15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget"

Transkript

1 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har det været muligt at yde boligsikring til lejere i private lejemål. Formålet med forslaget til en ny Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger er at begrænse mulighederne for spekulation i boligsikringsreglerne ved at indføre et ekstra kriterium om boligen og dens indretning således, at der kan tages hensyn hertil i bekendtgørelsen om beløbsgrænser mv. Derudover skal lovforslaget ses som den politiske udmøntning af Naalakkersuisuts visioner om opdatering det sociale regelsæt. Dette sker blandt andet ved at der ændres i beregningsgrundlaget for ydelsen af boligsikring ved at erstatte det hidtidige beregningsgrundlag skattepligtig indkomst med aktuel indkomst. Herved sikres, at beregningen for boligsikring er i bedre overensstemmelse med borgerens aktuelle indkomstsituation. Det foreslås herudover, at der med lovforslaget indføres en kontrolpligt for forvaltningen til at føre tilsyn med udbetaling af boligsikring. Derudover er kravene til tilbagebetaling af boligsikringsbeløb udvidet, idet det foreslås at krav om tilbagebetaling forudsætter, at forvaltningen kan føre bevis for, at ansøgeren er gjort bekendt med muligheden for tilbagebetalingskrav såfremt oplysningspligten tilsidesættes. Der stilles således skærpede krav til forvaltningens vejledning, ligesom der i praksis indføres et beviskrav hertil. 2. Hovedpunkter i forslaget I forhold til gældende ret skal følgende i det fremlagte forslag fremhæves: 2.1 Aktuel indkomst Politiske overvejelser Gældende Landstingsforordning beregner boligsikringsydelsen på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster fra det nærmest forudgående slutlignede år. Der kan imidlertid være stor forskel på ansøgerens økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet set i forhold til den senest kendte skattepligtige indkomst. Ved at ændre beregningsgrundlaget til aktuel indkomst vil udbetalingen af boligsikring være i bedre overensstemmelse med ansøgerens reelle indtægtsforhold. Beregning af boligsikringsydelsen på baggrund af aktuel indkomst forventes at blive mere retvisende end beregning ud fra husstandsmedlemmernes indkomster fra det nærmest forudgående slutlignede år Definition på aktuel indkomst EM 2015/XX IIAN sagsnr.:

2 Aktuel indkomst skal forstås som et andet begreb end det nuværende begreb skattepligtig indkomst. Aktuel indkomst opgøres som den samlede aktuelle skattepligtige indkomst uden ligningsmæssige fradrag. I forhold til det gældende begreb hvor der tages udgangspunkt i den (slutlignede) skattepligtige indkomst, altså den historiske indkomst fra det sidste skatteår, adskiller det ny begreb aktuel indkomst sig altså ved, at være baseret på den faktiske skattepligtige bruttoindkomst på ansøgningstidspunktet uden at indkomsten nedsættes af ligningsmæssige fradrag, herunder negativ kapitalindkomst, hvorved alle ansøgere behandles mere ensartet. Med ændringen af beregningsgrundlaget i lovgivningen fra skattepligtig indkomst (det nærmest forudgående slutlignede skatteår) til aktuel indkomst (det indeværende skatteår), forventes en mere retvisende opgørelse af borgerens aktuelle indkomstforhold på ansøgningstidspunktet. 2.2 Kriterium om boligen og dens indretning Efter hidtil gældende lovgivning har boligsikringsbeløbet været fastsat på baggrund af antal børn i boligen og den samlede skattepligtige indtægt. Kriterierne for tildeling af boligsikring er med lovforslaget udvidet med begrebet boligen og dens indretning. Kriteriet indgår herefter på lige vilkår med de øvrige krav fastsat i Inatsisartutloven. Med det nye kriterium boligen og dens indretning vil det være muligt i bekendtgørelsesform nærmere at fastsætte beløbsgrænser for, hvor stort et boligsikringsbeløb der kan ydes til bestemte boligtyper. 2.3 Kontrolpligt Med lovforslaget indføres en lovbestemt kontrolforpligtelse for kommunen til at føre kontrol med tilkendelsen og udbetalingen af boligsikring. Efter bestemmelsens ordlyd forpligtes kommunen til løbende at undersøge, om den udbetalte boligsikring er korrekt og i overensstemmelse med borgerens indkomstforhold. 2.4 Generelle ændringer i lovbemærkningerne Derudover er der foretaget ændringer i lovforslagets struktur, ligesom bemærkningerne til de enkelte bestemmelser er uddybet set i forhold til gældende lovgivning. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. De økonomiske konsekvenser for det offentlige Med indførelse af aktuel indkomst forventes på sigt offentlige besparelser på udbetaling af boligsikring. Størrelsen på de beregnede besparelser på offentlige udgifter til boligsikring skal 2

3 primært ses ud fra et skøn over antallet af udbetalinger af boligsikring, der foretages på baggrund af en ikke-opdateret indkomstopgørelse hos boligsikringsansøgeren. Med kriteriet boligen og dens indretning, bliver der hjemmel til at Naalakkersuisut i bekendtgørelsen, der udarbejdes i henhold til 8, stk. 2, kan fastsætte nærmere regler for krav til boligen og dens indretning set i forhold til boligsikringens størrelse mv. De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra skatte- og indkomstdata samt boligsikringsdata fra Beregningerne er foretaget ud fra bruttoindkomsten, hvor der er fratrukket kr De økonomiske konsekvenser for det offentlige er beregnet til at være en besparelse på 12,8 millioner kroner pr. år. Den fulde besparelse opnås, når den tilhørende bekendtgørelse træder i kraft De administrative konsekvenser for det offentlige For den offentlige administration forventes lovforslaget at medføre øgede administrative byrder. Lovforslaget pålægger dog ikke det offentlige nye administrative væsentlige byrder set i forhold til gældende lovgivning. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 4.1. De økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet De administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, natur eller folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne 6.1 Aktuel indkomst Med indførelse af aktuel indkomst som beregningsgrundlag for boligsikring vil størrelsen på boligsikringsbeløbet være i bedre overensstemmelse med borgerens aktuelle økonomiske situation. Derved sikres bedre overensstemmelse mellem de udbetalte beløb og det beløb, som borgeren reelt er berettiget til. 6.2 Kriterium om boligen og dens indretning. Med kriteriet boligen og dens indretning, bliver der hjemmel til at Naalakkersuisut i bekendtgørelsen, der udarbejdes i henhold til 8, stk. 2, kan fastsætte nærmere regler for krav til bo- 3

4 ligen og dens indretning set i forhold til boligsikringens størrelse mv. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser 8. Høring af myndigheder og organisationer mv. Forslaget blev sendt i høring i perioden 15. maj 2015 til 19. juni 2015 hos: Formandens Departement, Departementet for Sundhed, Finansdepartementet, Råstofdepartementet, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur KANUKOKA, Det Sociale Ankenævn, Kommunernes Revision, Kattuffik Utoqqaat Nipaat, Grønlands Råd for Menneskerettigheder, Dansk Institut for Menneskerettigheder, Inooqat, MIO, IMAK, AK, NUSUKA, SIK, PIP, Grønlands Erhverv, ASG, PPK, KNAPK, Agerskov Consulting, GrønlandsBanken, BankNordik, Grønlands Revisionskontor A/S, EY Grønland, INI, Iserit, Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq. 4

5 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen videreføres med en sproglig ændring, da forordning er erstattet af Inatsisartutlov. Der er ikke tilsigtet realitetsændringer. Bestemmelsen fastsætter, at boligsikring ydes til en lejebolig, der er omfattet af lejeforordningen. Til 2 Der er tale om en ændring af de hidtil gældende regler. Ved bolig forstås det sted, som lejeaftalen giver lejeren beboelsesret til. Hvis lejeaftalen kun omfatter beboelsesret til en mindre boligenhed af en større bolighelhed, f.eks. ved at lejeaftalen omfatter et værelse i et større hus, vil boligen i lejeaftalen være at forstå som det værelse lejeren igennem lejeaftalen opnår beboelsesret til. Dette skyldes at et større hus kan indeholde flere værelser, der udlejes. Ved husstand forstås samtlige personer, der har fast bopæl i den bolig, som lejeaftalen giver lejeren beboelsesret til. Bestemmelsen anfører, at alle voksne og børn, der har bopæl i boligen, indgår i husstanden. Fast bopæl forstås som det sted (bolig), hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor man har sine ejendele. Bestemmelsen medfører også at hjemmeboende børn over 18 år og deres eventuelle samlevere samt børn under 18 år med flere vil blive medregnet i husstanden. Til 3 Der er tale om en videreførelse af de hidtil gældende regler, hvor bemærkningerne til bestemmelsen er præciseret. Bestemmelsen anfører, at der ikke kan ydes boligsikring, såfremt antallet af beboelsesrum overstiger antallet af beboere med mere end én. Hvis boligen har et rum mere, samme eller færre rum end antal beboere, vil der kunne ydes boligsikring. 5

6 Bestemmelsen er en undtagelse til hovedreglen om, at der ikke kan gives boligsikring, såfremt antallet af beboelsesrum overstiger antallet af beboere med mere end én. Bestemmelsen giver kommunen mulighed for at se bort fra stk. 1, såfremt særlige omstændigheder taler herfor. Særlige forhold skal ses i forhold til borgerens nuværende situation. Som særlige omstændigheder kan eksempelvis nævnes, at der pludselig er sket ændringer i husstandssammensætningen. For eksempel i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald i familien, hvor der i en periode er behov for at skabe sikkerhed for den efterladte. Særlige omstændigheder kan også foreligge, hvis et barn bliver anbragt udenfor hjemmet, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at bevare børnenes værelser til evt. hjemgivelse. Bestemmelsen giver plads til, at der kan vises menneskelige og fornuftige hensyn, såfremt situationen viser et behov herfor. Til 4 Der er tale om en videreførelse af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen anfører, at boligsikring alene kan ydes til selve huslejen. Der er således ikke mulighed for at yde boligsikring til forbrug og forbrugsafgifter. Udgifter til forbrug omfatter el, vand og varme på nuværende tidspunkt, men kan senere omfatte andre udgifter, hvis der indføres betaling for sådanne. I private ejendomme må der sondres mellem egentlig husleje og forbrugsudgifter. Bestemmelsen anfører, at huslejen i lejeboliger defineres efter Landstingsforordning om leje af boliger med senere ændringer. Til 5 Der er tale om en ændring af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen anfører på hvilket grundlag boligsikring beregnes. Beregningsgrundlaget er huslejen, husstandens samlede aktuelle bruttoindkomst, boligen og dens indretning, samt antallet af hjemmeboende børn under 18 år. 6

7 Bestemmelsen medfører, at der skal foretages en genberegning, hvis der siden beregningen i henhold til stk. 1 er sket en væsentlig ændring i husstandens samlede husleje, husstandens samlede aktuelle bruttoindkomst, boligen og dens indretning, eller antallet af hjemmeboende børn under 18 år. Bestemmelsen anfører, at ændringer i antallet af hjemmeboende børn under 18 år medregnes fra den 1. i måneden efter meddelelse til kommunen. Beregningen af boligsikringen tager hensyn til husstandens børn under 18 år. Der forudsættes en automatik i beregningen af boligsikringen, så den automatisk nedsættes fra den 1. i måneden efter, at et barn i husstanden fylder 18 år. Ved tilgang af børn under 18 år i husstanden eksempelvis ved fødsel eller tilflytning, skal lejeren rette henvendelse til kommunen om regulering af boligsikringen. Til 6 Bestemmelsen finder anvendelse ved ansøgning om boligsikring. Forslaget indebærer, at ansøgere af boligsikring er forpligtet til loyalt at oplyse kommunen om forhold, såfremt der er sket ændringer der har betydning for personens ret til boligsikring, herunder oplysninger om husstandens størrelse, sammensætning og indkomstforhold samt boligen og dens indretning. Oplysningspligten gør sig også gældende om forhold, der har betydning for kommunens beregning af boligsikring. Bestemmelsen finder anvendelse, når borgeren i forvejen modtager boligsikring. Boligsikringsmodtageren har pligt til at loyalt at oplyse om væsentlige ændringer i modtagerens forhold, der kan have betydning for retten til boligsikring og kommunens beregning af boligsikring. Til 7 Bestemmelsen er ny, og fastslår, at kommunen er forpligtet til løbende at føre kontrol med, at der ikke sker udbetaling af boligsikring til personer, som ikke er berettiget til at modtage boligsikring. Og om det udbetalte beløb svarer til det beløb, som borgeren er berettiget til. Det tydeliggøres med bestemmelsen, at kommunen har en forpligtelse til løbende at iagttage boligsikringsudbetalingen, herunder tage stilling til nye oplysninger, der kan rejse tvivl om 7

8 beløbets størrelse eller berettigelse. Såfremt kommunen på baggrund af den løbende kontrol eller øvrige oplysninger får mistanke om, at boligsikring udbetales i andet omfang end hjemlet, skal kommunen iværksætte foranstaltninger med henblik på at undersøge, om boligsikring skal frakendes eller ændres. Til 8 Bestemmelsen er ændret, idet der tages udgangspunkt i den aktuelle indkomst. Bestemmelsen bemyndiger som hidtil Naalakkersuisut til i bekendtgørelsesform at fastsætte regler om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumsbeløb for årlig boligsikring. Naalakkersuisut kan fastsætte beløbsgrænser for, hvor stor en indkomst en boligsikringsansøger kan have, alt efter om ansøgeren har børn under 18 år eller ej. Herudover gives der Naalakkersuisut bemyndigelse til at fastsætte grænser for, hvad minimums- og maksimalbeløb for udbetaling af boligsikring kan være. Herudover kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere regler for boligsikringsmodtagerens egenandel. Til 9 Der er tale om en ændring af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen anfører, at boligsikring for lejeboliger reguleres ved regnskabsårets afslutning. Derudover sikrer bestemmelsen, at boligsikringen reguleres i henhold til 5. Bestemmelsen anfører, at boligsikring for lejeboliger reguleres ved regnskabsårets afslutning, når lejeboligen ikke er tilknyttet en boligafdeling. Samtidig får de enkelte boligafdelinger mulighed for at ændre tidspunktet for aflevering af årsregnskab. Boligsikringsåret følger kalenderåret i de tilfælde, hvor en lejebolig ikke er tilknyttet en boligafdeling. Til 10 8

9 Der er tale om en ændring af gældende regler, idet der fremadrettet i lovteksten er krav om, at der ved ansøgningen skal vedlægges fornøden dokumentation. Bestemmelsen anfører, at ansøgning om boligsikring skal indgives til kommunen. Derudover er det et krav, at der ved ansøgning om boligsikring vedlægges fornøden dokumentation. Dette vil blandt andet omfatte lejekontrakt, oplysninger om indkomstforhold, familiesammensætning, oplysninger om boligen og dens indretning mv. Til 11 Der er tale om en ændring af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen anfører, at det er kommunen, der træffer afgørelse om boligsikring. Afgørelsen om boligsikring træffes ud fra oplysninger efter 5. Bestemmelsen anfører, at boligsikring i lejeboliger beregnes til et årligt beløb, hvoraf en tolvtedel modregnes månedsvis forud i lejerens huslejebetaling. Derved afkræves kun forskellen mellem boligsikring og huslejen. Boligsikring udbetales direkte til udlejeren. Til 12 Der er tale om en ændring af gældende regler. Bestemmelsen anfører, at boligsikring ydes med virkning fra den 1. i måneden efter imødekommelsen af ansøgningen. Ved indflytning i en bolig på en anden dato end den 1. i måneden udbetales boligsikring fra den 1. i den efterfølgende måned. Bestemmelsen anfører, at boligsikring er månedsvist forudbetalt. Til 13 Der er tale om en ændring af gældende regler. 9

10 Bestemmelsen anfører, at kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af den for meget modtagne boligsikring, såfremt den løbende eller oprindelige oplysningspligt er tilsidesat. Tilbagebetaling forudsætter, at kommunen har oplyst modtageren om muligheden for tilbagesøgningskrav, og kommunen kan dokumentere, at modtageren er gjort bekendt med tilbagebetalingsforpligtelsen. Med denne bestemmelse er der skærpet krav til kommunen om vejledningspligt og dokumentation for udført vejledning. Bestemmelsen anfører, at inddrivelse af krav om tilbagebetaling sker efter reglerne i retsplejelov for Grønland. Til 14 Bestemmelsen er en ændring af hidtil gældende regler. Bestemmelsen fastsætter tidspunktet for, hvornår boligsikring ophører, såfremt betingelserne for modtagelse ikke længere er opfyldt. Ophør af boligsikring forudsætter kommunens afgørelse herom. Ved fraflytning ophører den tilkendte boligsikring. Såfremt der flyttes til anden bolig, skal der indgives ny ansøgning om boligsikring. Til 15 Der er tale om en videreførelse af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen fastslår at udgifterne til boligsikring i lejeboliger fordeles med 60 pct. fra Landskassen og 40 pct. fra kommunen. Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte regler om regnskabsaflæggelse og revision. Denne bestemmelse er indsat, idet det er Landskassen, der afholder den største del af udgiften til boligsikring. Til 16 10

11 Der er tale om en videreførelse af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen anfører, at alle afgørelser truffet efter denne lov kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter reglerne i Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation. Til 17 Der er tale om en ændring af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen anfører, at loven træder i kraft den 1. januar Dermed vil alle beregninger af boligsikring efter 1. januar 2016 ske efter denne lovs bestemmelser. Bestemmelsen er ny, og fastlægger at allerede beregnet boligsikring forud for lovens ikrafttrædelse fortsættes udbetalt, indtil den beregnede periode ophører, eller indtil ændrede forhold i husstanden mv. nødvendiggør en genberegning, jf. lovforslagets 5. Bestemmelsen anfører, at landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring, landstingsforordning nr. 13 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger, landstingsforordning nr. 13 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger og landstingsforordning nr. 6 af 7. maj 2007 om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger ophæves ved Inatsisartutlovens ikrafttrædelse. Til stk. 4 Bestemmelsen medfører, at den nuværende bekendtgørelse om beløbsgrænser mv. er gældende indtil erstattet af ny bekendtgørelse herom. 11

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx. xxx 2017 EM 2017/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre, at husstande hvor den ene ægtefælle eller samlever afgår ved døden, eller

Læs mere

4. november 2015 EM2015/161 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. november 2015 EM2015/161 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger (Fremsat af Naalakkersuisoq for Familier,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse

Læs mere

FM 2017/141. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2017/141. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14-03-2017 FM 2017/141 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at Inatsisartut i efteråret 2016 vedtog beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

EM 2017/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2017/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 14-08-2017 EM 2017/18 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til formål at sikre, at husstande hvor den ene ægtefælle eller samlever afgår ved døden, eller der

Læs mere

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM2014/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I 2017 blev der vedtaget reformer på området for beregning af boligsikring og børnetilskud. Dette skete på baggrund af, at der igennem

Læs mere

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 01-09-2018 EM 2018/18 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Med Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger 13. marts 2017 FM2017/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fra

Læs mere

29. marts 2019 EM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

29. marts 2019 EM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 29. marts 2019 EM2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2018 blev der stillet et beslutningsforslag om, at ordensreglerne i bilag 4 til landstingsforordning

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2016 EM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, der blev 1. behandlet af Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx. xxx 2017 EM 2017/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre, at modtagere af højeste førtidspension kan oppebære en grundpension, svarende

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. juni 2018 EM2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der ved vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. maj 2019 EM2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ved EM 2018 vedtog Inatsisartut pkt. 106, Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

21. august 2018 EM2018/215. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

21. august 2018 EM2018/215. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 21. august 2018 EM2018/215 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der ved vedtagelse af inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

12. marts 2017 FM 2017/119. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

12. marts 2017 FM 2017/119. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 12. marts 2017 FM 2017/119 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. oktober 2017 EM 2017/123 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formandskabet har fundet behov for at udvide adgangen til familieledsagelse i forbindelse med Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

29. januar 2015 FM 2015/108. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

29. januar 2015 FM 2015/108. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 29. januar 2015 FM 2015/108 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

11. april 2016 FM 2016/109. Bemærkninger til lovforslaget. De almindelige bemærkninger

11. april 2016 FM 2016/109. Bemærkninger til lovforslaget. De almindelige bemærkninger 11. april 2016 FM 2016/109 Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Baggrund Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender har under tilsyn med kommunernes

Læs mere

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandling. Til 15 1. 15, stk. 3 affattes således: udbetalt efter Nordisk Konvention

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

4. maj 2017 EM 2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. maj 2017 EM 2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. maj 2017 EM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at Inatsisartut i efteråret 2016 vedtog Forslag til Inatsisartutbeslutning om at

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 6. november 2017 FM 2018/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Den overordnede baggrund for ændringsforslaget er et ønske fra

Læs mere

2. oktober 2018 EM 2018/196. Rettelsesblad

2. oktober 2018 EM 2018/196. Rettelsesblad 2. oktober 2018 EM 2018/196 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 10. august 2018 Begrundelse I EM 2018/196 er der foretaget korrekturmæssig ændring i den grønlandske version af forslagets 4. Bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD

30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD 30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD Erstatter lovforslag af 21. august 2015 med tilhørende lovbemærkninger af 21. august. (Der er foretaget tekniske og sproglige rettelser, tilføjelser og præciseringer

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx om tilskud til udvekslingsophold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx om tilskud til udvekslingsophold Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx. 2019 om tilskud til udvekslingsophold I medfør af 20 a i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om

I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om I N S T R U K S i sagsbehandling af ansøgninger om BOLIGSIKRING I LEJEBOLIGER Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked Box 260, 3900 Nuuk November 2001 Indhold 1. Lovhjemmel...4 2. Boligsikringsåret...4

Læs mere

9. august 2017 EM2017/86. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2017 EM2017/86. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2017 EM2017/86 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene reguleres i inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-,

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Vejledning til. Inatsisartutlov om boligsikring. i lejeboliger

Vejledning til. Inatsisartutlov om boligsikring. i lejeboliger Ilaqutariinnermut Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Vejledning til Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering (Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 10. maj 2017 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om Handicaptalsmand. (Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie,

Læs mere

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2017 EM 2017/90 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af den Inatsisartutbeslutning, som blev vedtaget som EM 2015/120 på efterårssamlingen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 UKA 2009/98 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Naalakkersuisut s forslag til ændring af landstingslov om børnetilskud foreslår, at børnetilskuddet

Læs mere

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en adgang for Naalakkersuisut til at fastsætte regler om krav til fakturering.

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Fremsat den xx. xxxxxxxx 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver) I lov nr.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

1. december 2014 FM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

1. december 2014 FM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. december 2014 FM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder trådte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Regler om økonomisk fripladstilskud 2019

Regler om økonomisk fripladstilskud 2019 Regler om økonomisk fripladstilskud 2019 Søg om økonomisk fripladstilskud Du kan søge eller ændre dit nuværende økonomiske fripladstilskud på Minpladsanvisning med dit NemID. Dit barn skal være indmeldt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 27. januar 2015 FM 2015/150 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Hensigten med ændringsforslaget er at forenkle orlovsreglerne for Inatsisartut s medlemmer i vederlagslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Hvordan Socialforvaltningen administrerer og fortolker hjælp til enkeltydelser jf. loven om udsættelse af folk fra deres boliger?

Hvordan Socialforvaltningen administrerer og fortolker hjælp til enkeltydelser jf. loven om udsættelse af folk fra deres boliger? Henrik Appel Esbensen, MB 20. februar 2012 Sagsnr. 2012-23777 Dokumentnr. 2012-128247 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 10. februar 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn:

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn: Økonomisk Råd Teknisk baggrundsnotat 218-1 Sammensatte marginalskatter Oktober 218 Indledning Det sociale sikkerhedsnet består af en række offentlige ordninger i form af offentlig hjælp, boligsikring,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

17. august 2017 EM 2017/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

17. august 2017 EM 2017/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 17. august 2017 EM 2017/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at Inatsisartut i efteråret 2016 vedtog Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere