Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde"

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) Andre tekniske korrektioner (14Æ05) Demografi (14Æ06) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2013, hele politikområdet Regnskab 2012, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ingen Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Der er flyttet kr. fra familienetværket til Rådhusservice grundet tidligere rengøring af Farimagsvej 65 bortfalder ved flytning til Herlufsholm Alle. Der er konteringsmæssigt flyttet 1 psykolog fra skoleområdet til Psykologfagligt team. Dele af lønnen har tidligere henhørt under Psykologfagligt team, derfor flyttes kun kr. Da DMD og Psykologfagligt team er flyttet fra tidligere fysiske rammer flyttes udgifterne til fælles formål i alt kr. I 2013 blev kørselstaksten sænket fra høj til lav takst. I den forbindelse blev alle kørselsbudgetter reduceret. Virksomhederne har dog kunnet søge pulje,

2 og få nogle af pengene retur, hvis det ikke var muligt at give lavere kørselstakst grundet andre omstændigheder. Der er i alt givet kr. årligt tilbage til området fordelt med kr. til psykologfagligt team, kr. til Ungenetværket og kr. til Børnesundhedstjenesten. I budgetkontrollen pr. 1/7-13 er der flyttet kr. fra konto 6 til tilsynskontoen pga. det nye socialtilsyn Øst samt kr. i indkøbsbesparelser Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Kontinuitet i anbringelsen kr. fra Ændring af lov om ydelsesloft over tabt arbejdsfortjeneste samt øvrige lovændringer vedr. tabt arbejdsfortjeneste giver tilsammen en regulering af budgettet på tabt arbejdsfortjeneste på kr. Oprettelse af regionalt børnehus kr. i 2014 og overslagsårerne, den øvrige del af overgrebspakken på 0,4 mio. kr. indarbejdes på politikområdet fælles formål til øget sagsbehandling. Der er tilført i alt kr. i 2014 faldende til kr. i 2017 til tilsynstakster i forhold til det nye socialtilsyn. Disse er indtil videre delt ligeligt mellem politikområderne Børn og Unge og Handicap indtil de eksakte takster for døgntilbud og plejefamilier er kendte og den nøjagtige fordeling kan beregnes. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Budgettet er reguleret grundet forskellig prisfremskrivning på indtægter og udgifter. Det er reguleret med kr. årligt på mellemkommunale betalinger og med kr. årligt på takster. Derudover er der sket nogle tekniske fejl på nogle skolekonti, der ikke bliver brugt længere, så budgettet på disse er korrigeret med ca. 3,3 mio. kr. i Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Besparelse råderumspulje samt besparelse 0,7 % på kr. som vedrører reduktion i antallet af pladser i de specialiserede dagtilbud kr. årligt. Reduktion i familiebehandling og hjemtagelse af støttet og overvåget samvær kr. årligt. Større effekt på anbringelsesområdet -1 mio. kr. årligt. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Tilbagekøb af 1 mio. kr. af 0,7 % besparelserne vedr. større effekt på anbringelsesområdet. Dog med den klausul, at noget af beløbet tidlig indsats til familier med problemer. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af budget t dækker tilbud til børn og unge med særlige behov for støtte Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2013 og regnskab 2012.

3 Specifikation: 2012-priser 2013-priser /05.25 pæd. Fripladser psykologisk rådgivn Elvergården skoledel Ungdomsudd Kommunal sundhedstj refusion dyre enkeltsag Særlige dagtilbud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foran staltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitu-tioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste / Adm. udgifter Foreløbig budget Note: I regnskab 2012 figurer der 7,5 mio. kr. under 5.17 som i prisme er bogført på Dette er for sammenlignelighedens skyld og skyldes at en del af Tumlingen skal bogføres på Kommentarer/specifikation til budget 2014 Anbringelseskontiene (funktion , , og ). Budgettet udgør i alt 135,3 mio. kr. hvoraf de 95,9 mio. kr. er uden for selvforvaltning. Budgettet udenfor selvforvaltning fordeler sig således:

4 Antal Gns. årsomk. Budget Plejefamilier ,207 mio. kr. Netværksplejefamilier ,000 mio. kr. Opholdssteder ,259 mio. kr. Kost- og efterskoler ,540 mio. kr. Betaling til andre km ,320 mio. kr. Ophold på eget værelse ,200 mio. kr. Døgninstitutioner ,905 mio. kr. Enkeltmandsprojekt ,600 mio. kr. Køb af pladser på DMD ,000 mio. kr. Sikrede døgninstitutioner 1 4,583 mio. kr. Særtakster for Næstvedbørn 1,000 mio. kr. Regulering for tomme pladser -0,350 mio. kr. Ankesager 1,000 mio. kr. Forældrebetaling for ophold -1,440 mio. kr. Takster for ophold i Hollænderhusene -9,601 mio.kr. Administrationsbidrag 2,499 mio. kr. Refusion af dyre enkeltsager -11,000 mio. kr. Socialtilsyn øst 1,464 mio. kr. Alternative foranstaltninger i enkeltsager 1,600 mio. kr. Advokatbistand 0,150 mio. kr. I alt* ,936 mio. kr. * Derudover forventes der 46 anbringelser på vores virksomheder (indenfor selvforvaltning). Som det ses ud af ovenstående er der budgetteret med, at der i gennemsnit over året anbringes 197 børn/unge på eksterne pladser. Grunden til, at der ikke foreligger en gennemsnitlig årsomkostning på sikrede døgninstitutioner er, at en stor del af det samlede budgetbeløb vedrører den objektive finansiering, dvs. Næstved kommunes generelle betalingsforpligtigelse til de sikrede institutioner rundt om i Danmark, hvilket udgør ca. 3,2 mio. kr. af budgettet. Særtakster er et ekstrabeløb afsat til børn, som ikke kan rummes indenfor den normale normering, som er afsat på kommunens døgninstitutioner. Regulering for tomme pladser er udtryk for, at døgninstitutioner reguleres hvis der er underbelægning på institutionen. I Budgettet til ankesager, er der afsat et beløb til evt. tabte sager i ankestyrelse, da der godt kan opstå en tvist mellem kommuner om, hvem der er betalingskommune for et barn. I så tilfælde at udfaldet ikke er til Næstved Kommunes fordel, kan kommunen komme til at betale 1 år tilbage i tiden, hvilket ikke kan afholdes indenfor det almindelige anbringelsesbudget. Forældrebetaling for ophold er forældrenes egenbetaling, når et barn er anbragt.

5 Takstbetaling dækker over, de beløb Næstved Kommune opkræver af andre kommuner, hvis de ønsker, at deres børn skal anbringes på Næstved kommunes døgninstitutioner. Taksterne uddybes under afsnittet om selvforvaltning. Administrationsbidrag er Børn og Unges betaling til fælles formål for den service der leveres til institutionerne fra de administrative centre. Beløbet udgør ca. 2,5 mio. kr. Staten medfinansierer børn og ungesager, når disse når et bestemt udgiftsniveau. Der ydes refusion på 25 % af den del af udgiften, der ligger mellem kr. og kr. For den del af udgiften der ligger over kr. ydes 50 % i refusion pr. sag. Dertil kommer mulighed for refusion efter samme grænser, hvis en søskende flok på 4 eller derover anbringes (samlet pris). Beløbsgrænserne er gældende for 2014 og prisreguleres hvert år. Fra 2014 flyttes de generelle tilsyn fra kommunerne og til nye enheder, hvor Næstved Kommune kommer til at høre under Socialtilsyn Øst. Der er afsat 1,464 mio. kr. til dette som består af et beløb fra lov og cirkulæreprogrammet på 0,323 mio.kr. samt tidligere forbrugt nettobudget på tilsynet på 1,141 mio. kr. Jf. takstudmeldingerne fra Socialtilsyn øst vil de generelle tilsyn på Næstved Kommunes tilbud/institutioner koste Antal pladser/kategori Tilsynspris pr. år kr kr kr kr. Dertil kommer en objektiv finansiering som blandt andet dækker over tilsyn med plejefamilier på kr. På budgettet er afsat 1,6 mio. kr. til alternative foranstaltninger i individuelle sager. Det betyder, at Næstved Kommune har økonomisk mulighed for, i visse tilfælde, at foretage en række mindre indgribende foranstaltninger i forhold til familien som helhed, hvor barnet ellers ville være blevet anbragt i en traditionel foranstaltning. Der er afsat kr. til advokatbistand. Idet disse udgifter er refusionsberettiget med 50 % er nettobudgettet på kr. På anbringelsesområdet er der udover ovennævnte udgifter budgetteret med mellemkommunale udgifter og indtægter, men de har et nettobudget på 0 kr. er derfor ikke medtaget. Selvforvaltning På anbringelsesområdet er der 3 selvforvaltningsvirksomheder med 11 døgntilbud og et nettobudget indenfor selvforvaltning på 39,4 mio.kr. Socialpædagogisk Netværk

6 består af Elvergården, Ladbyhus, Elvergårdens skole samt Huset for børn og familier. De 2 sidst nævnte er hhv. en undervisningsdel samt en forebyggende foranstaltning og indgår derfor ikke budgetmæssigt i anbringelsesbudgettet. Elvergården: Er en institution for tidligt følelsesmæssige skadede børn. Der er 16 pladser, hvoraf der ikke budgetteres med salg af pladser, da Næstved Kommune bruger samtlige pladser på institutionen og derfor bruger færre døgnpladser i andre kommuner i forhold til tidligere. Elvergårdens grundbudget er på 13,048 mio. kr. Den beregnede døgntakst på Elvergården er kr. i Ladbyhus: Er en døgninstitution til primært midlertidige anbringelser. Der er 8 pladser samt aflastningsplads. Tilbuddet bruges udelukkende af Næstved Kommune. Døgntaksten er kr., og budgettet er på 5,6 mio. kr. Hollænderhusene Er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. Tilbuddet er normeret til Kakkelhuset 3 børn Tulipanhuset 7 børn Møllehuset 12 børn (aflastning) Træskohuset 4 børn Virksomheden består som nævnt af 4 forskellige huse, hvoraf Kakkelhuset og Tulipanhuset dækker den almene gruppe af børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. I disse huse er børnene fastboende. Møllehuset dækker den samme målgruppe, men her er børnene/de unge kun i aflastning. I Træskohuset er målgruppen børn med svær autisme. Dette er lavet som et særskilt hus, således at børnene her sikres den bedst mulige hverdag i trygge omgivelser. Der er budgettet med salg af følgende pladser til andre kommuner samt følgende takster Afdeling: Salg af pladser Døgntakst Kakkelhuset kr. Tulipanhuset 3, kr. Møllehuset 6, kr. Træskohuset 1,0 ikke endeligt beregnet Budgettet for virksomheden som helhed er på 21,1 mio. kr. Den Matrikelløse døgninstitution Den Matrikelløse Døgninstitution er et tilbud til udadreagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede unge i alderen 12 18/23 år. Det er primært unge fra andre kommuner, der benytter pladserne. Den Matrikelløse døgninstitution har som eneste døgninstitution indtægterne inden for selvforvaltning. DMD har følgende tilbud under børneparagrafferne: Budget Pladser Døgntakst Skovtorupvej 4,1 mio. kr kr.

7 Gråt hus 4,1 mio. kr kr. Prøvegården 6,6 mio. kr kr. Skovridderboligen 4,3 mio. kr kr. Efterværn 1,0 mio. kr. Det samlede budget for Den Matrikelløse døgninstitutioner er på 38,1 mio. kr. til udgifter og 40,6 mio.kr. i indtægter. I det samlede budget er også indeholdt udgifter til administration samt udgifter og indtægter vedr. 107 som er tilbud til voksne. Forebyggende foranstaltninger Budgettet til forbyggende foranstaltninger er på i alt 42,7 mio.kr., heraf udenfor selvforvaltning 16,0 mio. kr. Beløbet udenfor selvforvaltning skal dække udgifter til konsulentbistand, forebyggende efterskoleophold, kontaktpersonordninger, aflastningsordninger m.v. Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2012 tilført kr. til nye forebyggende initiativer. Disse midler er i 2014 afsat inden for selvforvaltning, som en del af finansieringen af Huset for børn og familier. Finansieringsordningen er dog kun gældende i 2014 og der vil atter være afsat 2 mio. kr. årligt til nye forebyggende initiativer fra Derudover er der i år tilført 0,5 mio. kr. til tidlig indsats for familier med problemer, hvilket er blevet finansieret, af tilbagekøb af 0,7 % besparelse på anbringelser, som oprindeligt var på 1 mio. kr., men ved tilbagekøbet blev det politisk besluttet, at nogen af pengene skulle gå til det forebyggende område. Inden for selvforvaltning ligger Familienetværket, Ungenetværket samt Huset for børn og familier. Familienetværket yder familievejledning for både børn og voksne i virksomhedens lokaler og i hjemmene. Familienetværket har et årligt budget på 12,8 mio. kr. Familienetværket har ikke længere en selvstændig selvforvaltningsaftale, men er lagt sammen med Psykologfagligt team samt Børnesundhedstjenesten som hører under det øvrige Børn og Ungeområde. Ungenetværket er en selvstændig selvforvaltningsvirksomhed med en målgruppe fra ca. 14 år og opefter. Virksomheden tilbyder forskellige tiltag herunder støttekontaktpersonordninger, basecamp, flexcamp, misbrugsprojekter samt ophold på eget værelse tilknyttet pædagogisk bistand. Ungenetværket har et årligt budget på 10,7 mio. kr. Huset for Børn og familier er som tidligere nævnt en del af Socialpædagogisk Netværks selvforvaltningsaftale. Huset for Børn og Familier er et nyt dagtilbud der, gennem at yde støtte og omsorg for børn, kan undgå, at det vil være nødvendigt at anbringe børnene uden for hjemmet for at sikre deres trivsel og udvikling. Støtten og omsorgen foregår ved at der tages hånd om børnenes praktiske dagligdag fra dagens start til om aftenen på alle hverdage - også i ferier.

8 Huset har et budget på 3,2 mio. kr. som er finansieret delvist af puljen til nye forebyggende initiativer (2,0 mio. kr.) samt 1,2 mio. kr. af anbringelses-budgettet. Fra 2015 er det meningen at det udelukkende skal finansieres af anbringelsesbudgettet, da det i sagens natur bør være med til at nedbringe egentlige anbringelser og dermed formindske forbruget på disse konti. Øvrige børn og ungeområde Det øvrige børn- og ungeområde har et budget i alt på 70,1 mio. kr., hvoraf de 15,1 mio. kr. er udenfor selvforvaltning. Beløbet på 15,1 mio. kr. dækker følgende Funktion / Pædagogiske fripladser Dette delområde dækker pædagogiske fripladser i dagpleje, daginstitutioner, SFO er og klubber på nær specialklubber. Der er afsat ca. 2,5 mio. kr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Der er afsat ca. 1,5 mio. kr. til området, hvilket er 0,5 mio.kr. mere end tilskud kommunen har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til opgaven. Funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion er afsat et beløb på 0,5 mio. kr. Det svarer til det beløb Næstved Kommune har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til udgifter til sager i Børnehus Sjælland. Børnehus Sjælland er en del af beskyttelsespakken som er en ændring af serviceloven som trådte i kraft 1/10-13 Pakken indeholder følgende 4 hovedoverskrifter: 1. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt 2. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats 3. Vurdering af alle underretninger indenfor 24 timer samt styrket opfølgning 4. Børn skal altid høres og beskyttes ved mistanke om overgreb Børnehus Sjælland er en del af punkt 1, hvor der er blevet oprettet 5 børnehuse i Danmark (et i hver region) og har fælleskommunal finansiering, hvor 60 % af udgiften finansieres som objektiv takst af kommunerne i pågældende region og 40 % af udgiften finansieres af de kommuner som bruger tilbuddet med en takst pr. sag. Taksten pr. sag i Børnehus Sjælland udgør i kr. Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til, at det enkelte barn (0-17 år) og dets familie/omsorgspersoner får den bedst mulige indsats i sager om overgreb. Samtidig skal børnehusene sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen i hele landet. Målet med at samle indsatserne i et børnehus er bl.a. at sikre en koordineret tværfaglig indsats over for det enkelte barn og den enkelte unge, så barnet og den unge får bedre mulighed for at blive undersøgt skånsomt samt mulighed for at komme

9 sig over overgrebet. Henvisning til børnehuset sker via myndighedssagsbehandleren. Barnet skal udredes i børnehuset, når der er mindst to sektorer involveret. Det er dog fortsat kommunerne, der har ansvaret i sagen Børnehuset er indrettet i børnevenlige rammer og har til opgave at koordinere de tværsektorielle opgaver, herunder videoafhøring og retsmedicins og/eller lægelig undersøgelse, samt udredde barnets behandlingsbehov og yde krisebehandling til barn og forældre. Funktion Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til handicappede børn Til familier med handicappede børn ydes tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved at have et handicappet barn i hjemmet. Merudgifter udbetales som et standardbeløb, månedsvist. Der er 50 % refusion af udgifterne. Der er fra 1/1-11 indført loft over ydelserne på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket har medført, at budgettet er blevet reduceret jf. lov- og cirkulæreprogrammet med ca kr. i 2012 stigende til 1,225 mio. kr. i Lovgivningen er lavet om pr. 1/7-12, hvilket betyder, at ydelsesloftet over tabt arbejdsfortjeneste stiger fra kr. til ca kr. pr. måned. Kommunen kompenseres for dette med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 samt 1 mio. kr. i årerne fremefter. Budgettet på funktionen er inkl. 50 % refusion i 2014 på 9,8 mio. kr. Funktion Administrationsbidrag/DUBU/lægeerklæringer Der er afsat kr. til administrationsgebyr i forbindelse med anbringelser m.v. Derudover er der afsat kr. til lægeerklæringer og kr. til den årlige drift af DUBU. I alt 0,8 mio.kr. Indenfor selvforvaltning Budgettet indenfor selvforvaltning er på godt 55 mio.kr. Selvforvaltnings virksomhederne/enhederne består af følgende Elvergårdens skole (del af den samlede selvforvaltning på socialpædagoisk netværk) Elvergårdens skoledels bruttobudget er på 4,0 mio. kr. grunden til at der er en lille netto indtægt på ca kr. skyldes en forskellig pris- og lønfremsskrivningsprocent på hhv. udgifter og indtægter gennem årerne. Netværk for familier Har i 2014 en samlet selvforvaltningsaftale på 47,6 mio.kr., hvoraf 12,8 mio.kr. står på det forebyggende område under Familienetværket. Resten af aftalen består af følgende enheder Fælles udgifter: Psykologfagligt team: 2,6 mio.kr. 14,8 mio.kr.

10 Tale- høre pædagoger Sundhedsplejersker Børneterapeuter 4,9 mio. kr. 8,7 mio. kr. 3,7 mio. kr. De forskellige tilbud varetager som udgangspunkt gruppen af børn og unge fra 0-18 år. Derudover er der specielle tilbud som feks. vejledning af unge mødre som varetages af sundhedsplejerskerne. Funktion Særlige dagtilbud Næstved Kommune driver SpecialNetværket som et særligt dagtilbud. Specialnetværket er opdelt i en børnehavegruppe (Poppelhuset) og Egehuset som består af en SFO- (Kometen) og en klub-/fritidshjemsgruppe og er normeret til henholdsvis 10, 9 og 18 børn i de tre grupper. På funktionen er yderligere budgetteret dagbehandlingstilbuddet Tumlingen, som er for førskolebørn. Tumlingen er normeret til 27 pladser i alt fordelt med 21 normalpladser og 6 autistpladser. Pr. 1. maj 2013 blev Tumlingen og Poppelhuset slået sammen og hedder Akaciehuset. Egenbetalingen på en plads i dagtilbuddet er kr. pr. måned. Det samlede tilbud er reduceret med 1 plads. Det betyder også, at der kun er en selvforvaltningsaftale for alle tilbud som hedder Specialpædagogisk netværk. De 4 pladser på Tumlingen som var oprettet efter serviceloven er nedlagt og de er ikke en del af rammeaftalen længere.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : Børn og Unge Basisbudget fra sidste års budgetlægning 253.643 253.694 253.701 253.701 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) 55 55 55 55

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 246.453 249.362 249.362

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 253.643 253.694 253.701

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 246.453 249.362 249.362

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 247.350 247.256 247.256 243.971

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under Center for Børne og Unge

Modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under Center for Børne og Unge Sagsnr.: 2012-13468 Dato: 21-10-2012 Dokumentnr.: 2012-354069 Sagsbehandler: Thomas Carlsen Modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under Center for Børne og Unge Reduktion Med vedtagelsen

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 09 Handicappede I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 298.793 296.292

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015

Læs mere

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde Politikområde: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 518.246 520.954 526.861

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55.335 55.338 55.339 55.339

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.254 54.253

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI 1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,

Læs mere

BØU kr kr kr kr.

BØU kr kr kr kr. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere