Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Herning krisecenter Haraldsgade Herning Leder: Annette Knudsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Herning krisecenter Haraldsgade 18 7400 Herning Leder: Annette Knudsen"

Transkript

1 Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Herning krisecenter Haraldsgade Herning Leder: Annette Knudsen

2 Indledning Herning krisecenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Specialtilbud, Børn og unge i Herning kommune. Krisecentret er medlem af LOKK. (Landsorganisationen af kvindekrisecentre) Krisecenteret er oprettet i henhold til Lov om social service 109. Målgruppen er kvinder der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt deres børn. Kvinderne har jf. Lov om social service ret til anonymitet, hvilket dog er de færreste som ønsker dette. Krisecenteret blev oprettet for 24 år siden og er beliggende i Herning midtby. Der er plads til 5 kvinder og deres børn. Institutionen har i alt ansat 7 faste personaler på forskelligt timeantal: 1 leder 3 pædagoger 1 husassistent 1 assistent 1 HK er 1 i skånejob med pedelfunktion Sidste kommunale tilsynsbesøg: anmeldt tilsyn 18/6-09. Beskrivelse af tilsynet Tilsyn udført den 5/10-10 i tidsrummet Tilsynsførende Else Hansen, pædagog Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Tilsynsrapporten er baseret på gennemgang af det indsendte materiale, gennemgang af dokumentationen under besøget, observationer, samtale med personalet, 2 børn og interviewsamtale med lederen. Afslutningsvis var der tilbagemelding til lederen og 2 personaler. Deltagere i tilsynet Leder; Annette Knudsen ansat maj 2007 Personale; 2 pædagoger, ansat mellem 11 mdr. og 6½ år Borgere; 1 kvinde og 2 børn. Konklusion Det vurderes, at tilbuddet er veldrevet og velfungerende og at kvaliteten af kerneydelsen og den organisatoriske kvalitet er tilfredsstillende. Tilbuddet har en høj proffesionalisme, hvilket b. la. kommer til udtryk gennem tilgangen til borgerne, værdigrundlag, udvikling af personalet og tilbuddet. Det vurderes, at tilbuddet har et positiv udgangspunkt i forhold til de udfordringer der måtte være i forbindelse med organisationen og borgerne m.v. Tilbuddets tilgang til borgerne er faglig og professionel. Personalet kan mundtlig redegøre for borgernes behov. Man bør dog have mere fokus på at få dokumenteret relevant og målrettet indsats, således at indsatsen kommer tydeligere frem og der er en synlig målbar effekt. Side 1 af 12

3 Udgangspunktet for tilgangen er borgernes individuelle ønsker for opholdet og de behov de måtte have, samt de metoder tilbuddet anvender. Tilbuddet er skarpe på at finde den rette indgangsvinkel og kan se hvad der kan bruges hos den enkelte. Det vurderes, at der er et fælles grundlæggende fundament på tilbuddet, samt en målrettet udvikling. Udviklingen ses både i forhold til personalet og tilbuddet som helhed. Personale og ledelse kan kombinere teorien med praksis. Grundlæggende fundamenter, pædagogik og metoder er implementeret i organisationen. Personalet har et tilfredsstillende psykisk arbejdsmiljø og der arbejdets fortløbende med bl.a. anerkendelse personalet imellem, stres og besparelser. Samarbejdet kollegialt og med ledelsen er tilfredsstillende. Sammenlignelig konklusion 1. Ingen bemærkninger Dette betyder, at tilbuddet er veldrevet og velfungerende. Det observerede under tilsynet lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsmål og alment faglig standard. Henstillinger Kerneydelsen: Borger og faglighed Kvalitetsmål: Borgerens trivsel Borgeren føler sig tilpas. Den sociale trivsel på stedet opmuntrer til et anerkendende, positivt, omsorgsfuldt samvær og nærvær med andre borgere og personale. Der skal være et levende og hjemligt miljø, hvor der er fokus på spontanitet og borgerens oplevelse af trivsel og livskvalitet. Borgeren oplever høj grad af tilfredshed med den måde det tilstedeværende personale imødekommer deres behov. Det vurderes, at borgerne er tilfreds med tilbuddet. Børnene syntes, at det efter omstændighederne er ok at være der. Der er en fin bevidsthed om at skabe et hjemligt miljø for kvinderne og deres børn og at imødekomme deres behov. Kvalitetsmål: Borgerindflydelse Borgeren føler ansvar for egen situation. Borgerens ressourcer inddrages, så borgeren føler ligeværdighed og medbestemmelse i samarbejdet. Borgeren har medindflydelse på deres hverdagsliv og gøremål. Borgeren får klar information om rettigheder og serviceniveau. Der er en fyldestgørende dialog om serviceydelsen, hvor forventninger afstemmes, og den enkelte borger får et klart billede af fleksibilitet i ydelsen. Borgerens ønsker afspejles i den endelige udformning af ydelsen. Sikrer den enkelte borger løbende inddrages. Side 2 af 12

4 Det vurderes, at tilbuddet har en høj grad af medinddragelse i hverdagen. Dagligt afholdes der morgenmøde og hver 14 dag er der beboermøde. Man er bevidst om at hverdagsinddragen ikke slår til, da forvaltningen gerne vil have løftet inddragelsen op på et højere niveau. Dette kan dog være vanskeligt, da kvinderne ofte ikke har overskuddet til eks. at være medudviklende af tilbuddets ydelser eller kollektiv inddragelse. Man er intern at klarligge, hvad er brugerinddragelse. Det er tilfredsstillende, at der laves individuelle samtaler med kvinderne og børnene. I sidste tilsynsrapport var anbefalingen; - At der udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale med brugerne. På nuværende tidspunkt laves der fortsat ikke samarbejdsaftaler, men i forbindelse med indføres af Elektronisk Database indtænkes det. Kvalitetsmål: Fysiske rammer De fysisk rammer herunder boligforhold, de tilhørende fællesarealer, øvrige lokaler og udendørsarealer opfylder den enkelte borgers behov for tryghed, tilgængelighed, støtte og hjælp. Boligen og de øvrige fysiske rammer matcher målgruppens behov og er med til at fremme trivsel og tryghed. De fysiske rammer er egnede til målgruppen og fremstår pæne. Tilbuddet har klare retningslinjer for brugen af de fysiske rammer. Eks. er gæster kun tilladt i stueetagen og resten er for kvinderne og personalet. Kvindernes værelser er deres og der er opholdsrum til fælles brug. Kvalitetsmål: Aktiviteter, socialt miljø samt dialogen Aktiviteter, det sociale miljø og dialogen tager afsæt i et ligeværdigt samarbejde mellem borger og personale, og understøtter oplevelsen af tryghed, trivsel og respekt for den enkeltes behov. Den åbne dialog sikrer medbestemmelse og en fælles ansvarsfølelse. De meningsfulde aktiviteter understøtter borgerens kognitive, emotionelle og sociale færdigheder og så vidt muligt også borgerens ønsker og behov. Det er tilfredsstillende, at aktiviteterne til kvinderne og børnene tager udgangspunkt i deres behov. Tilbuddet er opmærksom på om børnene skal have et eksternt dagtilbud og samarbejder med skoler og en daginstitution, hvilket er tilfredsstillende. Herudover er der i dagtimerne personale intern til børnene. Man er meget opmærksom på om mødrene har behov for alene tid, samt at der skal være ro for mødrene til at have individuelle samtaler mens børnene aktiveres. Det er tilfredsstillende, at tilbuddet har fundet en egnet metode til dialog med kvinder der ikke forstår dansk eller engelsk. Til dette formål bruges Google translate. Side 3 af 12

5 Kvalitetsmål: Samarbejde med pårørende At de pårørendes ressourcer inddrages, så de føler ligeværdighed og medindflydelse i mødet med tilbuddet. Højt informationsniveau og klare forventningsafstemninger om serviceydelsen. At pårørende tiltales med respekt, åbenhed og ærlighed. Det vurderes, at der er et godt samarbejde med kvindernes pårørende, hvilket kan være en balancegang for tilbuddet. Eks. kvindens ønsker kontra hvad familien ønsker. Tilbuddet prøver at støtte kvinderne, så godt som muligt. Kvalitetsmål: Omsorg Den personlige pleje, støtte og omsorg samt den praktisk hjælp opleves som værdig, nærværende og meningsfuld. Hverdagslivet er individuelt tilrettelagt og tager afsæt i borgerens evne til at forvalte sit hverdagsliv, og at det sker med mindst mulig indgriben i de personlige rettigheder. Personale viser at de kan identificerer de enkelte borgers behov. Personalet skal demonstrere professionalisme og faglig dygtighed og anvender evidensbaseret tilgang. Personalet skal vise høj faglighed i forbindelse med opgaveløsning. Borgeren skal opleve sammenhæng i service. Institutionen har stor opmærksomhed på kvindernes og børnenes velvære og tilrettelægger omsorgen derudfra. Personalet er professionelt og er fagligt dygtige. De kan mundtligt redegøre for borgernes behov og tilgangen til dem. Kvalitetsmål: Udvikling og træning Den helhedsorienterede indsats for udvikling, vedligeholdende og genopbyggende træning har fokus på funktionsevnen. Indsatsen dækker den enkelte borgers særlige behov og er med til, at udvikle, opretholde/genoprette det funktions og færdighedsniveau, borgeren har brug for i sit hverdagsliv. Intet at bemærke. Kvalitetsmål: Kost og ernæring Borgeren tilbydes en velsmagende, indbydende, varierende og årstids afpasset kost af en høj ernæringsmæssig og fødevarehygiejnisk kvalitet. Borgerens medindflydelse på kostsammensætningen, ønsker på kostplanen og ønsker for socialt fællesskab i forbindelse med måltiderne, tager så vidt det er muligt udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Det er tilfredsstillende, at borgerne har indflydelse på kostplanen og at de laver aftensmaden. Personalet arbejder for at sikre at der kommer noget sundt ind i menuen. Hovedmåltiderne indtages i fællesskab og man hygger omkring bordet. Side 4 af 12

6 Kvalitetsmål: Medicinhåndtering At personalet kan vise, at de har de fornødne kompetencer til at give medicin og har kendskab til relevante vejledning fra Sundhedsstyrelsen. At de kan redegøre for, hvad medicinen gives for og hvilke bivirkninger der kan forekomme. Der dokumenteres således bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer overholdes. Arbejdet med medicinhåndtering skal foregår i samarbejde med og under vejledning af sundhedsfaglig ekspertise. Tilbuddet har en korrekt medicinhåndtering. Medicin er opbevaret utilgængelig og som udgangspunkt er det kvinderne selv som administrer. I sidste tilsynsrapport var anbefalingen; - At Krisecentret kontakter Embedslægen for at debatterer, hvorledes man skal forholde sig til fælles medicin og udlevering af håndkøbsmedicin i de tilfælde hvor det skønnes nødvendig. Tilbuddet har kontaktet Embedslægen og konklusionen er at man gerne må opbevare og udleverer fælles håndkøbsmedicin, da det er kvinderne der beder om at få det og ligeledes er børnene moderens ansvar. Kvalitetsmål: Borgernes sikkerhed og håndtering af personfølsomme oplysninger At borgerens retssikkerhed ikke krænkes. Der foreligger straffeattester på alle ansatte. På børn og unge område, skal der kunne dokumenteres, at der er indhentet børneattester på alle ansatte. At tavshedspligten overholdes. Regler om videregivelse af oplysning overholdes, og at der ikke handles om borgerens situation uden dennes samtykke. Følsomme oplysninger opbevares utilgængelig for udvekommende. Det er tilfredsstillende, at tilbuddet skal til at indføre Elektronisk Database og at man i den forbindelse er ved at kigge på hvordan man skal bruge det og hvilke oplysninger den skal indeholde. På nuværende tidspunkt har man dokumenter i papirform og de opbevares aflåst. Tilbuddet er meget opmærksom på de lovgivningsmæssige faldgrupper der kan være i forhold til at kvinderne har ret til anonymitet og overholdelse af lovgivningerne. Dette kan til tider være en stor udfordring. Eks. skal tilbuddet efter at handlekommune og betalingskommune er blevet den samme rette henvendelse til kommune om at der er en af deres borgere på tilbuddet. Det er tilfredsstillende, at borgernes journaler holdes adskilt i plastiklommer. Det er tilfredsstillende, at pedellen laver egenkontrol af legeredskaberne. Der er ikke foretaget legepladsinspektion og det vurderes at dette ikke er relevant, da der er tilbuddet har en dobbelt gynge og et legehus. I sidste tilsynsrapport var anbefalingen; - At dokumenter med personfølsomme oplysninger lægges i Elektronisk Databehandlingssystem hurtigst muligt efter at dette er installeret. Se ovenstående. Side 5 af 12

7 Tilbuddet bør være opmærksom på at alle notater bør indeholde kvindens navn eller initialer, dato og personalets navn, således at man undgår sammenblanding af oplysninger. Tilbuddet ville med fordel kunne udarbejde en legepladslogbog, hvori mangler, fejl og udbedringer indskrives, således at der kommer en struktureret tilgang. Samtidig ville man med fordel kunne benytte sig at Sundhedsstyrelsens Hygiejne i daginstitutioner, da der heri er beskrivelser af lovmæssige skrivelser i forhold til legepladser. Kvalitetsmål: Den svage borger Tilbuddet viser fornøden opmærksomhed overfor borger med særlige behov. Personalets kompetencer matcher borgerens individuelle behov og, de iværksatte tiltag har fokus på både det enkeltes individ og tilbuddets samlede ressourcer og behov. Der kan redegøres for de omsorgs- og pædagogisk mål og metoder der anvendes for at imødekomme borgerens behov. Tilbuddet har en fin opmærksomhed på borgerne der har yderligere behov end normalt. Personale og ledelse kan mundtlig redegøre for de omsorgs- og pædagogiske metoder der anvendes. Nogle af de metoder tilbuddet benytter sig af er bl.a. Mindmapping og kognitiv tilgang. Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten, konflikter og overgreb Tilbuddet har klare procedure vedr. magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om håndtering og opfølgning på magtanvendelse, herunder indberetning, skal være tilgængelig. Magt anvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Der er ingen tvivl om, at magtanvendelser i videst mulig omfang skal undgås eller begrænses til det absolut nødvendige. Samtidig skal den magtanvendelse, der benyttes, stå i et rimeligt forhold til det, der forsøges opnået. Der skal på voksen området foreligge handlingsplaner for at forebygge magtanvendelse og for at hindre problemer i at udvikle sig. Tilbuddet har ingen magtanvendelser i forhold til kvinderne, da de opholder sig der på frivillig basis. Skulle der opstå problematikker bedes kvinden forlade stedet. I forhold til børnene er tilbuddet ikke underlagt bekendtgørelsen omkring magtanvendelser for børn anbragt udenfor hjemmet, da det er moderen der er indskrevet og børnene er i moderens varetægt. I langt de fleste tilfælde trækker personalet sig og undgår herved fysisk kontakt. Er dette ikke muligt dokumenteres der via EASY og i kvindens journal. I sidste tilsynsrapport var anbefalingen; - At Krisecentret i samarbejde med forvaltningen udarbejder retningslinjer for dokumentation af magtanvendelser. Det er fortsat vigtigt, at man dokumenter eventuelle magtanvendelser selvom man ikke er underlagt bekendtgørelsen. Kvalitetsmål: Dokumentation Dokumentationen af den helhedsorienterede pleje og omsorgsindsats er opdateret og tilgængelig. Der føres relevant ajourført dokumentation om borgeren ved anvendelse af det vedtagne dokumentationsredskab på området. Dokumentationen skal afspejle hvordan indsats for at imødekomme borgerens Side 6 af 12

8 behov leveres, herunder evaluering af den ønskede effekten. Det kan være i form af hjemmejournal, pædagogisk/omsorgsplaner eller handleplaner. Tilbuddet har begrænset dokumentation omkring kvinderne. Dokumentationen tager udgangspunkt i at kvinderne i nogle tilfælde ønsker at være anonyme og at samtalerne er private. Når kvinderne forlader tilbuddet medtager de deres journal. Da der ikke er individuel dokumentation, bruges personalemøderne til at informere om borgerne. Tilsynet er viden om, at der er debat omkring dokumentation og man er ved at finde ud af hvad man skal have ind i Elektronisk Database. Forsiden i kvindernes journaler er meget tilfredsstillende, da den giver et systematisk overblik. Tilbuddet ville med fordel kunne udvide dokumentationen, både i forhold til kvinderne og egen dokumentation, hvorved fagligheden og metoder ville blive mere struktureret og synlig. Det er vigtigt, at dokumentationen beskriver målrettet indsats og effekten deraf eks. de gode historier og hvordan man kommer frem til succes kriterierne, samt om det lykkes. Kvalitetsmål: Sundfremme og forebyggelse Tilbuddet viser, at der arbejdes med den vedtagne sundhedspolitik, som en del af tilbuddets ydelser. Der kan redegøres for hvilke sundhedsfaglige indsatser der er i fokus og hvilke pædagogiske metoder der anvendes. Tilbuddets hygiejnestandard er på et niveau og af en kvalitet, der kan forebygge at borgeren udsættes for smitte fare. Det gælder personlig hygiejne, opholdsrum, køkkener, toiletter, baderum, herunder legetøj og andet udstyrer der anvendes. Det er tilfredsstillende, at tilbuddet er ved at få en sundhedsambassadør og at man er opmærksom på sundhedsfremme og forebyggelse bl.a. gennem fysiske aktiviteter for borgerne. Kvalitetsmål: Eksterne samarbejdes forhold Redegør for hvordan man kommer i kontakt med samarbejdspartner i hverdagen. Tilbuddets håndtering af samarbejde med centralforvaltning og andre relevante samarbejdspartner, herunder praktiserende læge, sundhedsplejerske, psykiater, PPR mv. Samarbejdet mellem tilbuddet og eksterne samarbejdspartnere fungerer godt. Bl.a. benytter samarbejdspartnere til sparring, hvilket er gensidigt. I sidste tilsynsrapport var anbefalingen; - At få gennemført tilsyn i forhold til børn og det personrelaterede tilsyn jf. kontrakten med Herning kommune og lovgivningen. Det er tilfredsstillende, at der er indledt et fast samarbejde med BOF og at dette indebærer at en sagsbehandler/familierådgiver hver uge deltager i personalemøderne hvor borgerne gennemgås. Side 7 af 12

9 Organisation: ledelse, personale og arbejdsmiljø Kvalitetsmål: Ledelse Redegøre for på hvilket lovgrundlag tilbuddets ydelser bliver leveret. Vise, at tilbuddet arbejder aktivt med de vedtagne politiske mål. At der samarbejdes med borger, deres pårørende og med personalet. At personalet inddrages og har medindflydelse i opgaveløsning. At der foreligger et introduktionsprogram for nyt personale og vikarer. At der foreligger skriftlige kompetenceudviklingsplaner for personalet, herunder hvilke tiltag der er med til at sikre fastholdelse af de opnåede kompetencer. Redegøre for hvordan ledelsen får information om kvaliteten i de ydelser, borgerne modtager fra tilbuddet. Redegøre for hvilke sundhedsfaglige, pædagogiskfaglige og socialfaglige metoder og indfaldsvinkler, der arbejdes med. Ledelsen og personalet har et godt samarbejde og personalet bliver inddraget i beslutningerne der tages. Ledelsen kan redegøre for pædagogiske og socialfaglige metoder der benyttes og er velinformeret omkring lovmæssige og forvaltningsmæssige ændringer. I sidste tilsynsrapport var anbefalingen; - At udarbejde og nedskrive procedure for modtagelse af nyt personale. Dette indtænkes i forbindelse med udarbejdelsen af personalehåndbogen og man har endvidere vikarhåndbogen. Kvalitetsmål: værdigrundlag Herning Kommunes/tilbuddets lokalt udarbejdede, godkendte, opdaterede, skriftlige og synlige værdigrundlag afspejles i hverdagen og i samarbejdet mellem leder, personalet borger og de pårørende. Det er tilfredsstillende, at tilbuddet har lokalt værdigrundlag og at der er udarbejdet en målsætning. Det observeres, at værdigrundlaget og målsætningen stemmer overens med praksis. Kvalitetsmål: Personale og arbejdsmiljø Dokumentation for at personalesammensætning matcher målgruppen. Der foreligger formaliseret samarbejde mellem ledelse og personalet i form af personalemøder og MED- møder, herunder personalets indflydelse og medbestemmelse i opgaveløsning. At der er sikkerhedsrepræsentation i tilbuddet, som har gennemgået den lovpligtige uddannelse. Der foreligger registrering af afvigelser i arbejdsmiljøet ved ændringer, der påvirker arbejdsmiljøet, herunder hvilke handleplaner der arbejdes med jf. den udarbejdede APV èr. Der foreligger politikker der understøtter et sundt psykiske og fysiske arbejdsmiljø, der skaber tryghed og trivsel blandt personalet. Dokumentation for håndtering af sygefravær. Dokumentation for de foranstaltninger tilbuddet har sat i gang for at nedbringe sygefraværsprocenten yderligere. Side 8 af 12

10 Personalesammensætningen matcher målgruppen. På tilsynsdagen er det udelukkende kvinder og børn med anden etnisk baggrund, der opholder sig på tilbuddet. Der er et stort krav til tilbuddet omkring rummelighed og omstillingsparathed, da man er en akut institution. Man ved aldrig hvornår og hvor mange kvinder der kommer. Det er lederen der har visitationskompetencen. Falder kvinderne udenfor målgruppen hjælpes de videre til et evt. andet tilbud. Gennemsnitlig opholder kvinderne sig på tilbuddet i ca. 21 dage. Personalet har et tilfredsstillende samarbejde indbyrdes og for at udvide forståelsen for hinanden er man i gang med en proces omkring anerkendelse. At få fokusset flyttet fra det personlige plan til det faglige professionelle plan. Tilbuddet har et fint tilbud af møder, hver uge er der personalemøde, teamledermøde hvert kvartal, 2 pædagogiske dage årligt. Tilbuddet har indtil nu ikke lavet sygefraværs statistik, men det er et opmærksomhedspunkt som man skal til og i gang med. Det sygefravær der er, anses ikke som arbejdsrelateret. Fravær debatteres i MED. Man er på nuværende tidspunkt inde i debatter omkring besparelser og udmøntning af ny lovgivning. Bl.a. skal man tale om hvad er tilbuddets opgaver i forbindelse med ny lovgivning og hvordan udføres besparelserne i praksis. Personalet har stor andel i at være en del af den interne beslutningsorganet og på næste MED-møde skal man tale om stress for at komme på forkant med dette. Siden sidste tilsynsbesøg har man på tilfredsstillende vis fået struktureret MED, som afholdes hvert kvartal. Tilbuddet benytter sig af personalemødemodellen. Kvalitetsmål: Uddannelse og udvikling Den løbende tilegnelse af ny viden, vedligeholdelse og udvikling af den enkelte medarbejders kompetence, og medarbejdernes samlede kompetencer som helhed fører til et indholdsrigt og udviklende arbejdsmiljø, så aktuelle og fremtidige opgaver kan løses kvalificeret. Der gennemføres personaleudviklingssamtaler og, der foreligger kompetence udviklingsplaner for de ansatte. Den enkelte har mulighed for, at deltager på efteruddannelse og kurser mv. Der foreligger skriftligt introduktionsprogram, som anvendes ved modtagelse af nye medarbejder, afløser, vikar eller elever. Introduktionsprogrammet er med til at sikrer en relevant introduktion til arbejdsstedet, arbejdsforholdene og de borgerrelaterede opgaver i hverdagen og i de forskellige vagter. Der foreligger en fremgangsmåde for introduktion af medarbejder til nye ukendte opgaver, her under oplæring af personalet, i det tilfælde der modtages en borger med speciale behov. Det er tilfredsstillende, at personalet tilbydes MUS og at individuel kompetenceudvikling er en del af dette. Personalet har mulighed for kompetenceudvikling bl.a. via interne og eksterne kurser. Dette ses både som længerevarende forløb og kortere. Ifølge APV og MED-handlingsplan er der i kommende fremtid et fælles forløb omkring anerkende tilgang. Side 9 af 12

11 Kvalitetsmål: Forretningsgang vedr. borgerens økonomi Tilbuddet skal kunne forelægge klare retningslinjer for håndtering af borgerens økonomi der hvor det er relevant. Desuden skal tilbuddet begrunde specielle tiltag, som berører borgernes økonomi, som f.eks. pædagogiske måltider. Det vurderes, at der er en korrekt håndtering af kost økonomi. Personalet betaler for den kost der indtages. Kvinderne håndterer selv deres økonomi. Kvalitetsmål: Instrukser og procedurer De kendte, opdaterede, retvisende og tilgængelige instrukser og procedurer er med til, at sikre en kompetent og kvalitetsorienteret opgaveløsning i hverdagen. De skriftlige og retvisende procedurer og instrukser for de enkelte ansvars- og kompetenceområder og opgavefordeling er kendte og tilgængelig. Det er tilfredsstillende, at tilbuddet er i gang med at udarbejde en personalehåndbog. På nuværende tidspunkt henholder man sig til Herning kommunes politikker og retningslinjer. Kvalitetsmål: Tilbuddets håndtering af fejl Tilbuddet erkender sine fejl og kan redegøre for hvordan fejl håndteres, så gentagelse undgås. Borgeren, der udsættes for fejlen skal opleve, at systemet håndterer fejlen åbnet og ærligt, således at tilliden så vidt muligt bevares. Intet at bemærke. Kvalitetsmål: Klage over tilbuddets ydelser I tilfælde om klage over tilbuddets ydelser, hvordan håndteres det. Har borgeren fået en klage vejledning. Det er tilfredsstillende, at tilbuddet har en fast procedure for behandling af klager og at man er opmærksom på at den skal ind i tilbuddets folder, således at den ikke kun er tilgængelig via Kvalitetsstandarden. Tilbuddet har haft en klage. Klagen blev behandlet i samarbejde med Specialtilbud, hvilket er tilfredsstillende. Side 10 af 12

12 Side 11 af 12

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Lions Clubs børnehave Soldalen 4 7480 Vildbjerg Leder: Lis Serup Jensen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Lions Clubs børnehave Soldalen 4 7480 Vildbjerg Leder: Lis Serup Jensen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Lions Clubs børnehave Soldalen 4 7480 Vildbjerg Leder: Lis Serup Jensen Indledning Lions Clubs børnehave er en selvejende daginstitution som har driftsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Indledning Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Specialtilbud, Børn

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 17. november 2011 Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Tilsynsførende Else Hansen, pædagog Tilsynsførende Dorthe Noesgaard,

Læs mere

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 23.4. 2013 Kernehuset-Engblommen Engbjerg 23, Snejbjerg 7400 Herning Leder: Chr. Christensen Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kløverhuset Søbysøvej 7A Kølkær 7400 Herning Leder: Ingeborg Nygaard Ovesen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kløverhuset Søbysøvej 7A Kølkær 7400 Herning Leder: Ingeborg Nygaard Ovesen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Kløverhuset Søbysøvej 7A Kølkær 7400 Herning Leder: Ingeborg Nygaard Ovesen Indledning Kløverhuset er en selvejende aldersintegreret daginstitution som

Læs mere

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej Tilsyn Anmeldt tilsyn 30.04. 2013 Højgård Børnehus Anne Mariesvej 12, Lind 7400 Herning Leder: Anne-Grethe R. Petersen Tilsynsførende: Dorthe Noesgaard Pia Strandbygaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.4. 2013 Asylet Skolegade 28 7400 Herning Leder: Marianne Vorre Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå 1 Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Fonden Team Golå, Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Langtidsanbragte

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.2.2014 Solsikken Skolegade 13B, Sdr. Felding Leder: Jonna Lykke Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål

Læs mere

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013

Bo Bertelsen Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Pia Strandbygaard, sygeplejerske. 19. marts 2013 Uanmeldt tilsyn Den 19. marts 2013 Bytoften Bytoften 7476 7400 Herning. Leder. Bo Bertelsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Bytoften, Bytoften

Læs mere

INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE AF METODE... 3 KONKLUSION... 3 MAGTANVENDELSER:... 3 DOKUMENTATION:... 4 BORGERNES RETSSIKKERHED:... 4 MEDICIN...

INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE AF METODE... 3 KONKLUSION... 3 MAGTANVENDELSER:... 3 DOKUMENTATION:... 4 BORGERNES RETSSIKKERHED:... 4 MEDICIN... TILSYNSENHEDEN Årsrapport 2011 Sundhed og Ældre Handikap, Psykiatri og Beskæftigelse Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Else Hansen INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn.

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 4.4.2014 Børnehøjen Sønderparken 3 6973 Ørnhøj Leder: Birgit Fastrup Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.3.2014 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning. Leder: Maja Ælmholt

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning. Leder: Maja Ælmholt Tilsyn Uanmeldt tilsyn 12.3.2014 Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning Leder: Maja Ælmholt Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 9.4.2014 Regnbuen Hodsager Hovedgaden 17 7490 Aulum Leder: Lene Skovgaard Bach Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Midtjyllands Kristne Friskole Brændgårdvej Herning. Leder: Daniel Laugesen

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Midtjyllands Kristne Friskole Brændgårdvej Herning. Leder: Daniel Laugesen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 17.6.2014 Midtjyllands Kristne Friskole Brændgårdvej 4 7400 Herning Leder: Daniel Laugesen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Mia Gry Mortensen Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Tilsynets omfang og gennemførelse... 3 1.1 Interview, dokumentation og observationer... 3 1.2 Rapport... 3

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Anmeldt/Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 16.4.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Prærien Østergade 1, 7490 Aulum Henrik

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 20på Sct. Thøgersgaard I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Boligerne er velindrettede. Glade

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.08.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Engholm centret Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er glad for sin lejlighed.

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 10.05.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Brændgård Brændgårdvej 12, 700 Herning Lone Landkildehus Tilsynsførende: Tilsynsførende:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Birketoft. Østervang, Aulum. Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Birketoft. Østervang, Aulum. Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 18.11.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Birketoft Østervang, Aulum Else Krabbe Pia Strandbygaard Joan Dahl Nørgaard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 2 august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Virker godt tilpas.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.10.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Lind Plejecenter Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Plejecenter Birketoft Østergade Aulum Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Plejecenter Birketoft Østergade Aulum Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn A - Rapport Plejecenter/daghjem Sundhed og Ældre Dato: 08.09.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Plejecenter Birketoft Østergade

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Ørnhøj friplejehjem Hovedgade Ørnhøj Steen Lund. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Ørnhøj friplejehjem Hovedgade Ørnhøj Steen Lund. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn A - Rapport Plejecenter/daghjem Sundhed og Ældre Dato: 29.09.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Ørnhøj friplejehjem Hovedgade 36 6973 Ørnhøj Steen Lund Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Toftebo plejecenter Elmegade 32, Hammerum 7400 Herning Susan Pedersen. Pia Strandbygaard.

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Toftebo plejecenter Elmegade 32, Hammerum 7400 Herning Susan Pedersen. Pia Strandbygaard. TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn A - Rapport Plejecenter/daghjem Sundhed og Ældre Dato: 30.08.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Toftebo plejecenter Elmegade 32, Hammerum 7400 Herning Susan Pedersen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 01-10-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Søglimt Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere