljøministeriet har, i samarbejde med Energistyrelsen, etableret en fælles statslig internetportal. Portalen blev lanceret den 28. februar Portalen samler al statslig viden om vindmøller til både borgere, myndigheder og opstillere af vindmøller ét sted. Der henvises til bilag 4 for en gennemgang af andre tiltag på informationsområdet. 7. Planlægning for fremtidig mølleopstilling på land mulige scenarier Et væsentligt særkende ved den danske vindmølleudbygningsmodel er den planlægningsprocedure, som fremgår af planloven og vindmøllecirkulæret, som medvirker dels til vindmølleopstilling og dels til at de relevante interessenter inddrages. Før var de møller, der blev opstillet, små landmøller og initiativtagerne hovedsagelig lokale borgere. Dvs. opgaven med at finde egnede pladser oplevedes som lettere end i dag. Møllerne er blevet stadig større, og det lokale engagement er i vidt omfang stadig mindre. Det er blevet vanskeligere for kommunerne at finde egnede arealer, og planlægningen for møller på land er samtidig blevet vanskeligere bl.a., fordi modstanden lokalt er blevet større. Planlægning af vindmøller op til 150 meter på land varetages af kommunerne. Reglerne for den kommunale planlægning i planloven sikrer, at borgere, foreninger, myndigheder og andre interessenter løbende inddrages i processen. Bortset fra husstands- og småmøller må der kun opstilles vindmøller i områder, der er udpeget i kommuneplanen. Kommunen skal derfor vurdere hvilke områder, der egner sig til opstilling af vindmøller. Kommunalbestyrelsen skal gennem sin planlægning sikre, at der tages hensyn til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier, jordbrugsmæssige interesser samt muligheden for at udnytte vindressourcen. En god vindmølleproces vil være at inddrage lokale borgere så tidligt som muligt i processen. Det er vigtigt, at lokale aktører har god mulighed for at bidrage til den lokale planlægning og komme med input til drøftelserne af, hvordan vedvarende energi bedst kan forenes med hensynet til natur, landskab og naboer. Hvordan planlægningsprocessen kan forbedres er beskrevet i bilag 5. Anbefalinger: 1) I samarbejde med KL og nogle kommuner udarbejdes pjece, der beskriver, hvordan en fremtidig proces for mølleopstilling kan udføres bedst muligt den gode proces. Desuden udarbejdes fakta- og vidensblade, der kan understøtte den gode proces. Materialet placeres på den nye vindmølleportal. Side 10

11 8. Muligheden for at kommuner investerer i vindmøller Kommunale investeringer i vindmølleudbygningen kan medvirke til at styrke vækst og beskæftigelse i det lokalområde, hvor møllerne opstilles. Kommunerne har allerede i dag mulighed for at investere i vindmøller. I bilag 6 er disse muligheder beskrevet. KL har foreslået, at reglerne ændres, således at det bliver gunstigere for kommuner at investere i vindmøller. Der er ikke på nuværende tidspunkt midler hertil. Anbefalinger: 1) I samarbejde med KL og nogle kommuner udarbejdes en pjece, der beskriver kommunernes muligheder for at investere i vindmøller. Pjecen placeres på Energistyrelsens hjemmeside. 9. Strategisk energiplanlægning (SEP) i kommunerne Det fremgår af energiforliget, at den strategiske energiplanlægning i kommunerne skal fremmes. Med energiforliget er der afsat en pulje på 19 mio. kr. i med det formål at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats. SEP omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning inden for kommunernes geografiske område. SEP kan bl.a. ses som en systematisk samtænkning af kommunernes eksisterende opgaver på energiområdet. Formålet med kommunal strategisk energiplanlægning er at fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. Den strategiske energiplanlægning giver kommunerne mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem på en måde, så potentialet for gennemførelse af energibesparelser og omstilling til mere vedvarende energi udnyttes på den samfundsmæssigt meste energieffektive måde. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil udarbejde strategiske energiplaner. Energistyrelsen har givet tilsagn til 12 projekter, der har søgt om tilskud fra puljen for strategisk energiplanlægning i kommunerne. Projekterne spænder bredt fra energiscenarier for en hel region til en borgernær indsats for at fremme energibesparelser lokalt. Projekterne vil også undersøge, hvordan den langsigtede omstilling kan gennemføres mest omkostningseffektivt med bedst mulig indpasning af biogas, geotermi, vind og sol. Puljens midler tildeles 6 regionale/tværkommunale projekter, som i alt dækker 96 af Danmarks 98 kommuner samt 6 øvrige projekter, der dækker én eller flere kommuners geografiske område. Udover kommuner deltager over 80 andre aktører som partnere i projekterne, heriblandt alle 5 regioner, ca. 50 forsyningsselskaber, 6 vidensinstitutioner samt flere store danske virksomheder. I alt er der tale om en planlægningsindsats på over 50 mio. kroner. Projekterne gennemføres i perioden fra 1. januar 2014 til 30. juni Ankesystemet Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien har peget på, at processen i forbindelse med vindmølleprojekter kan være meget langvarig, bl.a. som følge af sagsbehand- Side 11

12 lingen i ankesystemet. I det følgende beskrives gennemførte og planlagte ændringer i ankesystemet, og de konsekvenser disse forventes at få for sagsbehandlingstiden. De nye klageregler og tiltag til nedsættelse af sagsbehandlingssagen som trådte i kraft den 1. august 2012, gælder for alle Natur- og Miljøklagenævnets sagsområder, og vedrører således ikke alene vindmølleområdet. I bilag 7 er der en beskrivelse af de nye klageregler og udviklingen i sagsomsætningen og sagsbehandlingstid for vindmøllesager i perioden 1/ / er illustreret. 11. De 4 ordninger i VE-loven Evaluering af de 4 ordninger og lovforslag herom Værditabs- og køberetsordningen, grøn ordning og garantifonden blev indført med VEloven i slutningen af 2008 med henblik på at fremme udbygningen af vindmøller ved at øge den lokale interesse i nye vindmølleprojekter. Ordningerne, der administreres af Energinet.dk, er blevet evaluereret, og resultatet af evalueringerne er blevet afgivet til Folketingets Energipolitiske udvalg i Evalueringerne viser, at der alene vurderes at være behov for en revision af de to hovedordninger - værditabs- og køberetsordningerne, mens reguleringen af den grønne ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier og garantifonden til støtte af finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser m.v. blev vurderet tilstrækkelig. Der er gennemført en ændring af VE-loven, bl.a. med justering af ordningerne. Revisionen af værditabs- og køberetsordningerne baserer sig i vid udstrækning på evalueringens konklusioner, samt øvrige erfaringer med ordningerne. Revisionen har til formål at sikre, at ordningerne virker efter deres hensigt. I forhold til værditabsordningen videreføres denne med en række justeringer, bl.a. således, at der fremover kun skal gives værditabsbetaling for værditab på beboelsesejendomme, herunder tilhørende opholdsarealer og ikke på baggrund af fast ejendom. Dog skal værditab forårsaget af lysmarkeringsmaster ved høje vindmøller omfattes af ordningen. Endvidere forbedres orienteringen til naboer om ordningen, og en række frister for anvendelse af ordningen er blevet justeret. Tillige justeres enkelte administrative forhold, såsom frist for gebyrbetaling og mulighed for genoptagelse af sager. I forhold til køberetsordningen er der ændret en række grundlæggende elementer med henblik på at sikre et bredere ejerskab til vindmøller. Der er indsat regler, som skal sikre en bedre oplysning om udbuddet, at udbudsperioden forlænges fra 4 til 8 uger, at det sikres, at udbuddet sker på så sent et tidspunkt som muligt, og at der indsættes et loft over hvor mange andele, de borgere, som bor tættest på møllen, kan købe med fortrinsret frem for andre købsberettigede. Status Den grønne ordning Kommunerne har en samlet tilsagnsramme på i alt godt 155 mio. kr. fordelt på 47 kommuner. Heraf er der udbetalt knap 11,7 mio. kr. fordelt på 11 kommuner og 35 forskellige projekter. Side 12

13 På nuværende tidspunkt er der således godt 107 mio. kr. tilbage i tilsagnsrammen, og der er således givet tilsagn til 162 projekter for i alt ca. 48,3 mio. kr. Restrammen for beløb, der er klar til udbetaling til kommunerne, udgør i alt ca. 79 mio. kr. fordelt på 33 kommuner. KL har peget på, at det vil være hensigtsmæssigt, at den grønne ordning tilføres flere midler, således at kommunerne får mulighed for at gøre en særlig indsats, når der opstilles møller. Formålet med den grønne ordning er at fremme kommunernes engagement i vindmølleplanlægning og den lokale accept af nye vindmølleprojekter. Ordningen giver kommunerne mulighed for at finansiere projekter, der styrker landskabet og de rekreative muligheder i kommunerne. Energinet.dk, der administrerer ordningen, indbetaler 0,4 øre pr. kwh for de første fuldlasttimer fra vindmølleprojekter, der er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere Midlerne til den grønne ordning opkræves hos elforbrugerne som et PSO-bidrag. Midlerne indsættes på en særlig konto for den enkelte kommune, hvis samlede midler afhænger af, hvor mange og hvor store vindmøller der nettilsluttes i kommunen. KL har peget på et behov for at udvide den grønne ordning. Der er ikke på nuværende tidspunkt yderligere midler at tilføre ordningen. Værditabsordningen Der rejses løbende det spørgsmål, om værditabsordningen reelt dækker de tab, som naboer får i forbindelse med opstilling af vindmøller. Det kan medvirke til en afklaring heraf at undersøge udviklingen i huspriser i forbindelse med mølleopstilling. Garantiordningen Der har fra 2009 til og med december 2012 været anmodet om i alt 28 garantier til lokale vindmøllelav eller initiativgrupper, hvoraf der er givet afslag til 3 projekter, da de har været så fremskredne, at betingelserne ikke har været opfyldt for udstedelse af garanti. I perioden er der blevet udløst tre garantier, hvorfor den samlede pulje er nedskrevet til ca. 8,65 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der 1,25 mio. kr. til rådighed. Samlet set er der blandt de vindmøllelav, som har modtaget garanti, realiseret to vindmølleprojekter på henholdsvis 18 MW og 6 MW. Danmarks Vindmølleforening har peget på et behov for at udvide garantiordningen. Der er ikke på nuværende tidspunkt yderligere midler at tilføre ordningen. Anbefalinger: 1) Der iværksættes i relevante områder en undersøgelse af udviklingen i huspriser i forbindelse med mølleopstilling. Side 13

14 12. Mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller Der vil i fremtiden være behov for opsætning af markant flere vindmøller for at leve op til de energipolitiske forventninger frem til Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at der også bidrages med egnede statslige arealer, der kan indgå i den kommunale planlægning for vindmøller. For at varetage arbejdet med at identificere mulige statslige arealer har der været nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe under Naturstyrelsens formandskab. Alle statslige arealer over 5 ha i landzone er blevet screenet for at finde frem til de arealer, hvor der er muligheder for opstilling af produktionsvindmøller. I alt 1835 statsligt ejede arealer på tilsammen ca ha fordelt på 11 ministerier indgik i screeningen. Det resulterede i, at 9 arealer blev vurderet egnet til at indgå i en miljøvurdering. Af de 9 statslige arealer er de 8 vurderet potentielt egnede til opstilling af vindmøller i miljøvurderingen, som har været i offentlig høring. Det begrænsede antal egnede arealer er et udtryk for, at staten ejer jord af 2 årsager: enten til specifikke aktiviteter eller for at varetage nationale eller internationale beskyttelsesinteresser. De 8 statslige arealer er placeret med 5 arealer i Jylland, 1 på Sjælland og 2 på Fyn. Et areal ved DTU Vindenergi i Roskilde Kommune er ejet af Uddannelsesministeriet og 3 arealer ved hhv. statsfængslet i Faaborg-Midtfyn Kommune og i Ikast-Brande Kommune er ejet af Justitsministeriet. De sidste 4 arealer er ejet af Miljøministeriet og ligger i henholdsvis Holstebro, Aalborg, Hjørring/Jammerbugt og Aabenraa kommuner. De 8 arealer omfatter i alt 128 ha ved opstilling af møller på 100 meter eller 44 ha ved opstilling af møller på 150 meter. Arealerne er endnu ikke blevet offentliggjort, således at kommunerne har kunnet medtage arealerne i planlægningen. Forsvarsministeriet gennemfører en yderligere gennemgang af sine arealer med henblik på vindmølleopstilling. Staten vil kun sende de mulige arealer i udbud, hvis der er opbakning fra kommunerne til den videre planlægning for et konkret vindmølleprojekt. Anbefalinger: 1) Det anbefales, at Miljøministeriet offentliggør arealerne, og Energistyrelsen indleder en dialog med de kommuner, hvori de statslige arealer er udpeget for at afklare, om de respektive kommuner er interesseret i at udpege arealerne i planlægningen. I de kommuner, hvor der er interesse for at udpege de statslige arealer, indgås en tæt dialog om processen for det videre arbejde, herunder udbud. Det anbefales derudover, at der i slutningen af 2015 iværksættes en evaluering af status for de udpegede 8 arealer. I evalueringen skal der ligeledes indgå overvejelser om behovet for at udpege flere statslige arealer også set i relation til udviklingen i øvrigt. Hvis dette er nødvendigt, skal evalueringen indeholde en gennemgang af de arealer, hvor anvendelse i første omgang blev vurderet ikke at være forenelig med opstilling af vindmøller. Gennemgangen skal ske med henblik på eventuelt at finde flere mulige statslige arealer til mølleopstilling. Side 14

15 13. Model for differentieret støtte til vindmøller I energiaftale 2012 er det aftalt, at der skal fremlægges en vurdering af mulighederne for yderligere beskæring af pristillæg på de placeringer, hvor det fulde pristillæg ikke måtte være nødvendigt. Vindforhold og støttebehov Driftsøkonomien af en vindmølle er primært afhængig af vindforholdene. Jo bedre vindforhold, jo større el-produktion vil der være med tilhørende større indtægt og dermed mindre behov for støtte. Den gældende støtte til nye vindmøller i form af pristillæg er ens for landmøller uanset vindforholdene. Fra 2014 fastlægges den nominelle støtteberettiget produktion i MWh som summen af mølleeffekt i MW gange timer plus rotorarealet gange 5,6 MWh/m 2. Samtidig indføres der et loft for sum af markedspris og pristillæg på 58 øre/kwh, således at pristillægget reduceres med 1 øre/kwh for hver øre, markedsprisen overstiger 33 øre/kwh. Differentieret støtte efter vindforhold Vindforholdene varierer betydeligt over landet afhængig af afstand til havet, landskabets udformning, bevoksning, bygninger mv. samt af højden over jorden. Det vurderes ikke muligt i praksis at opdele landet i en række zoner med økonomisk ligeværdige støttebehov, der samtidig opfattes som retfærdige. Grænserne vil blive udfordret, og der kan forudses et stort og vanskeligt administrativt arbejde med på forhånd at fastlægge pristillægget for hver mølleplacering. Det skal indgå i overvejelserne, at udbygning med vindmøller på land er den billigste form for VE-udbygning, samt at en ensidig beskæring af pristillægget på de mest vindrige områder kunne medvirke til, at udnyttelsen af vindpotentialet ikke optimeres. Muligheden for at indføre differentieret støtte til vindmøller er blevet inddraget i undersøgelsen af tilskuds- og afgiftssystemet, som skal gennemføres i forlængelse af energiaftale Analysearbejdet er igangsat. Side 15

16 Bilag 1. Status for vindmølleudbygningen Status på kommuneplanniveau Alle landets kommuner er forpligtiget til at forholde sig til planlægning for vindmøller i kommuneplanen. Det sker bl.a. ved, at nogle kommuner laver temaplaner for vindmøller, andre forholder sig til placeringen af vindmøller i forbindelse med den 4-årige kommuneplanrevision. Det er ikke givet, at denne planlægning muliggør opførelse af flere møller i den enkelte kommune. En opgørelse over vedtaget kommuneplanarbejde giver derfor kun et billede af potentialet for det videre planarbejde. En opgørelse af kommuneplanlagte områder og potentialet i områderne kan kun ske ved en direkte forespørgsel i kommunerne. Til brug for arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning udarbejdede KL og Naturstyrelsen i fællesskab en status for kommunernes planlægning pr. februar Oplysningerne fra kommunerne viste, at der var kommuneplanlagt for ca MW pr. 1. februar Af disse kommuneplanlagte områder var kommunerne på daværende tidspunkt i gang med en lokalplanproces for ca. 600 MW. Tallene er et øjebliksbillede. I 2013 skal kommunerne revidere deres kommuneplan. Når alle kommunerne har revideret deres kommuneplaner er der et nyt godt grundlag for en opgørelse af potentialet for den videre konkrete vindmølleplanlægning. Det vil derfor give god mening at foretage en ny undersøgelse af potentialet i løbet af /. Status endeligt vedtagne lokalplaner Den bedste indikator på, hvordan det går med planlægningen for vindmøller fås ved at opsummere antallet af vedtagne lokalplaner over en periode og supplere med opgørelse over antal tilsluttede møller og MW. Periode: til Antal planer Antal møller Forventet MW Vedtagne lokalplaner Der er vigtigt at være opmærksom på, at der kan gå mellem et halvt og op til to år efter en lokalplan er endelig vedtaget før møllerne er opstillet og tilsluttet elnettet. Nogle lokalplaner forudsætter at små ældre vindmøller nedtages. Der er forskellige årsager til denne forskydning, bl.a. opsætningen af møllerne, og ligeledes processen omkring ejerandele, ventetid på leveringen af møllen m.m. Status for antal møller på land, herunder effekt i MW Ved udgangen af december 2013 var der opstillet vindmøller med en samlet effekt på ca MW. Heraf var de 517 møller med en samlet effekt på knap MW opstillet på havet. Landmøllerne havde således en samlet effekt på MW. Udviklingen i opstillingen af landmøller viser, at der er frem til 1995 årligt opstillet et mindre antal møller på op til ca. 80 MW. I perioden blev der i alt opstillet godt MW med et maksimum i år 2000 på ca. 600 MW. I perioden blev der Side 16

17 opstillet meget få møller. Dette mønster er vendt i årene , hvor der i alt er opstillet mere end MW. Der sker løbende en nedtagning af møller. Det er op til ejeren, hvornår dette sker, men generelt må det forventes, at nedtagning foretages, når møllen ikke længere er rentabel. Regnes der isoleret betragtet på den tekniske levetid af en møller, vil der ved en teknisk levetid på 25 år primært blive nedtaget møller i årene Hvis der regnes med en teknisk levetid på 30 år, vil nedtagning primært ske i årene Der er allerede på nuværende tidspunkt eksisterende møller, der er mere end 25 år. Dette forventes også at gøre sig gældende frem over. Effekt i MW Nettotal Ult Nedtagne Ult. dec Opsatte Ult. dec Opsatte- Nedtagne Samlet nettotal Ult. dec Kilde: Energistyrelsens Stamdataregisteret ultimo december 2013 samt oplysninger fra Energinet.dk Dvs. i årene 2012 og 2013 er der opsat møller med en samlet kapacitet på 484 MW. Der har været og er fortsat løbende overordnede overvejelser, om de eksisterende møller generelt er placeret hensigtsmæssigt. I den forbindelser tages behovet for sanering også ind i overvejelse. Der er en del eksisterende møller, der hindrer opstilling af nye. År 30 Gennemsnitsalder kw Kilde: Energistyrelsens Stamdataregisteret ultimo december 2013 Side 17

18 Der er senest ved energiaftalen i 2004 indgået aftale om en skrotningsordning. Ifølge aftalen blev der indført en skrotningsordning således, at der blev udbygget med vindkraft, samtidig med at ældre og uheldigt placerede vindmøller skulle nedtages. Ordningen blev med energiaftalen i 2008 forlænget til udgangen af Der er ikke planer om, at etablere en ny skrotningsordning. I forbindelse med en overvågning af vindmølleudbygning kan der løbende tages stilling til eventuelle behov for regelændring på området. Bilag 2. Låneordning til kommunernes opkøb af boliger ved vindmølleplanlægning Side 18

19 Forslag KL s ønske om en udlånsordning i forbindelse med vindmølleudbygningen er imødekommet ved at der etableres en lånepulje på 50 mio. kr. over 2 år 2014 og 2015, som kommunerne kan låne fra til at opkøbe ejendomme i et udpeget område. Når en investor vil opstille møller på det udpegede område, skal investor købe ejendommene af kommunen, og kommunen skal indfri lånet. I nedenstående figur er udmøntningen af puljen skitseret. Forklaring til figuren 1. Planstart: kommune planlægger 2. Kommunen opkøber ejendomme af boligejer til A kr. 3. Kommunen låner A kr. fra låneordningen 4. Kommuneplanen foreligger og vedtages a. Ingen investor indenfor 3-5 år efter Kommuneplanens vedtagelse i. Kommunen sælger ejendommen ii. Kommunen tilbagebetaler lånet på A kr. b. Der kommer en investor i. Investor køber ejendommen af kommunen ii. Kommunen tilbagebetaler lånet på A kr. Mølleopstilling? Side 19

20 iii. Ja. slut iv. Nej, mølleopstiller får ikke opstillet møllerne, slut v. Nej, kommunen afviser alligevel mølleopstilling 1. Kommunen tilbagekøber boligen 2. Kommunen tilbagebetaler lånet på A kr. Kommunerne får med ordningen mulighed for at låne til opkøb af enkelte ejendomme, som i dag forhindrer opstilling af vindmøller. Opkøb sker i forbindelse med forarbejdet til kommuneplanen og under forudsætning af de gældende regler f.eks. afstandskravet på 4 gange møllehøjden og støjkravene. Ordningen skal medvirke til at sikre kommunens planlægning og gennemførelse af vindmølleprojekter. Det er forudsat, at kommunerne selv afholder eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med ordningen. Det er Energistyrelsens vurdering, at det er juridisk holdbart, at investor pålægges at opkøbe de pågældende ejendomme, hvis han ønsker at udnytte området. Det skyldes primært, at det er frivilligt, om investor vil opstille møller på det specifikke område. En lånepulje skal være af en sådan størrelse, at den skal kunne dække kommunernes opkøb af ejendomme i det åbne land, indtil investorer har opstillet møller på arealerne med de opkøbte ejendomme. Der skal ske indfrielse af lånet, når kommunen videresælger arealet til en investor. For at skønne over ejendomsudgiften har Energistyrelsen kontaktet Søren Garde Rådgivning (SGR), der har rådgivet kommunerne i forbindelse med boligopkøb, ved administration af indsatspuljen. (På finanslov for 2010 blev etableret Indsatspulje til renovering og nedrivning af faldefærdige huse i landdistrikterne.) SGR skønner, at en ejendom på 100 kvm hus og 600 kvm jord i de relevante områder gennemsnitligt vil koste kr. De ejendomme, der blev omfattet af indsatspuljen, var målrettet mod nedrivning af boliger. I lyset heraf er beregningsforudsætningen i forbindelse med udlægsordningen fastsat væsentligt højere, idet ejendommene ikke i alle tilfælde vil være egnet til nedrivning. Forudsættes en gennemsnitlig pris pr. ejendom på 0,8 mio. kr., giver dette en pulje på 25 mio. kr. i 2 år en mulighed for, at kommunerne kan opkøbe ca. 65 ejendomme. I dette skøn er forudsat, at 22 områder med hver 3 møller på 3MW vil blive omfattet. Herudfra vil den samlede udgift til kommunernes opkøb være godt 50 mio. kr. Det sikres i forbindelse med fastsættelse af kriterier for ordningen, at kommunerne efter planlægning for et område og opkøb af ejendomme medvirker aktivt til, at der opstilles møller i området. Der er imidlertid risiko for, at området alligevel ikke bliver udnyttet, hvis investorerne ikke byder ind på området. I den situation skal de opkøbte ejendomme afhændes. Dette kan betyde, at nogle ejendomme bliver solgt med tab. Eventuelle tab dækkes af kommunerne. De overordnede kriterier 1. Ejendomme kan kun opkøbes af kommunen i forbindelse med frivillig overtagelse og til markedspris. Der indgår ikke i ordningen mulighed for ekspropriation. Side 20

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Den rigtige vindkraftpolitik

Den rigtige vindkraftpolitik 15. oktober 2010 Den rigtige vindkraftpolitik Vindkraft er en af de helt afgørende teknologier i omstillingen af den danske energiforsyning væk fra afhængigheden af fossile og importerede brændsler. En

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Bemærkninger til forslag til ændring af VE-loven jf. Energistyrelsens høringsbrev af 24. september 2012. 20. oktober 2012 Danmarks Vindmølleforening er enig i

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

Strategisk energiplanlægning. Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 3: Vindkraft-udbygning. Referat (med senere suppleringer):

Strategisk energiplanlægning. Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 3: Vindkraft-udbygning. Referat (med senere suppleringer): Strategisk energiplanlægning Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde Møde nr. 3: Vindkraft-udbygning Sted: Job og Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro. Tidspunkt: Torsdag den 26.

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER BAGGRUND Energipolitisk forlig som fastlægger, at 50% af al el skal komme fra vindmøller i 2020. Dette indebærer at der skal etableres 1800

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Konference fossil frie Thy, August 2012 Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Frede Hvelplund Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Universitetets

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Jan Serup Hylleberg Direktør Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning 5% vind i 22 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vindkraftkapacitet i MW og vindkraftdækning af elforbruget

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Universitetets rolle og de hjemløse problemer Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050

Universitetets rolle og de hjemløse problemer Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Konference fossil frie Thy, 21. juni 2012 Universitetets rolle og de hjemløse problemer Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Frede Hvelplund Institut for samfundsudvikling og planlægning

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

5.1 Udbygning med vindkraft

5.1 Udbygning med vindkraft Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.1 Udbygning med vindkraft 12/5-2014, Gunnar Boye Olesen 5.1.1 Opsummering I dette kapitel vurderes potentialerne for udbygning med vindkraft, baseret på

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere